Page 1


bulart gallery | буларт галерия presents | представя

(e)migration international curatorial project | международен кураторски проект opening |вернисаж: 17 |04| 2013 - 18:00 duration |дати: 18| 04| - 07 |05 | 2013

the artists: avela admon (de) | antonia koleva-nitra |darina peeva (bg/at) | ivo bistrichki | ivan kostolov | liana dimitrova (bg/ca) |luba haleva | luciano civettini (it) | mark o`leary (ir) | massimo rossetti (it) |mazzurski | nikolay ninov | paolo vivian (it) | robert kreuzinger (bg/de) | raya georgieva (1978-2009)| vesselin damianov-ves | veliko marinchevski артисти : авела адмон (германия)| антония колева-нитра | веселин дамянов-вес | велико маринчевски | дарина пеева (българия/австрия) | иво бистрички | иван костолов | лиана димитрова (българия/канада) | люба халева | лучано чиветини (италия) | марк о`лийри (ирландия) | мазурски | масимо росети (италия) | николай нинов | паоло вивиан (италия) | роберт крьоцингер (българия/германия)| рая георгиева(1978-2009) address| адрес: bulart gallery , 22 shipka st , varna 9000, bulgaria буларт галерия, шипка 22, варна 9000,българия working time | работно време: monday - saturday 1- 7 pm by appointment ; sunday closed понеделник-събота 13-19 с уговорка; неделя почива contacts | контакти: www.dorabulart.com dorabulart@gmail.com social nets|социални мрежи: www.facebook.com/bulart.gallery www.twitter.com/bulartgallery ww.pinteres.com/bulartgallery www.bulart-gallery.tumblr.com www.instram.com/bulart_gallery


about the project

photo credit: Ivo Bistrichki; Bulart gallery

(e)migration is an international curatorial project focused on tracslocation.Works of 17 artists from Bulgaria,Germany,Ireland, Italy, by means of painting, sculpture, digital printing, sound and text provoke the audience of a kind travel-study of the various states of migratory person.The question of identity in the era of globalization and totally movement beyond cultural distance and social models.An exhibition as a proposal for intellectual journey of the heart, in search of Alter-Ego in the time of the merger of realities, ideas and ideals in the microcosm of the individual and collective memory.

read more at www.dorabulart.com bulart gallery | 22 shipka st | varna 9000 bulgaria|


photocredit: Paolo Vivian (Italy); Bulart gallery

за проекта (e)migration е международен кураторски проект, фокусиран върху преместването.Творбите на 17 артисти от България, Германия,Ирландия, Италия, чрез средствата на живописта, скулптурата, дигиталния печат, звука и текста предизвикват аудиторията на своеобразно пътуване изследване на различните състояния на мигриращия човек. Въпросът за идентичността в ерата на глобализация и тотално движение отвъд границите на културната дистанция и социалните модели. Изложбапредложение за интелектуално пътуването на сърцето, в търсене на АлтерЕго във времето на сливане на реалности, идеи и идеали в микрокосмоса на личността и колективната памет.

повече на: www.dorabulart.com буларт галерия | шипка 22 | варна 9000 | българия


концепция:

(e)migration е интернационален кураторски проект, фокусиран върху преместването. В неговото заглавие е заложена игра на думи с понятията миграция и емиграция. Латинската дума обозначава промяната на постоянното положение от една среда в друга,било на гени, хора, птици или животни,предизвикана поради определени обстоятелства. В социален план „миграция” е понятие, което обозначава промяната на местообитаване,напускането , докато „емиграция” определя процеса на пристигане и установяване.В проекта обаче не се разглежда физическото движение на човешките маси, а се обръща внимание на преместването и дифузията на култури, памет и идеи. Препозиционирането е като обект. Номадските пътувания на сърцето предизвикват формирането на нови взаимоотношения, които засягат и размиват моделите на колективната памет. Паметта като средство за съхраняване на информация и опит бива принудена да приема нови роли- като тази на „дифузьор” в системата от ценности, където се оптимизират новите културни модели на поведение, където се отхвърляа Аза и се приема нова форма на самоличност. Един процес на преформатиране на идентичност, който разтяга границите на обществената отговорност и превръща личността в постоянен номад, направил бягството в начин на живот. Зигмунд Бауман в „Културата на глобализирания град” / ”Culture in a Globalised City” by Zygmunt Bauman/ пише „Днешната култура се свежда до жертвоприношения, а не до норми” и в този смисъл тук, нормата се явява самото лично жертвоприношение . В този процес чувствителният апарат на изкуството регистрира и съхранява акта на преместване, като квази свидетел на свиването и разширението на частните граници на съществуване и съпротивление, бомбардирани от динамиката на бита, съблазните на свръхпроизводството, мимолетността на любовта и ефимерността на идеалите, свидетел на миграция и емиграция на ценности и позиции, извършвани най-често поради отхвърляне и саможертви.

. photocredit: IvanKkostolov ;Bulart gallery


photocredit:Vesselin Damianov-Ves; Bulart gallery

В проекта (e)migration са представени 17 творци от България, Германия, Ирландия, Италия, които чрез средствата на живописта, скулптурата, дигиталния печат, звука и текста предизвикват аудиторията на поход, в който непредубедения зрител обследва различните състояния на мигриращия човек, сам превърнал се в обект, заради възможностите на различния прочит.Въпросът за идентичността в ерата на глобализация и тотално движение отвъд границите на културната дистанция и социалните модели. Изложба- предложение за интелектуално пътуването на сърцето, в търсене на Aлтер-Eго във времето на сливане между идеи и идеали в микрокосмоса на личността и колективната памет. Напускайки концепцията на проекта и установявайки се в своята перцепция зрителят разширява параметрите на прочит. Визуалната достъпност ,модерния формат и дозираната ирония оформят профила на изложбата в диалогов режим, достъпен за сетивата, който способства трансформацията на зрителя -мигрант в емигрант. Дора Дончева-куратор


concept: (e)migration is an international curatorial project focused on translocation and movement. The title is a play on words between the concepts of the terms of migration and emigration. The Latin word means constant change position from one environment to another whether the genes or people, birds or animals, caused due to certain circumstances. In social point of view the term "migration" is a concept that denotes the change of habitat, leaving it; as "emigration" defines the process of arrival and establishment. The project is not considered physical movement of human masses, but it paying attention to the movement of cultures, memory and ideas; repositioning is as an object.

photocredit:Darina PeevaBbulart gallery

Nomadic journey of the heart causing the formation of new relationships that affect and fuzzy the models of collective memory. Memory as a store of information and experience being forced to adopt new roles - as the "diffuser" in the system of values which optimizes the new cultural patterns of behavior where rejects the ego and adopts a new form of identity. A process of reformatting identity that stretches the boundaries of community involvement and personality becomes a permanent nomad, who made escape a lifestyle. Zygmunt Bauman / in “Culture in a Globalised City” / writes „Today's culture is reduced to sacrifice, rather than rules” and in this sense here, that very personal sacrifice is a the norm.


In that process the sensitive apparatus of art registers and stores the act of moving as the quasi witness of shrinking and expansion of the private boundaries of existence and resistance, bombarded by the dynamics of everyday life, the temptations of overproduction and evanescence of love and the ephemeral ideals; the witness of migration and emigration of values and attitudes conducted mostly due to rejection and sacrifices.

photocredit:AntoniyaKkoleva-Nitra ;Bulart gallery


The project (e)migration presents 17 artists from Bulgaria, Austria, Germany, Canada, Ireland and Italy, which by means of painting, sculpture, digital printing, sound and text provoke the audience on a journey where the unprejudiced spectator examines various states of migratory man and himself has become an object because of the possibilities of the different approach of reading. The question of identity in the era of globalization and totally move beyond cultural distance and social models. Exhibition proposal for the intellectual journey of the heart in search of alter-ego in the time of a merger between ideas and ideals in the microcosm of the individual and collective memory. Leaving the project concept and settling in his perception the viewer expands the parameters of reading. Visual accessibility, modern forms and dosage form irony profiled this exhibition in interactive mode, accessible to the senses, which enables the transformation of viewer-migrant into viewer-emigrant. Dora Doncheva - curator

photocredit :Luba Haleba Bulart gallery


био -селекция Авела Адмон (1971, Варна) Живее и работи в Австрия и Германия от 1990г. Член е на националната асоциация на художниците в Германия.Работи в областта на съвременната фотография. Антония Колева-Нитра ( 1983, Ямбол) Живее и работи във Варна.Работи в сферата на живописта, графиката и дигиталните изкуства. Велико Маринчевски (1979 ,София) Живее и работи в София.Работи в областта на съвременната графика.Носител на множество международни и национални отличия за графика. Веселин Дамянов-Вес (1977, Сливен) Живее и работи в Сливен. Интересува се от проблемите на съвременния човек поставен в урбанизирана среда,както и от проблемите на националната идентичност. Работи в областта на графиката,живописта и колажа. Дарина Пеева (1972 , Бургас ) Живее и работи между България и Австрия.Занимава се с проблемите на вътрешните противоречия и паметта, изразява ги чрез способите на графичното изкуство и инсталацията Иво Бистрички (1971, Благоевград) Живее и рабати в София.Мултидисциплинарен художник, използа графика, дигиталени медии, колаж. Основните теми в твормчеството му са свързани с апокалипсиса и деконструкцията Иван Костолов ( 1972, Пловдив) Живее и работи в Пловдив. Възпитаник на академията за изкуства, Майнц, Германия.Работи в областта на живописта, като изобразява сцени от ежедневието на съвременния човек чрез гротска и абсурди. Лиана Димитрова (1981, Варна) Живее и работи между България и Канада.И нтересува се от колорита и пластичното овладяване на пространството, работи в областта на график дизайна,в живописта и инсталацията. Люба Халева (1974, София)Живее и работи в София.Сферите на работа са съвременното изкуство и графичния дизайн.Теми, които я вълнуват са изкривената ценностна система, свръх консумацията и фалшивата показност Лучано Чиветини ( 1967 ,Тренто, Италия) Живее и работи в Роверето, Трентино,Италия. Създава фигуративни живописни композиции и обекти, един от ключовите артисти във италианската вълна на поп-сюрреализма. Марк О'Лиъри (1969, Корк, Ирландия) Живее и работи в Корк,Ирландия. Китарист, композитор, дигитален артист в областта на звуковата инсталация.Изпозва постиндустриален шум, електроника,пост-пънк и джаз импровизации. Масимо Росети (1956 , Рим, Италия) Работи и живее в Рим. Живописец и дизайнер, дигитален пърформер.Изследва политико-социални теми свързани с идентичността,като често собственото му лице се превръща в обект. Мазурски (1987, Разград) Живее и работи във Варна. Занимават го социалнополитически въпроси от ежедневието и миналото, които претворява със средствата на дигиталните медии примесени с хумор и политически сарказъм. Работи със текстове,като допълнителен инструмент. Николай Нинов (1973, Долни Дъбник) Живее и работи във Варна. Скулптор.Използва камък, дърво, екологични материали, за да прираде форма на търсенията си за баланса между духа и природата Паоло Вивиан ( 1962, Серсо ди Тренто, Италия) Живее и работи в Палу дел Ферсина,Тренто,Италия. Мултидисциплинарен артист, изследва модалността на колективната памет и отраженията върху човешкото поведение и идентичност.


Роберт Крьоцингер (1975, Варна) Живее и работи между България и Германияя. Занимава се с графичен дизайн, инсталация. Рая Георгиева (1978 -2009 , Варна) Работи в областта на скулптурата, инсталацията, обекта, живописта, използва текстa като материал.Изследва противоречията между човешката природа, духа и обикновените материални нужди.Член на международната асоциация на монументална скулптура,Италия и на СБХ, идеолог на contempo фестивала.

photo credit: Avela Admon; Bulart gallery


artists- short bio file Avela Admon (1971 Varna, Bulgaria) lives and works in Austria and Germany in 1990. He is a member of the National Association of Artists in Germany. Contemporary art photographer with interest in surrealistic approach. Antonia Koleva- Nitra (1983, Yambol, Bulgaria) lives and works in Varna. Contemporary artist and graphic designer with interests about position of women in present times. Veliko Marinchevski (1979, Sofia, Bulgaria) lives and works in Sofia. Contemporary graphic artist, winner of many awards in international prints forums in the world. Veselin Damianov-Ves (1977, Sliven, Bulgaria) lives and works in Sliven. Working in the field of printmaking, painting and collage with interest about the question of national indentification in historical approach connected by present visual codes. Darina Peeva (1972, Burgas, Bulgaria) lives and works between Bulgaria and Austria. Contemporary graphic artist with attention into the subject of internal contradictions and memory expresses them by means of prints, photography and installation. Ivo Bistrichki (1971, Blagoevgrad, Bulgaria) lives and works in Sofia. Contemporary artist using graphics, digital media and collage for his art researches associated with the apocalypse and deconstruction. Ivan Kostolov (1972, Plovdiv, Bulgaria) lives and works in Plovdiv. Graduated at Fine Arts Academy in Mainz, Germany. Works into the field of painting. He paints the scenes from everyday life of modern man in grotesque and absurdist way. Liana Dimitrova (1981, Varna, Bulgaria) lives and works between Bulgaria and Canada. She has Interest about colors harmony and spaces interactions. She works into the field of painting, graphic design and installation. Luba Haleva (1974 ,Sofia, Bulgaria) lives and works in Sofia. Contemporary artist and graphic designer. Her subjects are distorted value system, over consumption and false human behavior. Luciano Chivetini (1967, Trento, Italy) lives and works in Rovereto, Italy. Created figurative compositions in fantasy scenes. He is one of the key artists in the Italian wave of new pop surrealism. Mark O'Leary (1969, Cork, Ireland) lives and works in Cork, Ireland. Guitarist, composer, digital artist in the field of sound installation in which he used post-industrial noise, electronic, post-punk and jazz improvisations. Massimo Rossetti (1956, Rome, Italy) lives and works in Roma. Works into the field of graphic design, painting and digital performance, examines the political and social issues related to identity. Very often he used his own face as an art object. Mazzursky (1987, Razgrad, Bulgaria) lives and works in Varna. He has interest about sociopolitical issues of everyday life and turns attention to near past political icons; used tools are digital media, mixed with humor and political or erotical sarcasm. Nikolay Ninov (1973, Dolni Dubnik, Bulgaria) lives and works in Varna. Contemporary artist working in the field of stone and wooden sculpture and searches the inner balance between spirit and nature. Paolo Vivian (1962, Serso di Trento, Italy) lives and works in Palu del Fersina, Trento, Italy. Multidisciplinary artist who explores the modality of collective memory, and implications to human behavior and identity. Works into the field of object, installation, performance and sculpture. Robert Kreuzinger (1975, Varna, Bulgaria) lives and works between Bulgaria and Germaniyaya. Contemporary graphic designer, artist.


Raya Georgieva (1978 -2009 , Varna, Bulgaria). Working in the field of sculpture, installations, objects, and painting, used the text as a tool. She has interest about the conflict between human nature, spirit, and ordinary material needs. Her art research goes into human inner nature in searching of identity. Member of the International Association of Monumental Sculpture, Italy and UBA.

photocredit: Mazzurski; Bulart gallery

(e)migration | 17 April - 07 May 2013 |Bulart gallery


photocredit: Dora Doncheva ;Bulart gallery

bulart gallery |www.dorabulart.com | 2013

(e)migration | curatorial project |bulart gallery  
(e)migration | curatorial project |bulart gallery  

(e)migration is a curatorial international project .The exhibition presents works of painting, sculpture, sound installation and digital ph...