Page 1

BAXI LUNA 3 COMFORT Стенен газов котел с висок КПД Инструкция за експлоатация, потребител и технически персонал

CE

предназначена

за

0051

Baxi s.p.a., един от водещите производители в Европа на отоплителни и водонагревателни съоръжения за домашни нужди (стенни газови котли, подови котли и електрически бойлери) получил сертификат CSQ съгласно изискванията на нормативи за качество-ISO 9001; за околната среда- ISO 14001 и за здраве и сигурност OHSAS 18001. Този сертификат удостоверява, че съществуващата Система за Качество в Baxi s.p.a. от Bassano del Grappa, където е произведен този котел, отговаря на най-строгите световни стандарти - UNI EN ISO 9001 – отнасящ се за всички фази на производството.

1


Уважаеми Потребители, Ние сме убедени, че Вашият нов котел ще задоволи напълно всичките Ви изисквания. Покупката на всяко изделие BAXI гарантира, както Вие очаквате, добра работа и бързо и лесно обслужване. Молим Ви да не оставяте настрана настоящата инструкция преди да сте я прочели внимателно. Тя съдържа полезна информация за правилното и ефективно използване на Вашия нов продукт. Внимание: Частите от опаковката (найлонови пликове, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни.

BAXI S.p.A. декларира, че тези модели котли притежават сертификат CE и отговарят на следните Директиви: - Директива газ 90/396/CEE - Директива ефективност 92/42/CEE - Директива Електромагнитна Съвместимост 2004/108/CEE - Директива ниско напрежение 2006/95/CEE

CE

СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛ 1. Предупреждения преди монтажа 2. Предупреждения преди пускане в действие 3. Пускане в действие на котела 4. Специални функции 5. Пълнене на съоръжението 6. Изключване на котела 7. Промяна вида газ 8. Изключване на съоръжението за продължително време. Защита против замръзване 9. Сигнализации и задействане на елементи от защитата 10. Инструкция за общо техническо обслужване

3 3 4 9 11 12 12 12 12 13

ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СЕРВИЗНА СЛУЖБА 11. Общи предназначения 12. Предупреждения преди монтажа 13. Монтаж на котела 14. Размери на котела 15. Монтаж на комините 16. Електрически връзки 17. Монтаж на дистанционно управление 18. Промяна вида на газа 19. Визуализиране на информации 20. Задаване на параметри 21. Предпазни е регулационни елементи 22. Разположение на електрода за запалване и следене на пламъка 23. Проверка параметрите на горенето 24. Характеристики дебит/ напор 25. Свързване на външна сонда 26. Свързване на външен бойлер и двигател на трипътен вентил 27. Електрическо свързване на зонов контур 28. Почистване на БГВ контура от котлен камък 29. Демонтаж на водообменника 30. Почистване филтъра за студена вода 31. Хидравлична схема на контурите 32. Схема за свързване на клеморедите 33. Нормативи 34. Технически характеристики

2

14 14 15 15 16 20 20 22 24 26 27 28 28 28 29 30 32 33 33 33 34-37 38-41 42 44


I 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Този котел служи да затопли водата до температура по-ниска от тази на кипене при атмосферно налягане. Той трябва да се свърже към отоплителен и БГВ контур, отговарящ на неговите характеристики и мощност. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, спазвайки действащите нормативни изисквания, направете следното: a) Проверете дали котелът е настроен за работа с вида газ на разположение. Това може да се види от надписите върху амбалажа и от табелата на котела. b) Проверете комина за: наличие на подходяща тяга, отсъствие на стеснения и свързани към същия комин други апарати, ако разбира се комина не е проектиран да обслужва повече потребители, съгласно действащите нормативни изисквания. c) Проверете дали, при вече използван комин, същият е добре почистен, тъй като откъсване на налепи от сажди при работещ котел, може да затрудни преминаването на димните газове. d) За да се гарантира правилна работа на котела е задължително спазването на следните изисквания: 1. Контур БГВ: 1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на литър вода) се препоръчва монтиране на дозатор на полифосфати или подобна система със същия ефект, отговаряща на действащите нормативи. 1.2. Необходимо, след монтажа и преди използването му, инсталацията да се измие основно. 1.3. Използваните материали за контур БГВ отговарят на Директива 98/83/СЕ. 2. Контур отопление 2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно отоплителния контур, за да отстраните всякакви отпадъци от заварки, резби и евентуални разтворители, използвайки подходящи продукти (некиселинни и неалкални), които не повреждат метали, пластмаса и гума. Препоръчваните почистващи продукти са: SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore за отоплителни инсталации. За използването на тези продукти следвайте съответните инструкции. 2.2. Съществуваща инсталация: Преди да монтирате котела, съществуващата инсталация трябва да се изпразни напълно и да се почисти основно, използвайки подходящи почистващи препарати, като цитирани по-горе в точка 2.1. За защита на инсталацията от котлен камък е необходимо използването на защитни продукти като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни инсталации. За използването на тези продукти следвайте съответните инструкции. Напомняме ви, че наличието на утайки в отоплителната инсталация влошава работата на котела (прегряване и шум в топлообменника). Неспазването на горепосочените предупреждения води до отпадане на гаранцията за апарата.

1. 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЯ 2.

Първоначалният пуск на котела трябва да се осъществи от Упълномощена Сервизна Служба, която трябва да провери: a) Дали данните от табелата отговарят на тези от захранващата мрежа (електрическа, водна и газова). b) Дали отоплителната инсталацията отговаря на действащите нормативни изисквания. c) Дали при електрическото свързване има подходящо заземление. Нормативите на Упълномощена Техническа Служба са дадени в специално приложение. Неспазването на казаното по-горе води до отпадане на гаранцията. Преди да пуснете в действие котела отстранете защитното покритие. Не използвайте за тази цел абразивни инструменти и материали, за да не повредите боядисаните части. Апаратът не може да се използва от хора (включитено деца) с намалени физически и умствени способности или от такива без необходимите опит и познания, ако не са придружени от хора отговорни за тяхната сигурност и запознати с настоящата инструкция.

3


2. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА КОТЕЛА За правилно запалване на котела следвайте казаното по-долу: • Подайте електрическо захранване на котела. • Отворете кранчето за газа. от дистанционното (фиг. 1), за да изберете режима на работа за котела, съгласно описанието в • Натиснете бутон параграф 3.2. Забележка: избирайки режим на работа ЛЯТО

, котелът ще работи само при консумация на БГВ.

• Посредством бутони +/-, изберете желаната температура за отопление и БГВ, следвайки описаното в параграф 3.3.

Фиг. 1

4


3.1 ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛ

п

При работа на котела от дисплея на дистанционното могат да се визуализират 4 различни нива на мощност в зависимост от степента на модулация на котела, както е показано на фиг.2.

3.2 ОПИСАНИЕ НА БУТОН

(Лято – Зима – Само отопление – Изключен)

Натискайки този бутон могат да се изберат следните режими на работа: • ЛЯТО • ЗИМА • САМО ОТОПЛЕНИЕ • ИЗКЛЮЧЕН ЛЯТО на дисплея се визуализира символ (функция против замръзване активна).

. Котелът задоволява само нуждите за БГВ, отоплението НЕ е активно

ЗИМА на дисплея се визуализира символ (функция против замръзване активна).

. Котелът задоволява, както нуждите за БГВ, така и за отопление

САМО ОТОПЛЕНИЕ на дисплея се визуализира символ против замръзване активна).

. Котелът задоволява само нуждите за отопление (функция

ИЗКЛЮЧЕН на дисплея НЕ се визуализира нито един от символите против замръзване, всяко искане за БГВ или отопление не се изпълнява.

3.3 ОПИСАНИЕ НА БУТОН

. В този режим е активна само функцията

(АВТОМАТИЧЕН – РЪЧЕН - ИЗКЛЮЧЕН)

С този бутон може да се избира една от следните функции касаещи отоплението: AВТОМАТИЧЕН – РЪЧЕН – ЗАГАСЕН, както е описано по-долу. AВТОМАТИЧЕН (символ ) Тази функция активира часовото програмиране за работата на котела в режим отопление. Искането за отопление зависи от избраното часово програмиране (стайна температура COMFORT или намалена температура ). Вижте параграф 3.6 за програмиране на времето. РЪЧЕН (символ ) Тази функция изключва програмирането и котелът работи в режим отопление при стайна температура избирана с бутоните +/. ИЗКЛЮЧЕН (символ ) Поставяйки телекомандата на “Off”, дисплеят визуализира символ режим против замръзване).

5

и режим отопление е изключен (остава активен


3.4 РЕГУЛИРАНЕ НА СТАЙНАТА И БГВ ТЕМПЕРАТУРА Регулирането на стайната температура

и тази за БГВ

се извършва посредством бутоните +/- (фиг. 1).

Запалването на горелката се визуализира на дисплея със символ

, както е описано в параграф 3.1.

ОТОПЛЕНИЕ При работа на котела в режим отопление на дисплея от фиг.1 се визуализира символ При ръчно регулиране на стайната температура на дисплея излиза надпис “AMB”. БГВ При работа на котела в режим БГВ на дисплея от фиг.1 се визуализира символ

и стайна температура (°C).

и стайна температура (°C).

При ръчно регулиране на температурата за БГВ на дисплея излиза надпис “HW SP”. ЗАБЕЛЕЖКА: в случай на свързване на бойлер при работа на котела в режим БГВ на дисплея се визуализира символ и стайната температура (°C).

3.4.1. Дистанционно, монтирано в котела Ако дистанционното е монтирано в котела, бутоните +/контур. Визуализира се стайната температура.

регулират температурата на подаваната вода за отоплителния

3.5 ПРОГРАМИРАНЕ (PROGR) ИЗБИРАНЕ ДАТА-ЧАС Натиснете бутон IP: на дисплея се визуализира (за кратко време) надпис PROGR и започва да мига час. Забележка: Ако не се използва никакъв бутон, тази функция се изключва автоматично след 1 минута. • Използвайте бутоните +/, за да изберете часа; • Натиснете бутон OK; • Използвайте бутоните +/, за да изберете минутите; • Натиснете бутон OK; • Използвайте бутоните +/, за да изберете ден от седмицата “Day” 1…7 , което отговаря на Lunedi…Domenica (Понеделник...Неделя); Натиснете бутон IP, за да излезете от избора ДАТА - ЧАС.

3.6 ПРОГРАМИРАНЕ ЗА РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ За да активирате програмирането в режим отопление, натиснете бутон (на дисплея на дистанционното се визуализира символ ). Програмирането позволява да се избира автоматично работа на котела в режим отопление за определени часови интервали и за определени дни от седмицата. Това програмиране на работата на котела може да се прави за отделни дни или групи от повече последователни дни. 3.6.1. Отделни дни

За всеки избран ден има на разположение 4 часови интервала (4 периоди на запалване и загасване на котела в режим отопление, с различно разписание за отделните дни), както е дадено в следната таблица:

6


ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ

MONDY daY 1

On 1

Of 1

On 2

Of 2

On 3

Of 3

On 4

Of 4

06:00

08:00

11:00

13:00

17:00

23:00

24:00

24:00

(понеделник)

TUEDY

daY 2

(вторник)

WeddY

daY 3

(сряда)

THudY

daY 4

(четвъртък)

FrIdY

daY 5

(петък)

saTdY

dAY 6

(събота)

sundY

daY 7

(неделя)

За да изберете отделен интервал за време действайте както следва: 1) Натиснете бутон IP и след това бутон ; 2) изберете един ден от седмицата (1…7) посредством бутоните +/; 3) натиснете бутон OK; 4) дисплеят визуализира надпис on 1 и четирите мигащи цифри за времето, както се вижда на фигурата по-долу; изберете времето за запалване на котела; 5) посредством бутоните +/6) натиснете бутон OK; 7) дисплеят визуализира надпис of 1 и четирите мигащи цифри за времето; 8) посредством бутоните +/изберете времето за загасване на котела; 9) натиснете бутон OK; 10) повторете същите операции от т.4, за да изберете останалите 3 интервала за време; 11) натиснете бутон IP, за да излезете от менюто.

Заб. : Избирайки час на запалването on… равен на часа на изключване of…, интервалът на време е анулиран и програмирането преминава към следващия интервал. (пр. on1=09:00 – of1=09:00 програмата „прескача” интервал 1 преминавайки на on2…).

7


9 3.6.2. Групи от дни Тази функция предполага програмирането на 4 часови интервала на запалване и загасване на котела за повече дни или за цялата седмица (вижте дадената по-долу таблица). За да изберете един часови интервал действайте по следния начин: 1) Натиснете бутон IP и след това бутон ; 2) Изберете ГРУПА от дни посредством бутоните +/; 3) натиснете бутон OK 4) повторете операциите описани в точки 4-10 на параграф 3.6.1.

Група MO– FR

DAY 1 2 3 4 5

От понеделник до петък

ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ Както в параграф 3.6.1.

Група SA – SU

DAY 6 7

Събота и неделя

07:00 – 23:00

Група MO – SA

DAY 1 2 3 4 5 6

От понеделник до събота

Както в параграф 3.6.1.

Група MO – SU

DAY 1 2 3 4 5 6 7

Всички дни от седмицата

Както в параграф 3.6.1.

Taблица за наличните групи от дни

3.7 ПРОГРАМИРАНЕ НА БГВ РЕЖИМ (само за котли свързани с външен бойлер)

Този режим се състои в програмирането на 4 часови интервала за работа на котела в режим БГВ в рамките на седмицата ( програмираните часови интервала са еднакви за всички дни от седмицата). За да изберете часово програмиране в БГВ режим действайте по следния начин: 1) Натиснете бутон IP и последователно бутон , за да започнете програмиране (отопление и БГВ); 2) Изберете програмата БГВ “HW PR” използвайки бутони +/; 3) Натиснете бутон OK 4) Задайте часовите интервали, в които да се активира режим БГВ, повтаряйки описаните операциите в точки 4-10 от параграф 3.6.1 (фабрични стойности 06:00 - 23:00). ВАЖНО: за да се активира седмично програмиране трябва инсталатора да въведе параметър “HW PR” = 2, както е описана в параграф 19.1.

8


4. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 4.1 ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧНА – КОМФОРТ Предназначението на тази функция е да се зададат две различни стойности за стайната температура: Economy / Comfort. Съветваме ви да изберете температура ECONOMY по-ниска от температура COMFORT. За да изберете желаната стайна температура, натиснете бутон

:

• Надписът “ECONM” показва, че избраната стайна температура е намалената: На дисплея се визуализира символ ; • Надписът “COMFR” показва, че избраната стайна температура е номиналната: На дисплея се визуализира символ ; За да промените временно стайната температура използвайте бутоните +/или вижте параграф 4.3. Тази функция може да бъде ръчна или автоматична, както е описана по-долу: АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (на дисплея се визуализира символ

)

Зададената стайна температура, зависи от часовия интервал (параграф 3.6). Вътре, в часовия интервал, стайната температура е тази за COMFORT, извън този часови интервал, стайната температура е тази за ECONOMY. Натискайки бутон може да се промени временно стайната температура (от COMFORT в ECONOMY и обратно) до следващата промяна за зададения часови интервал. РЪЧЕН РЕЖИМ (на дисплея се визуализира символ

)

Натиснете бутон и изберете ръчен режим за котела. Натискайки бутон може да се промени временно стайната температура (от COMFORT в ECONOMY и обратно) до следващото натискане на бутона.

9


4.2 ФУНКЦИЯ ДУШ Функция душ осигурява максимален комфорт в режим БГВ, например при взимане на душ. Тази функция позволява консумацията на БГВ да става при по-ниска от номиналната температура. За да се промени стойността на максималната температура на функция душ действайте според описаното в параграф 4.3. Тази функция може да се активира ръчно по следния начин: • Натиснете един от двата бутона +/- ( ) и последователно бутон , за да активирате функцията(на дисплея се появява за известно време надпис SHOWR последван от надпис HW SS); ; • натиснете бутон OK докато на дисплея мига температурата на подаване и символ • продължителността на тази функция е 60 минути (през този период символът мига). След изтичане на това време температурата на БГВ приема отново стойността, която е имала преди тази функция (на постоянно светещ). дисплея излиза символ Заб.: за да се дезактивира тази функция, преди изтичането на 60 минути, действайте по следния начин : • натиснете един от двата бутона +/- ( ) и след това натиснете бутон ; • натиснете бутон OK, на дисплея се визуализира надпис “HW S^ “.

4.3 ПРОМЯНА СТОЙНОСТИТЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПОСРЕДСТВОМ БУТОН За да промените температурата действайте по следния начин: • Натиснете бутон IP, за да активирате функция PROGR; • Посредством бутон Функция COMFR

ECONM

NOFRS

SHOWR

може да избирате различни функции съгласно дадената по-долу табела:

Визуализиране Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 20°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 18°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 5°C) Мига стойността на зададената температура (фабрична стойност = 40°C)

Описание на функцията Работа на котела в режим отопление при номинална температура. Работа на котела в режим отопление при намалена температура. Работа на котела в режим против замръзване. Работа на котела в режим БГВ при зададената температура.

• За да промените стойността при избраната функция действайте с бутоните +/• За да излезете натиснете бутон IP

4.4 ФУНКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ (БУТОН

;

)

4.4.1 ИЗКЛЮЧЕНО ПРОГРАМИРАНЕ (ПРОГРАМА ВАКАНЦИЯ) Посредством тази функция може да забраните временно, за определен период от време, избора на часово програмиране (глава 3.6). През този период се гарантира минимална вътрешна температура (фабрична настройка 5°C), която може да се променя съгласно казаното в параграф 4.3 за режима против замръзване “NOFRS”. За да активирате тази функция, действайте в следния ред: • натиснете бутон • натиснете бутон 12

, за да изберете функция “AUTO” (символ ); на дисплея се появява надпис MM 60, а символите

10

10

мигат.


В този пример функцията има продължителност 60 минути. Действайте посредством бутоните +/, за да изберете продължителността на функцията, интервалът за регулиране е 10 минути. Времето може да варира от 10 минути до максимум 45 дни. Натискайки бутон + след 90 минути на дисплея излиза надпис HH 02: В този случай времето е в часове. Интервалът е от 2 до 47 часа. Натискайки бутон + след 47 часа на дисплея излиза надпис DD 02: В този случай времето е в дни. Интервалът е от 2 до 45 дни (интервал на регулиране 1 ден). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като е активирана тази функция, внимавайте да не натиснете някой друг бутон. Натискайки мига на дисплея) и други бутони от дистанционното може да активирате погрешно ръчно действие (символът функцията “Изключено програмиране” се прекъсва. В този случай трябва да повторите процедурата за активиране на функцията, както е описано в началото на този параграф. 4.4.2 РЪЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (PARTY) Тази функция се състои в задаване на временна стайна температура. След изтичане на този период се връща на предишно избрания режим. За да активирате функцията действайте по следния начин: • натиснете бутон , за да изберете функция “MANUALE” (символ ); • натиснете бутон на дисплея се появява надпис MM 60 и символите мигат; • регулиране продължителността на функцията е същото, като описаното в параграф 4.4.1. • за да промените стойността на стайната температурата натиснете бутон OK (на дисплея се визуализира надпис “AMB”) и действайте с бутоните +/.

3. 5. ПЪЛНЕНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 5. RIEMPIMENTO IMPIANTO ВАЖНО: Проверявайте периодично дали налягането, отчетено от манометъра (фиг. 3), при студено съоръжение е 0,7 – 1,5 bar. При по-високо налягане отворете крана за източване на котела, а при по-ниско отворете крана за пълнене на котела (фиг. 3). Съветваме ви да отваряте бавно кранчето за по-лесното обезвъздушаване. при тази операция котелът трябва да е на „OFF” (действайте с бутон - фиг.1). ЗАБЕЛЕЖКА: Котелът е снабден с хидравличен пресостат, който го блокира при липса на вода. При често намаляване на налягането повикайте Специализираната Сервизна Служба.

11


6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА За да изключите котела трябва да прекъснете електрическото захранване. Ако котелът е на “OFF”(параграф 3.2), електрическите вериги остават под напрежение и е активна функцията против замръзване (параграф 8). 6. SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA 9. SEGNALAZIONI-INTERVENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA

4.

7. CA 7. ПРОМЯНА ВИДА ГАЗ IO GAS Котлите могат да работят както с Метан, така и с Пропан-Бутан. Когато е необходима такава трансформация, повикайте Специализираната Сервизна Служба.

8. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО. ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ Добрата практика изисква да се избягва изпразването на целия отоплителен кръг, тъй като честата подмяна на водата води до увеличено натрупване на котлен камък във вътрешността на котела и в отоплителните тела. Ако през зимата отоплителното съоръжение няма да се използва и има опасност от замръзване ви съветваме да смесите водата с подходяща незамръзваща течност, подходяща за тази цел, като гликол-пропилен с добавки предпазващи от корозия и натрупване на котлен камък. Електронното управление на котела притежава функция „против замръзване”, която при температура на подаване пониска от 5 °C включва горелката до достигане на температура на подаване 30 °C. Taзи функция е активна само ако: * на котела е подадено електрическо захранване; * има газ; * налягането в контура отговаря на нормите; * котелът не е блокирал.

9. СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ЗАЩИТНА АПАРАТУРА Има два вида сигнализации визуализирани от телекомандата: ANOMALIA (АНОМАЛИЯ) и BLOCCO (БЛОКИРАНЕ). ANOMALIA При наличие на аномалия на дисплея се визуализира символ и надпис <ERROR> (ГРЕШКА) мигащ. Аномалията се идентифицира с код на грешка следван от буквата E и не може да се възстанови от потребителя. Повикайте Специализираната Сервизна Служба.

12


БЛОКИРАНЕ При блокиране на дисплея се визуализират символите и мигащ надпис >>>OK, който се редува (на всеки 2 секунди) с друг мигащ надпис <ERROR> (ГРЕШКА). Блокирането се идентифицира с код на грешка следван от буквата E. Натиснете бутон OK, за да включите отново електронната платка и да възстановите работата на котела. Дисплеят визуализира надпис <RESET> и последователно надпис >>>OK.

КОД

ВИД ПОВРЕДА

ОТСТРАНЯВАНЕ

01E

Блокиране при незапалване

02E

04E

Блокиране при задействал термостат Задействал термостат димни пресостат димни газове Чести загуби на пламък

05E

Повредена сонда подаване

Повикайте Специализираната сервизна служба.

06E

Повредена сонда БГВ

Повикайте Специализираната сервизна служба.

10E

Липса на консенсус с хидравличния пресостат Задействал предпазен термостат за контура при ниска температура (ако е свързан) Активирана функция за пълнене на контура с вода Аномалия при пълнене на контура

Проверете налягането (параграф 5). Ако аномалията продължава повикайте Специализираната сервизна служба. Повикайте Специализираната сервизна служба.

03E

11E 18E 19E

предпазен газове

/

Повикайте Специализираната сервизна служба.

35E

Задействала защита за блокирала помпа или наличие на въздух в контура Грешка в комуникациите между електронната платка и телекомандата Паразитен пламък (грешка пламък)

80E-96E

Вътрешна грешка на телеконтрола

97E

Неправилно зададена честота захранване на платката Вътрешна грешка на платката

25E 31E

98E-99E

Натиснете бутон OK. При повтаряне на аномалията повикайте Специализираната сервизна служба. Натиснете бутон OK. При повтаряне на аномалията повикайте Специализираната сервизна служба. Повикайте Специализираната сервизна служба.

(Hz)

за

Изчакайте да завърши пълненето. Повикайте Специализираната сервизна служба. Повикайте Специализираната сервизна служба. Натиснете бутон OK. Ако аномалията продължава повикайте Специализираната сервизна служба. Натиснете бутон OK. Ако аномалията продължава повикайте Специализираната сервизна служба. Повикайте Специализираната сервизна служба. Променете честотата (Hz) Повикайте Специализираната сервизна служба.

10. ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБЩО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ За да се гарантира перфектна и сигурна работа на котела е необходимо в края на всеки сезон да се извърши технически преглед от Специализирания сервиз. Един грижлив технически преглед води до икономии при поддръжката на съоръжението. Външното почистване на апарата не трябва да се прави с абразивни, агресивни и/ или лесно запалими препарати (като бензин, спирт и др.) и винаги при изключен котел (вижте параграф 6 изключване на котела).

13


11. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Инструкциите, които следват са предназначени за техническия персонал, давайки им възможност да извършат правилен монтаж на съоръжението. Инструкциите, касаещи запалването и експлоатацията на котела се съдържат в частта за потребителя. При инсталиране на котела трябва да се спазват съществуващите местни и европейски нормативи, отнасящи се за газови отоплителни уреди. Освен гореказаното трябва да знаете също, че: • Котелът може да се използва с всякакъв тип отоплителни тела, захранвани с две или една тръба. Напречното сечение на контура трябва да се изчислява съгласно съществуващите методи, държейки сметка на характеристиката дебит-напор, намираща се на табелата на апарата и дадена в параграф 24. • Частите от опаковката (пластмаса, полистирол и др.), криещи опасности, не трябва да са достъпни за деца. • Първото запалване трябва да се извърши от Специализираната техническа служба. Неспазването на гореказаното води до отпадане на гаранцията

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТО Този котел служи за затопляне на водата до температура по-ниска от тази на кипене и при атмосферно налягане. Той се свързва към отоплителната инсталация и към системата за разпределение на БГВ в зависимост от своята мощност и характеристики. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, проверете следното: а) Дали котелът може да работи с вида газ, който е на разположение. Това се вижда на опаковката, а също така и на табелата на котела. b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения. При изключителни случаи коминът може да се използва и за други съоръжения, при спазване на съществуващите специфични норми и изисквания. c) При свързване на котела към вече съществуващи комини, същите трябва основно да се почистят, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1. Контур БГВ: 1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти. 1.2. След монтиране на котела и преди първият пуск е необходима да измиете основно инсталацията. 1.3. Използваните материали за контур БГВ отговарят на Директива 98/83/СЕ. 2. Контур отопление 2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите и заварките и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, не киселинни и не алкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции. 2.2. Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника).

Неспазването на горепосочените изисквания води до отпадане на гаранцията.

14


13. МОНТАЖ След като сте избрали мястото за котела, фиксирайте шаблона на стената. Пристъпете към изпълнение на инсталацията, започвайки с водните и газови връзки, разположени в долната част на шаблона. Съветваме Ви да монтирате два спирателни крана (подаване и връщане) G3/4” на контура за отопление, позволяващи да се извършват ремонтни операции без изпразване на отоплителната система. При съществуващи вече отоплителни инсталации Ви съветваме, освен казаното, да монтирате в ниската част на връщащата тръба, филтър за събиране на утайки и други остатъци след промиване на системата. След като монтирате котела на стената свържете, съгласно инструкциите дадени в следващите раздели, тръбите на комина. При монтаж на котел с естествена тяга, модели 240 i - 1.240 i, свържете котела към комина посредством метална тръба, устойчива на нормални механични натоварвания, топлина, действие на продуктите от горене, както и евентуален конденз.

Фиг. 5

14. РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА

Фиг. 6

15


15. МОНТАЖ НА КОМИНА Модели: 240 Fi - 310 Fi - 1.240 Fi - 1.310 Fi Монтирането на котела може да се осъществи бързо и лесно, благодарение на доставените с него и описани по долу аксесоари. Котелът е предназначен за свързване с коаксиални комини - вертикални или хоризонтални. Посредством разделителен комплект може да се използват и отделни тръби за димните газове и въздуха. Използвайте само аксесоари доставени от производителя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира максимална сигурност на работата, необходимо е коминът, да е добре фиксирани към стената, посредством доставените фиксаторни скоби.

Фиг. 7

КОАКСИАЛНИ (КОНЦЕНТРИЧНИ) КОМИНИ Този вид комин позволява аспирация на въздух и димоотделяне, както извън сградата, така и в коминни тела от типа LAS. Коаксиалното коляно 90° позволява да се свърже котелът с терминала на комина в каквато и да е посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Това коляно може да се използва като допълнително към коаксиални системи или към колена 45°. При отвеждане на продуктите от изгарянето навън коминът трябва да излиза от стената най-малко с 18 mm, за да позволи монтирането на алуминиева розетка , предпазваща от влизането на вода. Минималният наклон към външната стена на такъв димоотвод трябва да бъде 1 cm на метър дължина. • •

Монтирането на едно коляно 90° намалява общата дължина на димоотвода с 1 метър. Монтирането на едно коляно 45° намалява общата дължина на димоотвода с 0,5 метър.

Заб.: Първото коляно 90° не влиза при изчисленията на максималната налична дължина.

Mодел котел

Дължина (m)

Използване на ДИАФРАГМА За АСПИРАЦИЯ

B 240 Fi 1.240 Fi 310 Fi 1.310 Fi

Използване на ДИАФРАГМА за ДИМНИ ГАЗОВЕ

A

0–1 1–2 2–5

Да Не

Да Не Не

0–1 1–2

Не Да

Да Не

2–4

Не

Не

16


15.1 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ХОРИЗОНТАЛНИ КОМИНИ

15.2 ПРИМЕРИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМИНИ ТИП LAS

15.3 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ВЕРТИКАЛНИ КОМИНИ Монтажът може да се направи, както на наклонен покрив така и на равен, използвайки аксесоар комин и специална керемида на разположение при заявка.

За по-подробни инструкции, отнасящи се до монтажа на аксесоарите вижте придружаващите ги описания.

17


... СДВОЕНИ КОМИНИ

Този вид комин позволява отвеждането на димните газове, както извън помещението, така и в отделено коминно тяло. Аспирацията на въздух може да се извърши от място различно на отвеждането на димните газове. Комплектът е съставен от редукторна тръба за димните газове (100/80) и от тръба за аспирация на въздух. При монтажа използвайте уплътненията и винтовете, свалени от предпазната тапа. 23Наличната диафрагма в котела (фиг. 8) трябва да се отстрани, когато L1+L2>4m.

Модел на Котела

240 Fi 1.240 Fi

310 Fi 1.310 Fi

(L1+L2)

0÷4 4 ÷ 15 15 ÷ 25 25 ÷ 40 0÷2 2÷8 8 ÷ 25

Позиция на Регулатора (индекс)

Използване на ДИАФРАГМА (димни тръби) А

CO2 % G20

G31

6,4

7,3

7,4

8,4

Да

3 1 2 3 1 2 3

Не

Не

Коляното 90° позволява свързването на котела към тръбите за димни газове и въздух във всяка посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Такова коляно може да се използва като допълнително при сглобяване на тръбите или заедно с коляно 45°. • Инсталиране на коляно 90° намалява общата дължина на тръбите с 0,5 m. • Инсталиране на коляно 45° намалява общата дължина на тръбите с 0,25 m.

Регулиране подаването на въздух при разделен комин Такава регулировка е необходима за оптимизирането на КПД и параметрите на горене. Въртейки аспираторната връзка, която може да е монтирана от ляво или отдясно на комина, може да се увеличава или намалява количеството въздух в зависимост от общата дължина на тръбите за димни газове и въздух. Завъртете клапата надясно, за да намалите подавания въздух и обратно, за да го увеличите. За по-добра работа може да измерите, с анализатор на изгорелите газове, съдържанието на СО2 в димните газове при максимална топлинна мощност и да регулирате на степени количеството въздух докато достигнете ниво за СО2 дадено в таблицата, ако измерванията показват по-малка стойност. За правилния монтаж на този регулатор вижте придружаващата го инструкция.

Фиг.9

18


15.4 РАЗМЕРИ СДВОЕН КОМИН

15.5 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ СЪС СДВОЕН ХОРИЗОНТАЛЕН КОМИН Важно - Минималният наклон към външната стена трябва да е 1 cm за метър дължина. Когато е инсталиран комплект за събиране на конденза, наклонът трябва да е към котела.

Заб.: За типология C52 терминалите за аспирация на въздух и тези за евакуация на изгорелите газове не трябва да се разполагат на противоположни стени в помещението. Максималната дължина на тръбопровода за аспирация трябва да бъде 10 m. Когато дължина на димоотвода е поголяма от 6 m е необходимо в близост до котела да се монтира комплект за събиране на конденза, доставен с котела като аксесоар.

15.5 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ СЪС СДВОЕН ВЕРТИКАЛЕН КОМИН

19


Важно: Тръбата за отвеждане на димните газове трябва да бъде изолирана с подходяща изолация в местата, където допира стените на жилището (напр. стъклена вата). За по-подробни инструкции, отнасящи се до монтажа на аксесоарите вижте придружаващите ги описания.

16. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Електрическата сигурност на апарата е гарантирана само при правилно и ефикасно заземление, реализирано според изискванията на съществуващите нормативи. Котелът се свързва към електрическа мрежа с еднофазно напрежение 230 V + земя посредством, доставеният с котела, трипроводников кабел и спазвайки полярността ФАЗА – НУЛА. За свързването използвайте двуполюсен прекъсвач с отвор на контактите минимум 3 mm. Ако трябва да подмените захранващия кабел, използвайте трипроводников с гумена изолация тип: “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 с максимален диаметър 8 mm. ДОСТЪП ДО ЗАХРАНВАЩИЯ КЛЕМОРЕД М1 • изключете захранващото напрежение посредством двуполюсния прекъсвач; • развийте двата винта от командното табло на котела; • завъртете командното табло; • свалете капака на клемореда, за да имате достъп до електрическите връзки (фиг. 10). Бързодействащите стопяеми предпазители 2А са вградени в захранващия клеморед (извадете носача на предпазителя, черен цвят, за контрол и/ или подмяна). ВАЖНО: Спазвайте полярността! (L) =ФАЗА - (N) =НУЛА ЛЕГЕНДА: (L) =ФАЗА (кафяв) (N) =НУЛА (небесно син) (┴) =ЗЕМЯ (жълто-зелен) (1) (2) = Контакти за стаен термостат ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато апаратът е свързан директно към подово отопление, трябва да се предвиди (задължение на инсталатора) предпазен термостат за защита от превишена температура.

17. МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Дистанционното управление може да се монтира директно на котела или на стена.

17.1 МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕЛНИЯ КАПАК НА КОТЕЛА За да монтирате дистанционното на котела, действайте както следва: 1. Развийте двата винта (а-в фиг.11), които фиксират мантията към котела; 2. Повдигнете леко мантията и натиснете с ръка капака на челния панел навън (фиг. 11); 3. Прекарайте червения проводник, от клеморед М2 (разположен зад мантията), през отвора за монтиране на дистанционното; 4. Отворете дистанционното (няма винтове), използвайки ръката като лост, срежете и свържете червения проводник, както е показано на фиг. 11.3

20


5. 6.

Поставете дистанционното в специалното легло върху командното табло на челния капак, без да прилагате прекомерна сила; Затворете мантията фиксирайки я с винтовете към котела (фиг. 11).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дистанционното е за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ. Не трябва да се свързва към мрежата 230 V. За електрическото свързване вижте параграфи 27 и 32. ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ • •

задайте параметър „MODUL” и „AMBON” и двата със стойност 0, както е описано в параграф 19.1; задайте параметър F10 = 02, както е описано в параграф 20.

СВЪРЗВАНЕ НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ • • •

осигурете достъп към захранващия клеморед (фиг. 10); свържете изводите на термостата към клеми 1 и 2; подайте електрическо захранване ма котела;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако няма да се използва стаен термостат поставете мост между изводите 1-2 на клемореда М1 (фиг. 10). ФУНКЦИЯ НА БУТОН Бутонът не действа вече според описанието в параграф 4.1 (функция ECONOMY-COMFORT). Котелът подава топлина на отоплителния контур, само когато има искане за топлина от програмирания часови диапазон и от стайния термостат. Натискайки бутон може да се задейства котела, когато стайният термостат иска топлина, а програмирания часови диапазон не (ръчно „принуждаване”). В този случай дисплеят на дистанционното визуализира мигащ символ . Ръчното действие завършва при следващия програмиран часови диапазон, когато няма искане за топлинна енергия.

21


17.1 МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТЕНА За да монтирате дистанционното на стена, действайте както следва: 1. развийте двата винта (а-в фиг. 11), които фиксират мантията към котела; 2. осигурете достъп към клеморед М2, както е показано на долната фигура; 3. отстранете двата червени проводника от клемите 1-2 и свържете двата проводника на дистанционното.

Фиг. 12

ВАЖНО: След като монтирате дистанционното подайте напрежение към апарата, за да проверите дали дистанционното работи правилно.

18. ПРОМЯНА ВИДА НА ГАЗА Котелът може да се трансформира за газ метан (G20) или течен газ (G31) от Специализираната сервизна служба. Начините за настройка на регулатора на налягане се различават малко в зависимост от вида на използвания газов клапан (HONEYWELL или SIT фиг. 13). Извършете следните операции в долупосочената последователност : A) Подмяна на дюзите • развийте внимателно главната горелка от гнездото; • подменете дюзите на главната горелка, внимавайки да ги завиете докрай, за да избегнете газов теч. Диаметрите на дюзите са дадени в таблица 1. B) Промяна напрежението на модулатора • изберете параметър F02 в зависимост от вида газ, както е описно в глава 20. C) Настройка регулатора на налягане • свържете положителния извод на един диференциален манометър, по възможност воден, към щуцера за налягане (Pb) на газовия клапан . Само за моделите със затворена камера свържете отрицателния извод на същия манометър към “T” връзка, която позволява да се свържат заедно: компенсационния щуцер на котела, компенсационния щуцер на газовия клапан (Pc) и манометъра. (Подобно измерване може да се направи свързвайки манометъра към щуцера за налягане (Pb) и без челния капак на затворената камера); Друго измерване на налягането на горелката, различно от гореописаните, би било погрешно, недържейки сметка за подналягането създадено от вентилатора в затворената камера.

22


Фиг.13

C1) Регулиране на номинална мощност: • отворете кранчето за газа; • натиснете бутон (фиг. 1) и изберете режим ЗИМА; • отворете кранчето за непрекъсната консумация на БГВ при минимален дебит 10 l в минута или се уверете, че има максимално искане за топлина енергия; • свалете капака на модулатора; • регулирайте месинговия винт (a) докато получите стойностите за налягането дадени в Таблица 1; • проверете дали динамичното налягането за захранване на котела, измерено на щуцера за налягане (Pa) на газовия клапан е правилното (37 mbar за газ пропан или 20 mbar за метан). C2) Регулиране при намалена мощност: • разкачете захранващия кабел на модулатора и развийте винт (b) до достигане стойност на налягането отговарящо на намалена мощност (Таблица 1); • свържете отново кабела; • поставете отново капака на модулатора и затегнете. C3) Заключителни проверки • отбележете върху табелата на апарата вида газ и направената настройка.

Taблица за дюзите на горелката Вид газ Диаметър на дюзите (mm) Налягане на горелката (mbar*) НАМАЛЕНА МОЩНОСТ Налягане на горелката (mbar*) НОМИНАЛНА МОЩНОСТ Брой на дюзите * 1 mbar = 10,197 mm H2О Taблица 1 Консумация 15 °C - 1013 mbar Номинална мощност Намалена мощност Минимална топлинна мощност

240 Fi – 1.240 Fi G20 G31 1,18 0,74 1,9 4,9

240 i – 1.240 i G20 G31 1,18 0,74 1,9 4,7

310 Fi – 1.310 Fi G20 G31 1,28 0,77 1,8 4,9

11,3

10,0

13,0

29,4

26,0

35,5

15

240 Fi – 1.240 Fi G20 G31 2,84 m3/h 2,09 kg/h 1,12 m3/h 0,82 kg/h 34,02 MJ/m3 46,3 MJ/kg

Taблица 2

23

240 i – 1.240 i G20 G31 2,78 m3/h 2,04 kg/h 1,12 m3/h 0,82 kg/h 34,02 MJ/m3 46,3 MJ/kg

310 Fi – 1.310 Fi G20 G31 3,52 m3/h 2,59 kg/h 1,26 m3/h 0,92 kg/h 34,02 MJ/m3 46,3 MJ/kg


19. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИИ 19.1 РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ За да влезете в режим Информации и Настройки трябва да натиснете за не по-малко от 3 секунди бутон IP; Достъпа до този режим се сигнализира с подвижен надпис “INFO”. За да излезете е достатъчно да натиснете еднократно бутон IP. За да проследите информацията натиснете бутон OK; когато визуализираните големите цифри мигат може да се променя стойността посредством бутони +/-

.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Комуникацията между електронната платка на котела и телекомандата не е мигновена. В някои случаи трябва да се изчака определен период от време, зависещо от вида на предаваната информация, преди да се изпълни подадената команда ОТОПЛИТЕЛЕН КОНТУР Максимална setpoint отоплителен контур, задавана стойност посредством бутони +/. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: натискайки бутон може да се променя температурната скала от °C в °F. • “EXT°c” Външна температура (cъс свързана външна сонда ). • “CH O>” Teмпература на подаваната вода отоплителен контур. • “CH R<” Температура на връщаната вода отоплителен контур (не е предвидено). • “CH S^” Set-point вода отоплителен контур. • “CH MX” Maксимална setpoint отоплителен контур (зададена макс. стойност). • “CH MN” Mинимална setpoint отоплителен контур (зададена мин. стойност).

• “CH SL”

КОНТУР БГВ • “HW O>” • “HW S^” • “HW MX” • “HW MN”

Teмпература на подаваната вода за БГВ или бойлер. Set-point БГВ. Задавана стойност посредством бутони +/Maксимална setpoint БГВ (зададена макс. стойност). Mинимална setpoint БГВ (зададена мин. стойност).

.

ПРЕДВИДЕНИ ИНФОРМАЦИИ • “PWR %” Ниво на мощност/ модулация на пламъка (в %). • “P BAR” Налягане на водата в отоплителния контур ( в bar). • “F L/M” Поток на подаваната БГВ (в l/min). ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ • “K REG” Регулационна константа (0,5...6,5) за температурата на подаваната вода за отопление (фабрична стойност 3 - Вижте параграф 25 - графика 3). Задавана стойност посредством бутони +/. Една голяма стойност би довела до по-висока температура в отоплителния контур. Избирайки правилна стойност за регулационната константа K REG, при промяна на външната температура, вътрешната температура запазва зададената стойност. • “BUILD” Параметър зависещ от размерите на помещението (1..10 - фабрична стойност 5). Задавана стойност посредством бутони +/. Една висока стойност е подходяща за голямо помещение / отоплителен контур с висока топлинна инерция и обратно, ниска стойност за малки помещения или отоплителни съоръжения с малка инерция (термоконвертори). • “YSELF” Активиране/ дезактивиране на функция автоматично адаптиране температурата на подаваната вода за отопление (фабрична стойност 1). Константата “K REG” търпи промени за постигане на комфорт в помещението. Стойност 1 показва активиране на функцията, докато 0 означава дезактивиране. Тази функция е оперативна при свързана външна сонда. Посредством бутони +/-

тази стойност може да се променя.

24


• “AMBON” Активиране/ дезактивиране на Вътрешна Сонда от дистанционното (фабрична стойност 1). Стойност = 1 показва активиране на функцията, докато 0 означава дезактивиране (фабрична стойност = 1). При тези условия контролът на стайната температура зависи от температурата на подаване за избрания котел (“CH SL”). Ако дистанционното е монтирано в котела трябва да изключите функцията. Натискайте бутоните +/, за да промените тази стойност. Заб.: Вижте таблицата показваща възможните комбинации между AMBON и MODUL. 31 • “MODUL” Активиране/ дезактивиране на Модулацията на температурата на подаване в зависимост от вътрешната температура (при активирана Вътрешна Сонда) и от външната температура (ако има външна сонда). Фабрична стойност 1. Стойност = 1 показва активиране на функцията, докато 0 означава дезактивиране , за да промените тази стойност. Натискайте бутоните +/Заб.: Вижте таблицата показваща възможните комбинации между AMBON и MODUL. Taблица с комбинациите на функциите AMBON и MODUL AMBON

MODUL

1 0

1 1

0 1

0 0

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ +/Регулиране вътрешната температура (температура подаване модулираща) C външна сонда : Регулиране криви KREG Без външна сонда : Регулиране изчислената температура подаване (съветваме ви да зададете MODUL = 0) Регулиране setpoint температура подаване. Регулиране вътрешната температура (температура подаване фиксирана)

• “HW PR” Активиране програматор БГВ (0-1-2). Фабрична стойност 0. • 0: Дезактивиране • 1: Винаги активно • 2: Aктивно cъс седмична БГВ програма (“HW PR” вижте параграф 3.7) • “NOFR” Вкл./ изкл. Функция Против замръзване за котела (фабрична стойност = 1). Стойност = 1 означава активиране на функция против замръзване за помещението, стойност = 0 означава дезактивиране. ВНИМАНИЕ: оставяйте винаги активна (1) тази функция. • “COOL” Вкл./ изкл. контрола на вътрешната температура през лятото (фабрична стойност =0). Избирайки този параметър = 1 се активира функцията и се прибавя друг режим на работа за котела - параграф 3.2: ESTATE - INVERNO - ESTATE+COOL - SOLO RISCALDAMENTO – SPENTO ЛЯТО – ЗИМА – ЛЯТО+ОХЛАЖДАНЕ – САМО ОТОПЛЕНИЕ - ЗАГАСЕН За активиране на функцията натиснете многократно бутон , докато на дисплея се визуализира символ , от дясно на часа. Задачата на тази функция е да активира използването на дистанционното, за да може да се управлява, през лятото, включването на един или повече външни климатици (например такива за въздуха). По този начин платката реле на котела активира външния климатик, когато вътрешната температура превиши стойността на зададената от телекомандата температура. мига. За свързване на платката реле вижте инструкциите При искане за работа в този режим, на дисплея символ предназначени за СЕРВИЗ.

19.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ За по-пълна техническа информация вижте документа „ИНСТРУКЦИИ ЗА СЕРВИЗНА СЛУЖБА”.

25


20. ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

За задаване параметри на котела действайте както следва: • натиснете за не по-малко от 3 секунди бутон IP; • натиснете и задръжте натиснат бутон и последователно натиснете бутон (вижте дадената фигура). Когато функцията е активна на дисплея излиза надпис “F01” и стойността на избрания параметър. Промяна на параметри ; • За да видите различните параметри използвайте бутоните +/• За да промените отделен параметър използвайте бутоните +/; Заб.: стойността се запаметява автоматично след 3 секунди. (Не натискайте никакъв бутон, докато стойността не започне да мига). Описание на параметрите

Фабрично настройки 240Fi

F01 F02 F03

F04 F05

Tип котел 10 = затворена камера - 20 = отворена камера Вид газ 00 = METAН; 01 = GPL Хидравлична система 00 = проточен апарат 00 05 = апарат с външен бойлер 08 = апарат само отопление Избиране на реле програмиране 1 02 = зонов контур (Вижте инструкция SERVICE) Избиране на реле програмиране 2 13: функция “cool” за съоръжение с външно охлаждане (Вижте инструкция SERVICE)

1.240Fi

240 i

10

00

08

00

02 04

Конфигурация вход външна сонда (Вижте инструкция SERVICE)

00

F07…F09

Информации производител Начин на монтаж на дистанционното 00 = на стена (параграф 17.2) 01 = не се използва 02 = в котела (параграф 17.1) Информации производител Максимална мощност отопление (0-100%) Максимална мощност БГВ (0-100%) Минимална мощност отопление (0-100%) Задаване максимална setpoint (°C) отопление 00 = 85°C - 01 = 45°C

00 00

F11…F12

F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26…F29

F30 F31 F32…F41 Последен параметър

00 100 100 00 00

Време за постциркулация на помпата отопление (01-240 мин.) Време за изчакване в режим отопление преди ново запалване (00-10 минути) - 00=10 секунди Информации производител Информации производител Функция антилегионела 00 = Изключена - 01 = Включена

03 03

Информации производител Maксимална температура setpoint БГВ Информации производител Защита от липса на вода Информации производител (параметри само за четене) Информации производител Информации производител Диагностика (Вижте инструкция SERVICE) Активиране функция настройки (Вижте инструкция SERVICE)

00 60 35 00 -10 30 -0

Внимание: не променяйте стойността на параметрите “Информации производител”.

26

310Fi

1.310Fi

10

00 или 01

F06

F10

1.240 i

20

07 -00

08

00

08


21. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА И РЕГУЛИРАНЕ Котелът е произведен, за да задоволи всички изисквания на Европейските нормативи и е оборудван с: • Пресостат въздух (модели 240Fi - 310Fi - 1.240Fi - 1.310Fi) Този елемент (17 – фиг. 20) позволява запалване на горелката само при наличие на пълна ефикасност на контура димни газове. При наличие на една от следните аномалии: • запушен комин • запушена тръба вентури • блокирал вентилатор • прекъснал пресостат Котелът стои в очакване сигнализирайки код на грешка 03E (вижте таблицата в параграф 9). • Термостат димни газове (модели 240 i - 1.240 i) Този елемент(15 – фиг. 21), чийто датчик е монтиран от лявата страна на димозаборника, прекъсва подаването на газ към горелката при запушен комин и/или липса на тяга. В този случай котелът блокира сигнализирайки код на грешка 03Е ( параграф 9). За да запалите котела отново, след като сте отстранили причината за блокиране, вижте параграф 9. Забранено е изключването на този защитен елемент • Защитен термостат Този елемент, чийто датчик е монтиран на подаването за отопление, прекъсва подаването на газ към горелката при прегряване на водата в първичния контур. В този случай котелът блокира и само след отстраняване на причината може да повторите запалването (вижте параграф 9). Забранено е изключването на този защитен елемент • Електрод за следене на пламъка Електродът за следене на пламъка, монтиран от дясно на горелката, гарантира защита при липса на газ или при непълно запалване на горелката. При това условие котелът блокира след 3 опита за запалване. За да възстановите нормалните условия на работа, вижте параграф 9. • Воден пресостат Този елемент позволява запалването на главната горелка само ако налягането в контура е по-голямо от 0,5 bar. • Постциркулация на помпата контур отопление Постциркулацията на помпата, осигуряваща се по електронен път, има продължителност 3 минути (F17 - параграф 20) и се активира в режим отопление, след загасване на горелката при сработил стаен термостат. • Постциркулация на помпата контур БГВ Постциркулацията на помпата, осигуряваща се по електронен път, има продължителност 30 секунди и се активира при спиране на помпата в режим БГВ. • Елемент против замръзване (контур отопление и БГВ) Електронното управление на котела има и функция против замръзване в режим отопление, която при температура на подаване по-ниска от 5 °C включва горелката, докато същата температура достигне 30 °C. • Липса на циркулация на водата в първичния контур (блокирала помпа или наличие на въздух) При липса или недостатъчна циркулация на водата в първичния контур, котелът блокира сигнализирайки код на грешка 25E (параграф 9). • Противоблокировка на помпата При липса на заявка за отопление в продължение на 24 последователни часа, помпата се включва автоматично за 10 секунди. Тази функция е активна ако котелът има електрическо захранване. • Противоблокировка на трипътния вентил При липса на искане за отопление в продължение на 24 часа трипътния вентил прави една пълна комутация. Тази функция е активна ако котелът има електрическо захранване. • Предпазен клапан (контур отопление) Този елемент, настроен за 3 bar, служи за защита на отоплителния контур. Съветваме ви да свържете предпазния вентил към подходящ сифон за отвеждане. Забранено е използването му за изпразване на отоплителния контур. • Функция антилегионела (модели 1.240Fi - 1.240i - 1.310Fi с бойлер) Тази функция НЕ е активна, за да я активирате изберете параметър F21=01 (както е описано в параграф 20). Когато функцията е активна, електронното управление на котела, през интервали от една седмица, повишава температурата на водата в бойлера над 60°C (функцията е оперативна само ако водата не е превишавала 60°C предишните 7 дни). Забележка: при повреда на сондата NTC за БГВ контура (позиция 5 – фиг. 20-21), производството на БГВ продължава. Контролът на температурата в този случай се осъществява от сондата подаване.

27


22. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗА ГОРЕНЕ И СЛЕДЕНЕ НА ПЛАМЪКА

фиг. 15

23. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕТО

За да се провери по време на работа КПД на горене и чистотата на изгорелите газове, котелът е снабден с два извода за тази специфична цел. Единият извод е свързан към тръбата за димни газови и позволява да се контролира чистотата на изгорелите газове и КПД на горенето. Другият се намира на тръбата за аспирация на въздух и позволява да се определи наличието на продукти от изгарянето във въздуха, при използването на коаксиална система тръби. От извода, разположен на тръбата за димни газове могат да се определят следните параметри: • температура на продуктите на горене; • концентрация на кислород (O2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2); • концентрация на въглероден оксид (CO). Температурата на необходимия за горенето въздух може да се измери от извода на тръбата за аспирация на въздух, поставяйки измервателна сонда на около 3 cm. За моделите котли с естествена тяга е необходимо да се направи отвор на димоотводните тръби на разстояние от котела = 2 пъти вътрешния диаметър на същите тръби. Посредством този отвор могат да се определят следните параметри: • температура на продуктите на горене; • концентрация на кислород (O2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2); • концентрация на въглероден окис (CO). Температурата на необходимия за горенето въздух може да се измери на входа на въздуха към котела. Отворът, направен при първото пускане от Специализирания сервиз, след извършената проверка трябва да се затвори добре с оглед да се гарантира херметичността на димоотвода при нормалната работа на котела.

24. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕБИТ/НАПОР

Използваната помпа е с висок напор и е годна за всякакъв вид двутръбна или еднотръбна отоплителна инсталация. Вграденият в помпата автоматичен обезвъздушител позволява бързо отделяне на въздуха от отоплителната система.

28


25. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНА СОНДА Котелът позволява свързването на външна сонда, доставена като аксесоар. Свържете сондата към клемите 3-4, както е показано на фиг. 16 спазвайки инструкцията придружаваща сондата.

Фиг. 16 Посредством свързана външна сонда са възможни два начина за регулиране температурата на подавана вода за отопление. Когато дистанционното е монтирано в котела (параграф 17.1) регулирането на температурата подаване отопление зависи . от кривата “K REG” (графика 3) избрана ръчно посредством бутоние +/Когато дистанционното е монтирано на стената (параграф 17.2) регулирането на подаваната температурата за отопление е автоматично. Електронното управление предвижда автоматично избиране на правилната климатична крива в зависимост от външната температура и измерената стайна температура (вижте също глава 19.1). ВАЖНО: Стойността на температурата подаване ТМ зависи от избрания параметър F16 (глава 20). Максимално задаваната температура може да бъде 85 или 45 °C.

Фиг. 16.1 Свържете кабела, доставен като аксесоар заедно със сондата, към клема CN5 от електронната платка (Фиг. 16.1). Завъртете двуполюсната клема, свързана с кабела, и свържете крайщата към клеми 3-4 на клеморед М2, както е показано на Фиг. 16.

29


Криви K REG

Tm = Подавана температура Te = Външна температура

26. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШЕН БОЙЛЕР И ДВИГАТЕЛ ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ Модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сондата NTC, за предимство на БГВ контура, и двигателят на трипътния вентил не са включени в доставката, тъй като се предлагат като аксесоари. СВЪРЗВАНЕ НА СОНДА БОЙЛЕР Котелът е предназначен за свързване с външен бойлер. Свържете водните връзки на бойлера според фиг. 17. Свържете сондата NTC, за предимство на БГВ, към изводи 5-6 на клеморед М2. Чувствителният елемент на сондата NTC трябва да се постави в специално предвиденото за целта гнездо на самия бойлер. Регулиране температурата на БГВ (35 °C ... 65 °C) се осъществява посредством бутони .

30


ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали параметър F03 = 05 (параграф 20) ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ ДВИГАТЕЛ ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ (Модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi) Двигателят на трипътния вентил и съответните проводници са доставени отделно като kit. Свържете двигателя на трипътния вентил според дадената фигура. Действайте по следния начин: 1. развийте трите фиксаторни винтa и повдигнете командното табло; 2. свържете проводниците на двиг. трипътен вентил (бял-червен-черен), както е показано на фигурата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверете за правилното фиксиране на проводниците в клемата CN1. 3. осигурете проводника за каблажа в командното табло; 4. затворете командното табло с винтовете. СГЛОБЯВАНЕ ДВИГАТЕЛ ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ (Модели 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)

ЗАБЕЛЕЖКА: Свалете капачката на трипътния вентил преди да свържете двигателя

31


27. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ ПРИ ЗОНОВ КОНТУР 27.1 - СВЪРЗВАНЕ НА ПЛАТКАТА РЕЛЕ (ДОСТАВЕНА КАТО АКСЕСОАР) Платката реле не е включена в доставката на котела, а се доставя като аксесоар. Свържете връзките CN6 на платката на котела и на платката реле посредствон доставения кабел FLAT. Свържете изводите 1-2-3 от клемата CN1 към изводите 10-9-8 на клеморед M1 на котела (фиг. 18).

Фиг. 18

27.2 - СВЪРЗВАНЕ НА ЗОНИ Контакта за искане работа в зони, неконтролирани от дистанционното, трябва да се свърже в паралел към изводите 1-2 „ТА” на клеморед M1 от фиг. 18.1. Контролираната от дистанционното зона се управлява от електроклапана на зона 1, както е показано на фиг. 18.1.

Фиг. 18.1 ВАЖНО: Проверете дали параметър F04 = 2 (като фабрично зададена стойност – глава 20).

32


28. ПОЧИСТВАНЕ НА БГВ КОНТУРА ОТ ВАРОВИКОВИ ОТЛАГАНИЯ (Не е предвидено в моделите 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)

Почистването на контура БГВ може да се направи без да се демонтира топлообменника вода-вода, ако има предварително монтиран специален кран (по заявка) на изхода за БГВ. За почистването е необходимо следното: • Да се затвори кранчето на входа за санитарна вода. • Да се източи водата от БГВ контура от крана за потребление. • Да се затвори крана на изхода за санитарна вода. • Да се развият двете тапи на спирателните кранчета. • Да се свалят филтрите. Когато не е монтиран специален кран, трябва да демонтирате топлообменника, както е описано в следващия параграф и да го почистите отделно. Съветваме ви да почистите от варовикови отлагания също и гнездото на сондата NTC монтирана в БГВ контура. За почистването на топлообменника и/ или БГВ контура ви съветваме да използвате Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL.

29. ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА ВОДА-ВОДА

(Не е предвидено в моделите 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi) 29. P Топлообменникът вода-вода, пластинчат тип от неръждаема стомана, може лесно да се демонтира с помощта на отверка, следвайки долуописаното: • изпразнете контура, по възможност само котела, посредством специално предвиденото кранче за изпразване; • източете водата от БГВ контура; • развийте двата винта фиксиращи топлообменника, видими от челната страна и го извадете от гнездото му (фиг. 19).

30. ПОЧИСТВАНЕ ФИЛТЪРА ЗА СТУДЕНА ВОДА 30.

(Не е предвидено в моделите 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi)

На водната група на котела е монтиран филтър за студената вода. За почистването му действайте както следва: • Източете водата от БГВ контура. • Развийте гайката от групата датчик поток (фиг. 19). • Извадете от гнездото му датчика с филтъра. • Отстранете евентуалните нечистотии. Важно: при смяна или почистване на “OR” пръстените за водната група, не използвайте за смазване масло или грес, а само Molykote 111. Фиксаторна гайка датчик поток

Фиг. 19

Фиксаторни винтове топлообм. вода-вода

33


31. ФУНКЦИОНАЛНИ СХЕМИ 31.1 - 240 Fi - 310 Fi

Фиг. 20 Легенда: 1. Датчик предимство БГВ 2. Воден пресостат 3. Трипътен вентил 4. Сонда NTC БГВ 5. Датчик поток с филтър и ограничител на водния дебит 6. Двигател трипътен вентил 7. Газов клапан 8. Разширителен съд 9. Електрод запалване 10. Сонда NTC отопление 11. Предпазен термостат 12. Топлообменник вода-димни газове 13. Димозаборник 14. Вентилатор

15. Щуцер за налягането положителен (за моделите 310 Fi трябва да е затворен) 16. Пресостат въздух 17. Щуцер за налягане отрицателен 18. Електрод за следене на пламъка 19. Горелка 20. Рампа газ с дюзи 21. Пластинчат топлообменник вода-вода (автоматичен бай-пас) 22. Помпа с автоматичен обезвъздушител 23. Кранче за пълнене на съоръжението 24. Кранче за източване на котела 25. Манометър 26. Предпазен клапан

34


31.2 - 240 i

Фиг. 21 Легенда: 1. Датчик предимство БГВ 2. Воден пресостат 3. Трипътен вентил 4. Сонда NTC БГВ 5. Датчик поток с филтър и ограничител на водния дебит 6. Двигател трипътен вентил 7. Газов клапан 8. Разширителен съд 9. Електрод запалване 10. Сонда NTC отопление 11. Предпазен термостат 12. Топлообменник вода-димни газове

13. Димозаборник 14. Термостат димни газове 15. Електрод за следене на пламъка 16. Горелка 17. Рампа газ с дюзи 18. Пластинчат топлообменник вода-вода (автоматичен бай-пас) 19. Помпа с автоматичен обезвъздушител 20. Кранче за пълнене на съоръжението 21. Кранче за източване на котела 22. Манометър 23. Предпазен клапан

35


31.3 – 1.240 Fi – 1.310 Fi

Легенда: 1. Автоматичен бай-пас 2. Воден пресостат 3. Трипътен вентил 4. Газов клапан 5. Разширителен съд 6. Електрод запалване 7. Сонда NTC отопление 8. Предпазен термостат 9. Топлообменник вода-димни газове 10. Димозаборник 11. Вентилатор 12. Щуцер за налягането положителен (за моделите 310 Fi трябва да е затворен)

13. Пресостат въздух 14. Щуцер за налягане отрицателен 15. Електрод за следене на пламъка 16. Горелка 17. Рампа газ с дюзи 18. Автоматичен вентил обезвъздушаване 19. Помпа с автоматичен обезвъздушител 20. Кранче за източване на котела 21. Манометър 22. Предпазен воден вентил

36


31.4 – 1.240 i

Фиг. 23 Легенда: 1. Автоматичен бай-пас 2. Воден пресостат 3. Трипътен вентил 4. Газов клапан 5. Разширителен съд 6. Електрод запалване 7. Сонда NTC отопление 8. Предпазен термостат 9. Топлообменник вода-димни газове

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Димозаборник Термостат димни газове Електрод за следене на пламъка Горелка Рампа газ с дюзи Автоматичен вентил обезвъздушаване Помпа с автоматичен обезвъздушител Кранче за източване на котела Манометър Предпазен вентил

37


32. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ 32.1 - 240 Fi - 310 Fi

38


32.2 - 240 i

39


32.3 – 1.240 Fi – 1.310 Fi

40


32.4 – 1.240 i

41


33. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Монтажът трябва да се извърши при стриктно спазване на действащите местни и европейски нормативни документи. Разположение на терминала

Разстояние

Под прозорец Под отвор за проветряване Под навес Под балкон От прозорец От отвор за проветрение От димни тръби вертикални или хоризонтални От ъгъл на помещението От вход за помещението От пода Между два вертикални терминала Между два хоризонтални терминала От челна повърхност без отвор и терминал с радиус 3 m от изхода на димните газове Същото, но с отвор и терминал с радиус 3 m от изхода на димните газове

А B C D E F G H I L M N O P

Апарати от 16 до 35 kW (mm) 600 600 300 300 400 600 300 300 300 2500 1500 1000 2000 3000

Отвеждане на изгорелите газове за апарати тип В Газовите апарати, снабдени с връзка за отвеждане на димните газове, трябва да се свързват директно към комин или димни тръби с гарантирана ефикасност: Само при липса на такива се позволява отвеждането на димните газове директно навън. Връзката към комина и/или димните тръби, Фиг. (А), трябва: • да е добре уплътнена и изработена от материали устойчиви на: нормални сътресения, топлина, действието на продуктите от изгаряне на горивото и евентуален конденз;

42


• • • •

да има не повече от три колена променящи посоката, включително това за комина и/или димната тръба, изпълнени с вътрешни ъгли по-големи от 900. Смяната на посоката трябва да се прави само с подходящи колена; оста на терминала трябва да е перпендикулярна на вътрешнта стена на комина и/или димната тръба; да има, по цялата си дължина, сечение не по-малко от това на отвеждащата тръба на апарата; да няма елементи за контрол (розетки).

Фиг. А За отвеждане димните газове директно навън (фиг. В), не трябва да има повече от две промени на посоката. Вентилация на помещенията за апарати тип В. Задължително е в помещения, където има газови уреди да се осигури достъп на такова количество въздух, колкото е необходим за горенето и за вентилация на помещението. Естествения приток на въздух трябва да идва от: • постоянни вентилационни отвори в стената на помешението • вентилационни тръбопроводи, еденични или колективни разклонени. Вентилационните отвори трябва да отговарят на следните условия: a) да имат общо напречно сечение 6 cm2 за всеки kW инсталирана топлинна мощност с един минимум за общо напречно сечение от 100 cm2; b) да са изпълнени по начин не позволяващ запушване на вътрешните и външните отвори; c) да са защитени с метални мрежи, които да не намаляват даденото по-горе напречно сечение; d) да са разположени на височина близка до пода и така, че да не пречат на отвеждането на димните газове; където това не е възможно трябва да се увеличат с минимум 50% сечението на вентилационните отвори.

Фиг. В

43


34. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Котел модел LUNA 3 COMFORT Категория Номинален топлинен дебит Намален топлинен дебит Номинална топлинна мощност Намалена топлинна мощност Маркировка енергийна ефективност 92/42/CEE Максимално налягане на водата за отопление Вместимост на разширителния съд Налягане в разширителния съд Максимално налягане БГВ Минимално динамично налягане БГВ Минимален дебит БГВ Производство БГВ с ∆T=25 °C Производство БГВ с ∆T =35 °C Специфичен дебит (*) Тип Диаметър тръба д. газове коаксиален комин Диаметър аспирационна тръба коакс. комин Диаметър тръба димни газове разделен комин Диаметър аспирационна тръба разделен комин Диаметър на комина Максимален масов дебит димни газове (G20) Минимален масов дебит димни газове (G20) Максимална температура димни газове Минимална температура димни газове Клас NOx Вид газ Налягане при захранване с Метан 2H (G20) Налягане при захранване с Пропан 3P (G31) Захранващо напрежение Честота на захранващото напрежение Номинална електрическа мощност Тегло Височина Ширина Дълбочина Степен електрическа защита и проникване на вода (**) (*)според EN 625 (**)според EN 60529

kW kW kW kcal/h kW kcal/h — bar l bar bar bar l/min l/min l/min l/min — mm mm mm mm mm kg/s kg/s °C °C — — mbar mbar V Hz W kg mm mm mm —

240 i II2H3P 26,3 10,6 24 20.600 9,3 8.000

**

1.240 i II2H3P 26,3 10,6 24 20.600 9,3 8.000

**

240 Fi II2H3P 26,9 10,6 25 21.500 9,3 8.000

1.240 Fi II2H3P 26,9 10,6 25 21.500 9,3 8.000

310 Fi II2H3P 33,3 11,9 31 26.700 10,4 8.900

1.310 Fi II2H3P 33,3 11,9 31 26.700 10,4 8.900

***

***

***

***

3 8 0,5 8 0,15 2,0 13,7 9,8 10,7 В11BS — — — — 120 0,019 0,017 110 85 3

3 3 3 3 8 8 8 10 0,5 0,5 0,5 0,5 — 8 — 8 — 0,15 — 0,15 — 2,0 — 2,0 — 14,3 — 17,8 — 10,2 — 12,7 — 11,5 — 13,7 В11BS C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22 — 60 60 60 — 100 100 100 — 80 80 80 — 80 80 80 120 — — — 0,019 0,017 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,019 110 135 135 145 85 100 100 110 3 3 3 3

G20-G31

G20-G31

G20-G31

G20-G31

G20-G31

G20-G31

20 37 230 50 80 33 763 450 345 IP X5D

20 37 230 50 80 31 763 450 345 IP X5D

20 37 230 50 135 38 763 450 345 IP X5D

20 37 230 50 135 36 763 450 345 IP X5D

20 37 230 50 165 40 763 450 345 IP X5D

20 37 230 50 165 38 763 450 345 IP X5D

Дистрибутор за България: БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

44

3 10 0,5 — — — — — — 60 100 80 80 — 0,018 0,019 145 110 3

baxi_instruct_luna 3 comfort_bg  
baxi_instruct_luna 3 comfort_bg