Page 1

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-19

Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU

Närvarande: se bifogad närvarolista. § 89. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet § 90. Justeringsperson. Nämnden utser Anja Nyberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. § 91. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet. Bo Olsson beviljas närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. § 92. Godkännande av dagordning. Beslutar ta upp ärende 6 efter ärende 4 samt ta upp information under övrigt. Dagordningen fastställs. § 93. Information om budgetarbetet och budgetramarna för 2011. Bilaga § 93. Bo Olsson informerar om nämndens ekonomiska resultat per siste september samt prognos för 2010. Arbetet pågår med budget inför 2011. § 94. Meddelanden och protokoll. Bilaga § 94. Meddelanden Ordförande rapporterar från möte med universitetsledningen där man bland annat diskuterat lärartjänster. Resultat av Riskanalys för medicinska fakulteten. Rapport från Planerings- och utvärderingsenheten 2010-09-02.

1(3)


LUNDS UNIVERSITET Medicinska fakulteten Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-19

Omprövning av budgetäskande för 2011 från NRU. Ordförande har fått muntligt besked från kanslichefen om tillskott av 250.000 kronor. Ordförande informerar att hon med fakultetsledningen har tagit upp frågan om ytterligare medelsförstärkning för NRUs administration/organisation. Rapport om masterexamen. Diskussion om karriärstegar inom Region Skåne för anställda med magisterresp. masterutbildning. Vidare diskuteras var inom regionen som studenter på masterprogrammen kan få sin kliniska utbildning och vilka krav som ställs på deras handledare. Protokoll Nämnden för rehabiliteringsutbildning 2010-09-14. Studiesociala kommittén för arbetsterapeutprogrammet 2010-09-07. Studiesociala kommittén för audiologi- och logopedutbildningarna samt masterprogrammet i audiologi/logopedi 2010-09-08. Studiesociala kommittén för masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2010-09-27. Protokollen läggs till handlingarna. § 95. Rapport från U21, Mexico. Ordförande rapporterar från möte med nätverket U21. Universitas 21 är ett internationellt nätverk för högre utbildning och forskning med 23 universitet från 15 länder, där Lunds universitet ingår. http://www.universitas21.com/ § 96. Vilka förväntningar har utbildningarna på nämndens yrkeslivsrepresentanter. Diskussion om bland annat verksamhetsförlagd utbildning, rehabiliteringsgaranti, patientsäkerhet och interprofessionell utbildning. Nämnden beslutar att på varje nämndmöte ha en stående punkt där yrkeslivsrepresentanterna tar upp aktuella frågor. § 97. Rapport från programdirektörerna. Samtliga programdirektörer arbetar med budget och planering inför 2011 och de flesta uttrycker fortsatt oro för lärarbrist 2011. Susanne Brokop, sjukgymnastutbildningen, informerar om en ny lektor i sjukgymnastik och om gästprofessor från Köpenhamn. Informerar också att man avslutat lyckad samverkan inom biomekanik med LTH samt om kommande nationella lärardagar. Erwin Apitzsch, masterprogrammet i idrottsvetenskap, informerar att årskurs 2 har praktikperiod och att praktikgivarna är mycket nöjda. Agneta Malmgren Fänge, masterprogrammet i medicinsk vetenskap, informerar att hon tillsammans med fasansvariga arbetar med en långsiktig planering av programmet, vilka kurser som skall ges och vilka nya kurser som skall utvecklas.

2(3)


LUNDS UNIVERSITET Medicinska fakulteten Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-19

Boel Heister Trygg, audiologiutbildningen och masterprogrammet i audiologi, informerar att man genomfört den första internationella teorikursen inom masterprogrammet samt om samarbete med universitet i Brisbane om rehabiliteringsfrågor. Pernille Holck, logopedutbildningen, informerar att hon varit på nationellt logopedutbildningsmöte där det bland annat framkom att de andra utbildningsorterna inte har samma problem med lärartjänster som i Lund. Louise Mucchiano, logopedstudent, meddelar att på eftermiddagens LAUR-möte (logoped- och audiologiutbildningarnas utbildningsråd) skall ta upp frågan om kunskapsfaddrar. Anna Maria Lennen, ordförande VÅVS, informerar om utbildningsrådet TEMP för arbetsterapeutstudenter samt att man tagit upp frågan om lärarbrist. Malin Larsson, sjukgymnaststudent, informerar att SSGI också tagit upp frågan om lärarbrist. Malin informerar att samtliga program inom fakulteten skall ha en gemensam arbetsmarknadsdag 2 mars 2011. §98. Övriga frågor. Ordförande informerar om: - Nytänkande i vården, presentation av examensarbeten med vårdperspektiv, 27 oktober, http://www.med.lu.se/utbildning/examensarbete - Fronesis-projektet. http://www5.lu.se/o.o.i.s/4394 - Idékonferens om utbildningens användbarhet och studenternas anställningsbarhet 18 november. - Högskoleverkets årliga studentenkäter för kvalitetsutvärdering och studieinformation. - EAB – Educational Advisary Board, som har möte i Lund 28-29 oktober. http://www.med.lu.se/om_fakulteten/organisation/naemnder_och_kommitteer/educational_advisory_b oard

§ 99. Slut Ordförande avslutar mötet. Vid protokollet Margit Håkansson Justeras Eva Ramel

Anja Nyberg

3(3)

NRU Protokoll  
NRU Protokoll  

Besk sdfs sgs sgk gak kskg sg

Advertisement