Page 1

Drodzy Czytelnicy! W 1 0. numerze "BUGletynu" prezentujemy teksty dotyczące głównie działalności naszej Biblioteki. Warto zwrócić szczególną uwagę na relację z wystawy …dziwne jest materii pomieszanie, zorganizowanej z okazji Roku Henryka Sienkiewicza. Autorki ekspozycji, Katarzyna Wawrzynkowska i Katarzyna Dunajska, opowiadają o budowaniu z sześcianów literackiej wieży oraz zdradzają tajniki rodzenia się projektu. O kolejnej wystawie, tym razem poświęconej polskiemu prozaikowi i miłośnikowi Huculszczyzny, mówi tekst Doroty Kowalik pt. Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971). Jego autorka przybliża sylwetkę bohatera eskpozycji, zdradza szczegóły dotyczące wystawy oraz relacjonuje przebieg wernisażu. W sprawozdaniu z posiedzenia Rady Bibliotecznej przygotowanym przez Agnieszkę Fiebig możemy z kolei wyczytać o działalności BUG w minionym roku oraz planach finansowych Uczelni na 201 7 r. Warto przyjrzeć się również relacji Wojciecha Flisikowskiego z uroczystości uświetniającej 47. rocznicę powołania UG. Dowiecie się z niej m.in., jakie osoby zostały wyróżnione za pracę na rzecz Uczelni – dodajmy, że wśród nich znalazła się nasza koleżanka z BUG. W dziale Konferencje proponujemy natomiast tekst Doroty Padzik poświęcony spotkaniu nt. niełacińskich systemów pism i transliteracji w katalogu NUKAT, na którym omawiano m.in. kwestię standardów kodowania znaków. Całość numeru, jak zawsze, uzupełniają informacje kadrowe oraz fotografie dokumentujące opisywane wydarzenia. Miłej lektury! Emilia Dulczewska-Maszota


Systemy pism niełacińskich i transliteracji w katalogu NUKAT 21 listopada 201 6 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie na temat niełacińskich systemów pism i transliteracji w katalogu NUKAT. Kierowniczka Centrum NUKAT Ewa Kobierska-Maciuszko, witając przybyłych, przytoczyła fragment książki Juranda Czermińskiego Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki: „[I] dawniej polski bibliotekarz uważał za swój honor wiernie zapisać tytuł wydawnictwa w języku oryginału, bez żadnej transliteracji czy transkrypcji. Podobnie postępowano z nazwiskami autorów i niektórymi innymi detalami opisu bibliograficznego. Oczywiście, pozostała część opisu bibliograficznego zapisana była po polsku” 1 . To właśnie autor tych słów, wystąpieniem Środki wyrazu, wprowadził zebranych w tematykę niełacińskich systemów pism. Omawiając przykłady z różnych języków, wykazał, jak ligatura, inna orientacja tekstu, obecność homofonów lub innych znaków może utrudnić pracę bibliotekarza. Prelegent zwrócił uwagę na znaki, które na ekranie komputera wyglądają identycznie, jednak nie dają oczekiwanych wyników wyszukiwania. W ten sposób zaznaczony został problem standardów kodowania znaków. Rozwinięciu powyższego zagadnienia służyła kolejna prezentacja, Unicode, przedstawiona przez Arkadiusza Mangrafa z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Unicode to ustandaryzowany sposób kodowania znaków dla większości systemów piśmiennych stosowanych na świecie. Wszystkie znaki podzielone są na tablice, każdemu z nich przypisany jest unikalny numer. Dla potrzeb bibliotekarzy i użytkowników szczególnie przydatna może być tablica BABELMAP. Umożliwia ona oryginalny zapis znaków zamiast użycia transliteracji lub transkrypcji. Po przerwie wystąpili pracownicy Centrum NUKAT: Maciej Jabłoński, Magdalena Rowińska i Agnieszka Kasprzyk. Z prezentacji informatyka Macieja Jabłońskiego dowiedzieliśmy się, że możliwe jest użycie Unicode (BABELMAP) i znaków niełacińskich w systemie Virtua. O Wiecznie żywym problemie transliteracji mówiła Agnieszka Kasprzyk z Ośrodka Koordynacji. Jak zauważyła, opracowania oparte na transliteracji stanowią ok. 1 0 % wszystkich dokumentów w katalogu centralnym. Najwięcej z nich dotyczy alfabetów cyrylickich, ale mamy też skatalogowane dokumenty w języku greckim, chińskim, arabskim czy hebrajskim. Najczęściej więc wykorzystywane są tablice transliteracji znaków cyrylickich słowiańskich (język rosyjski, ukraiński, białoruski, serbski). Wielu bibliotekarzy ma niestety utrudniony dostęp do norm dla transliteracji, a zakup ich wiąże się z dużymi kosztami. Poza tym nie dla wszystkich systemów pism niełacińskich takie normy powstały. Problematykę Pism niełacińskich w katalogu NUKAT poruszyła Magdalena Rowińska, która jest bibliotekarzem systemowym. Prelegentka zauważyła, że opracowując dokumenty w niełacińskich systemach pism, dokonujemy transliteracji. W systemie Virtua możliwe jest jednak wprowadzenie do opisu elementów pism niełacińskich. Służy temu w opisie bibliograficznym pole 880, w którym odwzorowuje się oryginalny, niełaciński zapis innego pola z tego samego rekordu bibliograficznego. Spotkanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy równolegle do transliteracji powinny się pojawić w rekordach bibliograficznych zapisy w alfabetach niełacińskich. Wyłoniła się jednak następna kwestia wymagająca rozważenia: czy transliteracja jest nadal potrzebna? Zwłaszcza że zapewnienie dostępu do opisów w oryginalnym zapisie wydaje się konieczne dla stale zwiększającej się ilości zagranicznych studentów posługujących się niełacińskimi systemami pisma, zwłaszcza cyrylicą. Następnego dnia, tj. 22 listopada 201 6 r., odbyło się kolejne spotkanie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim członkowie Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych (36 osób reprezentujących 23 biblioteki współpracujące) oraz przedstawiciele Centrum NUKAT. Przewodniczącym Grupy Roboczej został Leszek Śnieżko (Centrum NUKAT). 2

BUGletyn maj 2017


Dyskutowano nad propozycją alternatywnego rozwiązania w stosunku do dokumentu Rodzaje współpracy, zawierającego kody rodzajów współpracy stosowane w rekordzie bibliograficznym (\e w polu 700). Biblioteka Narodowa przygotowała dokument dotyczący określania rodzaju współpracy. Centrum NUKAT przedstawiło swoje uwagi i zastrzeżenia co do konstrukcji dokumentu (m.in. brak wyraźnej podstawy teoretycznej, brak konsekwencji w formułowaniu użytych terminów, brak definicji przy zastosowanych terminach itp.). Uczestnikom spotkania przedstawione zostały dwie możliwości: przyjęcie bez zastrzeżeń rozwiązania zaproponowanego przez BN (co mogłoby w przyszłości prowadzić do usprawnienia wymiany rekordów między BN a Katalogiem NUKAT) lub szukanie rozwiązania alternatywnego zgodnego z RDA (co prowadziłoby do pogłębiania separacji między bibliotekami współtworzącymi Katalog NUKAT i BN). Wszyscy zebrani byli zgodni i przekonani o konieczności pójścia w stronę zasad RDA, gwarantujących standaryzację na poziomie globalnym, a nie w stronę tworzenia lokalnych rozwiązań. Podobne wnioski mieli zebrani po omówieniu kolejnego poruszonego problemu dotyczącego wyboru hasła głównego (pole 1 00) w rekordzie bibliograficznym. Biblioteka Narodowa przyjęła rozwiązanie, w którym wspomniane hasło stosuje się tylko wtedy, jeśli dokument posiada jednego autora. W innych przypadkach nazwy autorów umieszcza się w polach 700. Rozwiązanie przyjęte przez BN jest zupełnie rozbieżne od standardów RDA. Centrum NUKAT planuje podjęcie próby tłumaczenia z języka angielskiego słowników RDA (RDA Glossary, ok. 1 50 s.). Ma powstać pięcioosobowy zespół specjalistów ze znajomością języka angielskiego, pochodzących z różnych bibliotek współkatalogujących. Z ramienia Centrum NUKAT prace nad tłumaczeniem słowników ma nadzorować Agnieszka Kasprzyk, a termin zakończenia prac przewiduje się na 30 czerwca 201 7 r. Tym postanowieniem zakończyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych. Kolejne zjazdy mają odbywać się co kwartał. Zatem z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie. Dorota Padzik, Oddział Opracowania Zbiorów 1 J. B. Czermiński: Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki. Gdańsk 2002, s. 1 44.

3

BUGletyn maj 2017


Sprawozdawcze posiedzenie Rady Bibliotecznej 6 marca 201 7 roku miało miejsce spotkanie Rady Bibliotecznej, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w 201 6 roku. Dyrektor Biblioteki mgr Grażyna Jaśkowiak wskazała najistotniejsze osiągnięcia minionych dwunastu miesięcy. Były to: - otwarcie Biblioteki Humanistycznej na Wydziale Historycznym, - zmodernizowanie magazynów w Bibliotece Ekonomicznej oraz Humanistycznej, - testowanie systemu OMEGA-PSIR, - wprowadzenie pierwszego etapu systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami), - podpisanie z firmą Innovative Interfaces Global Limited nowej umowy wsparcia dla systemu Virua ILS - popularyzacja i dalszy wzrost zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, - przeprowadzenie kursu e-learningowego dla studentów Wydziału Ekonomicznego dotyczącego źródeł informacji naukowej i metodologii pisania pracy magisterskiej, - zorganizowanie, przy współpracy Centrum NUKAT, konferencji Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?

Mgr Grażyna Jaśkowiak oceniła miniony rok jako dobry. Realizacja założonych planów była możliwa dzięki korzystnym środkom finansowym, jakie Biblioteka otrzymała z budżetu Uczelni. Rada Biblioteczna jednogłośnie przyjęła roczne sprawozdanie. Podczas spotkania zatwierdzono limity na zakup literatury zagranicznej. W stosunku do ubiegłego roku limity dla poszczególnych wydziałów zmniejszono o 25%. Ograniczenie wydatków wynika z przyjętej w Uczelni strategii oszczędzania. Obecny na posiedzeniu Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Stepnowski wyjaśnił, że plany finansowe na 201 7 rok oparte są wyłącznie na prowizorium. Trwają obecnie prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej ostateczny kształt będzie miał wpływ na status Uczelni i wysokość funduszy, jakie poszczególnym ośrodkom zostaną przyznane. Stąd ostrożność w planowaniu wydatków. Decyzja Rektora UG o zamrożeniu etatów w grupie nienauczycieli oraz utrzymaniu zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich na poziomie minimum kadrowego to jeden z elementów polityki oszczędności. Rok 201 7 dla Uniwersytetu Gdańskiego, jak i dla większości uczelni w Polsce nie będzie łatwy. Niewykluczone, że środowisko akademickie zostanie zmuszone do podjęcia starań o pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych, by zapewnić sobie możliwości rozwoju. Agnieszka Fiebig, sekretarz Rady Bibliotecznej

4

BUGletyn maj 2017


…dziwne jest materii pomieszanie.

okazji Roku Henryka Sienkiewicza

Wystawa przygotowana z

Kilka miesięcy temu Dyrektor Biblioteki UG zaproponowała nam zorganizowanie wystawy o Henryku Sienkiewiczu. Obie pomyślałyśmy: Sienkiewicz? Przecież wszyscy wszystko o nim wiemy, znamy książki, oglądamy filmy. Co możemy jeszcze pokazać i w jaki sposób? Poszukując materiałów do wystawy, przeglądając dzieła jednego z najważniejszych polskich pisarzy i czytając o nim samym, zwróciłyśmy uwagę na pewien charakterystyczny rys twórczości Sienkiewicza, który jest dostrzegany przez wszystkich. Zarówno krytycy, jak i wielbiciele jego prozy zawsze podkreślali niesamowite poczucie humoru pisarza, dużą dawkę autoironii, dystans do siebie, do świata, do historii i do bohaterów, których tworzył. To sprawiło, że Sienkiewicz wydał nam się postacią bardzo barwną. I tak też postanowiłyśmy go pokazać. Chcąc w szczególny sposób zaakcentować Rok Sienkiewicza, poszukiwałyśmy jednocześnie niekonwencjonalnej formy przedstawienia jego dorobku. Początki jak zwykle nie należały do najłatwiejszych. Dyskutowałyśmy o tym, jak odejść od tradycyjnej linearnej kompozycji wystawy. Sam pomysł wieży pojawił się dosyć szybko. Natomiast to, co miało znaleźć się na niej, to już metoda małych kroków. Co wybrać, gdzie powinno się znaleźć, w jakim kolorze i jaką czcionką? – dywagacje trwały kilka miesięcy. Nie ukrywamy, że praca sprawiła nam również dużo dobrej zabawy i przyjemności. Obawiając się, czy nasz pomysł zostanie zaakceptowany (jak się później okazało, zupełnie niepotrzebnie), postanowiłyśmy zbudować makietę w skali 1 :1 0. Wizualizacja ostatecznie rozwiała nasze wątpliwości. Konstrukcja wieży złożona z sześcianów to prezentacja cytatów, znanych i mniej znanych, wypowiedzi samego Sienkiewicza, jak i krytyków, a także fotografii prywatnych pisarza oraz fotosów z ekranizacji jego dzieł. Wszystko w różnych, intensywnych kolorach, z lekkim rastrem na zdjęciach. Ten miks spowodował, że jeden z cytatów z Trylogii stał się również tytułem wystawy: „…dziwne jest materii pomieszanie”.

Teraz należało „tylko” zbudować wieżę. Pomogły nam w tym nasze dwie koleżanki: Marietta Tiszbein i Dominika Skutnik. Bez tego wsparcia byłoby nam ogromnie trudno połączyć wszystkie elementy konstrukcji tak, aby nie runęła z hukiem, np. w dniu wernisażu. Zależało nam, by powstała w jeden dzień – choć w rzeczywistości prace przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Budowałyśmy ją w sobotę, chcąc żeby w niedzielę rano była miłym zaskoczeniem, przynajmniej dla paru osób. I mamy nadzieję, że tak się stało. Katarzyna Dunajska, Katarzyna Wawrzynkowska

5

BUGletyn maj 2017


fot. Marek Frankowski

fot. Katarzyna Dunajska 6

BUGletyn maj 2017


Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1 888–1 971 ) Od 6 marca do 7 kwietnia 201 7 r. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego gościła wystawę poświęconą Stanisławowi Vincenzowi – polskiemu prozaikowi i miłośnikowi Huculszczyzny. Ekspozycja po raz pierwszy została pokazana w październiku 201 4 roku w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza, a następnie w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego i wielu innych instytucjach nauki i kultury. Autorem scenariusza wystawy i jej twórcą jest dr Jan A. Choroszy, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor monografii Huculszczyzna w literaturze polskiej (1 991 ) i studiów poświęconych Vincenzowi, pomysłodawca wortalu www.vincenz.pl. Bohater ekspozycji, Stanisław Vincenz, to urodzony w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu (teren dzisiejszej Ukrainy) autor wielu dzieł, z których najważniejszy jest epicki cykl Na wysokiej połoninie. "Pisarz był Polakiem z rodziny przemysłowców naftowych, studiował w Wiedniu, brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W Dwudziestoleciu był aktywnym twórcą kultury i działaczem publicznym. W 1 939 roku kilka miesięcy spędził w więzieniu NKWD, wiosną 1 940 przedostał się nielegalnie na Węgry, skąd w 1 945 wyjechał do Francji. Był związany z paryską "Kulturą" niemal od początku jej istnienia, ostatnie lata życia spędził w Lozannie. Spoczywa na cmentarzu św. Salwatora w Krakowie. Vincenz jest reprezentantem całej generacji polskich autorów emigracyjnych, w PRL-u objętych zapisem cenzorskim, wyeliminowanych z żywego obiegu kultury krajowej, zmarginalizowanych w dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej. Wystawa prezentuje najważniejsze etapy jego biografii i główne wątki twórczości, przypomina esej: opowieść łączy fakty, obrazy i zdjęcia, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów. Tłem narracji są fotografie włoskiego etnologa Lidia Ciprianiego z 1 933 roku – jeden z ostatnich obrazów dawnej HuculszczyznyI” 1 . Na wernisażu wystawy, który odbył się 6 marca 201 7 r. w Bibliotece Głównej UG, mieliśmy okazję wysłuchać krótkiego referatu gościa honorowego dra Jana A. Choroszego, który opowiedział o początkach swoich badań oraz fascynacji twórczością i działalnością S. Vincenza. Kolejną atrakcją wydarzenia była projekcja dokumentu Śladami Vincenza z 2000 roku, autorstwa Waldemara Czechowskiego. Na zakończenie goście zwiedzili ekspozycję, której koncepcję plastyczną i aranżację przygotował Konrad Górniak. Na wystawie „wykorzystano dokumenty i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów i Marbachów, spuścizny Lidia Ciprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura w Le Mesnil-le-Roi i Biblioteki Polskiej w Londynie” 2. Ekspozycję dodatkowo uzupełniły woluminy ze zbiorów Biblioteki UG: książki autorstwa S. Vincenza, czasopismo „Droga” (którego w latach 1 926-1 928 redaktorem był Vincenz i w którym publikował m.in. Julian Tuwim), a także opracowania naukowe poświęcone bohaterowi wystawy. Organizatorami goszczącej u nas ekspozycji byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Festiwalu im. Brunona Schulza i Gminy Wrocław. Już po wernisażu odwiedzili nas członkowie Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych i przedstawiciel Beskidzkich Przewodników Górskich, dla których dodatkowo zorganizowano pokaz filmu Śladami Vincenza. Wystawa goszcząca w Bibliotece UG spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wszystkich uczestników wydarzenia. Dorota Kowalik, Oddział Informacji i Promocji 1

Z materiałów prasowych organizatora wystawy.

2 Ibidem.

7

BUGletyn maj 2017


fot. Marietta Tiszbein 8

BUGletyn maj 2017


Święto Uniwersytetu Gdańskiego – 47. rocznica powołania uczelni 20 marca 201 7 r. w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego odbyła się uroczystość uświetniająca 47. rocznicę powołania gdańskiej Alma Mater. W wydarzeniu wzięli udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych, korpus dyplomatyczny, rektorzy uczelni z całej Polski, przedstawiciele instytucji naukowych, pomorskich firm i mediów oraz społeczność akademicka Uczelni. Uroczystość poprowadził Jego Magnificencja Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała. W swym przemówieniu podkreślił znaczenie tradycji, bogatej historii i kultury Gdańska – miasta stanowiącego „symbol siły i niezłomności, z jaką młody człowiek powinien iść przez życie”, które jako kolebka Solidarności zapisało się na kartach historii Europy. Oddając hołd historii, Rektor przedstawił cele Uniwersytetu, który w czasie swojego niemal półwiecznego istnienia wpłynął na szerokie wody i stał się jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Rektor wskazał, iż chociaż w ostatnich latach oddano do użytku dziesięć budynków, rozbudowano i unowocześniono już istniejące, to nie koniec inwestycji na UG. W najbliższych planach jest bowiem m.in. utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej, budowa nowego budynku Informatyki, Centrum Sportu, a także przedszkola dla dzieci pracowników i studentów. W swym wystąpieniu Rektor podkreślił rolę wielu wybitnych naukowców, którzy zdobywając prestiżowe nagrody, nie tylko wnoszą wkład w polską naukę, ale również rozsławiają Uniwersytet Gdański. Wskazał w tym miejscu laureata Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im Jana Heweliusza, prof. Jerzego Zajadłę z Wydziału Prawa i Administracji, oraz młodego doktoranta z Wydziału Historycznego Wacława Kulczykowskiego, laureata Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 201 6 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Mówiąc o rozwoju Uniwersytetu, Rektor podziękował za wsparcie, otwartość na dialog i współpracę przede wszystkim ministrom nauki i szkolnictwa wyższego, marszałkom województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi oraz Wiesławowi Byczkowskiemu, a także prezydentom miast: Pawłowi Adamowiczowi, Wojciechowi Szczurkowi i Jackowi Karnowskiemu. Za życzliwość oraz otwartość na dialog i współpracę Rektor podziękował również wojewodzie pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi. Szczególnie gorące podziękowania skierował do swoich poprzedników – Rektorów UG, których praca na rzecz Alma Mater jest nie do przecenienia. Zgodnie z tradycją w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczono najlepszym nauczycielom akademickim UG Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Tegoroczni laureaci to: prof. Stanisław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Tomasz Gutowski z Wydziału Ekonomicznego oraz prof. Józef Arno Włodarski z Wydziału Historycznego. Następnie wręczone zostały odznaczenia państwowe. Prof. Artur Świergiel z Wydziału Biologii odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski a prof. Małgorzata Lipowska z Wydziału Nauk Społecznych – Srebrny Krzyż Zasługi. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wręczył pracownikom UG złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Wśród nagrodzonych Złotym Krzyżem Zasługi jest Dorota Kowalik z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Ważnym wyróżnieniem dla pracowników Uczelni i osób działających na jej rzecz jest uhonorowanie Medalem Uniwersytetu Gdańskiego. W uznaniu szczególnych zasług dla społeczności akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, za długoletnią i pełną zaangażowania służbę Złote Medale UG otrzymali dr Danuta Grodzicka-Kozak oraz Rektor Senior prof. Bernard Lammek. Srebrnym medalem uhonorowana została prof. Wu Lan a brązowym – dr Kazimierz Jędrzejak. Za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego oraz za budowanie pozytywnego wizerunku nadmorskiej Alma Mater Srebrne Medale UG otrzymali prof. Anna 9

BUGletyn maj 2017


Zielińska-Głębocka oraz prof. Tadeusz Szczepaniak. Brązowe Medale przypadły natomiast w udziale prof. Zenonowi Kamińskiemu oraz dr. Maciejowi Rydlowi. Listy gratulacyjne oraz życzenia dla Uniwersytetu Gdańskiego przysłali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz rektorzy uczelni z całego kraju. Na zakończenie tegorocznej uroczystości uczestnicy wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka. Wojciech Flisikowski, senator UG

10

BUGletyn maj 2017


Przestali pracować: Grażyna Kałowska, Biblioteka Neofilologiczna (29.1 2.201 6 r.), przejście na emeryturę Iwona Budzińska, Biblioteka Ekonomiczna (31 .1 2.201 6 r.), rozwiązanie umowy o pracę Teresa Michałowska, Biblioteka Główna (31 .01 .201 7 r.), rozwiązanie umowy o pracę Rozpoczęli pracę: Teresa Zaforemska-Pawełek, Biblioteka Humanistyczna

Redakcja BUGletynu Emilia Dulczewska-Maszota, Ewa Potaż, Dominika Skutnik Współpraca - Marzena Szczucka email: bugletyn@bg.ug.edu.pl Trwają prace nad kolejnym numerem BUGletynu. Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania propozycji swoich tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian. Tekst oznaczony * nie został poddany korekcie. Wskazówki dla autorów: - tekst powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.rtf - akapity należy rozpoczynać wcięciem akapitowym (prosimy nie stosować akapitów blokowych)

11

BUGletyn maj 2017

BUGletyn 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you