Page 1

วานมงคล กวักแมทองใบ เปนวานมหานิยม เหมาะที่จะปลูกไวหนาบานหรือรานคาขาย ดูแลวสวยงาม จึงดึงดูดใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ เรียกโชคลาภเขาราน เขาบาน ไมขาด

บานสวนผัก

กวักรางเงิน เปนวานมหานิยม เหมาะที่จะปลูกไวหนาบานหรือรานคาขาย ดูแลวสวย งาม จึงดึงดูดใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ เรียกโชคลาภเขาราน เขาบาน ไมขาด กวนอิมทอง เปนไมนําทองและของมีคาเขามาสูคนในบานดังนัน้ จึงถือวาเปนไมมงคลนาม นอกจาก นี้ยังมี ความเชื่ออีกวาเปนตนไมที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใชประกอบ ในพิธีบูชา พระเจา และพิธี ที่เปนศาสนาไดดียงิ่ นัก ตําแหนงที่ปลูกและผูปลูก เพื่อเปนสิริมงคล แกบานและผูอาศัย ควรปลูก ไวทางทิศตะวันออก

ผักสลัดพันธตางประเทศ บานสวนผัก

เศรษฐีเรือนกลาง มีประโยชนในดานปองกันสรรพภัย และยังเปนไมเสี่ยงทาย หากเลี้ยง แลว เจริญงอกงามดี ผูเลี้ยงก็จะมีความเจริญรุงเรืองเชนเดียวกันกับวาน •

เศรษฐีเรือนใน มีประโยชนในดานปองกันสรรพภัย และยังเปนไมเสี่ยงทาย หากเลี้ยง แลว เจริญงอกงามดี ผูเลี้ยงก็จะมีความเจริญรุงเรืองเชนเดียวกับวาน

บานสวนผัก ปลูกพืชผักดวยวิธีเกษตรอินทรีย ไมใชสารเคมีในทุกขั้นตอน คัดเลือกเมล็ดพันธไดคุณภาพปลอดภัยจากการคลุกสารเคมีและยาฆา เชื้อรา ใชสารสกัดและปุยจากชีวภาพทั้งสิ้น

เศรษฐีกานทอง มีประโยชนในดานปองกันสรรพภัย และยังเปนไมเสี่ยงทาย หากเลี้ยง แลว เจริญงอกงามดี ผูเลี้ยงก็จะมีความเจริญรุงเรืองเชนเดียวกับวาน มหาลาภ มีคุณประโยชนดา นเมตตามหานิยม ปลูกไวยอมเกิดลาภผลทวีคูณหลาย ประการ มักปลูก เปนตนไมเสี่ยงทาย หาก เจริญงอกงาม ออกดอกดกดี ผูปลูกมักจะ ไดลาภจากการเสี่ยง โชคเสมอในทาง กลับกันหากวาตนอับเฉาไมออกดอกเปนลางบอก เหตุวาจะอับโชค เสียทรัพย

กรีนโอก (green oak)

เรดโอก (red oak)

วานชื่อมงคล เสริมบารมี ตนไมมีความผูกพันกับมนุษย ตามความเชือ่ แตโบราณมาตัง้ แตสมัย อดีตจวบจนถึงปจจุบัน เชื่อแนวา ตนไมทุกชนิดใหคุณคา และเปนมงคลกับผูปลูกทั้งสิ้น

ไชยมงคล เปนวานทรงอํานาจชวยคุมครองปองกันภัยใหกับผูปลูกเลี้ยงจนตลอดบริเวณบานเรือน วมีสรรพคุณเปนยาใชกนิ หรือตําพอกแผลถอนพิษแมลงสัตวกันตอยไดดี

วานมงคลที่ บานสวนผัก นี้ เปนวานมงคลในแนวทางคาขาย ทําธุรกิจ มั่งคั่งร่ํารวย เสริมทรัพย เสริมเมตตามหานิยม นิยมเลี้ยงทัง้ ตามบานเรือน หนารานคา ในที่ทาํ งาน เพราะเปนตนไมที่ไมตอ งการการดูแลมาก และยังสวยงาม เหมาะใหเปนของขวัญแกกัน และยังเปนตนไมเสี่ยงทายได หากผูใดปลูกตนไมไดสวยงอกงามดี หนาที่การงานและ การเงินก็จะงอกงามตามไปดวยเชนกัน

เพชรนารายณ เปนวานที่ใหคุณทางมหานิยม เปนสิริมงคลแกบาน และรานคาขาย โดยทั่วไป เชื่อกันวาเปนนะจังงัง ทําใหผูที่ตอ งการมาตอวา ตอขานกลับเปน พูดดี คือมารายจะกลายเปนดี รางนาก เปนวานเมตตามหานิยม หากปลูกในรานคาจะทําใหมีลูกคาเขารานมากขึ้น นางคุม เชื่อวาวานนางคุมเปนวานที่มีความมงคลทางดานคุมครองปองกันอันตรายตางๆ ถาปลูกไวในบานจะมีคุณทางปองกันไฟไหมได จะคุมครองใหบา นและผูเปนเจาของ รอดพนจากการถูกไฟไหม

บัตเตอรเฮด (butter head)

บัตตาเวีย (batavia)

http://bansuanpak.exteen.com/ Email : bansuanpak@gmail.com


เรื่องของผักปลอดสาร บานสวนผัก เลือกปลูกผักแบบวิธีเกษตรอินทรีย เพราะสาเหตุใด ผักไรสารพิษ และ ผักเกษตรอินทรีย หรือ (Organic plant) คืออะไร หมายถึงการปลูกพืชผักโดยไมใชปุยเคมี ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืชและฮอรโมนสังเคราะห ในทุกขั้นตอนการปลูกพืช ใชนา้ํ หมักชีวภาพ ปุยชีวภาพ ปุยพืชสด ปุย คอก ขุยมะพราว ซึ่ง เปนอินทรียวัตถุซึ่งมีการยอยสลายตามธรรมชาติไมทําลายระบบนิเวศนแวดลอมใกลเคียง และไมทําใหดนิ เสื่อมโทรม ทั้งยังไมทิ้งสารตกคางไวในพืชผักที่ใชรบั ประทาน ซึ่งเปน อันตรายกับผูปลูกและผูบริโภค ผักปลอดสารพิษและผักอนามัย คืออะไร หมายถึงการปลูกพืชผักโดยมีการใชปุยเคมี ยาฆาแมลง สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ยาฆาหญา แตมีเงื่อนไขวาตองเปนสารชนิดที่มีการตกคางในระยะสั้น และตองหยุดใชสารดังกลาว กอนวันเก็บเกี่ยวตามระยะ เวลาที่กําหนด ผลผลิตที่ไดนั้นปลอดภัยจากสารพิษมากนอย เพียงใดนั้นมีหนวยงานของรัฐรับรองคือ กรมสงเสริมการเกษตร(รับรองผักปลอดสารพิษ) และ กรมวิชาการเกษตร(รับรองผักอนามัย) มาตรฐานที่ใชเรียกวา MRL (Maximum Residue Limit) และทั้งสองหนวยงานใชเกณฑกําหนดตามหลักการขององคการอนามัยโลก ผักปลอดสารพิษและผักอนามัย มีสารพิษตกคางหรือไม จากหลักเกณฑการตรวจสอบสารพิษตกคางในพืชผักนั้น หนวยงานรับรองวามีสารพิษ ตกคางไมเกินขีดที่เปนอัตราย นั่นแปลวาอาจจะไมมีเลย หรือมีนอ ยมากไปจากถึงระดับที่ ยังไมเกินปริมาณที่กําหนดทั้งนี้ยังไมไดมองถึง ภาพรวมของการตกคางในรางกายเมื่อมีการ บริโภคเปนระยะเวลายาวนาน วิธีรับประทานผักเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี 1.เลือกซื้อผักไรสารพิษและผักปลอดสารพิษ 2.เลือกรับประทานผักพื้นบานบางเพราะใชเคมีนอยกวาผักเศรษฐกิจ 3.พิจารณาถึงขนาดและรูปรางของพืชผักนั้นๆ วาใหญโตงามเกินความเปนจริงหรือไม เพราะปจจุบันมีการใชปุยและฮอรโมนสังเคราะหกับผักผลไมมากขึน้ เพื่อใหผักผลไม อวบอวนสวยนารับประทาน 4.ลางผักสดดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง และคลี่ถูใบ หรือลางดวยการใชน้ําก็อกไหลผานผัก นานอยางนอย 2-3 นาที หรือใชสารละลายอืน่ ๆ แลวนําผักสดมาลางดวยน้ําสะอาดอีก ครั้ง ก็สามารถลดหรือขจัดพิษภัยตางๆ ใน ผักสดออกไดมากขึ้น ใชน้ํายาลางผัก ใชน้ําเกลือ (เกลือ 2 ชอนโตะพูน ตอน้าํ 2 ลิตร) ใชน้ําโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 4 ลิตร) ใชน้ําสมสายชู (น้ําสมสายชู ครึ่งถวย ตอน้าํ 4 ลิตร) ผักสลัดทีบ่ านสวนผัก ทานสดไดคณ ุ ประโยชนมากหวานกรอบ เพาะดวยเมล็ดพันธ คุณภาพดีไมมีการดัดแปลงพันธุกรรมพืช(Organic seeds) Red Oak มีกากใยอาหารมากชวยลางผนังลําไส กําจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระอันเปน สาเหตุของการเกิดมะเร็งในลําไสได Butter Head บํารุงสายตา บํารุงเสนผม บํารุงประสาท บํารุงกลามเนือ้ บํารุงผิว และชวย ลดคอเรสเตอรอล Green Oak ชวยในการสรางเม็ดเลือด บํารุงสายตา บํารุงเสนผม บํารุงประสาท และ กลามเนื้อ

ตารางเปรียบเทียบวิธีการปลูกพืชผัก

ผักสลัดตางประเทศทีบ่ า นสวนผักปลูกเชน เรดโอก, กรีนโอก,บัตเตอรเฮด,บัตตาเวีย ปลูกในดินไดหรือ ตนกําเนิดของผักสลัดเหลานี้ลวนมีการปลูกในดินทัง้ สิ้น ลักษณะการปลูกพืชก็คลายๆ กับ ชาวสวนในประเทศไทย มีการยกรองแปลงปลูกเชนเดียวกัน ในประเทศไทยมีการปลูก อยางแพรหลาย เชนที่อาํ เภอ วังน้าํ เขียว จังหวัดนครราชสีมา และที่ดอยอางขาง จังหวัด เชียงใหม เปนตน สาเหตุใดผักสลัดตางประเทศที่ปลูกในประเทศไทย จึงเห็นปลูกกันในน้ําเปนสวนใหญ ที่ เรียกวาระบบ ไฮโดรโปรนิกส หรือผักไรดินนัน่ เอง กําเนิดของผักไรดินนั้นมาจากประเทศอิสลาเอล เนื่องจากภูมิประเทศเปนทะเลทราย แหง แลง รอนจัด จนไมสามารถปลูกพืชไดหลากหลาย จึงมีความจําเปนทีต่ องใชเทคโนโลยีเขา ชวย และเมือ่ เห็นผลผลิตงอกงามดี จึงมีการแพรหลายไปในประเทศตางๆ ในเชิงพาณิชย ในประเทศไทยเหมาะจะปลูกผักสลัดตางประเทศโดยวิธีใด ดินที่มีความอุดมสมบูรณในประเทศไทยนั้นสามารถปลูกผักสลัดตางประเทศไดแนนอน เพียงแต ตองมีการพรางแสงลดความรอน เพิ่มความชุมชื้นใหผักเมื่ออยูในภาวะอากาศรอน จัดๆ และสรางโรงเรือนกันแมลง เพื่องดเวนการฉีดยาฆาแมลงเทานัน้ สวนการปลูกพืชไรดินนั้นก็สามารถทําไดเชนกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ของพืน้ ที่ ปลูก หรือความชอบของผูปลูกนั่นเอง

แผนที่ราน บานสวนผัก

http://bansuanpak.exteen.com/ Email:bansuanpak@gmail.com

BANSUANPAK  

BANSUANPAK BROCHURE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you