Page 1

PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat®-ok országos hálózatának kiépítése, működtetése Klein Marianna szakmai vezetőt helyettesítve Kiss Gábor Boldizsár projektmenedzser, Budapesti Művelődési Központ


Budapesti Művelődési Központ a főváros közművelődési szakmai fejlesztő, szolgáltató, tanácsadó, dokumentáló intézménye országos hatókörrel • fejlesztő programok az ötlettől – kipróbálás – nemzetközi jó gyakorlatokkal történő összehasonlítás – fejlesztés – adaptációra felkészítés – hálózatban történő működtetésig, esetenként forrásbevonás – továbbítással


Felnőttképzési szolgáltatások bevezetésének támogatásával • a közművelődési intézményrendszer tevékenységének bővítése, • új források elérhetővé tétele (pl. pályázási lehetőség), • új célcsoportok elérése, • meglévő közönség új szolgáltatásokkal történő kiszolgálása A sikeres működtetéshez • országos szintű help-desk szolgáltatás kínálása


Előzmény

• I. PALLÓ projekt (HEFOP, 2005-2007) célja: a közművelődési intézményekben folyó felnőttképzési információs tanácsadás kidolgozása és mintaprojektként bevezetése (ötlettől a működő rendszerig), távlatilag hálózati szintű elterjesztésének lehetőségével • A projekt sikerét mutatja, hogy a fejlesztés mindhárom eleme azóta is sikeresen működik, és a TÁMOP (2007-2013) időszakában multiplikálható: • Felnőttképzési konzulens képzés, információs rendszer, PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat


A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 Innovatív kísérleti foglalkoztatási program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


TÁMOP 1.4.3-08/2-2009-0003

• Projekt címe: „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának kiépítése” • Cél: az elért eredmények disszeminációja, adaptáció lehetőségének kidolgozása, felkészítés, szakmai módszertani segítség biztosítása » felnőttképzési tájékoztató szolgálatok beindításának és működtetésének támogatása a közművelődési intézményekben • Megvalósítás ideje: 2009. 09. 01. – 2011. 02. 28. + 5 év • Támogatás összege: 23 686 230 Ft (90 000 EUR)


TÁMOP 1.4.3-08/2-2009-0003

• Kedvezményezett: Budapesti Művelődési Központ • Felhívásra jelentkezett együttműködő partnerintézmények: – Békés Városi Kulturális Központ – Debreceni Művelődési Központ – XIII. kerületi Közművelődési Nonprofit Kft., Budapest (Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda) – Veszprém Megyei Közművelődési Intézet – változás: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Veszprém


Célja • foglalkoztathatóság növelése, a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérés támogatása érdekében • (kulturális folyamat) az egyén életminőségének emelése érdekében


Indokoltság

• a felnőttképzésre fordított források megtérülése hatékonyságának emelése érdekében erősíteni kell a hozzá kapcsolódó humán szolgáltatásokat • a szektor szereplői közötti információáramlás önmagától nem működik, bekapcsolódást hátráltató információhiány a lakosságnál • az aktorok között együttműködésre (közvetítő szerepre) van szükség


A közművelődési intézményrendszer szerepe az egész életen át tartó tanulásban • elérnek más, hivatali szervek által nehezen elérhető rétegeket is (pl. hátrányos helyzetű célcsoportokat indirekt módszerekkel) • alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtanak • kiépített hálózat (infrastruktúra, humán erőforrás, IKT támogatott információs szolgáltatás) és klientúra (elfogadottság) a fővárostól a kistelepülésekig (2900 szervezet)


Pályakezdő Egyenlő esélyű hozzáférés

Képző intézményt kereső

Pályát módosító PALLÓ Pályainformáció nyújtás

Állást kereső

Képzést kereső Speciális élethelyzetű


Jogi környezet Közoktatás

• igénybe vehető támogatások • jogszabályok Pályaorientáció,

pályakorrekció

• középfokú, felsőfokú • iskolaválasztás

Felnőttképzés • OKJ, nyelvi, akkreditált • képzésválasztás

• Foglalkozások (8 000) • átképzés

PALLÓ hálózat Interszektorális működés

Szakképzés • szakképesítések • Vizsgakövetelmények

Munkaügy • képesítési előírások • álláskeresési technikák • gyakornok, gyakorlat, önkéntesség

Együttműködés kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel • továbbirányítás


Indokoltság

• hivatalos intézmények és szervezetek munkáját kiegészítik, támogatva azok szakmai céljait • becsatornázzák a lakossági célcsoportot a felnőttképzés szereplői felé • közoktatásból kikerülőtől a pályamódosító, nyugdíjkorhatárhoz már közel állóig széles korcsoportkat szólít meg speciális, személyre szabott szolgáltatásokkal és információkkal


A projekt elemei

• A modell alkalmazásának lehetőségét megalapozó előzetes felmérés az intézmények felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan - kérdőív • Felkészítő program a partnerintézményekben - módszertani bemutató • A modell adaptációjának, alkalmazásának kidolgozása – szakmai módszertani kézikönyv kiadása • Konzulensi munka támogatására internetes információs rendszerhez történő csatlakozás – régiós aloldalak létrehozása


A projekt elemei • Humánerőforrás-fejlesztés: Közművelődési szakemberek felkészítése információs tanácsadói munka ellátására Felnőttképzési konzulens akkreditált képzés (90 órás) • A szolgálatok célcsoport-elérési koncepciójának kidolgozása, egységes arculat kialakítása • Tájékoztató kiadványok szerkesztése • Központi szakmai szolgáltatás működtetése – help desk • Szakmai döntéshozók felé javaslat a modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására


Eredmények HEFOP • a közművelődési intézmények felnőttképzési intézményakkreditációját támogató TÁMOP konstrukció kötelező eleme a felnőttképzési tájékoztató szolgáltatás bevezetése és működtetése


Eredmények • A közművelődési intézmények, kapcsolódó szervezetek tájékoztatása érdekében szakmai módszertani nap rendezése a négy partnerintézményben, régióban – kapcsolatfelvétel a helyi szektorok szereplőivel, HEFOP disszemináció • PALLÓ Adaptációs útmutató (72 oldalas kiadvány) szerkesztése – írott és elektronikus formában is elérhető


• praktikus kézikönyv a lakossági felnőttképzési tájékoztató szolgálat kialakításáról és működtetéséről • a működési protokoll leírása melyet a márkanév-tulajdonos elvár


• közművelődési megyei szakmai szolgáltatók • művelődési központok • ifjúsági irodák • családsegítők • TÁMOP 3.2.3-08/1 és -09/1 kedvezményezett, felnőttképzési intézményakkreditálás előtt állók


Eredmények • A projekt ideje alatt 8 fő végezte el a frissített 90 órás akkreditált felnőttképzési konzulens képzést (részben e-learning) • www.felnottkepzesinfo.hu országos internetes tartalomszolgáltatás régiós aloldalai saját aldomain névvel működnek


Eredmények • Az irodák egységes arculattal jelennek meg (pl. tájékoztató szóróanyagok esetében) • PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok megnyitása a négy együttműködő intézményben 2010 őszén • Központi help-desk működtetése (módszertani szolgáltatás) a BMK munkatársainak mentorálásával


Békés


Debrecen


Iránytű - Budapest


Veszprém


Kรถzponti help-desk รšjbuda - Budapest


Eredmények • Tájékoztató kiadványok: – „A PALLÓ-modell” – Felnőttképzési iránytű (lakosságnak szóló információs kiadvány)


Eredm茅nyek telev铆zi贸s vide贸 spotok


Eredmények • A modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására tett javaslat – szakértői anyagok elkészítése a kulturális/oktatási, foglalkoztatási, szociális ágazatra vonatkozóan > összefoglaló lobby-anyag • A „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat®” védett márkanév, használata feltételekhez kötött (egy lakossági és szakmai körökben egyaránt elismert programhoz csatlakoztak partnereink)


Javaslatok • Felsőoktatásban váljék az életpálya-tanácsadás rendszere egy kredit értékű elemmé • Kulturális (1997.évi CXL) törvényben nevesítődjék a felnőttképzési és pályainformációs szolgáltatás mint közművelődési tevékenység, önálló közművelődési normatíva LLL és LWL célokhoz kötése • Tárcánként (szociális, oktatási–kulturális, munkaügy) koordináló szakmai szolgáltató kinevezése az interszektorális működtetés érdekében, finanszírozással


Eredmények projektzárást követően • Projekten kívül további partnerünk csatlakozott a „PALLÓ” hálózathoz – Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Bp.


Eredmények projektzárást követően

a Nemzeti Pályaorientációs portál tartalomszolgáltatója Államilag garantált információkat tartalmazó pályainformációs rendszer


Eredmények projektzárást követően • A modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására tett javaslat – Nemzeti Pályaorientációs Tanács ülésén ismertetés – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat • tervezett Nemzeti Életpálya-tanácsadási Rendszer alrendszere • nemzetközi projektpartnereinek ismertetés

– Nemzeti Erőforrás Minisztérium • Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság • Felsőoktatás Fejlesztési Főosztály


Támogatást nyújtó kompetencia szintje (Sz)

Életpálya tanácsadás szakpolitikai kockák pályapszichológiai tanácsadás

65

év

<

r ve l i s ~”

e” g a

pályatanácsadás

pályainformáció nyújtás

t( ú et

t)

Él

Célcsoportok (CCs) egyén Borbély-Pecze 2010

kiscsoport

csoport

közösség

társadalom


pályap pályain szi formác pályataná csadás tanácsa chológiai ió nyújtás dás

Szolgáltatást nyújtó kompetencia szintje (Sz)

Életpálya tanácsadás szakmai tevékenységi kockák és alcsoportjai t) t( e Él

3-6< üléses egyéni tanácsadás (Wiegersma 3. szint) önértékelő eljárásokkal és tesztekkel

Tanácskérővel és családtag(okk)al konzultáció vezetése, esetlegesen terápiás elemek beemelésével

3-6< üléses egyéni tanácsadás (Wigersma 2 szint) önértékelő eljárásokkal

Tanácskérővel és családtag(okk)al konzultáció vezetése

pályainformáció nyújtás személyesen vagy elektronikusan egyénileg

Információkérő és családtag(ok) egyidejű tájékoztatása

egyén

kiscsoport

Csoportos tanácsadás pszichológusi eszközökkel kiegészítve, esetleges terápiás elemekkel

Csoportos pályatanácsadáspályaorientáció

Csoportos tájékoztatás

csoport

Célcsoportok (CCs)

Közösségfejlesztési tanácsadás

Közösségfejlesztési tanácsadás

Lakossági fórum, börze, elektronikus csatornák

közösség

Életpálya tanácsadás / LLG népszerűsítése, társadalmi hasznosságának megértetése társadalmi szintű kulcsüzenetek megfogalmazása az aktív életpályáról Az életpálya tanácsadás tartalmának és a segítés módjainak megismertetése és megértetése a lakosság minden csoportjával

társadalom


Tapasztalataink a hálózati működésről

• A hálózatban történő működés számos előnnyel de bizonyos kötelezettségekkel is jár! • Időt, pénzt, munkát lehet megtakarítani • A hálózat tagjai tapasztalataik, eredményeik megosztásával erősítik magát a hálózatot, egymás munkáját • Egy hálózat addig működik, amíg tagjai – lazább vagy szorosabb – kapcsolatban vannak egymással is, és a csomóponttal


Tapasztalataink az adaptáció folyamatáról

• Az adaptáció folyamata (több lépcsős, fokozatos) megfelelően került felépítésre • Az egyes programelemek támogatták a felnőttképzési szolgáltatás kialakítását az intézményekben • Kipróbált, bevált módszerek, eszközök alkalmazása, folyamatos mentorálás biztosította a magas szakmai támogatást • Az adaptációra elegendő idő állt rendelkezésre • A partnerek kellő motivációval rendelkeztek


Tapasztalataink a tevékenység bevezetéséről

Nem volt problémamentes az új tevékenység bevezetése minden intézményben, okai lehettek: • a felnőttképzés és szolgáltatásai időigényes, állandó, folyamatos felkészültséget igénylő munkát követel meg • nagy leterheltséggel dolgoznak a szakmai munkatársak (TÁMOP pályázatok) az intézményekben, a tanácsadás pedig rendszeres, fix időbeni munkavégzést jelent A helyi adottságok figyelembevétele mellett kellett a kritériumoknak megfelelő irodát kialakítani


A projekt szakmai megvalósítói

• Klein Marianna a projekt szakmai vezetője • a központi PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat tanácsadói és a help-desk mentorai: Csák Orsolya, Egervári Krisztina, Makk Katalin • A BMK pénzügyi, információs munkatársai • Külsős szakértőink, oktatóink • Kiss Gábor projektmenedzser Köszönet Margittai Katalin igazgató asszonynak a program támogatásáért!


Tovรกbbi informรกciรณ

www.pallo.bmknet.hu

PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése, működtetése  

PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése, működtetése

Advertisement