Page 1

Financieel verslag 2006


INHOUD


Inhoudsopgave

Kerncijfers

4

Meerjarenoverzicht Buma

6

Meerjarenoverzicht Stemra

7

Verslag van de besturen

8

Toelichting van de directie

10

Jaarrekening 2006 Buma

13

Jaarrekening 2006 Stemra

31

Samenstelling besturen en management

47

 Financieel verslag 2006


Kerncijfers

Omzetontwikkeling Buma/Stemra

Resultaatontwikkeling Buma/Stemra

Omzet in miljoenen €

Resultaten in miljoenen € 20

200

15 150

10

100

0

50

-10

5

-5

-15 -20

0 Stemra Buma

2002 70.432 111.577

2003 61.972 106.002

2004 60.757 112.770

2005

2006

53.455 113.575

48.421 119.972

2002

2003

2004

2005

2006

Financieel resultaat Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Exploitatie resultaat

Buma Stemra

Percentuele omzetverdeling Buma 2006

Percentuele omzetverdeling Stemra 2006

9,8% 11,4% 2,2% 12,6% 49,4% 14,6%

0,5% Uitvoeringsrecht Online Licenties 9,5% Kabel

10,5% Werkruimten

8,8% Verkoopruimten 7,3% Uitvoeringsrecht Buitenland 35,2% Uitvoeringsrecht Radio & TV 15,3% Podia 12,9% Horeca

Repartitie Buma

Repartitie Stemra

Auteursrechten in miljoenen €

Auteursrechten in miljoenen €

110

Thuiskopie/Leenrecht Mechanisch recht buitenland Mechanisch recht Online Licensing Mechanisch recht Radio & TV Phono Mechanisch recht Biem/ Central Licensing Special licensing/Loonpersing

80

100 90

60

80 70 60

40

50 40 30

20

20 10 0

2002

2003

2004

2005

0

2006

Aangeslotenen en Deelnemers

Buitenlandse Organisaties Ingehouden Administratiekosten

INHOUD

2002

 Buma/Stemra

2003

2004

Central licensing Aangeslotenen en deelnemers Buitenlandse organisaties Ingehouden administratiekosten

2005

2006


Ontwikkeling peroneelsbestand Buma/Stemra Per jaar einde 350 300

Aantal FTE

250 200 150 100 50 0 2002

2003

2004

2005

2006

Part-time FTE Full-time FTE

Verdeling omzet Buma (x â‚Ź 1.000)

Uitvoeringsrecht Radio & TV Podia Horeca Werkruimten Verkoopruimten Uitvoeringsrecht Online Licensing Kabel Uitvoeringsrecht Buitenland

2006

42.286 18.354 15.431 12.620 10.605 564 11.387 8.725 119.972

2005

2004

2003

2002

41.981 15.499 14.582 11.853 9.935 331 11.110 8.284

41.180 15.443 15.279 11.172 10.389 380 10.495 8.432

37.739 14.910 14.683 10.805 9.806 201 10.998 6.860

47.519 11.620 13.876 10.055 9.379 591 10.481 8.056

113.575

112.770

106.002

111.577

2003

2002

Verdeling omzet Stemra (x â‚Ź 1.000)

2006

2005

2004

Phonomechanisch recht Biem/Central Licensing Special Licensing/Loonpersing Mechanisch recht Radio & TV Mechanisch recht Online Licensing Thuiskopie-Leenrecht Mechanisch recht Buitenland

23.917 7.064 6.124 1.081 4.727 5.508

25.859 9.540 7.430 827 5.093 4.706

30.474 8.421 10.376 833 5.296 5.357

33.627 8.648 10.040 1.005 3.404 5.248

37.478 7.865 13.103 5.037 6.949

48.421

53.455

60.757

61.972

70.432

INHOUD

 Financieel verslag 2006


Meerjarenoverzicht Buma 2002 – 2006 Meerjarenoverzicht Buma 2002 – 2006 (x € 1.000) 2006

2005

2004

2003

Omzet 119.972 113.575 112.770 106.002 Winst- en verliesrekening Baten 2.828 2.764 2.723 2.951 Lasten -14.772 -14.129 -13.790 -12.706 Exploitatieresultaat -11.944 -11.365 -11.067 -9.755 Financieel resultaat 9.392 8.400 8.148 11.497 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.552 -2.965 -2.919 1.742 Bijzonder resultaat - - - -1.050 Resultaat -2.552 -2.965 -2.919 692

2002

111.577

2.578 -12.696 -10.118 2.780 -7.338 -1.500 -8.838

Repartitie Te verdelen eind van het jaar Beschikbaar voor repartitie

136.798 121.578

128.614 114.814

126.012 113.356

116.484 110.128

Belangrijke indexcijfers Index totale omzet (2002 = 100) Index exploitatielasten (2002 = 100) Nog te verdelen eind van het jaar / beschikbaar Exploitatielasten in % omzet Beschikbaar in % omzet

108 116 112,5% 12,3% 101,3%

102 111 112,0% 12,4% 101,1%

101 109 111,2% 12,2% 100,5%

95 100 105,8%

114,8%

12,0%

11,4%

103,9%

95,0%

INHOUD

 Buma/Stemra

121.680 105.989

100 100


Meerjarenoverzicht Stemra 2002 – 2006 Meerjarenoverzicht Stemra 2002 – 2006 (x € 1.000) 2006

2005

2004

2003

2002

Omzet 48.421 53.455 60.757 61.972 70.432 Winst- en verliesrekening Baten 5.248 4.916 5.089 5.675 5.541 Lasten -9.652 -9.296 -8.930 -9.964 -9.663 Exploitatieresultaat -4.404 -4.380 -3.841 -4.289 -4.122 Financieel resultaat 4.325 4.226 4.201 4.544 4.548 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -79 -154 360 255 426 Bijzonder resultaat - - - -750 -1.500 Resultaat -79 -154 360 -495 -1.074 Repartitie Te verdelen eind van het jaar 51.332 56.513 51.774 47.303 50.278 Beschikbaar voor repartitie 50.344 55.652 61.868 61.743 70.271 Belangrijke indexcijfers Index omzet (2002 = 100) 69 76 86 88 100 Index exploitatielasten (2002 = 100) 100 96 92 103 100 Nog te verdelen eind van het jaar / beschikbaar 102,0% 101,5% 83,7% 76,6% 71,5% Exploitatielasten in % omzet 19,9% 17,4% 14,7% 16,1% 13,7% Beschikbaar in % omzet 104,0% 104,1% 101,8% 99,6% 99,8%

INHOUD

 Financieel verslag 2006


Verslag van de besturen

Jaarrekening Het is ons een genoegen de jaarrekening van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra aan te bieden. Beide jaarrekeningen zijn na controle door KPMG Accountants N.V. van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij stellen u voor de jaarrekening van Buma en Stemra over 2006, met inbegrip van de voorstellen van de directie goed te keuren en bestuur en directie décharge te verlenen.

Besturen In het verslagjaar kwamen de besturen van Buma en Stemra zeven keer bijeen. De Raad van Toezicht kwam vijf keer bijeen. In het verslagjaar is veel aandacht geschonken aan de rol die onze organisaties willen en moeten spelen in het Europese muziekauteursrecht. Uitgangspunt zijn de beleidsvoornemens van de Europese Commissie die erop gericht zijn de onderlinge concurrentie tussen de rechtenorganisaties te stimuleren. Het accent ligt erop rechthebbenden, waar het gaat om exploitatie van hun repertoire in een online omgeving, de vrijheid te geven zich te laten vertegenwoordigen door een rechtenorganisatie naar eigen keuze. Dat dit grote implicaties kan hebben voor onze organisaties is duidelijk. De afgelopen jaren hebben de organisaties gelukkig goed geanticipeerd op deze ontwikkeling. Daardoor zijn we in 2006 in staat geweest tot een duidelijke invulling te komen van de toekomstige rol van onze organisaties en tot besluitvorming over de realisatie daarvan. Deze rol is enerzijds vertaald in de ambitie om te groeien tot één van de grotere muziekauteursrechtenorganisaties in Europa. Anderzijds moeten wij, om een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor (internationale) rechthebbenden en gebruikers, onze kosten zo laag mogelijk zien te houden. Dat heeft geleid tot het besluit om een belangrijk deel van de Back Office activiteiten onder te brengen bij een derde partij. De organisaties zullen afgestemd worden op de internationale functie die wij ons eigen maken. Op de Gezamenlijke Leden- en Aangeslotenenvergadering van de Vereniging Buma en de Stichting Stemra is het besluit genomen de formele voorbereiding te starten van de mogelijkheid tot aansluiting van (auteurs)rechtspersonen als rechthebbende. Het betreft hier de zogenaamde Auteurs BV. Er is een toenemende vraag richting Buma/Stemra om het mogelijk te maken uit te keren aan de eigen BV’s van auteurs. Dat biedt namelijk voordelen in de sfeer van de omzetbelasting. Met het genomen besluit staat de weg open om tot een nadere uitwerking van de Auteurs BV als rechthebbende te komen in reglementen en contracten.

INHOUD

 Buma/Stemra

Veel tijd is besteed aan de discussie over Flexibel Collectief Beheer. In dat kader kijken de organisaties naar mogelijkheden om, met behoud van de voordelen van het bestaande collectief beheer, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening aan de deelnemers te verbeteren en meer maatwerk te bieden. De eerste uitwerking hiervan is in het najaar aan de organisaties gepresenteerd. Het betreft drie projecten die in het eerste halfjaar van 2007 worden getest. De nieuwe website die in september is geïntroduceerd betekent een belangrijke stap voorwaarts in onze dienstverlening. Rechthebbenden hebben nu online rechtstreeks toegang tot onze administratieve systemen voor zover het om hun eigen accounts gaat. In 2007 zal de website ook het aanvragen en toekennen van licenties aan gebruikers faciliteren. Het bestuur van Buma heeft na enige maanden van voorbereiding in de loop van 2006 eveneens een belangrijk besluit genomen over haar strategie met betrekking tot ondersteuning van het Nederlandse muziekauteursrecht. De bestaande stichting Conamus, gefinancierd door Buma, richtte zich reeds op ondersteuning van Nederlandse muziek op nationale en internationale schaal. Daarnaast was Buma zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning van muziek in de klassieke sector, de jazz en de kleinkunst. Deze activiteiten zijn in de loop van 2006 bij elkaar gevoegd en ondergebracht in de stichting Buma Cultuur. De nieuwe pensioenvoorziening voor muziekauteurs is in 2006 van start gegaan. Helaas is er veel tijd verstreken tot de aangifte van verplichtstelling van deelname in de nieuwe beroepspensioenregeling voor zelfstandige kunstenaars. Daardoor zijn omstandigheden wezenlijk veranderd waardoor tal van nieuwe aanpassingen nodig waren. Maar eind 2006 zijn, op een aantal kleinere punten na, alle pensioengerechtigden overgegaan naar het nieuwe systeem. De besturen voerden in het verslagjaar uitgebreid overleg over de voortgang van de implementatie van het nieuwe computersysteem Axapta, de licenties voor online muziekgebruik, de relatie met Creative Commons en de resultaten die zijn behaald met het Fingerprintingsysteem. Daarnaast werd de jaarrekening over 2005 besproken en werd aandacht besteed aan de Vaste Commissie Plagiaat, de nieuwe pensioenregeling voor muziekuitgevers, een geschillenregeling, het Cannes Akkoord, het beleggingsbeleid en de begrotingen 2007 voor Buma en Stemra. De Algemene Leden- en Aangeslotenenvergadering, die voor de tweede keer plaatsvond in de Schouwburg te Amstelveen, herkoos op 22 mei 2006 de heren Van Empelen, Schrama en Abdoelbasier. De heren Westbroek en Mensink werden benoemd in het bestuur van Buma. De vergadering herkoos de heren Brands en Kosterman en benoemde de heer Bruens in het bestuur van Stemra.


Tijdens de jaarvergadering was er voor de tweede keer een openbaar gedeelte, waarbij vertegenwoordigers van muziekgebruikers, overheid, politiek en media waren uitgenodigd. Na een uitgebreide uiteenzetting over het beleid van Buma/Stemra door voorzitter de heer J. Boerstoel sprak staatssecretaris mevrouw K. van Gennip van Economische Zaken over creativiteit en ondernemerschap. Tijdens het open gedeelte van de jaarvergadering trad de winnaar van de Annie M.G. Schmidtprijs 2005, Jeroen van Merwijk, op. De vergadering nam afscheid van Jan Boerstoel als voorzitter. Deze brak in zijn laatste toespraak een lans voor Buma. Namens de besturen bedankte vice-voorzitter de heer K. Boehmer de heer Boerstoel voor zijn grote bijdrage tijdens zijn voorzitterschap gedurende tien jaar. Hij memoreerde dat in deze periode Buma/Stemra is veranderd in een efficiënt opererende organisatie waar het verbeteren van de dienstverlening aan rechthebbenden en een grote kostenbeheersing hand in hand zijn gegaan. In de vergadering van 6 september is de heer K. Boehmer benoemd tot voorzitter van de besturen Buma en Stemra. De besturen kijken met grote zorg naar de omzetontwikkeling van de organisatie. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van het online muziekgebruik onvoldoende compensatie biedt voor de terugloop van de verkopen van cd’s en dvd’s. Ook tegen deze achtergrond is voor de komende periode van belang dat Buma/Stemra erin slaagt extra omzetten te genereren door het werven van buitenlandse rechthebbenden en het verwerven van contracten met grote internationale muziekgebruikers. Alleen met hogere omzetten en lagere kosten kunnen wij de continuïteit van onze activiteiten voor de lange termijn zeker stellen. De besturen van Buma en Stemra Hoofddorp, 4 april 2007

INHOUD

 Financieel verslag 2006


Toelichting van de directie

Algemeen

Omzet Stemra

Een stringent kostenbeleid, gekoppeld aan de best mogelijke service, leidend tot een zo hoog mogelijke uitkering aan onze rechthebbenden, is inmiddels een decennium de kern van het financiële beleid van Buma/Stemra. Dat we daarin succesvol zijn bewijzen onze kosten- percentages, die tot de laagste in de sector van de auteursrechtenorganisaties behoren. In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor een wezenlijke stap, die naar verwachting vanaf 2008 invloed zal hebben op het financiële kader van de organisatie. Het betreft de uitbesteding van een belangrijk deel van de Back Office processen. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere structurele verlaging van het kostenniveau van Buma/Stemra.

De omzet van Stemra stond in 2006 onverminderd onder zware druk door de neergaande muziekmarkt. De verkoop van cd’s en dvd’s is in Nederland in 2006 verder teruggelopen, niet alleen in aantallen maar ook in geld. Als gevolg daarvan moest Stemra genoegen nemen met een omzetdaling van € 5 miljoen naar € 48 miljoen. Bijna alle sectoren hebben in 2006 een omzetdaling laten zien. Bij Mechanisch recht Radio & TV bleef de daling beperkt tot ruim € 1,3 miljoen. De verkoop van de Rolling Stones cd “A Bigger Bang” in 2005 en extra omzet uit de cd verkoop “Hung Up” van Madonna hebben mede de omzet van de sector Mechanisch recht Buitenland doen stijgen tot € 5,5 miljoen. De sector Special Licensing/Loonpersing heeft te maken gehad met contractanten die zijn overgestapt naar een buitenlandse rechtenorganisatie. Een posi-

Besloten is om in dit jaarverslag een aantal omzetsectoren opnieuw te definiëren zodat de herkomst van de betreffende omzet duidelijker tot uitdrukking komt. Dit heeft ertoe geleid dat bij Buma de sectoren Radio & Televisie en Satelliet zijn samengevoegd tot de sector Uitvoeringsrecht Radio & TV. De sector Online Licensing heeft een afzonderlijke vermelding gekregen met als toevoeging Uitvoeringsrecht evenals de omzetsector Buitenland.

tieve uitzondering vormt de sector Mechanisch recht On Line Licensing die een hogere omzet heeft behaald.

De omzetsectoren bij Stemra worden met ingang van dit jaarverslag als volgt verantwoord: de omzetten Radio & Televisie en Satelliet worden samengevoegd in de sector Mechanisch Recht Radio & TV, waarbij de sector Online Licensing een afzonderlijke vermelding heeft gekregen met als toevoeging Mechanisch recht, evenals de sector Buitenland. De omzetten van de sectoren Nederlandse Industrie, Central Licensing en Central Licensing Buitenland worden tot uitdrukking gebracht in Phonomechanisch recht Biem/Central Licensing. De sectoren Special Licensing en Loonpersing zijn eveneens samengevoegd. De benaming van de omzetten Thuiskopie-Leenrecht bleven ongewijzigd. Om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken zijn de omzetverdelingen voor Buma en Stemra tot en met 2002 naar de nieuwe sectoren aangepast.

Omzet Buma De omzet van Buma is in 2006 met 5,6% (€ 6,4 miljoen) gestegen naar € 120 miljoen. Alle sectoren hebben aan de omzetgroei bijgedragen, mede door de indexering van de tarieven in 2006. De sterkste groei vond plaats in de sector Podia. De concertreeks van Marco Borsato in het Gelredome en optredens van Robbie Williams, Madonna en de Rolling Stones in de Arena hebben hieraan bijgedragen. De omzet in de sector Horeca is met 5,8% gestegen naar € 15,4 miljoen, mede door een inhaalslag die heeft plaatsgevonden bij de facturering van amateurvoetbalclubs. De onverminderd hoge aandacht voor de marktbewerking hebben ook geleid tot groei in de andere sectoren. Verkoopruimten steeg met 6,7% in met name de sector Achtergrondmuziek Mechanisch. Supermarkten & Werkruimten groeide met 6,5% door een toename in de sectoren Welzijnswerk en Gezondheidszorg. De omzet in de sector Uitvoeringsrecht Radio & TV bleef met € 42,3 miljoen nagenoeg gelijk. In de sector Uitvoeringsrecht Buitenland werd een 5,3% hogere omzet geboekt. INHOUD

10 Buma/Stemra

Resultaat Buma Het resultaat van Buma is uitgekomen op € 2,6 miljoen negatief tegen € 3,0 miljoen negatief in 2005. Aangetekend dient te worden dat er verbetering van het resultaat tot stand is gekomen ondanks hoge investeringen. Het betreft hierbij vooral de verdere ontwikkeling van het fingerprintingsysteem, de implementatie van het geïntegreerde softwaresysteem waarin alle administratieve processen zijn samengebracht en de ontwikkeling van een daarop afgestemde website en portal, waardoor rechthebbenden online inzicht hebben in hun accounts. De lasten zijn met 4,5% gestegen van € 14,1 miljoen in 2005 naar € 14,8 miljoen in 2006. Daar stonden baten tegenover van € 2,8 miljoen. Het exploitatieverlies kwam daarmee uit op € 11,9 miljoen tegenover € 11,4 miljoen het jaar ervoor. De positieve ontwikkeling van de aandelenmarkten droegen bij aan de stijging van het financieel resultaat van € 8,4 miljoen in 2005 naar € 9,4 miljoen in 2006. Er kon € 1,3 miljoen aan de herwaarderingsreserve worden toegevoegd. Het uiteindelijke resultaat kwam uit op € 2,6 miljoen negatief (2005: € 3,0 miljoen negatief). Vertaald naar kostenpercentages betekent dit resultaat dat Buma van iedere geïncasseerde euro slechts 2,1% inhoudt als benodigde dekking van de door haar gemaakte kosten. Hiermee is Buma opnieuw één van de meest efficiënte muziekauteursrechtenorganisaties met veruit het laagste kosten(inhoudings)percentage.

Resultaat Stemra Het resultaat van Stemra is in 2006 licht verbeterd en uitgekomen op € 0,1 miljoen negatief. De baten zijn enigszins toegenomen tot € 5,2 miljoen (2005: € 4,9 miljoen). De lasten bedroegen € 9,7 miljoen (2005: € 9,3 miljoen). Het financieel resultaat uit beleggingsopbrengsten is licht gestegen naar € 4,3 miljoen tegen € 4,2 miljoen in 2005. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en het uiteindelijke resultaat zijn uitgekomen op € 0,1 miljoen negatief. Dat is een lichte verbetering in vergelijking met 2005 dat werd afgesloten met een resultaat van € 0,2 miljoen negatief.


Grondslagen voor bepaling van het beleggingsresultaat

Vooruitzichten

Aandelen en obligaties worden in de balans gewaardeerd tegen de beurskoersen op balansdatum. De hieruit voortvloeiende koersresultaten worden niet direct als resultaat in de exploitatierekening opgenomen, maar worden eerst in de herwaarderingsreserve verwerkt. Voor zover het saldo van de herwaarderingsreserve hier ruimte voor biedt, kan naast het ontvangen dividend op aandelen en vanaf 2006 naast de ontvangen renten op de vastrentende portefeuille, ook een zogenaamd normrendement in het financiële resultaat worden opgenomen. Bovengenoemde methodiek sluit aan bij de wens dat de verantwoorde beleggingsresultaten op aandelen en vastrentende waarden over de jaren heen een zo gelijkmatig mogelijk verloop in de exploitatie- rekening laten zien.

In vergelijking met 2006 zien wij mogelijkheden om de omzet van Buma in het lopende boekjaar te verhogen terwijl de omzet van Stemra verder zal dalen. Stemra profiteert weliswaar van de groei van de online muziekmarkt, maar deze is nog onvoldoende om de daling van de verkoop van cd’s en dvd’s te compenseren. Intern zal de aandacht onder meer gericht zijn op de implementatie van de uitbesteding van een aantal Back Office activiteiten. Wij verwachten veel van de nieuwe website en portal die in het najaar 2006 zijn gelanceerd, waardoor rechthebbenden veel van hun administratieve zaken met ons online kunnen afhandelen. Onze ambitie is om in het lopende boekjaar de online dienstverlening aan muziekgebruikers te verbeteren zodat zij bijvoorbeeld online licenties kunnen aanvragen en toegewezen krijgen. Wij danken onze medewerkers voor hun inzet en onze rechthebbenden en gebruikers voor hun vertrouwen in onze organisatie in het afgelopen jaar.

Repartitie Buma heeft in 2006 € 121,6 miljoen voor uitkering beschikbaar tegen € 114,8 miljoen het jaar ervoor. Uitgedrukt als percentage van de omzet is 101,3% voor uitkering beschikbaar. In 2005 bedroeg het percentage 101,1%. Stemra heeft een bedrag van € 50,3 miljoen voor uitkering beschikbaar tegen € 55,7 miljoen in 2005. Als percentage van de omzet komt dit overeen met 104,0% in 2006 tegen 104,1% in 2005.

De directie van Buma/Stemra Hoofddorp, 4 april 2007

Commissiepercentages De Europese Commissie heeft in 2006 de procedure beëindigd inzake het haar voorgelegde Cannes Extension Agreement van 18 november 2003. Nadat de Commissie had aangegeven op welke punten zij bezwaren had, hebben muziekuitgevers en muziekauteursrechtenorganisaties de overeenkomst op de betreffende punten aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen goedgekeurd waarmee de procedure is afgerond. In de gehanteerde commissiepercentages is er niets gewijzigd.

Organisatie In 2006 is het besluit genomen om een aantal activiteiten van het Back Office aan derden uit te besteden. De verwachting is dat in 2007 tot volledige overeenstemming kan worden gekomen en dat ook de overdracht van de activiteiten dit lopende boekjaar zijn beslag zal krijgen. Als gevolg hiervan zal een aanzienlijk aantal volledige arbeidsplaatsen komen te vervallen. Tegenover de besparing die dit op de lange duur oplevert staan uiteraard kosten voor het inhuren van de dienstverlening. Buma/Stemra is tot dit besluit gekomen omdat hiermee het niveau van de kosten structureel wordt verlaagd. In de tweede plaats zal de organisatie zich volledig kunnen concentreren op het verbeteren van de dienstverlening aan reeds aangesloten rechthebbenden en het werven van nieuwe rechthebbenden en grote internationale muziekgebruikers in Nederland en daarbuiten.

INHOUD

11 Financieel verslag 2006


INHOUD

12 Buma/Stemra


Jaarrekening 2006 Buma

INHOUD


Balans Buma per 31 december 2006 Balans Buma per 31 december 2006 Na resultaatbestemming (x € 1.000) 31 december 2006

31 december 2005*

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Bedrijfsinformatiesysteem 914 2.063 914 Materiële vaste activa (2) Hardware/Computerinstallaties 424 519 Overige bedrijfsmiddelen 858 1.435 1.282 Financiële vaste activa (3) Effecten 173.938 180.089 Deelnemingen -549 -232 173.389 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 12.181 12.529 Rekening-courantverhoudingen (4) 12.197 8.775 Belastingen en dividenden 326 83 Overige vorderingen en overlopende activa (5) 8.326 8.190 33.030 Liquide middelen (6) Depositorekeningen 20.689 8.808 Overige liquide middelen 2.052 1.311 22.741

179.857

223.570

Passiva Fondsen (7) Herwaarderingsreserve financiële vaste activa (8) Voorzieningen (9) Kortlopende schulden Te verdelen auteursrechten (10) Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Rekening-courantverhoudingen (11) Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva (12) * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

INHOUD

14 Buma/Stemra

231.356

16.589 14.475 136.798 - 7.346 37.030 696 2.967

31.064 15.455 46.519 184.837

231.356

2.063

1.954

29.577

10.119

13.860 13.132

179.096

223.570

128.614 3.000 5.188 36.480 379 5.435

26.992 17.482 44.474


Winst- en verliesrekening over 2006 van Buma Winst- en verliesrekening over 2006 van Buma (x â‚Ź 1.000)

2006 2005*

Baten In rekening gebrachte administratiekosten Entree en jaargelden Diverse baten Lasten Personele kosten (13) Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Investeringslasten Overige kosten Exploitatieresultaat Financieel resultaat (14) Resultaat Resultaat onttrokken aan te verdelen auteursrechten

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

INHOUD

15 Financieel verslag 2006

689 457 1.682 8.949 1.110 594 1.459 2.660

2.828 14.772 -11.944 9.392 -2.552 -2.552

534 495 1.735

8.680 1.068 547 1.094 2.740

14.129

-11.365

8.400

-2.965

-2.965

2.764


Kasstroomoverzicht Buma

Kasstroomoverzicht Buma (x € 1.000)

2006

2005

Kasstroom uit operationele activiteiten Omzet Repartitie Exploitatieresultaat Afschrijvingen Investeringslasten, inclusief doorbelastingen Doorbelaste afschrijvingen Onttrekking Fonds voor culturele en sociale doeleinden Mutatie vrijwaringsverplichting Onttrekking voorzieningen Resultaat deelnemingen Mutatie vorderingen (excl. te ontvangen interest) Mutatie kortlopende schulden (excl. te verdelen auteursrechten) Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-3.538 557

119.972 -98.640 -11.944 594 2.063 421 -7.867 26 -2.053 317 -2.981 -92

-3.902 -323

113.575 -97.775 -11.365 547 1.823 451 -5.247 -1 -2.294 232

-4.279

Ontvangen interest effecten Betaalde interest effecten Kasstromen uit operationele activiteiten

8.617 -712

7.905 7.813

7.740 -549

7.191

2.912

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvestering materiële vaste activa Desinvestering deelnemingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankopen effecten Aflossingen/verkopen Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Mutatie liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen

-989 -276 8 - -120.468 129.534

-1.257 9.066 15.622

-2.401 -401 - 229

-2.573

-90.254 83.827

-6.427

-6.088

INHOUD

16 Buma/Stemra

-4.225


Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Buma Algemeen Doelstelling van de Vereniging Buma De Vereniging stelt zich ten doel zowel de materiële als de immateriële belangen van muziekauteurs en -uitgevers te behartigen en te bevorderen, zonder winstoogmerk voor zichzelf. In dit kader wordt ten dienste van deze doelstelling deelgenomen aan de uitvoering en bevordering van verschillende activiteiten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Indien van toepassing zijn de bedragen van het voorafgaande boekjaar aangepast, teneinde vergelijkbaarheid met 2006 mogelijk te maken. Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s Transacties luidend in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet monetaire activa en verplichtingen die in een vreemde valuta luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd worden omgerekend tegen de wisselkoers per de transactiedatum. Grondslagen voor consolidatie De stichtingen Buma Stemra Obligatiefonds en Buma Stemra Aandelenfonds zijn gezien de transparante structuur door middel van proportionele consolidatie in de jaarrekening van Buma opgenomen. Hierbij worden activa en passiva evenals de baten en lasten naar evenredigheid van het participatiebelang opgenomen. Op grond van de in de toelichting verstrekte informatie is geen afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening van Buma opgenomen. Immateriële vaste activa De immateriële activa betreffen de uitgaven voor het bedrijfsinformatiesysteem ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Deze worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met cumulatieve investeringslasten of afschrijvingen. De investeringen worden in drie jaar ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

INHOUD

Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. De volgende verwachte economische levensduur wordt hierbij gehanteerd: • Hardware/Computer-installaties: 3 jaar • Overige bedrijfsmiddelen: 3 – 7 jaar Financiële vaste activa Obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Waardewijzigingen worden rechtstreeks in de herwaarderingsreserve verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen dat het exploitatieresultaat te sterk wordt beïnvloed door koersfluctuaties. Voor zover de herwaarderingsreserve onvoldoende is, worden de waardeverminderingen ten laste van het resultaat gebracht. De directie bepaalt jaarlijks in overleg met haar vermogensadviseurs de omvang van de herwaarderingsreserve die nodig is om deze koersfluctuaties op te vangen. Voor zover de herwaarderingsreserve groter is dan de noodzakelijk geachte omvang, komt dit surplus in aanmerking om te worden toegevoegd aan de te verdelen auteursrechten. Ten aanzien van het resultaat aandelen wordt indien mogelijk een normatief rendement verantwoord. Deelnemingen Deelnemingen zijn kapitaalbelangen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Normatief rendement Het normatief rendement wordt berekend als percentage van de gemiddelde waarde van de aandelen over het boekjaar en is samengesteld uit het effectief rendement op 5-jaars Euro staatsobligaties ultimo boekjaar en een risico-opslag. Het verschil tussen het normatief rendement en het ontvangen dividend op aandelen wordt, indien mogelijk, onttrokken aan de herwaarderingsreserve. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

17 Financieel verslag 2006


Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Buma

Resultaatbepaling De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de gerealiseerde baten enerzijds en de voor de exploitatie gemaakte kosten en andere lasten van het jaar anderzijds. Het saldo van de winst- en verliesrekening en de mutatie in de fondsen wordt toegevoegd/onttrokken aan de te verdelen auteursrechten. Omzet In de jaarrekening wordt de omzet auteursrechten toegevoegd aan de te verdelen auteursrechten. Buma rekent tot de omzet de opbrengst van de exploitatie van uitvoeringsrechten, voor zover deze betrekking heeft op het boekjaar, waarvan op betrouwbare wijze is bepaald en er redelijke zekerheid bestaat dat de opbrengst inbaar is. Belastingen De Belastingdienst heeft ten aanzien van Buma in een vaststellingsovereenkomst d.d. 6 november 2001 bepaald dat de Vereniging Buma belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2007. Op de uit hoofde van deze vaststellingsovereenkomst verschuldigde belasting mag verrekenbare buitenlandse bronbelasting en Nederlandse dividendbelasting in mindering worden gebracht. In de jaarrekening wordt slechts een post belastingen opgenomen indien na aftrek van de verrekenbare buitenlandse bronbelasting nog vennootschapsbelasting verschuldigd is. Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Gebruik van schattingen Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

INHOUD


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma (1) Immateriële vaste activa De mutaties in de immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1.000)

Bedrijfsinformatiesysteem

Aanschafwaarde per 1 januari 2006 Cumulatieve investeringslasten Balanswaarde per 1 januari 2006 Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen Investeringslasten Aanschafwaarde per 31 december 2006 Cumulatieve afschrijvingen Cumulatieve investeringslasten Balanswaarde per 31 december 2006 Afschrijving in aantal jaren gemiddeld:

De immateriële activa betreffen de uitgaven voor het bedrijfs- informatiesysteem ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Deze bestaat uit de basisinvestering van € 5,5 miljoen die over de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 als investeringslast ten laste van de winst- en verliesrekening is gebracht. In het najaar 2006 is als aanvulling hierop een investering gedaan van € 1,0 miljoen in de online omgeving ter verhoging van de efficiency en handhaving van costleadership ten behoeve van onze binnen- en buitenlandse rechthebbenden. Deze investering wordt in drie jaar lineair afgeschreven vanaf het laatste kwartaal van 2006. De in de verloopstaat verantwoorde investeringslasten worden deels doorbelast als gevolg van gebruik van de betreffende activa door Stemra.

INHOUD

19 Financieel verslag 2006

5.454 -3.391 2.063

989 -75 -2.063 -1.149

6.443 -75 -5.454

914

3


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

(2) Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1.000) Hardware/ Overige Computerinstallaties

Aanschafwaarde per 1 januari 2006 Cumulatieve afschrijvingen Balanswaarde per 1 januari 2006 Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Aanschafwaarde per 31 december 2006 Cumulatieve afschrijvingen Balanswaarde per 31 december 2006 Afschrijving in aantal jaren gemiddeld:

De in de verloopstaat verantwoorde afschrijvingen worden deels doorbelast als gevolg van gebruik van de betreffende activa door Stemra of onderhuurders. De doorbelasting aan Stemra en de onderhuurders zijn respectievelijk € 0,2 miljoen en € 0,2 miljoen.

INHOUD

Totaal

Bedrijfsmiddelen

1.570 -1.051 519

5.156 -3.721 1.435

6.726 -4.772 1.954

268 -355

8 -585

276 -940

-160 152 -95 1.678 -1.254 424 3

- - -577

-160 152 -672

5.164 -4.306

6.842 -5.560

858

1.282

7


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

(3) Financiële vaste activa De mutaties in de financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1.000)

Effecten

Deelneming

Totaal

Balanswaarde per 1 januari 2006 Mutaties boekjaar: Aankopen Aflossingen/verkopen

180.089 120.468 -129.534

-232 - -

120.468 -129.534

Koerswijzigingen Resultaat deelnemingen

2.915 - -6.151

- -317 -317

2.915 -317 -6.468

173.938

-549

173.389

Balanswaarde per 31 december 2006

Aandelen en obligaties van de Vereniging Buma worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De resultaten op aandelen worden verantwoord tegen een normatief rendement. Voor 2006 bedraagt het percentage 6,3% (2005: 5,6%). Waarderingsverschillen op obligaties en aandelen worden ten laste respectievelijk ten gunste gebracht van de herwaarderingsreserve financiële vaste activa. De totale nominale waarde van de obligaties bedraagt € 110,3 miljoen (2005: € 112,8 miljoen) tegen een beurswaarde van € 112,3 miljoen (2005: € 117,9 miljoen). De deelneming betreft de Stichting Buma/Stemra projecten i/o welke tegen netto vermogenswaarde is gewaardeerd. De effecten van Buma zijn ondergebracht bij Stichting Buma Stemra Obligatiefonds en Stichting Buma Stemra Aandelenfonds. De stichtingen zijn proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van Buma tegen een gemiddeld percentage van 64,1% (2005: 63,9%). De participaties geven Vereniging Buma een belang in de Stichting Buma Stemra Aandelenfonds van 68,1 % (2005: 68,0%) en een belang in de Stichting Buma Stemra Obligatiefonds van 62,0% (2005: 62,0%) ultimo 2006 .

INHOUD

21 Financieel verslag 2006

179.857


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

Financiële vaste activa (vervolg) De gecombineerde balans op 100%-basis van Stichting Buma Stemra Obligatiefonds (BSO) en Stichting Buma Stemra Aandelenfonds (BSA) kan als volgt gecomprimeerd worden weergegeven: (x € 1.000) 31 december 2006 31 december 2005

Activa Vaste activa Financiële vaste activa 271.748 Overige activa 42.241 313.989 Passiva Participantenrekening Participanten inclusief rekening-courant met participanten 334.734 Herwaarderingsreserve per saldo -21.133 313.601 Kortlopende schulden Crediteuren 388 313.989

281.751 18.775 300.526

322.660 -22.500 300.160 366 300.526

(4) Rekening-courantverhoudingen In de rekening-courantverhouding met Stemra is een lening opgenomen ad € 6,6 miljoen van Buma aan Stemra. Op de lening is het Euribor driemaandstarief van toepassing. De looptijd van de lening is drie maanden vanaf de ingangsdatum van de leningovereenkomst.

(5) Overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000) 31 december 2006 31 december 2005

Te ontvangen kabelgelden Te ontvangen interest Overige vorderingen en overlopende activa

(6) Liquide middelen Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

INHOUD

4.379 2.813 1.134 8.326

4.301 2.898 991

8.190


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

Fondsen (7) Fondsen De mutaties in de fondsen kunnen als volgt worden weergegeven: (x € 1.000)

Stand per

Dotaties 2006

Onttrekkingen

1 januari 2006

Stand per

2006 31 december 2006

Instandhoudingsfonds Fonds voor culturele en sociale doeleinden

4.457 9.403 13.860

- 10.596 10.596

Instandhoudingsfonds Het Instandhoudingsfonds heeft onder andere ten doel de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden te verzekeren en dient mede ter nakoming van verplichtingen jegens derden, in het bijzonder met betrekking tot de repartitie van de volgens de jaarrekening nog te verdelen auteursrechten. Tevens dient dit fonds ter egalisatie van ongewenste fluctuaties in de voor uitkering beschikbare bedragen, onder meer als gevolg van (inter)nationale druk op omzet, evenals de doorzettende verandering in de distributie van rechten.

INHOUD

Stand per Dotaties 2005 Onttrekkingen

1 januari 2005

Instandhoudingsfonds Fonds voor culturele en sociale doeleinden

- -7.867 -7.867

4.457 4.417 8.874

- 10.233 10.233

4.457 12.132 16.589

Stand per

2005 31 december 2005

- -5.247 -5.247

4.457 9.403 13.860

Fonds voor culturele en sociale doeleinden Ten gunste van dit fonds wordt ingevolge artikel 29, lid 3 van de statuten jaarlijks een door het bestuur, op voorstel van de directie, vast te stellen percentage van maximaal 10% op het voor verdeling beschikbare bedrag auteursrechten Nederland ingehouden. De aldus ingehouden bedragen worden door het bestuur bestemd voor uitkeringen aan instellingen of organisaties, die de behartiging van de ideële of de materiële belangen van componisten, tekstdichters en muziek- uitgevers ten doel hebben, dan wel anderszins het Nederlandse muziekleven bevorderen.

23 Financieel verslag 2006


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

(8) Herwaarderingsreserve financiële vaste activa De mutaties in de herwaarderingsreserve financiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven: (x € 1.000)

Stand per 1 januari Transactieresultaat en herwaardering Onttrekking t.g.v. financieel resultaat tot normatief rendement Stand per 31 december

2006

2005

13.132 2.915 -1.572 1.343 14.475

(9) Voorzieningen De mutaties in de voorzieningen zijn als volgt weer te geven:

Stand per

Dotaties 2006

Onttrekkingen

4.560 10.174 -1.602 8.572 13.132

(x € 1.000)

Jaargelden regeling SFB Optimalisatie bedrijfsvoering Vrijwaringsverplichting

Voorziening jaargelden SFB De voorziening jaargelden SFB betreft een voorziening voor de feitelijke verplichtingen van Buma uit hoofde van de jaargelden die via de Stichting Sociaal Fonds Buma (SFB) worden betaald aan (gewezen) auteurs en uitgevers en hun nabestaanden. De verplichtingen zijn weliswaar voorwaardelijk opgenomen maar het stellige voornemen om aan de verplichtingen te voldoen bestaat. De voorziening is opgenomen voor het deel waarvoor aan het SFB nog geen subsidie toezegging is gedaan. De voorziening heeft een verwachte resterende looptijd tot en met 2022 en is berekend op basis van de nominale bedragen van de jaargelden met (niet actuariële) aannames ten aanzien van de indexering en levensverwachting. De voorziening is gevormd uit het Fonds voor culturele en sociale doeleinden; vrijvallen maken onderdeel uit van de onttrekkingen en worden ten gunste van het Fonds gebracht. Voorziening voor optimalisatie bedrijfsvoering De internationale veranderingen met betrekking tot muziekgebruik en als uitvloeisel de te reparteren gelden vragen om aanpassing van de organisatie teneinde de dienstverleningen te optimaliseren naar nationaal en internationaal aanvaarde normen en concurrentieverhoudingen.

INHOUD

1 januari 2006

15.874 1.140 468 17.482

- - 493 493

Stand per

2006 31 december 2006

-1.391 -662 -467 -2.520

14.483 478 494 15.455

Gedurende het boekjaar zijn nog onttrekkingen gedaan voor de in 2003 ingezette stroomlijning van de organisatie. Het betreft hier voornamelijk initiële kosten van enkele externe automatiseringsmedewerkers en afwikkelingskosten van personele afvloeiingen. Voorziening voor vrijwaringsverplichting Als partij bij de tot stand gekomen overeenkomsten met kabelexploitanten inzake auteursrechtelijke regeling voor de doorgifte van omroepprogramma’s heeft Buma verplichtingen op zich genomen met betrekking tot auteursrechtelijke claims die door derden, niet ter zake vertegenwoordigd door Buma, jegens kabelexploitanten geldend gemaakt zouden kunnen worden. Uit hoofde van vrijwaringsverplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, bedraagt de voorziening voor vrijwaringsverplichting 3% van de geïncasseerde gelden. De toevoeging/onttrekking vindt plaats ten laste/gunste van de incasso.


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

(10) Te verdelen auteursrechten (x € 1.000)

Te verdelen auteursrechten begin van het jaar Omzet auteursrechten Toevoeging Fonds voor culturele en sociale doeleinden Mutatie te verdelen auteursrechten Beschikbaar voor verdeling

In het verslagjaar in verdeling genomen: Aangeslotenen en deelnemers Buitenlandse organisaties Diverse baten Te verdelen auteursrechten aan het einde van het jaar

2006

2005

128.614 119.972 -10.596 -2.552

126.012 113.575 -10.233 -2.965

235.438

226.389

54.962 42.021 1.657

55.600 40.440 1.735

98.640

97.775

136.798

128.614

Aan het beschikbare bedrag voor verdeling, mee te nemen in de uitkering 2007, zal toegevoegd worden € 4,2 miljoen aan onverdeelbare rechten (2005: € 4,2 miljoen, meegenomen in de uitkering 2006).

Beschikbaar voor repartitie Buma (x € 1.000)

Omzet auteursrechten Onverdeelbare rechten Mutatie te verdelen auteursrechten Gedurende het jaar beschikbaar gekomen voor repartitie Te verdelen begin van het jaar Beschikbaar* Gereparteerd Fonds voor culturele en sociale doeleinden Te verdelen auteursrechten aan het einde van het jaar * Excl. onverdeelbare rechten welke reeds verantwoord zijn in de beginbalans.

INHOUD

25 Financieel verslag 2006

2006

2005

119.972 4.158 -2.552

113.575 4.204 -2.965

121.578

114.814

128.614 117.420 -98.640 -10.596

126.012 110.610 -97.775 -10.233

136.798

128.614


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

Verdeling omzet Buma (x â‚Ź 1.000)

Uitvoeringsrecht Radio & TV Podia Horeca Werkruimten Verkoopruimten Uitvoeringsrecht Online Licensing Kabel Uitvoeringsrecht Buitenland

2006

2005*

42.286 18.354 15.431 12.620 10.605 564 11.387 8.725

41.981 15.499 14.582 11.853 9.935 331 11.110 8.284

119.972

113.575

2006

2005

16.488 31.499 5.719 6.844 1.662 3.313 10.444 26.288 8.725 10.596

12.156 31.281 5.791 6.955 1.838 2.466 10.160 25.650 8.284 10.233

121.578

114.814

* In het verslagjaar zijn de omzetsectoren opnieuw gedefinieerd. Dit heeft ertoe geleid dat voor vergelijkingsdoeleinden het jaar 2005 is aangepast.

Het voor verdeling beschikbare bedrag (incl. toevoeging onverdeelbare rechten) wordt als volgt over de repartitierubrieken verdeeld: (x â‚Ź 1.000)

Amusement levend Amusement mechanisch Radio Televisie Film Ernstige rubrieken Kabel Satelliet Buitenland Fonds voor culturele en sociale doeleinden

INHOUD


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Buma

(11) Rekening-courantverhoudingen (x € 1.000) 31 december 2006 31 december 2005

Buitenlandse zusterorganisaties Subsidieverplichtingen Buma deelnemers Overige

24.511 9.969 600 1.950

24.064 10.205 324 1.887

37.030

36.480

De aan buitenlandse zusterorganisaties verschuldigde bedragen zijn begin 2007 grotendeels afgewikkeld. De subsidieverplichtingen betreffen aan diverse stichtingen toegezegde subsidies uit hoofde van sociaal-culturele doeleinden.

(12) Overige schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)

31 december 2006 31 december 2005

Derden kabelrechthebbenden Te betalen vakantiegeld/-dagen Overige schulden en overlopende passiva

1.308 812 847

4.357 724 354

2.967

5.435

Met ingang van het verslagjaar worden verschuldigde bedragen aan derden kabelrechthebbenden na het kwartaal afgewikkeld. Voorgaande jaren gebeurde dit één keer per jaar, namelijk in het jaar volgend op het verslagjaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Conform de besluitvorming van het bestuur is ultimo 2002 een deel van de obligatieportefeuille van Stichting Buma Stemra Obligatiefonds ter grootte van € 27,5 miljoen als zekerheid verpand aan ING Bank in verband met een voor de normale bedrijfsvoering benodigde kasgeldfaciliteit. De financiële verplichting ten aanzien van de huisvesting in Hoofddorp is aangegaan tot 1 augustus 2011. Jaarlijks bedraagt de huur voor Buma/Stemra gezamenlijk circa € 1,8 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met onderverhuur aan derden.

INHOUD

Voorts zijn er gezamenlijke meerjarige verplichtingen voor de huur van een Xerox printstraat van € 0,1 miljoen per jaar. Voor het leasen van het wagenpark door Buma/Stemra bedraagt bij de huidige samenstelling het jaarbedrag € 0,2 miljoen. De niet uit de balans blijkende huur- en leaseverplichtingen van € 8,7 miljoen kunnen als volgt worden samengevat: • korter dan 1 jaar: € 2,1 miljoen • tussen 1 en 5 jaar: € 6,6 miljoen • langer dan 5 jaar: nihil

27 Financieel verslag 2006


Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2006 van Buma Lasten (13) Personele kosten (x â‚Ź 1.000)

Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personele kosten Toegerekend aan derden

2006 2005*

8.303 1.033 800 3.941 14.077

8.459 1.012 878 3.555 13.904

-5.128

-5.224

8.949

8.680

Gemiddeld waren er in het verslagjaar 197 werknemers (2005: 198 werknemers) in dienst, hetgeen overeenkomt met gemiddeld 179,8 FTE (2005: 177,2 FTE). Hierin zijn werknemers begrepen die ten dele voor Stemra werkzaam zijn op grond waarvan een deel van de kosten aan Stemra wordt doorbelast. Daarnaast heeft Buma 4,5 FTE in dienst, welke worden doorbelast aan andere gelieerde stichtingen.

(14) Financieel resultaat (x â‚Ź 1.000)

2006

Rentebaten en overige opbrengsten Vastrentende waarden Ontvangen rente op obligaties Aandelen Ontvangen dividend aandelen Onttrekking aan herwaarderingsreserve Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Totale baten uit beleggingen Resultaat deelnemingen Rentelasten en overige kosten

2.349 1.572

5.279 3.921 1.221 10.421 -317 -712

1.693 1.602

9.392

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

INHOUD

2005

5.043 3.295 843 9.181 -232 -549 8.400


Overige gegevens

Aan: het bestuur en de ledenvergadering van Vereniging Buma

Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van Vereniging Buma te Hoofddorp bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de winst- en verliesrekening over 2006 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van de jaarrekening, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2006 van Vereniging Buma, in alle van materieel belang zijnde aspecten, een zodanig inzicht in de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat en de verdeling van de ontvangen auteursrechten over 2006 als in de gegeven omstandigheden is vereist in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Amstelveen, 4 april 2007 KPMG ACCOUNTANTS N.V. R.J. Groot RA

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van de jaarrekening relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiÍle verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de vereniging heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

INHOUD

29 Financieel verslag 2006


Resultaatbestemming Bij Buma wordt het resultaat 2006 in mindering gebracht op de nog te verdelen auteursrechten. Vervolgens wordt aan de hand van de beoordeling van het Instandhoudingsfonds en de herwaarderingsreserve bepaald in hoeverre hieraan middelen moeten worden toegevoegd dan wel onttrokken. Ook deze mutatie komt ten gunste van of ten laste van de te verdelen auteursrechten. Als resultaat van deze beoordeling van het Instandhoudingsfonds en de herwaarderingsreserve vindt evenals in 2005 geen toevoeging/ onttrekking plaats. Hierdoor wordt voor 2006 in totaal een bedrag van â‚Ź 2,6 miljoen in mindering gebracht op de nog uit te keren auteursrechten (2005: â‚Ź 3,0 miljoen negatief). Voorstel directie Zoals blijkt uit de jaarrekening, door ons volgens artikel 26 lid 2 van de statuten opgemaakt, stelt de directie voor het negatieve resultaat van â‚Ź 2,6 miljoen in mindering te brengen op de nog te verdelen auteursrechten. Het voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2006.

INHOUD

30 Buma/Stemra


Jaarrekening 2006 Stemra

INHOUD


Balans Stemra per 31 december 2006 Balans Stemra per 31 december 2006 Na resultaatbestemming (x € 1.000)

31 december 2006 31 december 2005 Activa Vaste activa Materiële vaste activa (1) Computerinstallatie 221 190 221 190 Financiële vaste activa (2) Effecten en onderhandse leningen 97.809 101.663 Deelnemingen -549 -233 97.260 101.430 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 6.647 7.499 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.197 1.092 Overige vorderingen en overlopende activa (3) 1.618 1.758 10.462 10.349 Liquide middelen (4) Depositorekeningen 9.565 4.478 Overige liquide middelen 1.137 1.366 10.702 5.844

118.645 117.813 Passiva Stichtingskapitaal 1 1 Instandhoudingsfonds (5) 10.390 10.390 Herwaarderingsreserve financiële vaste activa (6) 10.672 10.647 21.063 21.038 Voorzieningen (7) 558 1.150 21.621 22.188 Kortlopende schulden Te verdelen auteursrechten (8) 51.332 56.513 Schulden aan kredietinstellingen 13.000 3.000 Crediteuren 1.084 2.559 Rekening-courantverhoudingen (9) 12.235 14.609 Overige schulden en overlopende passiva (10) 19.373 18.944 97.024 95.625

INHOUD

118.645

117.813


Winst- en verliesrekening over 2006 van Stemra Winst- en verliesrekening over 2006 van Stemra (x â‚Ź 1.000)

2006

2005*

Baten In rekening gebrachte administratiekosten Entree en Jaargelden Diverse baten Lasten

4.778 456 14

5.248

4.389 495 32

Personele kosten (11) Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Investeringslasten Overige kosten Exploitatieresultaat Financieel resultaat (12) Resultaat

5.718 740 395 604 2.195

9.652 -4.404 4.325 -79

5.774 712 365 729 1.716

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

INHOUD

33 Financieel verslag 2006

4.916 9.296 -4.380 4.226 -154


Kasstroomoverzicht Stemra

Kasstroomoverzicht Stemra (x â‚Ź 1.000)

2006

2005

-1.487 3.376 4.273 -551

53.455 -48.562 -4.380 365 -257 -689 233 1.889 2.054 3.722

5.776

-159 229

Kasstroom uit operationele activiteiten Omzet 48.421 Repartitie -53.523 Exploitatieresultaat -4.404 Afschrijvingen 395 Doorbelaste afschrijvingen -267 Onttrekking voorzieningen -592 Resultaat deelneming 316 Mutatie vorderingen (excl. te ontvangen interest) -253 Mutatie kortlopende schulden (excl. te verdelen auteursrechten) -3.420 -3.673 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -13.327 Ontvangen interest effecten 4.540 Betaalde interest effecten -812 3.728 Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiĂŤle vaste activa Desinvestering deelnemingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankopen effecten Aflossingen/verkopen Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Mutatie liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen

INHOUD

-159 - -62.958 67.574

-9.599

-159

4.616 -5.142

70

-50.141 46.404

-3.737 2.109


Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Stemra Algemeen Doelstelling van de Stichting Stemra De Stichting stelt zich ten doel zowel de materiële als de immateriële belangen van muziekauteurs, -uitgevers en overige auteursrechthebbenden te behartigen en te bevorderen, zulks in het bijzonder met betrekking tot het mechanisch reproductierecht. Voorts stelt de Stichting zich ten doel de uitoefening en handhaving van het mechanisch reproductierecht, ten behoeve van zowel deelnemersauteurs, deelnemersuitgevers als van andere auteurs en auteursrechthebbenden. In dit kader wordt ten dienste van deze doelstelling deelgenomen aan de uitvoering en bevordering van verschillende activiteiten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Indien van toepassing zijn de bedragen van het voorafgaande boekjaar aangepast, teneinde vergelijkbaarheid met 2006 mogelijk te maken. Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s Transacties luidend in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in euro’s omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet monetaire activa en verplichtingen die in een vreemde valuta luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd worden omgerekend tegen de wisselkoers per de transactiedatum. Grondslagen voor consolidatie De stichtingen Buma Stemra Obligatiefonds en Buma Stemra Aandelenfonds zijn gezien de transparante structuur door middel van proportionele consolidatie in de jaarrekening van Stemra opgenomen. Hierbij worden activa en passiva alsmede de baten en lasten naar evenredigheid van het participatiebelang opgenomen. Op grond van de in de toelichting verstrekte informatie is geen afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening van Stemra opgenomen.

INHOUD

Materiële vaste activa De waardering van de materiële vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. De volgende verwachte economische levensduur wordt hierbij gehanteerd: • Hardware/Computer-installaties: 3 jaar Financiële vaste activa Obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Waardewijzigingen worden rechtstreeks in de herwaarderingsreserve verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen dat het exploitatieresultaat te sterk wordt beïnvloed door koersfluctuaties. Voor zover de herwaarderingsreserve onvoldoende is, worden de waardeverminderingen ten laste van het resultaat gebracht. De directie bepaalt jaarlijks in overleg met haar vermogensadviseurs de omvang van de herwaarderingsreserve die nodig is om deze koersfluctuaties op te vangen. Voor zover de herwaarderingsreserve groter is dan de noodzakelijk geachte omvang, komt dit surplus in aanmerking om te worden toegevoegd aan de te verdelen auteursrechten. Ten aanzien van het resultaat aandelen wordt indien mogelijk een normatief rendement verantwoord. Deelnemingen Deelnemingen zijn kapitaalbelangen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Normatief rendement Het normatief rendement wordt berekend als percentage van de gemiddelde waarde van de aandelen over het boekjaar en is samengesteld uit het effectief rendement op 5-jaars Euro staatsobligaties ultimo boekjaar en een risico-opslag. Het verschil tussen het normatief rendement en het ontvangen dividend op aandelen wordt, indien mogelijk, onttrokken aan de herwaarderingsreserve. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

35 Financieel verslag 2006


Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Stemra

Resultaatbepaling De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de gerealiseerde baten enerzijds en de voor de exploitatie gemaakte kosten en andere lasten van het jaar anderzijds. Het saldo van de winst- en verliesrekening en de mutatie in de fondsen wordt toegevoegd/ onttrokken aan de te verdelen auteursrechten. Omzet In de jaarrekening wordt de omzet auteursrechten toegevoegd aan de te verdelen auteursrechten. Stemra rekent tot de omzet de opbrengst van de exploitatie van mechanische rechten, voorzover deze betrekking heeft op het boekjaar, op betrouwbare wijze kan worden bepaald en er redelijke zekerheid bestaat dat de opbrengst inbaar is. Belastingen De Belastingdienst heeft ten aanzien van Stemra in een vaststellingsovereenkomst d.d. 6 november 2001 bepaald dat de Stichting Stemra belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2007. Op de uit hoofde van deze vaststellingsovereenkomst verschuldigde belasting mag verrekenbare buitenlandse bronbelasting en Nederlandse dividendbelasting in mindering worden gebracht. In de jaarrekening wordt slechts een post belastingen opgenomen indien na aftrek van de verrekenbare buitenlandse bronbelasting nog vennootschapsbelasting verschuldigd is. Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Gebruik van schattingen Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de leiding oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

INHOUD


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra (1) Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1.000)

Hardware/

Computerinstallatie

Aanschafwaarde per 1 januari 2006 Cumulatieve afschrijvingen Balanswaarde per 1 januari 2006 Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde per 31 december 2006 Cumulatieve afschrijvingen Balanswaarde per 31 december 2006

In de winst- en verliesrekening is de afschrijvingslast verantwoord inclusief de door Buma doorbelaste afschrijvingen ad € 0,2 miljoen als gevolg van het gebruik van activa van Buma door Stemra.

INHOUD

37 Financieel verslag 2006

709 -519

190

159 -128 31

868 -647

221


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

(2) Financiële vaste activa De mutaties in de financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000)

Effecten

Deelneming

101.663 62.958 -67.574 762 - -3.854 97.809

-233 - - - -316 -316

Balanswaarde per 1 januari 2006 Mutaties boekjaar: Aankopen Aflossingen/verkopen Koerswijzigingen Resultaat deelnemingen Balanswaarde per 31 december 2006

Obligaties en aandelen van Stichting Stemra worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De resultaten op aandelen worden verantwoord tegen een normatief rendement. Voor 2006 bedraagt het percentage 6,3% (2005: 5,6%). Waarderingsverschillen op obligaties en aandelen worden ten laste respectievelijk ten gunste gebracht van de herwaarderingsreserve financiële vaste activa. De totale nominale waarde van de obligaties bedraagt € 67,7 miljoen (2005: € 69,2 miljoen) tegen een beurswaarde van € 68,9 miljoen (2005: € 72,3 miljoen). De deelneming betreft Buma/Stemra projecten i/o welke tegen netto vermogenswaarde is gewaardeerd. De effecten van Stemra zijn ondergebracht bij Stichting Buma Stemra Obligatiefonds en Stichting Buma Stemra Aandelenfonds. De stichtingen zijn proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van Stemra tegen een gemiddeld percentage van 35,9% (2005: 36,1%). De participaties geven Stichting Stemra een belang in de Stichting Buma Stemra Aandelenfonds van 31,9% (2005: 32,0%) en een belang in de Stichting Buma Stemra Obligatiefonds van 38,0% (2005: 38,0%) ultimo 2006.

INHOUD

-549

Totaal

101.430

62.958 -67.574 762 -316 -4.170 97.260


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

Financiële vaste activa (vervolg) De gecombineerde balans op 100%-basis van Stichting Buma Stemra Obligatiefonds (BSO) en Stichting Buma Stemra Aandelenfonds (BSA) kan als volgt gecomprimeerd worden weergegeven: (x € 1.000)

31 december 2006 31 december 2005

Activa Vaste activa Financiële vaste activa 271.748 281.751 Overige activa 42.241 18.775 313.989 300.526 Passiva Participantenrekening Participanten inclusief rekening-courant met participanten 334.734 322.660 Herwaarderingsreserve per saldo -21.133 -22.500 313.601 300.160 Kortlopende schulden Crediteuren 388 366 313.989 300.526 (3) Overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

Te ontvangen interest

(4) Liquide middelen Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

INHOUD

39 Financieel verslag 2006

31 december 2006 31 december 2005

1.618

1.758


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

Fondsen (5) Fondsen De mutaties in het Instandhoudingsfonds kunnen als volgt worden weergegeven: (x € 1.000)

Stand per

Dotaties 2006

10.390

Instandhoudingsfonds

Instandhoudingsfonds Het Instandhoudingsfonds heeft onder andere ten doel om de continuïteit van de uitvoering van werkzaamheden te verzekeren en dient mede ter nakoming van verplichtingen jegens derden, in het bijzonder met betrekking tot de repartitie van de volgens de jaarrekening nog te verdelen auteursrechten.

Onttrekkingen

1 januari 2006

-

Stand per

2006 31 december 2006

-

10.390

Tevens dient dit fonds ter egalisatie van ongewenste fluctuaties in de voor uitkering beschikbare bedragen, onder meer als gevolg van (inter)nationale druk op omzet, alsmede de doorzettende verandering in de distributie van rechten.

(6) Herwaarderingsreserve financiële vaste activa De mutaties in de herwaarderingsreserve financiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven: (x € 1.000)

Stand per 1 januari Transactieresultaat en herwaardering Onttrekking t.g.v. financieel resultaat tot normatief rendement Stand per 31 december

(7) Voorzieningen De mutatie in de voorzieningen is als volgt weer te geven:

2006

10.647 762 -737 25 10.672

2005

6.807 4.595 -755 3.840 10.647

(x € 1.000)

Optimalisatie bedrijfsvoering Voorziening voor optimalisatie bedrijfsvoering De internationale veranderingen met betrekking tot licenseren van mechanische reproductierechten en als uitvloeisel de te reparteren gelden, vragen eens te meer om aanpassing van de organisatie teneinde de dienstverleningen te optimaliseren naar nationaal en internationaal aanvaarde normen en concurrentieverhoudingen.

INHOUD

Stand per

Dotaties 2006

1 januari 2006

1.150

-

Onttrekkingen

Stand per

2006 31 december 2006

-592

558

Gedurende het boekjaar zijn nog onttrekkingen gedaan voor de in 2003 ingezette stroomlijning van de organisatie. Het betreft hier voornamelijk initiële kosten van enkele externe automatiseringsmedewerkers en afwikkelingskosten van personele afvloeiingen.


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

(8) Te verdelen auteursrechten (x â‚Ź 1.000)

Te verdelen auteursrechten aan het begin van het jaar Omzet auteursrechten Mutatie te verdelen auteursrechten Beschikbaar voor verdeling In het verslagjaar in verdeling genomen: Aangeslotenen en deelnemers Buitenlandse organisaties Central Licensing Ingehouden administratiekosten Nederland Ingehouden administratiekosten buitenland Te verdelen auteursrechten aan het einde van het jaar

2006

2005

56.513 48.421 -79

51.774 53.455 -154

104.855

105.075

40.318 7.168 1.259 4.518 260 53.523

34.871 8.347 955 4.182 207 48.562

51.332

56.513

Beschikbaar voor repartitie Stemra (x â‚Ź 1.000)

Omzet auteursrechten Onverdeelbare rechten Mutatie te verdelen auteursrechten

Gedurende het jaar beschikbaar gekomen voor repartitie Te verdelen begin van het jaar Beschikbaar* Gereparteerd Te verdelen auteursrechten aan het einde van het jaar

* Exclusief onverdeelbare rechten welke reeds verantwoord zijn in de beginbalans.

INHOUD

41 Financieel verslag 2006

2006

2005

48.421 2.002 -79

53.455 2.351 -154

50.344

55.652

56.513 48.342 -53.523

51.774 53.301 -48.562

51.332

56.513


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

Verdeling omzet Stemra (x € 1.000)

2006 2005*

Phonomechanisch recht Biem / Central Licensing Special Licensing / Loonpersing Mechanisch recht Radio & TV Mechanisch recht Online Licensing Thuiskopie-Leenrecht Mechanisch recht Buitenland

23.917 7.064 6.124 1.081 4.727 5.508

25.859 9.540 7.430 827 5.093 4.706

48.421

53.455

Buitenlandse zusterorganisaties Buma rekening-courant

31 december 2006 4.407 7.828

31 december 2005

5.628 8.981

14.609

* In het verslagjaar zijn de omzetsectoren opnieuw gedefinieerd. Dit heeft ertoe geleid dat voor vergelijkingsdoeleinden het jaar 2005 is aangepast.

(9) Rekening-courantverhoudingen (x € 1.000)

De aan buitenlandse zusterorganisaties verschuldigde bedragen zijn begin 2007 grotendeels afgewikkeld. In de rekening-courantverhouding met Buma is een lening opgenomen ad € 6,6 miljoen van Buma aan Stemra. Op de lening is het Euribor driemaandstarief van toepassing. De looptijd van de lening is drie maanden vanaf de ingangsdatum van de leningovereenkomst.

INHOUD

12.235


Toelichting op de balans per 31 december 2006 van Stemra

(10) Overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000) 31 december 2006

31 december 2005

Voorschotten Nederlandse industrie Te verrekenen met industrie en loonpersers Te betalen vakantiegeld/dagen Overige schulden en overlopende passiva

17.790 175 265 1.143

17.834 110 213 787

19.373

18.944

Voorschotten Nederlandse industrie Onder dit hoofd zijn opgenomen de gefactureerde voorschotten op door de Nederlandse industrie nog af te rekenen reproductierechten over tijdvakken tot eind 2006. Wanneer van deze producenten de afrekening wordt ontvangen, worden deze voorschotten met de ver- deling van de te ontvangen auteursrechten verrekend. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Conform besluitvorming van het bestuur is ultimo 2002 een deel van de obligatieportefeuille van de Stichting Buma Stemra Obligatiefonds te weten € 27,5 miljoen als zekerheid verpand aan ING Bank in verband met een voor de normale bedrijfsvoering benodigde kasgeldfaciliteit. De financiële verplichting ten aanzien van de huisvesting in Hoofddorp is aangegaan tot 1 augustus 2011. Jaarlijks bedraagt de huur voor Buma/Stemra gezamenlijk circa € 1,8 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met onderverhuur aan derden. Voorts zijn er meerjarige verplichtingen van Buma/Stemra gezamenlijk voor de huur van een Xerox printstraat van € 0,1 miljoen per jaar. Voor het leasen van het gezamenlijke wagenpark bedraagt in de huidige samenstelling het jaarbedrag € 0,2 miljoen. De niet uit de balans blijkende huur- en leaseverplichtingen van € 8,7 miljoen kunnen als volgt worden samengevat: • korter dan 1 jaar: € 2,1 miljoen • tussen 1 en 5 jaar: € 6,6 miljoen • langer dan 5 jaar: nihil

INHOUD

43 Financieel verslag 2006


Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2006 van Stemra Lasten (11) Personele kosten (x â‚Ź 1.000)

Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personele kosten Aan Buma vergoed inzake gemeenschappelijke afdelingen Toegerekend aan derden

2006

2005*

1.941 260 183 109 2.493

1.937 251 177 228 2.593

4.275 6.768 -1.050

4.074 6.667 -893

5.718

5.774

Gemiddeld waren er in het verslagjaar 39 werknemers (2005: 44 werknemers) in dienst, hetgeen overeenkomt met 33,3 FTE (2005: 37,4 FTE). Dit aantal is exclusief de werknemers die via Buma worden doorbelast. Daarnaast heeft Stemra 12,3 FTE in dienst welke worden doorbelast aan gelieerde stichtingen.

(12) Financieel resultaat (x â‚Ź 1.000)

2006

2005

Rentebaten en overige opbrengsten Vastrentende waarden Ontvangen rente op obligaties 3.239 3.093 Aandelen Ontvangen dividend aandelen 1.101 799 Onttrekking aan herwaarderingsreserve 737 755 1.838 1.554 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 376 363 Totale baten uit beleggingen 5.453 5.010 Resultaat deelnemingen Rentelasten en overige kosten

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

INHOUD

-316 -812 4.325

-233 -551 4.226


Overige gegevens

Aan: het bestuur en de vergadering van aangeslotenen van Stichting Stemra

Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van Stichting Stemra te Hoofddorp bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de winst-en verliesrekening over 2006 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van de jaarrekening, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2006 van Stichting Stemra, in alle van materieel belang zijnde aspecten, een zodanig inzicht in de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat en de verdeling van de ontvangen auteursrechten over 2006 als in de gegeven omstandigheden is vereist in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Amstelveen, 4 april 2007 KPMG ACCOUNTANTS N.V. R.J. Groot RA

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van de jaarrekening relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiÍle verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

INHOUD

45 Financieel verslag 2006


Resultaatbestemming Bij Stemra wordt het resultaat 2006 in mindering gebracht op de nog te verdelen auteursrechten. Vervolgens wordt aan de hand van de beoordeling van het Instandhoudingsfonds en de herwaarderingsreserve bepaald in hoeverre hieraan middelen moeten worden toegevoegd dan wel onttrokken. Ook deze mutatie komt ten gunste van of ten laste van de te verdelen auteursrechten. Als resultaat van deze beoordeling van het Instandhoudingsfonds en de herwaarderingsreserve vindt evenals in 2005 geen toevoeging/ onttrekking plaats. Hierdoor wordt voor 2006 in totaal een bedrag van â‚Ź 0,1 miljoen in mindering gebracht op de nog uit te keren auteurs- rechten (2005: â‚Ź 0,2 miljoen negatief). Voorstel directie Zoals blijkt uit de jaarrekening, door ons volgens artikel 26 lid 2 van de statuten opgemaakt, stelt de directie voor het negatieve resultaat van â‚Ź 0,1 miljoen in mindering te brengen op de gereserveerde resultaten van de voorgaande jaren die opgenomen zijn in de te verdelen auteursrechten. Het voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2006.

INHOUD

46 Buma/Stemra


Samenstelling besturen en management Per 1 april 2007

Bestuur Vereniging Buma

Bestuur Stichting Stemra

Management Buma/Stemra

Dr. K.P. Boehmer, voorzitter Mr. H. Kosterman, vice-voorzitter T. Berk, secretaris

Dr. K.P. Boehmer, voorzitter J. Brands, vice-voorzitter P. van Empelen, secretaris

C.P. Vervoord, directievoorzitter Drs. W.J. Ketellapper, directeur algemene zaken Drs. M. Mackay, directeur back office Mr. C. van Rij, directeur juridische zaken

Drs. S.A.A. Abdoelbasier Mr. E. Boom H.C.M. de Clercq P. van Empelen M. W. Mensink A.A. Sauer C.M. Schrama H. Westbroek A.J. Witte

F. Bruens J.H. Grevelt C. van der Hoeven P.C. Koelewijn Mr. H. Kosterman A.J. Kraamer A. de Raaff A.C.M. Ruiter A.A. Sauer

De bedragen in dit jaarverslag zijn weergegeven in euro’s

Colofon Tekstbijdragen: Erik de Boer Boardroom Financial PR Ontwerp en realisatie: Link Design, Amsterdam Fotografie: Getty Images (coverfoto ) Matthew Niederberger (foto pag. 12/13) Link Design (foto pag. 31) Drukwerk: WC den Ouden bv, Amsterdam INHOUD

47 Buma/Stemra


INHOUD

Vereniging Buma/Stichting Stemra Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp t 023 799 79 99 f 023 799 77 77 e info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Kantoor Den Haag Lange Voorhout 86-12 2514 EJ Den Haag t 070 310 91 09 f 070 310 91 00 e denhaag@bumastemra.nl

Jaarverslag 2006  

Jaarverslag 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you