__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


1a edició: març de 2019 La coŀlecció Primeres Rondalles d’Enric Valor compta amb l’assessorament literari de Vicent Brotons. © 2019, Enric Valor © 2019, Jordi Raül Verdú © 2019, Iŀlustracions Sílvia Faus i Àngela Barratxina © 2019 Edicions del Bullent C/ de la Taronja, 16 • 46210 Picanya 961 590 883 www.bullent.net • info@bullent.net Assessorament lingüístic: Vicent Cabanes, Joaquim Amorós, Maria Guasp ISBN: 978-84-9904-213-8 Dipòsit legal: V-457-2019

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, o la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec sense l’autorització escrita de l’editor, queden rigorosament prohibides i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.


L’amor de les tres taronges (Arreplegada a Bèlgida)

Enric Valor Adaptació de Jordi Raül Verdú Iŀlustracions de Sílvia Faus i Àngela Barratxina


Hi havia una volta un rei viudo que tenia un sol fill, que es deia Dalmau. Tenia vint anys, i sempre estava trist i malaltós, i no volia més que quedar-se en el llit. Com que cap metge no li endevinava la misteriosa malaltia que tenia, el rei, no sabent ja què fer ni què idear per distraure’l, disposà que obraren una bassa enmig de l’hort del palau, i que l’ompliren d’oli. Després, va fer crida: que tots els pobres que ho volgueren, podien anar-hi a poar oli amb un setrill. Ell pensava que la bullícia del personal que s’hi congregaria, sobretot dones, serviria de distracció al delicat jovençol, que des del mateix llit ho podria observar. 4


5

Profile for Edicions del bullent

L'amor de les tres taronges  

Primeres pàgines de la rondalla d'Enric Valor "L'amor de les tres taronges" adaptada.

L'amor de les tres taronges  

Primeres pàgines de la rondalla d'Enric Valor "L'amor de les tres taronges" adaptada.

Profile for bullent
Advertisement