Page 1


1

Word Press คืออะไร

WordPress เป็ น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรื อ community ตอนเริ่ มแรก WordPress เป็ นเครื่ องมือไว้สาหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จนสามารถสร้างเป็ น เว็บไซต์ หรื อ เว็บ community ได้แล้ว โดยมีระบบจัดการบทความ หรื อ Content Management System (CMS) ทาให้ง่ายต่อ การใช้งาน ซึ่ง WordPress สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ามีการพัฒนามาถึง 10 ปี แล้ว เมื่อ เริ่ ม search หาคาว่า WordPress ก็จะทาให้หลายคนที่เริ่ มต้นอาจจะสงสัย ว่าทาไมมี WordPress.com กับ WordPress.org WordPress.com กับ WordPress.org

WordPress.com 1. ติดตั้งง่าย ต้องบอกว่าแค่สมัครไม่ตอ้ งติดตั้ง เพราะเมื่อสมัครแล้วทาตามกระบวนการเสร็ จแล้ว เราก็จะได้เว็บตามที่เรา ต้องการ ภายใต้ url xxxxx.wordpress.com แล้ว 2. ไม่ตอ้ งเสี ยค่า hosting เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะอยูบ่ น server ของ wordpress.com 3. มีการอัพเดต wordpress ให้อยูเ่ สมอเมื่อมีเวอร์ชนั่ ใหม่ออกมา 4. มี plugin ที่จาเป็ นสาหรับเว็บทัว่ ๆ ไปติดตั้งไว้ให้แล้ว โดยเป็ นทาง wordpress.com เลือกไว้ให้เราใช้งาน 5. ฟรี จะเสี ยค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเราต้องการอัพเกรดเพื่อให้เราฟังก์ชนั่ ที่มากขึ้นจากที่ทาง wordpress.com เตรี ยมไว้ให้ WordPress.org 1. อิสระในการใช้งาน เนื่องจากเราโหลดมาติดตั้งที่ server ของเราเอง ดังนั้นเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจเรามากกว่าใช้ งานบน wordpress.com 2. ปรับแต่ง theme ของเราได้ตามสะดวก และสามารถ download theme มาติดตั้งเองได้ โดยไม่ตอ้ งเลือกเฉพาะที่ทาง wordpress.com จากัดไว้ให้ 3. ติดตั้ง plugin ได้ตามใจเรา อยากได้ตวั ไหน download มาติดตั้งได้เลย 4. ปรับแต่ง code ได้ตามที่เราต้องการ และทาง wordpress.org เองก็มีคู่มือไว้รองรับอยูแ่ ล้ว 5. เลือก hosting ที่เราต้องการ ในราคาที่เราต้องการได้ ไม่ถูกจากัดอยูเ่ พียงที่เดียว


2 วิธีการใช้ งาน WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็ นเวอร์ชนั่ ปัจจุบนั (3-2555) ที่ทา ขึ้นมาให้นกั ศึกษาและผูส้ นใจได้ดาวน์โหลดไปเรี ยนรู ้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้ เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรู ปแบบการทางาน ร่ วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดย สามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคาสัง่ ชุดกราฟิ กใดๆ และติดตั้ง จะได้เรี ยนรู ้อย่างมัน่ ใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลา วิธีการเข้ าใช้ งานเบือ้ งต้ น 1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ USBWebserver เพื่อเปิ ดระบบบริ การฐานข้อมูลก่อน

เลือก usbwebserver ภายในโฟลเดอร์ เพื่อเปิ ด Application


2. เมื่อปรากฏหน้าต่างของระบบUSBWebserver 8.0 แล้ว ให้คลิกปุ่ มคาสัง่ ต่างๆตามที่ตอ้ งการใช้งานหรื อจัดการระบบ ปุ่ มฝั่งด้านซ้าย ความหมายการใช้งานคือ

ปุ่ ม Root dir = ดูช่ ือโฟลเดอร์ ช่ ือของแต่ ละเว็บไซต์ หรื อชื่อโปรแกรมเว็บสาเร็จรู ปที่ใช้ จัดการเนือ้ หาเว็บไซต์

ปุ่ ม Localhost= แสดงตาแหน่ งที่อยู่หรื อชื่อ URL อันเป็ นหน้ าแรกของเครื่ องแม่ ข่ายบริการหลักที่เปิ ดบริการให้ เข้ าถึงได้ ทางอินเตอร์ เน็ตผ่ าน ช่ องทางหรื อพอร์ ทหมายเลข8080(Port:8080)โดยแสดงชื่อในเว็บบราวเซอร์ คือ http://localhost:8080


หากต้องการเข้าถึงหน้าหน้าเสมือนจริ งของเว็บไซต์ที่อยูภ่ ายใต้การบริ การของเครื่ องแม่ข่ายที่อนุญาตให้แสดง ออนไลน์ในระบบนี้ดว้ ย ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์(ชื่อเว็บไซต์)ที่ปรากฏมีใน Root dir เช่น http://localhost:8080/wordpressthaedition จะเข้าไปหน้าเว็บที่แสดงผลและการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมเวิร์ด เพรสบล็อก นัน่ เอง

ปุ่ ม PhpMyAdmin = เป็ นปุ่ มเข้ าใช้ งานสร้ างชื่อฐานข้ อมูล(Database)ไว้ รองรั บการติดต่ อเข้ าใช้ -จัดเก็บ-ค้ นคืนให้ แก่ โปรแกรมการจัดการ เนือ้ หาต่ างๆ ซึ่งในที่นีค้ ือ MySQL

ปุ่ มฝั่ งด้ านขวา ความหมายแสดงสถานะการเปิ ด-ปิ ดใช้ งานโปรแกรมระบบบริการหลักของเครื่ องแม่ ข่าย เช่ น หากมีปุ่มเครื่ องหมายถูกสีเขียว หลัง Apache และ Mysql หมายถึง ได้ เปิ ดระบบบริการอินเตอร์ เน็ต ด้ วยโปรแกรม Apache และเปิ ดใช้ งานโปรแกรม Mysql ให้ รองรั บการใช้ งานให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว


ส่ วนปุ่ ม Setting นัน้ เป็ นการตัง้ ค่ า-เปลี่ยนหมายเลขช่ องพอร์ ทในการติดต่ อ(Connection)เข้ าใช้ -เข้ าถึง(Internet/Database Access Port)ฐานข้ อมูลและหน้ าเว็บไซต์

เข้ าสู่ระบบ-หน้ าศูนย์ จัดการระบบโดยใช้ User Name และ Password “admin”

เมื่อกดเข้ ามาในหน้ าล็อกอิน ใส่Username และ Password เป็ น ADMIN เพื่อเข้ าไปสูก่ ารจัดการและสร้ าง เว็บไซต์ของตัวเอง


3 ขั้นตอนการปรับแต่ งเว็บไซต์

เมื่อล็อกอินเข้ามาได้หน้าแรกที่จะปรากฏคือศูนย์จดั การระบบ ซึ่งเป็ นที่ ที่ให้เราสามารถปรับแต่งทุกอย่างเกี่ยวกับ เว็บไซต์ของเราได้

เริ่มต้ นต้ องเลือกชุดรูปแบบกราฟิ ก เพื่อที่จะกาหนดกางวาง Layout ทั้งหมดของเว็บไซต์เรา การจัดการชุดรู ปแบบกราฟิ ก บล็อก เป็ นหน้าที่จะทาให้เรา เลือก theme ซึ่งจาก โปรแกรม ที่ได้จากการดาวน์โหลด จะมี ไว้ให้ จานวน 4 แบบ คือ 1. Twenty ten 2. Twenty eleven 3. Twenty twelve 4. Wordpressthai academy

ติดตั้ง Theme เพิม่ เติม สามารถทาได้โดยเลือกที่ ติดตั้งชุดรู ปแบบกราฟิ กบล็อก เพิม่ ซึ่งเป็ น theme ที่จดั ไว้ให้แล้วใน โฟลเดอร์ สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบ ในที่น้ ีผทู ้ าเลือก theme Twenty Twelve


บล็อกเมนูข้าง : Widgets เป็ นเมนูที่สามารถให้เราใส่ลูกเล่น เข้าไปได้ในแถบ ข้างๆของหน้า เว็บ หรื อที่เรี ยกว่า Sidebar หรื อ Collum ซึ่งสามารถใส่ URL ของ widget ที่ เราต้องการนามาใส่ในเว็บ ดัง ตัวอย่าง เช่น หากเราจะนาไฟล์ วีดิโอของเว็บไซต์ Youtube มาใส่ในเว็บไซต์ของเรา ขั้นตอนการทาก็คือ

1. ลากแทบ สร้ างหน้ า:เมนูเอง ไปยังแทบ Main Sidebar

2. เมื่อลากเข้ามาแล้วให้กดที่ลูกศร ทิ่มลง จะปรากฏช่องให้ใส่ หัวข้อ ของ Widget และช่องล่างก็คือ รหัสโค๊ดของวิดิโอในเว็บ youtube โดยก็อปปี้ จากใน Embed แล้ว บันทึก

3. เมื่อเข้าไปดูในหน้าเว็บก็จะเห็นวิดิโอปรากฏอยูใ่ น Sidebar


สร้ างรายการเมนู การสร้างรายการเมนู เปรี ยบเสมือนการสร้างแท็บหน้าเว็บใหม่เพือ่ เพิ่มเนื้อหาของเว็บไซต์ได้โดยแยกเป็ นสัดส่วน ซึ่งสามารถลิงค์ไปอีกหน้าซึ่งเป็ นอีกหัวข้อที่เราตั้งไว้ หรื อใช้เป็ นลิงค์เพื่อไปยังเว็บไซต์หรื อ URL ที่เราต้องการ ขั้นตอนการเพิม่ รายการเมนู 1. เข้าไปที่ เมนู – เนือ้ หาหลัก หัวข้อย่อย หมวดรายการใหม่ เมื่อเข้ามาช่องแถบยาวด้านบนเป็ นชื่อที่เราจะตั้งเป็ นหัวข้อเมนู ส่วนช่องล่างเป็ นช่องใส่เนื้อหาของสิ่ งที่เราจะใส่ ซึ่งสามารถใส่บทความใหม่ หรื อลิงค์เว็บ ลงไปในช่องนี้ได้

2. เมื่อเราใส่เนื้อหาและชื่อของเมนูใหม่ แล้วให้เรา ไปดูที่ดา้ นขวา ที่ ส่ งแผยแพร่ เนือ้ หา ซึ่งเราสามารถแก้ไข สถานะ การ มองเห็น วันที่เผยแพร่ ของเมนูน้ ีได้เมื่อ เสร็ จสิ้นให้กด ส่งเผยแพร่ เนื้อหา

3. เราสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าเมนูเรามีอะไรบ้างได้ที่ หัวข้อย่อย หมวด รายการหลักทั้งหมด เมื่อเข้ามาก็จะเป็ นรายการเมนูที่ทาได้สร้างเอาไว้ รวมถึง รายละเอียดของผูเ้ ขียน วันเวลาที่ส่งเผยแพร่ และสามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่มเติม หรื อลบเมนู ซึ่งหน้าต่างนี้แบ่งแยกเป็ นส่วนๆให้อย่าง ชัดเจน


4. เข้าไปที่ สร้ างรายการเมนู เราสามารถสร้างชุดของเมนูได้ ซึ่งทาให้เราสามารถเปลี่ยนชุดของเมนูได้ตามที่เรากาหนด ในที่น้ ี ตัวอย่างคือ ชุด SET 1 คือชื่อของชุดเมนู ส่วนรายชื่อเมนูขา้ งล่างคือเมนูที่เราสร้าง ไว้สามารถลากมาใส่เผื่อสร้างเป็ นชุดเมนูของเราเองได้ เมื่อเหลือได้แล้วให้เราทาการ บันทึกเมนู และชุดเมนู

เราสามารถ สร้ างรายการเชื่ อมโยง ได้โดยชื่อเมนูที่เราตั้งนั้นไม่จาเป็ น ที่จะต้องเป็ นเว็บไซต์เราเสมอไป เราสามารถทาให้การคลิกที่แถบเมนู ของเรานาพาไปยังเว็บไซต์อื่นตามช่อง URL ที่มีไว้ให้ ป้ าย ก็คือชื่อ ของเมนู เมื่อเสร็จแล้วก็ กด เพิม่ ไปยังเมนู โดยดูที่แพงทางด้านขวาซึ่ง ในที่น้ ีผทู ้ าได้ใส่ URL ของ Youtube ลงไป

5. เมื่อเราบันทึกทุกอย่างเสร็ จแล้วแถบเมนูที่เราตั้งไว้ก็จะปรากฏเพิ่มขึ้นเหนือ ส่วนหัวของหน้าเอกสารตามที่เรากาหนดตาม ลิงค์ URL หรื อบทความเมนูที่เราได้ต้ งั ไว้


ส่ วนหัวของเอกสาร ส่วนหัวของเอกสารคือภาพส่วนหัวเว็บไซต์ที่อยูใ่ ต้ชื่อเว็บไซต์ สามารถตกแต่งให้มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเองได้ ไม่ซ้ าใครโดย ขนาดของภาพนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิด Theme ที่เราเลือก โดยเราสามารถดูขนาดของภาพส่วนหัวได้ โดยดูที่ Select Image ขนาดจะมีบอกไว้กว้าง X ยาว เท่าของผูท้ ามีขนาด 960*250 Pixel ดังนั้นเราสามารถใช้โปรแกรม อะไรก็ได้เกี่ยวกับด้านกราฟิ กในการสร้างภาพส่วนหัวขึ้นมา ยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม Photoshop ตั้งขนาดเอกสารไว้ที่ 960*250 ตามที่เว็บไซต์ได้แนะนา สร้างและตกแต่งตามแบบของตัวเอง หรื อให้สอดคล้องเกี่ยวกับแนวทางการสร้างของ เว็บไซต์ตวั เอง เมื่อเสร็ จแล้วให้ทาการเซฟและอัพโหลดภาพเมื่อเสร็ จสิ้นภาพที่เราอัพโหลดจะปรากฏอยูบ่ นหน้าเว็บทุกหน้าของ เรา Uploaded Image คือ ภาพที่เราเคยอัพโหลดไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนกลับมาใช้แบบก่อนหน้าได้ตลอด โดยสามารถ ปรับให้ส่วนหัวนั้นมีการเปลี่ยนภาพอัตโนมัติไปแต่ละหน้าที่แตกต่างกัน


การเลือกสีพนื้ หลัง การเลือกสี พ้นื หลังนั้นทาได้ง่ายกว่าการทาภาพพื้นหลังเพราะว่าพื้นที่ Background นั้นเป็ นพื้นที่กว้างและยาว แตกต่างกันขนาดของจอภาพ ซึ่งถ้าทา Background สี สี จะกลืนเป็ นแบบเดียวกันทาให้ไม่มีปัญหาในการย่อขยายของ หน้าจอ แต่ถา้ หากจะใช้รูปภาพในการทาพื้นหลัง จะต้องตกแต่งพื้นหลังให้สามารถเรี ยงต่อกันได้ เพื่อที่วา่ เวลาย่อขยาย หน้าจอ ภาพจะไม่ขาดหรื อถูกบิดเบือนตัดทอนออกไป เราสามารถปรับแต่ง ให้ภาพนั้นอยู่ ตาแหน่งไหน โดย ส่วนมากการทาให้อยู่ กึ่งกลางจะสะดวก ที่สุดในกรณี ที่เกรงว่า หน้าจอของแต่ละที่จะ ไม่เท่ากัน ภาพจะถูก ตรึ งอยูต่ รงกลาง ส่วน การเรี ยงต่อลายนั้น หากเราไม่ต่อลายแล้ว ภาพพื้นหลังเล็กกว่า พื้นที่หน้าจออาจจะทา ให้มองเห็นได้ไม่หมด เพราะฉะนั้นการเรี ยงต่อลายจึงเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเราปรับเสร็ จสิ้นก็กดบันทึกแล้วภาพ พื้นหลังก็จะแสดงผลดังภาพ


4 การสร้ างเนือ้ หน้ าบล็อก

สาเหตุที่เราทาหน้าเว็บบล็อกขึ้นมาก็เพื่อที่จะใส่เนื้อหาความรู ้หรื อเรื่ องราวที่หน้าสนใจลงไปวิธีที่จะใส่หน้าหา นั้นต้องเข้าไปที่เนื้อหาบล็อกและ เลือก สร้างเนื้อหาบล็อกเรื่ องที่จะ ส่งใหม่ ช่องบนเป็ นช่องใส่หวั ข้อ ของเนื้อหา ส่วนช่องล่างคือ เนื้อหาที่เราจะต้องหามาใส่ เมื่อเราใส่ขอ้ มูลเสร็ จสิ้นเราสามารถ ใส่คาค้นหาได้ เพื่อให้คนที่จะเข้ามาดูเว็บบล็อก ของเราหาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยทุกอย่างแล้วกด ส่งเผยแพร่ เนื้อหา เนื้อหาก็จะปรากฏ บนหน้าเว็บ


เนื้อที่เราส่งไปสามารถกดเข้ามาดูได้ เช่นเดียวกับเมนู ที่จะมีรายละเอียด ทาให้เรารู ้จานวนและวันที่ ที่เราส่งเนื้อหาลงเว็บ บล็อก รวมทั้งดัดแปลงแก้ไขได้เช่นกัน


Wordpressthai-burana-arti3319  

เอกสารแนะนำการใช้งาน Wordpressthai

Wordpressthai-burana-arti3319  

เอกสารแนะนำการใช้งาน Wordpressthai

Advertisement