Page 1

bugaboo cameleon3 bugaboo cameleon bugaboo bee3 bugaboo bee bugaboo donkey bugaboo buffalo bugaboo runner bugaboo frog bugaboo gecko bugaboo® smartphonehouder bugaboo® smartphone holder bugaboo® smartphone-halter support bugaboo® pour smartphone soporte para smartphone para bugaboo® porta-smartphone bugaboo® suporte para smartphone bugaboo® Θήκη για smartphone της bugaboo® bugaboo® smarttelefonhållaren bugaboo® smartphoneholder bugaboo® smartphone-holderen bugaboo® älypuhelimen pidike bugaboo® držák na mobilní telefon Uchwyt na smartfona bugaboo® bugaboo® nosilec za pametni telefon bugaboo® Akıllı Telefon Tutucu bugaboo® крепление для смартфона bugaboo® 抓着智能手 bugaboo® 스마트폰 홀더 bugaboo® スマーフォンホルダー bugaboo® ‫מחזיק הטלפון החכם של‬


58 - 85 mm

115 - 161 mm

7 - 11 mm max. 250 gr


1

2

3

4

5


1

2

3

4

5

6


1

2

3

4

1 2 5


nl

smartphonehouder

WAARSCHUWINGEN • Lees voor gebruik van het product de handleiding en bewaar deze om hem later te kunnen raadplegen. • Wanneer u er niet in slaagt deze waarschuwingen en instructies na te leven, kan dit ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben. • Bevestig en gebruik de smartphonehouder uitsluitend op de duwbeugel. • Bugaboo Smartphone Holder is geen speelgoed. • Laat, om letsel bij uw kind te voorkomen, uw kind nooit de smartphone uit de smartphonehouder verwijderen en plaats nooit een beschadigde smartphone in de smartphonehouder. • Gebruik uw smartphone nooit terwijl u loopt. • Verwijder de smartphonehouder te allen tijde als u de kinderwagen opvouwt en de duwbeugel in een andere richting zet. • Gebruik de smartphonehouder niet als er iets aan kapot is. • Til de kinderwagen niet aan de smartphonehouder op. • Gebruik de smartphonehouder uitsluitend in combinatie met Bugaboo kinderwagens. • Plaats geen andere zaken op de smartphone dan een smartphone van de aanbevolen afmetingen. • Er is 2 mm speling voor een beschermhoes. • Houd plastic zakken en andere verpakkingen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren uit de buurt van kinderen. Verwijder deze zo spoedig mogelijk op veilige wijze.


GEBRUIKSVOORWAARDEN Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig. Het gebruik van de Bugaboo Smartphone Holder, inclusief uw smartphone, is altijd voor eigen risico. Controleer vóór gebruik of de Bugaboo Smartphone Holder geschikt is voor uw smartphone. Zorg in dat geval dat uw smartphone wordt geïnstalleerd volgens de aanwijzgingen in deze handleiding. Laat uw Bugaboo kinderwagen en de Bugaboo Smartphone Holder met of zonder smartphone nooit onbeheerd achter. DISCLAIMER Bugaboo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw smartphone als gevolg welk gebruik van de Bugaboo Smartphone Holder dan ook.


en

smartphone holder

WARNINGS • Read the user guide carefully before you use the product and keep the guide for future reference. • Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death. • Mount and use the smart phone holder on the handle bar only. • Bugaboo Smartphone Holder is not a toy. • To prevent your child from injury, do not allow your child to remove the smartphone from the smartphone holder and never place a damaged smartphone on the smartphone holder. • Do not use your smartphone while in motion. • Always remove the smart phone holder when folding the stroller and changing the handlebar direction. • Do not use the smart phone holder if any part is broken. • Do not lift the stroller by the smart phone holder. • Only use the smartphone holder in combination with Bugaboo strollers. • Do not place any other items on the smartphone holder other than a smartphone of recommended dimensions. • An allowance of 2 mm for a protective case is included. • Keep plastic bags and other packing materials that may pose a suffocation hazard away from children. Safely discard them as soon as possible.


TERMS OF USE STATEMENT Please read this terms of use statement carefully. Using the Bugaboo Smartphone Holder inclusive your smartphone is at all times at your own risk. Before using please check whether the Bugaboo Smartphone Holder is designed for your smartphone. If so, please make sure your smartphone is installed according to instructions as given in this user guide. Please make sure you don’t leave your Bugaboo stroller and Bugaboo Smartphone Holder with or without your smartphone unattended. DISCLAIMER Bugaboo is not responsible nor liable for any damage at or theft of your smartphone occurred by using the Bugaboo Smartphone Holder in whatever way.


de

smartphone-halter

WARNHINWEISE • Bitte lesen Sie sich vor der Benutzung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. • Das Nichtbefolgen dieser Warnhinweise und Anleitungen könnte zu schweren Verletzungen oder Tod führen. • Befestigen und benutzen Sie den SmartphoneHalter ausschließlich am Schiebebügel. • Der Bugaboo Smartphone-Halter ist kein Spielzeug. • Schützen Sie Ihr Kind vor Verletzungen: Verhindern Sie, dass Ihr Kind das Smartphone aus dem Smartphone-Halter herausnimmt und stecken Sie niemals ein beschädigtes Smartphone in den Smartphone-Halter. • Benutzen Sie Ihr Smartphone nicht beim Gehen. • Vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens und dem Ändern der Richtung des Schiebebügels ist der Smartphone-Halter unbedingt zu entfernen. • Den Smartphone-Halter nicht benutzen, wenn eins seiner Bestandteile kaputt ist. • Den Kinderwagen nicht am Smartphone-Halter anheben. • Den Smartphone-Halter ausschließlich für Kinderwagen von Bugaboo benutzen. • Stecken Sie ausschließlich Smartphones mit den empfohlenen Maßen in den Smartphone-Halter und benutzen Sie ihn nicht für andere Objekte. • Ein Spielraum von 2 mm für eine Schutzhülle wurde berücksichtigt. • Halten Sie Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, von Kindern fern und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.


NUTZUNGSBEDINGUNGEN Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Die Benutzung des Bugaboo Smartphone-Halters sowie Ihres Smartphones erfolgt immer auf eigenes Risiko. Bitte prüfen Sie vor der Benutzung, ob der Bugaboo Smartphone-Halter für Ihr Smartphone geeignet ist. Wenn ja, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie Ihr Smartphone in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Weise anbringen. Lassen Sie Ihren Bugaboo-Kinderwagen und den Bugaboo Smartphone-Halter mit oder ohne Ihr Smartphone nicht unbeaufsichtigt. DISCLAIMER Bugaboo haftet nicht für Schäden an Ihrem Smartphone oder Diebstahl Ihres Smartphones während der Benutzung des Bugaboo SmartphoneHalters.


fr

support pour smartphone

AVERTISSEMENTS • Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant d’utiliser ce produit et conservez-le afin de pouvoir le consulter à nouveau à l’avenir. • Le non-respect de ces avertissements et instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. • Le support pour téléphone portable ne doit être monté et utilisé que sur la poignée de la poussette. • Le support pour téléphone portable n’est pas un jouet. • Pour prévenir tout risque de blessure de votre enfant, ne le laissez pas retirer le smartphone du support pour téléphone portable et ne placez jamais un smartphone détérioré dans le support. • N’utilisez pas votre smartphone lorsque vous vous déplacez. • Enlevez toujours le support pour téléphone portable lorsque vous repliez la poussette et quand vous changez le sens de la poignée. • N’utilisez pas le support pour téléphone portable si une partie du support est cassée. • Ne soulevez pas la poussette en agissant sur le support pour téléphone portable. • Ce support pour téléphone portable ne doit être utilisé qu’avec des poussettes Bugaboo. • Ne placez pas d’autre objet qu’un smartphone aux dimensions recommandées sur le support pour téléphone portable. • Ces dimensions incluent une tolérance de 2 mm pour un étui de protection. • Les sacs en plastique et autres matériels d’emballage susceptibles d’entraîner un risque de suffocation doivent être conservés à l’écart des enfants. Jetez-les de manière sûre dès que possible.


CONDITIONS D’UTILISATION Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation. Vous utilisez toujours le support pour téléphone portable Bugaboo avec votre smartphone à vos risques et périls. Avant d’utiliser ce support, vérifiez qu’il est bien adapté à votre smartphone. Si c’est le cas, assurez-vous que votre smartphone est installé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel d’utilisation. Veillez à ne pas laisser sans surveillance votre poussette Bugaboo et votre support pour téléphone portable Bugaboo, avec ou sans votre smartphone. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Bugaboo décline toute responsabilité relative à une détérioration ou à un vol de votre smartphone lors de l’utilisation du support pour téléphone portable Bugaboo.


es

soporte para smartphone para

ADVERTENCIAS • Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo para consultas futuras. • El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. • Monte y use la pinza para el teléfono inteligente solamente en el manillar. • La pinza para teléfono inteligente Bugaboo no es un juguete. • Para evitar que el niño se haga daño, no deje que el niño retire el teléfono inteligente de la pinza para el teléfono inteligente y no coloque nunca un el teléfono inteligente dañado en la pinza para el teléfono inteligente. • No utilice su teléfono inteligente mientras esté en movimiento. • Retire siempre la pinza para el teléfono inteligente cuando pliegue el cochecito y cuando cambie la dirección del manillar. • No utilice la pinza para el teléfono inteligente si alguna pieza estuviera rota. • No levante el cochecito por la pinza para el teléfono inteligente. • Utilice la pinza para el teléfono inteligente solamente con cochecitos Bugaboo. • No coloque ningún otro elemento en la pinza para el teléfono inteligente que no sea un teléfono inteligente con las dimensiones recomendadas. • Se incluye una holgura de 2 mm para la funda protectora. • Mantenga lejos de los niños las bolsas y otros embalajes de plástico que les pueda suponer un riesgo de asfixia. Deséchelos lo antes posible.


DECLARACIÓN DE TÉRMINOS DE USO Por favor, lea detenidamente estos términos de uso. Incluso cuando utilice la pinza para el teléfono inteligente, el riesgo sobre su teléfono inteligente será siempre suyo. Antes de su uso compruebe si la pinza para el teléfono inteligente Bugaboo está diseñada para su teléfono inteligente. Si fuera así, asegúrese de que su teléfono inteligente se fije según las instrucciones de este manual de instrucciones. Por favor, no deje desatendido su cochecito Bugaboo ni su pinza para el teléfono inteligente Bugaboo independientemente de que tenga o no su teléfono inteligente. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Bugaboo no se responsabiliza por ningún daño o robo de su teléfono inteligente que se produzca mientras esté utilizando la pinza para el teléfono inteligente de la forma que fuera.


it

porta-smartphone

AVVERTENZE • Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle per riferimento futuro. • La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali. • Installare e utilizzare il porta smartphone solo sul manubrio. • Il porta smartphone Bugaboo non è un giocattolo. • Per evitare lesioni al bambino, evitare che il bambino rimuova il dispositivo dal porta smartphone e non inserire dispositivi danneggiati nel porta smartphone. • Non utilizzare lo smarthphone mentre si è in movimento. • Rimuovere sempre il porta smartphone quando si chiude il passeggino e si inverte la direzione del manubrio. • Non utilizzare il porta smartphone se presenta parti danneggiate. • Non sollevare il passeggino afferrandolo dal porta smartphone. • Utilizzare il porta smartphone solo con i passeggini Bugaboo. • Non mettere nel porta smartphone oggetti diversi da smartphone delle dimensioni consigliate. • I valori indicati includono una tolleranza di 2 mm per una custodia protettiva. • Tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica e gli altri materiali di imballaggio che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento. Smaltirli in sicurezza non appena possibile.


DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI D’USO Leggere attentamente la presente dichiarazione relativa alle condizioni d’uso. L’utilizzo del porta smartphone Bugaboo e del relativo smartphone è in ogni momento a rischio del cliente. Prima dell’uso, verificare che il porta smartphone Bugaboo sia idoneo al proprio smartphone. In tal caso, assicurarsi che lo smartphone venga installato secondo le istruzioni fornite nel presente documento. Non lasciare incustoditi il passeggino Bugaboo e il porta smartphone Bugaboo con o senza lo smartphone. ESONERO DI RESPONSABILITÀ Bugaboo declina qualsiasi responsabilità in caso di danni o furto dello smartphone verificatisi durante l’utilizzo del porta smartphone Bugaboo in qualsiasi modo.


pt

suporte para smartphone

AVISOS • Leia o manual atentamente antes de usar o produto e guarde o manual para consulta futura. • A não observância destes avisos e instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte. • Monte e use o suporte do smartphone apenas no guiador. • O Suporte para smartphone Bugaboo não é um brinquedo. • Para evitar o ferimento da criança, não permita que esta retire o smartphone do suporte do smartphone e nunca coloque um smartphone danificado no suporte do smartphone. • Não use o smartphone em movimento. • Retire sempre a suporte do smartphone quando dobrar o carrinho de bebê e mudar a direção do guiador. • Não utilize o suporte do smartphone se alguma peça estiver quebrada. • Não levante o carrinho para bebé pelo suporte do smartphone. • Só use suporte o smartphone em combinação com carrinhos de bebé Bugaboo. • Não coloque quaisquer outros itens no suporte do smartphone que não seja um smartphone de dimensões recomendadas. • Está incluída uma folga de 2 mm para um estojo de proteção. • Mantenha os sacos de plástico e outros materiais de embalagem que podem representar um perigo de sufocamento longe das crianças. Elimine-os em segurança o mais rápido possível.


DECLARAÇÃO DE TERMOS DE USO Por favor, leia esta declaração de termos de uso cuidadosamente. Utilizar o Suporte para Smartphone Bugaboo com o smartphone constantemente é por sua própria conta e risco. Antes de usar, verifique se o Suporte para Smartphone Bugaboo é concebido para o seu smartphone. Se assim for, verifique se o seu smartphone está instalado de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador. Certifique-se de que não deixa o seu carrinho de bebé Bugaboo e o Suporte para Smartphone Bugaboo com ou sem o seu smartphone sem supervisão. AVISO LEGAL A Bugaboo não é responsável por qualquer dano ou roubo do seu smartphone enquanto utiliza o Suporte para Smartphone Bugaboo.


el

Θήκη για smartphone της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ • Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. • Κάθε παράλειψη τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. • Τοποθετήστε και χρησιμοποιείτε τη θήκη για smartphone στη χειρολαβή μόνο. • Η θήκη για smartphone της Bugaboo δεν είναι παιχνίδι. • Για να αποφύγετε τον τραυματισμό του παιδιού σας, μην επιτρέπετε στο παιδί σας να βγάζει το smartphone από τη θήκη για smartphone και ποτέ μην τοποθετείτε ένα χαλασμένο smartphone στη θήκη για smartphone. • μην χρησιμοποιείτε το smartphone σας όταν κινείστε • Αφαιρείτε πάντα το smartphone από τη θήκη όταν διπλώνετε το καρότσι και αλλάζετε την κατεύθυνση της χειρολαβής. • Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη για smartphone εάν κάποιο τμήμα της είναι σπασμένο. • Μην ανασηκώνετε το καρότσι από τη θήκη για smartphone. • Χρησιμοποιείτε τη θήκη για smartphone σε συνδυασμό με καρότσια Bugaboo μόνο. • Μην τοποθετείτε άλλα είδη στη θήκη για smartphone, εκτός από smartphone με τις διαστάσεις που συστήνονται. • Συμπεριλαμβάνεται χώρος 2 mm για τυχόν προστατευτική θήκη. • Φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες και τα άλλα υλικά συσκευασίας που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία σε μέρος που δεν το φθάνουν παιδιά. Διαθέστε τα με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν.


ΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ Διαβάστε προσεχτικά την παρούσα δήλωση των όρων χρήσης . Η χρήση της Θήκης για Smartphone Bugaboo μαζί με το smartphone σας γίνεται πάντα με δική σας ευθύνη. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν η Θήκη για Smartphone Bugaboo είναι σχεδιασμένη για το smartphone σας. Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε το καρότσι Bugaboo και τη Θήκη για Smartphone με ή χωρίς το smartphone σας χωρίς επιτήρηση . ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Bugaboo δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή του smartphone σας που συμβαίνει κατά τη χρήση της Θήκης για Smartphone Bugaboo με οποιονδήποτε τρόπο.


sv

smarttelefonhållaren

VARNINGAR • Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten och spara den för framtida behov. • Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan förorsaka allvarliga skador. • Montera och använd smarttelefonhållaren endast på styret. • Bugaboo smarttelefonhållare är ingen leksak. • För att skydda ditt barn mot skador, låt inte barnet ta bort smarttelefonen från smarttelefonhållaren och sätt aldrig en skadad smarttelefon på smarttelefonhållaren. • Använd inte smarttelefonen medan du är i rörelse. • Ta alltid bort smarttelefonhållaren då du fäller ihop vagnen och ändrar styrets riktning. • Använd inte smarttelefonhållaren om någon del är skadad. • Lyft inte vagnen med hjälp av smarttelefonhållaren. • Använd smarttelefonhållaren endast tillsammans med Bugaboovagnar. • Placera inga andra föremål i smarttelefonhållaren än en smarttelefon av rekommenderade mått. • En tolerans på 2 mm för ett skyddande fodral inkluderad. • Håll plastpåsar och andra förpackningsmaterial som kan innebära kvävningsrisker utom räckhåll för barn. Gör dig av med dem på ett säkert sätt så fort som möjligt.


ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs noga igenom dessa användningsvillkor. Användningen av Bugaboo smarttelefonhållare inklusive smarttelefon sker alltid på egen risk. Kontrollera före användning att Bugaboo smarttelefonhållaren är konstruerad för din smarttelefon. Om den är det, försäkra dig om att smarttelefonen är installerad enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Kom ihåg att aldrig lämna din Bugaboovagn och Bugaboo smarttelefonhållare med eller utan smarttelefon utan tillsyn. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Bugaboo ansvarar inte för skador på eller stöld av smarttelefon som sker vid användning av Bugaboo smarttelefonhållare på vilket sätt som helst.


no

smartphoneholder

ADVARSLER • Les brukerveiledningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for senere bruk. • Dersom disse advarslene og instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade. • Fest og bruk smartphoneholderen kun på styret. • Bugaboo smartphone-holder er ikke et leketøy. • For å unngå at barnet ditt skades må du ikke la det ta smartphonen ut fra holderen, og du må ikke sette en skadet smartphone på smartphoneholderen. • Smartphonen må ikke brukes mens du er i bevegelse. • Fjern alltid smartphonholderen når du legger vognen sammen eller endrer retning på styret. • Smartphoneholderen må ikke brukes hvis en del er ødelagt. • Smartphoneholderen må ikke brukes til å løfte vognen. • Bruk kun smartphoneholderen på Bugaboovogner. • Ikke sett andre gjenstander på smartphoneholderen enn en smartphone i anbefalt størrelse. • Det tas høyde for at en 2 mm beskyttelsesetui er inkludert. • Plastikkposer og annen emballasje som kan utgjøre en kvelningsrisiko, må oppbevares utilgjengelig for barn. Kast dette på en sikker måte så snart som mulig.


BRUKSBETINGELSER Les disse bruksbetingelsene nøye. Bugaboo smartphoneholder inklusive din smartphone brukes til enhver tid på din egen risiko. Før den brukes, må du kontrollere om Bugaboo smartphoneholderen er utformet for din smartphone. Hvis den er det, sørg for at din smartphone er installert ifølge instruksjonene gitt i denne brukerveiledningen. Du må ikke la din Bugaboo-vogn og Bugaboo smartphoneholder med eller uten smartphone stå uten tilsyn. FRASKRIVELSE Bugaboo er ikke ansvarlig for skader eller tyveri av din smartphone når den brukes med Bugaboo smartphoneholderen, uansett bruksmåte.


da

smartphone-holderen

ADVARSLER • Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før du bruger produkt og opbevar den til senere opslag. • Hvis disse advarsler ikke følges, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. • Smartphone-holder må kun omnteres og bruges på styret. • Bugaboo smartphone-holder er ikke et legetøj. • For at undgå at dit barn kommer til skade, må du ikke lade dit barn tage din smartphone ud af smartphose-holderen og aldrig sætte en beskadiget smartphone i holderen. • Brug ikke din smartphone, når du går. • Tag altid smartphone-holderen af, når du folder klapvognen sammen og ændrer styrets retning. • Brug ikke smartphone-holderen, hvis en del af den er itu. • Løft ikke klapvognen op ved at tage fat i smartphone-holderen. • Brug kun smartphone-holderen sammen med en Bugaboo klapvogn. • Sæt ikke nogen anden genstand ned i smartphone-holderen end en smartphone med de anbefalede mål. • Et spillerum på 2 mm for et beskyttende etui er indbefattet. • Hold plasticposer og anden emballagematerialer, som kan udgøre en kvælningsrisiko, uden for børns rækkevidde. Fjern dem hurtigst muligt.


ERKLÆRING OM BRUGSBETINGELSER Læs denne erklæring om brugsbetingelser omhyggeligt. Brugen af Bugaboo Smartphoneholder samt brugen af din smartphone er til enhver tid på egen risiko. Før brug skal du tjekke, om Bugaboo Smartphone-holderen er designet til din smartphone. Hvis det er tilfældet, skal du sørge for, at din smartphone er installeret i overensstemmelse med anvisningerne anført i denne brugsvejledning. Efterlad aldrig din Bugaboo klapvogn og Bugaboo Smartphone-holder med eller uden din smartphone uden opsyn. ANSVARSFRASKRIVELSE Bugaboo er ikke ansvarlig for skader på eller tyveri af din smartphone, som er opstået på en vilkårlig måde under brug af Bugaboo Smartphone-holder.


fi

älypuhelimen pidike

VAROITUKSIA • Lue käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä opas myöhempää käyttöä varten. • Näiden varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. • Asenna älypuhelinpidike vain työntöaisaan ja käytä sitä vain työntöaisassa. • Bugaboo-älypuhelinpidike ei ole lelu. • Voit välttyä lapsesi vammautumiselta estämällä lasta poistamasta älypuhelinta pidikkeestä ja laittamalla älypuhelinpidikkeeseen vain ehjiä älypuhelimia. • Älä käytä älypuhelinta ollessasi liikkeessä. • Poista älypuhelin aina pidikkeestä taitettaessa rattaita kokoon ja työntöaisan suuntaa muutettaessa. • Älä käytä älypuhelinpidikettä, jos jokin sen osa on rikkoontunut. • Älä nosta rattaita älypuhelinpidikkeestä. • Käytä älypuhelinpidikettä vain Bugaboo-rattaiden kanssa. • Älä laita älypuhelinpidikkeeseen muita esineitä suositellun kokoisen älypuhelimen lisäksi. • Mukaan lasketaan 2 mm:n vara suojakoteloa varten. • Pidä muovipussit ja muut pakkausmateriaalit, jotka saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran, etäällä lapsista. Hävitä ne turvallisesti mahdollisimman pian.


KÄYTTÖEHTOLAUSEKE Lue tämä käyttöehtolauseke huolellisesti. Bugabooälypuhelinpidikkeen sekä älypuhelimen käyttö tapahtuu aina omalla vastuullasi. Tarkista ennen käyttöä, onko Bugaboo-älypuhelinpidike suunniteltu älypuhelimellesi. Jos on, varmista, että älypuhelimesi on asennettu tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että et jätä Bugaboorattaita ja Bugaboo-älypuhelinpidikettä ilman valvontaa riippumatta siitä, onko älypuhelimesi pidikkeessä vai ei. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Bugaboo ei ole vastuussa älypuhelimesi vaurioitumisesta tai varkaudesta, joka on tapahtunut Bugaboo-älypuhelinpidikkeen käytön aikana.


cs

držák na mobilní telefon

VAROVÁNÍ • Před použitím výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití. • Nedodržení těchto varování a pokynů může způsobit vážné poranění. • Držák na mobilní telefon lze montovat a používat pouze na rukojeti. • Bugaboo držák na mobilní telefon není hračka. • Abyste předešli poranění dítěte, nedovolte mu vyjmout mobilní telefon z držáku na mobilní telefon, a nikdy do držáku na mobilní telefon nezasunujte rozbitý mobilní telefon. • Mobilní telefon nepoužívejte, pohybujete-li se. • Při skládání kočárku a při změně směru rukojeti vždy držák na mobilní telefon vyjměte. • Držák na mobilní telefon nepoužívejte, je-li některá z jeho částí rozbitá. • Nezvedejte kočárek za držák na mobilní telefon. • Používejte držák na mobilní telefon pouze u kočárků Bugaboo. • Do držáku nevkládejte žádné jiné předměte, než mobilní telefon doporučených rozměrů. • Včetně 2 mm tolerance na ochranné pouzdro. • Plastové pytle a ostatní balicí materiál, který by mohl způsobit riziko udušení, uchovávejte mimo dosahu dětí . Co nejrychleji se je zlikvidujte.


PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ Pozorně si prosím přečtěte následující prohlášení o podmínkách používání. Držák na mobilní telefon Bugaboo, včetně mobilního telefonu, používáte vždy na svoje vlastní riziko. Před jeho použitím se prosím ujistěte, že držák na mobilní telefon Bugaboo vyhovuje Vašemu mobilnímu telefon. Pokud ano, ujistěte se, že jste svůj mobilní telefon nainstalovali dle pokynů uvedených v této uživatelské příručce. Nenechávejte kočárek Bugaboo, ani držák na mobilní telefon Bugaboo s mobilním telefonem či bez něj bez dozoru. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI Bugaboo nenese žádnou odpovědnost a neručí za případné škody nebo odcizení Vašeho mobilního telefonu během používání držáku na mobilní telefon Bugaboo.


pl

Uchwyt na smartfona

OSTRZEŻENIA • Przed pierwszym użytkowaniem produktu należy przeczytać podręcznik użytkownika oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. • Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała. • Uchwyt na smartfona można przymocować wyłącznie do rączki wózka i używać wyłącznie w ten sposób. • Uchwyt na smartfona Bugaboo nie jest zabawką. • Aby zapobiec ryzyku skaleczenia, nie należy pozwalać dziecku na zdejmowanie smartfona z uchwytu na smartfona oraz nigdy nie umieszczać zepsutego smartfona w uchwycie na smartfona. • Nie używaj smartfona podczas przemieszczania się. • Należy zawsze usuwać uchwyt na smartfona podczas składania wózka i zmiany pozycji rączki wózka. • Nie używać uchwytu na smartfona, jeżeli jakakolwiek część uchwytu jest uszkodzona. • Nie podnosić wózka za uchwyt na smartfona. • Uchwytu na smartfona należy używać wyłącznie z wózkami bugaboo. • W uchwycie na smartfona nie należy umieszczać innych przedmiotów niż smartfon o zalecanych wymiarach. • Wliczono margines 2 mm na ochronną obudowę. • Plastikowe torby i inne elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia. Należy niezwłocznie pozbyć się ich w bezpieczny sposób.


OŚWIADCZENIE O WARUNKACH UŻYTKOWANIA Należy przeczytać uważnie niniejsze oświadczenie o warunkach użytkowania. Odpowiedzialność za użytkowanie uchwytu na smartfona ze smartfonem spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy uchwyt na smartfona Bugaboo jest kompatybilny pod względem wymiarów ze smartfonem. Jeżeli jest kompatybilny, należy upewnić się, że smartfon został umieszczony w uchwycie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika. Nie należy pozostawiać wózka Bugaboo ani uchwytu na smartfona Bugaboo bez nadzoru. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Firma Bugaboonie nie jest odpowiedzialna i nie będzie odpowiadać za żadną szkodę lub kradzież smarfona, która może mieć miejsce podczas używania uchwytu na smartfona Bugaboo, niezależnie od okoliczności.


sl

nosilec za pametni telefon

OPOZORILA • Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila, katera shranite za kasnejšo uporabo. • Če ne boste upoštevali teh opozoril in navodil, lahko pride do resnih poškodb. • Nosilec pametnega telefona montirajte in uporabljajte samo na ročaju. • Bugaboo držalo za pametni telefon ni igračka. • Da bi preprečili poškodbo svojega otroka, mu ne dovolite, da bi odstranil pametni telefon z nosilca in nikoli ne postavite poškodovanega pametnega telefona na njegov nosilec. • Pametnega telefona ne uporabljajte med premikanjem. • Pri zlaganju vozička in spremembi smeri ročaja vedno odstranite nosilec pametnega telefona. • Nosilca pametnega telefona ne uporabljajte, če je neki njegov del zlomljen. • Ne dvigujte vozička tako, da ga držite za nosilec pametnega telefona. • Nosilec pametnega telefona uporabljajte samo v kombinaciji z vozički Bugaboo. • Na nosilec pametnega telefona ne postavljajte nobenih drugih predmetov kot pametnega telefona priporočenih dimenzij. • Vključena je toleranca 2 mm za zaščitni ovitek. • Plastične vrečke in drugo embalažo, ki bi lahko predstavljala nevarnost zadušitve, hranite proč od otrok. Čimprej jih varno zavrzite.


IZJAVA O POGOJIH UPORABE Skrbno preberite to izjavo o pogojih uporabe. Uporaba nosilca pametnega telefona Bugaboo, vključno z vašim pametnim telefonom, je vedno na vašo odgovornost. Pred uporabo preverite ali je nosilec pametnega telefona Bugaboo primeren za vaš pametni telefon. Če je primeren, poskrbite, da je pametni telefon nameščen v skladu s temi navodili za uporabo. Nikoli ne puščajte brez nadzora svojega vozička Bugaboo in nosilca za pametni telefon Bugaboo, z ali brez vašega pametnega telefona. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Bugaboo ni odgovoren niti ne odgovarja za morebitno škodo ali krajo vašega pametnega telefona, ki bi nastala med uporabo nosilca pametnega telefona Bugaboo na kakršenkoli način.


tr

Akıllı Telefon Tutucu

UYARILAR • Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dkkatlice okuyunuz ve ileride tekrar başvurmak üzere saklayınız. • Bu uyarılara uymaktaki hata ciddi hasarlara veya ölüme sebebiyet verebilir. • Akıllı telefon tutucuyu sadece tutacağa monte ediniz ve kullanınız. • Bugaboo akıllı telefon tutucu bir oyuncak değildir. • Çocuğunuzun yaralanmasını önlemek için, onun akıllı telefonu telefon tutucudan çıkarmasına izin vermeyiniz ve akıllı telefon tutucuya asla hasarlı telefon yerleştirmeyiniz. • Hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanmayınız. • Çocuk arabasını katlarken ve tutacak yönünü değiştirirken akıllı telefon tutucuyu her zaman çıkarınız. • Eğer herhangi bir parçası kırık ise akıllı telefon tutucuyu kullanmayınız. • Çocuk arabasını akıllı telefon tutucu ile kaldırmayınız. • Akıllı telefon tutucuyu sadece Bugaboo çocuk arabası ile birlikte kullanınız. • Tavsiye edilen ölçülerdeki akıllı telefonlardan başka bir telefonu ya da nesneyi telefon tutucuya yerleştirmeyiniz. • Koruyucu kılıf için 2 mm’lik pay dâhil edilmiştir. • Boğma riski taşıyan ambalaj malzemlerini ve poşetleri çocuklardan uzak tutunuz ve onları mümkün olan en kısa sürede sökünüz.


KULLANIM ŞARTLARI BILDIRIMI Lütfen kullanım şartları bildirimini dikkatlice okuyunuz. Akıllı telefonunuz dâhil Bugaboo Akıllı telefon tutucunuzu kullanma riski her zaman size aittir. Kullanmadan önce Bugaboo Akıllı telefon tutucunun sizin telefonunuz için tasarlanıp tasarlanmadığını lütfen kontrol ediniz. Eğer uygunsa, telefonunuzun bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Bugaboo çocuk arabasını ve Bugaboo akıllı telefon tutucuyu üzerinde telefon varken ya da yokken sahipsiz bırakmadığınızdan emin olunuz. SORUMLULUK REDDİ Bugaboo, Bugaboo akıllı telefon tutucu kullanımından kaynaklanan herhangi bir hırsızlık ya da hasardan hiç bir şekilde sorumlu ve yükümlü değildir.


ru

крепление для смартфона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ • Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием коляски и сохраните его: оно может пригодиться Вам в будущем. • Несоблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. • Следует располагать крепление для смартфона только на ручке коляски. • Крепление для смартфона Bugaboo – не игрушка. • Во избежание телесных повреждений ребенка не позволяйте ему извлекать смартфон из крепления для смартфона и ни в коем случае не помещайте поврежденный смартфон в крепление для смартфона. • Не пользуйтесь смартфоном на ходу. • Обязательно снимайте крепление для смартфона перед тем как сложить коляску или сменить положение ручки коляски. • Не пользуйтесь креплением для смартфона, если какая-либо его деталь повреждена. • Не поднимайте коляску за крепление для смартфона. • Используйте крепление для смартфона только на колясках Bugaboo. • Не помещайте в крепление для смартфона другие предметы, кроме смартфона рекомендуемых размеров. • Включая пространство 2 мм для защитного чехла смартфона. • Держите полиэтиленовые пакеты и другие упаковочные материалы вне досягаемости детей: возможен риск удушения. Как можно скорее выбросите такие материалы.


ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ Внимательно ознакомьтесь со следующим заявлением относительно правил пользования. Ответственность за пользование креплением для смартфона Bugaboo лежит исключительно на пользователе. Перед началом использования убедитесь, что Ваша модель смартфона совместима с креплением для смартфона Bugaboo. Если да, то Вы можете поместить смартфон в крепление, следуя содержащимся в данном руководстве инструкциям. Не оставляйте без присмотра коляску Bugaboo с креплением для смартфона Bugaboo со смартфоном или без. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Компания Bugaboo не несет какой бы то ни было ответственности за какой-либо ущерб или кражу телефона из крепления для смартфона Bugaboo.


zh

抓着智能手

警告 • 使用本产品前请仔细阅读用户指南,并妥善保存 以备今后翻查。 • 未遵照说明书中注意事项使用将可能导致严重受 伤甚至死亡。 • 只能将智能手机座安装在把手上使用。 • Bugaboo智能手机座不是玩具。 • 为防止孩子受伤,不要让孩子从智能手机座上 取下手机,切勿将损坏的智能手机放在智能手 机座上。 • 不要边走边用智能手机。 • 折叠婴儿车和改换把手方向时,务必取下智能 手机座。 • 智能手机座若有任何部件破损,切勿使用。 • 不要抓着智能手机座提婴儿车。 • 智能手机座只能与Bugaboo婴儿车配套使用。 • 除了合乎推荐尺寸的智能手机外,不要将任何其 他物品放在智能手机座上。 • 保护壳已留出2毫米的公差 。 • 把可能造成窒息的塑料袋和其他包装材料放在儿 童拿不到的地方。尽快安全弃置之。


使用条款 请仔细阅读此使用条款 将智能手机置于Bugaboo智能手机座中使用完全由 您自担风险。使用前,请检查Bugaboo智能手机座 能否与您的智能手机配套。如果是,请务必按照本 用户指南中的说明装入智能手机。请不要在无人照 管的情况下,丢下Bugaboo婴儿车以及装有或不装 有智能手机的Bugaboo智能手机座。 免责声明 因以任何方式使用Bugaboo智能手机座,而致使 智能手机损坏或遭窃,Bugaboo一律不负经济或 法律责任。


ko

스마트폰 홀더

경고 • 제품을 사용하기 전에 사용자 가이드를 꼼꼼히 읽고 추후 참고가 필요할 경우를 대비해 보관하십시오. • 경고 사항과 지시 사항을 준수하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. • 스마트폰 홀더는 반드시 손잡이에 장착하여 사용하십시오. • Bugaboo 스마트폰 홀더는 장난감이 아닙니다. • 자녀의 부상을 예방하기 위하여, 자녀가 스마트폰 홀더에서 스마트폰을 빼지 못하도록 하시고 절대로 손상된 스마트폰을 스마트폰 홀더에 거치하지 마십시오. • 움직이는 동안 스마트폰을 사용하지 마십시오. • 유모차를 접거나 손잡이 방향을 바꿀 때는 반드시 먼저 스마트폰 홀더를 제거하십시오. • 부서진 부속품이 있는 경우에는 스마트폰 홀더를 사용하지 마십시오. • 스마트폰 홀더를 잡고 유모차를 들지 마십시오. • 스마트폰 홀더는 반드시 Bugaboo 유모차와 사용하십시오. • 권장 규격의 스마트폰 외의 물건을 스마트폰 홀더에 거치하지 마십시오. • 케이스를 위한 여유분 2mm 포함. • 질식 위험이 있는 비닐봉지 등의 포장재를 어린이가 가지 못하는 곳에 보관하십시오. 또한 가급적 빨리 안전하게 처분하십시오.


이용 약관 진술서 이 이용 약관 진술서를 꼼꼼히 읽으십시오. Bugaboo Smartphone Holder를 스마트폰과 함께 사용하는 데 따르는 위험은 언제나 귀하의 책임입니다. 사용하기 전에 Bugaboo Smartphone Holder가 귀하의 스마트폰에 적합한지 확인하십시오. 적합한 경우에는, 반드시 본 사용자 가이드의 지침에 따라 스마트폰을 설치하십시오. 스마트폰이 거치된 상태든 아니든, Bugaboo Smartphone Holder와 Bugaboo 유모차를 방치하지 마십시오. 면책 조항 Bugaboo는 Bugaboo Smartphone Holder 사용 중에 발생한 스마트폰의 손상 또는 절도를 어떤 방식으로도 책임지거나 보상하지 않습니다.


ja

スマーフォンホルダー

ご注意 • 使用に先立ちこのユーザーガイドをよく読み、 後に参照できるよう大切に保管してください。 • 警告や取扱説明に従わない場合、重大なケガを 負ったり死に至る可能性があります。 • スマートフォンホルダーは、ハンドルバーのみ に取り付けてください。 • バガブースマートフォンホルダーは、玩具では ありません。 • 幼児がけがをすることのないよう、幼児がスマ ートフォンをホルダーから取り出さないよう注 意してください。また破損したスマートフォン をホルダーに設置しないでください。 • 走行中にスマートフォンを使用しないでくだ さい。 • ベビーカーを折りたたんでいる状態の際、ハン ドルバーの方向を変更する際には、スマートフ ォンホルダーを取り外すようにしてください。 • 破損部がある際には、スマートフォンホルダー を使用しないでください。 • スマートフォンホルダーをつかんでベビーカー を持ち上げないでください。 • スマートフォンホルダーは、バガブーベビーカ ーのみに使用できます。 • スマートフォンホルダーには適応したサイズの スマートフォン以外のものを設置することはで きません。 • 保護ケースの厚み2mmを考慮しています。 • 幼児の窒息を避けるために、ビニール袋やその 他の包装物はただちに遠ざけてください。


ユーザー使用条件 次の事項をよくお読みください。 バガブーのスマートフォンホルダーならびにお手 持ちのスマートフォンの使用は、いかなるときに も使用者の責任下におかれます。使用に先立ち、 スマートフォンホルダーとお使いのスマートフォ ンの適合性を確認してください。また、ユーザー ガイドの指示に従って正しく設置されているか確 認してください。バガブースマートフォンホルダ ーを擁したベビーカーは、携帯電話の有無を問わ ず、監視なく放置しないようにしてください。 免責事項 バガブーのスマートフォンホルダーの使用時に受 けた破損や盗難は、理由のいかんを問わず、バガ ブーの法的責任下には一切置かれません。


‫הצהרה בדבר תנאי שימוש‬ ‫נא לקרוא בעיון את ההצהרה הנוכחית בדבר תנאי‬ ‫השימוש‪ .‬השימוש במחזיק הטלפון החכם של ‪,Bugaboo‬‬ ‫בכל עת‪ ,‬אם כשהוא מחזיק בטלפון החכם ואם לאו‪,‬‬ ‫עלול להוות סיכון‪ ,‬והוא באחריות המשתמש‪ .‬לפני‬ ‫שמשתמשים במחזיק הטלפון החכם של ‪,Bugaboo‬‬ ‫נא לבדוק שהוא מותאם לטלפון החכם שבשימוש‪ .‬אם‬ ‫כן‪ ,‬נא לבדוק ולוודא שהטלפון החכם מותקן בהתאם‬ ‫להוראות‪ ,‬כפי שהן מופיעות במדריך למשתמש הנוכחי‪.‬‬ ‫נא לא להשאיר את טיולון ‪ Bugaboo‬עם מחזיק הטלפון‬ ‫החכם ‪ Bugaboo‬ללא השגחה‪ ,‬הן ללא הטלפון עצמו והן‬ ‫כשהטלפון מותקן עליו‪.‬‬ ‫תניית פטור‬ ‫חברת ‪ Bugaboo‬לא תקבל על עצמה אחריות לשום נזק‬ ‫שייגרם לטלפון או לגניבתו‪ ,‬ולא תהיה בת עונשין בגין‬ ‫הללו‪ ,‬גם אם ייגרמו על ידי שימוש באופן כלשהו במחזיק‬ ‫‪ Bugaboo‬לטלפון החכם‪.‬‬


‫‪ he‬‬

‫מחזיק הטלפון החכם של‬

‫ אזהרות‬ ‫ •נא לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש‬ ‫במוצר‪ ,‬ולשמור אותו להתייחסות עתידית‪.‬‬ ‫ •אי מילוי אחר אזהרות והוראות אלה עלול להסתיים‬ ‫בפציעה חמורה‪.‬‬ ‫ •יש להרכיב את מחזיק הטלפון החכם וגם להשתמש בו‪,‬‬ ‫על גבי מוט הידית בלבד‪.‬‬ ‫ •מחזיק הטלפון החכם של ‪ Bugaboo‬אינו משחק‪.‬‬ ‫ •כדי למנוע פציעה של הילד‪ ,‬נא לא להרשות לו להוציא‬ ‫את הטלפון החכם מתוך מחזיק הטלפון‪ ,‬ונא לא להניח‬ ‫טלפון חכם פגום ‪ /‬מקולקל על מחזיק הטלפון‪.‬‬ ‫ •הערה חשובה‪ :‬נא לא להשתמש בטלפון החכם בזמן‬ ‫שמסיעים את העגלה‪.‬‬ ‫ •נא לפרק את מחזיק הטלפון החכם בכל פעם שמקפלים‬ ‫את הטיולון‪ ,‬ומשנים את הכיוון של הידיות‪.‬‬ ‫ •נא לא להשתמש במחזיק הטלפון החכם‪ ,‬אם הוא פגום‬ ‫‪ /‬מקולקל‪.‬‬ ‫ •נא לא להרים את הטיולון‪ ,‬תוך החזקה במחזיק הטלפון‬ ‫החכם‪.‬‬ ‫ •נא להשתמש במחזיק הטלפון החכם רק על גבי‬ ‫טיולונים של ‪.Bugaboo‬‬ ‫ •נא לא להניח על גבי מחזיק הטלפון החכם שום פריט‬ ‫אחר‪ ,‬מלבד טלפון חכם במידות המומלצות‪.‬‬ ‫ •כלולה גם תוספת של ‪ 2‬מ"מ לצורכי נרתיק מגן‪.‬‬ ‫ •נא להרחיק מילדים שקיות פלסטיות ושאר חומרי‬ ‫אריזה‪ ,‬העלולים לגרום להם לחנק‪ .‬ברגע שהדבר ניתן‪,‬‬ ‫נא להיפטר מהאריזות באופן בטיחותי‪.‬‬


bugaboo europe & asia bugaboo international bv paasheuvelweg 9 a-b 1105 be amsterdam zuidoost the netherlands bugaboo americas bugaboo north america inc po box 2051 manhattan beach, ca 90267 usa www.bugaboo.com

018999 UG bugaboo smart phone holder

Profile for bugaboo international

018999 ug smart phone holder  

018999 ug smart phone holder

018999 ug smart phone holder  

018999 ug smart phone holder

Profile for bugaboo
Advertisement