{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Noord-Nederlandse Golf & Country Club Baanvisie


Titel: Datum: Datum:

Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Uitvoerend bureau: bureau: Auteur: Vormgeving:

Foto’s:

Baanvisie Noord-Nederlandse Golf & Country Club september 2011 Noord-Nederlandse Golf & Country Club Pollselaan 5 9756 CJ Glimmen www.nngcc.nl Buiting Advies bv Wilhelminaweg 64 6951 BP Dieren www. buiting.nl Ir. ing. Ronald Buiting Esther Nijhuis Noord-Nederlandse Golf & Country Club Buiting Advies bv Erik Bazuin

© Buiting Advies, 2011


Inhoud 1. Inleiding 1.1 Doelstelling 1.2 Leeswijzer

4 4 5

2.

Baanvisie 2.1 Status van de visie 2.2 Bijzondere geschiedenis 2.3 Landschapstypologie als basis 2.3.1 Historische Park 2.3.2 Parklandschap 2.3.3 Drentse Aa landschap 2.3.4 Boslandschap

6 6 6 7 8 12 16 20

3.

Randvoorwaarden bij de visie 3.1 Groene omgeving versus speltechnische randvoorwaarden 3.2 Groeiplaatsomstandigheden 3.3 Ecologie 3.4 Cultuurhistorische waarden 3.5 Overige randvoorwaarden 3.6 Ontwikkeling beheersplan

24 24 25 26 26 27 27
1. Inleiding Voor u ligt de visie voor de golfbaan in beheer bij de Noord-Nederlandse Golf & Country Club. De visie is ontwikkeld gericht op een goede en duurzame omgang met de groene omgeving op de golfbaan en is tot stand gekomen in nauw overleg met de baancommissie.

1.1 Doelstelling De groene omgeving van de golfbaan bepaalt in zeer grote mate, samen met de kwaliteit van de golfonderdelen, de aantrekkelijkheid van de baan. Onder groene omgeving wordt hier verstaan alle onderdelen van de golfbaan die niet voor het golfspel zelf worden gebruikt: de bossen, solitaire bomen, natuurrough met kruiden en heidevegetatie, lanen en waterpartijen met oevers en plas-drassituaties. De holes zelf, met tees, greens, fairways met golf rough en bunkers vallen buiten het kader van deze visie. Dat geldt ook voor de directe clubhuisomgeving, ook die valt buiten de afbakening van deze visie. Voor dit ‘hart’ van de baan

4


wordt een zelfstandige visie ontwikkeld, toegespitst op de bijzondere situatie en gebruik. Doel van de groenvisie is te komen tot een evenwichtig beheer van de groene elementen, waardoor de golfers op de Noord-Nederlandse nu en in de toekomst in een mooie natuurlijke omgeving optimaal van het golfspel kunnen genieten. Tevens zorgt de visie ervoor dat de ruim aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden benoemd worden en behouden blijven. De visie dient als basisdocument voor het in de toekomst te ontwikkelen beheersplan. In dit beheersplan worden de beheermaatregelen vastgelegd die moeten worden uitgevoerd om de in deze visie verwoorde doelen op de baan te realiseren. De visie is zodanig verwoord dat belangstellenden en ge誰nteresseerde leden eenvoudig kunnen zien waar de aandacht bij het beheer van de groene omgeving op de Noord-Nederlandse golfclub in de komen jaren op gericht gaat worden.

5


Š september 2011

Profile for Buiting Advies

baanvisie Noord Nederlandse Golf en Country Club  

Indruk van de baanvisie die Buiting Advies voor de Noord Nederlandse Golf en Country Club heeft geschreven. Door de inhoudsopgave en inleidi...

baanvisie Noord Nederlandse Golf en Country Club  

Indruk van de baanvisie die Buiting Advies voor de Noord Nederlandse Golf en Country Club heeft geschreven. Door de inhoudsopgave en inleidi...

Advertisement