Page 1

GRAND RESIDENCE SUITES B Ü R G E N S T O C K R E S O R T, L A K E L U C E R N E / L A Y O U T


nordfassade

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

northfacade

SCHNITT A

SCHNITT B

SCHNITT D

SCHNITT QC

SCHNITT QD

SCHNITT E

SCHNITT B-B

SCHNITT C

SCHNITT QA

OK FIRST

+20.00/894.78

OK TRAUFE

+17.26/892.04

PENTHOUSE

+14.86

GESCHOSS 4

+11.70

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 2

+5.27

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

ERDGESCHOSS

BESTEHENDE DACHLINIE

±0.00/874.78

TERRASSENGESCHOSS + KELLER -3.15

2m

5m

BÜRGENSTOCK RESORT

10 m


0.00 9

südfassade SCHNITT E

SCHNITT D

SCHNITT C

SCHNITT B

SCHNITT A

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

southfacade

SCHNITT QD

OK FIRST

+20.00/894.78

OK TRAUFE

+17.26/892.04

PENTHOUSE

+14.86

GESCHOSS 4

+11.70

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 2

+5.27

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

ERDGESCHOSS

SCHNITT QC

SCHNITT QB

SCHNITT QA

BESTEHENDE DACHLINIE

+

±0.00/874.78

BESTEHENDE STRASSE TERRASSENGESCHOSS + KELLER -3.15

GARAGE

0+130.00 865.09

EIN-/AUSFAHRT EIN-/AUSFAHRT EINSTELLHALLE EINSTELLHALLE

-6.10

0+140.00 865.39

0+150.00 865.68

0+160.00 865.98

STRASSE NEU

0+170.00 866.28

0+180.00 866.58

0+190.00 866.87

-7.825/867.155 -7.625/867.1550+200.00 867.00

-7.97/867.01 0+210.00 867.00

2m BÜRGENSTOCK RESORT

5m

10 m


SCHNITT LA

ERDGESCHOSS

±0.00/874.98

1. UNTERGESCHOSS

-3.15

2. UNTERGESCHOSS

-6.10

BESTEHENDE DACHLINIEN OK FIRST

westfassade

+20.00/894.78

OK TRAUFE

PENTHOUSE

+14.86

GESCHOSS 4

+11.70

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 2

+5.27

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

ERDGESCHOSS

westfacade

+17.26/892.04

OK FIRST

+20.00/894.98

OK TRAUFE

+17.26/892.24

DACHGESCHOSS

+14.86

3. OBERGESCHOSS

+11.70

2. OBERGESCHOSS

+8.54

1. OBERGESCHOSS

+5.27

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

±0.00/874.78

872.80 m ü.M.

TERRASSENGESCHOSS + KELLER -3.15

SCHNITT A-A

GARAGE

-6.10

ERDGESCHOSS

±0.00/874.98

SCHNITT LA 1. UNTERGESCHOSS

-3.15

2. UNTERGESCHOSS

-6.10

ostfassade

BESTEHENDE DACHLINIEN OK FIRST

OK TRAUFE

+20.00/894.78

PROJEKT GRAND SUITES

BAUHERR

BÜRGENSTOCK HOTELS AG 6363 OBBÜRGEN TEL: +41 41 612 99 76 / FAX: +41 41 612 99 81

ARCHITEKT

RUESSLI ARCHITEKTEN AG, DIPL. ARCHITEKT SIA ETH NEUSTADTSTRASSE 3 - CH 6003 LUZERN TEL: +41 41 226 21 81 - FAX: +41 41 226 21 91

+17.26/892.04

PENTHOUSE

+11.70

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 2

+5.27

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

BÜRGENSTOCK RESORT

RÜSSLI ARCHITEKTEN AG

WESTFASSADE

+14.86

GESCHOSS 4

ERDGESCHOSS

eastfacade

3301

1:200

PLAN NR.

GEZ.

416.1-302

PLAN GR. DATUM REV. DATUM

± 0.00 = 874.78 m ü.M.

phi. A3 04.02.2010 18.04.2011

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

±0.00/874.78

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

-3.15

6% GEF. 10% GEF.

GARAGE

-6.10

6% GEF.

2m

5m

10 m


ERDGESCHOSS

OK FIRST

+20.00/894.78

OK TRAUFE

+17.26/892.04

±0.00/874.98

1. UNTERGESCHOSS

-3.15

2. UNTERGESCHOSS

-6.10

EG / BÜROS, SUITEN

TERRAIN NEU

BESTEHENDE DACHLINIE

6% GEF.

querschnitt a-a

+14.86

GESCHOSS 4

+11.70

-7.825/867.155

Firstkante +19.76 = 894.54m ü.M.

GESCHOSS 3

B

6% GEF.

AIN RR TE T. S E

section a-a

2. UG / EINSTELLHALLE

+8.54

BESTEHENDE DACHLINIE

GESCHOSS 3

Dachgeschoss +14.65 +5.27

GESCHOSS 2

PENTHOUSE

GESCHOSS 4

Traufkante +17.07 = 891.85 m ü.M.

1. UG / SUITEN

1. UG / TECHNIK

1. UG / LAGER SUITEN

F. 15% GE PENTHOUSE

EG / TERRASSE

GESCHOSS 2

OK FIRST

+20.00/894.98

OK FIRST

+18.44/893.42

OK TRAUFE

+17.26/892.24

DACHGESCHOSS

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

+14.86

DG / SUITEN

3301 MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANINGESCHOSS

3.Obergeschoss +11.70

BAUHERR

3. OBERGESCHOSS

+11.70

3. OG / SUITEN ARCHITEKT

ERDGESCHOSS

±0.00/874.78

ERDGESCHOSS

EG / TERRASSE TERRAIN BEST.

2.Obergeschoss +8.54 TERRASSENGESCHOSS + KELLER

-3.15

2. OBERGESCHOSS

+8.54

2. OG / SUITEN

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

TERRAIN NEU

PLAN NR.

416.1-20 1.Obergeschoss +5.27 GARAGE

-6.10

6% GEF.

1. OBERGESCHOSS

+5.27

1. OG / SUITEN

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANIN / BÜROS, SUITEN

F. 15% GE

-7.825/867.155

6% GEF.

Mezzaningeschoss +2.60

IN

Erdgeschoss ±0.00

ERDGESCHOSS

+18.44/893.22

OK TRAUFE

+17.26/892.04

2.Untergeschoss -6.10

TERRAIN NEU

PENTHOUSE

1. UG / TECHNIK

E

PENTHOUSE

section b-b 3301

PROJEKT GRAND SUITES

BAUHERR

BÜRGENSTOCK HOTELS AG 6363 OBBÜRGEN TEL: +41 41 612 99 76 / FAX: +41 41 612 99 81

ARCHITEKT

RUESSLI ARCHITEKTEN AG, DIPL. ARCHITEKT SIA ETH NEUSTADTSTRASSE 3 - CH 6003 LUZERN TEL: +41 41 226 21 81 - FAX: +41 41 226 21 91

SERVICE-STRASSE

A

PLAN NR.

416.1-200 GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 3

GESCHOSS 2

+5.27

GESCHOSS 2

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANINGESCHOSS

ERDGESCHOSS

±0.00/874.78

ERDGESCHOSS

± 0.00 = 874.78 m ü.M.

1. UG / SUITEN

BÜRGENSTOCK RESORT

RÜSSLI ARCHITEKTEN AG

QUERSCHNITT A-A

B

GESCHOSS 4

C

+11.70

D

GESCHOSS 4

EG / TERRASSE

querschnitt B-B

2. UG / EINSTELLHALLE

E

+14.86

3.Untergeschoss -8.60

1. UG / LAGER SUITEN

A

OK FIRST

EG / BÜROS, SUITEN

BESTEHENDE DACHLINIE TERRAIN GEW.

B

+20.00/894.78

C

OK FIRST

D

1.Untergeschoss -3.15

±0.00/874.98

1:200 GEZ. PLAN GR. DATUM REV. DATUM

phi. A3 04.02.2010 18.04.2011

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

EG / TERRASSE

TEICH

TERRAIN GEW.

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

TERRAIN NEU

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

GARAGE

SERVICE-STRASSE

2m

5m

10 m


querschnitt C-C

BESTEHENDE DACHLINIE OK FIRST

+20.00/894.78

OK TRAUFE

+17.26/892.04

PENTHOUSE

+14.86

PENTHOUSE

GESCHOSS 4

+11.70

GESCHOSS 4

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 3

section c-c

Norden / NORTH (SEE / LAKE) GESCHOSS 2

+5.27

GESCHOSS 2

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANINGESCHOSS

ERDGESCHOSS

TERRAIN NEU

±0.00/874.78

ERDGESCHOSS

EG / TERRASSE

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

TERRAIN GEW.

GARAGE

TERRAIN GEW. SERVICE-STRASSE

+17.26/892.04

A

+18.44/893.22

OK TRAUFE

B

OK FIRST

C

+20.00/894.78

D

BESTEHENDE DACHLINIEN OK FIRST

3301 BAUHERR

PENTHOUSE

+14.86

GESCHOSS 4

+11.70

E

E

PENTHOUSE

ARCHITEKT

querschnitt D-D PROJEKT GRAND SUITES

BÜRGENSTOCK RESORT

section d-d BÜRGENSTOCK HOTELS AG 6363 OBBÜRGEN TEL: +41 41 612 99 76 / FAX: +41 41 612 99 81

RUESSLI ARCHITEKTEN AG, DIPL. ARCHITEKT SIA ETH NEUSTADTSTRASSE 3 - CH 6003 LUZERN TEL: +41 41 226 21 81 - FAX: +41 41 226 21 91

RÜSSLI ARCHITEKTEN AG

A

B

C

D

QUERSCHNITT C-C GESCHOSS 4

416.1-202 GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 3

GESCHOSS 2

+5.27

GESCHOSS 2

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANINGESCHOSS

ERDGESCHOSS

±0.00/874.78

ERDGESCHOSS

1:200 GEZ.

PLAN NR.

PLAN GR. DATUM REV. DATUM

± 0.00 = 874.78 m ü.M.

phi. A3 04.02.2010 18.04.2011

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

EG / TERRASSE

TERRAIN NEU

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

GARARGE

-3.15

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

-6.10

TERRAIN GEW. SERVICE-STRASSE

TERRAIN GEW.

2m

5m

10 m


längsschnitt e-e

Norden / NORTH (SEE / LAKE)

section e-e

OK FIRST

+20.00/894.78

OK TRAUFE

+17.26/892.04

BESTEHENDE DACHLINIE

PENTHOUSE

+14.86

PENTHOUSE

GESCHOSS 4

+11.70

GESCHOSS 4

GESCHOSS 3

+8.54

GESCHOSS 3

GESCHOSS 2

+5.27

GESCHOSS 2

MEZZANINGESCHOSS

+2.60

MEZZANINGESCHOSS

ERDGESCHOSS

±0.00/874.78

ERDGESCHOSS

TERRASSENGESCHOSS + KELLER -3.15

A

B

C

-6.10

D

GARAGE

TERRASSENGESCHOSS + KELLER

3301

PROJEKT GRAND SUITES

BAUHERR

BÜRGENSTOCK HOTELS AG

2m

5m

BÜRGENSTOCK RESORT

10 m


Grand_Residence_Suites_Fassaden  

GRaNd ResIdeNCe sUITes BÜRGENSTOCK RESORT, LAKE LUCERNE / LAYOUT BÜRGENSTOCK RESORT GESCHOSS 3 +8.54 GESCHOSS 2 +5.27 PENTHOUSE +14.86 GESCH...

Grand_Residence_Suites_Fassaden  

GRaNd ResIdeNCe sUITes BÜRGENSTOCK RESORT, LAKE LUCERNE / LAYOUT BÜRGENSTOCK RESORT GESCHOSS 3 +8.54 GESCHOSS 2 +5.27 PENTHOUSE +14.86 GESCH...