Page 1


1a edició: abril de 2015 © 2015, Enric Valor © 2015, Jordi Raül Verdú © 2015, Iŀlustracions Esperança Martínez © 2015 Edicions del Bullent, SL C/ de la Taronja, 16 • 46210 Picanya 961 590 883 www.bullent.net • info@bullent.net Assessorament lingüístic: Vicent Cabanes, Joaquim Amorós, Maria Guasp Servei d’impressió: Romeu Imprenta ISBN: 978-84-9904-164-3 Dipòsit legal: V-843-2015

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor, queden rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.


Història d’un mig pollastre (Arreplegada a Xixona)

Enric Valor Adaptació de Jordi Raül Verdú Iŀlustracions d’Esperança Martínez


Això va anar i era un vell matrimoni que vivia en un maset de serra. Es dedicava, sobretot, a la cria d’aviram: gallines blanques, negres, lloques... que puŀlulaven per les rodalies de la casa i pels bancals veïns, arramblant tot el que trobaven sense deixar estaca en paret. Un dia, cap a les deu del matí, com acostumava a fer, la velleta va eixir a donar de menjar als animals la seua ració de dacsa i segó cuit. 4


–Pull, pull, pull! –cridava perquè anaren acudint. I els animals, a corre cuita, revolaven pel seu voltant per alimentar-se. Però heus ací que entre totes les aus que hi havia, li va cridar l’atenció un mig pollastre, molt vistós i afinat, que no s’arrimava al tropell que formaven tots els altres que s’embotien de cap als apetitosos grans. –Què fas tu, que no menges? –va dir la vella, estranyada, mentre l’aüixava cap als altres. 5

Tast Història d'un mig pollastre  

Tast de Història d'un mig pollastre, adaptat per Jordi Raül Verdú

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you