Page 1

18 de JAORGANG NUMMERKE 1 PRIJS: VRIJBLIJVEND

o

o

o ~1990


-2VOOR LEKKER erE EN ORINKE

PALOMASOUND GlLUlDSlNSTALLATIES

TBLEFOON 01&82路2835

Jac hthaven

" N[][]PilSLt-lf1NS "

XLUNDERT

UI' PARTL/EH

~<{iJ'

~~

1)

OU<'"''''

"'R

EN

KFIEATIEF BOUWEN IN STAAl

DAKBEOEKKINGGEPROfllEEROe STALEN DAK - EN WAM:lPlATEN

DEUREN RAMEN

EN LICHTKAPPEN BEHOAfN OOI< TOT ONS LEVERINGSPROGRAMMA

NI)verheldstraat 1 路3

Klundert Tel. 2950 (4 .

ISOI[)MC;AAIPDSTRA,AT 10


-3-


AUTOBEDRIJF

SCHOONE B.V. KLUNDERT

Met enige trots introduceert BMW de nieu.....e 31815 met 16路kleppenmotor. Watde ademhalingstechniek isvooreen atleet. is de kleppentedlniek voor een auto: zijn ~stat ies ziin er direct van afhankelijk. Ukunt zich voorste!lenwat het betekent als dietechniek van BMW komt. Daarnaast heeft de nleu~ve 318i5 nogal wat standaard. We noemen: spoilers voor en achter. een verlaagd MTechnic sportonderstel. MTech路 nie sportstuur en pookknop (beide uitgevoerd

$

in leef) en speciale bekleding va1 de stoelen. Oe 8MW 318i5 (ofwel de nieuwste 16路kleppen!echniekl staat ~ nu bij OOS I(l de showroom

DE NIEUWE BMW 318iS. ! AtJtOOedrljt Scnoone b.v. Qllemolenstra<llt 3

4791 JT Klundert

01682 路 2403


-5-

V<1N

d,€.n 8&JR~ë~ Carnaval 1990 slaal weer voor de deur en Prins Jacques 1slaal siraks weer op hel hordes van ons sladhuis omvan mij de sleulel van de stad in ontvangst te nemen. Zoals ieder jaar zal ik ook dit jaar weer het besluur over de stad in vol vertrouwen overdragen aan onze Doorluchtige Prins en zijn Raad VBn Bil "Effe gin tijd" vOOr de dagelijkse beslommeringen en voluit feestvieren, zingen en dweilen, dank zij de vele inspanningen VBn het L.A.K.·bestuur. Maar niel alleen leut, ieder jaar weer een originele bijdrage aan ons stadsleven; de boom op de VoolSlrna~ de pomp op de stadhuisring. de jeu·de·houle baan. Dat zijn de blijvende herinneringen aan vier dagen leut en plezier. Namens ons allen: hulde aan het L.A.K.·bestuur en veel succes met Karnaval 1990 in Loerendonek.

..W.Sizoo. ~

Burgemeester


-6Aulomo bielbedrijl

Gebr. van Dueren den Hollander

~

QÈ5~

Wij VU l Ofgc n oo it voor U: • ond erhuud van U.... sekochte auto • kompklc IChadearw ilr<kel in g van tu a tie lOl

reparalie.

Nijverheidsstraat 13, Klundert, tel. nr.: 01682 - 2572 (standplaats IlIUlO'S).

Handel in Gebruikte Materialen

C. VERMEULEN Kon . Ju li:m3straat 36 Fijnaart, lel. nr.: 01686 - 23 1213253

NoordsChans 71 - Klunoert Tel 3685 (InkOOp: Koper, Lood, Ijzer e.dJ

~ SPECTO. OFF. JVe DEALER AUDIO VIDEO ONTWIKKELENI .{;J..:';;êg~~ AFDRUKKEN FarO'S ~r~~~~~

To

rr

L~. Electro~s KEF/kRiNG 9A , 4791 HE K LUNdERT


-7-

Ook al had iIc Elk giJJ rijd loch is mij dil ;au weer aeYmQd ook een stukje in de ltaruavalsknnl te schrijveD!I1 dar doe ik mei veel plezier. De mnr is op dil momeol de meesI gtlezeD baDl van I...ootndooek. Kantava.! eo krul zijD UIl tIkw gekoppeld. Door deze oombi.narie hmneo wij dil karnavals1ttSt aan ieder bekend make.n. Zoals U nel Hl hoort wordt karnaval in Loereodoock steeds groter en mooier, eo dit hoort zo. De Raad ViJl FJl is wetr uilgtbreid. dankzij onze jeugd. die Iwnaval ook stHlds metr zieDzinell. Wij probereo dan ook elk jaar wter et.Il Iwnava1sfefSt Ie makeo voor allen, joaa eo oud. daarbij gesteuad door alle sfamineekes in LoereDdood!. denk bijvoorbeeJd aan divene bals. muziek. gmlligbtici 'ZJ:J is !T voor ieder wal Ie doen. dus komt aUeo eo "EIh zj.8 hjtr voor andere men. Daarom dil voorstel. als wij alleD DU rijdem brnJval de rijd sriI ttntD, zodil ditletsr D08Ian&!J ma.a dwn, koml OIlS motto DOl! beter uil Dus Lotmtdonekers maken wij er lJl!t eo dankzij U een nog gmlliger brnavalsfttSt van!

Tol nellS rijdeas bnanL Pitte! Haverbmp

Voorzitter l.AK


tt Wij, Prins Jacques J, bij de gralie van de leul, Prins van Loerendonck, Graaf van de Ton lol de Pelikaan. Baron van de Boerendijk lOl de Slenen Poppen, Beschermheer van de Schaans en iedereen die hel Loerendonckse Karnaval een goed hart loedraagt, Proclameren en Onloneren: IJ Dat uw dorstlusrige vorst vooruemeas is U a11eo als UIIvoorder van de leut voor fegaan in de komende kamavalsdagtn. 2) Dar deoptocbt zich in een dusdanige beJaoastelling mag verheugen, waardoor de liquiditeit van de LAK-lw in gevaar komL 3) Dal op het BrUkenbal de Brakjes ztiJ de ouderea in aura] zuDe.II ovutreflen. 4) Dar ouTrie.a en Loens komend KarnavaJ droger zuIltli doorlcomen dan de gemiddelde

Icarnavalsvierd.er,leOOndeop dinsdagavood voor een groots brandspUtakeite kunnen zorgen.

SJ Dat de kläoere kamavaisvemUgingea alleen gettlsmarig "klm' zijn en bun bruisud tathousWme over zal waaien DUIdegrotere.

6) Dal polirieke bWIvb!diDa sinds kort in ieders bereik ligt. door Daast het ~ Ie pan wonen, wieas visie en opvartiagen de jouwe niet zijn. 7)

Dal de kamavakvierdm 'YëIl hel eerste

uur uitgekeken zijn op wintersport en weer terugvallen in bun oude gewoontes.

8) Dal wij ·buiten de IeestvierOOtzeU· ookde "mers in de diverse


-9tapperijen een goed leest loewensen. 9) Dal wij zeer danJcbaar zijn voor de steun gekregen van onze sponsors en adverteerder-;, waarme:e zij vertrouwen uilsprekea in OIl2!! akriviteilen. lOl Dal wij ons v!lheugen in eengrolert belaogsteIIiog loe fe treden lof hg Prinselijk Gevolg, wcarbij de gerrรปdde1de leeftijd Iliok isgedaald. 11) Dal wij onder hel molto "EFFEGlN U/D" de horloges aJdoen. de koekoek z'n nek omdraaien en dedage~jkse beslonuneringenlalen voor wal zezijn. Hierdoor zullen wij meer !iN.voordkm hebben om BmD eeo gezellig Karnaval Ie

beleven.

โ€ข

ALAAF!

BROMFIETSEN

C.deGasl SC hanspoor t 9

Klunder t

Tel. 2410

RIJWIELEN

TAXICENTRALE Klunden 01682 - 2666 ~ MoerdijkOl 683 -2440 ~.~5:. .a.__

II lIe voork omende rinIIn 24 uur 'IIrviee

AUTOGLASSERVICE


-IO-r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

• •

• •

KUT PROGRAn TIJEN! tARNAVAL

RUtDENS van eh P~I.lN! me ut aEVOLG V~~ POPCOR.N plus Ie'" 10P-.U.1\U n09 \.leut ~nd,n ~R.1tut 2011$

nunu:.

WEtER! .. WEtUlHNE. ~AGEHRtJER! ..

• •

un koop U.O::x.t en n09 meer nottES oud noU.n me kun L1JFIJ,.\CM lomme ok. ell tAPtLtIUS cn LOUENDONCIU1NNE en

o

ANDEH aE nOT ET AllEnAAL nAAR tonnt !tEH &ij Nd .n l.Ji.m , Dot 1 I I ! ! I I I ! I ver 9@bouw

~AGENDOU~ER!

DE EENDRA CHT Westerstraat 4 1

Tel. 01682-2891 b . g.g . 2114


-11-

programma

vrijdag ~-~=~~===19.JO

OalbuIling ua de Bontkntk nn de

UUR

~

brmnlsrrwleotte Triu

(KoaiaP

nD

't

Peejbl.Jd) & Loerus (Wac.bltl' vu de Sfenm Popptll~

===============~~22. 00

UUR=========

SJa.iriD.a lim~dtbU.

==-===--

--====-22.00 UUR-===========

&l in YtrtnigQtbouw ODe &ndncht" ~ door CV. .., Klitbk.", Et.D. IIĂ&#x17D;tstekeode ,tl~nhtid om nrm ledruien voor h~t btuvall990.


-12-~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

OFFICIAL FORD SERVICE DEALER Nieuwe & gebruikte automobielen Shell service tarkstation Autoschade Auto waspiaats

OOSTERSTRAAT 4 -6 KLUNDERT

TEL. 01682 - 2501. VERKOOP

SHELL

& SERVICE

DEKKERS HAARMODE

Super Normaal Diesel L.P.G.

OP T' HOEKSKE VAN OE KERKRING IS

oe KWALITEIT HOQC

EN ZIJN OE PRIJZEN LAAG!

OOK VOOR

STOFFEN

'N

BABYKLEDING

T'HOEKJE VAN DE KERKRING MOLENSTRAAT 15 oTEL:2754路 KLUNDERT

Kerkring 14, Klundert .


-13-

â&#x20AC;˘

overeenkomst

geborea is ~~ etD baby die Lo!rendooek Jema.Dd die in WOOG!?

,".

.' ,,'

.'

." z .o.o.z

'"

o


0_.

o

"

~

0

0

o

-,'' -

--""

"

., "

"~

,

"

â&#x20AC;˘

architectenburo

TwiN DESiGN

Vrietweg 4

Klundert

tel. 01682 - 3072


-15-

C3 H端NNEBECK

NEDERLAND BV BEKISTINGEN HALLEN STEIGERS

nrustrleterreln Moerdlj( lCw.1rtel"N'!9 6a 4791 . . _

01680 . 23970


-16- ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,--_ __ ---,

CAFE BAR

.....

•• o

.

"TOLHUIS" VIDEO VERHUUR 11500 TITELS OP VHS

0

ook verhuur van RECOROEJlS ,

'~·,"I _o~

0

rljaeq <11.

~

S *<11"1'1 <11'.11

~f! Cl

00

f'fJ

~en

Vllek

""-~~::;~~o::-~ l - • ""ll4c •0

r<.~~

ZEVENBERGSEPOORT 43

-;:

4791 AD KLUNDERT

TEL 2746

AUTORIJSCHOOL

lSCHOONE DE .JUISTE WEG I TRANSPORTBEDRUF

A. /(D.MADE TEL 01682 . 4441


-17-

Op uterdagavond. w,nDg 2Il3O uur, is er h!tlf'Ote Griuelbai Dit keu ru!t moeders mooisre maar moedm dtd!fSte die h.iHop unweDa zuDetl zijn. ttoU!Il, to'ferYoll!ll, HWto. MOIISterseoaodere Griezels. Komt alIu t1TerdagaVOlld rw.r h!t Tro!hllis. daar ww de kelel al op het vuur stUt. Er is teil 'prijs' voot' de meesufdte aanweziae griw Op maudagavolld. aanvana !0.30 uur, is bel tijd om lerug ia de rijd legua...!la 's middigs op h!t pitpeJbaI wwezig geweea Ie zijlL is htl' IlII de beurt ua de ouden. murook voor degene die IlOSKt!ll oudmrijlL om zidl tera.g Ie liitetl VO!mI rw.r de tijd VlD hllD emte levensjaren. w~ houdeDdan het: -&bf Bar. WezuDea kijk!!! ol U er 1108 n!t zo schatTig WI zal zin in uw Iwen ell b3bykleertjes als vroegef her gen! InS. .o.ne met de bn'1l1f !uin wordt op eoeD speciale maaier b!Iooad. GI'OtI'je: UD alle Cmla~-a1vierders til tOl' w~ op het Cama\'1I

De Tolheffers

(

\


-t8-~_==----==:--==-==-

___-..,

BEA TAIJSW EG 30 ~191 EC KLUNDER T TEL 0 1682 - 28$3

CARNAVAL TOE

Bruisend van kwaliteit en voordeel

I I


-19-

DE OPTOCHT

Dê eonstalerioa van hel vorige lcamava1sjw is dal de Looendooclcse Kirnava1soptoehl yolWUiUI is geworden. De pe.nningmeestu ru ti! ~doocbt AlgtmeDe Karn.ava1sstiehriDg heeft Dimmer zo diep in zijn kas: moefen t2Sfen om alle ~ uit 'ekunnaa bttaltn. In nauw ovtrles met de plaatselijke karnnalsv~ is besloten om her startgeldsysteem loe Ie blijven passen. Dit dit em nog grorm aanslag op de sritbringskas kiD belektoen Hemt het LAK graag voor liel! Demoods rullen nog mt6 sponsen worden gmeb.t De kamavalsopfoebt is ingedetld iD 3 ka,~ mef voor elke kall!jOrÎe een. startgtId en eigen hooldprij>. K~tmrit SlwnId HooJdqdis A· Grolt waaens Fl2OO,WlRlbeker B· Kleine wageoseD groepen van meer dan 1 peDOD!D f1. 50,Wisselbeker C - Groepen urn 3 pmontn en individuelen f12S,ft !S,Ot lWtCeldn wmln ntluU.olllStl1 Ut oplDC~CCInlnl.~tt..~ u 4etlulu Wil ~e 'pIK"-

buchrijHormuliueJl zijn verkrijgbaar bij: J1 ('el4S38\ -COarijSr, 'tHooru Werck2 {1el.4W~ -diverse scltole.n ./,i Voogt. Oost""""

;;

.•" c

;>

..

RIEMEN

TASSEN

;;'

g-, o

SCHAN$POORT TEVENS

ING ANG

NAAR

MISS-TIEK t

INGANG

VIA

KLUNDERT 81808


-c.u-

r---------,

LEIJTEN 9 S TRANSPORT inl. "er"oer

Schansweg 22A . Klundert. ,

Telefo9" 01682 - 4150 / 4151 Telex 74034 Fax 01682 - 2081

TlMMERBEDRI-IF

GESLEPEN SPIEGELS LIJSTENMAI<ERIJ SCHILDERIJEN PERZISCHE TAPIJTEN

RUUDSTAAS

NOOROSOIANS 53 KWNOER'T . TEL 32S4

oe ok bromtorisere bij: /

LANKHUIJZEN

STAOHllISR1NG 25 路 KUJ'oIDERT

TEL.2837

HET BROMFIETSHUIS

A.".d. HORST 2 tel. 2437


-21-

programma

zaterdag 14.00 UUR~~==·==== ODtnqs:t op liet Jhdllais YID Zijne OootIuchrige Hooghëd PriasJacqa. l a1wur om lt1l aar de sltultl nllde stad l..otm!doo:k fOOI' ~. Dl_ocdta o,~ door bcugemttStet W. SUoo. Bij de Pomp zal de bwJtmtestu ~a:r bet' eerst. &Iu bnunhbiu nA 1990 flppm

=====

=== ==.

14.15 UUR

=

Srart vu dt Eekl. Loetudoacu. ~nlsoplodl.l WI. " R.mlijD, ubij "Ot rou'e VUl de opIotbl is hierm ia dit Iwm.nIsbotIcje OfI8tOO"ItII.

~.

De

= ======-17.11 U U R = = = = = = =

.-=-

~= -20. 00 U UR---=-~------==

Grool btunlsbal iAde metlfe 'ilpperiim eG ltamiDtotkts n.a. l.oemIdoock. AI dcIaelectah«ltll tulIea doot Prins Jacques I tB til. iD1Uter Gt\'Ola; IMf eeD bezotk 1fOrdea 'tttuld.

=-========-20.30 UUR:======== Grietelb.iJ ~ doore.V. "ToIH!Itn" iD HetTolhais (zie ook uriiel opfll8Ïcll1).


-22-:..--_ _ _ _ _ _ _-,

veur

H. V. D. LINDEN LIJNDIENST EN TRANSPORTBEQRlIF

financieuladvies

nemen wij "EFFE DE TIJD"

Van Coehoorn-bastlon 3 4791 AA Klundert Vlletweg 2 - KIl.nCIert

Tel 01682 - 2750

schildersbedrijf

rn.albers

de

spaarhypotheek? bel: 2211

GLAS - VERF - BEHANG Voors!raa! 7 - 4793 ET Fijnaart telefoon 01686 - 2431


OPSTI!LI.EN "T RAVELIJN (oabijde "Mauritshol"J ROUTE: 'IRav~jll

Prins Willemsrmt Blauwe Hoetnr!g

-poon

S<idh,;";,,g Bnlgmut KerkrUJg Sch=poort

AmbachtsbemlwEi BoadewijDSIrUt Kerkwog Van Vbandereosttaat MoI!Dvliet Va.n~1

Vu HoonIestr.ilaI

Kerkwog

Be."*",, AmbaclltsbemawEI Schanspoort

KerJaing Bn>g.trut S<idhttistUtg

ONTBINDEN BU DE POMP


-z~/ -

_ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _---"

\/OOR AL WI BClEKHOUOINGEN 8ELAST I~ZAXEN

EN VERZEXERflGEN

2Ij

LEENDERTSE

I.EENDERrSE

k\4NDE t'fI'IO ~ Lc<'tJtNe" VI'H~w aoELd-lOUOI"l&4.S GOeD NAO LACT_ Lc'd1oQ'

r

Cl.IEMOl..ENSTFlAAT 1

metselwerk machinaal timmerwerk

TEXTIEL WONINGTEXTIEL . WIl '-" aannemingsbedrijf

oI~1r..~ pClS1)ua

ruljsena ars b.v. ".,_;;;枚;';;:;;;1

Voorst raat 30路 32 - Klundert Telefoon 2384


-Z5-

un

Jabkel van

us

EeD rii~e geieeje vroeg 00Il1e holkunstenaor, gt! wit wel eb manneke da as ut september wor aan bekaant niks aaDden: me6" kan denke iS ilOO run kraantje, Bertus, lttj rit. ik mof vaD jouw ok ua stukske bebbe wak in ffilUllaaaotje keil publisere. Nouw stond daotopda mo~t mlUUle kop we naar, dus heb ik die mOR VaD zijn maOlIUl paor weke ÎII UD Iaajkeg50pt Diej paor weh wier! onverwags een paor maondeea eb had oog wellaoget k~e wom, as ik pasgeleeje aie loevallug in cia wike keek. rota ikzun mog in ua hoekske van cia laajknag ligge had ik eigelukglad gin inspieraosie en omda de rijd ~n ledringe qt ik UD rustig plekske. Dus ik ging naor ut p~essiekof. Buife d! carnavalsrijd is ut hier h!!el rustig wao! gin mens oew op da moment nodig heb. Dusgin rilleloon en gin in en uit lopende meose, lekker rusri8 dus. Nouw ik bier zo zit ~jk ui mijn lUI goe; ideej om ui p1iessiekOf us te beschrijve. Lacg zal di ttie boev! dure waant ris eigeluk gin kOl meer maar un kOljeda bommutjevol sTaot, m~ naTUurluk mun buroo en UD paor kaste wa« we nao de carnaval alle ~jke mIkke bewaare, zoas oorkondus, mlbleme eo gevoode voorwerruppe (waor ik Ui al meer over heb geh.al~ GeStlapr wel dartur nie veul plek ovBblijft. Dus heb ik lUI oortje op mun deur motte bange meej de voUugunde tekst "IJiJJMzooder ~ tol ~aot Jr.

rIS :rellufs 10 erg di op lUI keer toen iemand van oonze k1up bij mijn op ut pliessiekot kwam en liel merruke Wilttie ntfe bad. ik nie op tijd btne kon maoke om de mank Ie ontvlugte. (ik r..a.I gin naome noeme, aandun bti}f turn da agler- voUugel Toen witJ ut mijn tog te gortug eD ben ik ~jk gaoo moge voor lugtvurVers:ing. Vanwege ui milijeuj mogte da gin spuilbusse zijn, dus nebbe ze zoongr()Q(e IImjtr aon ui plafongemaokt, !eDtje diege DOR metj un lOUW in btW" mot krijge. M cia diQ8 nouw hang Ie WilppUJtU dan mOlte log rap bukke, ol ge mot gère un kaole kop bebbe. (Kunde gelijk zien wie fUt veul bij mijn op ut pliessiekol konune) Maor rue te veul k1aoge, ik al mUD kot verdur bescluijve. Aon de mUI"! ~ de embleme van de ~ jaort, metj daorop de mottoos. Jac zeUuts ut DieW! baDgt fUt aI, maar daar kom ikstrakseHeop t""'& Tusse al die embleme hanse un hele hoop 101005 van mense tijdens GlJ'I13vaI. As ik nouw etrluk mol zijn, zijn dur un aontal die agge ze in dur nonnaote kloHie tegukom.

Die

zouw

herkenne. Maor dur zijn dur ok un aantal saittunuode pbo~es bij en igge goed kijkt zelIufs dur gebit


vs,bJ,eJMI'I'J 11"".,011",

NeUt al ditj trnbleme en tolOOS heb ik temlofte nog lWeej tijSfe haDgt van gmwte persoae. Op dun eerste lijststaoD meme diealrijd camanlgeYÎerd hebbe eb die gt DOUW nooit meer zie. Ge keilt ~ wel

die mense die zoo oodig naar ut buirelaand motte om dur beoe Ie brekt, runriJl ze tuis DOl gin korruneke rrqe breke.. Op dun wdere lijst moa mense die dil ~ nie weft, waaDt cia zijn de pootensieieJe km:üdaote voor de raod. Op deze lijS!' bebbe we dur dj, jaor Wee!' tier kecme dewstre~ die zijn bij deraod gekomme. UIIg.roepke van wijze mense (oouw ja wijze. ze deakt da ze da zijn omda we ze da Verf!!t hebbe) bebbe de untesuddenle, zo hetl da ~ UD goej nederiuns woord ae400I ik, van diej mense ooderzogt en ze zijn deur de seleksie gekomme. Uil paor ~ die op die lijst sraon motte dur oog UD jaonje op blijve om da ze oog rue aon de eise van da groepke voldeeje. Maor genog gmv!fd DOUW, ge wil DOUW 'ZOOO biefje hoe mUIl plies:s:itlcol dur uit ziel. Oja, ik zouw uI nog over da Diewe motto hebbe: ·EfI~ tijd*. Bende lekker mee;, age nouw W2 mogt roepe ze gflijk cia motto.. Maor ik WOllW ut maor zoo meej jullie ajspltke. eb. we meej carnanl voor alles WtI niks Ie maake heb meej carnaval en leeste elIe gin rijd hebbe, da kom naode dinsdag w!l weer morde.

sm

ANDREJE B.V. DE GASTVRIJE TDYOTA DEALER

BIEDT MÉÉR!

DE MIL 2

ZEVENBERGEN

TEL 1016801241 50

PR oHENDRIKSTRAAT 22


-Z7-

SPAR , ALTIJD VOORDEUG ! I

Het personeel van Spar Supermarkt STAM

wenst U prettil!e carnavalsdal!enI

SPAR M .Stan

Voorstraat 36

Klundert TeI. 0 1682 - 2841


-28--r-_ _ _ _ _ _ _-,

DEKKERS HORECA BENODIGDHEDEN

'IlJo.or geJieurt, tin

Co.r'1\cCo1\di:.(i1\n.~.

nooit

bij

WQ.5 nog 5KoonllcHsVl'ouwi.

.. "

v'l'J:ijft! g.ra.oit. Op \11\ "a.g 111\ a.fs'l'a.oi 9''''0.0111.. tOln :to

fi.a.{

u

WI'"

u

gOll 5ioon9,,,,0.01l1. I" in cC.,...

guicllt s,mClnurt .n g'dC,Ii:st. en

oi nog moot. lif,urli.. op l.f' vcr 44 1,

s.illon,

{,i.,...

6

u

nou

wei.n

90.01..

'IIoof'ta.on to 8o,i X,... ..1i 13. En

'evo.ft ut 1\,,, 0Jl », deT' vriend 840t nou oft. het a.f bijna. n jlug"y",tstcn m.. f'. 1)(1. motten jume oi us 10ln cCa.or

s..

.n.

Ii"ijg je snn "ijt van.

DHB_ Klundert OOsterstraat 19 • KJundert teletnr.: 01682·4329

schoonhe idssalon Mdonkers 0. Kr..ek 13

4791 KH Klundert

" .01682-J.«e

Niet voor leut of gein

maar tegen roest moet u bij ons zijn

OUOENBOSOi TEL01652 ·13450 FAX 01652 ·177n


L.A.K.

, I,

"


-

r

.

-

U

~

-

________________________________________,

~H. DE VROOMEN Molenstaat 17

* Ijzerwaren ** Verf Tuinartikelen

KIL.ndert

Telefooo 01682 -2334

* Gereedschappen * Ins",lIatj,,-ma,teria1efl (ook verhuur)


-31-

~D

BOUWBEDRIJF MOERDIJK VOORSTRAAT 46 KLUNDERT

werkplaatS: VlIetweg 44 - Kl.rdert

tel 01683 . 2504

Beste Brakken van Loerendonek en omstreken.

Als je deze pagina omslaat vind je daar de nieuwe kleurplaat van dil brnaval. Wij bopen dal weer ner zo vetl (ol nog liever mëér) brakken "etle de tijd' nemen om deze Ideurpbar mei' versdilllende kleurtjes in te kleuren. Voor de mooist geJdeurde pWI is er pH !eelrijd eeo Pl"iJchtiRe prijs Ie winnen. I:>i!2e prijzen worden op bel Brakkenbal van nw.n~ l6lebruari uitgereikt door PrinsJacques I en HoIDir Ha.nnes. Om aan de kJeunr;edstrijd mee Ie ~ doen mot! je 2 jaar maar ruel ouder dan 8 jaar zijn. De kleurplaten kunnen f<ll en met zaterdag 2J IebruiÖ worden irwelevwJ bij ber LAK.·km-team: -Michel Voost, Oosterstraal 37 en ·Cees aarijs, " Hooren Werclc 2in Loerendonclt Vergeet niet om hieronder je naarn.leefTijd en adres in te vullen. Doe je best!.1!! Naam: _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ l.edrijd: _

jaar.

AMs _________________________


-3ij-/_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _-,

Door de bankg~Iiomen benikeenred锚lijk . normaal mens, maar metcamaval even niet. Ikben bij deABN. Klundert, Brugstraat 1 Telefoon 3351

-

~

. "

VoorperiektZehNe~

moet u bij ons zijn. MM aggut vraogt kan'ut ok

in dialekt We wenst> oe veuJ leut

mee dees carrenevJI

fotozetterij maud bakx keenl.'5Ha.it 4

poMbus 35. 4790 .Ia klundert tel. 01&82路2167 tele1.1~ 01&82路4766 llYfJIIIUlCSl'OOAT 11 - KlU_DUIT路 Ttl.I'INtI U l:f


Uit omas sprookjesboek

Er leelde eens, veel hl!!' weg. in !en krachrig pasreel, een scheel hoon meisje, en dal sch~ hooD meisje heette W~~e. Maar ia dal krachtig pasree! woonde nog i!JJliDd. de bielstoeder vtQ Wethnilje. Iedere daB trok zij baar kJoonste schee~e aan en ging dan voor hel wiegelrjt sraan, en zei dan: 1VitgtJ*. ~ iWJ de spiDd wM is de ~7O()/lffe douw raD ram 1JN gaIKfr En dan antwoordde dal wiegti~e: "Bi.Js1oeder. jo ""', sdtte/ booD. nwrW~islXJ8m~

dODer daJJ jij': En dan werd die moze bie!stoeder stom. En op dilire 233 ging zij vrorgeossrnoea Daar de joze~. Jfa.: zei ze, "jijguf W~irjcl1idk3ppetJ, tIJ /Jaar idJleUteJJ iJJ ht woUm tJourr. En de jolt baser. de 1e6Mlip. die had een klare tijk op dl! kaak. Hij 'RI vroeser Dog matroos geweest, en had zeven jma op zijn slip

8"'1>'''' De jOlt bager dus, bij sproag op zijn perk stunt pUt!! zijn wielgesdleer en mei zijn Ida"e ZOfen smeel hij W~~e in bef ~

ED Weelsnitje, oeharm, zal daar te sehruileo VIJl de hik. En het zat daar vol mei woute stolven. Maar toea kwamen daar air het heupelkrout de zweven desgjes die ergens hiep in hel dood in eeD h!テ始 klu~e woonden. Zij zagen Wemnilje daar liggen en zij brachten baar naar een hadd~oe[eDpuisje. Toeu kwim daar opeens de pooe scllrins voorbij, ook al geulen op een perk mard, eigenlijk een pimmelschaard. Hij zag Weefsnitje liggen. want zij lag daar in een kIaz!n gist, zij had zich immers verslilct in een truI stuik van de houte stw. En de prone schins werd nalUll1tijk zapelstol vu Weelsnitje. Hij streek haar kak in de ogen en must haar rechr op baar kODI. Hij nam haar mee en zij trouwden veel en kregen Jange kinderen en zij gaven een groot

-'J"'l<""",,.


-36--:,.. ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

't

fëuthof cvC{n

'î.QcfcR1q{C[)oq{cCX,.

DE BEURS ~,

PRESENTEERT )

'10 kcwats f) f0rn

"De Beurs" Wim en Ceciel Weevers Voarstraat 24 ~ Klundert Voor en na karnaval HET adres voor feesten , partijen en vergaderingen

)


-37-

programma

zondag -

--Middag•.- - -- - - --

IA Ot loop "1A de ~ ~ cv.Qaaaomal Î11app1tij 11« ToIai( :

4-'ns ons 4-us

weest op tijd! Het woedt weer dringenl

-::;;;:~~;~~~:;:Avondl===-=-=~~ Kl rapperij'1letToIbais°.


-38-

.r ........... .........• • lInI .... i.p ..m" b

• Oni ...,. T....... _ .

~r

·.......,'_,,-...........

t . . . . .~""'-

.5<h.. ' ....

'

•• %&M ..._ _•..... ItC.""" OOK \"OOR

DIERVOEDING KEES PLOEG

81. JA;'II VAN GILS M....·IlnLI........ ToI.O"U-"'"

GEOPtND VRI.IOAO ~-20.00 UUR. ZAT!AOAGS Of GEHEU DAG

o

"HINET"

KLUNDERT

HOLLAND

PHONi!: (0/ ,11&0-25",0

fLit .5.0 .... AYT'R Hl

'AX (0)168O-2.5a17

o

NAHOII.SOHOeIlNIM'NG IN NAAM IH TIItST' ..... TIH

VORK.

I N ZOWEL KUNSTSTOF.

ALS ALUMINIUM OF ROESTVRIJSTAAL.

vEsnGINGSADAES . INDUST AIETEAREIN ...... ppELz'o'K" ,,"OEADIJK KORRESPONDENTIE ,lOIIES . POSTBUS!

.'8(1 ".

l,iOEAOLJK

THE!'OOH Ol BBJ' 28

5~

TELEF.o.X : 01883· 2UI I... a peM,


De Fiat Uno. Wat een lijn! Wat ccn stijl ! Wat een auto!

Autobedrijf "van Vlimmeren " Koperslagerij 1

4762 AR Zevenbergen Te/.: 01680 . 2 59 81

aatilk -lil ual Ia-tos Ijlll [s-ll bum s tIC.

jtstiomlrul 15 - 11 llbnbllln

Vletweg 4 - Kkrldert -Tel 2657


P.LAK-

D:

-ij1-


-ij2-~-c:--_---, VOOR ONDERHOUD, ACCESSOIRES OF EEN GOEDE GEBRUIKTE AUTO

J. VERMEULEN OOK WOR BENZINE EN LP.G.

800_

WC. Overbosch ontwerP. verkoop en tentrePcntle

Dekkleden BUskappen etc. ete.

Noordsehans

MoIendIJk123 - 4671 TJ Dinteloord

Klundert

01672 -2338

tel. 2554

NIEUW I

Ben je jarig?? Wil je

een êchte verjaardag hOUden?

Dat kan al vanaf fl 7,75 p.p. • Inel. zwemmen, Je krIjgt aan: friet. ~mon.ae, een Ijs Je en en verraSSIng. VOO!" ti. 1,-. meI!(' mlV Je 0011. nog koe:zen tuo:sen een KrOKet ot e&l'l

tr,KanOel.

een sport...... en gezonoe ,.eer-e. tJe naar

VOO!"

~

Een

EN SPORTPARIC NERV,f,(RT.

spo .... teomplel<

•• ar men 0.'. vonot een: g~JDaan, DUDDe !t:II,nk, " liIo,nl<. , Olnnen z onne.(IIOe, onaerw.ter'"verhcnt,ng, zwemmer,oar, e en

,pol"tn,1 v. n <4l!ht.32 m" me t een rUIme toyer en getell,ge oar. loea. 1 voor net or-gan,seren van tournoo,en. 'WIJ Ol"liIl1n,. ser en \loor u vere .... g!l1Qs - en oeor'Jtsfeesten.

multIfunction e le

N.V: SOOrtfOndSen KllrICIert

• =

ZWEM EN RECAfATIECENTAUM

"DE NIERVAERT" infOlijn 3269 • 4848

~t 7,


~w~~

kund~ rekonEJn 1

Als de Sclluimkoppeo. will~ wij ook ome bijdrage leveren voor de krant van I.oerudoock. Wij zijn er van overtuigd dat elke klup in het kama~ebelmn eea onmisbare schakel is. Wij voelen ons thais bij het gro(e Uk·1eest en probMeD op ome eigen manier bij te dragtD aan het jaarlijks leutgebewu door altijd aanwezig te zijn. Wij zien bel als een stuk kultuur dat in LotrendoodI: ~ verloren mag gaan. Het 1l·11 bal was weer gezellig ea als nou a1le klups daar ook nog aaD.wezig zoudeD zijn is het noggmUigtr. (')me mening is oog steeds: Vele klupsmaken @eDgroo(karnaYlll. Hel mono is wel -Bk p tijä, maar als wij goed karnaval willeo vieren moel!ll wij toch met Z'D a11en rijd maken!? Wij wemen bet LAK en alle brnavalvierden veulleul en sfeer, dorst kri~ van eiges, op ou rode ,!kOeL

3, AI••f!

De Schuimkoppen B.V.

Calvé

~9

-----I

I


-qq--~--------------,,~------:x:-----,

R.rII. U.fO .ROE EN ZN.

DEIl' EN BENEN

TE KOOP: «------»

AARDAPPELEN UIEN SCHARRELEIEREN 12 mnd. per jaar ~~ ~ ... Oe> ook diverse soorten VOGELS • ve\"zorgen VOO<' U trappen. hek.... erken en constructies NIar wet\$.

U!~~~~KlJ.N)ERT~~~B.~v. OOSTERSTRAAT 16 TEL 01682 . 2375

KLUNDeRT FAX 01<82·3528

VOORTAAN

OOK

UW ADRES ,

A.M. KERSTEIlS BLAUWHOEFSEWEG 37 KLUIIDERT


.

,

'Ik heb een hondgekocht'

IJ:

'0 ja? Iingrolehond?'

Wee, nielzoelggroot' IJ.

'Is hel een langhadge?'

Wee, een mei kode haten'

J

""'"'-"n. "En welke Ideur?"

"Zwad-wil gevlekt'

/f:

1Val een leuke hond zegr

"Ja he"


Bloembinderij 禄Anemoon" Gert den Hollander Brugstraat 7 Klundert Tel. 01682 - 2388

FABRICAGE EN MONTAGE VAN APPlRAn:N EN PIJPLEIDINGEN ONDER KEURING VAN LLOYDS. STOOMWEZEN.

IN MATERIALEN ZOALS O.A. A106. AP I, HI I .

J16L EN CUNIFER, '

TEVENS VOOR HET VOORWARHEN EN SPANNINGSlRM UITGLOEIEN VAN PIJPLEIDINGEN EN APPARATEN .

P][P][NG lElQ)1[J][PMlEN'lI'

M<D.llEruJllij"lK Y.<D.l.lF. , ... aIlICATOAS Ol'

INOU5TRIETEI'IREIN

.,.APPEllAK" MOERe iJK PQ. 80X7 . 1I0M MOEIIOIJK TEL. OI&Il 路 28.loO TE LEFAX 01683 路 29 21


~

~ Hel seniorenbal is een bonte, door het L.A.!\. verzorgde, middag waarop al jaren vele oudere Loerendonckers op leestelijke doch gepaste wijze hun bijdrage leveren aan het kamava~gebeuren in Loerendonck. Ook dit jaar zal ten behoeve van de bezoekers van het seniorenbal die de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt gratis vervoer worden verzorgd van en naar "De Eendracht. Het vervoer wordt op vasle tijden verzorgd door de Leut -taxi. Vervoer naar "De Eendracht" vindt plaats tussen 13.30 en 14.00 uur. Vervoer naar huis vindt plaats tussen 17.30 en 18.00 uur. Indien Ugebruik wenst te maken van deze mogelijkheid van gratis vervoer kunt U onderstaande strook ingevuld inleveren op de volgende adressen: - Stichting Bejaardenwerk, Stadhuisring 2a, t.a.v. de heer Van Antwerpen; -Secretariaat L.A.K.; A. Schneijderberg. 't Magesijn 34; - Verenigingsgebouw "De Eendracht", Westerstraat 41.

--------------------------------------------------------------------------Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"komt met _ _ peISonen naar het Seniorenbal en wenst gebruik te maken van de gratis Leut-taxi. Afhaaladres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~, Klundert.


-~8 -~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Van feestneus 'n~.~r bankbezoekje. Stel je voor. U heeft uw feestneus vergeten en iedereen prijst u om uw originele voorgevel. Blijf lachen en gebruik uw neus voor winstgevend speurwerk. U komt dan vanzelf bij de Amro Bank ...

amrobank~ Voorstraat 20 4791 HN Klundert TeL 01682 - 2850

eAFETARIA HIL5Efl00RT

RYNART-TRADING "Iv IH rERHAT 'ON ... ~ TIUN5,"01l1 Eu Ro .. e . ... s' ...

4790 AA KLUNDERT 路 HOL.l:ANO Postbox 28

WARME MAAm..oEN OP BESTellING ! HII.Sl:POJRT 16 KL.LN:lERT

TEI.. Ol682 - 2362

Tel. 01682路3719

Telex 54938 (Rylrd路NL) ' T MAGfSIJN 4

VLIETWEG 10


programma

maandag ==~== l O.JO UUR.==~~=~=

VOSIII'jaót 'OOI de I.omadoacbe jeugd 'IUU 9jaar.1IathrijveD ft! stalt ia R"'rie "DI F.ettlbchl".

= == ·=====14.00 UUR= = = = = = = PieperNJ ,oor de j~ \'U3:l9 jut iA LomDdOAdss Ltl!lhoI "Ot Bfun° u.tI dt Voorstrut. Hier YiDdr door Prins J~cquft I d. prijn.ilHikiq n.D: de VOIJIjachr pball.

Brill:..b.a.I voor d, oaDtrkleins:e LoertadoacbrTjes

YU

S jaar eG joagu

jg

de rgidtgrH:

!JA

Prins

1tsvYCI L OOt EtQdtJd!(. Hier wordt teil recordPOSiDC ~ V('J(K hel eerst ia de Lotttedoocbe JtSChitdtnÎs:::d wntlijk btf wral Brili'ta hef wual oudtm. in grral ovf.l'!ftBtll. Vo« elke brak is ti' ten leuk, 'errUSiDg. Op dit bal.otdta IcvtDS de prijnri4uus na d. klunredstrijd rebIdirL

=== = = = · = = 20.00 UUR= = = = = = = = Groot brunlsbaJ. U! de IDftStt tlpperijea te damÎDetker na LoenodoDc:k. 0. bttn.IItDdc lobJiitittD zulIu door de Prim: tA ifl &evole rntf sthooe tolcbo (~ worder& bttNdm

========20.JOUUR======

.,.,....,11].

=

Voorde ouden: nD. BrUXtD tD PiepmorganisftrdC V. "ToIheaen° iD. HefToihuisMII. &bybaJ (tit


-50-

. .

. ..,

.

â&#x20AC;˘

"

Rabobank

-Noord -Westhoek-

Stadhuisring 26 Klundert

01682 -2611

~


-51-

• ~ --",

',:'

0

.4&•

Mj{;:

0

"lh:. ...

IK J\\. SR. ~

J\\.

"" L J\\. §

IK J\\.

L JE: ~

lUS JE:

.&.Ri

0 0

."

~, - ,'it =======Gnlns======= 0

0

0

KA!.UiAVALSKALENDER tot en met 2011 Im 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 l(OO

lOOI lOO2 lOOS lOO4 lOOS lOO6 1fIJ1 lOO8 lOO9

14 10 I 11

13

15 11

2

n

14 Ja 19 10 n lJ 14 IS S 6 15 Jó 10 11 2 1 n lJ 6 7 lJ Ja 19 4 1 n lJ 14 IS 6- 7 lJ 18 9

"

Jó 12 1 lJ IS 19

'"

11 14 16 7 lJ 12 4 14 8 1 1))

S

0

0

l<bnmi lebnwi maart

l<bnmi l<bnmi lebnwi lebnwi lebnwi lebnwi lebnwi maart

lebnwi lebnwi maart

lebnwi lebnwi

1ebnwiImwt lebnwi lebnwi lebnwi lebnwi

14 16 "'10 2011 8 maart Om het voor ~ mogelijk Ie mak~ om ruim voor karnaval eeo deugelijke PIan.niD8 te kunn~ maktll zodal8MJ. kamavaisdag behoeft te worden overgeslagen 221. het LAK. uiterlijk in 2003 de nieuwe kalender voor de daarop volgende 20 jaar pub1iserm Tot die rijd adviserto wij dit karnavalsboekje met degrootst mogelijke mi! Ie bewm:D. H.b. Pliessie Bertus maakt U erop .. HeAt tbt U op het gtiOeeAtuIÎs de GRAns merkkoHer bal teatD. om dit waardnoUe bezit na ,w hamerkeJl te 'l'oomtll, om zodoeAde dit boekje e p u lego diefstal te besdlermeD! Nb. 2: AMtjking in deze kalender bedraagt maIaimaaIl dag!

~


-52:,.-_ _-,--_ _ _ _-,

\

I

één ding,

"""r prima kaas

naar

SCHOONHElDS SPECIALISTE Mevr. J. van Beek . -Matthee Van Polanenpark 14 , Klundert tel2937 (behandeling volgens afSpraak)

KRUGERSTRAAT 6 - TEL 2576

Kabels -Leidingen Service Moerdijk 8."

Electro installaties Scheepsinstallaties Hek - en balconwerken

Telefoon 01662·3297 Postbus 64 - 4790 AB Klundert


-:53-

GEHA

Hallo allemaal bier is bij weer,jullie eigen Hofnar Hannes 1 van LoerendOlIck. Daar gaan we we-er, alweer

een jaar voorbij, Nou hebbe we DOS eige weer l~ooid en ou bebbe we eHe gin rijd meer. Hef is voorbij voor je er erg in hebt. Maar geladen hebben we weL of niet soms? Wat wordt er ou weer van ons verwacht.

"Effe gin tijd" Nou dal is nou wal ik noem een moeilijk molto. Maar ik tal proberen 't een en ander uit tel~ Waal bebben we geen rijd voor: -We hebben geen rijd voorcbagrijni&heid; -We hebben 8ffil tijd om Ie zeurell; -We bebben geen tijd om Ie werken; -We hebben geen tijd om Ie katten; -We hebben geen rijd om te krenken. Maar waar hebben we nou wel tijd voor. -We h@bbenBltijdomleIHSlen; -We hebbtoBl rijd om tespriogen; -We hebbeoEl rijd om met getelIigt mensen etIl piol te

drink.. -W@ bebbto~ rijd om alI@problmlenevenlevugelen: -W@ b@bbeD~ rijd om aDezorgen opzij Ie zetten. Dus je ziet hel, er is een rijd om te vergeten en een rijd om te onthouden. ED als we ou ma.u onthouden waar we nu wel rijd voor hebben, wordt hel vast weer een leutige en gezellige carnaval. Maar nu Wilt anders. Zoals jullie missc.h.ien wel weltll, is dit m'o 2t lustrum als HoInar, Nou in die rijd heb ik al- veel meeaemaakt hoor, Maar als Holnar vier je je lOl! ve~aardag natuurlijk niet, dat doel! we wel mei m'n Iie ve~aar~ (hoop ik~ Want dat we hef mel ll-ll- 1~ga.an vieren, DOU dat uwel zeker hoor! Wel vind ik dat we met z'n alle etOS eeD hoop herrie moeten maken, om alle 4-nmen uit Loertttdoock te verdrijven. Daarom wilde ik jullie a:&maal vragen. ol jullie straks aan het sfidbuis, als ome Prins Jaeques I de sleutel wetr voor 4 ~n omgehangen. krijgt, eeo boopgeluid Ie produceren. Je brengt gewooo allemaal trommels, pumeo. Duitjes. zoemers. toeters en bellen en al dat spul dat geluid produceert mee, til maakt daar zoveel geluid mee, dat LoertDdooek 4 dagenlang 4-rus--vrij htijlt. Ik hoop dat bet eeo pokke herrie goeIt ''11 Verder wil ik jullie oet als andere jaren een leuTige en gezellige camavaltoewensen. En denk man -Effegm h誰 rr en onlhou waar we wel rijd voor hebben. Jullie eigeo Hofnar,

Hannes! Met dit boekje bij de telefoon heeft U ook. na k.arnaval de belan$lr-ijkste adressen en telefoonnummers Dij de hand!


-5ij->_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

'.jll •

-,

OOk C*l...E OI'IGoe",.. kOf"'IIfr(

......,ICj OEUQ.

Ptfllt/'l ~Cl.

h/SIoC.O ..TeLT' u ()MQ6!i NI'" Ti!'UiuCl. I..J~ H~eN 'DI'IT" ~ G.eNIIi!FT ;DIe "D... IiI-W!'1 '

EI1

TOT" 2.I@I"U.

a!j

TEL 01680 · 26955

OI'U Irt DE

w",c:.e"'l.


Het meest wa! me dit jaar in Loer!ndoock is opgeva1len is h!t runpenplan Wit h~. Ik kan mei vele delen van hel plan. meegaan als er een grole ramp gebeurt. Maar wal me legellStaa! is het efen wal!t na de ramp uilgedeeld wordt. Moel U ncl! voomellan, een pur duU.aod 1lU4 in gymzaal. wOJdl Babi P:I..II!PlIB door de pla.:at'llijk. OlÎlle@Suitgedeelden Willen Sch.addee doet de boerenkool en Fun de Patat. En dal a1Jemaal dampend in een plasric bakjr., me( plastic vorken en lepelt Ik wetl niel wal et!DgroIere ramp is ol wordt En na dm reikeGjk vlug·klaar-gtrrwkte mulrijden gaat een rechtgeaarde Loereodoad:er IIUI' de Wc, mw die zijn er niet meer. Over dit moeilijk bespretkbare onderwerp mat in !Je( plan niets mmeld Mis:seh.i!D kan een idee Vin mij in het rampenplan worden opgenomen. Bij het Kreek:spektakel zijn namelijk 2 Lange palen van 14 meter overgebleven. Als we deze lil! gebruiken lang! de Kretk en zodanig opstellen zodar de mensen op hun gtmakkie de beboeIten kunnen doeD boven de Kreek, dan is het paalzitten in Loerendonck ook weer in ere hersteld.

Een a.antaJ mellStD mer in I..oerendonek maakten bezwaar dat de BruiDe Paler hier Icw.m en dat hel' hiermede ook gedaan was m!t de zoodagsrust. De bftrijp dat niet. Als we hier in LoHeodooek de vluclllelingeD van over de hele wereld van Iwte welkom heltll. dan is zeker toch de Bruine Paterook van harte welkom!?!? Ik moet kollSttteren dat het nachllevea in 1.oeftodoock is I~ Normaal 100 het zijn als er vetl nachtclubs open waren, maar die hebben we helemaal niet. Net gekker nog. we ~ etn veel vennoeiender nacblleveD, we hebben nac:b.tmaratbons. In de VoorsIr.iJal ruikt hel soms niel al te bis, sommige menseD schijnen moeilkijk bel loilet Ie kunnen vinden. nu is er in de gemeetlte een raadslid dal zich hieraan ergert en eist dus een atlEsenheid op de Vnormaal om Ie kunoen p1men til dal alleen maar voor heren. Een Wethouder, van dezeljde partij wd die is hier op tegtll. De za! Uzessen wat ik er \'a.II denk. Hel gellliBl in etl'5le inmorie niet van evrouwsiparie als het a11ee:n voor here is. Kort gezegd. dil pisseria gedoe van deze twee bmo kom! op mij wat werig over, kortom, etD WlIterig beleid. Notabene. als er bij deze twet heren teveoel waler op hel land staal (bel zijn boeren) gaan er ge~jk

nos

drainagepijpen degroad in. Dit is mis1chieo een suggestie voor de Voorsfr.ut.

Er moer mij nog êen ding van hel hart, als ik zie hoe spontaan de meDSell tijdens hel Kreekspektakel te water gaan in de Kreek. dan begrijp ik niel waarom er weer een stuk bij de sporthel is gebouwd. De Kreek is zowel oDder als boven goed doorzwommeo en niemand is er ziek vangtworden! Er staan rijdens die daBeD twMtl.i.. red.! zoveel caleeljes langs de Kreek dat je op hel droge ook nog een 11kroegentocht kan bOliden. KOr1Ofl\ het is één van degezoodste en spottielste plekjes van Loerendonck.

Wal een stad, JUnANs \MI.~. . _R.oÎl~


-5S-/-,---,-----r--.,.-,


-57-

De Zchrijfmachine Aqeritn ik door mijn funktie veel meI de zchrijfmaehine Ie maken beb, wil ik u daarvoor ew Wil meer vertellen.

Meo kan hel eigtolijk in OOlt moderne maallChappij nier meer mi:z:ren. on1ang2 heb ik me duz Weft zo'o apparaat W18ezchalt. Ik kon b~ voor een prikje op de kop tikken.op de rommelmarkt vaD Ot Zcbuimkoppell. voor een belachelijk bgt prijL TltDguldeD iz werkelijk niel vH:i YOOf ZO'I! praebrige medw:Ûek. welizwaar doel ttllienert)e bel niet Namelijk de t van Zimon. !D clwom gebruik ik de 1. dal maakt Diet zo nel uil. Hel iz nog belt re lezen. ah er dan maar niet meer gaal haperen. daal heb je b!t al. de I van Lezîdenrie en Beufzplakkerz is uitgevallen. Nu iz dat niet eIg, want daal gebluik ik de I maal ...ool Ja. hel i2 welhlijk een genoegen zo'n plae.hrig inztlumenlle be:zinen. Hef gaal veel vlugge] dan lihlijven. Hê. dal iz nier zo leuk. daal doel de g van Golumbus het ook al niel met!. Ik moel bet inztlumenllogh maal eem lalen nakijken, waal zo gaal Iel ..... wel velduIlemI!, daalgaal del van Teadllk en ToheHel1. Tij zit muulVi2t. (aJwetl eem}log' Ie geloven dal deze rnagrimOi miet belt iz. n moezf lot de tamdeJaal maal et.IlZ vlagem. Ik begim ffiU logi Ie ~vtm dat i1

n.

~ bun. wamt lot gegiml mu logt Ie eJg Ie woldem. Iel iz vqtlillelijl .....

Op deze mamielzqu je zel1 miet meel lummm Imm wat je zgt~jlt. Fm dbbl

tqet je nblUulij- ~ 2B1~jmbgrirne vqql te Iqpem Obm lurn je met zqgqed met de tbrnd :gtlijvem. dbt iz miet te Ierem.


-5 8,-~:;;;;rGo.iiU;;;;;Zo;;;:;e.;;;;C;;~ /,

GOII'OIJNE;N ZONWERING

TAPIJTHAL-WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARS Westerstraa t 39

Klundert

~ Kiosk

Doorzon Bijouterieën Panty's

GEOf>EMO: "-d 9 - 17 .. w ....ij 9-21_ zot

9 - fT_

NoorClhaven 100 Zevenbergen

GEBRAND O"RECISIE

KONSTRUKTlEBéDRUF Vemoe-, sin<b li38.

'n GeteNkt ~ri~ 'IOOt' ..... ~en Lu- en konIlruktie-...rk1tll. o .• . kompIeIt~· s. ~en~ ~. t 5OOronpi~perjul. nppen.

branclsnijd$"l tot 175 mm o plu!diklt. buigen en pe<Mn eaptC:i!eil200 Ion . P1urw..,.., 2500 Cl 14 mm " keutplat." 1n!M kwaliteiten AST 37·2. . HI! ,-• . S2~. 13 CNnO 440. WSTE ~. 42 etl>tnO 4-, in dokt."...., " 150 mmo TotNI:I: 150 lQn op\lOOfTUd. GekwaJillc:efide C-S. bor~ , ~cMIen.

Konstruklieb&drljl

ver hoeven by. teleloon 01680 · 23480· tele ,,,, 01680· 261~ po$\tIus 109 · 47eo ac !",.,."befgen fabrillt -looierij 1 · 4762 am Z8YeIltMtven


Oe Lampionne-optocht is eeD jaarlijks terugkerend evenement dat speciaal voor de brakken el! piepen: (~ maar de ~jeugd en jooger} op de atsIuiteode (dinsdag-) avond van bef kamaval in LoMendonck wordt georganjseerd. Onder .eiding van eeD aantal muzie~ezelschappeD doen hier jwHjks bOflderden deel.nemers aa.o met. Oe lampionn~ptocbf lev!l1 !tn vrolijk en kleurrijk sehouwspel op. Voor de kIein~es is hel zel!s een spannende gebeurtenis. Als U dit jaar ook met uw brakken ol piepers aan de Lampionn~ptocbt deel neemt. lef dan op het volgende: 1 KindereD OIlder9 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene; l De uitreîkÎ.D8 van de&I3..tU lampions begiet om 18.4!l uur in verenigingsgebouw "De Eendracht"; 1 De lampions moelen door de deelnemerlbegeleidernlf in elkaar worden gezet en ontstoken; 4. Vertrek van de optochI19.00 uur, 5.. De Loertndoodcse Algemene KarnavilirtichriD& kan voor geen enkele onregelmaTigheid VOOT. tijdens ol na de Lampionneoptocht enige verantwoordelijkheid dragen. De Tonte van deoptochl is akvolgt WestersfJaal (Eendracht)- Oliemolensrraat - Kaaibrug - Moleostraat - Brugstraal- Vootstraat -Kaaibrug. Awluitend aan de LampiODDe-<>ptocbt vindt de verbranding van Trien & Loerus plaats. He! bestuqr nll de LoertadoDWe Alatmell.e Kimuilistiebtina

voac,

REPARATIE van RADIO - TV - VIDEO - AUDIO en HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

I

Satter Reparatie Service Wa/straat 15 , Klundert

Tel. 4138

DA'S GOED BEKEKEN I

NilK VAN WINGlRDlN VOORSTRAAT 34, KLUNDERT


~

~

',

. ----

.---... ',-

.

•..... -.".

.... -".,~.

~

"-.

Naaimachine-speciaalzaak

de

VOS· Klundert

Dealer. Husqvarna . Aleear· Anker

-

REPARATIE & onderhoud alle merke Groot in KLEINVAK Gratis ADVIEZEN NAAILESSEN Maandag gesloten

ingan

TEOtNISCH ADVIES· EN TB<ENBURO

L UNGEN

SCt\anspoOrt 2S, KkJndert, tel 318S

Aleldstraat 18· KLUNDERT· Tel. 01682· 2!M8

~IJde~, ka(M~ar ~e! (U':pU~!

"aa( '\l o~tfe( ~e! BeKO! ~a~ eeK J(ell(8 JI~!Je e~eK UI! ku~! 6raze~ ~aK

,lOMI,e,

e~ ~o»e((Je~,

Ope 1\~ n9 s ti. jd,n :

lii.. t /m do. lI.aO-Qua \lllf vrioj. tlm 20 . II.D0-I2." uur 's mQQIU'~~S 9&slotCll

mafe 'lBe mruine Patet' lIoorstroot ti

- tlundut - ld'Ioon 31+1


programma

·61·

@

dinsdag =====--=--==---======== 'M S orgens======--====-======Activi!~il g~ rd door C. V. ' De Btursplillus locdctllOOllXboQ!.

============== 14.00 UUR=====================

SuiortllA.! voor aDe Lomodoad:tn na m mdt Residentie na Prins Jxques l "De Etlldnchr", Ook dil jau zorgt de Leutlui voor gnlÎl mvott (Zje ook atrikel elden in dil Wuvalsboekje). Ftesltlijk Piepe r ~ voor de Loereodoodtse jeugd in leurho! -De Bun" aan de VoorstrW.

=====================18.45 UUR======================= UimikiDg no de Ilmpions voor de umpioDDe-oplochl in "De Eeadrachl" ia de Wes1trstrut m de piepen. blÜkeo til ander kltin grul van Loerendollck. (rie ook ~ina 39).

=====================19.11 UUR====================== Pledlrige nrhrand.i.q inde Bofte Kreek VilO Lottudontks kmm.lsrrwcotle Triu &. Loeru. AmsluiltDd hienan ITekhll Prins Jacques I til z'a Gtvol& rich voor 1111 miaUltD ftrug VOOI gebeim COIdut mtt de Eerste Bwgu. Hi~ word8 ~ tlipptrijtD tG SfiITlin«kes ww hef ÛJluileade hnna1s~ inmiddels ia yollegaa& is vOO( de luIste mul doof Prins t OGevols bwxhl =====~~===========2 3.ll

UUR=================

Ottiesjeele slRiti.a.s 'l'U hl lade LoerudoDcUe hl1lnilijau inde residttlrie"De Etlldnebr",


-62-

Hel besluur van de Loerendonckse Algemene Kamavalsslichling bedankl al haar sponsors, advertee!1lers, donaleurs en andere begunsligers voor hun bijdrage. Dankzij U allen is hel ons ook in 1990 wederom mogelijk gemaaki om hel karnaval in Loerendonek Ie organiseren. Als bewi~ hiervan ligl hier ons karnavalsboekje van dit kamavalsjaar voor U, waarop wij mei recht trots menen Ie kunnen zijn.

Wij hopen ook de komende jaren op uw sleun Ie mogen rekenen, zodat het LA.K. hel karnaval in Klundert kan blijven organiseren en vele mensen een aanlal plezierige dagen kan lalen beleven. Het besluur vau de Loereudoncllse AI~emene Kamavalssticbling

VERS Voor

en lekker

- _-

....... ..... PAIITIC\,I UE~ U'

.....,11... ....""''''_ .. ,,'.... _ _ "".1.."•..,.

l·I .... "' ....... n .,. __

Ol. _ _ tlQ"" IJl. d . .. ""

"" __ MI.,,"""......

_._W". . . _,_. ..

.,.---

tHOlEN C;[WO,ST

_ _ _ ""1 _ .... _ , ., IlO'l ..... , . . . _ ••

TOl EI RIA VAII DAM VOOA STAAAT 22 .. KLUNOVtT .. 438 1

...

0. K,...,.. 2l . IU••

Mott ~I ._

........ .

...,.f't. tal. .... 0 1811·3 14.

Ud N _.llnd l V _ v . .. "'C .......... tl .


Shell 路 Moerdijk verweven met Brabant. Shell N~derlJnd Chemie BY, \e51ig,ng :'!oerdijk. Postbus 25. ~~90 AA Klundert. Tel~roon OI68(}.S9111.


RabobBnk !:i OM GEEN ANDER TE WORDEN MOET JE EENS PER JAAR JEZEI F ZUN.

011.1 ..

_ro,

!<.I~!r~t 1\e \/I'1JQa1j"'" 1630 路 1745 NOOrclnQU , 5t ..oo..fW"U 19

~Ig "'"

1900 路1000

De RalxJbank "'enslucen gcwckligeCarnaval! RabobBnk --""'......, !:i v..".路 .. ,,:'$ PQ, 'b", \,

<';'JO

" A KI ..... ,'

rol.loon

o, ~

" 50

Loerus-1990  
Loerus-1990  

Carnavals-boekje 1990 uitgegeven door het LAK in Loerendonck (Klundert)

Advertisement