Page 1


Српски архитекти 2000-2010

Издавачи Инжењерска комора Србије и Друштво архитеката Београда Приређивач, иницијатор пројекта Ана Ковенц-Вујић Ликовни и технички уредник Ален Спахић Редакција Иван Рашковић, Милан Ђурић и Зорица Савичић Рецензент др Александар Кадијевић Превод на енглески језик Никола С. Крзнарић Штампа Ексцелзиор доо, Издавачко графичко предузеће Нови Београд, Зарије Вујошевића 55 Издање су помогли Инжењерска комора Србије, DIEMME, ZUMTOBEL Тираж 700 примерака Прво издање, 2011, Београд

Serbian Architects 2000-2010

Publishers Serbian Chamber of Engineers and Association of Belgrade Architects Editor in chief, project initiator Ana Kovencz-Vujić Art and technical design Alen Spahić Editorial board Ivan Rašković, Milan Đurić and Zorica Savičić Review Dr. Aleksandar Kadijević English translation Nikola S. Krznarić Printed by Excelsior doo, Publishing & Printing Novi Beograd, Zarije Vujoševića 55 Publication support Serbian Chamber of Engineers, DIEMME, ZUMTOBEL Printed copies 700 The first edition, 2011, Belgrade

ISBN 978-86-903247-7-4


Садржај

Пријатељи из другог света Иван Куцина

Рецензија

Увод

Др Александар Кадијевић

Проф. др Драгослав Шумарац

8

6

О апокалиптичном тону усвојеном недавно у српској архитектонској критици

Плесање у ритму времена Иван Рашковић

Борислав Петровић 30

12

22

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

223-253

195-222

165-194

129-164

111-128

91-110

77-90

55-76

2002

2001 47-54

Српски Aрхитекти 2000-2010

2000 41-46

|00||


Contents Preface

Review

Prof. Dr. Dragoslav Šumarac

Dr. Aleksandar Kadijević

7

9

Dancing in the Rhythm of Time On a Newly Arisen Apocalyptic Tone in Serbian Architectural Criticism Ivan Rašković Borislav Petrović

Friends from Another World

13

31

Ivan Kucina

23

2000 41-46

||10|

2001

2002 47-54

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

55-76

77-90

91-110

111-128

129-164

165-194

195-222

223-253

Serbian Architects 2000-2010


Увод Председник Инжењерске коморе Србије Проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж.

Књига Српски архитекти 2000-2011 представља значајан прилог грађи за историју стваралаштва истакнутих српских архитеката у земљи и иностранству у периоду политичке и економске транзиције у задњих десет година. Поменута књига садржи податке везане за неколико десетина савремених објеката српских аутора. Личне специфичности, као и афинитети обележили су ауторима каријере и њихов градитељски израз. Препознавајући књигу Српски архитекти 2000-2010, као представника значајних архитектонских остварења за време транзиције, Инжењерска комора Србије је у оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката од интереса за чланове Коморе подржала овај пројекат.


Preface President of Serbian Chamber of Engineers Prof. Dr. Dragoslav Ĺ umarac, BEng

The book Serbian Architects 2000-2011 represents a distinctive contribution to the sources for the history of creative work of outstanding Serbian architects in the country and abroad in the period of political and economic transition during the past ten years. The book contains the data relating to dozens of contemporary objects by Serbian authors. Personal characteristics, as well as affinities marked the careers of the authors and their architectural expression. Having found that the book Serbian Architects 2000-2010 is a representative work of the best architectural achievements during the period of transition, Serbian Chamber of Engineers supported this project within its Competition for the co-financing of the projects of interest to the memebers of the Chamber.

6|7


Рецензија Др Александар Кадијевић

У сарадњи са Инжењерском комором и Друштвом архитеката Београда, арх. Ана Ковенц-Вујић је амбициозно иницирала и успешно приредила исцрпну промотивну монографију Српски архитекти 2000-2010. Као својеврсни документ о дометима савремене српске архитектуре, превасходно посвећен делатности средње генерације пројектаната, књига представља користан прилог јавној популаризацији и стручној проблематизацији њихових идеја, инаугурисаних у уводној деценији двадесетпрвог столећа. Настављајући несебично да афирмише рад својих колега, арх. Ковенц Вујић и овом приликом оформљује прегледан пресек рада наших најпродуктивнијих стваралаца. Настојећи да ојача њихов ауторитет као продуховљених интелектуалаца и креатора хуманије средине, успешно се супротставља агресивним покушајима транзиционих елита да их претворе у сервилне, прагматично дезидеологизоване послушнике. Након надахнутих, критичко - ретроспективних проблемских огледа признатих протагониста савремене српске архитектуре (Рашковића, Петровића и Куцине), у хронолошком низу се путем адекватних фотографија представљају дела која су обележила прву деценију нашег века. Заступљена су сва релевантна остварења најразличитијих намена, типова и идејно-естетских усмерења. Отуд се ова брижљиво сачињена селекција (за разлику од многих ранијих), може сматрати објективном и непристрасном, уједно обухватном и реперезентативном, преко потребном за ширу промоцију нашег савременог градитељског стваралаштва.


Review Dr. Aleksandar Kadijević

In cooperation with the Serbian Chamber of Engineers and the Association of Belgrade Architects, Ana Kovencz-Vujić, B. Arch, initiated with ambition and successfully edited a comprehensive promotional monograph Serbian Architects 2000-2010. As a peculiar document of the achievements of Serbian architecture, primarily dealing with the activities of middle-aged generation of designers, the book represents a valuable contribution to the public popularization and professional exposure of their ideas inaugurated in the first decade of the twenty-first century. Promoting unselfishly and continually the work of her colleagues, Arch. Kovenc-Vujić, gives here again a well laid out review of the works of our most productive designers. In an effort to stress their self confidence as sophisticated intellectuals and creators of more humancentered environment, she successfully opposes aggressive trends of transitional elite groups to make them servile, pragmatic and de-ideologized docile persons. After inspired, critical-retrospective problem-oriented essays of outstanding protagonists of contemporary Serbian architecture (Rašković, Petrović and Kucina), chronologically listed, together with adequate photos, there are the works that marked the first decade of our century. Well-represented are all the relevant multi-purpose works, types and conceptual-aesthetic trends. That is why this carefully edited selection (apart from many previously presented ones) can be considered an objective and unprejudiced, at the same time comprehensive and representative one, vitally necessary for a wider promotion of our modern architectural creative work.

8|9


2004


78 | 79

Објекат Института Универзитета БОКУ | Schwalm-Theiss und Gressenbauer ZT. GmbH: Горан Јаковљевић Беч, Аустрија | Фотографије: Манфред Сеидл

BOKU University building | Schwalm-Theiss und Gressenbauer ZT. GmbH: Goran Jakovljević Vienna, Austria | Photos: Manfred Seidl


2005


92 | 93

Породична kућа | Дејан Миљковић, Јован Митровић Београд, Србија |Фотографије: Ј. М. и Д. М Family House | Dejan Miljković, Jovan Mitrović Belgrade, Serbia | Photos J. M. and D. M.


96 | 97

Међународни путнички пристан на Сави | Милан Ђурић, Александру Вуја Београд, Србија | Фотографије: М. Ђ. и А. В.

The International Itinerary Dock on the Sava River | Milan Djurić, Aleksandru Vuja Belgrade, Serbia | Photos: M. Đ. and A. V.


2007


Конгресни центар “Брдо” БЕВК ПЕРОВИЋ архитекти Марија Бевк Васа Перовић Андреј Укмар Словенија Фотографије: Миран Камбич

Congress Center “Brdo” BEVK PEROVIĆ architects Mаtija Bevk Vasa Perović Andrej Ukmar Slovenia Photos: Miran Kambič


130 | 131


Пословна зграда “Текcтил” Cтудио НЕО_АРХИТЕКТИ Снежана Веснић Владимир Миленковић Ужице, Србија Фотографије: Никола Вукашиновић

Commercial Building “Textil” Studio NEO_ARHITEKTI Snežana Vesnić Vladimir Milenković Užice, Serbia Photos: Nikola Vukasinović


132 | 133


Управна зграда комплекса лабораторија Министарства пољопривреде Републике Србије АГМ: Маријан Ђулинац , Борислав Петровић, Иван Рашковић, Александар Томић, Нада Јелић, Александар Костић Београд, Србија | Фотографије:Владимир Поповић


134 | 135

Head Office of Laboratory Complex of the Ministry of Agriculture of Republic of Serbia Office AGM: Marijan Djulinac , Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić, Nada Jelić, Aleksandar Kostić Belgrade | Photos:Vladimir Popović


Хотел Холидеј Ин и Експо XXI Владимир Лојаница Београд, Србија Фотографије: Владимир Поповић

Hotel Holiday Inn and Expo XXI Vladimir Lojanica Belgrade, Serbia Photos: Vladimir Popović


136 | 137


Социјално становање Зоран Абадић Душан Миловановић Ваљево, Србија Фотографије: З. А.

Social Housing Zoran Abadić, Dušan Milovanović Valjevo, Serbia Photos: Z. A.


138 | 139


2008


172 | 173

Воћна и енергетска фарма на јавном тргу Stealth Unlimited: Ана Џокић Марк Нилен a5 arkitekter: Ингалил Нарингбауер Mаријетица Потрч Квинста, Шведска Фотографије: Stealth Unlimited, М. Потрч

Fruit and Energy Farm on Public Square Stealth Unlimited: Ana Džokić Marc Neelen a5 arkitekter: Ingalill Nahringbauer Marijetica Potrč Qwinsta, Sweden Photos: Stealth Unlimited, M. Potrč


186 | 187

Пет вишепородичних кућа Јован Сарић Ружица Сарић Београд, Србија Фотографије: В. В.

Five Multi – dwelling Houses Jovan Sarić Ružica Sarić Belgrade, Serbia Photos: V. V.


2009


Хотел “Центар” Бранислав Митровић Јелена Кузмановић Игор Пантић Немања Зимоњић Огњен Крашна Синиша Таталовић Нови Сад, Србија Фотографије: Студио Мит-арх

Hotel “Centar” Branislav Mitrović Jelena Kuzmanović Igor Pantić Nemanja Zimonjić Ognjen Krašna Siniša Tatalović Novi Sad, Serbia Photos:Studio Mit-arh


198 | 199


Пословни центар Еуропоинт | Cтудио АРЦВС Подгорица, Црна Гора | Фотографије: АРЦВС

Commercial Building Europoint | Studio ARCVS Podgorica, Montenegro | Photos: ARCVS


206 | 207


Пословни објекат Анекс Горан Војводић Александар Хрњез Београд, Србија

Business Building ANEKS Goran Vojvodić Aleksandar Hrnjez Belgrade, Serbia


212 | 213


236 | 237

Студентски апартмани / радионице “Тера Паноника” “Аутори” Дијана Новаковић Маја Трбовић Александра Никитин Душан Ненадовић Мокрин, Кикинда, Србија Фотографије: Владимир Сретеновић

Student Apartmants / Workshops “Terra Panonica” “Authors” Dijana Novaković Maja Trbović Aleksandra Nikitin Dušan Nenadović Mokrin, Kikinda, Serbia Photos: Vladimir Sretenović

Serbian Architects 2000-2010  

Publication of ten years of serbian architects work during social and cultural transition period.

Serbian Architects 2000-2010  

Publication of ten years of serbian architects work during social and cultural transition period.

Advertisement