Page 1

VORT PROMETEO HR 400 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1


Преди да монтирате и използвате продукта прочетете внимателно настоящата инструкция. Vortice не носи отговорност за нанесени щети на хора и предмети от неспазването на дадените по-долу указания, чието съблюдаване ще осигури дълга и сигурна работа на апарата (за електрическата и механическа му част). Ето защо пазете винаги настоящата инструкция.

Съдържание: Съответствие с проектантските изисквания..............................................................3 Описание и приложение.............................................................................................3 Гаранция и отговорност.............................................................................................4 Внимание.....................................................................................................................5 Предупреждения.........................................................................................................5 Основни части.............................................................................................................6 Аксесоари....................................................................................................................6 Монтаж........................................................................................................................6 Настройки..................................................................................................................10 Действие.....................................................................................................................11 Работа с дистанционното устройство......................................................................13 Стопяем предпазител................................................................................................21 Поддръжка и почистване..........................................................................................21 Важна информация за рециклиране и унищожаване на вече негоден апарат, отговарящo на екологичните изисквания...................................................24

2


Съответствие с проектантските изисквания Най-новите нормативни изисквания за намаляване на енергийна консумация налагат спазването на серия от правила за работа и разход на енергия на вентилационната апаратура. В частност изданието 2006 на британския правилник „UK Building Regulations Document F1”, в параграф “System 4 Continuos mechanical extract withheat recovery (MVHR)”, изисква да се гарантира минимална стойност на максималния дебит за всяко „влажно” помещение (за кухни 13 l/s, сервизни помещения и бани 8 l/s, тоалетни 6 l/s). Минималната гарантирана стойност на минималния дебит се изчислява на база брой спални в жилището, сумирайки дебита (в l/s) даден в таблица „1.1в”. Общият дебит при това изчисление не трябва да е по-малък от 0,3 l/s на m2 от общата обитаема площ (за всички етажи), при хипотезата за двама обитатели в първата спалня и по един за всяка от останалите. След това трябва да се прибавят още 4 l/s за всеки допълнителен обитател, а също и допълнителен фактор за компенсиране на загуби и инфилтрация на въздух.

Описание и приложение VORT PROMETEO HR 400 представлява система за централизирана вентилация и рекупериране на топлина с много висока ефективност. Може да бъде монтиран в хоризонтално положение (посредством доставените стойки) или вертикално (на пода или върху стена посредством доставените специални метални конзоли). При нормална работа замърсеният въздух се извлича от кухнята, банята, сервизните помещения и в същото време се подава отвън свеж въздух в спалните помещения, кабинета и дневните. Необходимият дебит въздух се определя от съответните национални правилници; за Обединеното Кралство важи правилник „UK Building Regulations Document F1”. При нормална работа обемите на изтегления въздух и подавания са равни. Потоците въздух на входа и изхода са перфектно разделени и адекватно филтрирани. При студено време топлината от изтегленият въздух се отдава на входящия въздух с приблизителна ефективност от 95%. Отделящият се при този процес конденз се събира в апарата и след това се извежда навън. Апаратът гарантира безшумност и непрекъсната вентилация/изтегляне на въздуха в жилището. Замърсеният и влажен въздух се изтегля от всички стаи, осигурявайки непрекъснат поток въздух от апарата към обитаемите сухи помещения. Изтегляният от апарата въздух се подава към топлообменник с висока ефективност, където топлината му се отдава на подавания свеж въздух, преди той да влезе в обитаемите помещения. Една от най-интересните функции на този апарат е способността му да осигурява напълно автоматично поддържането на постоянна температура за помещенията, намалявайки до минимум разхода на енергия. Тази функция гарантира съответствие с най-новите национални и европейски директиви. Температурни интервали Интервалът на външната температура (температура на подавания въздух преди топлообменника) трябва да е от минус 300С до 500С, за да се осигури правилна работа на апарата ( при температури извън този интервал, апаратът се изключва и показва код за грешка). Интервалът на вътрешната температура (температурата на изтегляния въздух преди топлообменника) трябва да е от 100С до 350С (при температури извън този 3


интервал, апаратът се изключва и показва код за грешка).

Гаранция и отговорност Гаранция Гаранцията е валидна 2 години от датата на закупуването на апарата. Гаранцията не покрива: стойността на монтаж/демонтаж; щети, дължащи се (по преценка на Vortice Elettrosociali) на неправилна и небрежна работа с апарата; щети, дължащи се на ремонти или опити за ремонт от страна на неупълномощен от Vortice персонал. Отговорност Апаратът е проектиран за „балансирана вентилационна система”. Всяко друго използване на апарата, което не е съгласувано с Vortice, трябва да се разглежда като не по предназначение. В този случай Vortice не носи отговорност при евентуални повреди и лоша работа на апарата. Vortice не носи отговорност за повреди дължащи се на: използване на апарата не по предназначение; нормално износване на апарата; неспазване, от страна на потребителя, на настоящата инструкция. Внимание: Този знак показва необходимост от предпазни мерки за потребителя Спазвайте инструкциите за техническа безопасност, за да избегнете причиняване щети на потребителя. Не използвайте апарата за друга, освен посочената в настоящата инструкция функция. След като сте разопаковали апарата, убедете се в неговата цялост: при съмнение обърнете се към специализираната сервизна служба. Не оставяйте части от опаковката на апарата достъпни за деца. Използването на какъвто и да е електрически апарат изисква спазването на някои основни правила, между които: не го пипайте с влажни или мокри ръце; не го пипайте, когато сте с боси крака. Този апарат не може да се ползва от деца и възрастни с ограничени физически и умствени възможности, ако не са придружени или обучени от отговорно за тяхната сигурност лице. Децата трябва да са под наблюдение, за да не си играят с апарата. Не използвайте апарата при наличие на запалителни течности или пари, като спирт, бензин и др. Съхранявайте апарата далеч от деца, когато той е разкачен от електрическата мрежа и не се използва повече.

Предупреждение: Този знак показва необходимост от предпазни мерки за апарата 4


Не правете модификации от никакъв характер на апарата. Спазвайте инструкциите за техническото обслужване на апарата, за да избегнете повреди или бързо амортизиране на апарата. Не оставяйте апарата, изложен на атмосферни влияния (дъжд, слънце и т.н.). Не оставяйте каквито и да са предмети върху апарата. Вътрешното почистване на апарата трябва да бъде извършено само от квалифициран персонал. Проверявайте периодично целостта на апарата. При съмнение повикайте специализираната сервизна служба Проверявайте периодично състоянието на апарата. В случай на неправилна работа се свържете веднага със сервизния център. При ремонт използвайте само оригинални резервни части Vortice. Ако продуктът падне или претърпи силни удари, то веднага го занесете за проверка в сервизния център. Монтажът на апарата трябва да се извършва от квалифициран персонал. Апаратът трябва да се монтира по начин, който да гарантира безопасната му работа. Без достъп до въртящи се части или такива под електрическо напрежение. В случай на: демонтаж на апарата с подходящи инструменти; изваждане на двигателя; изваждане на топлообменника, апаратът трябва да се изключи от електрическата мрежа. Електрическата инсталация, към която е свързан апарата трябва да отговаря на съответните норми. При монтажа трябва да предвидите двуполюсен прекъсвач с разстояние между контактите равно или по-голямо от 3 мм. Свържете апарата към захранващата мрежа (електрически контакт само ако има съответствие с максималната мощност). В противен случай обърнете се към квалифициран технически персонал. Изключете главния прекъсвач при: неправилна работа; необходимост от почистване и техническо обслужване; кратко или продължително неизползване на апарата; Апаратът не може да се използва за захранване на бойлери и печки, нито да се изпразва топлата вода в тръбопроводите на същите. Той трябва да се изпразва навън в специален тръбопровод. Изтегляният въздух трябва да е чист (без мазни частици, сажди, химически агенти или запалителни смеси) Не закривайте и не запушвайте отворите за аспирация и подаване на въздуха на апарата, за да осигурите оптимален поток на въздуха. Данните на електрическата мрежа трябва да отговарят на тези от табелката А (фиг. 1).

5


Основни части Основните части на апарата са следните: Корпус, съставен от две части, свързващ отворите към тръбопроводите за аспирация и подаване и покриващ херметически вътрешните части и топлообменника; Вътрешни насочващи устройства, разпределящи въздушните потоци при максимална термоизолация и минимални загуби; Топлообменник, пластмасов, противотоков, гарантиращ висока ефективност на топлообмена (до 95%); Два трифазни двигатели, монтирани върху антивибрационни стойки, задвижващи вентилаторите; Стъпков двигател, управляващ клапаните за бай-пас и устройството против замръзване; Следящо електронно устройство за захранване, управление и контрол на апарата; Датчици (температурни, за относителна влажност и за СО2), чрез които електрониката на системата избира автоматично режима на работа.

Аксесоари Аксесоари в комплекта на апарата; Тръба за отвеждане на конденза; Пипета за свързване на тръбата за източване; Филтри 2 броя със степен на филтриране F5; Заглушител с диаметър 150 mm и дължина 0,5 m, който да се монтира след апарата, на тръбите за подаване към помещенията; Две метални конзоли за вертикално окачване на апарата; Дистанционно радио управление за първоначална настройка и последващ контрол на апарата; Носачи 4 броя за хоризонтален монтаж на апарата.

Монтаж Апаратът трябва да се монтира, следвайки всички нормативни изисквания (местни и дадените в настоящата инструкция). Предварителни изисквания Апаратът трябва да се монтира върху вътрешна стена от жилището, подходяща да носи товар ( минимум 200 kg/m2). Предварително избраното място за монтаж трябва да е съобразено със захранващия кабел с дължина 1,5 m и електрическите връзки, които излизат навън от долната част на апарата (фиг. 2). Използваните въздуховоди трябва да са с подходящи размери. Те трябва да са добре изолирани и да не са изложени на вибрации. Въздуховодите за аспирация и подаване 6


с диаметър 150 mm, трябва да се фиксират към съответните отвори на апарата посредством скоби или друга уплътняваща система. За оптимизиране на акустичния комфорт, придружаващият апарата заглушител, трябва да се монтира на въздуховода за подаване на въздух към жилището (фиг. 3).

При нормална работа на апарата на дъното му се събира конденз, за чието отвеждане трябва да се използва отворът, разположен в долната част на апарата (фиг. 4) и доставената с апапарата за тази цел тръба. (вижте глава Монтаж).

.

Апаратът трябва да е лесно достъпен при повреди или нормално техническо обслужване. Осигурете най-малко 50 сm разстояние пред челнната страна за по-лесно почистване, смяна на топлообменника и филтрите. Контрол при доставката Проверете апарата при доставката за евентуални повреди, преди да сте го монтирали. Преди да го извадите от опаковката проверете дали името и описанието на кутията са правилни; След като извадите апарата проверете за видими повреди, за наличието на тръба за отвеждане на конденза и инструкция за апарата. Монтаж Апаратът се придружава от 2 метални конзоли за вертикален монтаж на стена и 4 подпори за хоризонтален монтаж. Фиксаторните елементите, необходими за монтажа не са доставени с апарата. Изберете точното разположение на апарата, следвайки дадените указания. 7


Вертикален монтаж Фиксирайте металните конзоли на стената, използвайки подходящи дюбели (фиг. 5, 6, 7)

Монтирайте апарата върху конзолите (фиг. 8,9)

Хоризонтален монтаж върху подпори Монтирайте подпорите на апарата (фиг. 10)

Разположете апарата на определеното място (фиг. 11).

8


Свързване на въздуховодите (фиг. 12).

Изводите на апарата имат вътрешен диаметър 150 mm. Към тях могат да се свързват твърди или гъвкави тръби. По-долу всяко свързване е илюстрирано с фигура, която показва посоката и произхода на въздуха. Изхвърляне мръсен въздух навън (fig. 13). Този отвор е предназначен за отвеждане навън на мръсния въздух, след като е преминал през топлообменника. Тръбата, към която се свързва трябва да е термоизолирана, за да се избегне образуването на конденз отвън и отвътре, както и да има защита от вибрации. Ако отвеждането става на покрива се препоръчва монтиране на елемент, предпазващ от образуването на конденз и влизането на дъждовна вода. Аспирация на свеж въздух отвън (fig. 14). Този отвор е предназначен за аспирация на свеж въздух отвън. Тръбата към която се свързва трябва да е термоизолирана, за да се избегне образуването на конденз отвън и отвътре, както и да има защита от вибрации, за да се намали шума.

Аспирация на мръсен въздух от помещението (fig. 15). Този отвор е предназначен за аспирация на мръсен въздух от помещението. Тръбата към която се свързва трябва да е термоизолирана.

9


Подаване на чист въздух в помещението (fig. 16).

Този отвор е предназначен за подаване на свеж въздух в помещението, след като е преминал през топлообменника. За да се гарантира оптимален акустичен ефект към него трябва да се монтира доставеният с апарата заглушител.

Свързване на тръбата за отвеждане на конденза. Мястото за свързване се намира от долната страна на апарата. Външният му диаметър 40 mm. Отвеждането на конденза може да се реализира посредством гъвкава тръба вътрешен диаметър около 20 mm. За да се избегне появата на лоша миризма образуването на въздушни балончета, трябва да се направи от тръбата сифон, както показано на фиг. 17. Срежете под наклон края на тръбата. Отвеждането на конденза може да се реализира и чрез канализацията на помещението.

е с и е

Настройки За да се задоволят нормативните изисквания на съответната страна, където ще се монтира апарата, задължение на инсталатора е да зададе минимална и максимална стойност за скоростта Vmin и Vmax ,Vmed е средна скорост избираема в режим MAN (ръчно управление) и е следствие от Vmin и Vmax в зависимост от характеристиките на инсталацията (дължина и вид на тръбопроводите, брой колена и др.) Средната скорост се определя автоматично от електрониката на системата въз основа на предварително зададени Максимална и Минимална стойност. Това избиране е възможно при включването на апарата посредством дистанционното управление и е задължение на инсталатора. Успоредно с избирането на скоростта трябва да се регулират отворите за аспирация и подаване от и към съответните помещения. Свързване на апарат/ дистанционно Преди употребата, всяко дистанционно трябва да се активира. Това е задължение на инсталатора (за дистанционни, продавани отделно от апарата) или е направена фабрично (за дистанционни, продавани заедно с апарата). Активирането предвижда следните стъпки: Изключване на захранването за не по-малко от 30 секунди; 10


Възстановяване захранването; Да се направи в рамките на 60 секунди следното: Държейки натиснат за не помалко от 3 секунди бутон ENTER, апаратът се свързва с дистанционното. Това свързване се доказва със звуков сигнал (BIP продължителност 5 секунди) подаван от дистанционното. В момента на свързването автоматично се трансферират от апарата към дистанционното всички предварително зададени стойности. Всеки апарат може да се свърже с друго дистанционно, повтаряйки в същия ред горепосочените операции. Това ще позволи на потребителя да управлява апарата с повече дистанционни от различни помещения, а също така и да се замени повредено дистанционно управление.

Действие Двигатели Апаратът е оборудван с: два трифазни двигатели, специално избрани, за да осигурят ниска консумация благодарение на високата си ефективност, задвижващи два центробежни вентилатора с обърнати перки и висока ефективност, които респективно изтеглят мръсния въздух от сервизните помещения (кухни, бани, перални помещения и др.) и подават свеж въздух в обитаемите помещения (дневни, трапезарии, спални и др.); стъпков двигател за управление на клапана за бай-пас и защитата против замръзване. Топлообменник Двата въздушни потока на входа и изхода се срещат в апарата (без да имат директен контакт, за да не се влоши качеството на подавания свеж въздух). Тук изтегленият мръсен въздух отдава своята топлина на постъпващия свеж въздух, свеждайки до минимум температурните промени в обслужваните помещения. Клапани Система от клапани осъществява функциите бай-пас през лятото и защита от замръзване на топлообменника. Бай-пас: неговото предназначение е да проветрява жилището без отдаване на топлина. Отварянето на бай-пас клапана позволява директното подаване на свеж въздух без да преминава през топлообменника, докато изхвърляния навън мръсен въздух продължава да преминава през топлообменника. Отварянето на бай-пас клапана може да стане по два начина: Ръчно, натискайки бутон MODE/ SUMMER на дистанционното и автоматично, когато апаратът работи в режим AUTO. Във втория случай отварянето на клапана се задейства при следните условия: Вътрешната температура е по-висока или равна на желаната (предварително избрана посредством дистанционното); Вътрешната температура е по-висока от външната; Външната температура се запазва над 19 0С за достатъчно дълъг интервал от време. Байпас клапанът се затваря автоматично веднага щом едно от горните условия не е изпълнено. Защита от замръзване: Апаратът притежава автоматичен механизъм, който предпазва образуването на скреж в топлообменника. Този механизъм представлява клапан, който 11


позволява смесването на студения въздух на външния вход с по-топлия въздух на помещението, където е монтиран апарата. Процесът против замръзване може да се опише така: Клапанът започва да се отваря автоматично; едновременно вентилаторът, подаващ въздух отвън, увеличава скоростта си, за да осигури по-голям дебит на обработения въздух. Когато това действие е недостатъчно, скоростта на перката, засмукваща въздух отвън, започва да намалява, за да намали необходимата за подгряването му топлинна енергия. Ако и това действие е недостатъчно, вентилаторът за отвеждане на топъл въздух отвътре увеличава скоростта си, за да увеличи количеството топлинна енергия, докато вентилаторът за вкарване на свеж въздух остава на минимална скорост. Ако и това не е достатъчно, поради особено тежки климатични условия и при отсъствие на нагревател, вентилаторът подаващ въздух отвън спира да се върти и клапанът се затваря, докато вентилаторът отвеждащ мръсния въздух навън продължава да се върти. След известно време вентилаторът за свеж въздух се включва отново на минимална скорост, клапанът се отваря и отново се сравняват климатичните условия. Ако междувременно температурата се е покачила над критичния минимум се задействат в обратен ред гореказаните действия. При наличието на електрически нагревател като опция, монтиран в тръбопровода за свеж въздух, на входа преди рекуператора, същият се включва автоматично за определено време, за да гарантира постигането на целта. ВАЖНО: проверете за отсъствието на предмети при клапана против замръзване, което може да доведе до неправилна работа. Филтри Два броя филтри F5, монтирани в тръбопроводите за подаване и изтегляне, в близост до топлообменника и достъпни, сваляйки челния капак, предпазват апарата от нечистотиите в мръсния въздух, а също и от подаване на замърсен външен въздух в помещенията. Допълнителен филтър-опция, клас F7, разположен в тръбата за подаване след филтъра F5, подобрява филтрирането. Състоянието на филтрите се контролира автоматично и необходимостта от почистване или подмяна се сигнализира на дистанционното, визуално и звуково. Датчици Апаратът разполага с три температурни датчика, един за относителна влажност и един за СО2. Когато датчиците отчитат стойности, превишаващи праговите (задавани от потербителя и отнанасящи се за контролираните помещения), апаратът се адаптира автоматично, възстановявайки желаните стойности. Заб. За правината работа на датчик СО2, апаратът се нуждае от период на самовъзстановяване с продължителност 24 часа. Дистанционно управление (фиг. 18) Всички функции на апарата се управляват от дистанционно радио устройство. Функциите, избираеми с отделни бутони, са следните: (за използването му вижте параграф „Работа с дистанционното устройство”): задаване на начални стойности за Минимална и Максимална скорост (грижа на инсталатора); активиране и дезактивиране на възможността за промени на тези скорости (грижа на инсталатора); 12


избиране режим на работа: Ръчен, Летен, Автоматичен (Manuale, Summer, Auto); избиране скорост на работа за апарата в режим Ръчен; избиране желана температура за обслужваните помещения; активиране и дезактивиране (грижа на инсталатора) на възможните работни опции, посредством въвеждането на предварително избрана последователност и непроменяща се с бутоните, която принуждава апарата да работи в Автоматичен режим (AUTO; за потребителя е разрешено само избиране на функция TIMER и промяната на час/ ден от седмицата; избиране на TIMER; визуализиране стойностите на температурата, относителна влажност и концентрация на СО2 за наблюдаваните помещения; визуализиране на дата и час; визуализиране състоянието на филтрите (придруженo със звуков сигнал); визуализиране код на грешка. Допълнителен ретранслатор Това устройство, снабдено с кабел за свързване е на разположение като опция. Позволява контрол на апарата даже и когато избраното място за монтиране на апарата е екранирано за радиовълните. (фиг 19)

Работа с дистанционното устройство Настройки и бутони за дистанционното устройство

Поставете батериите (фиг. 20) Заб.: След период на неактивност дистанционното влиза в режим „пауза” и за да го активирате отново, натискането на първия бутон трябва да е продължително.

13


Бутон ON/OFF (фиг. 21) Позволява включването и изключването на апарата. Командата се изпълнява само ако бутонът се задържи натиснат за не по-малко от 0,5 секунди. Ако апаратът е изключен на дисплея се визуализират час и ден от седмицата. Тази функция може да се блокира. При включване апаратът влиза в автоматичен режим на минимална скорост Vmin.

Бутон SET (фиг. 22) Позволява избиране на дадените по-долу параметри. Преминаването от един на друг параметър се осъществява с натискането на бутон NEXT.

Параметър час/ ден (фиг 22а) Визуализира параметъра чрез натискане на бутон SET; Изберете стойността в мигащото поле чрез бутоните + и -; за да потвърдите и да преминете в следващото поле натиснете бутон ENTER. Последователността е ЧАС, МИНУТИ, ДЕН. Може да преминавате от едно в друго поле без да променяте стойността, натискайки бутон NEXT. След като сте променили ДЕН и сте натиснали ENTER, след 4 секунди дисплеят се завръща на основната схема. Като алтернатива, натискайки по рано от 4 сек. бутон NEXT, може да се отиде на избиране на параметър температура. Параметър температура (фиг. 22b) Визуализира параметъра чрез натискане на бутон SET, NEXT(3 пъти) (започвайки от осносвното меню); Изберете стойността в мигащото поле чрез бутоните + и -; за да потвърдите и да преминете в следващото поле натиснете бутон ENTER; след 4 секунди дисплея се завръща на основната схема. 14


Бутон - + (фиг. 23)

Скорост (фиг 23а) (Min. Med. Max):

За да изберете при ръчно управление (MAN) желаната скорост (Vmin, Vmed или Vmax), действайте чрез бутон - + до визуализиране на желаната стойност. Бутон DISPLAY (фиг. 24) При нормална работа, след включване на апарата, дисплеят визуализира следната информация: Час; Ден; Режим на работа: (AUTO, MAN, SUMMER) Скорост: Min, Max, Mid (последната само при ръчен режим- MAN) Бутонът DISPLAY позволява да се визуализират последователно следните парамертри на системата: (посредством последователни натискания през минимален интервал 0,5 сек.) Температура (фиг. 24а) Действителната работна температура при нормална работа на апарата, измерена от температурния датчик, монтиран в тръбата за подаване от вътрешното помещение, преди топлообменника.

Актуална стойност на относителна влажност на въздуха (фиг. 24b) Не се задава от потребителя (отчита се от датчик за относителна влажност, монтиран в тръбата за подаване от вътрешното помещение, преди топлообменника).

15


Процентно съдържание на СО2 (фиг. 24с) Не се задава от потребителя (отчитана се от датчик за СО2, монтиран в тръбата за подаване от вътрешното помещение, преди топлообменника).

Оставащо време за работа при Vmax (фиг. 24d)

В случай, когато задаването е посредством Таймер: 10, 20, 30, CO - вижте бутон TIMER.

Други информации, коите се визуализират автоматично на дисплея според различните условия: Аларма повишено съдържание на СО2 (вижте „Сигнали за аларма/ грешка”) Минимална скорост (стойност от 00 до 99: само във фаза задаване от страна на инсталатора) Максимална скорост (стойност от 00 до 99: само във фаза задаване от страна на инсталатора) Символ часовник: когато е избран Таймер (вижте бутон TIMER) Състояние на филтрите (вижте „Сигнали за аларма/ грешка”) Състояние на батериите (вижте „Сигнали за аларма/ грешка”) Неправилна работа (вижте „Сигнали за аларма/ грешка”) Бутон TIMER (фиг. 25) Осигурява работа на апарата при максимална скорост (Vmax) за 10 мин. (с еднократно натискане на бутона за 0,5 сек.), 20 мин. (две наскания на бутона), 30 мин. (три наскания на бутона) или за неопределено време (четири наскания на бутона). При последващо пето натискане (OFF) на бутона, апаратът се завръща на предишно избраната скорост, без реглаж на датчиците. Едновременно на дисплея се визуализира (фиг. 25а):

16


Икона на TIMER; Режим на работа; Зададено време (10, 20, 30, СО); Икона на максималната скорост.

След изтичане на програмираното времето, (или натискайки отново последователно 5 пъти бутон TIMER, до OFF), апаратът се завръща в режим на минимална скорост (Vmin) (с изключение на датчиците за Относителна влажност и за СО 2, дисплеят не визуализира повече символ часовник). Бутон MODE (РЕЖИМ НА РАБОТА) (фиг. 26) Предназначен за избор на възможни работни режими (РЪЧЕН, ЛЯТО, АВТО)- (MAN, SUMMER, AUTO)

AUTO: (фиг. 26а) Скоростта се задава автоматично от системата в зависимост от околната температура, отчитана от датчиците. При нужда автоматично се задействат вентилите за бай-пас и защитата против замръзване.

MAN: (фиг. 26b) Скоростта се задава от потребителя (датчиците за СО2 и Относителна влажност продължават да управляват задаването на максимална скорост, когато това е необходимо).

17


SUMMER (фиг. 26с): Принудително се отваря бай-пас вентила, абстрахирайки се от стойностите на действителната вътрешна температура, желаната вътрешна и външната температура. Преминаването от един режим на работа в друг изисква да се натисне бутон MODE, за не по-малко от 0,5 сек. Бутони NEXT, -+, ENTER (фиг. 27) Бутоните са вече инструкцията.

описани

в

други

части

на

Забрана на определени команди (задължение на инсталатора) За да се задоволят изискванията на някои специфични приложения е възможно да се забранят някои от функциите на дистанционното. В този случай апаратът ще работи в автоматичен режим (AUTO): за потребителя ще е е възможно да променя час/ ден посредством бутон SET, да избира TIMER и да визуализира: Действителната температура на мръсния въздух, преди топлообменника; Процентна влажност на мръсния въздух, преди топлообменника; Концентрация на СО2 на мръсния въздух, преди топлообменника; Регулиране на TIMER. Натискането на други, извън посочени три бутона, няма да предизвика никакво действие. Забрана промяната на Vmin и Vmax Инсталаторът може да забрани промяната на предварително зададените стойностите за минимална и максимална скорост. Сигнали за аларма/ грешка Превишаването на стойността на СО2 е причина за аларма, посредством премигващ сигнал СО2 на дистанционното. Апаратът започва да работи на максимална скорост, докато концентрацията на СО2 не слезе под желаната граница. Разредени батерии се сигнализира на дистанционното със съответната икона и със звуков сигнал (последователни двойни BIP). След като се подменят разредените батерии звуковият сигнал се прекъсва и иконата изгасва. 18


Замърсени филтри се сигнализира със звуков сигнал (последователност от троен BIP) и примигване на дисплея на съответната икона . Тази сигнализация се запазва до изключването на апарата и повторното му включване (задължително условие, за да могат да се почистят филтрите). Запушени филтри се сигнализира с продължителен звуков сигнал и постоянно светене на съответната икона . При тази ситуация апаратът изключва автоматично двигателите и отваря бай-пас вентила, за да гарантира минимална смяна на въздуха. Тази сигнализация се запазва до изключването на апарата и повторното му включване (задължително условие, за да могат да се сменят запушените филтри). Сигнализирането на грешка се състои в появата на дисплея на съответния код (ER01, ER02, ....) и в подаването на звуков сигнал. Тези сигнализации продължават до отстраняването на причината или по-точно до изключване на апарата. Грешките се сигнализират със следните кодове: ER01: клапан бай-пас/ против замръзване блокирал ER02: блокирал двигател на вентилатора за вкарване на свеж въздух отвън ER03: блокирал двигател на вентилатора за отвеждане мръсния въздух навън ER04: блокирал двигател на вентилатора за подаване на свеж въздух отвън ER05: дистанционното не получава команди от апарата ER06: температурният датчик, монтиран в тръбата за аспирацията на свеж въздух преди топлообменника, неактивен ER07: температурният датчик, монтиран в тръбата за аспирацията на свеж въздух след топлообменника, неактивен ER08: температурният датчик, монтиран в тръбата за отвеждането на мръсния въздух след топлообменника, неактивен ER09: датчикът за Относителна Влажност, монтиран в тръбата за отвеждането на мръсен въздух преди топлообменника, неактивен ER10: датчикът за СО2, монтиран в тръбата за отвеждането на мръсен въздух преди топлообменника, неактивен ER11: външната температура е по-ниска от граничната стойност ER12: външната температура е по-висока от граничната стойност ER13: вътрешната температура е по-ниска от граничната стойност ER14: вътрешната температура е по-висока от граничната стойност Сигналите за грешка (код ER01, ER02 и ER03), отговарящи на тежка повреда, водят до изключване на апарата до отстраняването на проблема. В другите случаи, след сигнализиране на проблема, апаратът продължава да работи на минимална скорост със затворен бай-пас клапан, игнорирайки сигналите идващи от датчиците. При тези условия потребителят не може да промени режима на работа (Ръчен или Летен). С натискане на бутон RESET, след визуализиране на код на грешка, се прекъсва звуковата аларма. Дисплеят на дистанционното продължава да показва код на грешка до решаването на проблема. RESET За да възстановите първоначалното състояние на апарата (ако дистанционното не е дезактивирано) натискайте последователно следните бутони: DISPLAY --> “-“ --> DISPLAY --> “+”. След RESET, апаратът заработва отново в автоматичен режим (AUTO) съгласно първоначално зададените параметри. Евентуални съобщения за грешка ще бъдат нулирани (разбира се след отстраняване на възникналия проблем, който е довел до 19


спиране на апарата). Аналогично, при прекъсване на електрическото захранване, след възстановяването му апаратът ще продължи да работи в режим AUTO според първоначално зададените параметри.

Стопяем предпазител Апаратът е снабден със стопяем предпазител 2А, свързан последователно със захранващия кабел. (фиг. 28) В случай на чести изгаряния на предпазителя, апаратът трябва да се провери от квалифициран техник.

Поддръжка и почистване Филтри Периодичното почистване и поддръжка на филтрите е задължение на потербителя. Филтрите трябва да се поддържат чисти, за да гарантират правилна работа на апарата. Съветваме ви да подменята филтрите веднаж годишно. За да осигурите достъп до тях следвайте следите указания: Изключете апарата от електрическата мрежа. Извадете филтрите от апарата (фиг. 29, 30, 31)

20


Почиствайте филтрите с прахосмукачка; съветваме ви да сменяте филтрите след няколко почиствания или поне веднаж годишно. Монтирайте отново филтрите (фиг. 32, 33, 34)

Топлообменник Според нормативните изисквания топлообменникът не се нуждае от чести почиствания. Тяхната честота зависи от степента на замърсяване на въздуха (на входа и изхода на жилището) и от качеството на филтрите. Във всеки случай той трябва да се сменява веднаж на 6 години, дори и редовно да са почиствани филтрите. За да осигурите достъп до топлообменника следвайте инструкциите: Изключете апарата от електрическата мрежа. Извадете топлообменника (фиг. 35, 36, 37);

21


Почистете топлообменника използвайки вода (Тmax 500 C) Монтирайте отново топлообменника (фиг. 38, 39, 40)

22


Смяна батериите на дистанционното управление Отворете капака за батериите (фиг. 41); Поставете 2 батерии тип АА, спазвайки полярността, означена на дъното под капака; затворете капака на батериите.

Важна информация за рециклиране и унищожаване на вече негоден апарат, отговаряща на екологичните изисквания В НЯКОИ СТРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ ПОПАДА В СФЕРАТА НА ДИРЕКТИВА RAEE (Отпадъци от електрическа и електронна апаратура) И ЗАТОВА НЯМА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЕЧЕ НЕГОДНИ АПАРАТИ Този продукт отговаря на Директива EU2002/96/EC. Символът на задраскана боклуджийска кофа върху апарата показва, че негодният вече продукт не трябва да се изхвърля заедно с общите отпадъци, а разделно в център за събиране на отпадъци от електрическа и електронна апаратура или да се върне на производителя в момента на закупуване на нов апарат. Потребителят носи законова отговорност за изхвърлянето на негодния вече апарат, на определените за тази цел места. Разделното събиране на негодните апарати и последващото им рециклиране, трябва да гарантира отсъствието на негативни ефекти върху околната среда и здравето на хората, както и да осигури допълнителни материали за ново производство. За по-подробна информация, касаеща разделното събиране, обърнете се към съответните служби по места или се информирайте от вашия доставчик. Производителите и вносителите са отговорни за правилното разделно събиране, рециклиране и унищожаване на негодните апарати в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, непосредствено или участвайки в колективна система.

23


Дистрибутор за България БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

24

plovdiv_3  
plovdiv_3  
Advertisement