Page 1

C

Кондензационен подов газов котел

Инструкция за експлоатация, предназначена за потребител и технически персонал

IT BG 0085

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001

Baxi s.p.a., един от водещите производители в Европа на отоплителни и водонагревателни съоръжения за домашни нужди (стенни газови котли, подови котли и електрически бойлери) получил сертификат CSQ съгласно изискванията на норматив UNI EN ISO 9001. Този сертификат удостоверява, че съществуващата Система за Качество в Baxi s.p.a. от Bassano del Grappa, където е произведен този котел, отговаря на най-строгите световни стандарти - UNI EN ISO 9001 – отнасящ се за всички фази на производството.


Уважаеми Потребители, Ние сме убедени, че Вашият нов котел ще задоволи напълно всичките Ви изисквания. Покупката на всяко изделие BAXI гарантира, както Вие очаквате, добра работа и бързо и лесно обслужване. Молим Ви да не оставяте настрана настоящата инструкция преди да сте я прочели внимателно. Тя съдържа полезна информация за правилното и ефективно използване на Вашия нов продукт. Внимание: Частите от опаковката (найлонови пликове, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни. .

BAXI S.p.A. декларира, че всички нейни котли носят маркировката CE и отговарят на следните европейски Директиви: - Директива газ 90/396/CEE - Директива КПД 92/42/CEE - Директива електромагнитна съвместимост 89/336/CEE - Директива ниско напрежение 72/23/CE

СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ 1. Предупреждения преди монтажа 2. Предупрежедения преди пускане в действие 3. Пускане в действие на котела 4. Пълнене на инсталацията 5. Загасване на котела 6. Продължително изключване на съоръжението. Защита от замръзване 7. Инструкция за поддръжка и промяна на вида газ

3 3 4 11 11 11 11

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЕРВИЗНА СЛУЖБА 8. Основни предупреждения 9. Предупреждения преди монтажа 10. Монтаж и размери на котела 11. Монтаж на комините 12. Електрически връзки 13. Регулиране на газовия клапан 14. Задаване параметрите на котела 15. Елементи за регулиране и защита 16. Разположение на електродите запалване и следене на пламъка 17. Проверка параметрите на горене 18. Aктивиране на функция почистване на комина 19. Годишно техническо обслужване 20. Функционална схема на котела 21. Схема на електрическите връзки 22. Технически характеристики

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

2

12 12 13 14 14 19 26 28 29 29 30 33 33 34 35 37


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Този котел служи да затопли водата до температура по-ниска от тази на кипене при атмосферно налягане. Той трябва да се свърже към отоплителен и БГВ контур, отговарящ на неговите характеристики и мощност. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, спазвайки действащите нормативни изисквания, направете следното: a) Проверете дали котелът е настроен за работа с вида газ на разположение. Това може да се види от надписите върху амбалажа и от табелата на котела. b) Проверете комина за: наличие на подходяща тяга, отсъствие на стеснения и свързани към същия комин други апарати, ако разбира се комина не е проектиран да обслужва повече потребители, съгласно действащите нормативни изисквания. c) Проверете дали, при вече използван комин, същият е добре почистен, тъй като откъсване на налепи от сажди при работещ котел, може да затрудни преминаването на димните газове. d) За да се гарантира правилна работа на котела е задължително спазването на следните изисквания: 1. Контур БГВ: Aко твърдостта на водата надвишава стойността от 20 ° F (1 ° F = 10 мг калциев карбонат на литър вода) трябва да се инсталира полифосфатен дозатор или подобна система със същия ефект и отговаряща на действащите нормативни документи. 2. Отоплителен контур 2.1. Нова инсталация Преди монтирането на котела инсталацията трябва да бъде добре почистена, за да се премахнат остатъците от нарязването на резби, заварки и др., като се използват подходящи продукти, налични на пазар, които не представляват киселини или основи и не атакуват метали, пластмаси и гума. Препоръчват се следните продукти за почистване: SentineL X300 или X400 и FERNOX обновител за отопление. За да използвате тези продукти, следвайте инструкциите, които ги придружават. 2.2. Съществуваща инсталация: Преди монтирането на котела инсталацията трябва да бъде напълно изпразнена и добре почистени от утайки и замърсители, като се използват подходящи продукти, предлагани на пазара и посочени в точка 2.1. За защита на котела от котлен камък е необходимо да се използват продукти, инхибитори, като SENTINEL X100 и FERNOX. За използването на тези продукти следвайте внимателно инструкциите, които ги придружават. Напомняме Ви, че наличието на депозити в отоплителния контур влошава работата на котела и може да е причина за прегряване и шум в топлообменника.

Неспазването на тези предупреждения води до отпадане на гаранцията за котела. .

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ Първото запалване трябва да се извършва от Упълномощена Техническа Служба, която трябва да провери: а) Дали данните от табелата на апарата отговарят на тези от захранващите мрежи (електрическа, водна, газ). б) Дали инсталацията съответства на действащите нормативни изисквания. в) Дали електрическите връзки и заземлението са правилно изпълнени. Неизпълнение на горното води до отпадане на гаранцията. Преди да пуснете в действие котела отстранете защитното му покритие. Да не се използват за целта инструменти или абразивни материали, тъй като те могат да повредят боядисани части.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

3


3. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА КОТЕЛА За правилното запалване на котела действайте според казаното по-долу: 1) подайте електрическо захранване на котела; 2) отворете кранчето за газ; 3) следвайте описаните по-долу операции, касаещи настройките, които трябва да се зададат от командното табло за котела.

Фиг. 1

ВАЖНО:

Инструкциите в настоящето ръководство, отнасящи се до работата в режим БГВ, трябва да се взимат под внимание само ако котелът е свързан със система за производство на топла санитарна вода.

ЛЕГЕНДА БУТОНИ

ЛЕГЕНДА СИМВОЛИ НА ДИСПЛЕЯ

Бутон за режим БГВ on/off

Режим БГВ

Бутон за регулиране температурата на топлата вода за отопление

Режим отопление

Бутон за регулиране температурата на БГВ

Автоматичен режим Ръчен режим при максимално зададена температура Ръчен режим при намалена температура

Бутон reset (повторно включване) Бутон достъп до програми

Standby (загасен)

Бутон достъп до програми

Външна температура

Регулиране на параметри (намал. стойност)

Наличие на пламък (запалена горелка) Регулиране на параметри (повиш. стойност) Аномалия (повторно включване)

Бутон визуализиране на информация

ГЛАВЕН Дисплей

Бутон задаване на режим отопление

ВТОРИЧЕН Дисплей

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

4


3.1 ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ (2) Бутон за избиране температура отопление. Натискайки този бутон може да зададете температура на подаваната за отопление вода, както е описано в параграф 3-3. (3) Бутон за избиране температура БГВ. Натискайки този бутон може да се избере температура на БГВ, както е описано в параграф 3-4.

(10) Бутон за работа в режим отопление. Натискайки бутон , може да се активират четири начина за работа на котела в режим отопление; тези начини могат да се видят на дисплея като черна чертичка, под съответния символ както е показано на фиг. 2.

Чертичка "Автоматичен режим" aктивен

Фиг. 2

a)

Автоматичен режим. Работата на котела е зависима от часовата програма, както е описано в параграф 3-5.1: "Дневна програма за работа в режим отопление ";

b)

Ръчен режим на работа при зададена максимална температура. Котелът се запалва независимо от избраната часова програма. Работната температура е тази, която е зададена с бутон (параграф 3-3 : "Регулиране максимална температура за отопление");

c)

Ръчен режим на работа при намалена температура. Работната температура е дадената в параграф 3-6: "Pегулиране на намалена температура за отопление". Ръчното преминаване от позиция a) и b) към позиция c) предизвиква загасване на горелката и спиране на помпата, след изтичане времето на постциркулация (фабрично зададената стойност е 3 минути).

d)

standby. Котелът не работи в режим отопление, остава активна функцията против замръзване.

(1) Бутон за работа в режим БГВ on/off. Натискайки този бутон може да се включва и изключва функцията, което се визуализира на дисплея с две черни чертички под символа .

(4) Бутон Reset. При аномалия, както в параграф 3-8 "Сигнализира аномалия и повторно включване на котела", възможно е да се възстанови работата на котела натискайки този бутон за не по-малко от две секунди. Ако случайно натиснете този бутон без да има аномалия, на дисплея излиза сигнализация "E153" и е необходимо да натиснете отново този бутон (за не по-малко от две секунди), за да възстановите работата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

5


(9) Бутон иформации. Натискайки последователно този бутон може да визуализирате следните информации : - Tемпература (°C) на топлата вода БГВ ; - Външна температура (°C) ; само при свързана външна сонда. Натиснете един от двата бутона ,за да излезете и се върнете на главното меню.

3.2 ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ

a) Натиснете един от двата бутона ,за да влезете в режим програмиране на дисплея излиза буквата P последвана от цифра (линия на програмата);

Фиг. 3

b) натискайте бутони

до появата на надпис Р1, касаещ избор на време;

c) натискайте бутони

за избиране на време, на дисплея буквата P започва да мига;

d) натиснете бутон

, за да запаметите и завършите програмирането;

3.3 РЕГУЛИРАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

- Натиснете бутон

(2 - Фиг. 1), за да зададете температура на водата за отопление;

- натискайте бутони

за задаване на желаната температура;

- натиснете един от двата бутона

(1 или 10 – Фиг. 1) за запаметяване и връщане в главното меню.

Заб. – При свързана външна сонда с бутон

(2 – Фиг. 1) може да се направи транслация

на кривата за отопление. Натиснете бутони на отопляваното помещение.

, за да намалите или увеличите температурата

3.4 РЕГУЛИРАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА В РЕЖИМ БГВ

- натиснете бутон - натискайте бутони

(3- Фиг. 1) за задаване максимална температура на БГВ; за избиране на желаната температура;

- натиснете един от двата бут.

(1 или 10 – Фиг. 1) за запаметяване и връщане в главното меню.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

6


3.5 ЗАДАВАНЕ НА ДНЕВНА ПРОГРАМА ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ И БГВ 3.5.1 Дневна програма за режим отопление

- Натиснете един от бутоните за влизане в режим програмиране; a) Натискайте бутоните до появата на надпис P11 съответстващ на часа за начало на програмата; b) С бутоните

изберете часа;

- Натиснете бутон , на дисплея излиза надпис P12 съответстващ на часа за край на програмата; - Повторете операциите описани в точки a и b до третия и последен цикъл (линия на програма P16); - Натиснете бутон

за запаметяване и край на програмирането.

3.5.2 Дневна програма за режим БГВ - Режимът БГВ на доставения котел е винаги активен, но не е активирана функцията програмиране БГВ. Активирането на тази функция е описано в глава 14 предназначена за инсталатора (параметър H91). При активиране направете настройка на линиите на програмата от 31 до 36 според описаното в параграф 3-5.1.

3.6 НАСТРОЙКА НАМАЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

- натиснете един от бутоните за влизане в режим програмиране; - натискайте бутоните до появата на надпис P5 съответстващ на температурата за задаване; - с бутоните

изберете желаната температура.

Taзи функция е активна, когато е активиран режим на работа, отопление с понижена температура когато дневната програма не иска топлинна енергия.

или

Заб. – При свързана външна сонда може да се зададе, чрез параметър P5, минимална температура за отопляемото помещение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

7


3.7 TAБЛИЦА ПАРАМЕТРИ ЗАДАВАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ N° Описание на параметър параметъра P1

Задаване на час за деня

P5

Задаване намалена температура за отопление (°C)

Фабрична настройка

Обхват

———-

023:59

25

25..80

6:00

00:0024:00

22:00

00:0024:00

P11

Начало на първа фаза дневна програма автоматично отопление

P12

Край на първа фаза дневна програма автоматично отопление

P13

Начало на втора фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P14

Край на втрора фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P15

Начало на трета фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P16

Край на трета фаза дневна програма автоматично отопление

0:00

00:0024:00

P31

Начало на първа фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P32

Край на първа фаза дневна програма БГВ (*)

24:00

00:0024:00

P33

Начало на втора фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P34

Край на втора фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P35

Начало на трета фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P36

Край на първа фаза дневна програма БГВ (*)

0:00

00:0024:00

P45

Reset дневни програми за отопление и БГВ (фабрични стойности). Натиснете едновременно за около 3 секунди бутони - + , на дисплея излиза цифра 1. Потвърдете натискайки един от двата бутона

(*)

0

Параметрите от P31 до P36 могат да се визуализират само ако е активирано програмиране БГВ, описано в глава 14 предназначена за инсталатор (параметър H91).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

8

0...1


3.8 СИГНАЛ АНОМАЛИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОТЕЛА При аномалия на дисплея се визуализира мигащ сигнализационен код. На главния дисплей (Фиг. 1 a) се показва сигнализация за аномалия заедно със символа (Фиг. 4). Възстановяването е възможно чрез бутон reset , който трябва да се натисне за не по-малко от 2 сек..

Фиг. 4

На вторичния дисплей (Фиг. 1 b) излизат сигнализации за аномалии и час, които се редуват мигайки (Фиг. 4.1). Не е възможно повторно включване, тъй като първо трябва да се отстрани причината, която е предизвикала сигнализацията.

Фиг. 4.1

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

9


3.9 TАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ АНОМАЛИИ

Код описание на аномалията аномалии

отстраняване

E10

Повреден датчик външна сонда

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E20

Повреден датчик ntc на подаване

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E50

Повреден датчик ntc на БГВ

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E110

Сработил защитен термостат или димни газове

Натиснете бутон reset (за около 2 секунди). Ако се задейства отново повикайте упълномощената сервизна служба.

E128

Загуба на пламък по време на работа (стойност на йонизацията извън допустимите граници)

E129

Минимална скорост на вентилатора извън допустимите граници

E132

Задействал термостат на пода

Повикайте упълномощената сервизна служба.

E133

Липса на газ

Натиснете бутон reset (около 2 секунди). Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба.

E151

Вътрешна грешка на платката за котела

Повикайте упълномощената сервизна служба.

Повикайте упълномощената сервизна служба.

Натиснете бутон reset, ако на дисплея е излязал символа

, ако не, изключете

електрическото захранване на котела за 10 секунди. Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба. Проверете разположението на електродите запалване (глава 16). E153

Бутон reset е натиснат без причина

E154

Вътрешна грешка на платката за котела

E160

Недостигната прагова скорост за вентилатора

E164

Хидравличният пресостат не се задейства

Натиснете повторно бутона (за около 2 секунди)

Натиснете бутон reset (за около 2 секунди) и натиснете отново, когато се появи сигнализация E153. Повикайте упълномощената сервизна служба.

Проверете дали налягането в контура отговаря на зададеното. Вижте глава пълнене на инсталацията. Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба.

Всички аномалии се визуализират в зависимост от степента на важност; ако се появат едновременно две аномалии, първо се визуализира тази с по-голям приоритет. След като се отстрани причината за първата аномалия се визуализира втората и т.н.. Когато една аномалия се повтаря многократно повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

10


4. ПЪЛНЕНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ВАЖНО: Проверявайте периодично дали налягането, отчитано от манометъра при студен котел, е 1 ÷ 1,5 bar. Ако е по-ниско отворете кранчето за пълнене на контура, монтирано от инсталатора. Съветваме ви да отваряте много бавно кранчето, за да се улесни обезвъздушаването. Ако налягането в контура намалява често повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

5. ЗАГАСВАНЕ НА КОТЕЛА За загасване на котела трябва да прекъснете електрическото захранване.

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ Добрите практики изискват да се избягва цялостното източване на отоплителния контур, т.к. честата смяна на водата води до по-бързо натрупване на котлен камък в котела и радиаторите. Ако през зимата съоръжението няма да се използва и има опасност от замръзване, препоръчваме смесване на водата, с подходящ за целта антифриз (напр. гликолпропилен с добавки срещу котлен камък и корозия). Електронното управление на котела има функция "против замръзване", която при температура на подаване по-ниска от 5 °C включва горелката до достигане на 30 °C. Tази функция е оперативна ако: * котелът има електрическо захранване; * има газ; * налягането в контура отговаря на зададеното; * котелът не е блокирал.

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СМЯНА НА ВИДА ГАЗ За да се гарантира пълната ефикасност и сигурност на котела е необходимо в края на всеки сезон да се прегледа от Упълномощената Сервизна Служба. Едно добро техническо обслужване на котела, винаги води до икономии при работата му. Външното почистване не трябва да се прави с абразивни, агресивни и/или лесно запалими материали (бензин, спирт и др.) и винаги при изключен котел (вижте глава 5 загасване на котела). Котлите могат да работят както с газ Метан така и с Пропан-Бутан. Когато е необходимо да се прави трансформация повикайте Упълномощената Сервизна Служба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

11


8. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Инструкциите, които следват са предназначени за Техническия персонал, давайки им възможност да извършат правилен монтаж на съоръжението. Инструкциите, касаещи запалването и експлоатацията на котела се съдържат в частта за потребителя. При инсталиране на котела трябва да се спазват съществуващите местни и европейски нормативни изисквания, отнасящи се за газови отоплителни уреди. Освен гореказаното трябва да знаете също, че: • Котелът може да се използва с всякакъв тип отоплителни тела, захранвани с две или една тръба. Напречното сечение на контура трябва да се изчислява съгласно съществуващите методи, държейки сметка на характеристиката дебит-напор, намираща се на табелата на апарата и дадена в графика 1. • Частите от опаковката (пластмаса, полистирол и др.), криещи опасности, не трябва да са достъпни за деца. • Първото запалване трябва да се извърши от Специализираната техническа служба. Неспазването на гореказаното води до отпадане на гаранцията

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Котелът е предназначен за нагряване на вода до температура, по-ниска от тази на кипенето в условията на атмосферно налягане. Котелът трябва да бъде свързан към система за отопление, съответстваща на неговите функционални характеристики и изходна мощност.

ВАЖНО: При доставката към котела не са монтирани следните елементи, което остава задължение на инсталатора : • • • •

- Разширителен съд; - Предпазен клапан; - Циркулационна помпа; - Кранче за пълнене на инсталацията;

Преди да се свърже котела трябва да се направи следното: a) Внимателно да се провери дали котелът е подходящ за работа с наличния тип газ. За по-подробна информация вижте маркировката върху опаковката, както и табелката върху самия уред. b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения, ако същият не е предвиден за колективно ползване. c) При свързване на котела към вече съществуващ комин, същият трябва основно да се почисти, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1. 2.

Контур БГВ: Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

12


2. Отоплителен контур 2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите и заварките и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, не киселинни и не алкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции.

2.2 Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника).

Неспазването на горепосочените инструкции води до анулиране на гаранцията.

10. МОНТАЖ И РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА Монтажът трябва да се направи, така че да се осигури лесната поддръжка на котела (предната врата трябва да се отворя свободно и да се осигури свободен достъп до задната част на котела). Ние препоръчваме да се изгради постамент от 200 mm, за да се улесни отвеждането на конденза от димните газове. При изчисляване теглото на котела, следва да се има предвид и теглото на водата, съдържаща се в топлообменника (вижте таблицата). Посредством регулируемите крака на котела, компенсирайте неравностите на пода. Реализирайте монтажа започвайки от водните и газови връзки, разположени в задната част на котела (размерите и връзките са дадени в таблицата). Съвети за монтажа: 

   

Монтирайте на подаването (MR) и на връщането (RR), за отоплителния контур, две спирателни кранчета, които дават възможност, при евентуални повреди, да се работи без да се налага изпразването на цялата инсталация. Свържете захранващата газ тръба на котела към разпределителната газова мрежа посредством метални тръби, монтирайки спирателен кран преди самия котел (задължително). Монтирайте връзки от три части на водните съединения и тези за газа, което да улесни отделянето на котела от контура. Монтирайте хидравличен разделител. Монтирайте група за автоматично пълнене на инсталацията.

Тези устройства не притежават циркулационна помпа, разширителен съд и предпазен клапан, които трябва да са налични в инсталацията и да са правилно оразмерени, в зависимост от топлинната мощност и капацитета на самата инсталация.

13


За италианския пазар на предприятието трябва да бъдат снабдени с аварийно от колекцията R (термостат безопасност, безопасност на гориво под налягане клапа подслушване и др ..) Свържете кондензат маркуч изтичане на пода изтичане на пари осигури минимален наклон. Изчистването на котела се извършва въз основа на изтичане на кран на гърба на котела. Moдел POWER HT.. 1.850 1.1000 1.1150 1.1200 1.1500

Дълбочина (А) (mm)

Височина (mm)

801 871 1024 1024 1132

850 850 850 850 850

Ширина (mm) 450 450 450 450 450

Връзка Газ G ¾” G 1” G 1” G 1” G 1”

Фиг. 5

14

Връзка MR G 1” G 1 ¼” G 1 ¼” G 1 ¼” G 1 ¼”

Връзка RR G 1” G 1 ¼” G 1 ¼” G 1 ¼” G 1 ¼”

Вместимост вода ( l ) 13,7 21 23,3 23,3 25,3


Фиг. 6

10.1 ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ В ТОПЛООБМЕННИЦИТЕ

Moдел POWER HT... 1.850 1.1000 1.1150 1.1200 1.1500

Mинимален воден дебит l/h 1900 2100 2300 2600 3300

Воден дебит с ∆t = 200 K l/h 3700 4300 4800 5200 6500

Проверете дали водният дебит не е по-малък от дадения в таблицата!

15

15


Загуби на налягане в топлообменниците

ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ В ТОПЛООБМЕННИЦИ КОТЛИ POWER HT 1.850 – 1.1000

ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ В ТОПЛООБМЕННИЦИ КОТЛИ POWER HT 1.1150 – 1.1200

ВОДЕН ДЕБИТ

16


11. СВЪРЗВАНЕ НА КОТЕЛА С КОМИНА Осъществете свързването посредством димоотводна тръба, от неръждаема стомана или пластмаса, с вътрешен диаметър 100 mm и устойчива на механични вибрации, топлина (<120°C) и действието на горивните продукти с техния конденз. Монтирайте димоотводния преход и свържете клемите му с термостата димни газове, преди да сте свързали към комина. Съветваме ви, връзката с котела да се реализира така, че да позволява лесното й отделяне от същия за облекчаване на техническото обслужване 0

Важно: Хоризонталните участъци трябва да имат наклон от 3 към котела. Димоотвеждащи, пластмасови аксесоари за индивидуален или каскаден монтаж има на разположение (диаметър 110 mm).

Фиг. 7 Внимание: При комини по-дълги от 10 m трябва да се променят някои параметри от електронната платка (вижте § 13 и 14). Максимална дилжина на комина (L) 20 m

За всяко монтирано коляно 90 макс. дължина се намалява с 1m

17

0

За всяко монтирано коляно 45 макс. дължина се намалява с 0,5 m

0


12. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Електрическата сигурност на апарата е гарантирана само при правилно и ефикасно заземление, реализирано според изискванията на съществуващите стандарти. Котелът се свързва към електрическа мрежа с еднофазно напрежение 230 V + земя посредством, доставеният с котела, трипроводников кабел и спазвайки полярността ФАЗА – НУЛА. За свързването използвайте двуполюсен прекъсвач с отвор на контактите минимум 3 mm. Ако трябва да подмените захранващия кабел, използвайте трипроводников с гумена изолация тип: “HAR 2 H05 VV-F” 3x0,75 mm с максимален диаметър 8 mm. Стопяемият предпазител, бърз тип, за 3,15 A, е вграден в клемореда за захранване (извадете носача на предпазителя, черен цвят, за контрол и/ или смяна.)

ВАЖНО: Проверете дали консумирания номинален ток от свързаните към котела аксесоари е по-

Капак

0601_2003/CT_0674

малък от 2 A. Ако е по-голям трябва да включите реле между аксесоарите и електронната платка.

Клеморед

Клеморед

Капак

Клеморед

Фиг. 8

12.1 ДОСТЪП КЪМ КЛЕМОРЕДИТЕ 

Прекъснете ел.захранването на котела посредством двуполюсния прекъсвач.

Отстранете капака на командното табло (фиксиран с магнити).

Развийте двата винта, които държат командното табло.

 Завъртете таблото напред. Клеморед захранване M1  Отстранете капака на клеморед M1.  Стопяемият предпазител, бърз тип, 3,15 A е вграден в захранващия клеморед (фиг. 8). Извадете носача на предпазителя (черен цвят) за контрол и/или смяна. Клеморед M2  Отстранете капака на клеморед M2, развивайки винта. Клеморед M3  Отстранете капака, развивайки фиксаторните винтове.

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

19


12.2 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПИТЕ Помпите за отоплителната инсталация (Р1 и Р2), трябва да се захранват съгласно схемата от фиг. 9, монтирайки реле между електронната платка на котела и самите помпи.

Фиг. 9

20 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

22


12.3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ЗА КЛЕМОРЕДИ М1 и M2 НА КОТЕЛА Завъртете надолу кутията за управление, за да получите достъп до клеморедите М1 и M2, предназначени за електрическите връзки, сваляйки двата предпазни капака (вижте Фиг. 8). Клеми 1-2: за климатичен регулатор SIEMENS модел QAA73, доставен като аксесоар. Не е необходимо да се спазва поляритета при свързването. Мостът между изводите 3-4 "TA" трябва да се отстрани. Прочетете инструкцията придружаваща този аксесоар, за да го монтирате и програмирате правилно. Клеми 3-4: "TA" cвързване на стаен термостат. Не трябва да се използват термостати с предсъпротивление. Проверете да няма напрежение между двата проводника за свързване на термостата. Клеми 5-6: "TP" cвързване на термостат за подово отопление (предлага се на пазара). Проверете да няма напрежение между двата проводника за свързване на термостата. Клеми 7-8: cвързване на външна сонда SIEMENS модел QAC34, доставена като аксесоар. Прочетете инструкцията придружаваща този аксесоар, за да го монтирате правилно. Клеми 9-10: cвързване на сонда за предимство на БГВ, доставена като аксесоар за свързване на котела към външен бойлер. Клеми a-b (230V АC; 50 Hz; 0,5 А max; cosϕ > 0,8): ел. захранване на циркулационната помпа за котела (захранване бобина реле).

12.4 СВЪРЗВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИЯ РЕГУЛАТОР QAA73 Климатичният регулатор SIEMENS модел QAA73 (аксесоар по заявка) трябва да се свърже към клемите 1-2 от клеморед M2 - Фиг. 88. Мостът на изводите 3-4, предвиден за свързване на стаен термостат, трябва да се махне. Регулиране температурата на БГВ и часовата програма за режим БГВ, трябва да се прави с този апарат. Часовата програма за отоплителния контур се задава от QAA73, когато има само една зона или зона контролирана от същия QAA73. Часовата програма за отоплителния контур на другите зони може да се избира директно от командното табло на котела. Запознайте се с инструкциите доставени заедно с климатичния регулатор QAA73 за начина на програмиране на параметрите предназначени за потребител. - QAA73: параметри задавани от инсталатора (сервиз) Натискайки едновременно двата бутона PROG, за време не по-малко от 3 сек., може да се влезе в списък параметри, които могат да се визуализират и/или избират от инсталатора. Натиснете един от тези два бутона, за да визуализирате друг параметър или да го промените. Натиснете бутон [+] или [-], за да промените визуализираната стойност. Натиснете отново един от бутоните PROG, за да запаметите промяната. Натиснете бутон информации (i), за да излезете от режим програмиране. След това се отчитат само параметрите за обща употреба:

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

21


N° линия

Параметър

Обхват

Фабрична стойност

70

Наклон HC1 Избор климатична крива "kt" на отоплителния контур

2.540

15

72

Подаване Max HC1 Maкс. температура на подаваната вода за отопление

2585

85

74

Tип на сградата

Лека, Тежка

Лека

75

Компенсация на околната температура Включване / изключване влиянието на околната температура. Ако е изключена трябва да има външна сонда.

on HC1 on HC2 on HC1+HC2 нула

77

Aвтоматично адаптиране на климатичната крива "kt" в зависимост от околната температура.

неактивно - aктивно

Aктивно

78

Oптимизация Максимален пуск Максимално предварение, по отношение на часовата програма запалване на котела за оптимизиране температурата на отопляемото помещение.

0360 min

0

Oптимизация Максимален стоп Максимално предварение, по отношение на часовата програма загасване на котела за оптимизиране температурата на отопляемото помещение.

0360 min

0

Наклон HC2

2,540 —.- = неактивно

—.-

ACS set намалено Mинимална температура за БГВ

1058

10

Програма БГВ Избор на вид часова програма БГВ. 24 h/ден = винаги активно PROG HC-1h = като програма отопление HC1 без 1 час PROG HC = като програма за отопление PROG ACS = специфична програма БГВ (вижте също линиите на програма 30-36)

24 h/ден PROG HC-1h PROG HC PROG ACS

24 h/ден

79

80 90

91

On HC1

- сигнализации за аномалии При аномалия на дисплея на QAA73 се появява символ (мигащ). Натискайки бутон информации ( ) може да се визуализира код на грешка и описание на аномалията (вижте таблицата в параграф 3.9).

912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

22


12.5 CВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНА СОНДА Външната сонда SIEMENS модел QAC34 (аксесоар по заявка) трябва да се свърже към изводите 7-8 на клеморед M2 Фиг. 8. Начините за избиране наклон на климатичната крива "kt" са различни в зависимост от свързаните към котела аксесоари. a) Без климатичен регулатор QAA73: Изборът на климатична крива "kt" трябва да се направи задавайки параметър H532, както е описано в глава 14 "Избор параметри на котела". Вижте грфика 2 за избор на крива отнасяща се за стайна температура 20°C. Може да се осъществи транслация на кривата натискайки бутон (2), от командния панел на котела и да се промени визуализираната стойност натискайки бутони (-) и (+). Вижте графика 3 за избор на крива. (Визуализираният пример от графика 3 се отнася за крива Kt=15). Увеличете визуализираната стойност, когато не се достига желаната температура в отопляемото помещение.

Графика 2

Графика 3 TM = Teмпература подаване Te = Външна температура Sth = Крива Kt

b) С климатичен регулатор QAA73: Избор на климатична крива "kt" трябва да се направи задавайки параметър 70 "наклон HC1" на климатичния регулатор QAA73 , както е описано в глава 12.4 "QAA73: избираеми параметри за задаване (сервиз)". Вижте графика 4 за избор на крива отнасяща се за стайна температура 20°C. Транслацията на кривата се прави автоматично в зависимост от зададената стайна температура от климатичния регулатор QAA73. Когато инсталацията е разделена на зони изборът на климатична крива "kt" за часта от контура, неконтролиран от QAA73, трябва да се направи задавайки параметър H532, както е описано в глава 14 "избор параметри на котела".

Графика 4

T M = Teмпература подаване Te = Външна температура

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

25

23


c) c AGU2.500 за управление на контур при ниска температура: Вижте инструкциите придружаващи аксесоар AGU2.500, за свързване и управление на зона при ниска температура. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят (вижте § 15: H552-H553- H632). H552=50 H553=12 H632=00001111

12.6 CВЪРЗВАНЕ НА ЗОНОВ КОНТУР Електрическото свързване и необходимите регулировки за управление на контур разделен на зони е различно в зависимост от свързаните към котела аксесоари. a) Без климатичен регулатор QAA73: Клемите за работа в различни зони, трябва се свържат в паралел към изводите 3-4 "ТА" на клеморед M2 Фиг. 10. Наличното мостче трябва да бъде отстранено. Изборът на температурата за отопление се извършва директно от командното табло на котела, според инструкциите в това ръководство, предназначени за потребител. b) С климатичен регулатор QAA73: Зоновата помпа, касаеща контрола на климатичния регулатор QAA73, трябва да има електрическо захранване на изводите 11-12 от клемореда M3 Фиг. 10. Клемите за работа в различни зони, трябва се свържат в паралел към изводите 3-4 "ТА" на клеморед M2 Фиг. 10. Наличното мостче трябва да бъде отстранено. Изборът на температурата за отопление на контролираната от QAA73 зона се извършва автоматично от същия регулатор QAA73. Изборът на температурата за отопление на другите зони се извършва директно от командното табло на котела. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят: H552=50, H632=00001111

Фиг. 11 c) c AGU2.500 за управление на контур при ниска температура: Вижте инструкциите придружаващи аксесоар AGU2.500 за свързване и управление на зона за ниска температура. В този случай някои параметри от електронната платка трябва да се променят (вижте § 14: H552-H553- H632).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

24 26


12.7 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПАТА – КОНТУР БГВ Монтирайте бойлера след хидравличния сепаратор! Помпата за БГВ трябва да се свърже към клеморед M3 на котела към изводи 13-14 (Фиг. 9). Електрическите характеристики на помпата са следните: 230 V AC; 50 Hz; 1 A max; cos > 0.8. Ако използваната помпа има други характеристики е необходимо да се монтира реле между електронната платка на котела и помпата. Cвържете сондата NTC за предимство на БГВ, доставена като аксесоар, към изводи 9-10 на клеморед M2 Фиг. 11, след като сте отстранили наличното електрическото съпротивление. Чувствителния елемент на сондата NTC трябва да се монтира на предвиденото за целта място върху същия бойлер (Фиг. 11). Регулирането на температурата за БГВ и избора на часова програма за режим БГВ, може да се осъществи директно от командното табло, както е описано в настоящата инструкция предназначена за потребител.

Фиг. 11 При зонов контур е необходимо да се монтира реле, за изключване захранването на помпата, както е показано на фиг. 10.

25 27


13. РЕГУЛИРОВКИ НА ГАЗОВИЯ КЛАПАН За моделите POWER HT 1.850 и 1.1000 газовият клапан е единичен (фиг. 12 а). За моделите POWER HT 1.1150 и 1.1200 газовият клапан е двоен (фиг. 12 b).

26

29


13.1 МОДЕЛИ С ЕДИНИЧЕН КЛАПАН (POWER HT 1.850 и 1.1000) фиг. 12а За да регулирате газовия клапан, действайте според следващите описания: 

Поставете сондата за анализ на димните газове в предвиденият за целта отвор (§ 17 – фиг. 15).

Запалете котела, активирайки „функция настройка” от командното табло, натискайки едновременно за 7 секунди бутоните

и

, докато на дисплея се появят символи ►, по начин даден на фиг. 13а

и 13b. 

Aктивирайте режим на работа при максимална топлинна мощност натискайки бутон

(100% на

дисплея, фиг. 13а) Внимание: Ако котелът не се запалва или при смяна на газовия клапан, съветваме да завиете докрай регулационния винт (V) и след това да го развиете на 3 оборота, повтаряйки цитираните по-горе операции. 

 

Действайте посредством регулационния винт V, на газовия клапан, така че да достигнете стойности за СО2 дадени в таблица 2.1 за газ Метан (G20) и 2.2 за газ пропан (GPL): За да увеличите СО 2, завъртете винта надясно. За да намалите СО2, завъртете винта наляво. Aктивирайте режим на работа при минимална топлинна мощност натискайки бутон ▼ (0% на дисплея, фиг. 13b). Действайте посредством регулационния винт К, на газовия клапан, така че да достигнете стойности за СО2 дадени в таблица 2.1 за газ Метан (G20) и 2.2 за газ пропан (GPL): За да увеличите СО 2, завъртете винта надясно. За да намалите СО2, завъртете винта наляво.

13.2 МОДЕЛИ С ДВОЕН КЛАПАН (POWER HT 1.1150, 1.1200 и 1.500) фиг. 12b За да регулирате газовия клапан, действайте според следващите описания: 

Свържете един манометър към щуцера P1OUT на клапана 1.

Поставете сондата за анализ на димните газове в предвиденият за целта отвор (§ 17 – фиг. 15).

Запалете котела, активирайки „функция настройка” от командното табло, натискайки едновременно за 7 секунди бутоните

и

, докато на дисплея се появят символи ►, по начин даден на фиг. 13а

и 13b. 

Aктивирайте режим на работа при максимална топлинна мощност натискайки бутон

(100% на

дисплея, фиг. 13а) Внимание: Ако котелът не се запалва или при смяна на газовия клапан, съветваме да завиете докрай регулационните винтове (V1) и (V2) и след това да ги развиете според модела, на 2 ¼ оборота (POWER HT 1.1150 и 1.1200) или на 2 ½ оборота (POWER HT 1.1500), повтаряйки цитираните по- горе операции. 

 

Действайте посредством двата регулационни винта (V1) и (V2), така че да достигнете стойности за СО 2 дадени в таблица 2.1 за газ Метан (G20) и 2.2 за газ пропан (GPL): За да намалите СО2, завъртете винта надясно. За да увеличите СО 2, завъртете винта наляво. Aктивирайте режим на работа при минимална топлинна мощност натискайки бутон ▼ (0% на дисплея, фиг. 13b). Действайте посредством регулационния винт К1, на газовия клапан 1, така че да достигнете стойности на налягането (Рout) дадени в таблица 2.1 за газ Метан (G20) и 2.2 за газ пропан (GPL):

27 30


-

За да увеличите СО 2, завъртете винта надясно. За да намалите СО2, завъртете винта наляво.

 

Преместете манометъра от щуцера P1OUT на щуцера P2OUT от газовия клапана 2. Действайте посредством регулационния винт К2, на газовия клапан 2, така че да достигнете стойности на налягането (Рout) дадени в таблица 2.1 за газ Метан (G20) и 2.2 за газ пропан (GPL):

Проверете дали стойността на СО2, при минимална топлинна мощност, отговаря на дадената в таблица 2.1 или 2.2 и коригирайте леко К2 за оптимизиране стойността на СО 2.

Фиг. 13а

Фиг. 13b

13.3 ПРОМЯНА НА ВИДА ГАЗ ВАЖНО: При трансформация от газ Метан (G20) на газ Пропан (GPL), преди да настроите газовия клапан, съгласно казаното по-горе, направете следното:  За модели с единичен клапан подменете газовата диафрагма, монтирана на изхода на клапана (фиг. 12a). За да извършите тази операция трябва да демонтирате газовия клапан посредством връзките на входа и изхода и да развиете дюзата, използвайки клещи с прави цилиндрични нaкрайници. Проверете плътността на демонтираните газовите връзки. 

За модели с двоен клапан подменете газовата диафрагма, монтирана на входа на тръбата вентури (фиг. 12b). За да извършите тази операция трябва да демонтирате колектора на газовия клапан. Проверете плътността на демонтираните газовите връзки.

Задайте, на дисплея на командното табло, параметрите: H536 - H541 - H608 - H609 - H610 - H611 H612 - H613.

В таблиците 2.1 и 2.2 са дадени задаваните стойности. Начините за програмиране са описани в глава 14.

28


Таблица 2.1

Консумация на газ при 15 °C 1013 mbar Газ G20-2H-20 mbar РСІ MJ/m3 При макс. мощност m3/h При мин. мощност m3/h Диафрагма газ mm СО2 макс. мощност % СО2 мин. мощност % Налягане Pout мин. мощност Ра Параметри Н536-Н613 (об/мин) при макс. топлинен дебит Параметри Н541-Н610 PWM (%) при макс. топлинен дебит Параметър Н612 (об/мин) при минимален топлинен дебит Параметър Н609 PWM (%) при минимален топлинен дебит Параметър Н611 (об/мин) мощност запалване

POWER HT 1.850 34,02 9,26 3,50 11,5 8,7 8,6 5100 75 1900 15 3600

POWER HT 1.1000 34,02 10,9 3,89 12 8,7 8,6 5650 100 2100 15 3600

POWER HT 1.1150 34,02 12,16 4,23 11 8,7 8,4 -4 4350 50 1600 10 2600

POWER HT 1.1200 34,02 13,08 4,23 11 8,7 8,4 -4 4650 55 1600 10 2600

POWER HT 1.1500 34,02 16,35 4,39 11,5 8,7 8,4 -5 6000 100 1550 9,5 2900

Дължина на комина: 0 ÷ 10 m

Параметър Н608 PWM (%) мощност запалване

30

30

15

15

40

20

20

15

Дължина на комина: 10 ÷ 20 m

Параметър Н608 PWM (%) мощност запалване

40

20

Таблица 2.2

Консумация на газ при 15 °C 1013 mbar Газ G31-3Р-37 mbar РСІ MJ/m3 При макс. мощност m3/h При мин. мощност m3/h Диафрагма газ mm СО2 макс. мощност % СО2 мин. мощност % Налягане Pout мин. мощност Ра Параметри Н536-Н613 (об/мин) при макс. топлинен дебит Параметри Н541-Н610 PWM (%) при макс. топлинен дебит Параметър Н612 (об/мин) при минимален топлинен дебит Параметър Н609 PWM (%) при минимален топлинен дебит Параметър Н611 (об/мин) мощност запалване

POWER HT 1.850 46,34 6,77 2,57 7,8 10,2 9,3 4600 75 1900 14,5 4200

POWER HT 1.1000 46,34 7,97 2,86 7,8 10,2 9,8 5150 100 1950 14,5 4200

POWER HT 1.1150 46,34 8,93 3,10 7,8 10,2 10,2 -5 4050 50 1450 10 2600

POWER HT 1.1200 46,34 9,56 3,10 7,8 10,2 10,2 -7 4300 55 1450 10 2600

POWER HT 1.1500 46,34 11,95 3,22 7,8 10,2 10,2 -8 5350 100 1450 9,5 2900

Дължина на комина: 0 ÷ 10 m

Параметър Н608 PWM (%) мощност запалване

40

40

15

15

50

20

20

15

Дължина на комина: 10 ÷ 20 m

Параметър Н608 PWM (%) мощност запалване

50

29

20


14. ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ ЗА КОТЕЛА Промяната на параметрите за котела могат да се правят само от квалифициран персонал действайки по описания по-долу начин: a) натиснете едновременно бутоните , разположени на челния панел на котела, в продължение на около 3 секунди, до появата върху дисплея на параметър H90; b) с бутоните изберете параметър за промяна c) с бутоните и променяйте параметъра; d) натиснете бутон за излизане от програмиране и запаметяване. Следват параметрите за обща употреба: Описание

Фабрична стойност

H90

Задаване намалена температура БГВ (°C)

10

H91

Aктивиране на програма БГВ (0=aктивирана; 1=неактивирана)

1

H505

Максимална температура (°C) отоплителен контур HC1 отговарящ на: - главен контур при инсталации с единствена зона; - контур на зоната, където е инсталиран климатичния реголатор QAA73 при инсталации c повече зони за висока температура; - контур на зоната висока температура при смесена инсталация и използвани аксесоари SIEMENS AGU2.500.

80

H507

Максимална температура (°C) на контур отопление HC2 при инсталация с повече зони отговаряща на инсталация за зона ниска температура в случай, че се използват аксесоари SIEMENS AGU2.500.

80

H516

Teмпература на автоматично превключване Лято / Зима (°C).

20

H532

Избор на климатична крива за контур отопление HC1 (вижте графика 1)

15

H533

Избор на климатична крива за контур отопление HC2 (вижте графика 1)

15

H536

Избор на мощност (rpm) за отопление

H612

Избор на обороти (rpm) : минимална мощност

N° параметър

Вижте параграф 12.1

H536-H613

Избор на обороти (rpm) : максимална мощност отопление/ БГВ

H541-H610

Избор PWM (%):максимална мощност отопление/ БГВ

H544

Време за постциркулация на помпата за режим отопление (min)

10

H545

Време за изчакване на горелката между две запалвания (s)

180

H552

Избор хидравлично устройство (вижте инструкциите придружаващи аксесоар SIEMENS AGU2.500). 2 H552 = 50 c AGU2.500 и c QAA73 + зони с вътрешен термостат H552 = 80 con RVA 47

H553

Конфигурация отоплителни контури. H553 = 12 con AGU2.500

21

H615

Функции за програмиране:

9

H632

Конфигурация на системата с разделителна помпа P1 H632 = 00001111 con AGU2.500 e con QAA73 + зона със стаен термостат H632 = 00001111 con RVA 47 H632 = 00001000 c бойлер без сепаратор

00001100

Стойността на всеки Bit може да бъде 1 или 0 За да промените този параметър натиснете бутоните 5 и 6 за избиране bit за промяна (b0 е битът в дясно, b7 е последният bit в ляво). За промяна стойността на Bit натиснете бутони 7 и 8. H641

Време за поствентилация на вентилатора (s)

10

H657

Setpoint на режим AНТИЛЕГИОНЕЛА

0

6080 °C = интервал на избираема температура 0 = изключена функция

Taблица 4 При смяна на електронната платка, проверете дали зададените параметри отговарят на предвидените за този модел котел, cъгласно наличната документация в Специализираната Сервизна Служба. 912.494.1 - IT

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

30


15. ПРЕДПАЗНИ И РЕГУЛАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ Котелът е проектиран в пълно съответствие с европейските стандарти и в частност е оборудван със следното: 

Предпазен термостат. Благодарение на датчика, разположен на страна подаване вода за отопление, термостатът прекъсва газовия поток към главната горелка, в случай на прегряване на водата. При такива условия котелът се блокира и може да се запали едва след отстраняване на причината за възникналата аномалия. Може да повторите запалването на котела натискайки бутон reset, монтиран на командното табло на котела.

Забранява се изключването на тази защита.  Teрмостат димни газове Този защитен елемент, монтиран на евакуационната тръба димни газове вътре в котела, прекъсва газовия поток към горелката при достигане на температура по-висока от 90 °C. Натиснете бутона за възстановяване, монтиран на самия термостат, след като сте отстранили причината за прегряването. Натиснете бутон reset на командното табло, за да включите отново котела. Забранява се изключването на тази защита.  Детектор за йонизация на пламъка Електродът за следене на пламъка гарантира безопасното функциониране в случай на неизправност в газоподаването или непълно междинно запалване на горелката. При такива обстоятелства котелът блокира. Необходимо е да натиснете бутон reset, намиращ се на командното табло на котела, за да възстановите нормалните условия на работа.  Постциркулация на помпата Постциркулацията на помпата, електронно управлявана, има продължителност 10 минути и се активира в режим отопление, след загасване на горелката от задействане на стайния термостат.  Устройство за защита от замръзване Електронното управление на котлите включва функцията „защита от замръзване” в системата централно отопление, която задейства горелката, когато температурата на отоплителния поток на системата падне под 5°С, до достигането на 30°С. Тази функция се активира, когато котелът е свързан към електрозахранването, газоподаването е включено и системното налягане е в рамките на изискуемото.  Функция против блокиране на помпата В случай че няма заявка за топлинна енергия (в режим отопление и/или БГВ), в продължение на 24 часа, помпата се включва автоматично за 10 секунди.  •Воден пресостат Това устройство позволява запалване на горелката, когато налягането в контура е по-голямо от 0,5 bar.

ФФ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

31


16. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗАПАЛВАНЕ И СЛЕДЕНЕ НА ПЛАМЪКА

17. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕТО За да се провери по време на работа КПД на горене и чистотата на изгорелите газове, трябва да се направи отвор на тръбата за димни газове, на разстояние 2 пъти вътрешния диаметър на същата тръба. Посредством този отвор могат да бъдат измерени следните параметри:  Температура на продуктите на горенето;  Концентрация на кислород (О2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2 );  Концентрация на въглероден оксид (CO). Измерването на температурата на въздуха за горене трябва да се осъществи близо до входа на въздуха в котела. Отворът, който трябва да се направи от отговорника за инсталацията при първото пускане на котела, трябва да се затвори по начин гарантиращ плътността на комина при нормалната работа на котела. На комина за котела има също така щуцер, позволяващ контрол на продуктите на горенето.

Фиг. 15

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

32


18. AКТИВИРАНЕ ФУНКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ МА КОМИНА За по-лесно измерване КПД на горенето и чистотата на отделените газове е възможно активирането на функция почистване на комина следвайки дадените по-долу указания:

1) Натиснете едновременно бутоните (2-3)

докато на дисплея се появи символ " ►" в съответствие със

символ (около 3 сек., но не повече от 6 сек.). При тези условия котелът работи на максимална топлинна мощност предвидена за отопление. 2) Натиснете един от бутоните

, за да завършите функцията.

19. ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА С цел осигуряване оптимална ефективност на котела е необходимо да се извършват ежегодно следните проверки:  Проверка за плътност на гарнитурите в контурите за захранване с газ и тези на горене;  Проверка за правилното разположение на електродите запалване и следене на пламъка (вижте глава 16);  Проверка състоянието на горелката и правилното и фиксиране; проверка състоянието на горелката  Проверка за евентуални замърсявания в горивната камера. Използвайте прахосмукачка за почистването;  Проверка за правилната настройка на газовия клапан (вижте глава 13);  Проверка за евентуални отпадъци в сифона;  Проверка налягането в отоплителния контур. • •

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

33


22. ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА НА КОТЕЛА

Фиг. 17 Легенда

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Манометър Сифон Сонда NTC отопление Предпазен термостат 1050 С Газов клапан Топлообменник вода-димни газове Електрод за следене на пламъка Горелка Електрод запалване

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

34

Смесител с вентури Диафрагма газ Вентилатор Връзка димни газове Автоматичен обезвъздушител Воден пресостат Кранче за източване на котела Димоотвод с термостат димни газове Термостат димни газове


21. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ

/

21.1 POWER HT 1.850 – 1.1000

35


21.2 POWER HT 1.850 – 1.1000

36


22. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модел на Котела POWER HT Категория газ Нoминална топлинна мощност Намалена топлинна мощност Номинална топлинна мощност 75/60°C Номинална топлинна мощност 50/30°C Намалена топлинна мощност 75/60°C Намалена топлинна мощност 50/30°C КПД съгласно директива 92/42/CEE Максимално водно налягане отоплителен контур Температурен обхват отоплителен контур Тип

1.850 kW kW kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h — Bar °C —

1.1000

1.1150

1.1200

1.1500

II2H3P 87,2 33,1 85,0 73100 91,6 78776 32,2 27692 34,9 30014

II2H3P 102,7 36,8 100,0 86000 107,8 92708 35,8 30788 38,8 33368

II2H3P 115,0 40,0 112,0 96320 121,1 104146 39,0 33540 42,1 36206

II2H3P 123,2 40,0 120,0 103200 129,7 111542 39,0 33540 42,1 36206

II2H3P 154,0 41,5 150,0 129000 162,0 139320 40,4 34744 43,7 37582

****

****

****

****

****

4

4

4

4

4

25÷80 B23

25÷80 B23

25÷80 B23

25÷80 B23

25÷80 В23

Диаметър на комина Максимален дебит димни газове Минимален дебит димни газове Максимална температура димни газове Клас NOx

mm kg/s kg/s °C —

100 0,041 0,016 78 5

100 0,049 0,018 80 5

100 0,054 0,019 72 5

100 0,059 0,019 77 5

100 0,073 0,020 75 5

Вид газ

— — mbar mbar

G20 G31 20 37

G20 G31 20 37

G20 G31 20 37

G20 G31 20 37

G20 G31 20 37

Захранващо напрежение Честота на електрическото захранване Номинална електрическа мощност

V Hz W

230 50 100

230 50 160

230 50 128

230 50 135

230 50 235

Нетно тегло Размери

kg mm mm mm

75 850 450 801

83 850 450 871

95 850 450 1024

95 850 450 1024

103 850 450 1132

Налягане при захранване с природен газ 2H (G20) Налягане при захранване с газ пропан 3P (G31)

височина ширина дълбочина

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

37


baxi_instruct_power ht_bg