Page 1

~

Rabobank OM GEEN ANDER

n: WORDEN

MOET JE EFNS PER JAAR JEZEI F ZIJN.

De Rabobank \\""st II een !,'C'.veldige Carnaval !

Rallobank

~

v_ ..... ,:lOI PO' Ih'

, ,,., AA

10_..

h _ O ' - . .路1I:.CI

11


Shell Chemie Moerdijk verweven met Brabant. SheU Nederland Chemie B.V.• \cstiging Moerdijk. Postbui 25, 4190 AA Klundcr1. Telefoon01680-5911!.


54

BEDANKT! Hierbij bedank! he! bestuur van de Loerendonckse Algemene Kamavalsstichting al haar advel1eerders. donateurs, sponsOfs en andere begunstigers voor hun bijdrage. Dankzij U allen is hel ons we~r mogelijk gemaakl om ook in 1988 wedefOm hel karnaval in loerendonek Ie' orgariseren. Als hel bewijs hiervan 'ziel U hier ons

verzorgd kamava/sboe~e. Wij hopen ook de komende ~en op lM steun Ie mogen rekenen. zodal hel LAK. hel karnaval kan bliiVen organiseren en vete mensen een aantal plezierige dagen kan laten beleven. Hel Bestuur van de

•

Speel... Fe rry- e n

!T810100nOI680_25910

Conl.llneftren.porIen

Op- en O.e nlag wen Vrije en Oou.n"Sloed..en _ O OI IOC

J _

cc:: Cl

)oOG;:

T&lex 1680-2 5911

I

.

Alle voorkomende transporten , IC 11 : 1 1:

I

=: 11: ~ O CI ~ 11 : , , _

I~CO O :

11:: :000000001110

F... nh'f112. ' '''' I." MOI:ROIJ~¡W." , .,gl RA M LlINO~R T ,.., ...,... 1. 41110 AA KI\.OIOetI

VOORSTRAAl 34 , KLUNDERT

exPRES I

O()k vo()rdelige bl()emen en planten!


53

= =I1.00UUR= Boerenbruiloft in 'Oe Beurs', georganiseerd door e.V. 'Oe BeUlSplaldl:l!/S",

= = =14.00 UUR=

==

Grom! SeniOlenbal in de residentie °Oe Eendracht" voor alle kamavarSlustigl! lOerendorK:t2/S van 50f.

= = = =18.45 UUR= = = = lampionneoptodll voor de jeugd en alle andere loerendonden. Verzamelen vanaf 18.045 uur in ' Oe Eendrachr. Hier worden de lampionnen uitgereikt Oe optodltvertrekt om 19.00 uur en de Joule is alwalgt Wesll!ull'aal - Otiemolensfraal -Molenstraat -

Brugslraal -VoontJaal - Kaaibrug.

= = = =19.30UUR'= = = = Verbranding van de loerendollCksl! kamavalsmascotte Trien' LoelUt, waarna de Prins I!nlijn gevolg 2 maal!! minuten in geheimCllndaal zullen gaan, om daarna \/'OOI de taalste maal de tapperijen en llamineekes van LOi!rendonct Ie bezoeken.

= = = = =23.11 UURI= = = = = OfficiĂŤle sluiting van hel16e lOl!rendoncbe Karnavalsjaar in de Residentie van Prins Ad I 'Oe Eendracht".


't

!èuthofcvd.n

1i}c[cf{fq{CJ)oq{cCK..

DE BE

PRESENTEERT ~

dukcwatsf) ftrrnava0tJcw /

"De Be

J~S" -

A. van de Reijt

Voorstra at 2 .... - Klundert Voor en na karnaval HET adres voor feesten, partijen en vergaderingen

)


e,t 1< •

·0

oJan •

o

o

:,:.

. '. "

VerfrOmlraaid lig ik een hoekje op de zolder, mijn belle~e5 aan de loom maken geen geluid meel. De bielViltjes liggen verdeeld sdll)lI en scheel op me. Oe onderSCheiding, door Prins Ad den Eerste zeH uitgereikt. zrtverwacd in de tollMjes van hel embleem "Webberllli te Pakke", Randam me hangleen heerlijke ludltvan bier en ander geesbijk YOCh~ dat mijn eigenaar in zijn haast om het Ie vefolberen over me heen heen geknoeid. ..... ~ ....Het is VOOlbij, Oinsdagnadrt ben .ik hiel weggesmeten, mijn baas heeft niel eens afl(::heid van me genomen. Hij had hel mim:hien wel gevr;ld, maal hij kon hel gl!YtOon niet meer, want hij had geen steun meer over. Heiwaren lOCh wel leuke dagen hOor! Zaterdagmiddag begon hel/eeds met de aankoms! v.m Prins Ad den Eerste op hel Loerendonckse stadhuis;

samen mei de Raad van EK. Daar hebben 'NI! samen naar de oplOchl slaan kijken. Daarna naar de prijsuitreikrng van de IIplor:ht in "De Eendradrr, daar hebben we tottaat in de middag rn het gedrang gestaan en gehost Zaterdagavond was ik at op 5jd in "Oe Beun", daar was hel kamavalsbal mel Disco Quad, Verder al dwerlend ben ik weer rn "Oe Eendrachr aangekomen, waar de "Goldlingell", dl! "P, lakband", "O'Herrremaokell"en de "Noppres" elkaar probeerden te overtre1len, Die nacht heb ik zells als pyama voor mijn baas mogen dienen, Hij hield toen nog 10 van me, dat hIJ me zells niel voor de mOOiste pyama had willen ruilen, Zondagmiddag ben ik met IIlIJU baas nog even in "Het Tolhuis' biJ "Qua!\lomar we~en krJken. waar we odr ik weel hel allemaal niello goed meer. het was èen leestroes van dansen, springen en honen, alles IIJ~eIlJk overspoelt mei biel. Hel pelje, dal me zo trOIffl heen bijgestaan. is weg, Hel is verpletterd onder de voelen van de hossende massa. die zong ' De obers hebben pauze", Hel IS VOOrbij. wal er met me gebeulen gaat. lkwadrlwel at en neune zacht 'MmM


50

SPAR , ALTIJD VOORDELIG! I

SPAR de voordelig_ ste Versmarkt voor

Klundert en omge路 ving . Let op de speciale

groo.thandels- prijzen en onze slijterij

.

.. De Steeg -

SPAR M.Stam

Voorst raat 36 Klundert Tel. 01682 - 2841


49

STRAFWETBOEK DER

ZATLAPPEN

TI"

• 1Jaar op een edand. -6 maarlllen gevangenr~. -De dood . · 7 Jaar boeiijzels. · 6 maanden gevangenis. • Doodgeschoten. - 2 jaar b<rYen lijn leven.

1. MYezig van liet gezelsdlap wanneer er Ie drinken is. 2. Helgl!rehdlap verlalen wanneer er te drinken il.

3. lallappenl betellen. •.Water in een val wijn l1onen.

5. Zijn glalledigen in M'eemaal. 6. Op zijn YfOlHlllaan alt ze zal il. 1. BneMtiuelen mei een waterdrinker. 8. Boosz/jnde ~n ftesch oMjn in IlulOO!n $laan 9. Weflcen legen drOllkefllChap•. 10. lat zijnde, onder lale/ slapen. 11. Mei geld op lak, dorsllijdl!R.

- Hel brandmerk.

-Verdrinken 11 warm water. -VergiAgd. • EellMg dr.wende dwangarbeid. • Opgehangen. -2 maanden geYangenil. - 1jaar boeiijzell. - 15 dagen zondel eten ·3 dagen gevangenis. • Het blandmet1t . velgrltigd. -Opgehangen. -Dood. -2 taal ooeijzers. • 1 jaar Zewenbut1elaand. · 6 maanden gMngenls. -weggejaagd uilIleI gezelschap. · 15 dagen vastgeketend aan de pomp.

12. weigeren Ie drinJren, als men Uuit'lOocligL

13. Vallche geluigen~ legen de gedronken wijn. , •. Zich voor devaten niet'buigen 15. Naar een volle nelch nielglimlac:hen. 16. In gezeheflap zqn glas ledig laten. 11. De he/bergen del maandags niel bezoeken.

18. Blozen wanneer men Ulallap noeml '9. Zweren van file! meel Ie drinken. 28. In gezehchap zich van waler bedienen. 21. Z~n 91'" onder latei ledigen. 22. Z~n wankelende gezel verlaten. 23. Nevensll)" gl31lehenken.

24. lat liJnde. lil de broekpissen. 25. Gaarne dfink!n en de herbergier mei betalen. flItIstl'ld .. ~~dMr"",

Z~

.. ' .... "~ . .

tr<wd'_.,II<"'IU.~~Mdtltw ·

De heerVoorzitter : Baron Sjaan van Loerendom:ks Droogekeel De Besluur-Oversle, Sjaak Dooddrinkers,

De Opper-commissaris, Bertus Hollekeel.

De Ondervoorzitter, Aad Dorstverslindeis,


48

voor prIma kaas naar

KRUGERSTRAAT 6 . TEL. 2576

Loerendoncker1nnekes, As je ut nasu nog nie wiet, don mot je noo 4e carrenevel toch ue un CltePTdok

meoke bij un IIkoonhe1de-

vrouwke. die ken ven jou veet nOi wo. mooie m4oke .

~ .....

schoonheidssalon )JI[donkers Oe K'eeck 13

479 1 KH KI ... nde rl

lel 01682_3446

VOOR AL \J'N BOEKHOUDING BELASTINGZAAEN

EN VERZEXmI'IGEN

3~ LEENDEar.se kYMOE NIIO OE kARMe'V!tL ()EI.V1ii ,aoEkHOUOll'((;o

lf.S GoeD I'IAO

LI'WTE"

u.ijkE"

!


47

Evenals vorig jaar is hel embleem voor hel 16e

loerendoncl!-se Karnavalljaar onM'orpen daor ' lak.tekenaar Mimel Voagt. Hel kleurige plaalje ij: Ie koop bij leden van hel LAK. voor de ongelolelijke prijs van H,--, MaChI Umenen dal op lIel embleem het motto van dil jaar niel is Ie lezen, dan moelen wij zeggen:

-Gczicdut Verkeert".

VOOR ONDERHOUD, ACCESSOIRES OF EEN GOeDe GEBRUIKTE AUTO metselwerk

J. VERMEULEN

machinaa l timmerwerk

OOK VOOR BENZINE EN L.P.G.

-

OI'IOerhouc1$werlc

renovatie '!OOIOO!stOppi!'lQe"

meI hogedruk

.~

oMrnoieO\$traa l 38

'-'" aannemingsbedrijf Klundert

ter. 2554

...-?I<"_--

..

j.m. rUIJ senaars

b

H90

postbus 22 kM16e'1

all

.V. te1eloonO'68H'64 ~


46

Door de bank~Iiomen ben ikeenredêJijk normaal mens, maar met carnaval evenniet

de

Ikben bij ABN. ~!Y~f~~~':;~;;f~st;;;ra;;;:attïl-----;:U;;'::Ë!:;:II;;Ë:"f;li"1-1 VOOR LEKKER ETE EN ORINKE o

Cl. \)

Jachthaven

" m[]Pil5CHflI'i5 "

~ . ()

o I

. lekkere eiers en of mooie veugels nodia gao dan naor

BOER tf,~ Blauwe

01662-

;tI.It /i,

P. [JE ZEElJW NOORDSCHANS 121

37

KLUNDERT

01682 - 2944


45

= 1O.3U UUR= Vmejachl voor de jeugdvanal g jaar.lnschrijYen envel'2amelen vanal 111,30 uur In de residentie "Oe Eendracttr.

= = = =14.00UUR= = = Piepelbal voor piepers vana19 jaar ifl "De Beurs" In de Voorstraat Hielworden dno! Prins Ad I de prijzen van de VOISejachl uiIgereikt .

= = = =14.00UUR=

===

BrakUAbal VOOI de jeugd van OUIlJ Bjaar in de residentie "De Eendral1lr. HierWQlden door Prim Ad I de prijzen van de GrOll! Kleurwedstrijd uitgereikt

============20.00 uur=========== Grool karniIVilhbal in alle lappenjen en slamineekes van Loerendond:. Dele lullen op de gebruikelijkewasdagelijk$1! wijze door de Prins en zijn gevolg worden bezocht


44

\

I ,/

-

t:••~t'l('J

<;8/

SCHOONHElDS SPECIALISTE Mevr. J. va.n Beek -Ma.tthee Van Polanenpark 14 , Klundert ter. 2937 (behandeling vOlgenS afspraak l

SchanspOOrt 9

Klundert

Tel. 2410

w= "P.f'-ti' ~~ = B ~ES'1'l'BRABANTBV#J#.4 Pollbul :IJ. 41lO AA

~

Niet voor leut of gein maar tegen roest moet u bij ons zijn

Ol.CENBQSCH

TU, 01652 - 3450


43

Kees Dekkers (Iei<Ier P~kband)

Anloinene Or1elee

Nicolle Leyten

Ge lull zegge, WIe hebbe Wi! daOI nou weer. Wij liJn de P.latj)and! As lei(J)der mag Ik dr jaor ol: een ,tu!:lke in de baant schn/Vf. 03 korn 10: Nog nooit. zolang as ik dur bij 111, hebbe wc een ~ornjllete en lOon gezelluge bend gat die dl jam mee un giyanlies

eh . fiS

Ardon

sluklke rntllek lil! komme opdaage en alle slammeekes en tapperijen van loerendonCk.

Ut kom naorneluk ID. ui carnavailleell van vOlug jaOi wal brezonder gezellug en somnugte mense dogte bij dur eige. cテ四l! gezelllJgheii 'MI" ut volgend JテォIOI ok meemaake en die Zij11 nou dm b~ dun bend. We hebben nelzaveullee)e al de Raad van Ellul. luvien Vroegh

Wa WIJnog mille IS un 100r 'pllnf'vOOl dun bend. Maar daol heb de Raod van EII~ alvooJgez\Illugl we kr~ge naomelu!: PItM Ad dun Eerste mee; crie op oom zal pane. Ik wens Jullie allemaal veulleu! en plezier toe.

De groete. Kees Dekkers Leider P. lakband

Brenda van den Ing


42

-FORD VERKOOP & SERVICE -Waspiaats -Inbouw L.P.G.- instalaties -Uitlaten *Accu service - Schokbrekers

AUTOBEDRIJF

VAN DRIMMELEN B.V. OQSTERSTR'AAT 4 - 6 KLUNDERT Tel . 01682 . 2501 .

VERKOOP & SERVICE

SHEll

RUUDSTAAS

NOORDSCHANS 53

8

KLUNDERT

TEl. 3254

Super Normaal Diesel L.P.G.

Nijverheidstraat 1 - 3

Klundert . 295 0 14 1ijnenl


41

Roddelen

~jdeflS

ol na de karnaval is streng

\le,boden. In Locreodonck is deze vClofdening nie1 nodig. i i I.

[/cver doorUeLakI dan uilgezakt! )

j7


MCD a~~

BEATRJJSWEG 30 4791 EC KLUNDERT Hl. 01682 · 2853

GEWOON 'N GOEIE SUPERMARKT


39

GEHANNVS

or FArIER "'lH

/'iARRePR...aT

Ha die lnerendooClcers en Loerendoll(iennne~l!l. Hel is haast 'M!er zo ver! Mijn voeten jeuken al weel en de

Ihemlometergeeft al weel hoge koorb aan. Nog een paar nadJ~elllapen en dan is hel weer zover; hel is "."

CARNAVAL

En niet zo maal carnMi. n~, een hele oudelWels gezeDig. ah van oudlleesL Net zo alsde vorige !celen die 'n iedefvan juUil! noo~ zal vergelen (uitlonderingen daar gelaten).

011 13al zal ookikweer een 1l1elm leeslrmuker opzenen, want ik heb wng jaar geleerd hOe veelleukeI hel il

all JI! haast niet te herkermell bent en al je lorgen van de ar kan Mmn en damen. Haat weel je ....el hoe dat allemaal gebeurt Is? Nou dalzal rk juUie eens verlenen.

Vorig jaalWillen we op ZóilrerdagmOlgen al "'oeg op slap Onl helleestgedruil op le'Vlotij1(en mei een bezoek. Slappen WIJ (Raad vatI En, Prins AtJ ten Ik lei de zOl) binnen en ik sChrik me een hoedje, want ik kon op dat leeslgeen mens meel terug. Ic terug naai bullen om te laïk:en Ol ik wel op hel juiste adses ben, en wal b~IJd, 11: ben nog gOed 001:. Maal hoe kan dal nou. allemaal poestes, IIIdlanen,~, natTen. pipo's enzlMlort. ()tJs Ik denk "dat laat 11: mei op me zIlten. Ik laai me ook eem camouneren". Nou jullie hebben het kUnnen lIIm, Ik lat ook oooer de schrmn!:. Dus als jullie dil jaar lelel! ook eens nlRk schminken 01 een masker opzenen, dan kun ie legen een ander ook eens zeggen:

'GEZIEDUT VERKEERT, Ik ben hel loch°. P.S. Hlerb~ 'Hens Ik eeme~er een bilZOOdCf IeUbge

CARNAVAL en Pllns Ad I een leutrge ICgef!!periode.

En niet teveel zeuren met Koud Hè! Wanl VOlgend jaar doen weel een bee~e later lil 1 taal.

we'

Holnar Hannes I.


VAN

v"-

r

~..o

~;- GRATIS EN

f<"V VAKKUNDIG

("j

Van Ham . Voorstraat 30-32 - Klunder t Telefoon 2384

GEBRAND O'P 'PRECISIE

KONSTRUKTIEBEORLJF Verhooven sinds 1938. 'n Geschikt bedrijf '0'001" \'&Ie soorten la5-ltn konslrukti&werken. O.a. komplete staalkonstruktie's. P;jp.. &rllransponbandb'uggen. ± 500 100 pijpsupports per jaar, trappen. bordessen, machine-onderoolen, brandsnijd&n tot 175 mm o plaatdikte. buigen en persen capaciteit 200 Ion . Plaatwalsen 2500 K t 4 mm., keurpIalen in de kwam&~en

AST 37·2. - Hl! . -Slo 52-3-. 13 cr·mo 44" WsrE,355.. 42 Cr<rmO 4" In dikten van 5-150 mm o Totaal ± 150 Ion op voorraad. Gekwaliliceefde lassefs.

Konstruktiebedrijl

verhoeven by. leleloon 01680 - 23460· loIelax 0 1680· 26 i94 postbus 109· 4760 ac z _bergen fabriek • looierij I .4762 am l:evenbergen


:>7

f1it J,,.ieveD aan •

~..en

••

""'lJIDS"""WrereDI,,n,


36

A.Wv.DMADE

EN ZN.

VET

EN

BENEN

JSCHOONE DE .JUISTE WEG! Handel in Gebruikte Materialen

C. VERMEULEN Noordsehans 71 . Klundert Tel. 3685 (Inkoop: !Caper, lOOd, Ijzer


35

Inde loop van demiddag worclin lapperij "HetTDlhuis' doOf e.V. °Ouattromar ~n wedlbijd klunen georganiseerd mei ot l onder ijs (veltleed velplich~

Tewn! wordt er een rl!Dilfdpoging °door hetlinl

gaan" ondernomen.

Oe sled'llslgi!klede man knJgI een Pf11'Te krijgen een hartig hapje (gfalJs) dallangl!f dan 20

seconden duurt MUZikaal begeleid dOOI Gè re 9ézig.

011 alles Ie VOlgen met live 'lideo.

Iedereen wordl geadviseerd bJdlg aaf'Mlellg Ie lijn om niets van dil unieke en glO015 spektakel Ie minen.

===;=='5 AVOND5;= = = = '\ Avonds ~1d1 in staminee 'Oe Beurs" hel carnavaleske gebeuren vooilgl!lel mei een 9IOenle-~nd, georganiseerd doof CV. "Oe BetJllplalckerso. Op dele avond lal de Vlud'!ltIaameid van Ir:amMMl!rend lOI!II!1ldondr: ollde! de

loep I'.(Ilden genomen.


34

SNEL OOURZAAM EN

~~

1)

KREATIEF BOUWEN N STAAL

DAKBEDEKKING GEPROfILEERDE STALEN DAK - EN WANOf>I..ATEN DEUREN RAMEN EN LICHTKAPPEN BEIiOflEN OOK TOT ONS

TRANSPORTBEDRIJF

A. V.D. MADE TEL. 01682 - 4441

10

CAFE BAR

,

.

,

"TOLHUIS" VIDEO VERHUUR 1500 TITELS OP BETA- VHS- VCC

0

ook verhUur van RECORDERS ,

0

'"""L_Q

.

~

rl/Oe"

s <. alle a. "'''ilrtël/ i1ge"

00

ItJlJl'lek

'l(OP~

""'D.c

ZEVENBERGSEPOORT 43

4791 AD KLUNDERT

TEL. 2746

.;:'

"

.'


Edwin Verhoeve (taadllid)

~~_ _ _--1

Anion van de Made 誰oudste" laa(h~

Rinus Nollen (....""J


32

.,

\o,/y

weNsEN u

HET I(AQr'\~V1lL veEL PtE2.JECt,

Ef'f Tr7r IN OE" kLEfl'1€ \..I\..IQ'tJ€!. OOk 0El..E OAGeH w..(:)H~

.......Kj

uw UERTrGR. OE"uQ. AA~ 0&0.,

h/e w.D o1TeLï u OAAO(!)!i NIET T"eu=u.12. ""~ H01>E"N tH'IT u. c;.eNIe7" :DrE '" .D... ~ :

-

EI't

TO'r :;ZIENS.

a.!.l orts

TEL 01680 - 26955

IN

o€ ·w&jG-ei'i.


31

Een

lilflfiJNl:JlIJUlJprRl;}fJ IN B'-AUWE HOEF Buurman A: 路Zeg buunnan heb je hel al gehoon van die ven! mei die glole broodmolcn"? BulJman 8: -Bedoel je die gekke bekken Irekker 贸e nog geen deuk in een pakje boler kan slaan"? Buurman A: RJa die bedoel ik. Da's een figuur daar zak! nou mijn broek van Buurman B: "Ik heb hem altijd al niet zo'n okselfris figuur gevonden, legen jou dan gezegd. Hij leg! altijd wel "hel is voor z'n roodkoperen-, maar hel blijk! achle/af altijd dat hij aan zijn slUIten is getrokken". Buurman A: "Hij kan hel '1rel schudden, die knakenpoetser, hij is altijd als een

ar.

speel weg', Buurman B: "Een kip zou er een knaak VOOI geven. Het is net als een bosje mei vlooien. hel slaal zo 11bfand", Buurman A: ''Schiel mij maar de ICe9.ieflich!ing in met zo'n malle boon-, Buurman B: 路Zoo jij dal allemaal kunnen ophoesten will hij gesjouwd heell"? Buurman A: "Nou meI mij mallen zc de kachel nict aan. Ze kunnen voor mij paf1 allemaal de boul hachelen". BlIlIunan B: "Daal' kOml JMI van Pils aan, even kijken wal hij wan denkr.

Jan van Pils: "Geziedut

Verkeert", Jan van Pils .["' to-.... It1RHl 8l i .. 1


Kabels -Leidingen Service Moerdi;" B.It

Electra installaties Scheeps installaties Hek-en balcanwerken

Telefoon 016Si:S297 Postbus 64 - 4790 AB Klundert

OP T'HOEKSKE VAN DE KERK RING IS DE KWALITEIT

HOOG EN ZIJN OE PRIJZEN LAAG !

alles oader ééa Uk

OOK VOOR STOFFEN

"" opeelaaIuak

BABYKLEDING

WOL EN

VAN ...................... DRIMMELEN

T'HOEKJE VAN DEKERKRING Kerkring 14, Klundert .


o o~

~.

~-

Oo~

0

0


o

o~

~ 00


27

H. V.D. LINDEN LIJNDIENST EN TRANSPORTBEORUF

REPARATIE

van

voor: RADIO - TV - VIDEO - AUDIO

en HUlSHOUDELlJCE APPARATUUR

Satter Reparatie Service Walstraat 15, K lundert Tel. 4138

vnetweg 2 - Klundert TeL 01682 - 2750

Beste ;ongem en meisjes van Loerendond< en omstreken, Er is heel goed nietnn VIlOI jullie. Ook drtjaa! il I!IWI!I!I een grole kamavalsldeurwedllJijd VOOf de Loeren<lonctertjes van niel ouder diln. jaar. Omdat aan de ldeUlWl!dstrijd van vorig jaal lO'Jeel Loerendondcelljeshebben meegedaan, heb ik er aak dil jaar weer mijn bertvoor gedaan om een leuke Ideurplaat te tekenen ije kan hem zien als

Je dele bladzijde omllaa~.lk hoop dal jUllie mij ook ~ jaar nielteleur zullen stellen en weer Ijverig aan de stag gaan, zodal we op hel Braldl:enbal de residentie van Prins Ad ~ "De Eendradlr, helemaal kUnnen \lImieten met jullie kleurplaten. Als je aan de kleurwedstrijd mee.,.,;n dDef1, kan de je kleU/plaaltot en mei zaterdag 13 februari inlmren bij LAK.-Iekenaar HidlelVoogl, O o s~rstraat 37 in loefendonct. naam, leertijd en adres hieronder in te vullen!

Vet~1 niet je

DOE JE BEST, ER ZUN MOOIE PRUZEN TE WINNEN!!",!!!!! LAK.·tekenaar Michel Voogt ( f.t!Vco) NAAM : ......•........•.........•..•...........••............ L.EEFlUO :.....•.•JM/l ADRES :..•.............•....••................•......•...........................•.........


22

lATfRDAG IU1AIlDAG I DmSDAG mlDD8G

5

OOK T~N JE VOOR ' 5 KARNAVAL Met T lrUT EN GEIN

Urn

nl e

IN 'Of fENDRACHT en ..

B'

l:JN


21 DOE MEE AAN

DE OPTOCHT . Vong laar heeM eenieder van U kunnen condaleren dal de oplOdJl inderdaad al mooier en langelwas danvoorgaande jaren. Wij moelen eChler kwI~ dal wij nog lang nielle\o1eden zijn.

Ondank1 de geweldige iozet van de loerendonckse karnavalsverenigiogl!n, peuoneersvereoigingen, sporMrenigingen. andere groepen en Clubs en indMdtJele deelnemell die vorig jaar aan de optOctJl hebben deelgenomen, zijn wij van mening dal de

oplodll In ieder geval nog groter kan. Wij verbouwen elOp dal de deelnemers van vorig jaar el ook dil 1331 weer bij lullen zijn. om gezamelijk de basis te VOflTlen WeN die glOiere oplodll. omdal elke nieWte deelnemer die liCh aanmeld! el dan inderdaad één meer is. Met in hel aCflterflOold die gIG!e!e en missChien nog mooiere optoCht tleeM hel bestuur van het LAK. Bok dil)aa! weer beslolen om over Ie gaan tot hel uitbelalen van startgeld. Oe hoogte van het startgeld is afhankelijk van de kategorie waaibij men wordt ingedeeld. Oe prijlelllot be~laat ook dit jaar weer u~ een wisselbeker voor de kalegoriën A en B (wagens en gFOepen van minimaal 3 personen) en F25, - voor kateg orie C (de overige deelnemers). Oe startgelden zijn alMlJgt vastgesteld: kategorie A- F200,- kalegone B - F 50,-kalegori e C - F 25,-Slei ule~. de loeschoWr'ers en hel LAK. niel leleur, DOE MEE. Haal een insChIlp.ringsrOmlulier al op één van de volgende adressen: - Oe Kleed 16

o


ADVIEZEN

TECHNISCH ADVIES- EN TEKENBURO

L

UN~EN

Sdl<rIspoort 25, KkJrx:lert, tel 3185

Verhuur v~n geluids.pp.~ . tuu~ voor diverse binnen- en buitenevenementen en ver:orqinq v.n drlve-i~ S hO~I , Voor elk publie k de j",ilte lII"' zi ek! Noordsch~~s

58 - Klu~dert - 01682-2660 (Henk Moerl贸md)


19

ftabobaok

"Noord -Westhoek-

Stadhuis ring 26 Klundert

01682 -2611

~


18 luuteren en die tHee] dodlle wa mot dien ouwe zeur nouw héé ik lag le denke daor heddeweel loon ouwe

tang, die dur tas nnalwrtijk\lr'eer leeg gehoold, Ikriep ze en ze slano daor op de sloep te waachle, schiet mun

karreke Ineens deur, pIesie! deur un plas, allebij onder de 5pl!~er5, maor daor kon ik loch nib aon doen, waant da doe tie wel us meer. MaOI ik heb gingeld '1001 un aandere kaal begrijp je wel. Maorwa blijk IIi1LW, diej !weel mannekes vraage, wadistur nauw I!i~eluk aon de lIaaoo. dus ik !aol mejen brief tene, beginne ze ineens!e ladJe, waant wa bleek nalNtdadut geen eiligl! Hl!nnanda~e5waare maor scheineHige sChatjes en ik milDr meej giechel!!, waantwa moes ik aande!! doen. Toen ben iIc maO! weer naol huis gegaon zonderwa lew!diene en naUW' litik weef uitverveliog wa postzegels te plaake en een bielje te IdlrijYe oYerWil \11allemaal in de K1underl gebeurt, maar ik zal ut nievelde/vertene hOOf. 1'1Ü 9tschole il ~ mis' is een ~eoge van e.v.'Ov!ltroIMl'J

AnOniem

1988

Ge'J.;edll! Vtr~eert

~

TAXI&AUTOGLASSERVICE 1/1..& ....1/1 • •1. . . .lJjd·1UJI TAX ICENTRALE ~.?p h KluodenOl682 -2666 0-" MoerdijkOl683 - 2440 alle voo rkomende ritten 24 uur service

AUTOGLASSERVICE

40

Klundert

GLAS Voor al uw WIT-SCHI LDER-BEHANG en BEGLAZINGSwerk. Verkoop van: BEHANG uit voorraad-HietorAlabaetine-Wijzonol-enz. enz .

VOORSTRAAT 7

FI JNAART

TELEFOON 01686 - 2431


Nauw ben Ik loch Ilnderslebaven v~n waalur IS gebeurd IIler in de Klundert Mam Ik mol een! zeggen dak lel nrevandaon kom, mam uu1 Fneslaand envertl uisd ben omda mun lamllie lel woonl en Ik me meel 10 goed uil de voelen kan omdat lIek gewresl ben. Maor Ilm op mun whaol bug Ie komme. dam ISunne boel blnne getomme mei un ele groote lier durop, das u1 embleem van dun eilige Hermandad (plreu le~ Ik sdlrok ffi W. een hoedje en dodll dak un beteunng had opgeloopen, waanl Ja je kannie welen wabJr gaoode 11 héé, mun overgmdllf1e lijn alti]d didll ioele doek me, en ouwe hOeren laok aon 11'1 aander OYeI, 'Ic zie dt.I altijd ne~es urt al zeg ik ul zelul. en mun rttnknng is allijd goed diCfll dUI daorom kunne ze me nib meel uil mun las haole, daDr hek mee gelee/d. Nauw 111 dien brier ltonl dil" mun eige mores melde op LA ptieuieburo bij ene Joop ZaancMie1, diene hooge daol weel Jewel, en gOdnogan10e wa waar ik bang, waan! dur sIon! in dak moes gaan sChlete mè zoon sChle1gl'Yr'l!el en nog wa meer van die 11~se . NalM' mok zegge. scruele ooek In dun eelJWigheid me, nie op menie, me op veugels en zekel me op honde waan1daol hou Ikveull k! veul

v.m. Maor van karao1e 'fIifellk veul nlfer naomelulc. lil mun bOlM'llng slaol 18 k,lIam, ]ao das dun dlete dlekvan munne W"em heb gekJege zoon 50 lalll geleele. loenwas Ik al 18. maw nog lang grn kaaot. mam !aD dam gaot ut hlelille over. waan11ege mun Wrnem hek ~ mam lIIe gelee1 ovel dien bll!!r. aandel! al ur welwa gebeml In de KIHndert Onde~g doChl ik nDd! 'Ic gao eersl eens langs 1'l!ler vld I-Ioru dle]e broer van loon~el die lil ok bil de piressle en die kenk noch van vroegel van klclsalaon, dus Ik In mun eleldrlese Itoel op WleM]es lIIee knippertldlle een blc~e kraklfemlJd(clug daol n~ or roe. h! wel me loon beltew.Jan1 bil dun 101 , moes Ik em nog ene doUWl! om boove Ie komme om 10 naor de MOOie Keene la gaon waan! dam WOOf'II dlete Peler. Oa gUlg allenlaol me lO snel waant Ja un laDI 013 geleele hek een hersenopelao\ll! gal en daol bent me hl!lemaolgoed urlgekomllie wa anlloope da konk glad rNe meel. nHm beene waaien zo slap asun sdlutteldoelc. mUil ~DJ) ;lI1Ur nDd! wel op mam la dam kenk me op slaon héé. Oun dokler lee nog wel dat uI goed IOU ~omme. maor ze hebbe daorblnne wa gedaon. maor wa da weel Ik IIle enlle daOI/ll lk nauwwel !!en ble ~e mee] 111 mllnn!! maog. dam hek at en roe ok noch wel us!aasl vaan. Nart.... ," elildetuk verder. kOlli lk daor aon en dur slaon daor nel t...-eel vaan die kn appe marrnekes WOl wn deur, gednog anloe om vaan te waolel1aande. schoone unilarme. glrnmende schoene en vaan die mllD]e pene op dunne kop. Ik begin Ie


kapsalon

'DERRERS

oene nber9 .Crbanden bv

r:;:J ~

Noon!lI;h.n . 4 . KLUN DE RT · T" , foonO I682· 3239

·MOll'NSTI' AAT 15, KLUNDERT ' TEL 2754

TAPIJT

GORDIJNEN ZONWERING BEDDEN

TAPIJTHAL-WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARS Westerstraat 39

Klundert

KLUNDERT TEL. 01682 • 2375


15

= =19.30 UUR= Onthulling van de Loefendonooe

Kamavalsmasctlne Trien' loefUS.

= = =:20.00 UUR= = = startscholvooI lIel grote Umonadebal in alle tapperijen en stamineekes vanloe,endonckvtlOl de loerendond!elS en loerendonctefĂ?nnekes vanal 12 jaar. AHe gelegenheden wa ar heiLimonadebal word1gehouden worden bezocht door Prins Ad t en zijn' gevolg. Tijdem het IimD nadebarWDlde~ er geen alcohol houdende dranten geschonken.

= = = =22.oo UURI=

=

==

Sluiling limonadebai.

=22.00 UURI= = = = TelYr'ijl de piepers. brakXen en ander klein grul gaan slapen begint in alle lapperijen en stamineekes van loerendaOCk hel eerste glole karnavalsbal van 1988 voor de wal oudere laerendondo::ers 101 100 jaar. In de rl!sidenb evan prins Ad I "Oe EendraChr lal e.v. "' KJiekske" deze star! van heI l Iie LoerendonCksl! kalnaYalsjaar inluiden mer veel spanning en sensatie. waarbij het sctlUimende gerstenat rijkelijk zal kunnen vloeien.


eAFETARIA HILSEPOORT

Voor perfekt zetwerk moct u bij o ns zijn. Mar aggut vraogl kan' ut ok in dialekt We wenSt' oe veulleut mee dees CJrrenevJ I

koude schotel fr iet en snack voor de echte lekkerbek

fotozetterij maud ·bakx kecn'-'Str~at 4 ~bu~35 . 4 790aa klundert

Arie& Elly

tel. 0 1662· 21 67 0 1682·4766

teler~~

16 KU.JN)ERT TEL.O I682- 2362

Hll~POOAT

Di nsdag: faru liClwetM'len Vrij~"'Clmlen bOllcn

2~

18.00- 19 • .10 jr. 20.JO-21 . 30

WOensdaq:

VrijzlOClmlen

10.JO-II . JO 14 . 00 _ 15.4 ~

18 . 00-19 . 30 19 . 30-20 . 30 20.jO-2 1. }0

Ig uurtje IJ r i idaq : Koffie uurtje mct gratis ko ffi e Vn j zwcllWl1cn latcrooq; Oaby en peuler famÎ I Îczwu.men

N.V.SPORTFOHOSENBAO

NIEUW NIERVAERT KLUNDERT

TELEFOONNUMMER : I

--~""4'~

18.00- 19 . }0 20.JO- 2 1. JO 10.'0- 11. 30 IB.OO_19.10

Vrijzwcor.men

10. 00-1 0.JO 10 . '0-12 . 00 14 . 00-16.00

VrijzwCff.mcn

IO . lO- 12.}O

Zo ndag :


13

~H. DE VROOMEN Molenstaat

17

* Ijzerwaren ** Vert Tuinartikelen

Klundert

Telefoon 01682 -2334

*

Gereedschappen

(ook vernuur 1

* Installatie-materialen


12

(VERVOLG PROCLAMATIE) 8J Dat eenieder die hel Riel meel zielzillen, hel eens ander1 wij bekijken, hel niet goed ziel 01 di!! het verteert ziel bij onze penningmeeru!/ Ieredd kan om lijn leulbelasting ,gOS te voldoen, leneinde een geslaagd

kamavalte kunnen vieren, tezamen met alle andere loerendonda!ll. 9) Oal W.j in geval van nood voornemens zijn, fielSenvegell naar de Krefkte slUren, teneinde gevaar opleverende vehikels, diede glGei van 'Oe Boom" in de Voorstraal kunnen belemmeren, op te sporen en

ave/Ie dragen aan de daartoe bevoegde instanfie. 10) Dalwij bijzOIldere dankzijn venCflUldigd aan Onll! adverteerders, sponson, donateull, kamavalsverenigingen, blaaskapellen en begunsHgers. Mede door hun sleun zijn al onze adiviteiten glab! prijzen en IIadatie! gratis aan te bieden, en"";j dit middels

toe9anke~jk ende daarbij behorende

supertleltingen en andere vreemde maa'ege!en nielwensen te veranderen. Teverl$ gaal onze dank uit naar de mede-.ver1!ers van lIel LAK. en alle vrijwillige/s die gehet!I belangelOos hun mede-.veoong ve~enen omhet karnaval in Loerendondfle lalen 1lagen. 11) Dalwij nog 'leel meer Ie vertellen hebben. Daar ernle/ een prodamalie slernts II puntenmag bevanen, lest ons nog Uveel leut en pielier loe Ie wensen.

Alaall Zijne DorsdListige Hoogheid ,

Prins Ad I.


11

VVi;. Prins Ad r bij de gra6e van de leu!. Prins van Loerendonck. Graal van de Ton k)/ de Pelikaan, Baoo van de Boelendijk lot de Stenen Poppen, Beschermheer voo de Schaam en iedereen die hel loerendonckse Karnaval een goed haf1 loeÖ'aagt, PJociameren en Ofdooeren: 1) Da! uw dorsaustige vorsl Vllomemens Î1 Uallen als aanvol!rdervan de lelJtvoor Ie gaan in de komende kamavarsdagen.

Z) Dat, irIditn hel Nedetlandte kllII1aal hel laat ~ de tijdem 11 · I 1geplante boom door een Olml

wklawllgl! spe6alislen 2a1 'HOlden VOOI1renvan zon, walef en buntmesIen. leneinde de glOei Ie beYorderen.

3) Dat wij de eerde ve~aarda9 van he) hlmelijk van Onslrien, BesdlemMouwe van hel lA:'<- en KonUtginvan hetPeejblad. rnelloerus, wachlervan de ste,nen Poppen, uitbundig zullen VIeren.

wor DIlle SG-pluuen en de naam "K'fYeek1usr zUIlenveianderen in de meer toepasselijke naam "leuthor, daar wij oiel

~ Dal Wil O1lk aandacht hebben

vtJomemens lijn Ie bezuinigen op het plezier van Dille medeburgers.

5) Dal......" 111dien hel meivoorgaande door een beier Idee WO/dl crvertroaen,;1Ie 5o.pluuen Ildnodigen op kafnavalldinldag In 'I LAK.I eigen letJthoi in de Weslenlraa!voor een gezellige kamava1smîddag. 6) Dal"";j weel alles op alles zelten om onze blakken, piepelS en ander klein glui het nodige karnmIsplezier Ie lalen beleven. En dal het Lmonadebal dit jaal weer in ere lillWOfden heldeld. 7) Dal WIJ, mei z'n illlen, helwnende openbare LoerendondCle

Karnavillsjaallullen 'I1elen onder het mo"o:

"GEZIEOUT VERKEERT"


10

• NlEUWBCXJW, ONJERHOUD EN RENOV.aJIE •TlMMERWERKEN • METSELWERKEN •BETONWER1<EN

werkplaats SteinStraat Klundert tel C1683 - 2504

lJT BROOD VOOR

,

~

KENNE WE NJE BAKKE , MAOR WEL UT BESTE

.. -- ----..

. .

. ..:.~ .... >'~.-.: ......."

Naaimachine-speciaalzaak

de

VOS· Klundert

Dealer: HusQvarna • Riccar • Ank er

• -

REPARATIE & onderhoud alle merke Groot i n KLEIN VAK Gratis ADVIEZEN NAAILESSEN Maandag geslol en

Il!f ,

~ ~.'

"

--- ;:'•.'.:...... . ' :

:

< \

'-._- ~ ' ... .-' .. y-

"

!

A leidslraal 18· KLUNDERT · Tel. 0 1682·2946


lelugkljkeod naar het algelopen carnaval. 15 hel goed om valt te slellen, dat el weer "leven" 10 lil Populair gezegd. hel Carnaval 111 Loerendondc. zd weel duidelijk in de En niet alleen maal omdal wij hel allemaal zo glJfd doen. Een pGsitieve ontMkkeling is hel

rft.

ontstaan van niel.lWe CarnavatM/enigingen. Door regelmatig overleg mei de reeds bestaande verenigingên komen meer nielNr'e Ideën en plannen naar voren. Dil In de overtuiging. dal daardoor een ieder lid allonderlijk zich meer betrokken voen tol liet Camavalslel!sl Want heIl! torn een teesivan ons allemaal. Daarnaast de bereidheid van de tapperijen om de ronsumpbepenningen van elkaar Ie 3CC1!pleren: Dal pasl V!ilkOmen in het "carnavals-denken", "NIeUW" is kO'rnend Carnaval tiet herstel Van een aloude traditie, n.J. lIel Umonadebal op vrijdagavond tUIlen 20.00 uur 1!1l2Z.00 uur. Dnde. voorbehoud sdui~ Iknu dal de opzei is om op alle lokatie, Umonadebal le houden. Maar WIj zijn el nog lang niel Die lift moel uitemdeliik naar de hoogsle elage. Mijn adVies: Wacht niette lang meI instappen!! Jac Orlelee

Voorzi1ler . LAK.

,


WI j

_ ,,,,gen _ :

PAIIT IC\IU!IIEN . •• ng~, .... ónOo<rts, .......... ,"II...,_ntboola." ng. f.I"'m .... - . n

8EORuvt N '" ~.,..,.,.... ~0'19 on .... ~ .. 'Dil

booho<.ndo boo'''' O/"Oglal en. INDIEN GEwtN$T

_n;ng .... ...... c:.ornQ""

'. Mogel,jk"''''n , ijn....,0.'......

PlO' "",. nd loon,. _ " .<:Iodmini. "a<fo on _ .... c' O&' ............. "Ocht.

O. Kr•• ek 23. K... ~rt, , ... nr. 0 1682·3148 Lid Node rland. Vorbond von I ccounianu.

VIIetWeg 4 • KkX'ldert . Tet. 2657

'" o

"HINET"

o

HANOELSONOERNEMI NG IN NAAM EN TEKSTPLATEN

TEKSTT-~lli:~~:~:'::'N ~~

I NGEGRAVEERDE IN IEDERE ~: VORM, KLEUR OF KLEURCOMBINATIE IN ZOWEL KUNSTSTOF, ALS ALUMINIUM OF ROESTVRIJSTAAL.

VESTIGI NGSADRES : INDUSTRIETERREIN ,.APPELZAK'" MOERD IJK KORRESPONDENT IE ADRES : POSTBUS 5 4780 AA MOERDIJK TELEFOON : Ol 683·2659 TELEX : 544741_;8 PEM) TELEFAX : 01683, 29Z1 Ma PEM)


Jan van PUs bij de kapper: 'Wal kost knippen scheren"? De kapper: "Knippen kost F15.. 路 en scheren

F2.5O" , Jan ViIfI Pis: -Scheer mijn haar dan maar"!


6

AUTOBEDRIJF

SCHOONE B.V. KLUNDERT

~~ ~~~""'~"~"~"~~~""~""~.~~~~::~~

z,n de hocog ook'.OCW"de8M;V3路sefle n BMW MAAKT RIJDEN En niet ten onrechte'wanl dit tweede reel 100 de 3~ belooft een zo rrogeI~ rog wotere Autobedrljf SChOone b.v. publiekstrekker te l'otIden OlIemolenstraat 3 De thema's slyji:tg. veilghe枚 en led'lnEll 4791 JT KkXlCIert ZJl mel lO"gV\Jldige I\inj Litgediepl en gcpcrfec路

IOncetd,lJande316itolenmetde324IuroodeseL

.

01682 - 2403


5

WOORDj~

Vc7N

d,e." e.,.Rgi:

-Weadden~ Ie pakke" vorig lailf bij

de ISe camavalSVIering in Klundert!

En weer iJ lIel actieve en enlhollliasie bestuu/ in de Weel om van hel carnaval 88 een nog grootser leed Ie maken.

Ik. heb wel eens gezegd: 'All ze in Klunder1 iets OIganileren, dan doen ze het meteen goed' en dal geldt voor hel camava~ de Koninginnedag, de WiYema en nog vete allde!e alivrteilen. Maar laten we niet wIgl!l2n dal adller die 'ze" allemaal mensen lillen, die veel van hun vrije lijd lIpolIeren om yoor de lell van onze bUfge~ iellleukS op pillen Ie

zetten. Daarom hulde aan die "ze", en all U er nog niel bijhoor!, denk er dan eens OYI!I na om ook Uw lteetl~e bij Ie dragen.

Ik wenl het belhJUI van hel LAK. veellucces bij de voorbereiding en ik ben ervan OYeI1lJigd dal aUI! lClelendlll'lCten van tamilV3l 88 een grandioze gebeLl'lenis

lullen maken. NaaI! W.SIZOO

BUlgemeeller


Van feestneus Ina,ar bankbezoekje.

I

Stel je voor. U heeft uw feestneus vergeten en iedereen prijst u om uw originele voorgevel. Blijf lachen en geb ruik uw neus voor winstgevend speurwerk. U komt dan vanzelf bij de Amro Bank ...

amro bank lID

TIMMERBEDR.... F

LANKHUIJZEN 路 Bloembinderij "Anemoon" Gert den Hollander Brugstraat 7 Klundert Tel. 01682 路2388 STADHUIS RING 25 - KlLfllDERT

TEL. 2837


3

Belle Loerendonwfs en loe.endond:ennnen.

Dil ,aal is mtj. VOOI vele van jUli!! waarscblJl'ltiik een verraSSIng. weer de eer gegulld jullie Ie mogen VOOf!Pi" if1 MI l<amavailleest 1988 aIS Pnm Ad L Niettang WIM liet 11 . 11 Bal was hel ook YOOf mij nog een venanlng, <laat Ik vorig jaal aangekOndigd had sledlb een jaar pnn11e lil"- Diveue gl!sp!eklcen met het beWuI en Raad van EI en b~nal het enlholllialme waarmee jullie vorig Jaaf het delde lusium, hel 15e openb311! karnavalljaa, in loerl!ndooc:k. hebben gevierd, hebben mij doen bel lu~en nog een jaar langer "jn diensr Ie bli,..en. Van lIel 16e karnavals]aar gaan we weel een grool leell maken en gelukkig lIeb ik daam. de hUlp van (je Raad van Er en Yelder hel gehele LAK.. W. hebben een goell! plOeg en lamen mei juRie gaan we el weer een grandioos leest 'I3fI malren onder liet â&#x20AC;˘ GElIEOUT VEf/KEffff':

mo,"

Een monowaarVOOf dl! bollloYploegen, groepen en individuele deelnemen aan de oplOdll veel

mee te doen is.

r

IkzeH vmd dal men hel karnaval niel moel ¡bekljken" (miuchien alleen de optoc:trt. maar

Ilevef nog: pakhamef, spijken en Yerl en doe teN mee, wanl dat is nDg leuket). Nee hel kamMI moel beteeld Mlfden, zen enn ondergaan. De huidige maatsChappi, brengt volop pIObiemen mei zich mee, dal is dagelijks te zien en Ie hOlen. En wal is dan belel dan een paal dagen de problemen even lalen ruslen en gezellig en ullbundj9 leesl~elen mei andefe mensen, die allemaal hetzende doel hebben:

IW/N>1VAL Ikwens jUlie aRemaai een gal!{! en bovenal h!utlg kamavalloe.

Prins Ad I

Uw ' 0111 voor de tomtndt tamanlsdattll, __ Prins Ad dm EtrJlt.


2

PALOMASOUND GILOIDSJNSTALLATID YI:IlBUUI;

KARNAVAlSKlEDING EN ·ARTIK8.EN

VAIf nOnllllOlL\lolOOllDa'iiiW

TELD'OON 01S8l-Z83~

).v.... Klaauw ST JOSEPHSllIAAT 5. NOORDHOEK TEL 01682 - 2684 DAQGlSTERU - TEXTEL - VERF - 8EHANG

'Z I L( -S-j-q sas· Z5"9 10 UOOPP.L l[ll> 81m:JIS>\U!l)l

' IlJSOqu~no ~a

Î Oll 3Q dO N:I.ll3ifllll

Service in Drukwerk

30N3A3 1)1.:113 Z N3 }l1l3 ft\>l n l10 3111I111 V.:I -)I lI3A\)[O 1I0S130NV H"}ln llO.:l33Z

-)lnllQ>l301I-l.3S:HO SJcoz 'lll~M.lI ruP

steeds voorop, al staan we vier dagen op z'n kop.

IpSOq\QpoO

H::>SOlIN3illlO 3::>IA1I3S XH:iMXlll:IO

Mn re JOO . .

7.ly.J~ )jJ ~"'lIrua


r:, _. '_ ~

'.

Loerus-1988  

Carnavals-boekje 1988 uitgegeven door het LAK in Loerendonck (Klundert)

Loerus-1988  

Carnavals-boekje 1988 uitgegeven door het LAK in Loerendonck (Klundert)

Advertisement