Page 1

หนองบั ว ลำภู

กองทุนฟื้นฟูฯหนองบัวลำภูประสบผล อบจ.พัทลุงรุดศึกษาดูงานเตรียมจัดตั้ง

นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ รับมอบของที่ระลึก จากคณะศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูฯ จ.พัทลุง

ข่าวเด่น

๛ อบจ.เดินเครื่องเมืองน่าอยู่ หน้า ๑๐ ๛ ทัพนักกีฬาหนองบัวคว้า ๓ เหรียญเงิน หน้า ๑๑ ๛ ขนส่่งจัดรถเคลื่อนที่บริการ รับเสียภาษี หน้า ๑๔

กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ จั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ป ร ะ ส บ ผ ล ส ำ เ ร็ จ ใ น ฐ า น ะ จังหวัดนำร่อง“อบจ.พัทลุง”ยกทัพ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก แ ด น ส ะ ต อ ขอศึกษา อ่านต่อหน้า 5

บูรณาการแกป้ ญั หา

ภั ย แล้ ง อบจ.นภ.-“นพ.ศราวุธสันตินน ั ตรักษ์”

บุญคูณลานสืบสานประเพณีชาวอีสาน สั่งทีมงานอบจ.นภ.เตรียมพร้อม

จว.นภ.- จังหวัดหนองบัวลำภูสานต่องาน “บุญคูณลาน ประเพณีอีสาน เล่าขานตำนานเมืองหนองบัวลำภู”เป็นปีท๒ ่ี หลังการจัดครัง้ แรกในปี๒๕๕๔ โดยการริเริม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูประสบผลสำเร็จ ยิ่งใหญ่ เผยรายได้จากการจัดงานครั้งแรก นำไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ผูต้ กทุกข์ผา่ นอปท.ทุกแห่งทัว่ จังหวัดส่งช่วยเหลือ อ่านต่อหน้า 7

รับมือภัยแล้ง มอบ “กองช่าง” เร่งจัด ตั้ ง ศู น ย์ ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รกลให้ ใ ช้ งานได้รองรับกรณีเร่งด่วน ตระหนัก เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด เผย

ดำเนินแผนป้องกันเชิงรุกล่วงหน้า มาเป็นปี ลุยขุดเจาะ “บ่อบาดาล -สระน้ำ” ครอบคลุมทุกอำเภอ อ่านต่อหน้า12 กว่า 600จุด


สารจากนายกฯ

ส วั ส ดี ค รั บ พ่ อ แ ม่ พี่ น้ อ ง ช า ว หนองบัวลำภูทกุ ท่านองค์การบริหารส่วน จั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ไ ด้ ฤ กษ์ เ ปิ ด ตั ว วารสาร “อบจ.นิวส์” วารสารเพื่อการ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู เพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และ ข่าวสาร สาระดีมปี ระโยชน์ จากองค์การ บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และหน่ ว ยงาน ต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบั บ นี้ ไ ม่ ใ ช่ ว ารสารฉบั บ แรกที่ อบจ.หนองบัวลำภู ได้จดั ทำขึน้ แต่เป็น วารสารที่เ ราได้ เ ปลี่ย นแปลงรู ป แบบ ในการนำเสนอให้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุม และสะดวก ต่อการติดตามข่าวสารต่างๆ จาก อบจ.หนองบัวลำภู ของเราครับ กระผม นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ อบจ.หนองบัวลำภู ได้ทำขึน้ เพือ่ พีน่ อ้ งทุกท่านจะทำให้ชาวหนองบัวลำภูได้รบั ประโยชน์ สูงสุด และทำให้พี่น้องทุกท่านมีความอยู่ดีกินดี และมีความสุขที่ยั่งยืนครับ สุดท้าย กระผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน มีแต่ความสุข คิดสิ่งใดขอให้ สมปรารถนาทุกประการ และดำเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ความสุข ที่ยั่งยืนครับ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

สารจากปลัด

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ วารสารเพื่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัวลำภู “อบจ.นิวส์” ที่ได้เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ และขอกราบสวั ส ดี ช าวหนองบั ว ลำภู ทุ ก ท่ า นค่ ะ ดิฉัน นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี ปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีความยินดีทจ่ี ะรับใช้ ประชาชนชาวหนองบัวลำภูทกุ ท่านค่ะ และทีเ่ ราห่างไป สักระยะ เพราะอยู่ในห้วงของการเลือกตั้งค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีอำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทั้งคณะผู้บริหาร คณะ สมาชิกสภาฯ และคณะข้าราชการ รวมทั้งลูกจ้างพนักงานจ้าง ทุกคน กำลัง ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนหนองบัวลำภูให้ประชาชน ของเราอยูด่ กี นิ ดีมคี วามสุขอย่างยัง่ ยืนค่ะ ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน การสร้าง อาชีพ การสร้างเยาวชนทีม่ คี ณ ุ ภาพ และโครงการอีกหลายๆด้านทีก่ ำลังจะดำเนิน ต่อไปไม่ได้หยุดนิ่งนะคะ วารสารข่าว “อบจ.นิวส์” จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนทุกท่าน จะได้ทราบข่าวคราวความเคลือ่ นไหวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูทุกท่านได้ทราบค่ะ สุดท้าย ดิฉนั ขอกราบอำนาจแห่งพระองค์ดำ ขอให้พน่ี อ้ งชาวหนองบัวลำภู อยู่ดีมีสุขทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

สารจากประธานสภาฯ

เรียนพ่อแม่พน่ี อ้ งชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทเ่ี คารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (สมัยที่ ๒) ในนามของประธานสภาและสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า น ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวของวารสาร อบจ.นิวส์ ซึ่งเป็นวารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว ลำภูที่เปิดตัวเป็นฉบับปฐมกฤษ์ในเดือนนี้ ถือเป็นโอกาส อันดีทจ่ี ะเป็นสือ่ กลางให้กบั พีน่ อ้ งชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นเวทีกลางทางความคิด เปิดมุมมองของพี่น้องประชาชนในการที่จะรับรู้ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดิ ฉั น และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ทุ ก ท่ า น เป็นผู้แทนปวงชนของจังหวัด เรามีหน้าที่สำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. ตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร ๒. นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ๓. ออกข้อบัญญัติต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดต่อไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีทั้งหมด ๓๐ ท่าน ในแต่ละเขตเลือกตั้งถือเป็นตัวแทนของทุกท่าน ที่จะรับทราบข้อมูลและนำเสนอปัญหา ความเดือดร้อนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อไปประสานงานกับคณะผู้บริหาร หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ดิฉนั พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน มีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสภายุคใหม่ เป็นทีพ่ ง่ึ พา ของพีน่ อ้ งเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริง สภาที่สร้างความชอบธรรม สร้างสรรค์ สามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ภักดีต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่ง ดิฉันปรารถนาที่จะเห็นวารสาร อบจ.นิวส์ เป็นสื่อหลัก สร้างภาพลักษณ์ของชาว จังหวัดหนองบัวลำภู เสริมสร้างให้การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็นอบจ.ยุคใหม่ที่ก้าวหน้า สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทุกระดับ ดิ ฉั น และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ทุ ก ท่ า น ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายจงดลบันดาลประทานพร ให้ทกุ ท่านมีความสุข และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู จะทำให้พน่ี อ้ งประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู มีความอยูด่ กี นิ ดี มีความสุข ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู คณะที่ปรึกษา นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ พล.ต.ต. ชัยทัต รุ่งแจ้ง อภิวัชร์ สีสัตตรัตนะกุล สมพงษ์ ไทตระกูลชัย เกียรติคุณ ศีลอุดม ชาญยุทธ ศรีสุข ทวีวรรณ บุญนาจเสวี จ.ส.อ.พุต ทองเปราะ วัลลภ ไชยคาน อำนาจ วุฒิสาร ผาสุข เจือจันทนศักดิ์ มานพ เชื้อบัณฑิต สมชาย มูลไทย ชาญชัย สิงห์สุข

นายกอบจ.นภ. ทีป่ รึกษานายก อบจ.นภ. ทีป่ รึกษานายก อบจ.นภ. ทีป่ รึกษานายก อบจ.นภ. เลขานุการนายกอบจ.นภ. เลขานุการนายกอบจ.นภ. ปลัด อบจ.นภ. หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผอ.กองกิจการสภาฯ ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองพัสดุฯ ผอ.กองการศึกษาฯ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

บรรณาธิการ ภูเมฆิน ลีเลิศ

กองบรรณาธิการ สุภารัตน์ จันทร์ล้วน สุชาดา ยอดชาญ ประดิษฐ์ โกษา ปารณีย์ เลิศเสรีวงศ์

ผลิต-ศิลป์-ออนไลน์ วราพล ศรีษะโคตร

พิมพ์ที่ ธนกิจการพิมพ์ โทร.๐๘๑ – ๙๗๔ – ๕๔๗๔

เจ้าของ/สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.๐๔๒ – ๓๑๒ – ๘๗๑ กองบรรณาธิการ ต่อ ๔๔๔


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

บทวิเคราะห์

บทบรรณาธิการ ประเทศไทยใน AEC บนวิถคี วามเปลีย่ นแปลงของอาเซียน

ห น อ ง บั ว ล ำ ภู ไ ด้ รั บ ก า ร ส ถ า ป น า ขึ้ น เ ป็ น จั ง ห วั ด เ มื่ อ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖นับถึงวันนีเ้ ป็นเวลา ๑๙ ปีบริบรู ณ์ถา้ เทียบกับคนก็เป็นหนุม่ เป็นสาวเต็มตัว มีความพร้อมทีจ่ ะเผชิญ ความเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่ต่อไป จากอดี ต สู่ ปั จ จุ บั น หนองบั ว -ลำภู มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มายาวนานไม่แพ้แห่งใดในประเทศ ผู้ ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เกษตรกรรมมีจติ ใจเอือ้ เฟือ้ มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออารีต่อกันตามวิถี ของชนบท ถึ ง แม้ จ ะผ่ า นพบการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า แต่ ช าวหนองบั ว ลำภู ยั ง คงรั ก ษา ความเป็นชุมชนคนอีสานได้อย่างมัน่ คง เสมอมา วันนีใ้ นวัย๑๙ปีโลกเปลีย่ นแปลง ไปอย่างรวดเร็ว หนองบัวลำภูมีห้าง สรรพสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ มี โ รงงาน อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลธุรกิจการค้า ก้าวหน้าไปอย่างผิดหูผดิ ตา บ้านเมือง โดยรวมได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ความทันสมัย จากตัวเมืองสู่อำเภอ ตำบลและหมูบ่ า้ นอย่างทัดเทียม นับได้วา่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงเท่านัน้ ในวันที่๑มกราคม ๒๕๕๘ ทีจ่ ะมาถึงในอีกไม่ช้า การร่วม กลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรือ AEC จะเกิดขึ้นอย่างจริง ๆ จัง ๆ ภายใต้นโยบายร่วมกันของทัง้ ๑๐ประเทศ เปิดเสรีในทุกมิติ จะเป็นกระแสแห่ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ อี ก อย่ า ง หนึ่ ง ที่ ห นองบั ว ลำภู ต้ อ งได้ พ บและ ต้องเตรียมรับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ในวิสยั ทัศน์การพัฒนาทีว่ า่ “เมืองแห่งการเรียนรู้ คูค่ ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง”จะยังคงมุง่ เน้น การสร้างรายได้สร้างอนาคตสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการ พัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคมและ สิง่ แวดล้อม รวมถึงความมุง่ มัน่ ในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ เกิดขึ้นนับจากนี้

AEC คำนีส้ ำหรับพ่อค้านักธุรกิจ และส่วนราชการอาจฟังดูคนุ้ หูกนั มาบ้าง พอสมควร แต่สำหรับประชาชนทัว่ ไปส่วนใหญ่ อาจยังไม่คนุ้ นักAECหรือASEAN Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน ASEAN 10ประเทศโดยมีไทย,พม่า,ลาว,เวียดนาม, มาเลเซีย,สิงคโปร์,อินโดนีเซีย,ฟิลปิ ปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพือ่ ทีจ่ ะให้มผี ลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรปู แบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผล ประโยชน์ แ ละอำนาจต่ อ รองต่ า งๆ กั บ คู่ ค้ า ได้ ม ากขึ้ น และการนำเข้ า ส่ ง ออกของชาติ ใ นอาเซี ย นก็ จ ะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า รวมถึง การเปิดกว้างด้านอื่น ๆ ด้วย ๑ มกราคม ๒๕๕๘เปิดศักราช AEC ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ASEAN จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างจริง ๆ จังและเชื่อว่าวันนั้น ภู มิ ภ าคนี้ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง ก้าวกระโดดทีเ่ ดียว ตามพิมพ์เขียวของการ รวมตัวครัง้ นีว้ างไว้วา่ ทัง้ ประชาคมจะกลายเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเป็นภูมภิ าค ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ เท่าเทียมกันและมีการบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก โดยไทยรับจุดเด่นเรื่องการ ท่องเที่ยวและการบิน มาเป็นตัวโชว์เพราะ เป็นใจกลางประชาคม ความเปลี่ยนแปลงที่คนไทยต้องเตรียม รับมือ เป็ น ที่ แ น่ น อนว่ า เมื่ อ AECเปิ ด ขึ้ น อย่างเป็นทางการแล้ว ในมิติการค้าขายจะ เป็นโอกาสอันดีมาก เพราะตลาดจะขาย ใหญ่ ขึ้ น มากสำหรั บ ไทยในขณะที่ ก ฎ ระเบียบทีก่ ดี กันต่าง ๆ ทางการค้าในภูมภิ าค แทบจะหมดไปการลงทุ น จะเสรี ม ากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ไทยจะเป็น

ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที ่ ย ว และการบิ น อย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะว่าอยูก่ ลาง ASEAN การประชุม ศูนย์กระจายสินค้า การคมนาคม การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดย มีการประมาณกันว่าการค้าขายจะขยายตัว อย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรม บางอย่ า ง เช่ น รถยนต์ , การท่ อ งเที่ ยว การคมนาคมการค้าขายตามแนวชายแดน จะคึกคักมากเป็นพิเศษ เนื่องจากศุลกากร แทบจะไม่ได้ทำงานในส่วนการเคลื่อนย้าย สินค้าหรือแรงงานอีกแล้ว จะทำก็เพียงใน ส่วนตรวจจับยาเสพติดเท่านั้น นอกจากนี้ เ มื อ งไทยจะไม่ ข าด แรงงานไร้ฝมี อื เพราะการเคลือ่ นย้ายแรงงาน ก็เสรีเช่นกัน จะมีแรงงานจากพม่า ลาว กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึน้ กว่าเดิม และจะมาแย่ ง งานคนไทยบางส่ ว นทำ ด้วย หรือทำงานในภาคการผลิตใด ๆ ก็ตาม ที ่ ค นไทยไม่ ท ำ ในขณะที่ ก ารลงทุ น ภาค อุตสาหกรรมหลายประเภทที่ไม่ต้องการ แรงงานทีม่ ฝี มี อื มากนัก เช่น ภาคการเกษตร ก่อสร้าง สิง่ ทอ ก็จะมีการย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศอืน่ ทีค่ า่ แรงต่ำกว่าไทยเป็นต้น

ทั้งหมดของไทยจะเผชิญปัญหาเดียวกัน หมด เพราะผูค้ นในประชาคมทีค่ วามรู้ ทักษะ ฝีมือ หรือไม่มีทักษะ จะเดินทางไปทุกที่ ที่มีงานให้ทำ ในขณะคนที่คนไทยที่เก่งมี ความสามารถก็ จ ะเดิ น ทางไปแสวงหา งานหารายได้ที่สูงกว่าในประเทศอื่นด้วย นั ่ น คื อ จะเกิด ภาวะสมองไหลออกนอก ประเทศเพิ่มขึ้น

ภาษาอังกฤษคือภาษากลางใน AEC ทุ ก สิ่ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ห ลั ง วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ คนไทยคงไม่อาจ หลีกพ้นแน่นอน แต่สง่ิ ทีเ่ ราควรจะเตรียมตัว แต่เนิ่นๆ ที่สำคัญตอนนี้คือ ภาษาอังกฤษ อย่ า งน้ อ ยๆก็ จ ะได้ สื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ได้ หรือติดต่อกับคนแปลกหน้าที่มาพร้อมกับ AEC ได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะหากสือ่ สาร ไม่ได้ เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรต่อ และ ถ้ า จ ะ ห า ลู ก ค้ า แ ค่ ใ น ไ ท ย ก็ อ า จ ไ ม่ เพียงพอแล้วเพราะ ธุรกิจต่างชาติกจ็ ะมาแย่ง ส่วนแบ่งการตลาด แย่งงาน แย่งทุกอย่าง แต่คนไทยเราเองก็ต้องเอาจุดเด่นที่เรามี เช่นการผลิตอาหาร หรือความสามารถ ด้านการบริการต่าง ๆ การฝึกทักษะของ ตัวเองให้สามารถแข่งขันได้มาใช้เป็นกำแพง ต้ า นยั น การไหลบ่ า ของกระแสเสรี แ ทบ จะไร้ขดี จำกัดของ AEC ก็จะสามารถโต้คลืน่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ น อ ก จ า ก ภ า ค ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า แรงงาน และประชาชนจะต้องเตรียมตัวรับ การเปลีย่ นแปลงแล้ว องค์กรภาครัฐทุกแห่ง ตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงท้องถิ่นก็ต้องมีการ พัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรให้กา้ วทัน การเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกัน เพราะในห้วง ระหว่างนี้ เรื่องของ AEC ถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญที่ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีก่อนที่ จะถูกทิ้งไว้ท้ายขบวน

ปัญหาที่จะตามมาพร้อมกับ AEC เมื่ อ มี ก ารไหลเข้ า มาของทุ น แรงงาน การค้าขายต่าง ๆ อย่างเสรี สิ่งที่ ตามมาหนีไม่พ้นปัญหาสังคมที่จะเพิ่มขึ้น การก่ออาชญากรรมจะมีมากขึ้นเนื่องจาก แรงงานที่ไหลเข้ามาพร้อมการเปิดเสรีไม่รู้ กฎหมายไทย จะเกิดชุมชนแออัดเพิ่มอีก หลายเท่าตัวตามหัวเมืองใหญ่ทเ่ี ศรษฐกิจดี ก่อเกิดปัญหาขยะมากล้นตามมาเกิดปัญหา แบ่ ง ชนชั้ น กรณี ค นไทยทำงานร่ ว มกั บ คนต่างชาติ และสุดท้ายปัญหายาเสพติด จะขยายตัวอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ง ที่ต้องระวังเป็นที่สุด ไม่เพียงเท่านัน้ การจราจรทัง้ ทางบก และอากาศของไทยจะติดขัดขึ้นกว่าเดิม อีกมหาศาล เนื่องจากมีคนเพิ่มขึ้น การใช้ ยวดยานพาหนะเพิม่ ขึน้ ทุกรูปแบบ เมืองใหญ่ โดย ทีมบรรณาธิการ

“AEC 2015”


ขอพรพระสยามเทวา คุ้มชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญ อยูย่ ง่ิ ยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ตลอดไป ....วารสารข่าว อบจ.นิวส์ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕...

ข่าวสังคม

หนองบัวลำภู.....๏ ๏นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ รับตำแหน่งนายก อบจ.หนองบัวลำภู อย่าง เป็นทางการอีกสมัยพร้อมลุยงานเพือ่ พีน่ อ้ ง ชาวหนองบัวลำภูรวมทัง้ ศรัณยา สุวรรณพรหม สมาชิกสภา เขต ๓ อ.โนนสัง รับตำแหน่ง

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

(จากขวา) นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภูเขต1, นายทรงสิทธิ์ จิรัปประภา นายกเทศมนตรีเมืองฯ, นายรักพงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู, นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.นภ. และนางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภา อบจ.นภ. พร้อมประชาชนชาวหนองบัวลำภูร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันสภาปณาจังหวัดงหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

อย่างล้นหลาม ทั้ง ผวจ.หนองบัวลำภู, สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู, การกีฬา หนองบัวลำภู, การท่องเทีย่ วและกีฬาหนองบัวลำภู และภาคเอกชน ทำให้ชาวหนองบัวลำภูมี เฮ!!! .....๏ ๏อยากจะบอกข่าวดีอีกอย่างกับ ท่านผู้ใช้แรงงาน ครม.ไฟเขียว เพิ่มค่าแรง ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศ เริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นี้....๏ ๏ท่านใดอยากขับรถส่วนตัวข้าม ไ ป ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ส า ธ า ร ณ รั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ง่ายๆ เพียงทำ ใบผ่ า นแดนหรื อ พาสปอร์ ต ให้ ร ถยนต์ ของท่านได้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หนองบั ว ลำภู รถติ ด ไฟแนนซ์ ก ็ ท ำได้ เช่นกันจ้า.....๏ ๏ข่าวประชาสัมพันธ์อบจ.นนทบุรี จั ด ล่ อ งเรื อ ไหว้ พ ระรอบเกาะเกร็ ด ๙ วั ด ฟรี เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทย ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและสร้ า งรายได้ ให้กบั ประชาชน ท่านทีส่ นใจสามารถลงเรือ ได้ ที่ ต ลาดน้ ำ วั ด ใหญ่ ส ว่ า งอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ดอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรีทุกวันเสาร์ พ.อ.อ.เข็มทิศ เข็มทองหยิบ ที่ได้รางวัล และวันอาทิตย์ สอบถาม อบจ.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันฟุตบอล ๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖ หรือ ๐-๒๕๙๑ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานภู พ านราชนิ เ วศน์ ๖๗๘๐ ในวันและเวลาราชการ.....๏ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดสกลนคร งานนี้ได้รับ โดย YB! ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ

ตรวจการขุดเจาะบ่อบาดาล พบปัญหา แล้งมาเยือนบ้านเราอีกครั้ง จึงเร่งส่ง เครือ่ งจักรช่วยเหลือพีน่ อ้ งทีป่ ระสบภัยแล้ง (จากซ้าย) ศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภา อบจ.นภ., ทวีวรรณ บุญนาจเสวี ปลัด อบจ.นภ. และ นพ.ศราวุธ ่ งสูบน้ำ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.นภ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่วา่ จะเป็น รถขุดเจาะบ่อบาดาล เครือ หนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามนเรศวร เพี ย งแค่ ท่ า นติ ด ต่ อ มาที่ ก องช่ า งอบจ. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกัน หนองบัวลำภู.....๏ ๏ยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลจังหวัด ระพี ผ่องบุพกิจ นำเหล่าผู้บริหารท้องถิ่น ทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ชาว หนองบัวลำภู ซึง่ นำทีมโดย วิลาศ ทิพรส และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกร หนองบัวลำภู .....๏ ชาวหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕....๏ ๑๙ ปีเต็มจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานราชการ อปท. ภาคเอกชน ประชาชน ร่ ว มกั น เฉลิ ม ฉลองอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ใ น วันทีร่ ะลึกวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕...๏ ๏ถึงฤดูเกี่ยวข้าว ไชยา พรหมา ร่วมยินดี : ระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกบั วธิดา ลุนละวงษ์นักชกหญิงเก่งแห่ง หนองบัวลำภู กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผูแ้ ทนฯหนองบัวลำภู จับมือเสี่ยว ระพี ภาพโดย วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

ประชุมผูส้ งู อายุ : นพ.ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม ประธานสาขาสมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ผ ่ อ ง บุ พ กิ จ ผู ้ ว่ า ร าชการ จั ง หวั ด และวิพฒ ั น์ วงษ์ชารี นายกอบต.ศรีบญ ุ เรือง ลงแขกเกีย่ วข้าวทีบ่ า้ นนาแพงต.ศรีบญ ุ เรือง ป ร ะ เ พ ณี ดั้ ง เ ดิ ม ที่ ค ว ร สื บ ท อ ด แ ล ะ ควรส่ ง เสริ ม รั ก ษาไว้ ใ ห้ คู่ กั บ เราชาว

๏นพ.ศราวุ ธ สั น ติ น ั น ตรั ก ษ์ นายก อบจ. ชาญยุทธ ศรีสขุ เลขานุการ นายก อบจ. สมยศ อุประ ส.อบจ. ผาสุข เจือจันทนศักดิ์ ผอ.กองช่าง อบจ. หนองบัวลำภู ออกตรวจฝายกั้นน้ำ และ

แชมป์:ทัพนักกีฬาบาสเก็ตบอลจากอบจ.หนองบัวลำภูคว้าชัยในการแข่งขันกีฬา“นครเขือ่ นขันธ์เกมส์”(กีฬาสาธารณสุข) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ สนามศรีบุญเรืองวิทยาคาร


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

กองทุนฟื้นฟูฯ(ต่อจากหน้าหนึ่ง)

ดูงานการดำเนินงาน เผยพัทลุงจัดงบ กว่า ๒.๘ ล้าน ร่วมสปสช.เขต ๑๒ สงขลา เตรี ย มก่ อ ตั้ ง กองทุ น ฯในปี ๒ ๕๕๖ ด้าน “นายแพทย์ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์” ป ร ะ ธ า น ก อ ง ทุ น ฯ หนองบั ว ลำภู โชว์ วิ สั ย ทั ศ น์ สู่ ค วามสำเร็ จ มุ่ ง ให้ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและยกระดั บ คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ ป่ ว ยเฝ้ า ระวั ง ให้ มี สุ ข ภาพทั ด เที ย ม คนทั่วไป นายนรินทร์ เดชนรดิลก ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง ได้พิจารณาสมัครเข้าร่วมจัดตั้ง กองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ ำเป็ น ต่ อ สุขภาพระดับจังหวัดในปีงบประมาณ๒๕๕๖นี้ โดยได้ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ สนับสนุนเพือ่ สมทบกองทุนฯ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๙๓๒ บาท โดยวิธีดำเนินการ จัดทำในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร จัดการกองทุนฯ ร่วมกับสำนักงานหลัประกัน สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต ๑๒ สงขลา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง จึ ง ได้ น ำคณะผู้ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง (นายเด่น เทพกล่ำ) ผู้อำนวยการ กองแผนและงบประมาณ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น เดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง านกองทุ น ฟื้ น ฟู สมรรถทางภาพด้ า นการแพทย์ จั ง หวั ด หนองบัวลำภู เพื่อเรียนรู้วิธีบริหารจัดการ กองทุนฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการ ดำเนินการด้านการให้บริการของกองทุนฯ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะจังหวัด นำร่องผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน แ ล ะ มี อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด หนองบัวลำภูเป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ จะนำไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ตั้ ง กองทุนฯและการขับเคลื่อนงานด้าน ๆ ของ จังหวัดพัทลุงต่อไป ด้าน น.พ.ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด หนองบัวลำภูและประธานคณะกรรมการ บริ ห ารกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า น การแพทย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ศรีสุข เลขานุการนายกฯ และคณะผูบ้ ริหารส่วนราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การ ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านทองทุ น ฯจาก จังหวัดพัทลุงอย่างอบอุน่ พร้อมกับนำเสนอ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ฯตลอดจนการ ดำเนินงานของกองทุนในด้านต่าง ๆ ให้กับ คณะผู้ศึกษาดูงานด้วย สำหรับความเป็นมาของกองทุนฯ

จังหวัดหนองบัวลำภูนน้ั ก่อตัง้ ขึน้ ตามประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ บริ ห ารจั ด การกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดนำร่องอื่น พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “กองทุน ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นการแพทย์ จั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ” ซึ ่ ง คณะอนุ ก รรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ได้ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กองทุ น ฟื้ น ฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2553 ในวงเงิน 2.8 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนการจัดตั้ง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัวลำภู สมทบเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์จั ง หวั ด หนองบัวลำภูรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่ ว นการสนั บ สนุ น งบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี ในแต่ละปีซึ่งในปี 2553 อบจ. จึงสมทบงบประมาณในวงเงิน 2.8 ล้านบาท รวมเงินกองทุนตั้งต้นทั้งสิ้น 5.6 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า นการแพทย์ ข ององค์ ก รคนพิ ก าร ครอบครัว และดูแลผู้สูงอายุคนพิการให้มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ โดยร่วมมือกับหน่วยบริการ หรือองค์กร ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ป่วยในระยะ เฝ้าระวัง (sub acute) ผู้สูงอายุคนพิการ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ของคนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ใ นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนดูแลสุขภาพช่วยเหลือตัวเองได้ ในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์กองของกองทุนฯ ที่ว่า เป็นองค์กรที่กำหนดยุทธศาสตร์การ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระยะ เฝ้ า ระวั ง ให้ มี ภ าวะสุ ข ภาพที่ เ ที ย บเท่ า คนทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย๑๐๐% ภายในปี ๒๕๕๕ โดยอาศัยกลยุทธ์ในการ ทำงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยตั้งศูนย์ที่องค์การบริหาร ส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู แ ละเชื่ อ มโยง เครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็พฒ ั นาระบบการเข้าถึงบริการ ของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระยะ เฝ้าระวังขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ในจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับทำการ ประเมินความพึงพอใจระบบการบริหาร จั ด การกองทุ น ฯเพื่ อ ตรวจสอบว่ า ได้

ข่าวต่อ ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตอบสนองความ ต้องการที่จำเป็นที่แท้จริงของผู้รับบริการ ตลอดจนการวิจยั พัฒนากลยุทธ์ให้แปรผัน ตามความเป็นพลวัตรทางสังคมทั้งในเขต เมืองและเขตชนบท รวมทัง้ รายงานผลผ่าน สื่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ สำหรับบริการทีก่ องทุนฯของจังหวัด หนองบัวลำภูจดั บริการให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ คัดกรองค้นหา คนพิการครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตามความจำเป็ น และจั ด บริ ก ารฝึ ก การ ใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยอุ ป กรณ์ ต ามความจำเป็ น ที่ตอบสนองความต้องการ รวมถึงการให้ บริการการฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ทัง้ ทีห่ น่วยบริการและชุมชนอาทิกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การประเมิน/แก้ไข การพูด จิตบำบัดพฤติกรรมบำบัดการฟืน้ ฟูการได้ยนิ

๕ การฟืน้ ฟูการเห็น Early Intervention ,Phenol block และอืน่ ๆตามความจำเป็น ทีส่ ำคัญ ยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพัฒนา คุณภาพชีวติ สวัสดิการด้านฝึกอาชีพเบีย้ ยังชีพ การศึกษา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรม พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ควบคูก่ บั พัฒนา เครือข่ายองค์กรคนพิการ ร่วมดูแลสุขภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยร่วมมือกับหน่วยบริการในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรายละอียดเกี่ยวกับกองทุนฯ สามารถสอบถามมาได้ท ี่ กองทุ น ฟื ้น ฟู สมรรถภาพที่ จ ำเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพจั ง หวั ด หนองบัวลำภูองค์การบริการส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.042-313050 หรือที่ www.nongbuafund.com

“นครเขื่อนขันธ์เกมส์ ครั้งที่ 16”

เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายวุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุข สามัคคี “นครเขื่อนขันธ์เกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 โดยมีนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประสภา อบจ. นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี ปลัด อบจ.

กีฬานครเขื่อนขันธ์ เกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 กล่าวว่า “สำนักงาน ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล ำ ภู มุ ่ งส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้บ ุ ค ลากรด้า น สาธารณสุข ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ ด ีแ ก่ ป ระชาชน ส่ งเสริม ให้บ ุ ค ลากร สาธารณสุ ข ของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด

ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ทุ ก แ ห่ ง สาธารณสุขทุกอำเภอ แพทย์ พยาบาล และ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมการแข่งขัน นายแพทย์สุทิน คำมะณีจันทร์ ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลศรี บุ ญ เรื อ ง ประธานคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น

หนองบัวลำภู และองค์กรภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ตลอดจน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และ ความสัมพันธ์อนั ดีในหมูค่ ณะโดยมีเครือข่าย บริการสุขภาพศรีบุญเรืองเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขัน


แวดวงสภาฯ

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศรัณยา สุวรรณพรหม

คติพจน์ “ทำงานด้วยใจ แก้ไขทุกปัญหา พัฒนาทุกระดับ”

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู คนที2 ่

นายวิทยา วงษา

คติพจน์ “ยึดมั่นอุดมการณ์ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน ทุกคนเป็นเจ้าของ” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู คนที1่

นายสุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง

คติพจน์ “สร้างความเป็นธรรม สร้างสรรค์สามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ภักดีต่อบ้านเมือง”

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมภาร สุขอ้วน

คติพจน์ “ยื่นหยัดเพื่อประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วม”

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบญ ุ เรือง

เขต 1 นายจรัญ เหล่าสมบัติ

เขต 2 นายนวรัตน์ อินทะกนก

เขต 1 นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา

เขต 2 นายสุรเชษฐ์ พรหมเมตตา

เขต 3 นายสุวจิ กั ขณ์ ลีประเสิรฐภร

เขต 4 นายสันติ คำภาค

เขต 3 นายพุทธา นามพิลา

เขต 4 นางสุภาพร ศรีกาญจนา

เขต 5 นายหนูนา คำมณีจันทร์

เขต 6 นายมานิตย์ พลบูรณ์

เขต 5 นางบัวแพง มุกขะกัง

เขต 6 นายสมยศ อุประ

เขต 7 นายสัญญพงศ์ เมืองนางชัยวุฒ

เขต 8 นายเดือนชัย อินทร์เพชร

เขต 7 นายรุง่ เพชร ศรีกาญจนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง

เขต 1 นายซุน สามหมอ

เขต 2 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี

เขต 1 นายปัญญา นามแสง

เขต 2 นายวิรัตน์ สังหมื่นเหม้า

เขต 3 นายวิทยา วงษา

เขต 4 นายไพรวัลย์ มีหิริ

เขต 3 นางศรัณยา สุวรรณพรหม

เขต 4 นายสุพล แก้วปัญญา

เขต 5 สิบตรีสราวุธ สังฆชาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง เขต 1 นายเพ็ง ด่านพงษ์

เขต 2 นายสุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอสุวรรณคูหา เขต 1 นายอุเทน เหง้าแก้ว

เขต 2 นางอ้อย กำเนิดสิงห์

เขต 3 นายสมภาร สุขอ้วน

เขต 4 นายบรรพต สุสุข

“สภาอบจ.ยุคใหม่ ใส่ใจทุกปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน”


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ครั้งแรก ในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาภายใต้ (ต่อจากหน้าหนึ่ง) ชื่องานที่ว่า บุญคูณลาน ประเพณีอีสาน ผู้ตกทุกข์ผ่านอปท.ทุกแห่งทั่วจังหวัด เล่าขานตำนานเมืองหนองบัวลำภู องค์การส่ ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ผ่ า น บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผูร้ เิ ริม่ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ น พึ่ ง ( ภ า ) ย า ม ย า ก และเป็นแม่งานในการจัด โดยร่วมกับสภาสุ ด ท้ า ย จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น เ พื่ อ จั ด ง า น วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูองค์กรปกครอง บุ ญ คู ณ ลานให้ ค งอยู่ คู่ ห นองบั ว ลำภู ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จำนวน ๖๗ แห่ง โ ด ย มี อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น สืบไป แกนนำ จำนวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนามะเฟือง เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลโนนสังเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญ ุ เรือง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล น า ก อ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นขาม เมือ่ วันที่๑ ธันวาคมทีผ่ า่ นมา นายระพี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนิ ค มพั ฒ นา ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และ เป็นประธานเปิดงานเนือ่ งในโอกาสวันครบรอบ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม โดย ก า ร ส ถ า ป น า จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล ำ ภู องค์กรปกครองท้องถิ่นนำร่องทั้ง ๑๒ แห่ง ซึ่งปีนี้มีอายุครบ ๑๙ ปีบริบูรณ์ พร้อมกับ ได้นำ ฮีตสิบสองซึง่ เป็นงานบุญประจำเดือน เปิดงานบุญคูณลานหรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทั้งสิบสองเดือนมาแสดงตลอดการจัดงาน ประเพณีอสี าน เล่าขานตำนานเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มาก สาเหตุประการสำคัญทีไ่ ด้มกี ารจัด ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน เป็นการส่ง เสริมสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ภูมปิ ญ ั หา อย่างยิ่งใหญ่และได้รับการสนับสนุนจาก ท้ อ งถิ่ น และการนำมาปรั บ ใช้ กั บ ชี วิ ต ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ปัจจุบนั รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เนือ่ งจากปี๒๕๕๔เป็นปีทพ่ี ระเจ้าหลานเธอ ของชุมชนด้วยวัฒนะธรรม โดยการนำเอา พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงงาน ระบบคุณค่าในวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ทีจ่ งั หวัดหนองบัวลำภูนายวินยั บัวประดิษฐ์ ทีด่ งี าม และจิตวิญญาณมาถ่ายทอด สำหรับ ผู้ว่าราชการในขณะนั้น ได้เสนอแนะให้จัด การจัดงานบุญคูณลานประจำปี ๒๕๕๕ นี้ ง า น วั น ค ร บ ร อ บ ส ถ า ป น า จั ง ห วั ด ทางจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผูร้ บั ไปดำเนินการ หนองบัวลำภู ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และจัดควบคูไ่ ปกับกิจกรรมงานวันครบรอบ จึ ง ขอให้ ป รั บ เวลาการจั ด งานครบรอบ สถาปนา เป็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ การสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู สำหรั บ การจั ด งานบุ ญ คู ณ ลาน ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเห็นว่างานบุญคูณลานฯ “เมืองแห่งการเรียนรู้คู่คุณภาพชีวิตที่ ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”๏ “อบจ.นิวส์” ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมหามงคล ธันวาคม เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ขอพระองค์ ท รง พระเจริญยิ่งยืนนาน ...๏...อบจ.นั้ น เป็ น ของเรา มันต้องพวกเราช่วยกันร่วมมือ สามัคคี มีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียว ช่ ว ยกั น สร้ า งชื่ อ …๏...ขึ้ น ต้ น ต้ อ นรั บ ทวีวรรณ บุญนาจเสวี ฉบับแรกเริม่ “อบจ.นิวส์” ด้วยเพลงมาร์ชอบ ปลัด อบจ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สร้างความคึกคักคักคึก (^^) กับคอลัมน์สังคม อบจ.หนองบัวลำภู ๏อบจ.ของเราจากวันนั้นถึงวันนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงพวกเราๆท่านๆเพื่อนพ้อง ก็มีอายุอานามรวม ๑๙ ปีเต็ม ตามอายุ น้องพีช่ าวอบจ.หนองบัวลำภูแบบแสบๆคันๆ ของจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ข องเรานั่ น เอง รักกันๆ เย้!!!.....๏ จากองค์กรเล็กๆตามจำนวนบุคลากร ตอนนี้ หั ว หน้ า ที ม ของฝ่ า ยบุ ค ลากร จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ท่านปลัดฯ คนสวย น.ส.ทวีวรรณ บุญนาจเสวี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อประชาชนหนองบัวลำภู ตามวิสัยทัศน์ อบจ.หนองบัวลำภู

บุญคูณลาน

สังคม อบจ.

สมเจต สมสุดใจ

พชรพรรณ ไชยคาน

ข่าวต่อ

๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะ เป็นโครงการที่ดี จึงขอให้จัดโครงการใน งานครบรอบวันสถาปนา เพื่อให้ประชาชน นั้ น ประเทศไทยทางภาคกลางเผชิ ญ อุทกภัยอย่างหนัก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง โดยมอบผ่านมูลนิธเิ พือ่ นพึง่ (ภา) ยามยาก ๓.จั ด ตั้ ง กองทุ น ข้ า วคู ณ ลานขึ้ น เพือ่ ใช้เป็นทุนสำรองในการจัดงานในปีตอ่ ไป จำนวน๔๐,๓๗๙บาทเพือ่ ให้งานบุญคูณลาน อยูค่ หู่ นองบัวลำภูสบื ไป ซึง่ ก็คอื งบประมาณ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ น ำมาใช้ จ่ า ยในการจั ด งาน จึงมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวใน บุญคูณลานครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ ป ระชุ ม ประจำเดื อ นของหั ว หน้ า ส่ ว น นั่นเอง ราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม สำหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ จ่ า ย แจ้ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายได้ทเ่ี กิดจากการจัดงานบุญคูณลานนัน้ กำนันและผูใ้ หญ่บา้ น และแจ้งให้กำนันผูใ้ หญ่ ถ้าพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก องค์การบริหาร บ้านรับบริจาคข้าวมัดจากชาวบ้านและให้ ส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ข อให้ ก ำนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่นำส่ง ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งประสานขอความช่วยเหลือ ให้กบั องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว- จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ลำภู ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล ๒๕๕๔ ได้โดยตรง ข้าวเปลือกฟ่อนทีไ่ ด้รบั การบริจาค ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ อ ร่ ว มงานในครั้ ง นี้ ทั้ ง หมดจำนวน หนองบั ว ลำภู แ ละองค์ ก รภาคประชาชน ๖๔,๑๑๖ มัด นวดข้าวและสีเป็นข้าวเปลือก ต้องขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ เสร็จแล้วนำไปจำหน่ายได้เงินรวมทั้งสิ้น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ๘๑๐,๓๗๙ บาท เพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนราชการ และประชาชน ที่ให้การ สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน ส นั บ ส นุ น ร่ ว ม มื อ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ที่ร่วมบริจาค ได้มีแต่งการตั้งคณะคณะ- จนส่งผลให้งานบุญคูณลานในปี ๒๕๕๔ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ร า ย ไ ด้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ประสบผลสำเร็ จ และได้ รั บ ความสนใจ ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ได้แบ่งเป็น จ า ก ส า ธ า ร ณ ช น แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ช น ๓ ส่วน คือ ประชาสัมพันธ์งานไปทัว่ ประเทศ และมีการ ๑.จัดสรรสมทบกองทุนหลักประกัน สานต่อจากจังหวัดหนองบัวลำภู จนก่อให้ สุขภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดงานบุญคูณลานครั้งที่สองตามมาเช่น ทุกแห่งๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๗ ในปีนี้ แห่ง เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท กลายเป็นองค์กรใหญ่ใจใหญ่ บุคลากรเพิม่ จากพัสดุฯสูอ่ อ้ มอกสาธารณสุขด้วยตำแหน่ง มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ เพราะทุกอย่าง เจ้าพนักงานธุรการ ๔ เราทำเพื่อประชาชนจ้า.........๏ วรพรรณ อุทาทิพย์ ไปช่วยงาน ๏ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ข้ า ร พีส่ อน ทีห่ น่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง าชการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เลื่ อ นระดั บ เจ้าพนักงานธุรการ ๓ แต่งตั้งเปลี่ยนสายงาน และโอนย้ายมาที่ นิ ต ยา มานุ บ ุ ต ร (อั ง จี ้ ) จาก อบจ.หนองบัวลำภู นะคะ สำนักปลัดฯ ไปกองช่าง ด้วยตำแหน่ง สมเจต สมสุดใจ สุดหล่อเป็น เจ้าพนักงานธุรการ ๓ แต่ยังอยู่หน้าห้อง เจ้าพนักงานธุรการ ๓ แล้วจ้า คุณแม่คนสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะ พชรพรรณ ไชยคาน แห่งกองแผนฯ และยินดีตอ้ นรับ รัชดา วิเศษอุด ที่ เป็นเจ้าพนักงานธุรการ ๕ โอนย้ายมารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน วริ สรา พานอุ ป คนสวยกอง และบัญชี ๒ สังกัดกองคลัง ขอให้ทำงาน กิจการสภา เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทัว่ ไป ๖ว อย่างมีความสุข นะคะ อิอ.ิ ....๏ พงศภัค พลเยี่ยม เป็นนายช่าง ๏แฮปปี้เบิร์ดเดย์ สุขสันต์วันเกิด โยธา ๔ แล้วจ้า ยินดีด้วยกับทุกท่านค่ะ ส ำ ห รั บ ท่ า น ที่ มี วั น ค ล้ า ย วั น เ กิ ด ใ น วรัชญา เผยศิริ (แอ๋วเริดคร้า) เดื อ นพฤศจิ ก ายนและธั น วาคมนี้น ะคะ ร ว ม ทั้ ง อิ ฉั น ด้ ว ย ค น นึ ง ( ^ ^ ) ขอให้ทุกท่านมีความสุข คิดสิ่งใดขอให้สม ปรารถนาทุกประการ และเป็นกำลังให้กบั อบจ.หนองบัวลำภู ต่อไปอย่างแข็งขันนะคะ ทุกท่าน...๏...เจอกันฉบับหน้าค่ะ...๏ วริสรา พานอุป

รัชดา วิเศษอุด

โดย YB!


๘ เดือนธันวาคม ของทุกปีชาวไทย ถือว่าเป็นเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ๘๕พรรษาพสกนิกรทัว่ ฟ้าเมืองไทยต่าง พ ร้ อ ม ใ จ ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ใ ห้ พ ร ะ อ ง ค์ ทรงมี พ ลานามั ย แข็ ง แรง อยู ่ ค ู ่ ค นไทย ไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะพี่น้อง เกษตรกรทั่ ว ไทยที่ ต้ อ งอาศั ย ฝนฟ้ า ตามธรรมชาติ ใ นการทำอาชี พ กสิ ก รรม ยิ่ ง มี ค วามปลื้ ม ปิ ติ เ ป็ น ล้ น พ้ น และสำนึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เหตุเนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือผู้ทรงให้กำเนิดโครงการฝนเทียม หรือ ฝนหลวง อย่างที่ทราบกันดีในปัจจุบัน ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ในคราวที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิ ก รในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ ท รงรั บ ทราบถึ ง ความเดื อ ดร้ อ น ทุ ก ข์ ย ากของราษฎรและเกษตรกร ที่ ข า ด แ ค ล น น้ ำ อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค แ ล ะ การเกษตร เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็น ความทุ ก ข์ ย า ก ข อ ง พ ส ก นิ ก ร ดั ง นั้ น จึงมีพระราชดำริจัดหาน้ำจากอากาศ โดย ได้ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านเอกสาร ทั้ ง ด้ า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า และการดัดแปรสภาพอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 จึงได้ พระราชทานโครงการพระราชดำริ“ฝนหลวง” ให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ไปดำเนินการ ในการ รับสนองพระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์, ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้าน เกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ขณะนัน้ รับไปดำเนินการศึกษาวิจยั และพั ฒ นากรรมวิ ธีการทำฝนให้บังเกิด ผลโดยเร็ว จาการศึ ก ษาของผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง

สกู๊ปพิเศษ

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

๘๕ พรรษา มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง

สามท่าน และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ของพระองค์ท่านเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่ง การทำฝนหลวงของประเทศไทย เพราะเป็น วันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำ ฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริ เ วณวนอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยการ ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry-Ice) โปรยที่ยอดของ กลุม่ ก้อนเมฆ ปรากฏว่าหลังการปฏิบตั กิ าร ประมาณ 15 นาที ก้อนเมฆในบริเวณ นั้ น เกิ ด มี ก ารรวมตั ว กั น อย่ า งหนาแน่ น จนเห็นได้ชัด สังเกตได้จากสีของฐานเมฆ ได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้ม ซึ่ง ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ยัง ไม่อาจควบคุ ม ให้ ฝ นตกในบริ เ วณที่ ต้ อ ง การได้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ พ ระราชทานคำแนะนำเพิ่ ม เติ ม อย่ า ง ต่อเนื่อง โดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยัง จุดแห้งแล้งอื่นๆ เช่น ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

จากผลสำเร็จของโครงการ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงได้มีการตราพระราช กฤษฎีกาก่อตัง้ สำนักฝนหลวงขึน้ โดยสังกัด อยู่ในกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ เพื่อเป็น หน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝน หลวงจนถึงปัจจุบัน การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็น กรรมวิธดี ดั แปรสภาพอากาศเพือ่ ให้เกิดฝน เป็นกรรมวิธเี ลียนแบบธรรมชาติ โดยทำจาก เมฆซึ่งมีลักษณะพอเหมาะที่จะเกิดฝนได้ จากนั้นจึงเร่งให้เกิดการควบแน่นของเมฆ ด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อกวน, เลี้ยงให้อ้วน, และโจมตี มักทำใน 2 สภาวะ คือ การทำฝนเมฆเย็น เมือ่ เมฆมีอณ ุ หภูมติ ำ่ กว่า 0 องศาเซลเซียส และ การทำฝนเมฆอุ่น เมือ่ เมฆมีอณ ุ หภูมสิ งู กว่า 0 องศาเซลเซียส การทำฝนเทียมในสองสภาวะนี้จะใช้สาร ในการดัดแปรสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ทัง้ นีก้ รรมวิธกี ารเหนีย่ วนำน้ำจากฟ้า จะใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรย ในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและ

สภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสำคัญ ทีท่ ำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชืน้ ปะทะความเย็น และมีแกนกลัน่ ตัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพในปริมาณ ที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อน ชืน้ ทีร่ ะดับผิวพืน้ ขึน้ สูอ่ ากาศเบือ้ งบน อุณหภูมิ ของมวลอากาศจะลดต่ำลงจนถึงความสูง ที่ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนั้น มากพอก็ จ ะทำให้ ไ อน้ ำ ในมวลอากาศ อิม่ ตัว จะเกิดขบวนการกลัน่ ตัวเองของไอน้ำ ใ น ม ว ล อ า ก า ศ ขึ้ น บ น แ ก น ก ลั่ น ตั ว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึง ประกอบด้วย “สูตรร้อน” ใช้เพื่อกระตุ้น เร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ, “สูตรเย็น” ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัว ของละอองเมฆให้โตขึน้ เป็นเม็ดฝน และสูตร ที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้น กลไกระบบการกลัน่ ตัวให้มปี ระสิทธิภาพสูง วันนี้เกษตรกรไทยแม้จะเผชิญภัย จากธรรมชาติหลายรูปแบบ ตามการเปลีย่ น แปลง สภาพอากาศของโลก ไม่วา่ เป็นภัยแล้ง ภัยหนาว และอุทกภัย ในส่วนของภัยแล้ง แล้ว นอกจากน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ซึ่งมี หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบพยายามจัด หาช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์ ใ ห้ กั บ พี่ น้ อ ง เกษตรกร น้ำจากฟ้าอันมาจากพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอีก น้ ำ หนึ่ ง ที่ ทุ ก คนเฝ้ า รอพร้ อ มสำนึ ก ใน พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท่ า น ในยามที่ภาวะแล้วหรือฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ทา่ น คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วั น ที ่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนีไ้ ด้กำหนดให้วนั ที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ภาพข่าว


๑๐

ข่าวสาธารณสุข

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ดำเนินการ ๓ ปี ในระว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ “โครงการจังหวัดน่าอยู่จึงเป็นการสะท้อน มุมมองต่างๆกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่แต่ละ ภาคส่วนต้องรับโจทย์ไปวางแนวทางแก้ ปั ญ หาเพื่ อ ที่ จ ะจั บ มื อ กั น ก้ า วเข้ า สู่ ก าร มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ร่วมวางแผนการ ขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่ที่สุด ซึ่งท้ายที่สุด ดำเนิ น งานร่ ว มกั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ก็ จ ะเป็ น ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนองค์กรปกครองท้องถิน่ เป็ น ประเทศที่ น่ า อยู่ ที่ สุ ด ในโลกต่ อ ไป” เครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานต่างๆ นายกฯกล่าว ด้านนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เมื่อเดือน กันยายน 2554 ได้ข้อสรุปที่สำคัญในการ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก สนั บ สนุ น การสร้ า ง สุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สสส. อธิบาย ขับเคลื่อน ในประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ เพิ่มเติมว่า จุดสูงสุดของประชาธิปไตย คือ ๑. ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว การกระจายอำนาจไปสู่ประชาชน โดยการ ๒. ด้านเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ตอนนี้ ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม สสส.เริ่ ม มองมุ ม ใหม่ ใ นการวางแผน ๔. ด้านวัฒนธรรม และ ยุทธศาสตร์ โดยพยายามให้ประชาชนเป็น ๕. ด้านสวัสดิการชุมชน ในการดำเนินการทั้ง ๕ ประเด็น ผู้วางแผนร่าง ตั้งแต่ระดับชุมชน ซึ่ง สสส. ดังกล่าว จะต้องมีการคัดเลือกพืน้ ทีต่ น้ แบบ ยินดีสนับสนุนในการอำนวยความสะดวก เพื่อทำการวิจัยและถอดบทเรียน ให้ทราบ และร่วมผลักดันให้กลายเป็น บทบาทของ ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ข อ ง พื้ น ที่ ใ น แ ต่ ล ะ สสส. คือการส่งทีมงานลงสำรวจในแต่ละ ประเด็น ว่ามีจดุ เด่น หรือมีศกั ยภาพมากน้อย พืน้ ทีท่ จ่ี ะเข้าร่วมโครงการเพือ่ ร่วมวางแผน ขนาดไหน เป็นพืน้ ทีท่ จ่ี ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของ แก่พื้นที่อื่นๆ หรือไม่ ซึ่งเชื่อว่า หากแต่ละ แต่ละโครงการในระยะเวลาที่ได้วางกรอบ พื้นที่ของจังหวัด หนองบัวลำภู ได้มีการ ไว้ ซึ่ ง งานดั ง กล่ า วยั ง เปิ ด ให้ ภ าคส่ ว น แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ จากพื้นที่ต้นแบบ ในจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย นายก อบจ. และนำมาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ บริ บ ท ผูแ้ ทนสถาบันวิชาการในจังหวัด ผูแ้ ทนภาค ของแต่ละแห่ง ก็เชื่อว่าจะช่วยให้ จังหวัด ประชาสังคมในจังหวัดผูแ้ ทนท้องถิน่ ประชาชน หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดน่าอยู่ ใน ๕ มิติ เข้ามาร่วมสะท้อนปัญหา มีข้อเสนอแนะ ข้างต้น รวมถึงอนาคตยังมีความคาดหวังว่า ต่างๆ ร่วมกันในโครงการดังกล่าวได้ด้วย จะขยายผลไปในมิตอิ น่ื ๆ ด้วย และท้ายทีส่ ดุ

อบจ.นภ.รุกหนักเมืองหนองบัวลำภูน่าอยู่ จับมือสสส.ชู ๕ ประเด็นสำคัญขับเคลื่อน

กองสาธารณสุข-อบจ.นภ.ชู ๕ ประเด็น “เด็กและเยาวชน เศรษฐกิจชุมชน สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม สวัสดิการสังคม” ขับเคลื่อน หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดน่าอยู่ พร้อม ผลั ก ดั น เป็ น นโยบายพั ฒ นาจั ง หวั ด ด้านสสส.ยินดีให้การสนับสนุนเต็มรูปแบบ หวังให้เป็นความจริงใน ๓ ปี นายแพทย์ศราวุธ สันตินันรักษ์ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด หนองบัวลำภู เปิดเผยกับ “อบจ.นิวส์” ถึ ง โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล ำ ภู ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง น่ า อ ยู่ ว่ า สืบเนื่องมาจาก เมื่อปี 2548 สถาบันดัชนี ความสงบสุขโลก (Global Peace Index) ได้ จั ด อั น ดั บ ประเทศไทยให้ เ ป็ น ประเทศ ที่น่าอยู่อันดับที่ 118 และเป็นประเทศ น่าอยู่อันดับรองสุดท้ายในกลุ่มประเทศ อาเซียนทีร่ องจากพม่าด้วยปัญหาการเมือง อาชญากรรมและความไม่สงบในประเทศ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนไทยต้องร่วมกัน แก้ไข สำหรับโครงการขับเคลื่อนจังหวัด น่าอยูท่ ส่ี ดุ เกิดจากแนวคิดของภาคประชาชน ท้องถิ่น และการสนับสนุนของสำนักงาน การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนทีด่ ที ส่ี ดุ สำหรับชีวติ มนุษย์ เพราะการนอนทำให้รา่ งกาย ได้ผ่อนคลายและพักกระบวนการทำงาน ภายในร่างกายอย่างจริงจัง แต่คนจำนวน มากกลั บ เห็ น ความสำคั ญ ของการนอน น้อยลงๆทุกที โดยเฉพาะชาวไอทีทั้งหลาย ยิง่ เทคโนโลยีกา้ วล้ำทันสมัยมากขึน้ เท่าไหร่ ประสิทธิภาพการนอนของคนเหล่านั้นก็ย่งิ น้อยลงเท่านั้น แต่ละวัน มนุษย์ตอ้ งการการพักผ่อน เฉลี่ยวันละ 6-8ชั่วโมง การนอนหลับยาว ในแต่ละวันโดยไม่ถูกรบกวนจะส่งผลดีทั้ง ต่อด้านร่างกาย จิตใจ และสมองด้วย เพื่อ ให้การนอนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการวางเป้าหมายว่าหากทุกจังหวัด ในประเทศเปลี่ ย นไปเป็ น สั ง คมที่ น่ า อยู่ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ ที่สุดในโลกด้วย จากแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่เคยระบุว่าอนาคตของ ประเทศไทยอยูท่ ท่ี อ้ งถิน่ และชุมชนการพัฒนา ประเทศนั้นจะใช้แต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้ อ งใช้ จิ น ตนาการเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ น ให้ ถ ึ ง เป้ า หมายด้ ว ย ซึ ่ ง หลั ก การที ่

ศ.นพ.ประเวศ แนะนำก็ คือ RCN หรือ Research การวิจัย Communication การสือ่ สารและ Network การสร้างเครือข่าย ในส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จดั ตัง้ ก็จะผลักดันเป็นนโยบายในการพัฒนา คณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง (Core Team) จั ง หวั ดอี ก ด้ ว ย โครงการนี้ม ีร ะยะเวลา

นอนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ (ตอน1) 1.ทำความสะอาดร่างกาย เพื่อให้ร่างกาย สดชื่น ปราศจากกลิ่นอับชื้นตามร่างกาย การใช้สบู่ หรือครีมอาบน้ำทีม่ กี ลิน่ หอมอ่อนๆ จะช่วยให้ก่อนนอนร่างกายได้ผ่อนคลาย อีกด้วย 2. ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อหนัก เพือ่ ลดอาการอึดอัดแน่นท้อง การกินอาหาร มื้ อ หนั ก จะทำให้ ร ะบบการเผาผลาญ ทำงานมากทำให้อุณหภูมิภายในร่างกาย สูงขึ้น ทำให้เราร้อนได้มากกว่าปกติ ทำให้ หลับได้ยากขึ้น 3. หลีกเลี่ยงการดื่มที่มีสารกระตุ้น เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ แอลกอฮอล์ ฯลฯ เพราะสารเหล่านีจ้ ะกระต้นร่างกายให้ตน่ื ตัว

โดย ป้าขาว

อยู่เสมอ หัวใจใช้แรงดันในการสูบฉีดเลือด มากกว่าปกติ ทำให้ร่างกายไม่ง่วงนอน แม้จะเข้านอนก็ไม่สามารถข่มตาให้หลับได้ 4. หลีกเลี่ยงการดูข่าว ละคร ที่ตื่นเต้น ระทึกขวัญ หรือทำให้เรากลัว เพราะเป็น สาเหตุของการนอนไม่หลับเช่นกัน 5.ควรสวมใส่ เ สื ้ อ ผ้า ที่ โปร่ ง เบาสบาย ไม่อึดอัด หรือรัดแน่นจนเกินไป เพราะขณะ นอนหลับ ร่างกายทุกส่วนควรได้มีการ ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบริเวณ ทรวงอก ซึ่งจะทำให้การหายใจได้สะดวก ปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่ 6.ห้องนอน ไม่ควรมีเสียงดังรบกวน ที่นอน ผ้าห่มผ้าปูทน่ี อนควรซักและทำความสะอาด

บ่อยๆ ผึง่ แดดไม่ให้มกี ลิน่ เหม็น หากน้องนอน ไม่นา่ นอน ต่อให้ปฏิบตั ติ วั ตามข้างต้นทีก่ ล่าว มาก็คงไม่สามารถหลับลงได้เช่นกัน ห้องนอน จึ ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารนอนมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7.ก่ อ นนอนควรปิ ด เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ปิดทีวี คอมพิวเตอร์ ปิดไฟและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคลื่นรบกวนคลื่นสมอง ของเรา 8.การชำระจิตใจโดยการสวดมนต์ไหว้พระ การทำสมาธิ จะทำให้จิตใจผ่อนคลาย ขจัด ความวิตกกังวล ออกไปทำให้หลับได้ง่าย และหลับยาวขึ้น (ต่อฉบับหน้า)


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ข่าวกีฬา

หนองบั ว ลำภู ร ่ ว มศึ ก กี ฬ าแห่ ง ชาติ ๔ ๑ มวยไทย-วู ซ ู ส ุ ด เก่ ง คว้ า ๓เงิ น ๑ทองแดง

สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู และผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดส่งนักกีฬาประเภท ต่าง ๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ หรือ “เชียงใหม่เกมส์”ระหว่างวันที่๙-๑๙ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่าน ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า เมื่ อ นั ก กี ฬ าของจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู สามารถคว้าเหรียญชัยมาได้ ๓ เหรียญเงิน กับอีก ๑ เหรียญทองแดง เหรียญเงินแรก จากกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง รุน่ พินเวท น้ำหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม จากความสามารถ ของ น.ส.วธิดา จุนละวงษ์ และเหรียญเงิน อีกสองเหรียญเป็นของกีฬาวูซูโดยเหรียญแรก เ ป็ น ก า ร โ ช ว์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ร่ ว ม กั น ระหว่าง นายณัฐพงษ์ ฟองนวล และ นายศุภอรรถ สุวรรณศรี ในวูซู-ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไปชาย จากนั้น ณัฐพงษ์ คว้าอีกหนึ่งเหรียญเงินจากวูซู-ยุทธลีลา ดาบ(เตาซู่) ส่วนศุภอรรถ ก็คว้าเหรียญ ทองแดง เป็นการปิดท้ายด้วยกีฬาวูซูยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) เป็นการปิด เชียงใหม่เกมส์ให้คนหนองบัวได้ชื่นชมใน ความสามารถของนักกีฬาทุกคนที่ส่งไป ร่วมแข่งขันในครั้งนี้

นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด หนองบัวลำภูและนายกสมาคมกีฬาจังหวัด หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการจัดส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การแข่งขันจำนวน ๗ ชนิดกีฬา นักกีฬาชาย ๓๒นักกีฬาหญิง๑๐คนเจ้าหน้าทีท่ มี ๑๗คน รวม ๕๙ คน ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ๑.ชนิดกีฬาทางอากาศนักกีฬา ๑ คน ๒.ชนิดกีฬา วูซูนักกีฬา ๒ คน ๓.ชนิดกีฬายูโดนักกีฬา ๔ คน ๔.ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่นนักกีฬา ๕ คน และการดำเนินการจัดส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าทีใ่ นครัง้ นี้ มีหน่วยงานทีใ่ ห้การ สนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานเลี้ ย งส่ ง นั ก กี ฬ าและ เจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครัง้ ที๔๑ ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับ นักกีฬา ในโอกาสนี้ ได้รบั เกียรติจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทาง มาเป็ น ประธานในงาน พร้ อ มด้ ว ย นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายระพี ผ่องบุพกิจผูว้ า่ ราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้โอวาทแก่นกั กีฬา และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ว่ า การแข้งขันกีฬานับเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยสร้าง ให้เกิดมิติที่สำคัญ ทั้งด้านการดำรงชีวิต ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวมหลายประการ เป็นต้นว่า ด้านสุขภาพมิตรภาพ และเอกภาพ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬา จึงมิได้มุ่งหวังเพียงชัยชนะประการเดียว การกีฬามีแพ้ มีชนะเป็นผลที่เกิดจากการ แข่ ง ขั น ของเกมกี ฬ าแต่ ก ารมี น้ ำ ใจเป็ น

๑๑

นักกีฬา ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือคุณธรรม ทีท่ กุ คนควรตระหนัก ทัง้ ผูเ้ ข้าแข่งขัน และผูม้ า เป็นกำลังใจให้แก่นกั กีฬา อันจะนำไปสูค่ วาม มีวินัย และการเคารพกติกาของการอยู่ ร่วมกันในสังคม “ให้ทุกคนคำนึงถึงเกียรติภูมิของ จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นสำคัญ ให้มคี ณ ุ ธรรม อยู่ในสำนึกสูงกว่าความมุ่งหวังแต่เพียง ชัยชนะ เพราะทุกท่านนอกจากเป็นนักกีฬา แล้วท่านยังเป็นทูต ตัวแทนของคนจังหวัด หนองบัวลำภูดว้ ย จึงหวังว่าการแข่งขันกีฬา ครั้ ง นี้ จ ะบรรลุ ผ ลสมดั ง เจตนารมณ์ ทุกประการ”นายระพีกล่าว สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ต่อไป ซึง่ เป็นครัง้ ที่ 42 จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นเจ้าภาพโดยใช้ชอ่ื ว่า“สุพรรณบุรเี กมส์” จะจัดแข่งขันระหว่าง5-15มกราคม2557 ภายใต้คำขวัญชาติไทยพัฒนา กีฬารุ่งเรือง สัญลักษณ์การแข่งขันคือพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์ มีสัตว์สัญลักษณ์คือม้าสีหมอก จัดแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา โดยจะมีการจัดการ แข่ ง ขั น กี ฬ าคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ร ะหว่ า ง วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ชื่อ ศรีสพุ รรณบุรเี กมส์ มีสญ ั ลักษณ์การแข่งขัน คือกำแพงเมืองโบราณสุ พ รรณบุ รี มีสัตว์สัญลักษณ์คือปลาม้า แข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีเพลงประจำการแข่งขันคือเพลง สุพรรณบุรีเกมส์ ที่แต่งเนื้อร้องทำนองและ ขับร้องโดย ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว


๑๒

หนองบัวลำภู

(ต่อจากหน้าหนึ่ง) พร้ อ มบู ร ณาการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั บ ทุกหน่วยงาน ด้าน ปภ.จัดเจ้าหน้าที่ ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ขนทรัพยากรทั้งหมดที่มีสนับสนุน นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู กับ “อบจ.นิวส์” ว่า ในปี ๒๕๕๕ นี้สถานการณ์ภัยแล้งเลวร้าย เกินการคาดหมาย เกิดขึ้นสองครั้งในระยะ เวลาไม่หา่ งกันมาก โดยครัง้ แรกเกิดขึน้ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ ขณะนัน้ ทางกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ก็ได้ออกประกาศว่าประเทศไทย กำลังประสบภัยแล้งรอบแรก และพื้นที่ ประสบภั ย แล้ ง ก็ ข ยายวงออกไปมากถึ ง ๕๑ จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูก็เป็นหนึ่ง ในจำนวนนีด้ ว้ ย พอเข้าสูช่ ว่ งหน้าฝนปัญหา ก็ทุเลาลงเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น ล่ า สุ ด ทางจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู

ข่าวต่อ

ได้ ป ระกาศพื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น (เหตุภาวะฝนทิ้งช่วง)อีกครั้งเป็นครั้งที่ ๒ ในรอบปี ครอบคลุมทั้ง ๖ อำเภอของ จังหวัดหนองบัวลำภู และสถานการณ์ใน ขณะนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดพี่น้องประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน ทรัพย์สินทางเกษตร พื้นที่ ปลูกข้าวและพืชพันธุต์ า่ งๆได้รบั ความเสียหาย เป็นอย่างมาก ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นนี้ จึงได้มอบหมายให้กองช่าง ฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อมให้ดำเนินการ อย่ า งเร่ ง ด่ ว นในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เรื่ อ ง ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง ขึ้ น ใน กองช่าง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง ประชาชนและเกษตรกร ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจะได้จัดการดูแลช่วยเหลือในภาวะเร่ง ด่วนในเรือ่ งทีจ่ ำเป็นเป็น เช่น เรือ่ งน้ำอุปโภค บริโภคหรือด้านอื่น ๆ นโยบายเร่ ง ด่ ว นนอกจากจะ มี ศู น ย์ ตั้ ง รั บ แล้ ว ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ

หนองบั ว ลำภู จ ั ด สร ้ า งพระพุ ท ธชยั น ตี น้อมระลึกในพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอภิวัชร์ สีสัตตรัตนะกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู ร่วมพิธพี ทุ ธาภิเษกพระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู(จำลอง) เหรียญพระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู และเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำหรั บ ความเป็ น มาของการ จัดสร้างพระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู ในครัง้ นี้ ได้รับการเปิดเผยจาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าเป็นการ มี ฉั น ทามติ ร่ ว มกั น ทั้ ง ศาสนจั ก รและ อาณาจักร ในอันที่ร่วมกัน ในการจัดสร้าง พระพุทธชยันตี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุ ณ าธิ คุ ณ ขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการร่วมสืบทอด

พระพุทธสาสนา ที่ยังยืนมาถึง ๒,๖๐๐ ปี โดยพระพุทธชยันตีที่จัดสร้างขึ้น จะประดิ ษ ฐานที่ วั ด ดอยเทพสมบู ร ณ์ บนเทือกเขาภูพาน จังหวัดหนองบัวลำภู เหตุ ที่ เ ลื อ กวั ด ดอยเทพสมบู ร ณ์ เ ป็ น ที่ ประดิษฐานองค์พระ เนือ่ งจากวัดดอยเทพสมบูรณ์ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานเป็นที่สูง คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถมองเห็น องค์พระประทับยืนสูงตระง่านได้อย่างชัดเจน เพราะมีความสูงจากฐานถึงยอด ๒,๖๐๐ เซนติเมตร หรือ ๒๖ เมตร ในงานพุทธาภิเษกนี้ นอกจากมี พระพุทธชยันตี จำลองแล้ว ยังได้จัดสร้าง เหรียญมงคล ด้านหน้าจะเป็นพระพุทธชยันตี ส่วนด้านหลังจะเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึง่ ในงานมีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ของจังหวัด ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มี จิตศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย มี พ ระเกจิ อ าจารย์ ชื่ อ ดั ง นั่ ง ปรกเจริ ญ ภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิต ที่สำคัญ คือ พระราชมงคลสุธี (หลวงพ่อแขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เดินทาง มาร่วมพิธีด้วย

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ อ ย่ า ง เ ร่ ง ด่ ว น ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ห รื อ สระน้ำขนาดเล็ก การให้บริการเครือ่ งสูบน้ำ เกษตรการขุดเจาะบ่อบาดาล รถขุดสระน้ำ ซึ่ ง ได้ ด ำเนิ น การมาโดยตลอดอย่ า ง หรือขุดลอกคลองต่าง ๆ บริการเครือ่ งสูบน้ำ ต่อเนือ่ ง ในการขุดสระน้ำและเจาะบ่อบาดาล รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น ซึ่งช่วงนี้ได้ให้ทาง เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนนัน้ องค์การบริหาร กองช่างตรวจสอบรถยนต์ เครือ่ งจักรเครือ่ งกล ส่วนจังหวัดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ทุกประเภทให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที จนถึงขณะนี้ เจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าน เพื่อรองรับการร้องขอการสนับสนุนจาก ศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ในพื้นที่ทั้ง ๖ อำเภอ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการทีจ่ ะ รวม ๓๐๓ บ่อ ขุดสระน้ำจำนวน ๓๐๐ สระ ร่วมแก้ปญ ั หาภัยแล้งให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน (ยอดการขุดเจาะเมือ่ สิน้ กันยายน ๒๕๕๕) อย่ า งไรก็ ต ามในภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ สำหรั บ พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี้ ประชาชนสามารถ กรณีฉกุ เฉิน (เหตุภาวะฝนทิง้ ช่วง) ทัง้ 6 อำเภอ ติดต่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือได้ที่ ตามที่ ไ ด้ รั บ รายงานขณะนี้ ส ถานการณ์ กองช่าง ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ภั ย พิ บั ติ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ทำให้ ป ระชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่และทรัพย์สิน ได้ตลอดเวลา ในวันและเวลาราชการ โทร. ทางการเกษตร พืน้ ทีป่ ลูกข้าวได้รบั ผลกระทบ ๐๔๒-๓๑๒-๙๙๖ ส่วนประชาชนที่สนใจ ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จะขุดเจาะบ่อบาดาลหรือขุดสระน้ำกรณี ห้วงเวลาทีเ่ กิดภัยตัง้ แต่วนั ที่5ตุลาคม2555 ทีไ่ ม่เร่งด่วนก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกัน เป็นต้นมา จำนวน 15 ตำบล 182 หมู่บ้าน (รายละเอียดการดำเนินการอ่านหน้า ๑๓) (129 หมู่บ้าน 29 ชุมชน) รวมพื้นที่ที่ได้รับ ส่ ว นการติ ด ตามปั ญ หาภาวะ ผลกระทบ จำนวน 140,731 ไร่ ราษฎร ภัยแล้งจากส่วนกลางนัน้ ล่าสุดเมือ่ ต้นเดือน ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11,277 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานายประชา ครัวเรือน ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อำเภอนาวัง เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 5 มหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วย ว่าที่ กันยายน2555จำนวน5ตำบล51หมูบ่ า้ น ร.ต.ท.อาทิตย์บุญญะโสภัตรองอธิบดีกรมรวมพื้ นที่ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจำนวน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)และคณะ 13,758 ไร่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ ภัยแล้งจังหวัด จำนวน 2,022 ครัวเรือน ส่วนอำเภอ หนองบัวลำภู และตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ศรีบุญเรืองเกิดภัยตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2555 จำนวน 12 ตำบล 158 หมู่บ้าน โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางและ รวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 72,083 ไร่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของ ราษฎรได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจำนวน กบอ. พร้อมบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 6,409 ครัวเรือน ในพืน้ ทีแ่ ละจังหวัดใกล้เคียงบริหารจัดการน้ำ สำหรั บ อำเภอโนนสั ง เกิ ด ภั ย ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและวางแผนจัดสรรน้ำ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 จำนวน 10 ให้ทั่วถึง โดยประสานสำนักฝนหลวงและ ตำบล 107 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ที่ได้รับ การบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนหลวงทันที ผลกระทบ 31,365 ไร่ ราษฎรได้รับ ที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย ความเดือดร้อนจำนวน 3,462 ครัวเรือน รวมถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และอำเภอสุวรรณคูหา เกิดภัยตั้งแต่วันที่ เร่งขุดเจาะและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลโดยเฉพาะ 7 กันยายน 2555 จำนวน 8 ตำบล 91 พื้ น ที่ น อกเขตชลประทานและห่ า งไกล หมู่บ้าน รวมพื้นทีท่ ีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำนวน ทุรกันดาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 38,853 ไร่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ทราบถึงพืน้ ทีแ่ ละพันธุพ์ ชื ทีส่ ามารถทำการ จำนวน 1,968 ครัวเรือน เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง และขอความร่วม สุดท้ายอำเภอนากลางห้วงเวลา มือให้งดทำนาปรังเพือ่ มิให้พชื ผลการเกษตร ที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ จำนวน 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ ส่วนว่าทีร.ต.ท.อาทิ ่ ตย์ บุญญะโสภัต ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31,978 ไร่ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราษฎรได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจำนวน (ปภ.) กล่าวว่า ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม 3,542 ครัวเรือน สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดม สำหรับการป้องกันปัญหาภัยแล้ง กำลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละรถสู บ น้ ำ ระยะไกล ในส่ ว นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม เครื่องสูบน้ำ นอกเหนือจากการตั้งรับเวลาเกิดเหตุเช่น สนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การเตรียมการด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ องค์การ ในจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเร่งด่วนแล้ว บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยั ง ได้ ด ำเนิ น การเชิ ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่าง รุกมาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือพี่น้อง ทั่วถึง ประชาชน ทัง้ การขุดเจาะบ่อบาดาล การขุด


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ข่าวช่าง

๑๓

อบจ.นภ.รุ ก จั ด หาแหล่ ง น้ ำ เพื ่ อ ประชาชน จั บ มื อ อปท.พร้ อ มสนั บ สนุ น เครื ่ อ งจั ก รกล

ก อ ง ช่ า ง - อ บ จ . ห น อ ง บั ว ล ำ ภู เดินเครือ่ งเต็มสูบ ดันโครงการจัดหาแหล่ง “ใต้ดนิ -ผิวดิน” เพือ่ การอุปโภค บริโภค แก้ ปั ญ หาภั ย แล้ ง และการเกษตร ตามแนวพระราชดำริช่วยเหลือประชาชน จั บ มื อ อ ป ท . ทุ ก แ ห่ ง ทั่ ว จั ง ห วั ด อย่างบูรณาการ เชือ่ มัน่ ตอบสนองความ ต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง รายงานข่าวจากกองช่าง องค์การ บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล ำ ภู เปิดเผยกับ“อบจ.นิวส์”ว่านายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบนโยบายให้ทาง กองช่างดำเนินการ คือ การจัดหาแหล่งน้ำ ให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งน้ำทั้ง จากใต้ดินและผิวดิน โดยการการเจาะบ่อ บาดาลและการขุดสระน้ำขนาดเล็ก สำหรับโครงการเจาะบ่อบาดาลนัน้ เป็นการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยการเจาะ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิว้ เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการบูรณาการ โครงการร่ ว มกั บ ประชาชนและองค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ทุ ก แห่ ง ที่ เป็นจุดทีต่ ง้ั ของโครงการ โดยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้สนับสนุน ด้ า นเครื่ อ งจั ก รกลและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการ

ค่าใบคำร้อง ๑๐ บาท ค่าขออนุญาตเจาะ ๕๐๐ บาท ค่าวิเคราะห์คณ ุ ภาพน้ำ ๑๒,๐๐ บาท ค่าขออนุญาตใช้น้ำ ๕๐๐ บาท และอาจ มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม น อกจากนั้น ผู้ ร่ ว มโครงการต้ อ งเตรี ย มค่ า ใช้ จ่ า ย สำหรับท่อกันดินทรุด(พีวีซี) ขนาด ๖ นิ้ว อย่างหนาส่วนจำนวนท่อขึน้ อยูก่ บั ชัน้ ดินอ่อน ของบ่อขุดเจาะนั้น ๆ ค่าปูนซีเมนต์ เป็นต้น ส่วนโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กนั้น เป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพือ่ การเกษตร

เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน ผู้ร้องขอหรือ องค์ ก รกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ร้ อ งขอ ตัง้ งบประมาณในการดำเนินงานเช่นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล ค่าขนย้าย เครือ่ งจักรกล โดยสระน้ำทีท่ ำการขุด ขนาด ปากกว้ า ง ๑๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลาดเอียง ๑/๑.๕ ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสภาพพืน้ ที่ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

จากหน่วยงานอื่นมีหนังสือสำเนาเอกสาร ที่ดิน บัตรประชาชน หนังสือยินยอมให้กลุ่ม เข้าร่วมใช้ประโยชน์ ทัง้ นีเ้ อกสารขอรับการ สนั บ สนุ น ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ ดำเนินงานและอนุมัติให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสามารถเข้าดำเนินงานในพื้น ที่ได้ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ

ดำเนินการขุดเจาะ ซึง่ เครือ่ งเจาะสามารถ เจาะได้ความลึกถึง ๙๐ เมตรจากผิวดิน โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า เครื่ อ งจั ก รกลและ แรงงาน ส่วนอปท.และประชาชนทีร่ ว่ มโครงการ เป็ น ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ค่ า น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบการเจาะ บ่อบาดาล โดยกรมทรัพยากรธรณี จะเป็น ผู้เรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต ประกอบด้วย

เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และส่งเสริมการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ลั ก ษณะโครงการเป็ น โครงการจั ด หา แหล่งน้ำผิวดิน ให้กับเกษตรกร โดยเป็น โครงการที่ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน เครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) พร้อม

ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรในพื้นที่ ทีไ่ ด้รบั การรั บ รองการจั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม เกษตร โดยมีหนังสือการจัดตัง้ กลุม่ รายชือ่ สมาชิก จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์การบริหาร ส่วนท้องถิน่ ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีร่ บั รอง ได้รับการรับรองผ่านการตรวจสอบจาก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ซ้ำซ้อน

ทั้ ง สองโครงการดั ง กล่ า วสามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๒-๘๗๑ ต่อ ๖๖๐ และ 042-312996 ได้ในวัน และเวลาราชการ


๑๔

ข่าวคลัง

ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

อบจ.หนองบัวลำภูจบั มือขนส่งจังหวัด จัดรถตูโ้ มบายออกบริการรับชำระภาษีA อ บ จ . ห น อ ง ล ำ ภู ก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ในการ

ร่วมกับขนส่งจังหวัด จัดรถตูโ้ มบาย อ อ ก บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น พื้ น ที่ ห่างไกล เพิ่มช่องทางในการรับชำระ ภาษีประจำปี พุ่งเป้า“รถยนต์นง่ ั ส่วนบุคคล -รถบรรทุกส่วนบุคคล-รถจักรยานยนต์” เชือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานของ ฝ่ า ย ท ะ เ บี ย น ใ ห้ ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร บริการยิ่งขึ้น เผยกระจายจุดให้บริการ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง จั ง ห วั ด ต ล อ ด ปี งบประมาณ ๒๕๕๖

ทีจ่ ะอำนวยความสะดวกให้พน่ี อ้ งประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงรายได้จากภาษี

นายแพทย์ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยถึ ง โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้ บ ริ ก ารรั บ ชำระภาษี ร ถประเภทต่ า งๆ จากประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖กับ“อบจ.รีววิ ” ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ป ระชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางเข้ามาชำระภาษีรถยนต์ ประจำปี ที่ ส ำนั ก งานขนส่ ง ในตั ว จั ง หวั ด เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทาง ไม่สะดวก จึงใช้รถโดยไม่ชำระภาษี ทำให้ เกิดการค้างชำระภาษีรถเป็นจำนวนมาก ทัง้ นีท้ างสำนักงานขนส่งจังหวัดเอง ก็มคี วามตัง้ ใจจะให้ประชาชนสามารถชำระ ภาษีรถได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี แ ล ะ ค่ า ธรรมเนี ย มรถยนต์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู จึงได้จัดหารถยนต์ตู้โมบาย พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการออกพืน้ ทีใ่ ห้บริการ รั บ ชำระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มรถยนต์ จากพี่น้องประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ไปชำระภาษี ซึ่งเชื่อว่าสามารถตอบสนอง ความต้ อ งการของประชาชนและเพิ่ ม ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดได้มากขึ้นด้วย ส่วนแผนดำเนินการในโครงการ ความร่วมมือครั้งนี้ ทางขนส่งจังหวัด

และค่าธรรมเนียมในการนี้เป็นรายได้ที่มี ความสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย ถึงแม้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกจะเป็น ผูเ้ รียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการใช้รถ แ ต่ เ มื่ อ เ ก็ บ ม า ไ ด้ ก็ จ ะ น ำ ส่ ง ใ ห้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ นำไป พัฒนาท้องถิ่น บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับ ประชาชนโดยรวมต่อไป

พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ จ ะนำรถตู้ โ มบายที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ม อ บ ใ ห้ อ อ ก บ ริ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ รั บ ช ำ ร ะ ภ า ษี แ ล ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดระยะเวลา๑ปีนับจากนี้(ตุลาคม๒๕๕๕กันยายน ๒๕๕๖) โดยออกให้บริการเป็นประจำ ทุกเดือน ๆ ละ ๒ อำเภอ ใช้ที่ว่าการอำเภอ เป็นจุดให้บริการ ส ำ ห รั บ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ทั้ง ๖อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถนำรถประเภทต่าง ๆ ที่ครอบครอง อยู่ ม าชำระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ๒.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ ที่นั่ง ๓.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และ

๔. รถจักรยานยนต์ “เอกสารที่เจ้าของรถต้องเตรียม มาในวั น ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารชำระภาษี ห รื อ ค่าธรรมเนียม ก็ไม่ต่างจากที่มาดำเนินการ ทีส่ ำนักงานขนส่งภายในจังหวัดแต่อย่างใด ประกอบด้วย คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์ เอกสารประกัน (พ.ร.บ.) ส่วนกรณีรถจักยานยนต์ทม่ี ีอายุการใช้งาน เกิน ๕ ปี และรถยนต์อายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ต้องมีเอกสารการตรวจสภาพรถมา ประกอบด้วย เพียงเท่านีป้ ระชาชนก็จะได้รบั การบริ ก ารจากเจ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง ที่ อ อก หน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งขนส่ ง จั ง หวั ด กั บ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู” นายแพทย์ศราวุธกล่าว

เชิญผูค้ า้ ปลีกน้ำมันและยาสูบ ยืน่ แบบชำระภาษีท่ี อบจ.นภ.

รายงานข่าวจากกองคลัง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดเผย“อบจ.นิวส์” ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖เป็นต้นไปทาง กรมสรรพสามิต โดยสรรพสามิตพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภูจะส่งคืนงานจัดเก็บ ภาษี น้ ำ มั น ยาสู บ ให้ กับ องค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นจั ง หวั ด หนองบั ว ลำภู ไ ปดำเนิ น การ จั ด เ ก็ บ จ า ก ผู้ ค้ า ป ลี ก น้ ำ มั น แ ล ะ ค้ายาสูบเอง ซึ่งเมื่อก่อนสรรพสามิตจะ เป็นผู้จัดเก็บภาษีดังกล่าว

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บ ภาษีท้งั สองประเภทดังกล่าวทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการค้ า ปลี ก น้ำมันและยาสูบ ได้ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ทก่ี องคลังทัง้ นีต้ ง้ั แต่วนั ที๑่ ตุลาคม๒๕๕๕ เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเลียดเพิ่ม เติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๓๑๒๑๗๐ ในวันและเวลาราชการ


ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ข่าวหอการค้า

๕หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน

พร้อมร่วมโครงการหมาเฝ้าบ้านต้านคอรัปชั่น

หอการค้า นภ.- ๕ หอการค้าอีสานตอนบน “หนองบัวลำภู-เลย-อุดรธานี-หนองคาย -บึงกาฬ” ตระหนักถึงปัญหาคอรัปชั่น พร้อมร่วมมือภาคีต้านฯ เตรียมจัดส่ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มอบรมโครงการ “หมาฝ้าบ้าน” หวังประเทศไทยปลอด คอรัปชั่น มุ่งสร้างจิตสำนึกป้องปราม ดีกว่าปราบปราม เชื่อปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ ยังแก้ได้ ด้านหอการค้าหนองบัวลำภู ครวญขาดคนสานต่อภารกิจ แนะหนุ นสร้างคนรุ่นใหม่ผ่าน“Young Executives Chamber of Commerce” ร า ย ง า น จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม หอการค้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก เฉียงเหนือตอนบน ซึง่ ประกอบด้วยหอการค้า จังหวัดหนองบัวลำภู เลย อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ตระหนัก ถึงปัญหาการคอรัปชั่นที่กัดกินสังคมไทย มาอย่างยาวนานและซึมลึกลงทุกวัน เพือ่ ร่วม แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ขยายเครือข่าย ในการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ให้ ก ว้ า งขวาง มากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ แสดงจุ ด ยื น ในการ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ และ เชื่อว่าการแสดงจุดยืนในครั้งนี้จะเป็นแรง กระตุน้ ให้กบั ทุกภาคส่วนลุกขึน้ มารวมพลัง กันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป จากแผ่นดินไทย แต่การแก้ปญ ั หาคอรัปชัน่ ให้ได้อย่างยั่งยืน จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนรู้สึกว่า การทุจริตคอรัปชั่นเป็น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและใช้ พ ลั ง สั ง คมรวมกั น แก้ปญ ั หามากกว่าการเน้นการปราบปราม ที่เป็นการแก้ปัญหาปลายทางที่สำคัญจะ ต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งความปลอดภัย ให้กับผู้แจ้งเบาะแส และผู้ปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชั่น ซึ่งมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็น ประธานได้ จั ด ทำโครงการหมาเฝ้ า บ้ า น โดยจะรั บ สมั ค รอาสาสมั ค รทั่ ว ประเทศ เ พื่ อ ม า อ บ ร ม เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ทุ จ ริ ต คอร์รัปชั่น โดยมีเป้าหมายอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน โดยเน้นอบรมหลักกฎหมาย การตรวจสอบ และการให้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพน่าเชือ่ ถือ และได้ขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัด จัดส่งผู้แทนจังหวัดละ 3-5 คน เข้ารับ การอบรมโครงการหมาเฝ้าบ้านทำหน้าที่ ช่วยเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งข้อมูลเบาะแส การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในทุ ก ภาคส่ ว นด้ ว ย ระบบ Social Media มายังศูนย์ภาคีเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อคัดกรองและนำ เข้ า สู่ เ วที เ สวนาระดมความคิ ด เห็ น ใน การแก้ ไ ขปั ญ หา เพื ่ อ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้

ห น่ ว ย ง า น ป ร า บ ป ร า ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อาทิ ปปช. สตง. ปปท. รวมทั้งการ ติดตามประเมินผล โดยความร่วมมือของ สื่อมวลชนต่าง ๆหวังว่า จะทำให้เกิดการ พัฒนาระบบสังคมไทยมีจติ สำนึกคุณธรรม ที่ดีขึ้น ในสังคมระดับจังหวัด ภาคเอกชน ยังมีความเกี่ยวโยงกับหน่วยงานภาครัฐ มีการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงาน ของรัฐดังนั้นควรเริ่มจากภาคธุรกิจรวม ตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อปฏิเสธการจ่ายเงิน ใต้โต๊ะปฏิบัติให้เป็นธรรมเนียมทั้งวงการ จนในที่สุดภาครัฐก็จะไม่สามารถเรียกร้อง ได้ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างเป็น รูปธรรมทั้งระบบเพื่อปฏิเสธการทุจริตให้ สินบนทุกรูปแบบ

โครงการหมาเฝ้าบ้านจากหมาเห่าสูห่ มากัด เพื่อให้การต่อต้านคอรัปชั่นเป็นรูปธรรม มากขึ้น ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ตกต่ำลงเรือ่ ยๆจึงจำเป็นต้องช่วยกันสอดส่อง และหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้คนโกงมีที่ยืน ในสังคมไทย เพราะหากประเทศไทยแก้ปญ ั หา เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นไม่ได้ จะทำให้ ประเทศยากจนถาวร ไม่มีความน่าเชื่อถือ และประเทศชาติ อ าจล่ ม สลายได้ ดั ง นั้ น อย่ า คิ ด ว่ า ปั ญ หาคอรั ป ชั่ น เป็ น เรื่ อ ง ไกลตัวสิ่งสำคัญคือ ต้องรณรงค์เพื่อสร้าง จิ ต สำนึ ก ให้ กั บ คนในสั ง คมโดยเฉพาะ เด็ ก และเยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ เ ติ บ โต ขึ้ น มาด้ ว ยการมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งใน การประกอบอาชี พ และการดำเนิ น ชี วิ ต

การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชัน่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นในการรวม พลังทุกภาคส่วนให้ชว่ ยกันกระตุน้ จิตสำนึก ของคนไทยทุกคน ได้ฉุกคิดและหันมาร่วม มือร่วมใจรวมพลังกันต่อต้านการทุจริต คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งให้ เป็ น ผลสำเร็ จ เพื่ อ อนาคตประเทศไทย ดังนัน้ ในฐานะของหอการค้าจังหวัด จะต้อง ร่วมกันส่งสัญญาณว่าพวกเราพร้อมที่จะ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยมีบทบาทในการป้องกัน ปลูกฝังและ ร่วมมือกับภาครัฐในการปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชั่น สำหรับโครงการหมาเฝ้าบ้านดังกล่าว เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น จั บ ตา ระแวดระวังคอรัปชั่นอย่างมีระบบ โดยรับ อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดให้มีการ ฝึ ก อบรมให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล แจ้งเบาะแส กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น ทั้งในส่วนภาคราชการ ภาคการเมืองและ ภาคธุรกิจ ซึ่งโครงการหมาเฝ้าบ้านจะเป็น เรื่องของการป้ อ งกั น โดยอาสาสมั ค รจะ เน้นการตรวจสอบข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ไม่ชอบมาพากล เพื่อให้ภาคีเครือข่ายต่อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งเรื่องให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุจริตเพื่อการ ปราบปรามต่ อ ไปเป็ น การขยายผลจาก

เ พ ร า ะ ห า ก ค น ใ น สั ง ค ม มี ทั ศ น ค ติ ต่อต้านการคอรัปชั่น การทำผิดกฎหมาย ก็จะทำให้ความหวังทีว่ า่ สังคมไทยจะไร้การโกง คอรัปชั่นได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายต้านคอรัปชั่น รายงานว่ า ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น เกิดจากอำนาจที่มีอยู่ในมือผู้บริหารของ หน่วยงานภาครัฐ มีการหาผลประโยชน์ใน รู ป แบบต่ า งๆเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนและ พวกพร้องเช่นการซื้อตำแหน่ง การประมูล การจ้างเหมา เป็นต้น ไม่มรี า้ นค้า หรือธุรกิจ เอกชนรายใดที่ต้องการจะจ่ายสินบนให้ กับหน่วยงานภาครัฐ การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในระบบ ราชการยังพอมีทางเห็นผลได้ การทีจ่ ะแก้ไข ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชั่ น ได้ นั้ น ต้ อ งมี ห ลั ก การที่ ก ระตุ้ น และส่ ง เสริ ม แนวคิ ด ต้ อ ง เน้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม โดยเริ่มจากส่วนตน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐทุก ระดั บ ที่ น อกจากจะไม่ ท ำการคอรั ป ชั่ น หรือหาประโยชน์อันมิพึงได้จากตำแหน่ง หน้าที่ เพื่ อ ร่ ว มสนั บ สนุ น การต้ า นการ คอรัปชั่น หอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มการเฝ้ า ระวังการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้โครงการ หมาเฝ้ า บ้ า นและเตรี ย มพร้ อ มจั ด ส่ ง ตั ว แ ท น ข อ ง ห อ ก า ร ค้ า แ ต่ ล ะ แ ห่ ง เข้าร่วมอบรบ เพือ่ รับทราบแนวทาง วิธีการ

๑๕

ดำเนินงานต่าง แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ ในจังหวัดของแต่ละหอการค้าในกลุม่ ต่อไป ด้ า น ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด หนองบัวลำภู ได้เสนอขอคำแนะนำและการ ช่วยเหลือจากหอการค้าในกลุม่ เพือ่ พัฒนา หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภูให้ขึ้นเป็น ผู้นำภาคเอกชนในระดับจังหวัดและดำเนิน งานตามภารกิจของหอการค้าอย่างแท้จริง เนื่ อ งจากหนองบั ว ลำภู เ ป็ น จั ง หวั ด เล็ ก มี ส มาชิ ก หอการค้ า น้ อ ยไม่ มี ค นรุ่ น ใหม่ เข้ามาทำงานสานต่อภารกิจ ทำให้เกิดปัญหา บุ ค ลากรที่ เ ข้ า มาทำงานไม่ เ พี ย งพอต่ อ ปั ญ ห า ข อ ง ห น อ ง บั ว ล ำ ภู ดั ง ก ล่ า ว เลขาธิการหอกลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้คำแนะว่า หนองบั ว ลำภู จ ำเป็ น ต้ อ งสร้ า งคณะ กรรมการ คนรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยเหลือ เ ข้ า ม า ท ำ ง า น กั บ อ ง ค์ ก ร เ พิ่ ม ขึ้ น วิธีการคือ กรรมการต้องแนะนำร้านค้า นักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือทายาทสมัครเข้ามา เป็นสมาชิก เริ่มต้นด้วยรวมกลุ่มเป็น YEC (Young Executives Chamber of Commerce) สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาขึ้ น มาเป็ น กรรมการ เพื่อสานงานต่อตามภารกิจของ หอการค้าจังหวัดต่อไป โดยอาจนำกรณี ศึกษาของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีมาเป็น แนวทาง โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่มีการจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจ YEC ขึ้นมา จำนวน 200 กว่าคน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่จัดกิจกรรม สัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำธุ ร กิจร่วมกั น ลักษณะเช่นนี้ จะได้รบั ประโยชน์เกีย่ วกับการ บริหารงานองค์กร ส่วนหอการค้าจังหวัด อุ ด ร ธ า นี เ อ ง มี ห น้ า ที่ ส นั บ ส นุ น อ ง ค์ ความรู้ต่าง ๆ เห็นว่า หัวหน้ากลุ่ม YEC ทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ จะมีแนวคิดทีส่ ามารถพัฒนา ขึน้ มาเป็นผูน้ ำ และจะเป็นกรรมการหอการค้า จังหวัดได้ หากหอการค้าจังหวัดสามารถ รวมกลุม่ นักธุรกิจได้ นับได้วา่ มีกำลังบุคคล พ ร้ อ ม กั น ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย เ อ ง ก็ ยิ น ดี สนับสนุนช่วยเหลือองค์ความรู้ จัดอบรม หลักสูตรพิเศษ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ บริหารองค์กรรวมถึงเรียนรู้ประสบการณ์ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ จากนั ก ธุ ร กิ จ ชั้ น นำของ ประเทศไทย ทีเ่ ป็นกรรมการหอการค้าไทย ดังนัน้ เสนอแนะ เพือ่ สร้างองค์กรหอการค้า จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เข้มแข็ง จำเป็นต้อง ระดมสมาชิก สร้างเครือข่าย ก่อนดำเนิน กิจกรรมอื่นๆ ที่เข้าไปร่วมเป็นกรรมการ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู ในอนาคต หอการค้าจังหวัดต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่ม YEC ได้ โอกาสในการ สร้างกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Business Matching ระหว่างจังหวัด ระหว่างภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้


ท่องเที่ยว

กอดลมห่มไอหนาว เบิ่งดาวที่ภูพานน้อย

ท่ อ งเที ่ ย วประจำ “อบจ.นิ ว ส์ ” วารสาร ข่ า วขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดหนองบัวลำภู เดือนธันวาคม ๒๔๔๔ ฉบับปฐมฤกษ์นี้ จะขอนำทุกท่านสู่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศภู พ านน้ อ ย ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทางธรรมชาติ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การบริหาร จัดการขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ย้ อนไปเมื ่ อ ปี ๒๕๔๘ ภายใต้ นโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดแบบ ซีอีโอ จังหวัดหนองบัวลำภูได้เริ่มดำเนิน โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง ธรรมชาติขึ้น โดยเลือกสถานที่ภูพานน้อย เป็นพืน้ ทีใ่ นการพัฒนา เพือ่ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ทางธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู ้ ส นใจทั ่ ว ไป ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมวิว ทิ ว ทั ศ น์ ข องตั ว เมื อ งหนองบั ว ลำภู ภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู พ าน้ อ ยมี ส่ิ ง อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ค ร บ ค รั น ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ ำ ประปา ห้ อ งน้ ำ ลานจั ด กิ จ กรรม อาคารหอประชุ ม ท่ า มกลางธรรมชาติ ฐานฝึกลูกเสือ เ ส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ร ว ม ถึ ง การก่ อ สร้ า งถนนจากแยกหมู่ บ้ า น ภูพานทอง-ห้วยทรายเป็นถนนลาดยาง อย่างดี จนถึงแหล่ง ท่องเที่ยวภูพานน้อย ต่ อ มาในปี ๒๕๕๐ จั ง หวั ด หนองบัวลำภูได้ส่งมอบการบริหารจัดการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว ลำภู เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ของจังหวัดต่อไป ซึ่งก็บอกได้ว่าไม่ผิดหวัง เมือ่ นายแพทย์ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว ลำภู ค นปั จ จุ บั น ได้ น ำการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู พ านน้ อ ยแห่ ง นี้ บ รรจุ ไ ว้ เ ป็ น นโยบายที่ ส ำคั ญ นั่ น คื อ พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู พ านน้ อ ยให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วเชิ ง นิ เ วศที่ มี คุ ณ ภาพของจั ง หวั ด หนองบัวลำภูและได้จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ ดำเนิ น การตามนโยบายดั ง กล่ า ว อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย เริ่ม เป็ น ที่รู้จัก และได้ รับ ความสนใจจาก นั ก ท่องเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น อย่างมาก ทั้งนักท่อง เที่ยวภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยวจาก จังหวัดอื่น ๆ ฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ประกอบด้วยช่วงฤดูฝน ซึ่งทั้งผืนป่าจะ เขี ย วขจี ไ ปด้ ว ยหมู่ แ มกไม้ น านาชนิ ด ชมการเบ่ ง บานของดอกกระเจี ย วขาว สัญลักษณ์ของภูพานน้อยที่จะบานสะพรั่ง พร้ อ มกั น นะระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมสิงหาคม

สำหรับอีกช่วงเริม่ ตัง้ แต่ปลายเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์เป็นช่วงปลายฝนและ เข้าสู่ฤดูหนาว ชมป่าเปลี่ยนสี เมื่อใบไม้ใน ป่ า เต็ ง รั ง เปล่ ง สี แ ดงเหลื อ งทั่ ว ทั้ ง ภู เ ขา โดยเฉพาะยามเช้ารับอรุณรุง่ และแสงผีตาก ผ้าอ้อมในยามเย็นจะสวยงามเป็นพิเศษ พร้อมรับลมหนาวที่หนาวเย็นตลอดช่วง ฤดูหนาวบางปีอุณหภูมิลดต่ำลงเกือบ ๑๐ องศาเซลเซียส แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู พ านน้ อ ยเปิ ด ให้ บ ริ ก ารทั้ ง กลางวั น และกลางคื น โดยภาคกลางวั น นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถ มาเที่ ย วพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจชมทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง เ มื อ ง ห น อ ง บั ว ล ำ ภู เ ดิ น ป่ า

ศึกษาธรรมชาติประชุมสัมมนาเข้าค่ายต่างๆ

ได้ตลอด ส่วนภาคกลางคืนนักท่องเที่ยว

สามารถพักค้างแรม แค้มปิง้ บนภูพานน้อยได้ โดยทางภู พ านน้ อ ยมี เ ต้ น ท์ แ ละอุ ป กรณ์ สำหรั บ การนอนพั ก แรมไว้ บ ริ ก ารด้ ว ย และที่ ส ำคั ญ ภู พ านน้ อ ยตั้ ง อยู่ ห่ า งจาก ตัวเมืองหนองบัวลำภูด้านทิศตะวันออก เพียง ๗ กิโลเมตรเท่านั้น จุดชมวิวสำคัญ ๆ ประกอบด้วย แนวหน้าผาหินทรายไม่สงู มาก ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีจุดชมวิวทิวทัศน์ 2 แห่ง คือ ผารอคอย และ ผาเจ้าชู้ ทั้งสองแห่ง อยู่ ใ กล้ กั น ผารอคอยมี ต้ น กระบกใหญ่ ใ บ ห น า เ ป็ น ฉ า ก ห ลั ง ส่ ว น ผ า เ จ้ า ชู้ มี ต้ น งิ้ ว ป่ า ที่ มี ห น า ม แ ห ล ม ค ม ขึ้ น อ ยู่ บ น ห น้ า ผ า เ ล ย ที เ ดี ย ว ทัง้ สองจุดชมวิว มีมมุ มอง ๓๖๐ องศา สามารถชมทิวทัศน์ของจังหวัดได้ตลอด แนวเขต ในวันทีฟ่ า้ ปลอดโปร่งนอกจากมอง ล ง ม า ตั ว เ มื อ ง ห น อ ง บั ว ล ำ ภู แ ล้ ว ยั ง สามารถทอดสายตามองไกลออกไป ด้านทิศตะวันตกมองเห็นภูกระดึงและภูหลวง ของจังหวัดเลย ส่วนด้านทิศใต้สามารถ มองเห็นอุทยานแห่งชาติภูเก้า และภูเวียง ที่ ส ำคั ญ หน้ า ผาสองแห่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด ชม พระอาทิ ต ย์ ต กดิ น ที่ส วยที่สุด ในจั ง หวั ด หนองบัวลำภู ส่วนในยามค่ำคืน การชมดาวบนดิน

ของตั ว เมื อ งได้ ทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด เช่ น ที่ ช ม จากบนหน้ า ผาทั้ ง สองแห่ ง ดั ง กล่ า ว ที่แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย เงยหน้าจากดาวบนดิน แหงนหน้า ขึ้ น สู่ ท้ อ งฟ้ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู พ านน้ อ ย ยังมี หอดูดาว ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเลนส์ ๑๔ นิ้วและเป็นหอดูดาวแห่งที่ ๒ ของภาคอีสาน ที่สามารถรองรับนักท่อง เที่ยวและนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ ในเรื่องดาราศาสตร์และดูจักรวาลวิทยา รวมทั้ ง อาคารนิ ท รรศการสำหรั บ ฉาย หนั ง แนววิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การเรี ย น รู้ แ ละดาราศาสตร์ ใ นระบบสามมิ ติ ไว้คอยให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ ยั ง ได้ ป รั บ พื้ น ที่ ห น้ า หอดูดาวให้เป็นลานจอดรถ ในขณะเดียวกัน ก็ ส ามารถปรั บ เป็ น ลานจั ด กิ จ กรรม ดูดาว ตามปรากฏการณ์ท้องฟ้าต่าง ๆ เช่น ฝนดาวตก ดูดาวนพเคราะห์ด้วยตาเปล่า เป็นต้น สำหรับหอดูดาว การเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเป็นหมู่คณะและใช้เวลาอยู่บน ภูพานน้อยหนึง่ วันกับหนึง่ คืนจะได้ประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ซึง่ เชือ่ ว่า ห อ ดู ด า ว แ ห่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น ไ ฟ ที่ ช่ ว ย จุ ด ประกายการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งดวงดาวได้ อย่างดียิ่ง เพราะทีมงานที่ดูแลภูพานน้อ ยและหอดู ด าวขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นผู้ให้ความรู้ทั้ง ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ในการศึกษา ดวงดาวและการใช้งานอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับหอดูดาว เดือนธันวาคมของทุกปี ถือว่าเป็น เดือนทีม่ ชี ว่ งวันหยุดพักผ่อนยาว เป็นเดือน แห่ ง การท่ อ งเที่ ย วเทศกาลฤดู ห นาวที่ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีการจัดงานกัน หลากหลายรู ป แบบที่ นั ก นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถเลือกได้ หวั ง ว่ า ความงามแห่ ง ทิ ว ทั ศ น์ กั บ ธรรมชาติ ที่ ไ ร้ ก ารปรุ ง แต่ ง ใน บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ห น า ว ไ ม่ แ พ้ ที่ อื่ น ๆ การมากอดลมห่ ม ไอหนาวเบิ่ ง ดาว ที่ ภู พ านน้ อ ยสั ก คื น อาจเป็ น อี ก ทาง จากหน้ า ผาทั้ ง สองแห่ ง ถื อ ว่ า งดงาม เลือกหนึ่งของท่านครับ ภูเมฆิน ลีเลิศ : เรื่อง เป็ น อย่ า งยิ่ ง อี ก แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย เพราะมี ไ ม่ กี่ แ ห่ ง ที่ จ ะมี จุ ด ชมแสงไฟ วราพล ศีรษะโคตร/ทีมงานภูพานน้อย : ภาพ

อบจ.นิวส์ ฉบับปฐมฤกษ์  
อบจ.นิวส์ ฉบับปฐมฤกษ์  

หนังสือพิมพ์ข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู

Advertisement