__MAIN_TEXT__

Page 1

Beredskabsstyrelsen

før, under og efter en ulykke

BRS-PJECE-oplag2.indd 1

04-07-2012 14:52:27


Vi redder liv og miljø Beredskabsstyrelsen arbejder for at skabe et robust og trygt samfund på en lang række områder – både før, under og efter en ulykke. •

Styrelsen arbejder dagligt med at udvikle beredskabet i Danmark, uddanne beredskabsfolk og forebygge brande og ulykker

Hvis der sker en større ulykke eller katastrofe, kan Beredskabsstyrelsen assistere det kommunale redningsberedskab, politiet og andre myndigheder med mandskab, materiel og ekspertise

Styrelsen hjælper også ved natur- eller menneskeskabte katastrofer i udlandet

Styrelsen bidrager til, at samfundet lærer af alvorlige ulykker og kriser, og at vigtige læringspunkter indarbejdes i beredskabsplaner, uddannelser og øvelser

2

BRS-PJECE-oplag2.indd 2

04-07-2012 14:52:33


3

BRS-PJECE-oplag2.indd 3

04-07-2012 14:52:38


Indhold Før ulykken ...................................................................................................... s. 6 Beredskabsudvikling, brandforebyggelse og uddannelse af beredskabsfolk Under ulykken .................................................................................................. s. 10 Operativt beredskab i Danmark, ekspertberedskaber, internationalt beredskab Efter ulykken .................................................................................................... s. 16 Evaluering og erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen ......................................................................................... s. 18 En alsidig arbejdsplads

Beredskabsudvikling, brandforebyggelse og uddannelse af beredskabsfolk

y

kk

en

er

ul

Evaluering og erfaringsopsamling

u ly

E ft e r

k ke n

r ulykken ø F

Un

d

Operativt beredskab og ekspertberedskaber i Danmark samt internationalt beredskab

4 BRS-PJECE-oplag2.indd 4

04-07-2012 14:52:55


5

BRS-PJECE-oplag2.indd 5

04-07-2012 14:53:13


Tilsyn og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber Hvert enkelt kommunalt redningsberedskab – eller brandvæsen, som det også kaldes – skal indrettes med udrykningskøretøjer og brandfolk, så det passer til de lokale risici for brande og ulykker. Beredskabsstyrelsen rådgiver kommunerne, når de beslutter, hvordan deres redningsberedskab skal indrettes. Det skal ske mindst en gang i løbet af en kommunal valgperiode. Før en kommune vedtager sin plan for, hvordan redningsberedskabet skal se ud, skal styrelsen udtale sig om planens beredskabsfaglige indhold. Styrelsen fører således tilsyn med, at kommunerne har et forsvarligt beredskab.

6

BRS-PJECE-oplag2.indd 6

04-07-2012 14:53:35


Udvikler samfundets beredskab Voldsomt vejr, ulykker eller katastrofer kan medføre, at det bliver svært for samfundet at fungere som normalt. Eksempelvis kan veje og jernbaner blive blokeret, vand- og elforsyningen kan blive ramt, og plejepersonale kan blive forhindret i at møde på arbejde.

Før ulykken Under ulykken Efter ulykken

For at sikre, at samfundet kan fungere på trods af sådanne situationer, skal alle myndigheder og andre vigtige organisationer i samfundet ifølge beredskabsloven lægge planer for, hvordan samfundets funktioner kan videreføres i tilfælde af større ulykker eller katastrofer. For at understøtte myndighedernes og virksomhedernes arbejde med at udvikle deres beredskab, stiller Beredskabsstyrelsen en række værktøjer til rådighed. Styrelsen rådgiver f.eks. om beredskabsplanlægning og planlægning af øvelser, indsamler stati- stik samt bidrager til koordination af beredskabet i forhold til terrorangreb med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer.

7

BRS-PJECE-oplag2.indd 7

04-07-2012 14:54:05


Forebygger brande og ulykker At forebygge brande og større ulykker er en af Beredskabsstyrelsens vigtigste opgaver. Styrelsen administrerer bl.a. regler for store oplag af brandog eksplosionsfarlige stoffer, flugtveje og brandalarmeringsanlæg samt transport af farligt gods på vejene. Derudover iværksætter Beredskabsstyrelsen brand- forebyggelseskampagner til alle aldersgrupper. Eksempelvis udvikler styrelsen materialer til undervisning af skolebørn, så de kan lære om, hvordan de skal forholde sig til ild og brand.

8

BRS-PJECE-oplag2.indd 8

04-07-2012 14:54:41


Før ulykken Under ulykken Efter ulykken

Uddanner beredskabsfolk Når der sker en ulykke, er det vigtigt, at veluddannet mandskab står klar til at håndtere følgerne. Alle kommunale brandfolk uddannes lokalt i kommunerne efter uddannelsesplaner, der er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. Styrelsen står for alle obligatoriske lederuddannelser i redningsberedskabet og udbyder også en række beredskabsfaglige uddannelser og kurser til mellemledere og ledere i det kommunale redningsberedskab samt til ansatte i politiet, sundhedsvæsenet eller andre offentlige myndigheder. Endelig uddanner styrelsen værnepligtige på fem beredskabscentre. De værnepligtige gennemfører en indsatsuddannelse, så de kan indgå i styrelsens assistanceberedskab. 9

BRS-PJECE-oplag2.indd 9

04-07-2012 14:55:18


Redning Storme, oversvømmelser og terror er eksempler på hændelser, der kan sætte mange af samfundets funktioner ud af kraft. Beredskabsstyrelsen kan indsætte mandskab og materiel, når mange mennesker har brug for hjælp, og kommunernes redningsberedskaber ikke kan håndtere opgaven alene. Styrelsen løser også komplekse redningsopgaver, hvor der kræves særligt materiel eller specialuddannet mandskab.

De største brande De fleste brande klarer de kommunale redningsberedskaber selv. Beredskabsstyrelsen kan assistere kommunernes redningsberedskaber ved de største eller mest komplicerede brande. Styrelsen har mandskabet til at fortsætte slukningsarbejdet i lang tid og specialudstyret til at håndtere store brandulykker.

Miljø og farlige stoffer Store udslip af olie og kemikalier kan hurtigt få konsekvenser for dyreliv, planter og mennesker. Beredskabsstyrelsen kan levere specialviden, avanceret udstyr, ledelsesfaciliteter og manuelt arbejde, når der skal ryddes op i naturen, eller hvis der er sket et udslip med farlige stoffer i et beboet område.

10

BRS-PJECE-oplag2.indd 10

04-07-2012 14:55:26


Før ulykken Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Under ulykken Efter ulykken

Beredskabsstyrelsen Midtjylland Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen Bornholm Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsen Sjælland

Rykker ud til større og komplekse ulykker Ved større og komplekse ulykker, som kræver specialviden, avanceret udstyr eller meget mandskab, kan de kommunale redningsberedskaber og andre offentlige myndigheder få assistance fra Beredskabsstyrelsen. Det kan eksempelvis være ved voldsomme over- svømmelser efter skybrud eller en storm, store og omfattende brande, som tager lang tid at slukke eller forurening af naturen efter olieuheld.

frivilligcenter med døgnbemandede udrykningsvagter. Centrene kan yde assistance til kommuner og myndigheder i alle dele af landet inden for to timer. I tilfælde af særligt store katastrofer kan styrelsen inden for 48 timer stille med op til 1.600 mand. Beredskabsstyrelsen er fast medlem af den nationale krisestyringsorganisation (den nationale operative stab) og de lokale beredskabsstabe.

Beredskabsstyrelsen har fem beredskabscentre og et

11

BRS-PJECE-oplag2.indd 11

04-07-2012 14:55:27


Mobilt ekspertberedskab dækker hele landet Beredskabsstyrelsens HazMat- beredskab kan med kort varsel rykke ud over alt i landet og yde eksperthjælp til myndighederne ved mistanke om farlige kemiske stoffer på et skades- eller gerningssted. HazMat-beredskabet består af to teams, som er placeret ved Beredskabs- styrelsen Midtjylland i Herning og Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Hvert HazMat-team råder over et specialkøretøj udstyret med beskyttelsesudstyr til mandskabet og avanceret udstyr til prøvetagning, analyse og detektering. Et HazMat-team består af fem specialuddannede beredskabsfaglige personer, heriblandt en kemiker fra Kemisk Beredskab i Beredskabs- styrelsen.

12

BRS-PJECE-oplag2.indd 12

04-07-2012 14:55:31


Før ulykken Under ulykken Efter ulykken

Eksperter i at håndtere farlige stoffer Opstår der ulykker med kemiske stoffer, kan Beredskabsstyrelsen bistå med rådgivning og yde assistance til myndigheder via styrelsens kemiske beredskab. Styrelsens eksperter er i døgnberedskab og råder over udstyr til at håndtere, identificere og analysere farlige og uidentificerede kemiske stoffer og eksplosivstoffer. Beredskabsstyrelsen har det overordnede ansvar for at planlægge og lede det nukleare beredskab i Danmark. Styrelsens eksperter overvåger konstant strålingsniveauet i landet og kan bl.a. udarbejde spredningsprognoser i tilfælde af uheld i nukleare anlæg (kernekraftværker).

13 13

BRS-PJECE-oplag2.indd 13

04-07-2012 14:55:36


Tungt eftersøgnings- og redningshold Beredskabsstyrelsens tunge eftersøgnings- og redningshold, DEMA USAR, er specialiseret i at kunne finde og redde overlevende, der er begravet under ruiner efter naturkatastrofer som f.eks. jordskælv, jordskred og oversvømmelser. Et DEMA USAR-hold består af 75-95 specialuddannede personer og 8 redningshunde. Det kan indsættes i et katastroferamt land inden for 48 timer efter en katastrofe. Holdet er selvforsynende i op til 10 dage og kan arbejde 24 timer i døgnet. Holdet kan også indsættes i Danmark. DEMA USAR er en forkortelse for Danish Emergency Management Agency Urban Search And Rescue. 14

BRS-PJECE-oplag2.indd 14

04-07-2012 14:55:38


Før ulykken Under ulykken Efter ulykken

Dansk katastrofebistand til udlandet Når jordskælv, orkaner, oversvømmelser eller andre katastrofer rammer udlandet, bidrager Danmark ofte til hjælpeindsatsen. Beredskabsstyrelsen råder over mandskab, materiel og specialister, som kan udsendes til det katastroferamte land. Styrelsens internationale assistancer kan f.eks. bestå af medicinske nødhospitaler og eftersøgnings- og redningshold eller nødhjælpskoordinatorer. Beredskabsstyrelsen er kontaktpunkt for henvendelser fra udlandet til Danmark om international krise- og katastrofebistand. Styrelsens internationale assistancer finansieres som udgangspunkt med midler fra Udenrigsministeriet og sker efter anmodning fra det ramte land, FN, EU eller NATO.

15

BRS-PJECE-oplag2.indd 15

04-07-2012 14:55:41


Eksempler på evalueringer •

Meget store, men enkeltstående hændelser, f.eks. større brande

Flere større samtidige hændelser

Hændelser, som kræver en langvarig indsats, f.eks. alvorlige og smitsomme sygdomsudbrud

Hændelser, hvor håndteringen kræver særligt materiel og/eller uddannelse, f.eks. kemisk, biologiske, radiologiske eller nukleare ulykker

16

BRS-PJECE-oplag2.indd 16

04-07-2012 14:55:51


Før ulykken Under ulykken Efter ulykken

Evaluerer håndteringen af ulykken Efter store eller komplekse ulykker er det vigtigt, at myndighederne lærer af erfaringerne og får dem indarbejdet i deres beredskab. Beredskabsstyrelsen evaluerer den tværgående beredskabsfaglige indsats efter udvalgte hændelser med et usædvanligt forløb. Evalueringerne bruges til at komme med anbefalinger til at forbedre beredskabet – enten til de myndigheder, der var med til at

håndtere ulykken, eller til andre, der kan komme ud for lignende udfordringer. Erfaringerne skal indgå i myndighedernes eget arbejde med bl.a. beredskabsplaner, forebyggelsesaktiviteter, uddannelse og øvelser. Beredskabsstyrelsen bidrager desuden til formidling af god evalueringspraksis blandt aktørerne i samfundets samlede beredskab.

17

BRS-PJECE-oplag2.indd 17

04-07-2012 14:56:00


En alsidig arbejdsplads Beredskabsstyrelsen har omkring 560 ansatte med mange forskellige faglige baggrunde. Medarbejderstaben omfatter alt fra beredskabsfolk og teknikere over kantinemedarbejdere og chauffører til akademiske medarbejdere og specialister. Uanset hvilken stilling man som medarbejder varetager, arbejder man med beredskab; nationalt eller internationalt, bag skrivebordet eller ved autosprøjten. Medarbejderne løser skiftende opgaver på et kvalitativt

højt niveau – uanset faglig baggrund og organisatorisk placering. Det forpligter at være ansat i Beredskabsstyrelsen, der virker for at redde liv og miljø. Arbejdet er meningsfuldt og kræver samarbejde og engagement. Det gælder både når man arbejder med forebyggelse, uddannelse, planlægning, operative indsatser og med evalueringer.

Beredskabsstyrelsens Hovedsæde

Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskab

Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 Mail: brs@brs.dk

Nørre Allé 67, 7. sal 2100 København Ø Tlf. 45 90 60 00 Fax: 35 36 56 20 Mail: kemi@brs.dk

Simons Bakke 25 7700 Thisted Tlf. 96 17 72 00 Fax: 96 17 72 05 Mail: brsnj@brs.dk

H P Hansensvej 100 7400 Herning Tlf. 96 26 76 00 Fax: 96 26 76 05 Mail: brsmj@brs.dk

Vilstrupvej 55 6100 Haderslev Tlf. 73 52 74 00 Fax: 73 52 74 05 Mail: brssj@brs.dk

18

BRS-PJECE-oplag2.indd 18

04-07-2012 14:56:04


Klar til truslerne i en global tidsalder Beredskabsstyrelsens opgaver matcher trusselsbilledet i en global tidsalder med udfordringer, der spænder fra klimaforandringer til terror. Beredskabsstyrelsen løser sine arbejdsopgaver i samarbejde med myndigheder og organisationer i ind- og udland. Styrelsen blev etableret i sin nuværende form ved en sammenlægning af Civilforsvarsstyrelsen og Statens

Brandinspektion i 1993. Beredskabsstyrelsens historie går helt tilbage til 1938 med oprettelsen af Statens Civile Luftværn. Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside brs.dk

Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen Bornholm

Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Beredskabsstyrelsen Kursuscenter

Bag Bakkerne 26 4700 Næstved Tlf. 55 75 37 00 Fax: 55 75 37 05 Mail: brss@brs.dk

Rønnevej 1 – 3 3770 Allinge Tlf. 56 44 58 00 Fax: 56 44 58 05 Mail: brsb@brs.dk

Hedelykken 10 2640 Hedehusene Tlf. 45 90 66 00 Fax: 45 90 66 05 Mail: brsh@brs.dk

Nørremarken 21 6360 Tinglev Tlf. 45 90 69 00 Fax: 74 64 40 72 Mail: brts@brs.dk

Strandvejen 250 3070 Snekkersten Tlf. 45 90 68 00 Mail: brhs@brs.dk

19

BRS-PJECE-oplag2.indd 19

04-07-2012 14:56:09


Beredskabsstyrelsen før, under og efter ulykken ISBN 978-87-91590-65-8 B Nr. 2176

20 BRS-PJECE-oplag2.indd 20

04-07-2012 14:56:16

Profile for Burchardt Reklame AS

Beredskabsstyrelsen dansk 2  

Beredskabsstyrelsen dansk 2

Beredskabsstyrelsen dansk 2  

Beredskabsstyrelsen dansk 2

Advertisement