Page 1

flora Buiting Advies • Wilhelminaweg 64 • 6951 BP Dieren Postbus 98 • 6950 AB Dieren T 0313- 619042 • E advies@buiting.nl • I www.buiting.nl

Buiting Advies is een creatief adviesbureau voor natuur en landschap. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij projecten in het buitengebied. Bos, natuur, landgoederen, ecologische verbindingen, grootschalig groen, nieuwe buitenplaatsen, golfbanen en woonwijken: allemaal gebieden waarop wij ons helder licht laten schijnen. Onze aanpak is vraaggestuurd, uitgaande van de wensen én de mogelijkheden van de opdrachtgever. Dus geen standaard aanpak, maar samen op zoek naar ‘tailor made’ oplossingen. En die zijn vanzelfsprekend zakelijk verantwoord en praktisch realiseerbaar. Wij kiezen er voor een ander wiel uit te vinden. Wij kijken vooruit, lopen bij nieuwe ontwikkelingen voorop of initiëren ze zelf. Hierdoor komen wij met verrassende oplossingen voor soms oude problemen.


floraenfaunawet floraenfaunawet natuurenwetgeving Veel bedreigde plant- en diersoorten en hun leefomgeving zijn op Europees niveau beschermd via de Habitat-richtlijn. Hun leefomgeving wordt beschermddoor het aanwijzen van natura 2000 gebieden. Nederland telt 165 van zulke gebieden. Bescherming gebeurd door middel van een verbod op het verstoren of vernietigen van individuen of hun leefgebied. De Europese wetgeving met betrekking tot bescherming van soorten is in Nederland uitgewerkt in de Flora en Faunawet (Ffwet, 2002). In Nederland komen 36.000 verschillende plant- en diersoorten voor. In de Ffwet worden circa 500 van deze soorten beschermd. De beschermde soorten zijn verdeeld over drie tabellen. In tabel 1 staan de algemene beschermde soorten, tabel 2 de overige beschermde soorten en in tabel 3 soorten die ook binnen de habitatrichtlijn zijn beschermd. Om het voortbestaan van de tabelsoorten in Nederland te garanderen zijn in de Ffwet een aantal bepalingen opgenomen.

Deze bepalingen verbieden respectievelijk het verwijderen van de groeiplaats, het doden, opzettelijk verontrusten of vernielen van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het rapen van eieren of leeghalen van nesten. Alle overige plant- en diersoorten zijn in Nederland beschermd op basis van artikel 2 van de Ffwet: ‘algemene zorgplicht’. De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen ter voorkoming van schade aan alle in Nederland in het wild voorkomende plant- en diersoorten én hun leefomgeving. De algemene zorgplicht geldt niet alleen voor de beschermde, maar voor alle in Nederland aanwezige soorten. Om handelen in strijd met de Ffwet en daarmee projectvertraging te voorkomen is het van belang voorafgaand aan de uitvoering van een project een floraflora- en faunaonderzoek uit te voeren. Buiting Advies voert zulke onderzoeken in eigenbeheer uit, waarbij ecologen met kennis van verschillende soortgroepen worden ingezet.

hoewerkenwe? Buiting Advies onderscheidt twee typen floraflora- en faunaonderzoeken: een Quickscan Ffwet en een Natuurtoets Ffwet. Een Quickscan is een oriënterend onderzoek. Op basis van een veldbezoek wordt de situatie op locatie in kaart gebracht. Doel is te achterhalen of de voorgenomen activiteit voldoet aan de eisen vanuit de Ffwet. Indien dat niet zo is moet aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Zo’n aanvullend onderzoek wordt een Natuurtoets genoemd. Tijdens een Natuurtoets wordt de flora flora en fauna in het plangebied nauwkeurig in kaart gebracht. Alle door Buiting Advies gehanteerde inventarisatiemethoden (o.a. aantal bezoeken, onderzoeksmomenten en methodieken) zijn gebaseerd op de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur. Een Natuurtoets levert gedetailleerde informatie over de aanwezige flora flora en fauna. Hierdoor is een goede afweging met betrekking tot de Ffwet te maken. Ook kunnen op basis van de uitkomsten mitigerende- of compenserende maatregelen worden ontwikkeld. Als uit de toets blijkt dat ontheffing ontheffing noodzakelijk is kan Buiting Advies die bij Dienst Regelingen aanvragen. Ook assisteren wij bij het implementeren van mitigerende of compenserende maatregelen in het veld na het verlenen van ontheffing. ontheffing.

bescherming, regels en handhaving

Aquisitiefolder flora  

Veel bedreigde plant- en diersoorten en hun leefomgeving zijn op Europees niveau beschermd via de Habitat-richtlijn. Hun leefomgeving wordt...

Advertisement