Page 1


(GLWRULDO

(GLWRULDO /LHEH/HVHULQOLHEHU/HVHU

:DVZDUGDVIUHLQ-DKU±EHJHLV WHUWHDXIGHUJDQ]H:HOWEHUDOO0LOOLRQHQ YRQ 6SRUWIDQV 8Q]lKOLJH (UHLJQLVVH OLHVVHQ =XVFKDXHU MXEHOQ 'LH )XVVEDOO (XURSDPHLVWHUVFKDIWGLH2O\PSLDGHXQG GLH 8QLKRFNH\ :HOWPHLVWHUVFKDIW LQ GHU 6FKZHL]VLQGQXUHLQLJH%HLVSLHOH 'RFK DXFK LP UHODWLY NOHLQHQ XQG EH VFKHLGHQHQ%ODFKKDEHQVSRUWEHJHLVWHUWH 0HQVFKHQ*URVVHVYROOEUDFKW'LH(OLWH% -XQLRUHQ VFKDIIWHQ GDV 8QP|JOLFKH XQG VWLHJHQLQGLHK|FKVWH-XQLRUHQOLJDDXI'HU +|KHQÀXJJHKWELVKHXWHZHLWHU:LHVRGDV VR LVW VDJW LQ GLHVHP +HIW GHU 7UDLQHU JOHLFK VHOEHU 'LH 1/% +HUUHQ PDFKWHQ GLH 6DLVRQ IU %ODFK VR VSDQQHQG ZLH VFKRQODQJHQLFKWPHKU$P6FKOXVVIHKOWH OHLGHUHWZDVGLH.UDIW$XFKDOOHDQGHUHQ 6SLHOHU7UDLQHUXQG+HOIHUKDEHQ]XHLQHP HUIROJUHLFKHQ 8QLKRFNH\MDKU IU %ODFK )ORRUEDOOEHLJHWUDJHQ 'DPLW DXFK LP QHXHQ -DKU GLH 7HDPV ZHLWHUKLQYRUQHPLWVSLHOHQZHUGHQRSIHUQ 7UDLQHU6SLHOHUXQGYLHOHWFKWLJH+HOIHU HLQHQ JURVVHQ 7HLO LKUHU )UHL]HLW$XFK GHU 9RUVWDQG KDW (LQLJHV YRU XP GHQ %ODFKHU 8QLKRFNH\YHUHLQ LP GHQ 6WDGWEHZRKQHUQ QlKHU ]X EULQJHQ :DV DOOHV DQVWHKW HU]lKOW 3UlVLGHQW 6WpSKDQH *HVOLQLQGLHVHP+HIW +HU]OLFKHQ'DQNVFKRQLP9RUDXVDOOHQ GLHVLFKLPQHXHQ-DKUDXILUJHQGHLQH$UW IU%ODFK)ORRUEDOOHLQVHW]HQ 0LWVSRUWOLFKHP*UXVV 0DUFR.UlPHU

2I¿]LHOOHV&OXERUJDQYRQ%ODFK)ORRUEDOO (UVFKHLQW PDOLP-DKU $XÀDJH ([HPSODUH 5HGDNWLRQVOHLWXQJ 0DUFR.UlPHU /HLWXQJ,QVHUDWH 6DQGUR1|W]OL /D\RXW 7ZLQGHVLJQFK 'UXFN &RS\SULQW%ODFK &OXE3RVWNRQWR ZZZEXHODFKÀRRUEDOORUJ

:HLWHULQGLHVHP+HIW 9RUVWDQG

:RUWGHV3UlVLGHQWHQ

'DPHQ +HUUHQ

$XVGHP1lKNlVWFKHQ 'LHHWZDVDQGHUH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWH

-XQLRUHQ )XQWHDP

3RVLWLYHU6DLVRQVWDUW (LQ:LQWHUPlUFKHQ

/HW]WH6HLWH ,P,QWHUYLHZ

±(LQ5FNEOLFN 6WHIDQ'XGOHU

:LFKWLJH$GUHVVHQ 3UlVLGHQW

6WpSKDQH *HVOLQ 6FKXOKDXVVWU  +RFKIHOGHQ 30 SUDHVLGLXP#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

$NWXDU

0DQXHOD :ROIHU 1HXZHJ  'EHQGRUI VHNUHWDULDW#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

&OXEPDQDJHU

6DPXHO7KRPPHQ%UHLWHQPDWWVWU:LO 30 PDQDJHPHQW#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

0DUNHWLQJ

6DQGUR1|W]OL:LEHUJVWUD%ODFK 30 PDUNHWLQJ#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

)LQDQ]FKHI

7KRPDV6FKPLWWHU)OLHGHUZHJ%ODFK 3 ¿QDQ]HQ#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

3UHVVHFKHI

0DUFR.UlPHU%DKQKRIVWU1LHGHUJODWW 30 PHGLHQ#EXHODFKÀRRUEDOORUJ

$QVSUHFKSHUVRQHQGHU7HDPV +HUUHQ 5RODQG)XVWURODQGIXVW#IXVWQHW 'DPHQ 0DUFHO9RONDUWPDUFHOYRONDUW#EOXHZLQFK +HUUHQ 6WpSKDQH*HVOLQVJHVOLQ#VZLVVRQOLQHFK 'DPHQ 0DUFHO9RONDUWPDUFHOYRONDUW#EOXHZLQFK )XQWHDP 0DWWKLDV%LOO (OLWH 5HPR0DQVHUUHPRPDQVHU#IUHHVXUIFK -XQLRUHQ$ 0DUFHO:lOWHPDUFHOZDHOWH#EOXHZLQFK -XQLRULQQHQ$ 3DWUL]LD7UOOLQJHUSWUXHOOL#KRWPDLOFRP -XQLRUHQ% 0DUFR0DDJLQIR#PDDJSODWWHQEHODHJHFK -XQLRUHQ& 5HWR9|JHOLUHWRYRHJHOL#JP[QHW -XQLRUHQ' 6WHSKDQLH0HLVWHUVWH#JP[FK 0RVNLWRV /XFDV(Q]OXFDVHQ]#JP[FK


9RUVWDQG

%ODFK)ORRUEDOOJRHVSXEOLF 6WpSKDQH*HVOLQ3UlVLGHQWYRQ%ODFK)ORRUEDOOPDFKWVLFK *HGDQNHQ]XPQHXHQ8QLKRFNH\MDKU 0DQQVFKDIW OHLWHQ ZLH EHLVSLHOVZHL VH VFKRQ KHXWH EHL GHQ-XQLRUHQ&'HU 9RUWHLO OLHJW KLHU GDULQ GDVV JHUDGH GLHHUIDKUHQHQ7UDL QHUQLKU:LVVHQGHQ MQJHUHQDQOlVVOLFK YRQ 7UDLQHUDXVELO GXQJVWDJHQ ZHLWHU JHEHQ ,Q GLHVHP %HUHLFKEHVWHKWIU %ODFK )ORRUEDOO 6WpSKDQH *HVOLQ ± 3UlVLGHQW YRQ %ODFK )ORRUEDOO VLFKHU QRFK YLHO +DQGOXQJVEHGDUI ZQVFKWHLQHUIROJUHLFKHVQHXHV-DKU :LUKDEHQQRFK]X 6WpSKDQH *HVOLQ Ä'DV ZDU JXW³ ZHQLJH HUIDKUHQH 7UDLQHU XP GLH NRQQWHLFKQHXOLFKDXIHLQHP3ODNDW HUZlKQWH0LVFKXQJGXUFKGLHJDQ KLQWHU XQVHUHU 6SLHOHUEDQN OHVHQ ]H$EWHLOXQJ GXUFK]X]LHKHQ:HQQ Ä'DVZLUGQRFKEHVVHU³IJWHLFK LFK DEHU VHKH ZHOFKHV 3RWHQWLDO LQ JHGDQNOLFK KLQ]X$XI GHU VSRUW XQVHUHQMQJVWHQ7UDLQHUQVWHFNWVR OLFKHQ (EHQH VLQG ZLU QlPOLFK LP ELQLFKIUGLH=XNXQIWVHKU]XYHU $XIZLQG,FKGHQNHGDEHLDEHUQLFKW VLFKWOLFK QXUDQXQVHUH(OLWH-XQLRUHQGLHDXI EHVWHP:HJHVLQGVLFKLQGHU(OLWH (XHU(LQVDW]LVWJHIUDJW $]XHWDEOLHUHQ$XFKXQVHUH-XQLR UHQ&XQG'VLQGNDXP]XVWRSSHQ 9LHOIDFKZXUGHEHUHLWVEHNODJWGDVV 'LH 'DPHQDEWHLOXQJ ZlFKVW XQG VLFK%ODFK)ORRUEDOO]XZHQLJLQ ]HLJW JXWH /HLVWXQJHQ XQG XQVHU GHU gIIHQWOLFKNHLW ]HLJH 'HU 9RU )XQWHDPPXVVVRJDUZLHGHUXPGHQ VWDQG EHVFKORVV GHVKDOE GDV (Q 1LFKW$XIVWLHJ NlPSIHQ« $OOHV JDJHPHQWQDFKDXVVHQIUGDV-DKU JXWH*UQGHXPHLQHQ%OLFNLQGLH ]X YHUVWlUNHQ$P 0DL VROOHQGOLFKGHU5DLIIHLVHQ&XSIU =XNXQIW]XZDJHQ ELV.ODVVHQGHU3ULPDUVFKXOHQ 'DPLWHVQlPOLFKZLUNOLFKQDFKKDO VWDWWILQGHQ :HJHQ 5HVHUYDWLRQV WLJEHVVHUZLUGJLEWHVQRFKYLHOHV SUREOHPHQ PXVVWHQ ZLU GHQ DXI ]XWXQ'LHLQGHQOHW]WHQ]ZHL-DKUHQ 1RYHPEHUGLHVHV-DKUHVDQJHVHW]WHQ HQWVWDQGHQHQ 6WUXNWXUHQ PVVHQ $QODVVHUQHXWYHUVFKLHEHQ+RIIHQ QRFKRSWLPLHUWZHUGHQ$OV%HLVSLHO ZLUGDVVZLUGLHVHV0DOGDV*OFN VHLHQKLHUGLH7UDLQHUGHU-XQLRU,Q DXI XQVHUH 6HLWH KDEHQ 8P GLH QHQDEWHLOXQJJHQDQQW8PODQJIULVWL =XVFKDXHU]DKO ]X HUK|KHQ XQG JH(UIROJH]XHU]LHOHQLVWHVDEVROXW JOHLFK]HLWLJ XQVHUH 0LWJOLHGHU IU QRWZHQGLJ GDVV GDV +DXSWJHZLFKW GLH8QWHUVWW]XQJGHU.OHLQVWHQ]X DXI .RQWLQXLWlW XQG $XVELOGXQJ PRWLYLHUHQZHUGHQZLUDPVHOEHQ JHOHJWZLUG'LHVN|QQHQZLUHUUHL 7DJGHQ6SRQVRUHQODXIGXUFKIKUHQ FKHQLQGHPQHXHXQGMXQJH7UDLQHU 'HU$EODXIEOHLEWQRFKJHKHLPQXU ]XVDPPHQPLWlOWHUHQ7UDLQHUQHLQH VRYLHONDQQLFKHXFKEHUHLWVVDJHQ 

'HU 9RUVWDQG ZLUG PLW GHP JXWHQ %HLVSLHOYRUDQJHKHQ« 8QG GDV LVW QLFKW DOOHV 9RP ELV $XJXVW ZLUG %ODFK )ORRU EDOO QlPOLFK DP %OL )lVFKW KWWSZZZEXHOLIDHVFKWFK PLW HLQHU %DU)HVWZLUWVFKDIW XQG HLQHU 8QLKRFNH\$WWUDNWLRQ WHLOQHKPHQ 'LH9RUEHUHLWXQJHQGD]XKDEHQEH UHLWV DQJHIDQJHQ 1DWUOLFK LVW GHU 9RUVWDQG EHU MHGH ,GHH XQG MHGH 8QWHUVWW]XQJIURK(LQH0DLORGHU HLQ$QUXIJHQJW 1RFKLQ.LQGHUVFKXKHQVWHFNWGDIU GLH3ODQXQJIUHLQH7HLOQDKPHXQ VHUHV9HUHLQVDQÄ%OL*VXQG³ 'LH 6WDGW %ODFK P|FKWH QlPOLFK LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHQ 9HUHL QHQ GHQ (LQZRKQHUQ YRQ %ODFK GDV EHVWHKHQGH VSRUWOLFKH$QJHERW SUlVHQWLHUHQ XQG GDPLW GLH /HXWH HUPXWLJHQ VLFK PHKU ]X EHZHJHQ ,P.RQNUHWHQZLUGHVGDUXPJHKHQ XQVHUHQ 9HUHLQ DQ HLQHP 6DPVWDJ (YHQWYRU]XVWHOOHQXQGLQGHUGDUDXI IROJHQGHQ :RFKH VSH]LHOOH RIIHQH 7UDLQLQJV ]X YHUDQVWDOWHQ ,FK VHKH GDULQ QHEVW GHU 8QWHUVWW]XQJ GHU ZLFKWLJHQ.DPSDJQHDXFKGLH0|J OLFKNHLWGHQ%ODFKHUQXQVHU9HUHLQ QlKHU]XEULQJHQXQGYLHOOHLFKWDXFK GDVHLQHRGHUDQGHUHWDOHQWLHUWH.LQG LQ HLQH XQVHUHU -XQLRU,QQHQPDQQ VFKDIWHQ]XLQWHJULHUHQ /DVWEXWQRWOHDVW 1DWUOLFKVROODXFKGLHVHV-DKUXQVHU &OXEIHVW ZLHGHUKROW ZHUGHQ 'HU JHQDXH 7HUPLQ LVW ]ZDU QRFK QLFKW EHNDQQWDEHUYRUJHVHKHQLVWGHUHUVWH RGHU]ZHLWH6DPVWDJLP-XOL(VLVWHLQH HLQPDOLJH*HOHJHQKHLWXPDQGHUH0LW JOLHGHULP&OXENHQQHQ]XOHUQHQXQG YHUJDQJHQH RGHU ]XNQIWLJH (UIROJH XQWHU*OHLFKJHVLQQWHQ]X)HLHUQ ,FK ZQVFKH DOOHQ 0DQQVFKDIWHQ ZHLWHUKLQ YLHO (UIROJ EHL %ODFK )ORRUEDOO/DVVWGDV-DKUGXUFK HXUHQ (LQVDW] HLQ XQYHUJHVVOLFKHV -DKUZHUGHQ


:HUEXQJ

 

  9LVXHOOH0HGLHQJHVWDOWXQJ ZZZWZLQGHVLJQFK
+HUUHQ

'LH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWH (LQ(QWKOOXQJVUHSRUW:DVJHVFKDKYRUFD-DKUHQ ZLUNOLFK"

,OOXVWUDWLRQ]XU*HVFKLFKWHYRQ6WHIDQLH0HLVWHU

$ULDQH(UQVW$QGUHD6WlXEOL1HX HVWHZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJHQ KDEHQHUJHEHQGDVVGDV8QLKRFNH\ lOWHU LVW DOV ELVKHU DQJHQRPPHQ 2IIHQVLFKWOLFKHQWVSULFKWGLHDOOJH PHLQ EHNDQQWH 9HUVLRQ GHU :HLK QDFKWVJHVFKLFKWH QLFKW JDQ] GHU :DKUKHLW (V EHJDE VLFK QlPOLFK ]XMHQHU=HLW 1DFKHLQHUODQJHQXQGPKVHOLJHQ 5HLVH GXUFK GHQ 6WDDW +HOYHWLHQ WUDIHQ-RVHIXQG0DULDHQGOLFKLP =UFKHU8QWHUODQGHLQ6LHEHJDEHQ VLFKDXIGLH6XFKHQDFKHLQHU8Q WHUNXQIWGRFKQLFKWHLQPDOLQGHU JURVVHQ+HUEHUJH]XP5XHELVEDFK ZDU QRFK 3ODW] IU GDV HUVFK|SI WH 3DDU$XFK LQ GHU +HUEHUJH LQ =ULFKZDUGHUYHUVSURFKHQH3ODW] QLFKW]XKDEHQ6FKOLHVVOLFKNDPHQ VLH PGH XQG DEJHNlPSIW DXI GHP VWRFN¿QVWHUHQ )HOGH YRU GHU .DVHUQH %ODFK DQ 'RUW ZXUGH LKQHQ HQGOLFK HLQH 6FKODIVWlWWH

JHZlKUW$XIJUXQGGHU]XJHULQJHQ =LPPHU]DKOEOLHELKQHQMHGRFKQXU GHU0DWWHQUDXP =XUJOHLFKHQ=HLWLQHLQHPZHLWHQW IHUQWHQVRQQLJHQ.DQWRQHKLQWHUGHQ VLHEHQ$OSHQ HQWGHFNWH GHU .|QLJ 0DQXHOHLQHQKHOOOHXFKWHQGHQ6WHUQ PLW/|FKHUQ8PVHLQHQ:LVVHQV GXUVW ]X EHIULHGLJHQ IROJWH .|QLJ 0DQXHOGHPZDQGHUQGHQ6WHUQH $XIGLHVHQ6WHUQZXUGHDXFKÄ7KH %RVV³ 6WpSKDQH LQ *DOOLHQ DXI PHUNVDP$XIGHU6XFKHQDFKHLQHU +HUDXVIRUGHUXQJ VHW]WH DXFK Ä7KH %RVV³]XU9HUIROJXQJDQ ,QHLQHP/DQGYRUXQVHUHU=HLW¿HO DXFK 'DQLHOV %OLFN DXI GHQ 6WHUQ 'HU%HVWHXQWHUVHLQHVJOHLFKHQEUDFK DXI ]XU 6XFKH QDFK QRFK JU|VVHUHU :HLV V KHLW 'HUZHLO NDP HV LP VFKOLFKWHQ *H UlWHUDXP LQ %ODFK ]X HLQHP EH GHXWVDPHQ (UHLJQLV (LQHU GHU GLH :HOWYHUlQGHUQZUGHHUEOLFNWHGDV 

VSlUOLFKH /LFKW GHV 0DWWHQUDXPHV $XI GHP )HOGH YRU GHP 7RUH GHV 0DWWHQUDXPHV KWHWHQ GLH +LUWHQ )XVW0KOHPDQQXQG7XUQKHUUGLH ]DKOUHLFKHQ EODXHQ 6FKDIH DOV LK QHQSO|W]OLFKHLQ7L$PRVLQJHQGHU (QJHOVFKRUHUVFKLHQ'LHVHUYHUNQ GHWH GDV ZHOWEHZHJHQGH (UHLJQLV XQGZLHVGHQ+LUWHQGHQ:HJ]XP .LQGH:HGHU%DQGHQQRFK6WUDIHQ YHUPRFKWHQVLH]XEUHPVHQ 1XUZHQLJH7DJHVSlWHUIDQGHQDXFK GLH6WHUQVHKHULKUHQ:HJ]XP.LQGH $OV*DEHQEUDFKWHQVLHGLHKHLOLJH7UL DV6WRFN%DOOXQG7HFKQLNPLWVLFK 1RFKKHXWHLVWHV%UDXFKGDVVVLFK GLH WUHXHQ $QKlQJHU DP VHOEHQ JHVFKLFKWVWUlFKWLJHQ 2UW WUHIIHQ XQGGLHVHVJURVVH(UHLJQLVPLWHLQHU 3DUWLH8QLKRFNH\IHLHUQ 368QGIUGLHZRµVQ|GJODXEHG :LHVR KHLVVW HFKW Gµ6WRFNPDUNH &KULVWLDQ"""


:HUEXQJ

.JUVOTCMFJCFO4JFBN 'MPPSCBMM .JU4JDIFSIFJU *NQFSTÚOMJDIFO(FTQSÊDITVDIFJDINJU NFJOFO,VOEJOOFOVOE,VOEFOEJFJOEJWJEVFMMF 7FSTJDIFSVOHTMÚTVOH (FSBEFVOTFSFOFVF )BVTIBMUWFSTJDIFSVOH.PCJ$BTB.VMUJSJTL CJFUFUWJFMF.ÚHMJDILFJUFO )BCFOXJS*IS*OUFSFTTFHFXFDLU 3VGFO4JF NJDIBO

(JMCFSUP.BTDJVMMJ *IS7FSTJDIFSVOHTCFSBUFSJO#àMBDI

(FOFSBMBHFOUVS#àMBDI ,BTFSOFOTUSBTTF #àMBDI 5FMFGPO &.BJMCVFMBDI!NPCJDI XXXNPCJCVFMBDIDI#("


'DPHQ

$OOHUJXWHQ'LQJHVLQGGUHL² RGHUGHUYHUÁL[WHYLHUWH3XQNW 'LHHUVWH'DPHQPDQQVFKDIWYRQ%ODFK)ORRUEDOOVRUJWPHLVWIUSRVLWLYH6FKODJ]HLOHQ6R VSLHOHQGLH'DPHQPXQWHULQGHUYRUGHUHQ7DEHOOHQKlOIWHPLW*UQGHGDIUXQGHLQLJHDQGHUH $QHNGRWHQJLEWVKLHUQXQDXVHUVWHU+DQG VFKULWWHQ 'LHV IKUW GD]X GDVVGDVGLSORPDWLVFKH&RUSV EHWUlFKWOLFK JHVFKUXPSIW 'DIU EHNDPHQ ZLU ]XPLQ GHVWLP7UDLQLQJYRQ0DUFHO 0KOHVWHLQWDWNUlIWLJH8QWHU VWW]XQJREZRKOHLQ7UDQVIHU DXVRIIHQVLFKWOLFKHQ*UQGHQ DXVJHVFKORVVHQLVW 5RW±'DVQHXH%ODX

*HPHLQVDP]XGHQQlFKVWHQ3XQNWHQ $ULDQH(UQVW'LHMQJVWHQ(UHLJQLV VH GHV $GYHQWV EHVWlWLJHQ GDVV VLFK EHL GHQ 'DPHQ HLQ JHZLVVHU 7UHQG GXUFKVHW]W 8QDEKlQJLJ YRQ DOOHQlXVVHUHQ)DNWRUHQZLH*HJQHU 6SLHORUW6SLHO]HLWXQG=XVFKDXHUDQ ]DKOZXUGHQQDFKMHGHU5XQGHGUHL 3XQNWHDXIGHP.RQWRYHU]HLFKQHW 'LHHLQ]LJH$XVQDKPHEOLHEGHU6DL VRQEHJLQQ ZHOFKHU HKHU YHUKDOWHQ YHUOLHI 'RFK VHLWKHU EHWUHLEW GDV 7HDPHLQHVWULNWH3XQNWH3ROLWLN :lUHGHU6DPLFKODXVDQGHQ6SLH OHQDQZHVHQGJHZHVHQKlWWHHVIU GLH 'DPHQ NHLQH 1VVOL JHJHEHQ VRQGHUQVLHZlUHQDOOHZHJHQPDQ JHOQGHU &KDQFHQDXVZHUWXQJ LP 6FKPXW]OL6DFNJHODQGHW%HVRQGHUV DXIIlOOLJ LVW GDEHL GDVV MH XQZDKU VFKHLQOLFKHUGHU7UHIIHUGHVWRHKHU IlOOWHLQ7RU6HOWVDPDEHUZDKU

'LSORPDWLHDXI$EZHJHQ ±$XVVHQSROLWLNJHVFKHLWHUW"

(EHQVREH]HLFKQHQGIUGLH6DLVRQ ZLH GLH 3XQNWH3ROLWLN LVW GHU 'LDORJ ]XP *HJQHU Ä6FKO ³ ± Ä6HOEHU 6FKO ³ MQJHUH /HVHU N|QQHQ KLHU HLQIJHQ 6FKOXPSI ± 6HOEHU 6FKOXPSI 8QNODU EOHLEW GDEHLLQZLHIHUQGLHELVKHUEHVFKHL GHQHQ 6FKLHGVULFKWHUOHLVWXQJHQ IU GDV6FKHLWHUQGHU$XVVHQSROLWLNYHU DQWZRUWOLFKVLQG6RKDEHQGLH]XP 7HLO VHKU ZLOONUOLFKHQ (QWVFKHLGH IU PDQFK DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ XQG QLFKW ]X OHW]W XQHUZDUWHWHQ 6SLHOYHUODXI JHIKUW 'DV 6DLVRQ VROO DQ 9HUOHW]XQJHQ ZXUGH PLW HLQHUDXVJHNXJHOWHQ6FKXOWHUHLQHP 0XVNHOIDVHUULVV XQG HLQHP PLOGHQ 6FKOHXGHUWUDXPD EHUHLWV NODU EHU 

3DVVHQG ]XU :HLKQDFKWV]HLW SUlVHQWLHUW VLFK GDV 7HDP LP URWHQ *HZDQGH -HGHU 6DPLFKODXV ZUGH ZRKO DQ JHVLFKWV GLHVHU VWUDKOHQGHQ )DUEHQSUDFKWYRU1HLGHUEODV VHQ 'DV QHXH 7HQXH HUIOOW JOHLFKPHKUHUH=ZHFNH]XP HLQHQEOHQGHWHVGHQ*HJQHU XQG KLQGHUW LKQ DQ GHU$XV IKUXQJ VHLQHU E|VDUWLJHQ 3OlQH]XPDQGHUQHUP|JOLFKWHVGHQ 6SLHOHULQQHQ LKUH 0LWVWUHLWHULQQHQ DXFKEHLQRFKVRGVWHUHQ/LFKWYHU KlOWQLVVHQDXVGHP$XJHQZLQNHO]X HUVSlKHQ%OHLEW]XKRIIHQGDVVVLFK GLHVSRVLWLYDXIGLH3DVVJHQDXLJNHLW DXVZLUNW 'DV1HXHVWHDXVGHU *HUFKWHNFKH =XU =HLW NXUVLHUW HLQH IUDJZUGLJH *HVFKLFKWHEHLGHQ'DPHQ(VZLUG JHPXQNHOW GDVV VLFK HLQ 7UDLQHU HLQHV 'DPHQWHDPV LQ OHW]WHU =HLW IDVW WlJOLFK PLW HLQHP P\VWHUL|VHQ 8QEHNDQQWHQ LQ HLQHP %ODFKHU /RNDOWULIIW(VKHUUVFKHQGLHZLOGHV WHQ 9HUPXWXQJHQ GDUEHU ZDV EHL GLHVHQ 7UHIIHQ YRU VLFK JHKW hEHU GHQ:DKUKHLWVJHKDOWGLHVHV*HUFKWV NDQQQXUVSHNXOLHUWZHUGHQ


:HUEXQJ
,QWHUYLHZ

Å$XVVHU0XVLF6WDUYHUSDVVHLFK QLFKWV:HOWEHZHJHQGHV´ 6WHIDQ'XGOHULVWHLQHUYRQGHQHQGLHGHQ6SUXQJDXVGHP(OLWH7HDPLQGLH1DWLRQDOOLJD% 0DQQVFKDIWJHVFKDIIWKDEHQ%DFNKDQGVSUDFKPLWLKPEHUGHQ6DLVRQVWDUWGLH,QWHJUDWLRQ GHUMXQJHQ6SLHOHUXQGGHQ$XIZDQGGHU8QLKRFNH\DXIGLHVHP1LYHDXPLWVLFKEULQJW %+ 6WHIDQ 'XGOHU ZLH ELVW GX SHUV|QOLFK ]XIULHGHQ PLW GHP 6DL VRQVWDUWGHV1/%7HDPV" 6' 'HU 6WDUW VHOEVW ZDU GXUFKDXV HUIROJUHLFK0LW]ZHLNQDSSHQ6LHJHQ QDFKGUHL6SLHOHQNRQQWHPDQVLFKHU ZLFKWLJHV 9HUWUDXHQ LQ GLHVH QHXH 0DQQVFKDIWJHZLQQHQ'DVZDUJXW 1XU GLH 3KDVH XQPLWWHOEDU GDQDFK EHJLQQHQG PLW GHU .DQWHUQLHGHUODJH LQ6HQVHELV]XU%ODPDJH]X+DXVHJH JHQ%LHOYHUGLHQWNHLQH/RUEHHUHQ %+:HOFKHVVLQGGHLQHU0HLQXQJ QDFKGLH6WlUNHQXQG6FKZlFKHQGHU 0DQQVFKDIW" 6''LH0DQQVFKDIWEHVWHKWDXVYLH OHQLQGLYLGXHOOVHKUVWDUNHQ6SLHOHUQ VRZRKOWHFKQLVFKDOVDXFKSK\VLVFK $OV7HDPVLQGZLUDXFKVWHWVNDPSI EHUHLWDXIGHP6SLHOIHOG%H]JOLFK 6FKZlFKHQ IlOOW PLU MHGRFK DXI GDVV XQV GDV 0LWWHOGULWWHO LPPHU |IWHUEHUKDXSWQLFKWOLHJWXQGZLU JHQDX GDQQ GHQ 6LHJ YHUVSLHOHQ (LQHV XQVHUHU JU|VVWHQ 3UREOHPH LVWDEHUVLFKHUOLFKGLH7RUDXVEHXWH 6LHKWPDQDXIGLH7DEHOOHVRKDEHQ ZLUZHVHQWOLFKZHQLJHU7RUHHU]LHOW DOVGLH0DQQVFKDIWHQYRUXQVGLHV PDQFKPDO WURW] GHU7DWVDFKH GDVV GLH &KDQFHQ GXUFKDXV GD JHZHVHQ ZlUHQ0LWGHQ3HQDOW\¶VLVWHVHEHQ DXFKVRHLQH6DFKH$EHUGDIUVLQG ZLUGLH%HVWHQLP6SDJKHWWLHVVHQ %+ :RULQ VLHKVW GX QRFK 3RWHQ ]LDO":RNDQQVLFKGDV7HDPQRFK YHUEHVVHUQ" 6':LUPVVHQSURELHUHQZlKUHQG GHV6SLHOVWURW]XQIUHXGLJHU(UHLJ

QLVVH ZLH 6FKLHGV ULFKWHUSILIIH RGHU VFKQHOOH 7RUH GHV *HJQHUV UXKLJ XQG RSWLPLVWLVFK]XEOHL EHQ'LH7UDLQLQJVLQ WHQVLWlWLQZLFKWLJHQ 7UDLQLQJVPXVVDXFK XQEHGLQJW KRFKJH KDOWHQZHUGHQ %+'XNRPPVWDXV GHP HLJHQHQ 1DFK ZXFKV:LHKDWGLFK GDV7HDPDXIJHQRP PHQ" 6' ,FK KDEH VFKRQ VHKU YLHOH 6SLHOHU YRU GLHVHU 6DLVRQ JHNDQQWXQGGLHMHQL JHQZHOFKHLFKQRFK QLFKW NDQQWH ZDUHQ VHOEHU DXFK QHX LQ 6WHIDQ'XGOHUHLQHUGHU-QJVWHQLP7HDPÄLFKKDEH GHU 0DQQVFKDIW ,FK PLFKJXWLQWHJULHUW³ GHQNH GDVV ZLU DOOH VHKU VFKQHOO XQG JXW DXIJHQRPPHQ OLHJW(LJHQWOLFKVLQGMHGRFKVHKUYLHOH ZXUGHQ(VNRPPHQDXFKHLJHQWOLFK 6SLHOHUQRFKMXQJRGHU]XPLQGHVWMXQJ DOOH VHKU JXW QHEHQ GHP 6SLHOIHOG JHEOLHEHQ PLWHLQDQGHUDXV6RJDU6WHIDQ:\VHU NRQQWHQZLUZLHGHULQV7HDPLQWHJULH %+ %LVW GX ]XIULHGHQ PLW GHLQHP UHQHLQHVXQVHUHUQRWLHUWHQ=LHOHLP SHUV|QOLFKHQ(LQVWLHJLQGLH1/%" 7UDLQLQJVODJHU 6' (V LVW LPPHU VFKZLHULJ VLFK %+,QZHOFKHU5ROOHVLHKVWGXGLFK DXI VHLQH /HLVWXQJ NRQ]HQWULHUHQ ]X XQG GLH DQGHUHQ MXQJHQ 6SLHOHU LP N|QQHQZHQQPDQVHOEHUQRFKQLFKW ULFKWLJ ZHLVV ZHOFKHQ 3ODW] PDQ 7HDP" LQ GHU 0DQQVFKDIW LQQH KDW 9LHOH 6':LUVLQGKLHUXPXQVDQGLH1/% 0LWVSLHOHU:HFKVHO HUVFKZHUWHQ ]XJHZ|KQHQXQGVLHNHQQHQ]XOHU HLQ JHZLVVHV$QJHZ|KQHQ RGHU GDV QHQGDPLW 6DPPHOQGHUZLFKWLJHQ5RXWLQH'LHV ZLU VSlWHU HLQPDO 9HUDQWZRUWXQJ WHLOZHLVHVRJDUQRFKMHW]W0HLQHUVWHV EHUQHKPHQN|QQHQZHOFKHKHXWHRI 7RU LP HUVWHQ 1/%6SLHO KDW PLFK IHQEDULQGHQ+lQGHQGHUDOWHQ+DVHQ VHKU JHIUHXW DEHU LFK GHQNH LFK ELQ 


,QWHUYLHZ

Ä7KH'XGH³DXIGHP:HJLQV*HVFKHKHQ VSLHOHULVFKQRFKQLFKWJDQ]DXIPHLQH .RVWHQJHNRPPHQ %+'XVWXGLHUVW(OHNWURWHFKQLNXQG ,QIRUPDWLRQVWHFKQRORJLHDQGHU(7+ LQ=ULFK:LHEULQJVWGX8QLKRFNH\ XQG6FKXOHXQWHUHLQHQ+XW" 6'0DQVDJWGLHVHP6WXGLXP]ZDU HLQ KRKHU =HLWDXIZDQG QDFK LFK EULQJHHVDEHUXQWHUHLQHQ+XWLQGHP LFK GDV 6WXGLXP JDQ] HLQIDFK HLQ ELVVFKHQ YHUQDFKOlVVLJH XQG GDQQ SURELHUHLQGHQ6HPHVWHUIHULHQHWZDV DXI]XKROHQ0DQFKPDOZLUGHVNQDSS PLW GHP 1DFKWHVVHQ GD PDQ GRFK LPPHU ZLHGHU PDO ]ZHL ELV VHFKV 6WXQGHQYRUGHP7UDLQLQJLQIRUPLHUW ZLUGGDVVHVGUHLYLHUWHO6WXQGHQIU KHUEHJLQQW'DIUJLEWµVDEHUMHW]WDP +DXSWEDKQKRI EHLP %UDWZXUVWVWDQG DXFKQRFKKHLVVH0DUURQL1LFKWGDVV LFKGHP6WXGLXPPHKU=HLWZLGPHQ ZUGH ZHQQ LFK NHLQ 8QLKRFNH\ KlWWHDEHUVRKDWPDQGRFK ZHQLJVWHQV HLQH JXWH$XVUHGH IDOOV

DP0RQWDJQDFKHLQHU'RSSHOUXQGH GLH hEXQJHQ KDOW NRPSDNW DEJH VFKULHEHQZHUGHQ %+)UZDVEOHLEWNHLQH=HLW":DV YHUPLVVWGX" 6' 8QWHU GHU:RFKH LVW GLH VSRUW OLFKH%HWlWLJXQJPHLVWHQVHLQHZLOO NRPPHQH$EZHFKVOXQJ]XP$OOWDJ DEHU HV LVW KDOW VFKRQ VR GDVV GLH PHLVWHQ :RFKHQHQGHQ GHP 8QLKR FNH\ JHK|UHQ 'LH 1DFKW LVW ]ZDU XP8KUQDFKGHP$XIUlXPHQ GHU .DVHUQHQKDOOH RGHU GHU +HLP UHLVHYRQHLQHP$XVZlUWVVSLHOQRFK QLFKW]X(QGHDEHUGLH/LFKWHUHLQHV :HLKQDFKWVPDUNWHV VLQG GDQQ GRFK VFKRQ DXV$QVRQVWHQ YHUSDVVW PDQ ZRKODXVVHUGHPPRQWlJOLFKHQ.LQR 5DEDWW XQG GHU QHXHQ 0XVLF6WDU 6WDIIHO DP 6RQQWDJ QLFKWV ZLUNOLFK :HOWEHZHJHQGHV %+:LHPRWLYLHUVWGXGLFKZHQQHV PDOQLFKWVROlXIW" 

,FK SURELHUH GDQQ PHLVWHQV JDU QLFKW ]X YLHOH *HGDQNHQ DQ GDV ]X YHU VFKZHQGHQZDVJHUDGHQLFKWVROlXIW 0DQPXVVVLFKGDQQDXIDQGHUH'LQJH NRQ]HQWULHUHQXQGNOHLQH=LHOHVHW]HQ ZHOFKHHLQHPZLHGHU6HOEVWYHUWUDXHQ JHEHQ0HLVWHQVOlXIWHVGDQQSO|W]OLFK YRQDOOHLQHZLHGHUEHVWHQV1DWUOLFK VHKHLFKDXFKMHGHQ0RUJHQEHLP$XI VWHKHQGHQ3RNDOGHVOHW]WMlKULJHQ(OL WH$XIVWLHJVZHOFKHUPLFKZHKPWLJ DQGLHVHJORUUHLFKHQ=HLWHQHULQQHUW %+:LHEHHQGHWLKUGHLQHU0HLQXQJ QDFKGLH6DLVRQ" 0LW HWZDV JHVXQGHP 2SWLPLVPXV XQG PLW %HLEHKDOWHQ GHV PRPHQ WDQHQ IULVFKHQ $XIZLQGV KDOWH LFK HLQHQ YLHUWHQ 3ODW] QDFK GHU 4XDOL¿NDWLRQVUXQGH IU UHDOLVWLVFK *HZLQQHQLVWMDHUODXEW %+6WHIDQKHU]OLFKHQ'DQNIUGDV *HVSUlFKDOOHV*XWHXQGYLHO(UIROJ LP


:HUEXQJ
-XQLRUHQ&

Å:LUZROOHQGLH-HWVEH]ZLQJHQ´ 'DV7HDPGHU-XQLRUHQ&KDWGLHVHV-DKU*URVVHVYRU0DQJLEWVLFKQLFKWPHKUPLWHLQHP 3ODW]LP0LWWHOIHOG]XIULHGHQ'DV7HDPLVWlOWHUXQGHUIDKUHQHUJHZRUGHQXQGNlPSIW HQWVFKORVVHQIUHLQHHUIROJUHLFKH6DLVRQ DEHU ZHJHQ GHU /L]HQ] QLFKW GDUI DOV(UJlQ]XQJVVSLHOHUIUGLH&-X QLRUHQVSLHOHQ -HWVEHVLHJHQ

&-XQLRUHQYRQ%ODFK)ORRUEDOO±6DLVRQ 6WHIDQ8UHFK1DFKGHUOHW]WHQQLFKW GLH YDNDQWH 3RVLWLRQ GHV 7RUZDUWV VHKU HUIROJUHLFKHQ 6DLVRQ VWUHEW DXVVFKULHEHQ (V KDW VLFK QHXOLFK GDV7HDPGHU&-XQLRUHQNODUHLQHQ EHUHLWVHLQ-XQJHJHPHOGHW 3ODW] LQ GHU REHUHQ 7DEHOOHQKlOIWH DQ%HLGLHVHP8QWHUIDQJHQZHUGHQ VLH KRIIHQWOLFK HUIROJUHLFK YRQ GHQ (UJlQ]XQJVVSLHOHU QHXHQ 7UDLQHUQ 6WHIDQ 8UHFK XQG ,QGLHVHU6DLVRQVWHKHQGHQ&-XQLR )DELR +UOLPDQQ ZHOFKH GHQ DXI UHQDXFKHLQSDDU(UJlQ]XQJVVSLHOHU GLHVH 6DLVRQ KLQ ]XUFNJHWUHWHQHQ ]XU 9HUIJXQJ YRQ ZHOFKHQ ZLU .DVSDU9LOOLJHUXQG'DQLHO,PERGHQ JURVVDUWLJH/HLVWXQJHQHUZDUWHQGLH HUVHW]HQ XQWHUVWW]W XQG JHI|UGHUW VLHEHVWLPPWDXFKYROOEULQJHQZHU 8P VLFK RSWLPDO DXI GLH EHYRU GHQ6RZLUG]XP%HLVSLHO&KULVWRSK VWHKHQGH 6SLHO]HLW YRU]XEHUHLWHQ 0HLHU GHU HLJHQWOLFK GLHVH 6DLVRQ KDEHQVLFKGLHQHXHQ7UDLQHUEHUHLWV EHUHLWV DXI GHP *URVVIHOG IU GLH XP 7HVWVSLHOH JHNPPHUW GLH DOOH $-XQLRUHQ DXIODXIHQ VROOWH GLHV JHZRQQHQ ZHUGHQ NRQQWHQ DXVVHU GDV6SLHOJHJHQGLH%-XQLRUHQYRQ %ODFK)ORRUEDOO ,P 7HDP KHUUVFKW HLQH NDPHUDG VFKDIWOLFKH 6WLPPXQJ GLH PDQ DXFK QDFK $XVVHQ VSUHQ NDQQ -HGRFK N|QQHQ GLH 7UDLQLQJV QLFKW LPPHURSWLPDOJHVWDOWHWZHUGHQGD HV 6SLHOHU JLEW GLH JHUQH PDO GHQ &ORZQVSLHOHQ-HGRFKOLHJWHVQLFKW QXUDQGHQ6SLHOHUQGLHHUVFKHLQHQ VRQGHUQDXFKGDUDQGDVVXQVELVYRU NXU]HPQXUHLQRGHUJDUNHLQ7RUZDUW ]XU9HUIJXQJVWDQG-HGRFKJLEWHV WURW] 3UREOHPHQ HLQHQ /LFKWEOLFN DP GXQNOHQ +RUL]RQW 'DQN GHU JXWHQ ,GHH HLQLJHU 6SLHOHU ZHOFKH Ä/HWVJR%OLOHWVJR´ 

'LH6SLHOHJHJHQGLH.ORWHQ%ODFK -HWV VLQG ZDKUVFKHLQOLFK LQ MHGHU +LQVLFKW VSH]LHOO 'D VLH XQVHUH Ä1DFKEDUQ³ VLQG ZLUG HLQHUVHLWV XPGLH(KUHJHNlPSIWDQGHUHUVHLWV KDW PDQ ZRFKHQODQJ HLQ +RFK ZHQQ PDQ JHJHQ GLH -HWV JHZLQQW 'RFK GLH -HWV ]X HOLPLQLHUHQ ZLUG ZDKUVFKHLQOLFKHLQHKHUVFKZLHULJHV 8QWHUIDQJHQGDVLHJHJHQXQVZDKU VFKHLQOLFKPLWGHUEHVWHQ0DQQVFKDIW DQWUHWHQ ZHUGHQ DEHU QLFKWV GHVWR WURW] LVW GHU 7UDLQHUVWDE EHU]HXJW GDVV PLW HLQHU ]ZHLKXQGHUWSUR ]HQWLJHQ/HLVWXQJGLHVHLQHO|VEDUH $XIJDEHLVW *HJOFNWHU6DLVRQVWDUW 0LW6LHJHQDXV6SLHOHQLVWGHQ& -XQLRUHQGHU6WDUWSHUIHNWJHOXQJHQ 'LHVZDUDEHUQXUP|JOLFKZHLOGDV 7HDP H[WUHP DXVJHJOLFKHQ LVW XQG HLQHQ JXWHQ 7HDPJHLVW EHVLW]W 6R NDQQHVZHLWHUJHKHQ«


-XQLRUHQ

-XJHQGDUEHLWZLUG KRQRULHUW

8QVHUHDNWXHOOHQ6SRQVRUHQXQG ,QVHUHQWHQ +DXSWVSRQVRUHQ 5DLIIHLVHQEDQN+|UL%ODFK%ODFK 6SRUWHFK.ORWHQ

'LH)OHLVFKOL6WLIWXQJXQWHUVWW]WGHQ1DFKZXFKV YRQ%ODFK)ORRUEDOO 0DUFR .UlPHU $P 6RQQWDJ 1RYHPEHU EHUUHLFKWH 5HQp )OHLVFKOL LP 1DPHQ GHU )OHLVFKOL 6WLIWXQJ GHP %ODFKHU 8QLKRFNH\ YHUHLQ HLQHQ &KHFN LP :HUW YRQ )UDQNHQ IU GLH )|UGHUXQJ GHU HLJHQHQ -XQLRUHQDEWHLOXQJ 6WHOOYHUWUHWHQGIU%ODFK)ORRUEDOO EHGDQNWHVLFKDQOlVVOLFKGHV-XQLR UHQVSLHOV JHJHQ )ORRUEDOO .|QL] 3UlVLGHQW 6WHSKDQH *pVOLQ EHL GHU %lFNHUHL )OHLVFKOL IU GLH 8QWHU VWW]XQJ ,Q GHQ OHW]WHQ -DKUHQ KDW

VLFK GHU 8QLKRFNH\VSRUW LQ %ODFK VWDUN ZHLWHUHQWZLFNHOW 6R VSLHOHQ EHL %ODFK )ORRUEDOO PRPHQWDQ UXQG-XQLRULQQHQXQG-XQLRUHQ ]ZLVFKHQVLHEHQXQG-DKUHQ'LH bOWHVWHQ UHSUlVHQWLHUHQ GHQ 9HUHLQ VRJDULQGHUREHUVWHQ-XQLRUHQOLJDGHU 6FKZHL]GHU(OLWH$'LH6SHQGHGHU )OHLVFKOL6WLIWXQJWUlJWPDVVJHEOLFK GD]XEHLGDVVZHLWHUKLQYLHOHMXQJH 8QLKRFNH\EHJHLVWHUWH LQ %ODFK DNWLYVHLQN|QQHQ

6SRQVRUHQ (852%86ZHOWLIXUUHU$*=ULFK )DKUVFKXOH::LVPHU:LQNHO 3L]]HULD$UOHFFKLQR%ODFK :DYH5RFN%ODFK 3DUWQHUIU(LQNlXIH &HQWUXP0HW]JHUHL5K\QHU%ODFK )OHLVFKOL.RQGLWRUHL%ODFKX 1LHGHUJODWW /DQGL%ODFK 3DUWQHUIU'UXFNVDFKHQ &RS\SULQW%ODFK ,QWHUQHW ,QHWFRQVXOW$*'EHQGRUI

5HQp)OHLVFKOLXQG6WpSKDQH*HVOLQEHLGHUhEHUJDEHGHV&KHFNVIUGLH -XQLRUHQI|UGHUXQJ

,QVHUHQWHQ $QGULV'URJHULH%ODFK %UHDNSRLQW%ODFK *|W](OHNWUR+|UL +DUODFKHU$ 7R\RWD9HUWUHWXQJ :LQNHO ,NDUXV%HVFKULIWXQJHQ%ODFK 0DOHU6FKZHL]HU%ODFK 0HLHU 3DUWQHU%ODFK 0RELOLDU9HUVLFKHUXQJHQ%ODFK 3L]]D0RELO3DUW\VHUYLFH%ODFK 5DG9|JHOL%ODFK 5HVWDXUDQW/DQGKXV%OL%ODFK 5HVWDXUDQW9LVD9LV%DFKHQEODFK 5R\V.HEDS%ODFK 6WDQR$*0DOHUJHVFKlIW%ODFK 6XWHU2SWLN%ODFK 6WUHEHO0DUWLQ)DKUVFKXOH:LQNHO 7DQ]VFKXOH=UL8QWHUODQG 1LHGHUJODWW :DYH5RFN%ODFK =UFKHU.DQWRQDOEDQN%ODFK 5HLVHEUR+LUW%DFKHQEODFK +HUUHQPRGH+XEHU%ODFK :LUGDQNHQXQVHUHQ6SRQVRUHQXQG ,QVHUHQWHQIUGLH8QWHUVWW]XQJ 'DQNLKUHP(QJDJHPHQWN|QQHQZLU GDV 8QLKRFNH\ LQ %ODFK I|UGHUQ %LWWH EHUFNVLFKWLJHQ 6LH VLH EHL ,KUHQ(LQNlXIHQ
-XQLRUHQ%

1HXH7UDLQHUQHXHU6FKZXQJ 9LHU7UDLQHUIKUHQGLH-XQLRUHQ%YRQ%ODFK)ORRUEDOO(LQH.RQVWHOODWLRQGLHEHLP %ODFKHU8QLKRFNH\YHUHLQHLQPDOLJLVW%LVDQKLQIXQNWLRQLHUWGDV*DQ]HDEHU]LHPOLFK JXWXQGGDV7HDPVSLHOWDPELWLRQLHUWYRUQHPLW 0DUWLQ =DXJJ 'DV DOWH 7HDP PLW GHQ QHXHQ 7UDLQHUQ ZLH VROO GDV IXQNWLRQLHUHQ" 6HLW GHP OHW]WHQ )UKOLQJKDEHQGLH-XQLRUHQ%GUHL QHXHPRWLYLHUWHMXQJH7UDLQHU0DU FR 0DDJ 6HUJLR %HHU XQG 0DUWLQ =DXJJELOGHQPLW3DVFDO*OlVHUGDV QHXH 7UDLQHUTXDUWHWW 'LH -XQJWUDL QHU 0DUFR 0DDJ 6HUJLR %HHU XQG 0DUWLQ=DXJJN|QQHQDXIJURVVH8Q WHUVWW]XQJYRQ3UlVLGHQW6WpSKDQH *HVOLQ6WHSKDQ=ZLFN\GHPDOWHQ 7UDLQHUXQG3DVFDO*OlVHUGHUQRFK HLQ ZHLWHUHV -DKU IU GLH -XQLRUHQ DUEHLWHW]lKOHQ $PELWLRQLHUWH=LHOH 1DFK HLQLJHQ 6WDUWVFKZLHULJNHLWHQ XQG KDUWHQ 7UDLQLQJV NDPHQ GLH IULVFK JHEDFNHQHQ 7UDLQHU LPPHU EHVVHU LQ )DKUW XQG HUNOlUWHQ GHU 0DQQVFKDIWDXFKEDOGGHQ7DULI6R EHVSUDFKHQ7UDLQHUXQG0DQQVFKDIW

GLH=LHOHIUGLHNRPPHQGH6DLVRQ 9LHOH -XQLRUHQ ZROOWHQ HLQHQ 7D EHOOHQSODW]LP0LWWHOIHOGHUUHLFKHQ GRFKGLH7UDLQHUVDKHQDOV=LHOGHQ GULWWHQ3ODW] 6DLVRQVWDUWJHJOFNW 'LH0DQQVFKDIWGHU-XQLRUHQ%EH HQGHWH GLH YHUJDQJHQHQ 6DLVRQ DXI GHP]ZHLWOHW]WHQ7DEHOOHQSODW]$EHU VFKRQLP+HUEVWPDFKWHGLH0DQQ VFKDIWVSLHOHULVFKXQGWHFKQLVFKJURV VH)RUWVFKULWWH,QGHUHUVWHQ5XQGH NRQQWH VLH GUHL 3XQNWH QDFK +DXVH QHKPHQ 'LHV ZDU HLQ ZHQLJ XQ JOFNOLFKGHQQLP6SLHOJHJHQ8VWHU IKUWHQGLH%ODFKHU-XQLRUHQELVGUHL 6HNXQGHQ YRU 6FKOXVV PLW IQI ]X YLHU7RUHQ(QGUHVXOWDWIQI]XIQI ,Q GHU ]ZHLWHQ 5XQGH PXVVWH PDQ JHJHQ1UHQVGRUIXQG:LQNHODQWUH WHQ$XFKKLHUNRQQWHGLH0DQQVFKDIW PLWGUHL3XQNWHQQDFK+DXVHUHLVHQ,Q GHU OHW]WHQ 5XQGH EUDFKWHQ GLH -XQLRUHQOHLGHUQXUHLQHQ3XQNWVWDWW GHUHQ HLQJHSODQWHQ ]ZHL ]XVWDQGH ,P 0RPHQW UDQJLHUHQ GLH -XQLRUHQ % DXI GHP IQIWHQ =ZLVFKHQSODW] /DXW7UDLQHU0DUWLQ=DXJJLVWGLHVHV 5HVXOWDWQLFKWVFKOHFKW(VZlUHMH GRFKHLQEHVVHUHU3ODW]LQGHU7DEHOOH P|JOLFKJHZHVHQ :HJH]XZHLWHUHQ(UIROJHQ ³:LUZROOHQDEHUQRFKPHKU³VDJW 6HUJLR%HHU'DPLWPHLQWHUZDKU VFKHLQOLFK PHKU 3XQNWH GHQQ GLH EUDXFKWPDQXPQRFKYRPIQIWHQ DXIGHQGULWWHQ3ODW]YRU]XVWRVVHQ 'DPLW GDV DEHU HUUHLFKW ZHUGHQ NDQQPXVVGLH'LV]LSOLQLP7UDLQLQJ EHVVHU ZHUGHQ 0HKU .RQ]HQWUD WLRQ EHL7UDLQLQJ XQG hEXQJHQ LVW JHIUDJW 'HQQ QXU PLW 0RWLYDWLRQ XQG.RQ]HQWUDWLRQNRPPWPDQ]XP (UIROJ


:HUEXQJ
(OLWH-XQLRUHQ

(OLWH-XQLRUHQEHUUDVFKHQZHLWHU :DVNHLQHUIUP|JOLFKKLHOWLVWWURW]GHPHLQJHWURIIHQ'LH(OLWH-XQLRUHQYRQ%ODFK)ORRUEDOO KDOWHQWURW]]DKOUHLFKHUDOWHUVEHGLQJWHU$EJlQJHZDFNHUPLWLQGHUK|FKVWHQ-XQLRUHQOLJD 0HKUVRJDUQDFKGHU9RUUXQGHVWHKHQVLHDXIHLQHP3OD\RIISODW] IRUPLHUWH7HDPPHKUXQGPHKU¿Q GHWPGLH6SLHOHUVRDOOPlKOLFK=X VDPPHQZDFKVHQXQGVRDXFKKHLNOH 6SLHOHJHZLQQHQN|QQHQ,QGLHVHQ 3XQNWOHJHQGLH7UDLQHUDNWXHOODXFK HLQHQ*URVVWHLOLKUHU%HPKXQJHQ VFKOLHVVOLFK ZDU GHU VR VSH]LHOOH %OL6SLULW LPPHU GLH +DXSWZDIIH JHJHQVlPWOLFKH*HJQHU -HW]WQXQQLFKWDXIGHQ /RUEHHUHQDXVUXKHQ

&RFR.ROOHU'HU%OLFNGHU3DVVGDV7RU« 5HPR 0DQVHU :LH LVW VR ZDV P|JOLFKNDQQPDQVLFKGDIUDJHQ (VZDUNODUGDVVVLFK%ODFKQDFK $EODXI GHU OHW]WHQ 6DLVRQ QDFK 9HUVWlUNXQJHQ XPVHKHQ PXVVWH GHQQHOI6SLHOHUPLWHLJHQHP1DFK ZXFKV]XHUVHW]HQXQGGDQQLQGHU (OLWH$PLWKDOWHQ]XZROOHQZlUH XQUHDOLVWLVFKJHZHVHQ'LH1HXHQ  6FDOYLQRQL *URN *URWK RGHU 1/%(UVDW]JRDOLH%KOHUKDEHQ VLFKHU PDVVJHEOLFKHQ$QWHLO DP ELVKHULJHQ (UIROJ 'RFK HV PXVV YRU DOOHP HUZlKQW ZHUGHQ GDVV 6SLHOHU ZLH $GDQN $OEHUW XQG 0DUFR0DDJ7ULQNOHU6WHIIHQRGHU 6FKPLGVLFKVWDUNHQWZLFNHOWKDEHQ XQGDEVROXW(OLWH$WDXJOLFKJHZRU GHQVLQG$XFKGHU5HVWGHV7HDPV KROWPHKUXQGPHKUDXIRULHQWLHUW VLFKDQGHQVWlUNHUHQXQGOlVVWIU GLH =XNXQIW *XWHV HUKRIIHQ %H VRQGHUVJHVSDQQWGDUIPDQDXIGLH (QWZLFNOXQJ GHU -XQJHQ 6XUEHU 0HLHUXQGGHPMQJVWHQGHU$GDQN )DPLOLHVHLQ

$XVVWDUNHQ(LQ]HOVSLHOHUQZLUG HLQVWDUNHV7HDP :LFKWLJIUGLHMQJVWHQ(UIROJHZDU DEHUVLFKHUDXFKGDVVVLFKGDVQHX

0LW]XQHKPHQGHU(UIDKUXQJGUIWH YRQ GLHVHP 7HDP LQ GLHVHU 6DLVRQ DOVRQRFKYLHO]XHUZDUWHQVHLQP|J OLFKLVWLP6SRUWMDEHNDQQWOLFKDOOHV 7URW]GHPPXVVXQGZLUGGDV7HDP ZHLWHUKDUWDQVLFKDUEHLWHQGHQQGLH .RQNXUUHQ]VFKOlIWQLFKWXQGJHUDGH MXQJH7HDPV ZLH GDV GHU %ODFKHU VLQGVHKUHPS¿QGOLFKDXI5FNVFKOl JHLUJHQGZHOFKHU$UW'UDQEOHLEHQ KHLVVWDOVRGLH'HYLVH 

 'UHKVFKXVV±XQGVFKRQZLHGHU7RU'LH2IIHQVLYPDVFKLQHOlXIW 


:HUEXQJ
)XQWHDP

:DVVROOGDVEHGHXWHQ" 0LVWHUL|VHUDOV'DYLG/\QFKVXUUHDOHUDOV6DOYDGRU'DOL'DV:LQWHUPlUFKHQGHV)817($0 OlVVWÄ1LJKPDUHEHIRUH&KULVWPDV³DXVVHKHQZLHHLQHQ.RQ¿UPDQGHQDXVÀXJ6FKRQ HUVFKUHFNHQGZDVHQWVWHKWZHQQHLQHJDQ]H0DQQVFKDIWUHLKXPHLQHQ7H[WYHUIDVVW*HWUHX GHP3ULQ]LSDXVGHU3ULPDUVFKXOHKDWWHMHGHU]ZDUGHQOHW]WHQ6DW]YRU$XJHQQLFKWDEHUGHQ *HVDPW]XVDPPHQKDQJ2EXQVLQQLJRGHUEHUVLQQOLFK;0DVRGHU;)LOHVGDV)817($0 ZQVFKWYLHO9HUJQJHQEHLP/HVHQXQGIURKH)HVWWDJH 'LH 5HQQWLHUH ZLHKHU WHQ XQG ERFNWHQ XQWHU GHQ VWUHQJHQ =JHOQ XQG NDPHQ DP +LP PHOV¿UVW ]X 6WLOOVWDQG :HU VROOWH QXQ GLH *HVFKHQNH -D GDV ZDU HLQ 1RWIDOO (LQH NXU]H6HNXQGH]|JHUWH HU XQG JULII QDFK GHP 1DWHO 5DVFK ZlKOWH HU GLH 1XPPHU XQG VDJWHÄ:HQQMHW]WQLFKW HLQ :XQGHU JHVFKLHKW GDQQ PXVV :HLKQDFK WHQ DEJHVDJW ZHUGHQ³ 'DQQOHJWHHUDXI ,P +LQWHUKRI ]XU JOHL FKHQ =HLW UDXQ]WH GLH 6DX]XP)HUNHOĶVLVW ZRKOZLHGHU6FKZHLK QDFKW³XQGVXKOWHVLFK LQ(LQWUDFKW:lKUHQG HVVHQ VDVV LP :RKQ ]LPPHUGLH7RFKWHUDXI GHP.FKHQWLVFK6LH EOLFNWHJHEDQQWDXIGLH ORGHUQGHQ )ODPPHQ GHV.DPLQIHXHUV 'LH .LUFKHQJORFNHQ OlXWHQ &HFLO |IIQHW 1DFKGHPJOHLFKHQ3ULQ]LSHQWVWDQGGDQQDXFKGLHVHV.XQVWZHUNSDVVHQG]XP7H[W VHLQ HUVWHV *HVFKHQN )XQWHDP(LQ6FKQHHJHVW|EHUVXFK PLUGLHGUHL.|QLJHPLW6FKRSSHQ :DV VLFK ZRKO GDULQ WH %ODFK KHLP LQ GHP 6FKPXVR :HLKUDXFKXQG0UUHRGHUVR2GHU YHUELUJW" +PP LVW GDV VSDQQHQG QLFKWDUEHLWHWH'LH6WUDVVHQZDUHQ QRFKEHVVHUHLQhEHUUDVFKXQJVHLPLW 9RUVLFKWLJ|IIQHWHUGLH6FKQXUUHLVVW WLHIYHUVFKQHLWXQGXQSDVVLHUEDU(V ]XVDPPHQEDXEDUHP(QJHOXQGYLHO GDV*HVFKHQNSDSLHUDXIXQG|IIQHW ZXUGH ODQJVDP GXQNOHU 'HU 6WHUQ 6FKRNRODGH³'LHVHU*HGDQNHKDWWH GLH%R['RFKRK6FKUHFNGHU,QKDOW YRQ %HWKOHKHP VFKLHQ NODU YRP DEHUQLFKWODQJH%HVWDQGGHQQGDV OHEW'DVNRPPWGDYRQZHQQPDQ +LPPHOXQG&HFLOIUDJWHQDFKHLQHP 5HQQWLHUJHVSDQQ DP +LPPHO YHU /HEHQVPLWWHOZHLWHUYHUVFKHQNW 6FKRSSHQÄ2KOLHEHU6WHUQVFKLFNH ODQJWHQDFK$XIPHUNVDPNHLW
:HUEXQJ

    
,PSUHVVLRQHQ

²(LQ5FNEOLFNLQ%LOGHUQ ,PSUHVVLRQHQDXVGHPOHW]WHQ-DKU

:LFKWLJHU 6LHJ JHJHQ 7KXQ $QGUHDV 'LHWULFK WULIIW]XP )LJH(LFKHQEHUJHU,PPHUHLQHQ6FKULWW VFKQHOOHU

:HOFKHHLQHhEHUUDVFKXQJ 6FKZHGHQLVWHUQHXW:HOWPHLVWHU

,Q LKUHU HUVWHQ 6DLVRQ 'LH -XQLRULQQHQ $ YRQ %ODFK)ORRUEDOO 


,PSUHVVLRQHQ

'DV8QJODXEOLFKHLVWJH VFKDIIW'LH(OLWH-XQLRUHQ VWHLJHQLQGLHK|FKVWHQDWLR QDOH-XQLRUHQOLJDDXI

,PPHUZLHGHUNUHDWLY'DV )XQWHDPLP*OREL6W\OH

%ODFKV.OHLQHPDFKHQ0XW IUGLH=XNXQIW

:RLVWGLH/FNH" 'DV'DPHQ]LHOWDXIV7RUProfile for Bülach Floorball

Backhand 2004/2005 Nr. 2  

Bülach Floorball goes public

Backhand 2004/2005 Nr. 2  

Bülach Floorball goes public