Page 1

BAXI FOURTECH Стенен газов котел с висок КПД Инструкция за монтаж и експлоатация

CE 1

0051


Уважаеми клиенти, Ние сме убедени, че Вашият нов котел ще задоволи напълно всичките Ви изисквания. Покупката на всяко изделие Baxi гарантира добра работа, бързо и лесно обслужване. Молим Ви да не оставяте настрана настоящата инструкция преди да сте я прочели внимателно. Тя съдържа полезна информация за правилното и ефективно използване на котела. Частите от опаковката (найлонови пликове, полистирол и др.) не трябва да са достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни. Baxi s.p.a. декларира, че тези модели котли носят маркировка CE и отговарят на изискванията на следните Директиви: -Директива Газ 90/396/CEE -Директива Ефективност 92/42/CEE -Директива Електромагнитна съвместимост 2004/108/CEE -Директива Ниско напрежение 2006/95/CE

СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1. Предупреждения преди инсталиране ................................................................................................................. 3 2. Предупреждения преди първоначален пуск....................................................................................................... 3 3. Първоначален пуск................................................................................................................................................ 4 4. Регулиране на стайната и БГВ температурата.....................................................................................................5 5. Описание на бутон (Лято-Зима-Само отопление-Изключено)...................................................................5 6. Пълнене на инсталацията..................................................................................................................................... 6 7. Изключване на котела........................................................................................................................................... 6 8. Преминаване на друг вид газ................................................................................................................................ 6 9. Изключване на котела за дълъг период от време. Защита против замръзване (отоплителен кръг) ............ 7 10. Сигнализации - Сработване на защитите....................................................................................................... 7 11. Указания за общo техническо обслужване....................................................................................................... 7 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 12 .Общи предупреждения .......................................................................................................................................8 13. Предупреждения преди монтирането на котела ............................................................................................. 8 14. Монтаж на котела ...............................................................................................................................................9 15. Габаритни размери на котела ...........................................................................................................................10 16. Монтиране на комина .......................................................................................................................................11 17. Електрически връзки..........................................................................................................................................15 18. Свързване на стайния термостат .................................................................................................................. ...15 19. Преминаване на друг вид газ ............................................................................................................................16 20. Визуализиране параметрите на електронната платка върху дисплея на котела ............................. ...........18 21. Избор на параметри............................................................................................................................................19 22. Елементи за регулиране и защита ....................................................................................................................20 23. Разположение на електродите за запалване и откриване на пламъка............................. .............................21 24. Проверка параметрите на горене .................................................................................................................... 21 25. Диаграма дебит/ напор на помпата..................................................................................................................21 26. Свързване на външна сонда.............................................................................................................................. 22 27. Свързване на външен бойлер.............................................................................................................................22 28. Ежегодно техническо обслужване....................................................................................................................23 29. Почистване на филтрите....................................................................................................................................24 30. Почистване котления камък в контур БГВ......................................................................................................24 31. Демонтаж на топлообменника вода-вода.........................................................................................................24 32. Функционални схеми ...................................................................................................................................25-28 33. Схеми на електрическите връзки.................................................................................................................29-32 34. Нормативи............................................................................................................................................................33 35. Технически данни................ ..............................................................................................................................36 Baxi s.p.a., един от водещите производители в Европа на отоплителни и водонагревателни съоръжения за домашни нужди (стенни газови котли, подови котли и електрически бойлери) получил сертификат CSQ съгласно изискванията на норматив UNI EN ISO 9001. Този сертификат удостоверява, че съществуващата Система за Качество в Baxi s.p.a. от Bassano del Grappa, където е произведен този котел, отговаря на най-строгите световни стандарти - UNI EN ISO 9001 – отнасящ се за всички фази на производството.

2


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ Този котел служи за затопляне на водата до температура по-ниска от тази на кипене и при атмосферно налягане. Той се свързва към отоплителната инсталация и към системата за разпределение на БГВ в зависимост от своята мощност и характеристики. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, проверете следното: а) Дали котелът може да работи с вида газ, който е на разположение. Това се вижда на опаковката, а също така и на табелата на котела. b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения. При изключителни случаи коминът може да се използва и за други съоръжения, при спазване на съществуващите специфични норми и изисквания. c) При свързване на котела към вече съществуващи комини, същите трябва основно да се почистят, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. d) За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1.

Контур Битова гореща вода(БГВ):

1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти. 1.2. След монтиране на котела и преди първият пуск е необходима да измиете основно инсталацията. 1.3. Използваните материали за контур БГВ отговарят на Директива 98/83/СЕ. 2.

Контур отопление

2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите и заварките и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, не киселинни и не алкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции. 2.2 Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника). Неспазването на горепосочените изисквания води до отпадане на гаранцията.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК Първоначалното пускане на котела трябва да се извърши от Упълномощена Техническа служба, която трябва да провери следното: a) Дали техническите характеристики на котела отговарят на тези от захранващата мрежа (електрическа, водна, газ); b) Дали инсталацията отговаря на действащите нормативи; c) Дали котелът е заземен, съгласно действащите нормативи; Неспазването на горните изисквания води до отпадане на гаранцията. Преди да пуснете в действие котела, свалете защитното покритие. За тази цел не използвайте инструменти и абразивни материали, за да не повредите боядисаните повърхности.

3


3. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК Спазвайте следните указния за правилното пускане на котела: 1) включете котела към електрическата мрежа; 2) отворете крана за газа; 3) посредством бутон изберете Лято , Зима или само отопление 4) посредством бутони (+/-) изберете желаната температура за отопление главната горелка.

; и за БГВ

, за да се запали

Когато горелката е запалена на дисплея се визуализира символ . На позиция Лято , главната горелка се запалва само при консумация на БГВ. Предупреждение: При първото запалване, докато има въздух в тръбопровода за газ, котелът може да не се запали и да блокира. В този случай се препоръчва повторно запалване, докато газът достигне горелката, натиснете бутон (R) за не по-малко от 2 секунди.

4


4. РЕГУЛИРАНЕ СТАЙНАТА И БГВ ТЕМПЕРАТУРА Инсталацията трябва да има стаен термостат за контрол температурата на помещенията. Настройката на стайната температура и температурата на БГВ , се осъществява посредством бутони (+/-) (фиг. 1) Запалването на горелката се визуализира да дисплея със символ ОТОПЛЕНИЕ В режим отопление на дисплея (фиг. 1) се визуализира мигащ символ (0С). БГВ В режим отопление на дисплея (фиг. 1) се визуализира мигащ символ

5. ОПИСАНИЕ НА БУТОН Изключен)

, както е описано в § 3.1.

и температурата подаване за отопление

и температурата на изхода за БГВ (0С).

(Лято-Зима-Само отопление-

Натискайки този бутон могат да се избират следните режими на работа за котела:    

ЛЯТО ЗИМА САМО ОТОПЛЕНИЕ ИЗКЛЮЧЕН

В режим ЛЯТО на дисплея се визуализира символ изключено (функцията против замръзване е активна).

. Котелът задоволява нуждите за БГВ, отоплението е

В режим ЗИМА на дисплея се визуализира символ (функцията против замръзване е активна).

. Котелът задоволява само нуждите за отопление

В режим САМО ОТОПЛЕНИЕ на дисплея се визуализира символ отопление и БГВ (функцията против замръзване е активна).

. Котелът задоволява нуждите за

В режим ИЗКЛЮЧЕН на дисплея НЕ се визуализира нито един от символите . В този режим е активна само функцията против замръзване е активна и всяка заявка за отопление или БГВ не се изпълнява.

5


6. ПЪЛНЕНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изключете захранващото напрежение посредством двуполюсния прекъсвач. ВАЖНО: Следете налягането, отчитано от манометъра, да е в границите 0,7 - 1,5 bar при студен котел. При повисоко налягане отворете кранчето за източване, при по-ниско - кранчето за пълнене, докато влезете в посочените граници (фиг. 2). Съветваме Ви да отваряте бавно крановете, за да улесните обезвъздушаването.

Фиг. 2

А - Кранче за източване на контура С - Кранче за пълнене на контура

Котелът е снабден с хидравличен пресостат, който го изключва при недостиг на вода.

ЗАБ.: Ако налягането спада често, повикайте Специализираната Сервизна служба.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА За изключване на котела е достатъчно да прекъснете електрозахранването му. В режим ИЗКЛЮЧЕН (§ 5), котелът остава изключен (дисплеят показва надпис OFF), но електрическите вериги остават под напрежение и функцията против замръзване е активна (§ 9).

8. ПРЕМИНАВАНЕ НА ДРУГ ВИД ГАЗ Котлите могат да работят на газ Метан или пропан-бутан. Когато се налага промяна, повикайте Специализираната Сервизна служба.

6


9. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЗАМРЪЗВАНЕ

ИЗКЛЮЧВАНЕ

НА

КОТЕЛА.

ЗАЩИТА

ПРОТИВ

Избягвайте цялостното източване на отоплителната инсталация, тъй като честата смяна на водата води до ненужно и опасно натрупване на котлен камък в котела и топлообменника. Ако през зимата отоплителната инсталация няма да се използва и има опасност от замръзване, съветваме Ви да смесите водата с подходящ за целта антифриз (напр. гликолпропилен с добавки против котлен камък и корозия). Електронното управление на котела включва функция против замръзване на отоплителната верига, която при температура на подаваната вода под 5 °C включва горелката до достигането на температура от 30 °C. Тази функция е активна ако: * котелът има елзахранване; * има газ; * налягането в системата отговаря на предвиденото за котела; * котелът не е блокирал.

10. СИГНАЛИЗАЦИИ-СРАБОТВАНЕ НА ЗАЩИТИ Аномалиите се показват на дисплея и се идентифицират с код на грешки (прим. E 01): За възстановяване работата на котела натиснете за не по-малко от 2 секунди бутон „R”. Ако намесата се повтори повикайте Специализираната сервизна служба.

Фиг. 3 RESET Аномалии

КОД Е01 Е02 Е03 Е05 Е06 Е10

Е25/ Е26 Е35 Е96

Забележка: Може да направите 5 последователни опити за възстановяване работата на котела, след което той блокира. За да опитате отново повторно включване трябва да изключите котела за няколко секунди.

АНОМАЛИЯ Блокиране - неосъществено запалване Блокиране от задействане на предпазния термостат Предпазен термостат димни газове/ пресостат димни газове Повреда сонда подавана вода Повреда сонда БГВ Няма разрешение от хидравличния пресостат Задействала защита за блокирала помпа Паразитен пламък (грешка пламък) Загасване дължащо се на прекъсване на захранването

ОТСТРАНЯВАНЕ Натиснете бутон „R” за не по-малко от 2 сек. При повторно сработване повикайте сервизната служба. Натиснете бутон „R” за не по-малко от 2 сек. При повторно сработване повикайте сервизната служба. Повикайте упълномощената сервизна служба. Повикайте упълномощената сервизна служба. Повикайте упълномощената сервизна служба. Проверете дали налягането отговаря на предписаното. Вижте параграф 6. Ако аномалията продължава, повикайте упълномощената сервизна служба. Повикайте упълномощената сервизна служба Натиснете бутон „R” за не по-малко от 2 сек. При повторно сработване повикайте сервизната служба. Автоматичен RESET. Ако аномалията остава повикайте упълномощената сервизна служба.

ЗАБЕЛЕЖКА: При аномалия осветлението на дисплея мига в синхрон с кода на грешка.

11. УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ За да се гарантира правилна и сигурна работа на котела е необходимо в края на всеки отоплителен сезон да се прегледа от Специализираната Техническа Служба. Такава операция е гаранция за продължителна и икономична работа. Външното почистване на котела не трябва да се прави с абразивни, агресивни и лесно запалими (бензин, спирт и др.) материали. Почистването трябва да се извършва при изключен котел (вижте глава 7 „Изключване на котела”).

7


12. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Следващите указния и забележки са предназначени за инсталаторите с цел осигуряването на качествен монтаж. Инструкциите, отнасящи се до запалването и експлоатацията на котела се съдържат в тази за потребителя. При инсталиране на котела имайте предвид следното: • Котелът може да се свързва към всякакъв вид радиатори и отоплителни тела, захранени с две или една тръба. Оразмеряването на тръбите за БГВ става по традиционните методи, държейки сметка за характеристиките дебит-напор, дадени на табелата на котела и в параграф 26. • Деца не трябва да имат достъп до частите от опаковката (пластмасови пликове, полистирол и др.), тъй като са потенциално опасни. • Първоначалният пуск на котела трябва да се извърши от Специализираната Техническа служба. Неспазването на горните изисквания води до отпадане на гаранцията. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМПА При използване на допълнителна помпа в контур отопление, монтирайте същата на тръбите връщане към котела. Това е необходимо за правилната работа на водния пресостат. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЛАР В случай на свързване на котела проточен (смесен) към слънчеви панели, максималната температура на входа на котела не трябва да превишава 600 С.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА Този котел служи за затопляне на водата до температура по-ниска от тази на кипене и при атмосферно налягане. Той се свързва към отоплителната инсталация и към системата за разпределение на БГВ в зависимост от своята мощност и характеристики. Преди свързването на котела от квалифициран технически персонал, проверете следното: а) Дали котелът може да работи с вида газ, който е на разположение. Това се вижда на опаковката, а също така и на табелата на котела. b) Контрол на комина за: наличие на адекватна тяга, липса на стеснения и други свързани към него отоплителни съоръжения. При изключителни случаи коминът може да се използва и за други съоръжения, при спазване на съществуващите специфични норми и изисквания. c) При свързване на котела към вече съществуващи комини, същите трябва основно да се почистят, за да се избегне задържането на димни газове при работа на котела. За да си осигурите правилна работа на котела и да запазите гаранцията е необходимо задължително да направите следното: 1.

Контур Битова гореща вода(БГВ):

1.1. Ако твърдостта на водата превишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на един литър вода) се препоръчва инсталиране на дозатор на полифосфати или друга система със същия ефект и отговаряща на действащите стандарти. 1.2. След монтиране на котела и преди първият пуск е необходима да измиете основно инсталацията. 1.3. Използваните материали за контур БГВ отговарят на Директива 98/83/СЕ.

2.

Контур отопление

2.1. Нова инсталация Преди да монтирате котела почистете основно инсталацията от отпадъците при нарязване на резбите и заварките и евентуални разтворители, използвайки подходящи за целта продукти, не киселинни и не алкални, които не увреждат метали, гума и пластмасови части. Препоръчваните от нас продукти за почистване са: SENTINEL X300 или X400 e FERNOX Rigeneratore за отоплителни съоръжения. За употребата на тези продукти, следвайте приложените инструкции.

8


2.2 Съществуваща инсталация Преди да монтирате котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и почисти от кал и други примеси, използвайки подходящите за целта продукти цитирани в 2.1. За предпазване от котлен камък e необходимо използването на защитни продукти, като SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo за отоплителни съоръжения. За използването на тези продукти следвайте придружаващите ги инструкции. Напомняме ви, че наличието на налепи и утайки в отоплителната системата може да доведе до неправилна работа на котела (напр. прегряване и шум в топлообменника). Неспазването на горепосочените изисквания води до отпадане на гаранцията.

14. МОНТАЖ НА КОТЕЛА След като сте избрали мястото за котела, фиксирайте шаблона на стената. Пристъпете към изпълнение на инсталацията, започвайки с водните и газови връзки, разположени в долната част на шаблона. Съветваме Ви да монтирате два спирателни крана (подаване и връщане) G3/4” на контура за отопление, позволяващи да се извършват ремонтни операции без изпразване на отоплителната система. При съществуващи вече отоплителни инсталации Ви съветваме, освен казаното, да монтирате в ниската част на връщащата тръба, филтър за събиране на утайки и други остатъци след промиване на системата. След като монтирате котела на стената свържете, съгласно инструкциите дадени в следващите раздели, тръбите на комина. При монтаж на котел с естествена тяга, модел 24 – 1.24 – 1.14, свържете комина посредством метална тръба, издържаща на нормални механични натоварвания, на топлина и на горивните продукти с евентуален конденз.

Фиг. 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Затегнете внимателно водните връзки към изводите на котела (максимална двойка сили на затягане 30 Nm)

9


15. ГAБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА

Фиг. 5

10


16. МОНТАЖ НА КОМИНИТЕ Модел 24 F – 1.24 F – 1.14 F Монтирането на котела може да се осъществи бързо и лесно, благодарение на доставените с него и описаните по долу аксесоари. Котелът е предназначен за свързване с коаксиални комини - вертикални или хоризонтални. Посредством сдвоен комплект може да се използват и отделни тръби за димните газове и въздуха. Използвайте само аксесоари доставени от производителя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира максимална сигурност при експлоатацията на котела е необходимо фиксирането на комините към стената да става посредством специално предвидените за целта фиксаторни скоби. Фиг. 6

КОАКСИАЛЕН (КОНЦЕНТРИЧЕН) КОМИН Този вид комин позволява аспирацията на въздух и димоотделянето, както извън сградата, така и в коминни тела от типа LAS. Коаксиалното коляно 90° позволява да се свърже котелът с терминала на комина в каквато и да е посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Това коляно може да се използва като допълнително към коаксиални системи или към колена 45°.

При отвеждане на продуктите от изгарянето навън комина трябва да излиза от стената най-малко с 18 mm, за да позволи монтирането на алуминиева розетка , предпазваща от влизането на вода. Минималният наклон към външната стена на такъв димоотвод трябва да бъде 1 cm на метър дължина.   Фиг. 7

Модел на котела

Първото коляно 900 не се взема под внимание при изчисление на максималната дължина.

Дължина (m)

Диафрагма за димоотвеждането

А 24 F 1.24 F 1.14 F

11

Монтирането на едно коляно 90° намалява общата дължина на димоотвода с 1 m. Монтирането на едно коляно 45° намалява общата дължина на димоотвода с 0,5 m.

0÷1

Да

1÷5

Не


16.1 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ХОРИЗОНТАЛНИ КОМИНИ

16.2 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С КОМИНИ тип LAS

16.3 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ВЕРТИКАЛНИ КОМИНИ Монтажът може да се направи, както на наклонен покрив така и на равен, използвайки аксесоар комин и специална керемида на разположение при заявка.

За по-подробни инструкции, отнасящи се до монтажа на аксесоарите вижте придружаващите ги описания.

12


СДВОЕНИ КОМИНИ Този вид комин позволява отвеждането на димните газове, както извън помещението, така и в отделно коминно тяло. Аспирацията на въздух може да се извърши от място различно на отвеждането на димните газове. Сдвоеният комплект е съставен от редукторна тръба за димните газове (100/80) и от тръба за аспирация на въздух. При монтажа използвайте уплътненията и винтовете, свалени от предпазната тапа. Модел на котела

24 F-1.24 F

1.14 F

(L1+L2)

ПОЗИЦИЯ НА РЕГУЛАТОРА

0÷4 4 ÷ 18 18 ÷ 30 0÷4

1 2 3 1

4 ÷ 30

2

CO2% G20

G31

7,2

8

4,9

5,5

Първото коляно 900 не се взема под внимание при изчисление на максималната дължина. Коляно 90° позволява свързването на котела към тръбите за димни газове и въздух във всяка посока, благодарение на възможността да се завърта на 360°. Такова коляно може да се използва като допълнително при сглобяване на тръбите или заедно с коляно 45°.  

Монтирането на едно коляно 90° намалява общата дължина на димоотвода с 0,5 m. Монтирането на едно коляно 45° намалява общата дължина на димоотвода с 0,25 m.

Настройка регулатора на въздух при сдвоен комин Тази настройка е необходима за оптимизирането на КПД и параметрите на горене. Въртейки аспираторната връзка, която може да е монтирана от дясно или от ляво на димоотвода, може да се увеличава или намалява количеството въздух в зависимост от общата дължина на тръбите за димни газове и въздух. Завъртете регулатора наляво, за да намалите подавания въздух и обратно, за да го увеличите. За по-добра работа може да измерите, с анализатор на изгорелите газове, съдържанието на СО2 в димните газове при максимална топлинна мощност и да регулирате на степени количеството въздух докато достигнете ниво за СО2 дадено в таблицата, ако измерванията показват по-малка стойност. За правилния монтаж на този регулатор вижте придружаващата го инструкция.

Фиг. 8

13


16.4 ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ СДВОЕНИ КОМИНИ

16.5 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ХОРИЗОНТАЛНИ СДВОЕНИ КОМИНИ ВАЖНО – Минималният наклон към външната стена трябва да е 1 cm за метър дължина. При монтиране на комплект за събиране на конденза, наклонът на димните тръби трябва да е към котела.

ЗАБ.: За типология C52 терминалите за аспирация на въздух и за евакуация на изгорелите газове не трябва да се проектират за противоположни стени на помещението. Тръбата за аспирация трябва да е с максимална дължина 10 m за комини тип С52. При дължина на тръбите за димни газове по-голяма от 6 m e необходимо да се монтира, в близост до котела, комплект за събиране на конденза, доставян като аксесоар.

16.6 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ВЕРТИКАЛНИ СДВОЕНИ КОМИНИ

14


ВАЖНО: Единичната тръба за димни газове трябва да е добре изолирана в местата, където допира стените на помещението (напр. със стъклена вата). За по-подробни инструкции, отнасящи се до монтажа на аксесоарите вижте придружаващите ги описания.

17. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ Електрическата сигурност на апарата е гарантирана само при правилно и ефикасно заземление, реализирано според изискванията на съществуващите нормативи. Котелът се свързва към електрическа мрежа с еднофазно напрежение 230 V + земя, посредством трижилен кабел (доставен), спазвайки полярността ФАЗА – НУЛА. За свързването използвайте двуполюсен прекъсвач с отвор на контактите минимум 3 mm. Ако трябва да подмените захранващия кабел, използвайте трижилен кабел с гумена изолация тип: “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 с максимален диаметър 8 mm. …Достъп до захранващия клеморед    

Прекъснете захранващото напрежение посредством двуполюсния прекъсвач ; Развийте двата фиксаторни винта на командното табло за котела; Завъртете командното табло; свалете капака, за да имате достъп до електрическите връзки (фиг. 9).

Бързодействащият стопяем предпазител 2А е вграден в захранващия клеморед (извадете носача на предпазителя, в черен цвят, за контрол и/ или подмяна). ВАЖНО: спазвайте полярността при свързването L (ФАЗА) - N (НУЛА). (L) =ФАЗА (кафяв) (N) =НУЛА (небесно син) (┴) =ЗЕМЯ (жълто-зелен) (1) (2) = КОНТАКТ ЗА СТАЕН ТЕРМОСТАТ

Фиг. 9

18. СВЪРЗВАНЕ НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ   

15

Осигурете достъп до захранващия клеморед (фиг. 9), следвайки инструкциите в предишната глава; Свалете моста от изводите (1) и (2); Поставете двупроводниковия кабел в предвиденото за целта място и го свържете към двете клеми.


19. ПРЕМИНАВАНЕ НА ДРУГ ВИД ГАЗ Котелът може да се трансформира за газ метан (G. 20) или течен газ (G. 31) от Специализирания сервиз. Начините за настройка на регулатора на налягане се различават малко в зависимост от вида на използваният газов клапан (HONEYWELL или SIT вж. фиг. 10) Изпълнете следните операции в дадената последователност: А) подмяна на дюзите на главната горелка; В) смяна напрежението на модулатора; С) нова настройка максимум и минимум за регулатора на налягане. А) Подмяна на дюзите  Развийте внимателно горелката от поставката;  Подменете дюзите на горелката като ги затегнете докрай, за да се избегне изтичането на газ. Диаметърът на дюзите е даден в таблица 2. B) Смяна напрежението на модулатора  Изберете параметър F02, според вида на използвания газ, както е описано в глава 21. C) Настройка регулатора на налягане  Свържете положителния извод на диференциалния манометър, по възможност воден, към щуцера (Pb) на газовия клапан (фиг. 10). Свържете, само за модели със затворена камера, отрицателния извод на същия манометър със специалната точка “T”, която позволява да се свържат заедно извода за компенсация на котела, извода за компенсация на газовия клапан (Pc) и манометъра. (Такова измерване може да се направи и свързвайки манометъра към извода за налягане (Pb) и без челния капак на затворената горивна камера); Измерване налягането на горелките с други методи, различни от описаните, може да е неточно, неотчитайки подналягането създадено от вентилатора в затворената горивна камера. C1) Настройка на номинална мощност  Отворете кранчето за газ и изберете Зима;  Отворете кранчето за потребление на БГВ на мининален дебит 10 литра в минута и проверете дали има максимално искането за топлинна енергия;  Свалете капака на модулатора;  Регулирайте месинговия винта (а) до получаване на стойности на налягането дадени в таблица 1;  Проверете дали динамичното налягане за захранване на котела, измерено на щуцера (Ра) от газовия клапан (Фиг. 10), е правилното (37 mbar за газ пропан или 20 mbar за природен газ). C2) Настройка на намалена мощност  Разкачете захранващият кабел на модулатора и развийте винт (b), до достигане стойност на налягането съответстващо на намалена мощност (вж. табл. 1);  Свържете отново кабела;  Монтирайте капака на модулатора и пломбирайте. C3) Заключителни проверки  Поставете допълнителната табелка, доставена за трансформацията, показваща вида газ и направената настройка.

Фиг. 10 16


Таблица за дюзите на горелката 24 – 1.24 Вид газ Диаметър на дюзите, mm Налягане на горелката (mbar*) Намалена мощност Налягане на горелката (mbar*) Номинална мощност Брой дюзи

G31 0,77 5,4

24 F – 1.24 F G20 G31 1,28 0,77 2,0 5,7

29,3

11,2

G20 1,18 2,5 13,1

32,6

13

1.14 Вид газ Диаметър на дюзите, mm Налягане на горелката (mbar*) Намалена мощност Налягане на горелката (mbar*) Номинална мощност Брой дюзи

1.14 F

G20 1,18 1,8

G31 0,77 4,0

G20 1,18 2,0

G31 0,77 4,2

8,0

17,7

8,5

19,1

10

* 1 mbar = 10,197 mm Н2О Таблица 1

Консумация при 15 °C - 1013 mbar

Номинална мощност Намалена мощност Калоричност

24 – 1.24 G20 2,78 m3/h 1,12 m3/h 34,02 MJ/m3

G31 2,04 kg/h 0,82 kg/h 46,34 MJ/kg

24 F – 1.24 F G20 G31 2,73 m3/h 2,00 kg/h 1,12 m3/h 0,82 kg/h 34,02 MJ/m3 46,34 MJ/kg

G31 1,20 kg/h 0,55 kg/h 46,34 MJ/kg

1.14 F G20 G31 1,60 m3/h 1,17 kg/h 0,75 m3/h 0,55 kg/h 34,02 MJ/m3 46,34 MJ/kg

Консумация при 15 °C - 1013 mbar 1.14 Номинална мощност Намалена мощност Калоричност Таблица 2

17

G20 1,63 m3/h 0,75 m3/h 34,02 MJ/m3


20. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ДИСПЛЕЯ (ФУНКЦИЯ “INFO”) За визуализиране на дисплея информация за работата на котела натиснете за не по-малко от 5 сек. бутон „i”.

Заб. : Kогато функцията “INFO” e активна на дисплея (фиг. 12) сe визуализира надпис “А00”, който се редува с визуализиране температурата на подаваната вода от котела:

Фиг. 12 

Използвайте бутоните

, за да визуализирате следната информация:

А00: стойност в (°C) на температура БГВ; А01: стойност в (°C) на външна температура (със свързана външна сонда); А02: стойност в (%) на тока за модулатора (100% = 230 mА МЕТАН - 100% = 310 mА GPL); А03: стойност в (%) диапазон на мощност (MAX R); А04: стойност в (°C) зададена температура отопление; А05: стойност в (°C) температура подаване отопление; А06: стойност в (°C) температура подаване БГВ; А07: стойност в (%) сигнализация за пламъка (0-100%); А08: стойност в (l/min x 10) за дебита на БГВ; А09: последна грешка за котела.

18

Такава функция остава активна за 3 минути. Функция “INFO” може да се прекъсне по-рано, натискайки за не по-малко от 5 сек. бутон „i”или като изключите захранващото напрежение.


21. ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ За задаване параметри на котела натиснете едновременно бутон и бутон за не по-малко от 6 секунди. Когато функцията е активна на дисплея се визуализира надпис “F01”, който се редува със стойността на визуализирания параметър. Промяна на параметри  За да видите различните параметри използвайте бутоните

;

За да промените отделен параметър използвайте бутоните

 

За да запаметите стойността, натиснете бутон , на дисплея се визуализира надпис „МЕМ”; За да излезете от функцията без запаметяване, натиснете бутон (i), на дисплея се визуализира надпис „ESC”.

Описание на параметрите

Фабрични стойности 24F

F01 F02 F03

F04/ F05

F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12

19

Вид котел 10 = Затворена камера; 20 = Отворена камера Вид използван газ 00 = METAН; 01 = GPL Хидравлична система 00 = проточна 03 = с външен бойлер 04 = само отопление Избиране на реле програмиране 1 и 2 (Вижте инструкция SERVICE) 00 = няма присвоена функция Задаване max setpoit (°C) отопление 00 = 85 °C - 01 = 45°C Конфигурация вход предимство БГВ Максимална мощност отопление (0-100%) Максимална мощност БГВ (0-100%) Минимална мощност отопление (0-100%) Време за изчакване в режим отопление преди ново запалване (00-10 минути) – 00=10 секунди Диагностика (Вижте инструкцията СЕРВИЗ)

;

10

1.24F-1.14F

24

1.24 -1.14

10

20

20

00 или 01

00

04

00

00

00 00 100 100 00 03 ---

04


22. ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ЗАЩИТА Този котел, отговарящ на всички Европейски нормативи, притежава следното предпазно оборудване:  Пресостат въздух (модел 24 F - 1.24 F - 1.14 F) Този елемент позволява запалване на горелката само при пълна ефикасност на контура за димни газове. При една от следните аномалии: - запушен комин - запушена тръба venturi - блокирал вентилатор - прекъсната връзка тръба venturi - пресостат Котелът остава в очакване, показвайки код на грешка Е03 (вижте параграф 10).  Термостат димни газове (модел 24 - 1.24 - 1.14 ) Този елемент, чийто датчик е монтиран от лявата страна на димозаборника, прекъсва подаването на газ за горелката при запушен комин или недостатъчна тяга. При тези условия котелът блокира и показва код грешка E03 (параграф 10). За да повторите запалването, след като сте отстранили причината, натиснете бутон (R), за не по-малко от 2 сек. Забранено е изключването на този защитен елемент  Предпазен термостат Този елемент , чийто датчик е монтиран на подаването за отопление, прекъсва захранването с газ за горелката при прегряване на водата. Котелът блокира и само след като сте отстранили причината за прегряването може да повторите запалването, натискайки бутон (R), за не по-малко от 2 сек. Забранено е изключването на този защитен елемент  Детекторен електрод за следене на пламъка Детекторният електрод, монтиран от дясната страна на горелката, гарантира сигурност при липса на газ или непълно включване на горелката. При тези условия котелът блокира след 3 поредни опита. Необходимо е да се натиснете бутон (R), за не по-малко от 2 сек, за възвръщане нормалните условия на работа.  Хидравличен пресостат Този елемент позволява запалването на горелката, само ако налягането в инсталацията е по-голямо от 0,5 bar.  Постциркулация на помпата в режим отопление Постциркулацията на помпата се осигурява по електронен път, има продължителност 180 секунди и се активира в режим отопление, след загасване на горелката по сигнал на сондата.  Постциркулация на помпата в режим БГВ Постциркулацията на помпата се осигурява по електронен път, има продължителност 30 секунди и се активира в режим БГВ, след загасване на горелката по сигнал на сондата.  Система против замръзване (отопление) Електронното управление на котела има функция против замръзване при режим отопление, която при температура на подаващата вода по-ниска от 5 °C включва горелката, докато температурата на подаване достигне стойност от 30 °C. Тази функция е активна, ако котелът има елзахранване, има газ и ако налягането в системата отговаря на предписаното.  Липса на циркулация на вода в първичния контур (евентуално блокирала помпа) При липса или недостатъчна циркулация на вода в първичния контур, котелът блокира, показвайки код на грешка E25 (параграф 10).  Защита против блокиране на помпата Ако няма искане за топлинна енергия в продължение на 24 часа, в режим отопление, помпата се включва автоматично в продължение на 10 секунди. Тази функция е активна, ако котелът има елзахранване.  Защита против блокиране на трипътния вентил Ако няма искане за топлинна енергия в продължение на 24 часа, в режим отопление, трипътният вентил прави една пълна комутация. Тази функция е активна, ако котелът има елзахранване.  Предпазен хидравличен клапан (контур отопление) Този елемент, регулиран за 3 bar, e за отоплителния контур. Съветваме ви да свържете предпазния клапан към отвеждащ сифон. Забранено е използването му за изпразване на отоплителния контур. ЗАБ.: Дори и да се повреди сондата NTC за контур БГВ, производството на топла вода е осигурено. Контролът на температурата в този случай се осигурява от сондата подаване.

20


23. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ЗАПАЛВАНЕ И СЛЕДЕНЕ НА ПЛАМЪКА

Фиг. 13

24. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕТО За да се провери по време на работа КПД на горене и чистотата на изгорелите газове, котелът е снабден с два извода за тази специфична цел. Единият извод е свързан към тръбата за димни газови и позволява да се контролира чистотата на изгорелите газове и КПД на горенето. Другият се намира на тръбата за аспирация на въздух и позволява да се определи наличието на продукти от изгарянето във въздуха, при използването на коаксиална система тръби. От извода, разположен на тръбата за димни газове могат да се определят следните параметри:  температура на продуктите на горене;  концентрация на кислород (O2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2);  концентрация на въглероден оксид (CO). Температурата на необходимия за горенето въздух може да се измери от извода на тръбата за аспирация на въздух, поставяйки сондата на около 3 сm. ЗАБ.: За регулировка на номинална мощност вижте глава 19 (С1) За моделите котли с естествена тяга е необходимо да се направи отвор на димоотводните тръби на разстояние от котела = 2 пъти вътрешния диаметър на същите тръби. Посредством този отвор могат да се определят следните параметри:  температура на продуктите на горене;  концентрация на кислород (O2) или като алтернатива въглероден диоксид (CO2);  концентрация на въглероден оксид (CO). Температурата на необходимия за горенето въздух може да се измери на входа на въздуха към котела. Отворът, направен при първото пускане от Специализирания сервиз, след извършената проверка трябва да се затвори добре с оглед да се гарантира херметичността на димоотвода при нормалната работа на котела.

25. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕБИТ/НАПОР

Използваната помпа е с висок напор и е годна за всякакъв вид двутръбна или еднотръбна отоплителна инсталация. Вграденият в помпата автоматичен обезвъздушител позволява бързо отделяне на въздуха от отоплителната система.

21


26. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНА СОНДА Между излизащите от командното табло проводници има два, ЧЕРВЕН цвят, с кабелни обувки на изводите. Свържете сондата към тези два проводника. Със свързана външна сонда може да се променя кривата „Kt” (Графика 1), посредство бутоните

.

Криви „Kt”- Графика 2

ТМ = Температурен обхват подаване Те = Външна температура

27. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШЕН БОЙЛЕР Модел 1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14 Сондата NTC, за предимство на БГВ и двигателят на трипътния вентил не са включени в доставката, защото се доставят като аксесоари. СВЪРЗВАНЕ НА СОНДА БОЙЛЕР Котелът позволява свързването на външен бойлер. Свържете водните връзки на бойлера както е показано на фигурата. Свържете сондата NTC, за предимство на БГВ, към клемите 5-6 на клеморед М2. Чувствителният елемент на сондата NTC трябва да се постави в специалното гнездо на същия бойлер. Регулиране температурата на БГВ (35 0С... 60 0С) се прави посредством бутоните .

Легенда: UB UR V3V M2 SB MR MB RR

БОЙЛЕР РАДИАТОР ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ ВЪНШЕН СВЪРЗВАЩ КЛЕМОРЕД СОНДА БОЙЛЕР ПРЕДИМСТВО БГВ ПОДАВАНЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ БОЙЛЕР ВРЪЩАНЕ

Фиг. 14 ВАЖНО: Проверете дали параметър F03 = 03 (параграф 21) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ДВИГАТЕЛ ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ (Модели 1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14) Двигателят на трипътния вентил и съответният каблаж са доставени отделно като комплект. Свържете двигателя на трипътния вентил съгласно инструкцията придружаваща този аксесоар. 22


28. ГОДИШНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ За осигуряване оптималната ефективност на котела е необходимо ежегодно да се правят следните проверки:         

Проверка състоянието на уплътненията за газа и при горенето; Проверка състоянието и разположението на електродите - запалителен и следене на пламъка; Проверка състоянието на горелката и правилното й фиксирането; Проверка за евентуални нечистотии в горивната камера. Използвайте прахосмукачка за целта. Проверка правилната настройка на газовия клапан; Проверка налягането в контур отопление; Проверка налягането на разширителния съд; Проверка правилната работа на вентилатора; Проверка на димо-аспирационните тръби за евентуални запушвания;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Изключете електрическото захранване, преди всяка проверка. След приключване на техническото обслужване, поставете превключвателите и/ или работните параметри за котела, на първоначалните позиции.

Фиг. 16 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отделете специално внимание по време на демонтажа на отделните части от хидравличната група. Не използвайте заострени инструменти, не упражнявайте голямо усилие при отстраняване на частите фиксиране с клип връзка.

23


29. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ Филтрите за БГВ и за отоплителния контур са поставени в специални изваждащи се гнезда. Гнездото за отоплителния контур е монтирано на връщането за отопление (фиг. 16F), за БГВ е монтирано на входа студена вода (фиг. 16Е). За почистване на филтрите действайте както е описано по-долу:  Прекъснете електрическото захранване на котела;  Затворете кранчето на входа санитарна вода;  Източете водата от отоплителния контур отваряйки кранчето А от фиг. 16;  Отстранете клип (1-Е/F) на филтъра, както е показано на фигурата и извадете кнездото (2-Е/F), съдържащо филтъра, внимавайки да не използвате голямо усилие;  За да извадите гнездото на филтъра за отопление е необходимо първо да отстраните двигателя на трипътния вентил (1-2G, фиг. 16);  Отстранете евентуалните нечистотии от филтъра;  Поставете отново филтъра в гнездото и го върнете на мястото му, осигурявайки го със собствения му клип.  За да смените сондата NTC за БГВ, вижте фиг. 16D. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При смяна и/или почистване на „OR” пръстените на хидравличната група, не използвайте за смазване масло или грес, а изключително Molykote 111.

30. ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТУР БГВ ОТ КОТЛЕН КАМЪК Почистването на контур БГВ може да се направи без да се изважда от мястото му топлообменника вода-вода, ако същият е снабден със специално кранче (по заявка), монтирано на изхода за БГВ. За почистването е необходимо следното:      

Затворете кранчето на входа за санитарна вода; Източете водата от контур БГВ отваряйки едно кранче за потребление на БГВ; Затворете кранчето на изхода за БГВ; Отстранете клип 1Е от фиг. 16; Извадете филтъра (2Е фиг. 16) За да смените сондата NTC за БГВ, вижте фиг. 16D.

В случай, че не разполагате със специфичната доставка, трябва да разглобите топлообменника вода-вода, съгласно описанието в следващия параграф и да го почистите отделно. Съветваме да почистите от котлен камък гнездото и съответната сонда NTC, монтирана на контур БГВ (фиг. 16D). За почистването на топлообменника и/или БГВ контура препоръчваме използването на Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL.

31. ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА ВОДА-ВОДА Топлообменника вода-вода, пластинчат тип от неръждаема стомана, може да се демонтира лесно с обикновена отверка, действайки както е описано по-долу:   

24

Изпразнете инсталацията, по възможност само котела, посредством специалното кранче за източване; Източете водата от контур БГВ; Свалете двата винта, видими от челната страна на котела, фиксиращи топлообменника и го извадете от мястото му (фиг. 16В).


32. ФУНКЦИОНАЛНИ СХЕМИ 24F

Фиг.17

Подаване отопление

Изход Газ БГВ

Вход БГВ

Легенда: 1. Помпа с автоматичен обезвъздушител 2. Трипътен вентил 3. Двигател трипътен вентил 4. Манометър 5. Филтър отоплителен контур 6. Кранче за пълнене на котела 7. Филтър студена санитарна вода 8. Датчик предимство БГВ 9. Сонда NTC БГВ 10. Спирателен кран за байпас автоматичен 11. Хидравличен пресостат 12. Кранче за източване на котела 13. Предпазен клапан 14. Пластинчат топлообменник вода-вода

25

Връщане отопление

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Газов клапан Рампа газ с дюзи Сонда NTC отопление Електрод запалване/ следене на пламъка Предпазен термостат Топлообменник вода-димни газове Димоуловител Вентилатор Тръба вентури Щуцер положителeн Щуцер отрицателен Въздушен пресостат Горелка Разширителен съд


24

Фиг.18

Подаване отопление

Изход БГВ

Газ

Легенда: 1. Помпа с автоматичен обезвъздушител 2. Трипътен вентил 3. Двигател трипътен вентил 4. Манометър 5. Филтър отоплителен контур 6. Кранче за пълнене на котела 7. Филтър студена санитарна вода 8. Датчик предимство БГВ 9. Сонда NTC БГВ 10. Спирателен кран за байпас автоматичен 11. Хидравличен пресостат 12. Кранче за източване на котела

26

Вход БГВ

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Връщане отопление

Предпазен клапан Пластинчат топлообменник вода-вода Газов клапан Рампа газ с дюзи Сонда NTC отопление Електрод запалване/ следене на пламъка Предпазен термостат Топлообменник вода-димни газове Димоуловител Термостат димни газове Горелка Разширителен съд


1.24 F – 1.14 F

Фиг.19

Подаване отопление

Газ

Вход БГВ

Легенда: 1. Помпа с автоматичен обезвъздушител 2. Манометър 3. Филтър отоплителен контур 4. Кранче за пълнене на котела 5. Спирателен кран за байпас автоматичен 6. Хидравличен пресостат 7. Кранче за източване на котела 8. Предпазен клапан 9. Газов клапан 10. Рампа газ с дюзи 11. Сонда NTC отопление

27

Връщане отопление

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Електрод запалване/ следене на пламъка Предпазен термостат Топлообменник вода-димни газове Димоуловител Вентилатор Вентури Щуцер положителeн Щуцер отрицателен Пресостат въздух Горелка Разширителен съд


1.24 – 1.14

Фиг.19

Подаване отопление

Газ

Вход БГВ

Легенда: 1. Помпа с автоматичен обезвъздушител 2. Манометър 3. Филтър отоплителен контур 4. Кранче за пълнене на котела 5. Спирателен кран за байпас автоматичен 6. Хидравличен пресостат 7. Кранче за източване на котела 8. Предпазен клапан 9. Газов клапан

28

Връщане отопление

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Рампа газ с дюзи Сонда NTC отопление Електрод запалване/ следене на пламъка Предпазен термостат Топлообменник вода-димни газове Димоуловител Термостат димни газове Горелка Разширителен съд


33. СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ 24F

Цвят на проводниците C = Светло син M = Кафяв N = Черен R = Червен G/V = Жълто/Зелен B = Бял V = Зелен

29


24

Цвят на проводниците C = Светло син M = Кафяв N = Черен R = Червен G/V = Жълто/Зелен B = Бял V = Зелен

30


1.24 F – 1.14 F

Цвят на проводниците C = Светло син M = Кафяв N = Черен R = Червен G/V = Жълто/Зелен B = Бял V = Зелен

31


1.24 – 1.14

Цвят на проводниците C = Светло син M = Кафяв N = Черен R = Червен G/V = Жълто/Зелен B = Бял V = Зелен

32


34. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ Монтажът трябва да се извърши при стриктно спазване на действащите местни и европейски нормативни документи. В долната таблица са дадени минималните разстояния за монтаж на терминалите, за апарати тип С, с принудителна тяга. Разположение на терминала

Под прозорец Под отвор за проветряване Под навес Под балкон От прозорец От отвор за проветрение От димни тръби вертикални или хоризонтални От ъгъл на помещението От вход за помещението От пода Между два вертикални терминала Между два хоризонтални терминала От челна повърхност без отвор и терминал с радиус3 m от изхода на димните газове Същото, но с отвор и терминал с радиус 3 m от изхода на димните газове

Разстояние

А B C D E F G H I L M N O P

Апарати от 16 до 35 kW (mm) 600 600 300 300 400 600 300 300 300 2500 1500 1000 2000 3000

Отвеждане на изгорелите газове за апарати тип В Газовите апарати, снабдени с връзка за отвеждане на димните газове, трябва да се свързват директно към комин или димни тръби с гарантирана ефикасност: Само при липса на такива се позволява отвеждането на димните газове директно навън. Връзката към комина и/или димните тръби, Фиг. (А), трябва:  да е добре уплътнена и изработена от материали устойчиви на: нормални сътресения, топлина, действието на продуктите от изгаряне на горивото и евентуален конденз;  да има не повече от три колена променящи посоката, включително това за комина и/или димната тръба, изпълнени с вътрешни ъгли по-големи от 900. Смяната на посоката трябва да се прави само с подходящи колена;  оста на терминала трябва да е перпендикулярна на вътрешнта стена на комина и/или димната тръба;  да има, по цялата си дължина, сечение не по-малко от това на отвеждащата тръба на апарата;  да няма елементи за контрол (розетки). За отвеждане димните газове директно навън (фиг. В), не трябва да има повече от две промени на посоката.

33


Вентилация на помещенията за апарати тип В. Задължително е в помещения, където има газови уреди да се осигури достъп на такова количество въздух, колкото е необходим за горенето и за вентилация на помещението. Естествения приток на въздух трябва да идва от:  постоянни вентилационни отвори в стената на помешението  вентилационни тръбопроводи, еденични или колективни разклонени. Вентилационните отвори трябва да отговарят на следните условия: a) да имат общо напречно сечение 6 cm2 за всеки kW инсталирана топлинна мощност с един минимум за общо напречно сечение от 100 cm2; b) да са изпълнени по начин не позволяващ запушване на вътрешните и външните отвори; c) да са защитени с метални мрежи, които да не намаляват даденото по-горе напречно сечение; d) да са разположени на височина близка до пода и така, че да не пречат на отвеждането на димните газове; където това не е възможно трябва да се увеличат с минимум 50% сечението на вентилационните отвори.

34


35. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Котел модел FOURTECH Категория Номинална мощност Намалена мощност Номинална топлинна мощност

Маркировка енергийна ефективност 92/42/CEE

kW kW kW kcal/h kW kcal/h —

Максимално налягане на водата за отопление Вместимост на разширителния съд Налягане в разширителния съд Максимално налягане БГВ Минимално динамично налягане БГВ Минимален дебит БГВ Производство БГВ с ∆T=25 °C Производство БГВ с ∆T =35 °C Специфичен дебит (*) Температурен обхват контур отопление Температурен обхват контур БГВ Тип Диаметър тръба д. газове коаксиален комин Диаметър аспирационна тръба коакс. комин Диаметър тръба димни газове разделен комин Диаметър аспирационна тръба разделен комин Диаметър на комина Максимален масов дебит димни газове (G20) Минимален масов дебит димни газове (G20) Максимална температура димни газове Минимална температура димни газове Клас NOx Вид газ

bar l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C °C — mm mm mm mm mm kg/s kg/s °C °C — —

Налягане при захранване с Метан (G20) Налягане при захранване с Пропан (G31) Захранващо напрежение Честота на захранващото напрежение Номинална електрическа мощност Тегло Височина Ширина Дълбочина Степен електрическа защита и проникване на вода (**)

mbar mbar V Hz W kg mm mm mm —

Намалена топлинна мощност

(*)според EN 625 (**)според EN 60529

35

24 F II2H3P 25,8 10,6 24 20.600 9,3 8.000

1.24 F II2H3P 25,8 10,6 24 20.600 9,3 8.000

***

***

1.14 F II2H3P 15,1 7,1 14 12.040 6,0 5.160

***

24 II2H3P 26,3 10,6 24 20.600 9,3 8.000

**

1.24 II2H3P 26,3 10,6 24 20.600 9,3 8.000

**

3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 — — 8 — 0,15 — — 0,15 — 2,0 — — 2,0 — 13,7 — — 13,7 — 9,8 — — 9,8 — 10,7 — — 10,7 — 30/85 30/85 30/85 30/85 30/85 35/60 35/60 35/60 — — C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22 В11BS В11BS 60 60 60 — — 100 100 100 — — 80 80 80 — — 80 80 80 — — — — — 120 120 0,014 0,014 0,012 0,020 0,020 0,014 0,014 0,012 0,018 0,018 146 146 115 110 110 116 116 100 85 85 3 3 3 3 3 G20 G20 G20 G20 G20 G31 G31 G31 G31 G31 20 20 20 20 20 37 37 37 37 37 230 230 230 230 230 50 50 50 50 50 130 130 120 80 80 33 32 31 29 28 730 730 730 730 730 400 400 400 400 400 299 299 299 299 299 IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D

Дистрибутор за България: БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД Ул. Оборище, 36 София 1504 Тел./факс: 02/962 46 00, 02/862 43 19 E-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com

1.14 II2H3P 15,4 7,1 14 12.040 6,0 5.160

** 3 6 0,5 — — — — — — 30/85 — В11BS — — — — 120 0,014 0,013 99 83 3 G20 G31 20 37 230 50 80 26 730 400 299 IP X5D

baxi_instruct_fourtech_bg  
baxi_instruct_fourtech_bg