Page 1


1a edició: abril de 2015 © 2015, Enric Valor © 2015, Jordi Raül Verdú © 2015, Iŀlustracions Esperança Martínez © 2015 Edicions del Bullent, SL C/ de la Taronja, 16 • 46210 Picanya 961 590 883 www.bullent.net • info@bullent.net Assessorament lingüístic: Vicent Cabanes, Joaquim Amorós, Maria Guasp Servei d’impressió: Romeu Imprenta ISBN: 978-84-9904-161-2 Dipòsit legal: V-844-2015

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor, queden rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.


L’albarder de Cocentaina (Arreplegada a Muro)

Enric Valor Adaptació de Jordi Raül Verdú Iŀlustracions d’Esperança Martínez


Fa més de cent anys, a la població de Cocentaina, hi vivia un albarder que li deien Ciril, i encara que era un bon home, faener i simpaticot, no trobava cap dona bona per a casar–se.

4


5


6


Un any, per sant Hipòlit, l’alcalde va organitzar una dansada, i va convidar tots els fadrins i fadrines de la comarca, que van omplir els carrers de Cocentaina de cares forasteres dels pobles de la rodalia. Ciril, que ballava molt bé, va veure una xica que li va fer gràcia i no li perdia ull. “Que voldrà aquesta forastera, ballar amb mi?”, va pensar tot emocionat. I, pensat i fet, s’encarà a ella i li digué: –Vol ballar amb mi? –Amb molt de gust ho faré –li va contestar ella. Quin rebombori es va armar entre les dones de Cocentaina. –Heu vist Cirilet? Amb una forastera, com si ací no n’hi haguera de bones! –Com li diuen a vosté? –preguntà Ciril a la seua parella. –Vicenteta. I a vosté? –A mi Ciril, l’albarder. A l’acabar les danses, Vicenteta es va acomiadar i, al moment, va desaparéixer misteriosament entre la gentada. 7

Tast L'albarder de Cocentaina  

Tast de L'albarder de Cocentaina, adaptada per Jordi Raül Verdú

Tast L'albarder de Cocentaina  

Tast de L'albarder de Cocentaina, adaptada per Jordi Raül Verdú

Advertisement