Page 1

Aan de stakeholders van Wealth Management Partners NV

Contactpersoon

B. Nienhaus Email

basnienhaus@wmpartners.nl Telefoon

020-426 3970 Fax

020-426 3999 Ons kenmerk

Datum

BN/KH-14.085

1 maart 2014

Onderwerp

Pagina’s

Publicatieverplichting inzake Pilaar 3

2

Deze brief vormt een onderdeel van de bij de kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening 2013 van Wealth Management Partners NV

Geachte heer, mevrouw, Wealth Management Partners (WMP) stelt u hierbij op de hoogte van het feit dat zij voldoet aan de eisen die aan haar als beleggingsonderneming in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gesteld. WMP voldoet per balansdatum 2013 aan de minimum kapitaaleisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze eis betreft voor WMP een minimum eigen vermogen van € 771.000 per 31 december 2013. Om de materiële en immateriële risico’s van de bedrijfsvoering van WMP te beheersen, voert de directie periodiek een risico-inventarisatie uit en analyseert zij of deze risico’s afdoende worden beheerst en of aanvullende maatregelen ter beperking nodig zijn. Aan de hand van deze analyse wordt er bepaald hoeveel kapitaal (en in welke vorm) er door de onderneming wordt aangehouden. Het was ook in 2013 de ervaring van WMP dat de minimum “buffer” van DNB voldoende is voor het behoud van een solide bedrijfsvoering. De directie hanteert niettemin veiligheidshalve een opslag van 40% op de norm die DNB voor de onderneming hanteert, zodat een eigen vermogen van circa € 1,1 miljoen wordt gehanteerd. De belangrijkste materiële risico’s voor WMP zijn omissies bij het doorvoeren van effectentransacties voor cliënten en het niet naleven van de zorgplicht, waardoor WMP met claims zou kunnen worden geconfronteerd. In de bedrijfsvoering zijn diverse controles ingevoerd, waaronder het 4-ogen principe en diverse systeemcontroles, die deze risico’s moeten voorkomen. Daarnaast heeft WMP een beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten indien risico’s zich toch voordoen. WMP houdt geen beleggingsportefeuille aan en beschikt in voorkomende gevallen alleen over effectenposities voor eigen rekening verband houdend met het voor eigen rekening afwikkelen van (foutieve) effectenposities die van cliënten worden overgenomen.


Voorts is een geschonden reputatie een groot risico voor een financiÍle instelling als WMP. De onderneming hecht daarom grote waarde aan een integere bedrijfsvoering met deskundige en ervaren medewerkers. Tenslotte heeft WMP de werking van haar beheersmaatregelen in de interne organisatie ook in 2013 laten toetsen door een externe auditor. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de internationale ISAE 3402 standaard. De auditor heeft over het tijdvak tot en met 2013 een positief oordeel afgegeven en een zogeheten type II verklaring verstrekt, die bij de onderneming is in te zien. Deze beheersingsmaatregelen dragen naar het oordeel van de directie bij aan de beheersing van operationele risico’s. Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, Wealth Management Partners NV

w.g. A.A. van Dedem

w.g. B. Nienhaus


Publicatieverplichting wft pilaar 3 (icaap)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you