Page 1

Švedų laimės filosofija namuose ir gyvenime


Turinys

01 Apie lagom filosofiją

4-9

02 Apie projektą

10-13

03 Lagom namai

14-15

Loftų tipai

16-37

04 Lagom daiktai

05 38-43

Lagom erdvė

44-45

Loftų interjero pavyzdžiai

46-53

06 Lagom vertė

54-55

07 Lagom vieta

56-57

Vystytojas

58

Bankų pasiūlymai

58

Paskutiniai įgyvendinti projektai

59


01 Nei per daug, nei per maĹžai. Tik tiek, kiek reikia. Ĺ vedĹł laimingo gyvenimo filosofija


Apie lagom filosofiją

Švediškas žodis „lagom“ – tai visame pasaulyje išpopuliarėjusio šiaurietiško gyvenimo būdo apibrėžimas, aprėpiantis pačius įvairiausius mūsų kasdienio gyvenimo aspektus. Lagom – tai galimybė (o ir būtinybė!) trumpam stabtelėti ir, atitrūkus nuo vis greitėjančio pasaulio pulso, įsiklausyti į savo vidinį balsą, atsinaujinti emociškai ir fiziškai, išmokti gyventi harmoningai bei sąmoningai ir susikurti savotišką jaukumo kokoną, kuriame jaustumėmės saugūs ir ramūs.

Kas yra lagom?

Lagom namai – tai erdvė, atspindinti, kas ir kokie mes esame. Namų jausmas – neatsie-

Nelengva glaustai paaiškinti, ką reiškia

jama šios šiaurietiškos filosofijos dalis.

lagom. Šis žodis, kartais verčiamas kaip „nei per daug, nei per mažai, tik tiek, kiek reikia“,

Lagom moko, kaip namuose susikurti ramią ir

iš tiesų turi ir daugiau sinonimų: tai ir aukso

jaukią atmosferą, kad grįžus po darbo visos

viduriukas, ir balansas, ir nuosaikumas, ir har-

stresą keliančios mintys liktų už durų. Deko-

monija. Ir tai pats taikliausias ir išsamiausias

ruodami namus rinkitės daiktus ir baldus, su

šiaurietiško charakterio, savimonės ir gyveni-

kuriais juntate asmeninį ryšį, tuos, kurie jums

mo dėsnių apibūdinimas.

brangūs emociškai ir patrauklūs estetiškai. Daiktai, kuriais apsupame save, turėtų daryti

Lagom mums padeda atrasti tikrąjį savo kelią

mus laimingus ir skleisti džiaugsmą. Ir visai

ir eiti juo per pačias įvairiausias kasdienes

nesvarbu, ar tai itin elegantiška sofa, kuriai

situacijas. Gyvenant laikais, kai nuolatinis

kantriai taupėte keletą mėnesių, ar mažy-

spaudimas jau tapo įprastas, kai privalome

tis pigus suvenyras iš įsimintinų atostogų.

sekti kas sekundę besikeičiančias pasaulio

Lagom filosofija paprasta: norėdami išsivalyti

naujienas, technologijų progresą ir popkul-

namus nuo nereikalingų daiktų, pradėkite juos

tūros tendencijas, išties verta atsigręžti į

skirstyti į dvi kategorijas: praktiška ir emociš-

Europos šiaurę, kur ne globalios problemos ir

ka. Visa tai, ko negalite priskirti nė vienai šių

ne populiarumo vaikymasis, o būtent nuosaiki

kategorijų, tiesiog išmeskite.

harmonija įvardijama kaip pats svarbiausias gyvenimo aspektas.

Idealu, jei daiktas atliepia abu aspektus – jis ir funkcionalus, ir sentimentalus. Tačiau reikia

Kaip pritaikyti lagom filosofiją kasdieniame

nepamiršti, kad svarbiausia – susikurti erdvę,

gyvenime ir ko ji moko apie mus pačius? Kaip

kurioje jaustumėtės laimingi ir ramūs. At-

pasitelkus lagom kurti harmoningą aplinką

kreipkite dėmesį, kad visumą kuria net men-

namuose, santykiuose, darbe ir visuomenėje?

kiausios smulkmenos: nuo tam tikras emo-

Lagom teigia, kad egzistuoja daugybė mažų

cijas žadinančio namų kvapo, gyvų augalų, į

galimybių ir pasirinkimų, kurie mus veda į šį

namus įnešančių dalelę gamtos, pasirinktos

kelią.

spalvų paletės ar nuotraukų, kuriomis įprasminate prisiminimus, iki dekoratyvių daik-

Visur gerai – namuose geriausia

čiukų, kuriuos statote ant lentynos.

Kad ir kiek daug keliautume, kad ir kaip dažnai

Lagom savotiškai artimas kiniškai fengšui

keistume gyvenamąją vietą, namai – tai vieta,

filosofijai. Abiejų tikslas toks pat – sukurti har-

kur visi norime to paties: ramybės ir jaukumo.

moningą erdvę ir kiek galima labiau priartėti

5


Apie lagom filosofiją

prie tobulybės. Lagom mus moko kasdienius

savotiškai ramina, tarsi suteikia vilties. O la-

įpročius ugdyti mažais žingsneliais. Ir teigia,

gom siekia, kad namai taptų mūsų laimės oaze.

kad rutina formuojama per nuoseklią elgseną, o ne vieno veiksmo trukmę. Tad raktas į sta-

Beje, asmeninė erdvė šios šalies gyventojų

bilumą jūsų gyvenime yra nuoseklumas.

poreikių skalėje užima vieną svarbiausių vietų, tad net patys mažiausi švedų būstai neretai

Mažiau yra daugiau

atrodo gana erdvūs, mat viskas čia suplanuota patogiam ir jaukiam gyvenimui.

Ir paprastumas! Jis, galima sakyti, yra lagom filosofijos ašis. Užuot į namus žvelgus lyg į

Minimalisto gyvenimas

išbaigtą paveikslą, lagom siūlo įsivaizduoti baltą drobę ir joje pamažu dėlioti gyvybės

Lagom kalbama apie asmeninių poreikių ir

pilnas erdves, kuriose daiktai galėtų būti de-

mūsų gyvenamos aplinkos dermę. Tai yra,

rinami tarpusavyje, o panorus – perstumdomi

lagom ragina mus nepamiršti, kaip svarbu būti

lyg žaislinės kaladėlės.

socialiai atsakingam ir vartoti tik tiek, kiek iš tiesų būtina. Gal jums visai nereikia didelio

Lagom – tai „mažiau yra daugiau“ filosofija.

namo, jei visus jūsų poreikius gali išpildyti ne-

Tad joje didžiausia prabanga – švarios linijos,

didelis jaukus butukas? Juk mažesnė erdvė –

geras skonis – tai taupumas, rafinuotumas –

tai ir mažiau nereikalingo streso. Lagom siūlo

nuosaikumas, o pati geriausia spalva – neu-

kuriant savo tobulus namus pradėti nuo mažų

trali. Todėl švedų namų sienos taip dažnai

pokyčių, kurie pamažu kurtų vis didesnę

tiesiog baltos: lyg fonas emociškai svarbiems

gyvenimo kokybę.

prie jų apsigyvenantiems daiktams. Vadovaudamiesi lagom filosofija švedai didžiausią

Giliai švediškame gyvenimo būde įsišaknijęs

dėmesį skiria daiktų kokybei, praktiškumui

minimalizmas mus išlaisvina nuo daugybės

ir ilgalaikiškumui. Verčiau pirkti mažiau, bet

nereikalingų pareigų ir atsakomybių. Jis pade-

investuoti į kokybę.

da sužydėti individualiam skoniui ir stiliui. Atradus visa tai ir prasideda pati įdomiausia

Nors Švedijoje daug kalbama apie papras-

žaidimo „kuriu savo namus“ dalis. Supratę,

tumą ir neutralumą, vis dėlto neapsigaukite –

kas iš tiesų artima ir svarbu mums patiems,

švedų namuose apstu ryškių spalvų ir raštų.

galėsime susikurti saugią ir harmoningą er-

Skirtingos tekstūros ir formos pasklinda po

dvę. Apskritai švediškasis, arba lagom, mini-

namus pagalvėlių, minkštų užtiesalų ar užuo-

malizmas nereikalauja nieko atsisakyti – jis tik

laidų audiniais.

skatina atrasti dar daugiau vertės daiktuose, kuriuos jau turime.

Kuo daugiau šviesos Lagom nereikalauja namuose daryti dramaŠvedai išties pamišę dėl šviesos. Gal todėl,

tiškų perversmų. Nes tai būtų nerealistiška

kad jau daugelį šimtmečių jiems tenka išgy-

ir kainuotų daug laiko ir pinigų. Lagom tik

venti ilgas, gūdžias ir tamsias žiemas. Tad šios

siūlo nuoširdžiai pasvarstyti, kodėl gyvename

šalies gyventojų širdis šildo žvakių ir žibintų

apsikrovę daiktais, kurie galbūt mums nieko

šviesos. Tinkamas namų apšvietimas nere-

nereiškia, bet įkyriai kėsinasi į mūsų erdvę...

tam švedui yra kur kas svarbiau nei patogi

Gal kai kuriuos baldus tereikia perstumti į

sofa. Juk šviesa ne tik sušildo namus, bet ir

kitą vietą ir jie suspindės kitomis spalvomis?

6


Apie lagom filosofijÄ…

7


Apie lagom filosofiją

Pamėginkite seniems daiktams suteikti naują

Apskritai mūsų mitybos įpročiai šioje gyveni-

gyvenimą atskleisdami visai kitą jų paskirtį.

mo būdo filosofijoje užima gana svarbią vietą. Nes maistas – tai kur kas daugiau nei energi-

Skani pertraukėlė

jos šaltinis. Pirmiausia tai dar vienas mažas kasdienis ritualas, socialinis aktas, grįžimas į

Su lagom filosofija švedai nesiskiria ir užvėrę

save ir minčių sudėliojimas į lentynėles.

namų duris. Net psichologai rekomenduoja pradėti dieną

Ar girdėjote apie fika ritualą? Statistinio šve-

trumpa meditacija ir valandėle, skirta tik sau,

do gyvenime jų būna mažiausiai trys per

atsijungus nuo visų šiuolaikinių prietaisų, kad

dieną. Tai trumpas pabėgimas su puodeliu

į naujos dienos darbus nertume švariomis

kavos ir gardumynu. Tačiau iš tiesų tai ir

mintimis. O lagom primena, kad svarbu ne tik

galimybė leisti sau bent trumpam stabtelėti

laikas sau, bet ir tai, ką valgome pusryčiams.

ir pailsėti. Vienam ar su bičiuliais. Net pa-

8


Apie lagom filosofiją

tys užimčiausi švedai fika pertraukėlei laiko

Bekompromisė kokybė

visada atranda. Juk persidirbti – tai grynų gryniausia lagom antitezė! Todėl ir teigiama,

Kalbant apie išorinį grožį arba tai, kaip mes

kad bendrovėse, kuriose fika pertraukėlė yra

save pristatome pasauliui, lagom ir vėl moja

ne tik nedraudžiama, bet ir skatinama, buriasi

„mažiau yra daugiau“ vėliava. Subtili ir neu-

stipresnės ir produktyvesnės komandos.

trali estetika visada yra geriau nei rėkiantis ir dėmesio reikalaujantis stilius. Lagom skatina

Lėtai ir kiek savanaudiškai

drabužius rinktis pagal praktiškumą ir elementariausią logiką.

Lagom siūlo dieną pradėti nuo paprasto klausimo: ką galėčiau padaryti, kad jausčiausi

Sena šiaurietiška patarlė teigia, kad nėra

gerai? Ir šį klausimą sau turėtumėte užduoti

blogo oro, yra tik netinkami drabužiai. Lagom

bent kelis kartus per dieną. Stabtelėti ir prisi-

tik priduria, kad apranga turi atliepti mūsų

minti, kad vidinė pusiausvyra – visų svarbiau-

esminius poreikius, todėl verta investuoti į

sia. Lagom mus moko gyventi sąmoningai,

aukščiausią kokybę, kokią tik galite sau leisti.

neskubant ir įsiklausant į savo mintis bei kūną,

Neretai švedai užsuka ir į dėvėtų drabužių

kad ir ko jie iš mūsų reikalautų. Šiuo atžvil-

parduotuves. Lagom visada skatina rinktis

giu lagom nepalieka jokių kompromisų – savo

kokybę vietoj kiekybės – net jei ta kokybė

gerovės galima siekti net kiek savanaudiškai!

paveldėta iš antrų rankų.

Pagarba gamtai

Lagom mus moko gyventi sąmoningai, neskubant ir įsiklausant į savo mintis bei kūną, kad ir ko jie iš mūsų reikalautų.

Švedų vaikai nuo mažens skatinami kuo daugiau laiko praleisti gryname ore. Tad nieko keisto, kad jie užauga turėdami natūralų instinktą saugoti gamtą. Šie žmogaus ir gamtos santykiai pagrįsti gilia pagarba ir požiūriu, kad visa, ką pasiimame iš gamtos, privalome grąžinti atgal. Lagom filosofija teigia, kad kiekvienas esame ekosistemos dalis ir privalome ja rūpintis.

Lagom artimas kitam populiariam konceptui –

Lagom giliai įsišaknijęs į švedų gyvenimą ir

„slow living“, lėtam gyvenimo būdui. Ši filoso-

pamažu populiarėja už šios šalies ribų. Tai bū-

fija ragina nepamiršti, kaip svarbu tinkamu

das matyti šį pasaulį, veikti ir egzistuoti jame.

metu sustoti ir pasirūpinti savimi, savo jaus-

Pasitelkę šią gyvenimo būdo filosofiją galime

mais ir emocijomis. Kalbant apie paprasčiau-

išmokti atsirinkti tai, ko mums tikrai reikia, ir

sias kasdienes situacijas bei vartotojiškumą,

paleisti tai, kas visai nebūtina. Ir taip suteikti

lagom primena, kad labai dažnai mūsų porei-

savo gyvenimui daugiau harmonijos ir ramybės.

kiai yra kur kas mažesni nei norai. Ir priešingai, kalbant apie emocijas, lagom teigia, kad mūsų poreikiai išties gali viršyti mūsų norus ir tai visiškai normalu. Kaip ir verkti ar juoktis lygiai tiek, kiek mums to reikia.

9


02 Naujamiestyje apsigyvenusi švedų išmintis. „Lagom Lofts“ - šiaurės vėjų įkvėptas projektas Naujamiestyje, kuriantis 48-ių butų bendruomenę.

1

2

4

Vytenio g. 50,

Statybų pabaiga:

Naujamiestis, Vilnius

2019 m. III ketv.

€ Loftai nuo 43 000 Eur


Apie projektÄ…

11


Apie projektą

Autentiškas būstas lagom ritmu

stogą augalais - pažvelgus pro lofto langus miesto džiunglės čia įgaus kitą prasmę. Svar-

Po žodžiu lagom telpa viskas, ką norėjome

bu ir tai, kad daug dėmesio skyrėme žaliajai

pristatyti naujakuriams: tikrą ir autentišką

filosofijai - projekte naudojamos tvarios, il-

lofto koncepciją su aukštomis lubomis, ne-

gaamžės medžiagos, o gyventojai skatinami

standartinėmis erdvėmis, antresolėmis, tvariu

rūšiuoti.

dizainu ir unikalia loftų dvasią atspindinčia vieta. Kaimynystė kiekvieno poreikiams Kad suprastume būsimų gyventojų poreikius, šiam projektui subūrėme atskirą profesiona-

Kaimynystėje nuolat verda gyvenimas:

lų komandą, diskutavome su specialistais,

aplinkui jau kelerius metus vystosi įvairios

nuomavomės įvairaus dydžio loftus, ieškojo-

kūrybinės ir verslo iniciatyvos, dirba dizaine-

me optimalaus varianto ir siekėme suprasti,

riai, veikia fotografijos ir video studijos, rekla-

ko reikia, kad gyvenimas lofte būtų patogus ir

mos agentūros, restoranai, viešbučiai, Vil-

malonus.

niaus dizaino kolegija, šalia menų fabrikas „Loftas“, o pro rytininius „Lagom Lofts“ langus

Pirkėjai čia galės pajusti maksimalų komfor-

matyti „Open Gallery“ - unikali meno galerija

tą - projekte pakeistos visos inžinerinės ir

po atviru dangum. Tai lyg nuolat save atran-

šildymo sistemos, naujos pertvaros, užtikrin-

dantis iš naujo, bendrų idėjų, užsidegimo

ta garso izoliacija, į Naujamiestį žvelgsite pro

bei gyvenimo filosofijų vienijamas kvartalas,

naujus, „crittall“ stiliaus aukštos klasės langus.

kuriame kiekvienas yra šios tvarios ben-

Visuose butuose įrengtas dujinis grindinis

druomenės dalis.

šildymas. Jums tereikės pasirinkti apdailos detales.

Tai suderinama - namai širdžiai ir investicija protui

Iki detalių apgalvota aplinka Naujamiestis - sparčiai modernėjantis rajoSuprantame, namai - tai ne tik sienos, svar-

nas, kuris dėl investicijų į nekilnojamąjį turtą

biausia juose - gyvenamąją aplinką kuriančios

bei sparčios plėtros, nekilnojamojo turto eks-

detalės. Būtent dėl šios priežasties, dėmesys

pertų vadinamas vienu perspektyviausių ra-

gyventojui tęsiasi ir už kiekvieno asmeninio

jonų Vilniuje, todėl Jūsų turtas bus ne tik likvi-

lofto durų.

dus, bet ir greitai atsipirks. Nuomos kaina gali siekti apie 380 Eur ir užtikrinti Jums pasyvias

Visiškai atnaujinome pastato fasadą, kuris

pajamas! O jeigu nuspręstumėte užsiimti lofto

dėl kokybiškų medžiagų gerai atrodys daugelį

trumpalaike nuoma, prognozuojamas paja-

metų. Grįžus namo Jums nereikės sukti gal-

mingumas gali siekti ir 15 proc.

vos, kur palikti dviratį - tam numatyta saugi zona pastato viduje, o atsitiktinis pokalbis su

Namų kūrimas - ne tik įrengimas

kaimynu laiptinėje gali peraugti į prasmingą diskusiją - pastato vidaus interjeras nenusi-

Dažnam naujų namų kūrimas ne tik malonūs

leis jaukumu ir dizaino sprendimais.

rūpesčiai, bet ir daugybė su įsirengimu susijusių klausimų, todėl pasirūpinome, kad

Taip pat, atsižvelgdami į urbanistinę projekto

įkurtuvės asocijuotųsi tik su džiaugsmais.

aplinką, rytinėje pastato pusėje pagyvinome

Kartu su interjero dizaino profesionalais

12


Apie projektą

paruošėme pilnos apdailos pasiūlymą, kuris palengvins ir pagreitins interjero kūrimo sprendimus. Taip pat siekiant, jog įkvėpimai virstų realybe, „Lagom Lofts“ pirkėjai gaus specialias naujakurio nuolaidas, su kuriomis įvairias mūsų partnerių namų interjero prekes galės įsigyti pigiau.

13


03 Gyvenamas ne grindų plotas. Žinodami, jog kiekvieno lagom darna individuali - sukūrėme 11 skirtingų butų tipus, pritaikytus Jums. 21 m2 yra būtent tiek, kiek reikia nuolat skubantiems bei dideliu plotu pasirūpinti nespėjantiems žmonėms. Tuo tarpu 75 m2 – nei per daug, nei per mažai šeimai su mažamečiu Haskiu.

Butų tipai:

21

kv / m

35 kv / m

26 30 kv / m

kv / m

51

75

kv / m

kv / m


Lagom namai

Verskite puslapį, norėdami pamatyti loftų tipus 15


Loftų tipai

Solkatt

Nr.

Švediškai – saulės spindulys, saulėtą dieną atšokęs nuo Tavo laikrodžio stiklo.

Orientacija:

Aukštas:

Pietūs

2-3

28,66 - 29,78 kv/m kv/m Buto plotas

16

1


Loftų tipai

Butų nr.

216, 316

Su kaimynais nesiribojantis loftas su atskiru įėjimu iš laiptinės

III-iame aukšte įrengėme pavyzdinį tokio išplanavimo loftą

17


Loftų tipai

Mini Solkatt Švediškai - saulės spindulys, saulėtą dieną atšokęs nuo Tavo laikrodžio stiklo.

21,11 kv/m

Orientacija:

Aukštas:

Pietūs

4

18

Buto plotas

Nr.

2


Loftų tipai

Butų nr.

416

1 kambario studija su atskiru įėjimu iš laiptinės

19


Loftų tipai

Mångata

Nr.

Mėnulio atspindys vandenyje. „Måne“ švediškai yra mėnulis, „gata“ – kelias, gatvė, tad kartais šis žodis verčiamas kaip „mėnulio takas“, „mėnulio kelias“ ar „mėnulio upė“.

Orientacija:

Aukštas:

Rytai

2-3

23,30 - 28,23 kv/m kv/m Buto plotas

20

3


Loftų tipai

Butų nr.

211-215, 311-315, 411-415

Į plotį orientuotas loftas su dviem langais, išskirtiniu urbanistiniu vaizdu ir galimybe įsirengti antrą antresolę

Šiam išplanavimo tipui paruošėme virtualų turą

21


Loftų tipai

Mysa

Nr.

Jausmas, kuomet apsupti namų jaukumo užsiimame širdžiai malonia veikla.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

2-3

22,13 - 23,13 kv/m kv/m Buto plotas

22

4


LoftĹł tipai

ButĹł nr.

201, 301

Jaukus kampinis loftas miesto individualistui su erdvia antresole

23


Loftų tipai

Mysa bonus

Nr.

Jausmas, kuomet apsupti namų jaukumo užsiimame širdžiai malonia veikla.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

4

23,10 kv/m

Buto plotas

24

5


Loftų tipai

Butų nr.

401

Jaukus kampinis loftas miesto individualistui su itin aukštomis lubomis

25


Loftų tipai

Hinna

Nr.

Švediškas žodis, reiškiantis „rasti laiko“. Itin populiarus tarp tų, kurie dažnai jį pameta.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

2-3

29,3 - 29,59 kv/m kv/m Buto plotas

26

6


Loftų tipai

Butų nr.

202, 302

Loftas su dviem langais į vakarinę pusę

27


Loftų tipai

Hinna bonus

Nr.

Švediškas žodis, reiškiantis „rasti laiko“. Itin populiarus tarp tų, kurie dažnai jį pameta.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

4

34,24 kv/m

Buto plotas

28

7


Loftų tipai

Butų nr.

402

Loftas su dviem langais į vakarinę pusę ir itin aukštomis lubomis

29


Loftų tipai

Fika

Nr.

Akimirka, kai trumpam paspaudi pauzės mygtuką ir imi vertinti nedidelius džiaugsmus. Kad ir kavos pertraukėlę su draugais.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

2-3

25,75 - 26,43 kv/m kv/m Buto plotas

30

8


Loftų tipai

Butų nr.

203, 303

Klasikinis stačiakampis loftas su 1 langu

Šiam išplanavimo tipui paruošėme virtualų turą

31


Loftų tipai

Fika bonus

Nr.

Akimirka, kai trumpam paspaudi pauzės mygtuką ir imi vertinti nedidelius džiaugsmus. Kad ir kavos pertraukėlę su draugais.

Orientacija:

Aukštas:

Vakarai

4

28,69 kv/m

Buto plotas

32

9


Loftų tipai

Butų nr.

403

Klasikinis stačiakampis loftas su 1 langu ir didele sienine spinta daiktams

33


Loftų tipai

Förfest

Nr.

Draugų vakarėlis namuose, kuris organizuojamas prieš pasineriant į linksmybes mieste.

50,64 kv/m

Orientacija:

Aukštas:

Rytai ir vakarai

2

34

Buto plotas

10


Loftų tipai

Butų nr.

210

Erdvi 2 kambarių studija su vitrininiais langais į abi pasaulio puses, miegamasis su drabužine

35


Loftų tipai

Förfestvwv grandis

Nr.

Draugų vakarėlis namuose, kuris organizuojamas prieš pasineriant į linksmybes mieste.

Orientacija:

Aukštas:

Rytai ir vakarai

3 ir 4

75 kv/m

Buto plotas

36

11


Loftų tipai

Butų nr.

310, 410

Unikalus 3 miegamųjų kambarių loftas su įėjimu pro atskirą laiptinę, bei langais orientuotais į rytinę bei vakarinę puses

37


04 Kas kaip moka, tas taip lagom. Nudžiugsite sužinoję, kad norint sėkmingai pritaikyti lagom principus interjere, jums visiškai nebūtina keleriems metams emigruoti į Švediją ar valandų valandas praleisti „Pinterest“ platformoje semiantis įkvėpimo. Svarbu viena: suprasti skirtumą tarp namų įrengimo ir namų kūrimo.


Lagom daiktai

Švedų kasdienybėje namai – tai vieta, atspindinti, kas ir kokie mes esame, pagrindinis naujakurių tikslas – erdvė, kurioje jausis laimingi ir ramūs. Remiantis lagom filosofija, namus sudaro daiktai ir baldai, su kuriais juntate asmeninį ryšį, kurie emociškai brangūs ir estetiškai patrauklūs būtent jums. Visai nesvarbu, ar tai itin elegantiška sofa, kuriai taupėte keletą mėnesių, ar mažytis pigus suvenyras iš įsimintinų atostogų. Visumą kuria net menkiausios smulkmenos: malonus namų kvapas, gyvi augalai, brangias akimirkas fiksuojančios nuotraukos bei harmoningas apšvietimas. Akivaizdu, jog griežtoms dekoro taisyklėms čia ne vieta. Viršų ima individualumas, o šabloniškas dizainas laikomas tikra lagom priešprieša. Tačiau kaip visa tai atrodo praktikoje? Atsakymai – dvejose istorijose apie skirtingus žmones, skirtingus jų namus ir vienijančią lagom pasaulėžiūrą.

39


Lagom daiktai

Įsikūrusi Vilniaus Antakalnio rajone, pusiaukelėje tarp gamtos ramumos ir senamiesčio gausmo, Miglė kartu su vyru Tadu siekė sukurti funkcionalius, tačiau šiltus, rankų darbo pripildytus namus. Savo projektui pora pasirinko nedidelį dviejų kambarių butą, kuris, anot jų, puikiai parodo, kiek daug gali tilpti „tik 38-iuose kvadratuose“. „Daugelis nustemba sužinoję, kad gyvename tokiame mažame bute. O mums dviem visiškai pakanka, nes erdves susiplanavome protingai. Mūsų interjere dominuoja universaMiglė Černiauskaitė-Strikauskė

laus dizaino baldai ir objektai, kurie atlieka ir praktinę, ir estetinę funkciją.

Skandinavistikos mokslų studentė, skandinaviško interjero detalių parduotuvės „Bijūnai prie namo“ komunikacijos vadovė. „Pirmiausia svarbu drobė, o tik vėliau, kokie potėpiai bus dėliojami ant jos“, teigia Miglė, dėstydama savo namų jaukumo sampratą.

Ąžuolinė komoda

Pasak jos, jaukių namų kūryba yra dvilypis procesas: pirma turime apgalvoti didžiuosius dalykus, tokius kaip sienų, grindų, pagrindinių baldų spalvos, ir tik tada imtis detalių, kurios

„Tai vienas iš tų baldų, kuris tiks įvairiuose interjeruose, neatsibos ir ilgai tarnaus.“

padaro erdvę išskirtine.

Dubuo su mediniu dangčiu „Acacia“ „Bambukiniai indai yra nuostabus dalykas. Bambukas yra ekologiškas, jis greitai suyra, todėl neteršia aplinkos, bet kartu yra ir labai patvarus. Jis greitai auga, jam nereikia nei trąšų, nei pesticidų, jis nesukuria daug atliekų. Tai tiesiog protingas pasirinkimas šiuolaikiniam žmogui, kuriam rūpi ne tik jo paties, bet ir Žemės sveikata.“

40


Lagom daiktai

Keraminis indas česnakams „Man tai „funkcionalumas + estetika“ pavyzdys. Ne kartą yra tekę išmesti uždarame inde supelijusius česnakus. Jiems reikia kvėpuoti, tačiau kaip juos laikyti, kad būtų ir praktiška, ir gražu? Čia sprendimas – gražus indas, pritaikytas būtent šiam reikalui.“

paklausiu: ar man tikrai šito daikto reikia? Stengiuosi vartoti atsakingai: gerai tarnaujančių daiktų be reikalo nekeisti naujais, o naujiems atrasti vietos atsisveikinant su jų pirmtakais“. Miglės namų filosofijai didelę įtaką darė skandinavistikos studijos, kurių metu moteris artimai susipažino ir su lagom bei švedų vartojimo kultūros ypatumais. Principą „nei per daug, nei per mažai, tik tiek, kiek reikia“ Miglė sakosi taikanti daugelyje gyvenimo situacijų: nuo buities, kurioje stengiasi naudoti gamtai draugiškus, tvarius produktus, iki impulsyvių pirkinių įsigijimo. O kartais priešingai – pasidavimo silpnybei ir dar vieno mielo kavos puodelio įsigyjimo, nes jeigu jo reikia pilnatvei, tai kodėl tai ne lagom?!

Rinkitės ir kurkite tokius namus, į kuriuos vakare bus gera sugrįžti.

Taip pat galvodama apie dekorą dažnai savęs

„Jaučiu didelį artumą Skandinavijos namų filosofijai ir interjero estetikai, nes jų epicentre – darna. Sena ir nauja, paprasta ir prabangu, minimalu ir ekscentriška… Viskas dera tarpusavyje, o tas darnos pojūtis, manau, itin prisideda prie grožio. Nors man patinka švara, funkcionalumas, negalėčiau gyventi erdvėje, neužpildytoje mielais akcentais: pagalvėlėmis, užklotais, paveikslais, knygomis, žvakėmis. Jų gausa visuomet priklauso nuo individualaus pasirinkimo, o tai ir yra tikrasis lagom“. Kalbėdama apie laimingų namų sąvoką, ji

Pirmiausia svarbu drobė, o tik vėliau kokie potėpiai bus dėliojami ant jos.

pabrėžia, jog turėtume dažniau vadovautis principu „gyvenk kaip patinka“. „Mažiau dairykitės į kitus. Pagalvokite apie save, ko norite jūs? Kas patinka jums? Kas jums gražu ir patogu? Rinkitės ir kurkite tokius namus, į kuriuos vakare bus gera sugrįžti“, linki M. Černiauskaitė-Strikauskė.

Prekes įsigyti galite parduotuvėje „Bijūnai prie namo“ arba www.bijunai–prienamo.lt.

41


Lagom daiktai

Nors namų įrengimo procesas užtruko ilgai, Živilė pripažįsta, kad laukti buvo verta. Poros sukurta erdvė įkūnija laisvę, kūrybą, saugumą bei užtikrina pusiausvyrą tarp bendruomeniškumo ir individualizmo. Šeima daug laiko praleidžia bendroje erdvėje kartu gamindami, valgydami, klausydami muzikos ir kurdami, tačiau kiekvienas turi savo „karališkų“ slėptuvių, kur mėgsta pabūti vieni.

Živilė Diawara

Supamoji kėdė „Liva“

Kultūros centro „Loftas“ direktorė, kūrybinė

„Mano senelių namuose buvo supama kėdė. Mes,

strategė, įvairių kūrybinių projektų iniciatorė

visi anūkai, atvažiavę peš-

ir kuratorė, 2 vaikų mama.

davomės kas ant jos sėdės. Nuo mažens svajojau pati

Kam oficialiai reikėtų dėkoti už loftų kultūros

namie tokią turėti. Man pa-

atvedimą į Lietuvą gal ir nėra visiškai aišku,

tinka namuose turėti savo

tačiau šis urbanistinis judėjimas yra neatski-

„karališkų“ vietelių.“

riamas nuo Diawara pavardės. Dar 2010-ais metais buvusioje „Elfos“ gamykloje kartu su Živilė Diawara loftų ideologiją plėtoja ne tik darbuose, bet ir namuose. „Kai buvau maža, dar sovietmečiu, iš užsienyje gyvenančių giminių gaudavome siuntinių, kuriuose pasitaikydavo ir interjero žurnalų. Aš prie jų praleisdavau dienas, išstudijuodavau kiekvieną detalę. Mane visuomet

Namuose viskas migruoja pirmyn atgal, tai kambarys virsta scena, tai restoranu.

vyru Viktoru įkūrusi menų fabriką „Loftas“,

Živilė teigia į namus žiūrinti kaip į nuolat kin-

žavėjo atviros, netradicinės erdvės. Mūsų su

tantį organizmą: „Namuose viskas migruoja

Viktoru čia skoniai labai sutampa – mums

pirmyn atgal, tai kambarys virsta scena, tai

abiem patinka loftų estetika, tad ieškodami

restoranu. Prieš pirkdami rimtą pirkinį mes

savo būsto puikiai žinojome, ko norime.

neskubame, apžaidžiame, išjaučiame erdves, įsitikinam, ar tikrai to reikia“. Šis, besikeisda-

Vienintelė bėda buvo ta, jog tuomet Lietuvoje

mas savo forma, taip pat įkūnija ir skirtingų

nebuvo nei pasiūlos, nei bendro supratimo,

šeimos gyvenimo etapų nuotaikas, įspūdžius.

kas gi yra tas loftas. Todėl, kai su keletu bi-

Taip namuose greta funkcionalių interjero

čiulių nusprendėme įsigyti gamybines patal-

sprendimų atsiranda sentimentalios deta-

pas ir paversti jas į gyvenamą erdvę, viską

lės: knygos, žvakės, meno kūriniai, muzikos

turėjome susikurti patys nuo nulio“.

instrumentai, afrikietiškos kaukės ar inkilėlis

42


Lagom daiktai

paukščiams. Nemažai dalykų Živilės ir Viktoro namuose sukurti jų pačių rankomis.

Inkilėlis „B&B“

„Buvau auklėjama tiek į save, tiek į aplinką „Paukštelių priežiūra sukelia

žiūrėti paprasčiau, vertinti tai, ką turiu. Ir

nuostabią emociją namuose

namuose į daug ką žiūrim atlaidžiai, jei ko

visai šeimai. Mes nuo vaiky-

neturim – pasidarom patys, jei ko trūksta –

stės su mama darydavom

pasižiūrim kūrybiškai. Skatinam ir vaikus

inkilėlius paukšteliams. Tas

pačius iš antrinių žaliavų darytis žaislus,

jausmas, kai jie atskrenda,

namus ir pan. Jūs net neįsivaizduojate, kiek

čirška, čiulba ir lesa… Mes ir

visko galima padaryti iš vienos paprastos

Naujamiestyje jų sulaukiam. Būkime svetingi ne tik žmo-

kartono dėžės.“

nėms, bet ir aplinkai.“

Kai organizuodama „What’s Next?“ konferenciją sužinojau apie lagom filosofiją, supratau, kad jau seniai šeimoje ja vadovavomės to man kartotus žodžius: „Saikas, vaikeli, yra Dievo dovana“, o nuosaiki harmonija ir yra vienas svarbiausių lagom principų“. Visgi, Živilės įsitikinimu, ne taip ir svarbu, ar renkamės gyventi pagal lagom, ar kurios kitos žymios pasaulėjautos idėjas. Laimė namuose ateina tuomet, kai gebame į juos žiūrėti kaip į nenutrūkstamą kūrybą ir džiaugiamės mažais dalykais: „Nes kai nenori viso didžiulio kąsnio iš karto, o saikingai ragauji gyvenimą, iš tiesų

Nes kai nenori viso didžiulio kąsnio iš karto, o saikingai ragauji gyvenimą, iš tiesų gali mėgautis visu jo gurmaniškumu. Po mažai, bet karališkai.

patys nė nesuvokdami. Atsiminiau močiutės

gali mėgautis visu jo gurmaniškumu. Po mažai, bet karališkai“.

Kvepianti žvakė „Hygge“ „Daniškas žodis hygge reiškia „jaukumą“. Tai irgi panašu į lagom skandinavišką gyvenimo filosofiją.“

Prekes įsigyti galite parduotuvėje „Bijūnai prie namo“ arba www.bijunai–prienamo.lt.

43


05 Erdvės, skirtos kolekcionuoti akimirkas, ne daiktus. Vietoje žadintuvo renkatės saulės spindulius pro rytinius langus? O gal su puodeliu arbatos palydite saulėlydžius pro vakarinius langus? Dideli „Lagom Lofts“ langai namus pripildys jaukia šviesa, o aukštos lubos suteiks pakankamai erdvės sutalpinti brangiausius prisiminimus.

Lubos, leidžiančios

Funkcionaliai

augti

išplanuotos erdvės: tik tai, ko reikia

Langų kryptys: žvelkite į rytus, vakarus arba pietus


Lagom erdvÄ—

45


Loftų interjero pavyzdžiai

46


Loftų interjero pavyzdžiai

Aušrinė Samauskienė „Ausrine Studio 3D“ įkūrėja, grafikos dizainerė, „Lagom Lofts“ įrengto pavyzdinio buto

ir dviejų virtualios realybės loftų autorė

„Lagom Lofts“ interjerą kūrėme remdamiesi tiek lagom filosofija, tiek šių metų interjero dizaino tendencijomis, be to, siekėme vizualiai padidinti nedidelės kvadratūros būstų erdves. Čia, kaip ir rekomenduoja lagom ekspertai, vyrauja nesudėtingos spalvų schemos, augalai, natūralios medžiagos ir tekstūros,

žemiški tonai, daug šviesos. Daiktus ir baldus rinkome ne tik pagal grožį, bet ir atsižvelgdami į jų praktinį panaudojimą, ilgaamžiškumą, kokybę, ekologiją. Palikome tik tai, kas galėtų kelti emociją, ir tai, kas išties reikalinga visaverčiam šiuolaikiškam gyvenimui.

47


Loftų interjero pavyzdžiai

Darnos tarp „džiugina“ ir „praktiška“ ieškotojams

48


Loftų interjero pavyzdžiai

Šiame bute derinta erdvė ir funkcija, minimalizmas ir jaukumas, modernas ir klasika. Ieškodami balanso tarp erdvės ir funkcionalumo, visas didžiąsias spintas suprojektavome buto gale per visą sieną nuo grindų iki žemės, taip pašalindami apkrovą iš pagrindinės gyvenamosios erdvės - svetainės. Erdvę taip pat siekėme padidinti šviesiomis spalvomis, tinkamu apšvietimu, atsisakėme stambių baldų. Kadangi svetainė yra bendroje patalpoje su virtuve, atsisakyta viršutinių virtuvės spintelių, vietoje kurių suprojektuota originali instaliacija prieskoniniams augalams bei lentynėlės ir paveikslai. Šie elementai tarsi „akomponuoja“ svetainei ir, įsikūrus ant sofos, dingsta jausmas, kad šalia – virtuvė. Šis dizainas atspindi ir 2019 m.

Kviečiame apžiūrėti

interjero dizaino tendencijas - pasirinkti „crittall“ stiliaus juodo rėmo

pavyzdinį įrengtą šio

langai bei antresolės turėklai, naudotos tokios natūralios medžia-

tipo loftą gyvai.

gos kaip medis, medvilnė, linas. Namus puošia augalai ir detalės,

Kontaktus rasite

menančios šiaurietišką tematiką.

58 psl.

49


Loftų interjero pavyzdžiai

Ne daiktų, bet nuotykių kolekcionieriams Jeigu įrengto pavyzdinio buto dizainas skirtas santūresniam žmogui, mėgstančiam šiaurietišką stilių, tai šis interjeras kurtas visiškai kitokiam žmogui. Dizaino tematika - tai į šiuolaikinio dizaino rėmus įpintos džiunglės, tropikai, kelionės po Braziliją, Afriką, Aziją... Pats interjero dizainas estetine prasme buvo kurtas laikantis daugumos tų pačių lagom pirncipų bei 2019 m. dizaino tendencijų: balansas tarp erdvės ir daiktų pasidėjimo, jaukumas, šviesa, tvarka, funkcio-

Kviečiame apžiūrėti

nalumas, augalai, gamtiškos tekstūros, juodos detalės, kelionių sim-

šio tipo loftą su

bolika. Šis interjeras - žmogui, kuriam patinka spalvos, kontrastai,

virtualios realybės

tačiau niekas per daug akies nerėžia ir nevargina, o tam tikros

akiniais. Kontaktus

ryškesnės detalės tik dar labiau praplečia erdvę.

rasite 58 psl.

50


Loftų interjero pavyzdžiai

51


Loftų interjero pavyzdžiai

Kasdienybės sprintininkams, ieškantiems ramybės

52


Loftų interjero pavyzdžiai

Tai loftas, kur visai nedidelis plotas yra funkcionaliai išplanuotas taip, kad tilptų viskas, kas svarbiausia patogiam gyvenimui. Paliekant pagrindinę gyvenamąją zoną - svetainę - tuščią, visos didžiosios spintos suplanuotos buto gale ir ant pažemintos antresolės, kad rinktis drabužius būtų galima pilnai atsistojus, o pakilus dar vieną pakopą – įsliuogti į patogią lovą. Kurdami interjerą šiam loftui, rinkomės šiuolaikiško stiliaus su nostalgišku dekoru tematiką. Vyrauja šviesios spalvos su nestambiais tamsesnių žemės spalvų kontrastingais elementais ir, be abejo, juodomis stilingomis detalėmis. Šilumos ir jaukumo suteikia medžio, medvilnės, vilnos, lino tekstūros. Taip pat smulkialapiai ir prieskoniniai augalai bei džiovintos miško ir pievų augalų kompozicijos, paveikslėliai, natūralaus vaško žvakės.

Kviečiame apžiūrėti šio tipo loftą su virtualios realybės akiniais. Kontaktus rasite 58 psl.

53


06 Gyvenimas tęsiasi ir už namų durų. Pirkdami nekilnojamąjį turtą dažnai pamirštame, jog gyvenimas nėra vien tik darbas ir investicijos. Lagom balansas - praktiškiems sprendimams skiriama tiek pat biudžeto, kiek ir prasmingoms patirtims, kurios prideda emocinės vertės mūsų gyvenimui. Žemiška „Lagom Lofts“ kaina suteiks finansinės laisvės įgyvendinti senas svajones ar patirti naujų pojūčių.

Patraukli investicija -

Taupus

didelė grąža

išlaikymas

Likvidus turtas lengva išnuomoti ar parduoti


Lagom vertÄ—

55


07 Ranka pasiekiamas veiksmas, per žingsnį nuo ramybės. Vieniems lagom - tai vakaro su draugais senamiesčio bare kompensacija rytiniu krosu Vingio parke. Kitiems - įtemptos darbo dienos pabaiga kino festivalyje, vykstančiame už 3 minučių nuo namų. Pasirinkimas Jūsų. „Lagom Lofts“ - Tavo asmeninis balansas tarp miesto šurmulio ir gamtos tylos.

Vingio parkas pėsčiomis Atgimstantis Naujamiestis pėsčiomis Senamiestis pėsčiomis

18 min. 3 min. 10 min.


Lagom vieta

21 8,9 19

7

20

10

14

1,2

15

3

11

4

13 12

5

6 22

17

16

18

Lagom Lofts

Vytenio g. 50

Menų fabrikas „Loftas“

Švitrigailos g. 29

12

Meat Busters

IKI

Švitrigailos g. 29

13

Stotelė „Sparta“

3

IKI

Mindaugo g. 25

14

Delta Mityba

4

Uptown Bazaar

Kauno g. 6

15

Tahini shawarma

Saulės Jėgainė

Kauno g. 5

16

Maxima XX

Mindaugo g. 27

17

Camelia vaistinė

Švitrigailos gatvė 11K

18

Burger Street

Backstage cafe

T. Ševčenkos g. 16H

19

Bali Wood interjero salonas

9

Elektrit baras

T. Ševčenkos g. 16B

20

Kinza

10

16i kava

T. Ševčenkos g. 16I

21

Paviljonas

Kauno g. 13

22

Montis Magia laipiojimo mokykla

1 2

5 6

Time restoranas

7

Enso judesio studija

8

11

Dou Asia

Vytenio g. 48 2 stotelės Naugarduko g. 41 Naugarduko g. 50 Naugarduko g. 84 Švitrigailos g. 40 A Švitrigailos g. 14 Mindaugo g. 16 Naugarduko g. 14 Pylimo g. 21B Vytenio g. 46b

57


Vystytojas

Projekto vystytojas: Build Me Architektūra: Projektavimo sprendimai Statybos priežiūra: TAEM Group

UAB „Build Me“ – novatoriška NT projektų

Jei susidomėjote projektu, norite apsilankyti

vystymo įmonė Lietuvoje, keičianti nusistovė-

pavyzdiniame įrengtame bute, išbandyti

jusius nekilnojamojo turto vystymo standar-

virtualius turus ar turite klausimų, nedvejo-

tus ir kurianti alternatyvų neturinčius projek-

dami kreipkitės:

tus, kurie praturtintų miestą išskirtinumu. Suvokdami naujų projektų vertę, ieškome išradingų sprendimų, todėl esame orientuoti į statinių patrauklumą ir originalumą bei juos supančios erdvės unikalumą. Norime, kad gyventojai visapusiškai galėtų mėgautis tiek privatumu, tiek maloniu pokalbiu su kaimynu. Daugiau apie mus: www.buildme.lt

Bankų pasiūlymai: Tam, kad būsto įsigijimo procesas būtų kuo paprastesnis, bendradarbiaujame su šiais bankais:

58

Jovita Dikčiūtė

Mingailė Kiškytė

jovita@buildme.lt

mingaile@buildme.lt

+370 694 684 82

+370 636 975 50


Paskutiniai įgyvendinti projektai:

„B11“ – prabangūs apartamentai J. Basanavičiaus g. 11, suprojektuoti atgaivinant garsaus rusų architekto N. Čagino XIX a. kurtą „Baltosios vilos“ kompleksą. Tai autentiškas, išsaugojęs visas architektūrines ir menines vertybes, pastatas, pritaikytas šių laikų poreikiams ir patogiam gyvenimui Senamiesčio širdyje.

„Cherry garden“ – tai šiuolaikiški 3 kambarių

„S16“ – T. Ševčenkos g. 16c suprojektuoti 1-3

kotedžo tipo butai Kalnėnuose su atskirais

kambarių butai moderniam vilniečiui: maksi-

įėjimais, privačiais kiemeliais ir parkavimo vie-

malų šviesos bei komforto pojūtį suteikia vi-

tomis su stoginėmis, gamtos apsuptyje, vos

trininiai A klasės langai, o visišką privatumą ir

kelios minutės nuo miesto širdies. „Cherry

ramybę užtikrina A klasės garso izoliacija. Tai

garden“ – namai, kuriuose žydi vyšnių sodas.

stilingi apartamentai žmonėms, kurie žengia miesto ritmu ir vertina kokybę.


www.lagomlofts.lt

Profile for buildme

Lagom lofts  

Lagom Lofts – šiaurės vėjų įkvėptas projektas Naujamiestyje, kuriantis 48-ių loftų bendruomenę. Lagom - nei per daug, nei per mažai. Tik t...

Lagom lofts  

Lagom Lofts – šiaurės vėjų įkvėptas projektas Naujamiestyje, kuriantis 48-ių loftų bendruomenę. Lagom - nei per daug, nei per mažai. Tik t...

Profile for buildme
Advertisement