Page 1

vecka 41 11.10.2011 nummer 21

Intresserad av att utveckla dina studiefärdigheter? Då är Lärandekliniken någonting för dig! Lärcentret erbjuder möjlighet för dig att utveckla dina allmänna studiefärdigheter. Inom Lärandekliniken ordnar vi träffar kring teman som lärstilar, studietekniker, tidsplanering och stresshantering. Tidpunkt: oktober-november, tot. fem träffar. Plats: Lärcentret, Fänriksgatan, ASA-huset Introducerande träff: onsdagen den 19.10 kl. 15-16 Anmälan senast fre 14.10, närmare information om datum och innehåll för träffarna , se studentportalen > Studierådgivning > Klinikverksamhet (www.abo.fi/student/klinikverksamhet ) Kontaktperson: studierådgivare Johanna Hedenborg johanna.hedenborg@abo.fi, tfn (02) 215 4793


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

tisdag

lov.

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Kansliet: 06 324 7520 Verksamhetsledare Marcus Beijar: 050 3577 832

Styrelsen: Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

veckans..

varje

och

specialföreningsinlägg

Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

www.fontanaclub.com

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Anna-Kajsa Blomqvist, fo-karen@abo.fi


Ledaren Att köpa grisen i säcken Det är väl bara att konstatera att vi människor är ett väldigt lättlurat och lättpåverkat släkte. Ett tydligt tecken på detta är ju att av våra 365 dagar i året har vi tillägnat en hel dag till att narra och lura varandra. Att vi är lättlurade och -påverkade är något som medierna har tagit fast på i världen. Massmedierna är vår absolut största källa till information om vad som pågår i vår värld, såväl på ett lokalt som på ett globalt plan. Därför är det viktigt att vi människor inte alltid köper grisen i säcken utan lär oss att begrunda och vara kritiskt till den information vi får. Som exempel för detta kan vi bra använda oss av den senaste tidens PISA-diskussioner. PISA står för Programme for International Student Assessment och utförs vart tredje år på de som går ut grundskolan. I testet mäter man kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. Vad det gäller Finland så ligger vi i toppen av de länder som deltar i PISA. Det som nu finländska medier har tagit fasta på är skillnaden mellan svensk- och finskspråkiga skolelever var det visade sig, enligt PISA-resultaten, att finlandssvenska skolelever ligger ett år efter i skolan än finska elever. Kan vi köpa detta? Man bör notera att PISA endast undersöker elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Ämnen som behandlar elevers välmående och sociala kompetens ingår inte i undersökningen. För framtiden är väl kunskapen att handskas med människor minst lika viktig som problemlösning. Om finlandssvenska skolor gör en större satsning än finska skolor på elevers välmående och sociala kunskaper så kan det väl betyda att finlandssvenska skolor inte satsar lika mycket på naturvetenskapliga ämnen än finska skolor, eller? Vi bör alltid komma ihåg att se vilka frågor som berörs i en undersökning. Något man också bör beakta när man tolkar undersökningar är vad är det för grupp(er) som har deltagit i undersökningen? I vårt exempel så

jämförs svenskspråkiga mot finskspråkiga elever, svenskspråkiga skolor mot finskspråkiga skolor. Här kan man lätt anta att i en finlandssvensk skola finns det 100 % starkt svenskspråkiga elever och att det i en finsk skola finns 100 % starkt finskspråkiga elever. I verkligheten är det inte så. I Finlands grundskolor har vi ett märkbart antal elever som går i en svenskspråkig skola fast de kanske har starkare kunskaper i finska och vice versa i de finskspråkiga skolorna. Vad händer då när t.ex. en elev med starkare finska än svenska gör läseprovet i PISA-undersökningen? Antagligen kommer den eleven att prestera sämre än om han/hon skulle ha skrivit testet på det språk som eleven är starkare i. Detta tar inte undersökningarna fasta på utan kategoriserar eleven som svenskspråkig. Detta borde inte ha någon betydelse i undersökningen eftersom detta även gäller de finskspråkiga skolorna, eller? Det man nu inte tänker på är att det finns ca 300 000 finlandssvenskar i Finland, med en total befolkning på 5,3 miljoner. Vilket betyder att det är större sannolikhet att det finns fler starkt finskspråkiga elever i svenskspråkiga skolor än tvärtom. Eftersom finlandssvenskarnas antal är såpass mindre påverkas våra PISA-resultat lättare än de finska skolorna.

Vad det gäller Finland så ligger vi i toppen av de länder som deltar i PISA. Vad det gäller PISA-undersökningen så kan man ju fråga sig hur stor är skillnaden mellan finskspråkiga och svenskspråkiga elever igentligen? Så köper ni den gris i säcken som jag säljer er? Eller bör ni även vara kritiska till detta? Så kom ihåg att alltid tänka till före man talar.

Niklas Kamila Vice ordförande vo-karen@abo.fi

Bullen 


Känner du till dina rättigheter och skyldigheter angående tenterandet? Hösten har börjat och kurserna har kommit igång. Snart närmar sig tiden för de första tenterna. Här är en liten minneslista om dina rättigheter och skyldigheter. - I regel erbjuds studerandena tre möjligheter inom ett läsår eller ett kalenderår för att tentera en kurs. Studerandenas möjlighet att framskrida i sina studier även under sommarmånaderna bör främjas. - Om förhörsuppgifter saknas vid tentamen trots deltagarnas korrekta anmälan till tentamen eller om elektronisk tentamen inte kan genomföras på grund av tekniska problem bör en ny möjlighet att tentera anordnas inom en vecka. - Studeranden har rätt vid en annan tentamen än tentamen som gäller språk använda språklexikon, om inte läraren har bestämt annat. - Tentamensresultaten ska kungöras snarast möjligt, dock senast två veckor efter tentamen. Resultaten från eventuella sommartentamina bör offentliggöras senast i mitten av september. Resultaten från elektroniska tentamina kungörs senast tre veckor efter tentamina. - Tentamenssvaren förvaras hos läraren eller på en plats som denne har bestämt minst två månader från den tidpunkt då resultaten offentliggjordes. - Studerande ska vid tentamen kunna påvisa sin tentamensrätt genom bevis på närvaroanmälan för innevarande termin. Studerande ska på uppmaning även kunna bestyrka sin identitet. - En studerande som har gjort sig skyldig till en förseelse som riktar sig mot akademin undervisning kan bestraffas disciplinärt, beroende på hur allvarlig förseelsen är, med varning eller med avstängning för viss tid, högst ett år. - Studerande ska beredas tillfälle att ta del av sitt tentamenssvar och bedömningen av detta. Bedömaren av tentamen ska på begäran redovisa för bedömningsgrundernas tillämpning. - Kom ihåg att det också går att tentera elektroniskt. För att få skriva e-tent kan du kolla med din kurslärare om detta är möjligt. Vill du veta mer, kolla ÅA:s webbsidor. Sök på ”tentamensinstruktion” och ”e-tent”.

Bullen 


Allmänkompetenser och studiefärdigheter - kurser och föreläsningar för studerande i Åbo och Vasa

Allmänna IT-KURSER * Introduktion i Word 2007 , 1.11 & 8.11 kl. 15.15-17 (Åbo) * Introduktion i Excel 2007, 15.11 & 22.11 kl. 15.15-17 (Åbo) * Introduktion i PowerPoint 2007, 29.11 & 7.12 kl. 15.15-17 (Åbo) * Nätkurs: Informationskompetens, fortsättningskurs 1 sp (anm. 24.10.2011) I Vasa ordnas introduktionskurser i Word, Excel och PowerPoint under period 2 (följ med uppdateringar via kurskalendern). KAND- och GRADUKLUBBEN - för dig som skriver kandidat-, pro gradu- eller diplomarbete www.abo.fi/student/graduklubb, se också Gradukliniken www.abo.fi/student/gradukliniken * Word för akademiskt skrivande , 31.10, 7.11 och 14.11 kl. 15.15-17 (Åbo) * Introduktion till databasen Nelli, 9.11 kl. 10-12 (Åbo) * RefWorks för hantering av referenser och citat, 26.10 eller 14.12 kl. 10-12 (Åbo) * Avancerad Word för akademiskt skrivande, 3.11, 10.11 & 17.11 kl. 15.15-17 (Vasa) * Ta i bruk och modifiera avhandlingsmallen, 24.11 kl. 15.15-17 (Vasa) * e-blankett för enkäter och webbformulär , 1.12 kl. 15.15-17 (Vasa) För kurser inom informationssökning i Vasa, se utbudet på Tritonia (www.tritonia.fi > På svenska > Vi Hjälper – Utbildning i Informationskompetens > Kortkurser hösten 2011 – Studerande) KGK-Café - temaföreläsningar * Handledningens a-ö ur studerandens perspektiv, Monica Nerdrum, 18.10 kl 15.15-17 (Åbo) SKRIVSTÖDET VID ÅA 10 ÅR Föreläsningar, seminarium samt mässa kring skrivande och språkbruk. Föreläsningarna och seminariet ordnas i Åbo och sänds via nätet med AdobeConnect. * Att stödja skrivandet i naturvetenskapliga ämnen, Åsa Mickwitz, HU, 24.10, kl. 15.15-17 * Förvaltningsspråk - krångligt eller begripligt, Sonja Vidjeskog, CSK, 9.11, kl. 15.15-17 * Seminarium om översättning, terminologi och språkfrågor, 2.12 kl. 9-12.30 I anslutning till seminariet ordnas en mässa med demonstration av olika språkliga hjälpmedel. Obligatorisk anmälan via www.abo.fi/student/anmal_utvardera

Kurskalender www.abo.fi/student/allmkomp

Bullen 


NATIONER

met varierar och man får gärna komma med egna ideér. Om du har några Österbottningar frågor är det bara att kontakta Dan som är vår spotis. och vänner! Höstens största Kom med och sporta och ha skoj! evenemang närmar /Maria sig med stormsteg, NyläNNingar och nämligen plättfesväNNer! ten! Den 29.10 går höstens finaste Måndagen den och bästa fest av stapeln kl. 19 på 17.10 är det dags att Gado. Om du vill försäkra dig om en se vem som äger plats på denna fest, se till att komvem på den ultima och köpa biljetter 18.10, kl. 12-13 mata tävlingen mellan gulisar och säljer vi biljetter i Gado. I höst är det herrarnas tur att ordna gamyler, med andra ord genom en middag åt damerna, om du vill kom- BOWLINGKVÄLL. Kom och delta i ma med och ordna årets dammid- tävlingen i Anikaisten Keilahalli! Vi dag men ännu inte har anmält dig, träffas utanför hallen kl. 18:45 och tag genast kontakt med slovdahl@ påbörjar HOHTObowlingen kl. 19. Priset är 4 € för medlemmar, 6 € för abo.fi! Kom ihåg ÖN:s innebandytur, tors- icke-medlemmar. dagar kl. 21-22 i Kastun koulu, alla Lägg i minnet att höstens temasitz med och spela oavsett tidigare erfa- går ut på temat FUTURE CAREER! Kom till Sode den 1.11 och visa alla renhet! vem ni alltid velat bli som ”stor”. / Infosekreterare Lina Alla är välkomna! Hej alla tränings- För NN’s ABI-Mässa behövs akut folk som kan fara och kortfattat sugna! Känner du för att sprida ordet om ÅA till de Nyländska börja röra på dig lite gymnasierna. Alla datum och tider igen? Då är Åsl:s hittar ni på hemsidan nylandskanasportstunder det perfekta alterna- tionen.org. Kom igen, passa på att tivet. Med eller UTAN erfarenhet, fara och hälsa på er gamla skolmiljö alla är välkomna! Det första tillfället och anmäl intresse till nn@abo.fi! är nu på onsdag, den 12.10 kl. 20.30 /Spamqvist - 22.00 på Katedralskolan. ProgramBullen 


FAKULTETSFÖRENINGAR Hejsan SF:are! Det har varit en fartfylld höst, med många nya bekantskapelser för dom flesta. Oktober bjuder fortsättningsvis på en hel del evenemang om allt mellan himmel och jord. Denna vecka blir det månadsmöte på tisdag, paintball på torsdag och sitz på fredag. Efter sitzen blir det AÖ kl. 23. Hoppas att så många som möjligt deltar! /Jens Tjohej MKiter! Förra veckan var det inget speciellt på gång… men denna vecka åker en grupp glada MKiter till Tammerfors på Hämeenkadun Appro! På fredagen (14.10) är det dags för årets första Beer Pong på Klubben. Senare i oktober har MK mer fantastiska evenemang att erbjuda sina medlemmar, nämligen ett företagsbesök till Nitro (17.10), lärarmiddag (20.10) och Dammiddag (28.10). Mer information om MKs evenemang finns på hemsidan och anslagstavlan! //Ammi

Hejssvejs alla HumF-sinnade! Under hösten kommer det att hända en massa roliga program. Onsdagen den 12.10 ordnar ämnesföreningen Britannica Pubquiz på F. Det börjar kl. 22 och hålls i samband med allmänt öppet i underjorden. 12.11 är det dags för HumFens årsfest! Den här gången med 50-tals tema, så missa inte detta och anmäl dig före 31.10! HumFens höstmöte hålls 16.11 då man bland annat väljer den nya styrelsen och medlemmar till kommitéer. Intresserad av att vara med i styrelsen eller i någon kommittée? Då skall du komma till mötet, eller om du annars bara vill hänga med andra medlemmar och vara med och påverka din egen förening. Vi väljer också ut en chefredaktör för HumFens jubileumstidning som skall ges ut nästa år. Låter det som någonting för dig? Och i november, 17-18.11, är det äntligen dags för höstens Faustival! Så boka redan nu in dessa datum i din kalender. //HumF-info

Bullen 


MUSIKFÖRENINGAR

Kanske är det en av LSK i Åbos kandidater som kan få din röst hörd i maktens kårridorer? Listan på kanKära Floror! Då var den första kör- didater dyker upp inom kort - ni helgen och första sit- kommer också att hitta oss omkring zen för i höst över. Nu campus, på valtorg och valpuben. önskar vi de tävlande Håll ögonen uppe - och ta vara på kvartetterna i kvartettävligen mot din röst! Lyran den 15.10 lycka till! Det kom- Läs mer om vad LSK står för på vår mer säkert att gå super bra och jag facebook-sida eller på liberal.fi. har en känsla av att det är Flora som Hör av er om frågor/funderingar! Mot en spännande höst, tar hem vinsten i år. För de som inte deltar i kvartettäv- ordförande Anna Abrahamsson ligen så är nästa körevenemang övningsveckoslutet tillsammans med PROJEKTMEDEL BD 28-29.10. Då kommer vi att få HÖSTEN 2011 höra hur årets adventssånger låter när alla stämmor är på plats. I samProjektmedel utdelas på basis av en fritt band med övningsveckoslutet ordformulerad ansökan med bifogad kostnas också den första gemensamma nadskalkyl. sitzen för i år. Projekt som prioriteras i år: Annars så fortsätter övningarna - Projekt vilka för närmare och ökar samarsom vanligt, men observera att vi betet med Åbo och Vasa kampus - Registrering av förening hos patent- och inte har någon övning tisdagen den registerstyrelsen 18.10 utan istället tillsammans med - Projekt som främjar studerandes hälsa BD 19.10 kl 19.00. - Projekt som gynnar integrationen av nya och utländska studerande Mia - Projekt som tar ÅAS jämlikhetsplan i beaktande

POLITISKA FÖRENINGAR Det närmar sig kårval! Kårvalet börjar köra i gång på allvar, och den 1.-2.11 gäller det! Bullen 

ÅAS beviljar inte projektmedel för exkursioner eller föreningarnas ordinarie verksamhet. Ansökningsdeadline är 28.10.2011 klockan 15.00. För mera information gällande utdelning av projektmedel vänligen kontakta ÅAS studentansvarige Benjamin Rydgren, tfn: 02-215 4561, e-post: stua-karen@abo.fi.


ÅA motion

D om u s I dro t t ska n s l i

M o t io n si n s t r u k t ör C ar l M y rb e r g s ä kras t a n t r ä ffbar på D om u s , d e n 1 1 . , 1 3 . , 1 4 . sam t d e n 1 7 . 1 0 . k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e r g @ abo . fi

Kontinuerlig verksamhet: JUMPPORNA PÅ M & M (Kalevavägen 15) Spinning: Måndagar kl. 18.50.-19.50. BodyStep: Tisdagar kl. 19.15.-20.15. BodyPump: Onsdagar kl. 16.20.-17.20. BodyCombat: Torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet måste uppvisas i kassan. CAPOEIRA På Kåren tisdagar kl. 19.30.-21.00. 22 euro för 10-gångerskort. LÄNKBASTU Från Domus varje onsdag kl. 18.30. Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5 och 15 km. ISHOCKEY Tillsammans med TY torsdagar kl. 15.00.-16.00. i Kuppis ishall. NIA Tisdagar kl. 19.45.-21.00. på Eriksgatan 22. 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. POWER YOGA På Kåren måndagar kl. 16.45.17.45. (nybörjare) samt tisdagar kl. 17.00.-18.30. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. SALSA På Kåren måndagar kl. 19.30.-21.00. (nybörjare) samt onsdagar kl. 19.30.-21.00. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. TBC (TOTAL BODY CONDITION) På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. Kostar 19 euro för 10gångerskort.

ZUMBA På Kåren onsdagar kl. 17.15.-18.15. (nybörjare) samt onsdagar kl. 18.20.-19.20. (längre hunna). Kostar 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.22.00. Nya spelare kan anmäla sig till idrottskansliet. 10-GÅNGERSKORTEN I JUMPPORNA Samma kort kan användas i Zumba, TBC, Salsa, Power Yoga, Showdans och Nia. Capoeiran har skilda kort. CHEERLEADING Tisdagar kl. 21.00.-22.00. i Cygnaeus samt torsdagar i Katedralskolan kl. 20.30.-22.00. SHOWDANS På Kåren tisdagar kl. 18.30.-19.30. 19 euro för 10-gångerskort. VOLLEYBOLL, ALLMÄN TRÄNINGSTID Tisdagar i Raunistula kl. 21.00.-22.00. BADMINTON, GRUNDKURS Arrangeras lördagen den 15.10. kl. 08.45.-12.45. i Impivaaran Tenniskeskus. Anmälningar till idrottskansliet senast den 12.10. kl. 15.00. Kursavgiften är 8 euro. QI GONG En grundkurs arrangeras i Åbo den 29.-30.10. ÅA sponssar så att du betalar 70 euro själv för introduktionskursen och höstens träningar. Anmälningar till idrottskansliet, varifrån också mera info.

BASKET Intresserade av Basket (både damer och herrar) kan anmäla sig till idrottskansliet. Behövs flera personer, för att vi ska kunna återuppta träningarna.

NÄ R M A R E I N F O P Å

www.abo.fi/student/motion

Bullen 


What’s going on? Händelsekalendern’

Tisdag - 11.10

Kanelbullens dag / Vasa Mellan klockan 11 - 14:00 har ÅAS kaffe- och bullaservering i Havtornen

Onsdag - 12.10

Blodgivningskampanj och -tävling i Åbo Vilken förening donerar mest blod på hela akademin? ÅAS utlyser en

blodgivningstävling för alla specialföreningar i Åbo och i Vasa. I Åbo sker blodgivningen på Kåren mellan kl. 11 och 15.

Torsdag - 13.10

Höpoutskottsmöte Kl. 12. Kårens vind och Havtornens mötesrum. Obs! Ändrat datum.

Valda studentrepresentanter Kårstyrelsen har på möte 26/11 valt: Anna Perälä för mandatperioden 1.1.201231.12.2012 och Caroline Björkqvist för mandatperioden hösten 2011 – 31.12.2012 som studentrepresentanter till ledningsgruppen för ÅA:s interna fysiska miljöarbete Bullen 10


editorial

bullen in english

Someone’s trash is someone else’s treasure In flea markets you can find recycled and cheap stuff, what more can you ask for as an environmentally conscious and poor student? Not only can you find a lot of bargains in flea markets, you can also earn some money if you got stuff you want to get rid of. The name “flea markets” maybe scares of the inexperienced, but there is no need to be scared. Usually flea markets are not in fact inhabited by fleas. It has truly emerged a “flea market trend” and new flea markets are turning up everywhere. At flea markets you can find virtually everything, from furniture to a teacup. The clothes you find there are indeed used but the chance of finding something relatively new is not that small because of all the impulsive shopping sprees people take nowadays. In a small city you can get tired of wearing the same clothes as everyone else. If you prefer to be more eccentric then flea markets can be the solution. There you can find older clothes but with a lot more eccentricity. That is what you call vintage. For example; one time I found a vintage Adidas hoodie at one of the flea markets in Vasa. It was in really good condition, cost only eight euro and I found it very cool that it was made in West-Germany. Hardly, I will meet someone on the street with the same hoodie. The free flea markets that took place three weeks ago at Academill in Vasa and Arken in Åbo was so appreciated that it will be arranged again this autumn. Then you will have the chance to empty your wardrobe

on stuff you do not use anymore or come and bargain for free stuff. At the free flea market you can find books, clothes, coffee mugs, towels, plates and so on. This autumn the Environment and Development affairs committee of the Student Union will also arrange a flea market expedition where we will visit different flea markets around the city and then have ecological coffee.

At flea markets you can find virtually everything, from furniture to a teacup. Next time you’re in search of something, go and try your luck at the many flea markets first. In that way you can save money and contribute to a sustainable development. I can promise that there are not any guilt feelings after a shopping spree at the flea market. Remember; someone’s trash is someone else’s treasure. Flea markets in Vasa: Adam & Ewa (Varastokatu 4) Suviloppis (Rinnakkaistie 15) Red Cross (Meijerinkatu 9) Flea markets in Åbo: Kirppiscenter (Viilarinkatu 4) Turun Ekotori (Kirkkotie 10) Emmaus (Kirkkotie 6-10)

Ebba Håkans Executive Board member for Social Affairs, Vasa sav-karen@abo.fi

Bullen 11


IKÅRVAL 1-2.11

Hur ska ÅAS stöda sina specialföreningar? Hur används din kåravgift?

Hur ska kårrestaurangerna Just a click away utveckla sin verksamhet?

Detta och mera avgörs i Kårvalet. 1-2.11.2011. Just a click away.

Mera information

NDUYDODERğ

Deadline för kandidatnominering 11.10 kl. 15.00

karval.abo.fi

bullen 21 2011  

bullen 21 2011