Page 1


NA SIEŤ STARKÁ

Čo bude tematikou nášho kurzu? Naše kurzy sa uskutočnia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska republika – Slovenská republika 2007-2013 v mestách a lokalitách poblíž hraníc dvoch susedných štátov – v Komárne, Štúrove, Komárome a Budapešti. Kurzy sú organizované formou workshopov. Sú to vlastne malé pracovné skupiny, ktoré veľmi efektívne sa dokážu venovať osvojeniu a precvičovaniu danej problematiky. K účasti nie je potrebné mať žiadnu prípravu, žiadne základné vzdelanie alebo poznatky z oblasti informatiky. Počas 25 hodín kurzu zúčastnení dokáže si osvojiť základné informácie o počítači a o internete. Naučí sa, ako počítač zapnúť a vypnúť, ako používať myš a klávesnicu. Po absolvovaní dokáže spustiť program, naučí sa, čo znamená okno programu a čo sa dá s ním urobiť, zoznámi sa s Panelom úloh, kde sa môže prepínať medzi jednotlivými spustenými programami. Oboznámi sa s používaním internetu, dokáže po absolvovaní kurzu vyhľadať informácie a posielať a prijímať elektronickú poštu. rečo predstavujeme práve internet a nie iné oblasti výpočtovej techniky? Je to P jednoduché. Pomocou počítača a internetu máme kontakt so svetom, dokážeme komunikovať s celým svetom, vieme vyhľadávať informácie z každej oblasti nášho života. áto knižka, ktorú držíte v ruke Vám bude nápomocná osvojiť si základné vedomosti T potrebné k efektívnemu využitiu poznatkov získaných počas nášho kurzu. Bude po ruke aj po ukončení kurzu, a môžete v ňom nájsť potrebné informácie, ak si sami nevite poradiť s nejakým problémom. Obsahuje kontaktné informácie a množstvo odkazov na veľmi užitočné internetové lokality, kde vždy nájdete riešenie Vášho problému. eríme, že náš kurz splní predsavzatia a Vy, milý účastník, budete spokojný s V výsledkom nášho spoločného snaženia sa.

2


NA SIEŤ STARKÁ

3


NA SIEŤ STARKÁ

Obsah Čo bude tematikou nášho kurzu?.....................................................................................2 Čo potrebujeme k používaniu internetu?..........................................................................5 Pohyb myšou – pohyb kurzorom......................................................................................6 Čo je internet? ..................................................................................................................7 Na čo je dobrý internet?...................................................................................................7 Čo musíme zvládnuť k používaniu internetu?..................................................................9 Používanie operačného systému...................................................................................12 Vypnutie počítača...........................................................................................................15 Používanie internetu.......................................................................................................16 Obľúbené.......................................................................................................................20 Zbierka webových lokalít................................................................................................22 Vyhľadávanie na internete..............................................................................................23 Ukladanie údajov v počítači............................................................................................28 Uloženie obrázku............................................................................................................29 Priečinok Dokumenty....................................................................................................31 Elektronická pošta..........................................................................................................32 Registrovanie e-mailovej adresy....................................................................................33 Dictionary – Slovník – Szótár.........................................................................................41

4


NA SIEŤ STARKÁ

Čo potrebujeme k používaniu internetu? Predovšetkým potrebujeme počítač. Z  tohto dôvodu prebieha tento kurz v  učebni vybavenej počítačmi. Tieto stroje sú zložité konštrukcie. My však sme len používateľmi a nie odborníkmi na ich zostavenie. K  používaniu potrebujeme niekoľko základných informácií, v  prvom kroku musíme vedieť z akých komponentov je zostavený počítač, pred ktorým práve sedíme. Skriňa počítača obsahuje najdôležitejšie prvky, medzi inými tlačidlo pre zapínanie. Zapamätajme si, že toto tlačidlo neslúži na vypnutie počítača! K zadnej časti skrine počítača sú pripojené rôznymi prívodmi vonkajšie jednotky – periférie, ktoré zabezpečujú komunikáciu počítača s jeho okolím. Najpozoruhodnejšiu perifériou je monitor, pomocou ktorého zobrazuje počítač - podobne ako televízor- obrázky a textové informácie. (Ak používate k čítaniu okuliare, použite ich aj pri práci s počítačom). Obrazové informácie môžu byť doplnené zvukovými. Reproduktor je zabudovaný do počítača alebo je zapojený prípojkou. Tlačiareň nám umožňuje vytlačiť dokumenty, ktoré potrebujeme mať na papieri (pracuje ako malý tlačiarenský stroj). Pomocou týchto zariadení počítač komunikuje s  nami, preto ich nazývame výstupnými perifériami (pripojené k počítačom). Smerom od  nás zatiaľ však neprebiehala žiadna komunikácia. K tomu, aby sme aj my vedeli komunikovať s počítačom, musíme použiť vstupné periférie. Na tento účel používame klávesnicu podobne, ako písací stroj. Najzaujímavejším prvkom je myš. Myš môžeme posúvať na stole. Pri zapnutom počítači, ak sa pohybujeme myšou, vidíme na obrazovke pohybujúcu šípku, pohyb ktorej presne zodpovedá pohybu myši. Šípku nazývame kurzorom (ak ste ľavák, požiadajte inštruktora, aby Vám nastavil ovládanie myši na ľavú ruku). 5


NA SIEŤ STARKÁ

Pohyb myšou – pohyb kurzorom Poznáme aj vstupno-výstupné periférie, ktoré komunikujú obojsmerne. Smerom od nás do počítača, ale aj z počítača smerom k nám. Z nášho pohľadu jedným z dôležitých periférií je modem, ktorý má významnú rolu pri používaní internetu. Modem pripája náš počítač do siete počítačov a tým je umožnená komunikácia medzi jednotlivými účastníkmi. Počítač je sám o sebe len železo a umelá hmota J (hardvér). K  tomu, aby sme ho vedeli používať, potrebujeme aj programy (softvér), ktoré zabezpečujú súčinnosť jednotlivých komponentov. Koordináciu súčinnosti komponentov robí operačný systém. V našom prípade operačným systémom je MS Windows (okná) čo je výrobkom americkej firmy Microsoft. My teda používame operačný systém Microsoft Windows. Samozrejme existujú aj iné operačné systémy (napr. Linux), ale tieto nie sú predmetom nášho kurzu. Operačný systém okrem koordinácie činnosti jednotlivých súčastí zabezpečuje operačné prostredie pre rôzne používateľské programy. Ak napríklad potrebujeme písať text, k tomu potrebujeme textový editor (softvér). Ak potrebujeme zostaviť finančné alebo štatistické tabuľky, používame tabuľkový procesor. Ak chceme počúvať hudbu, tak potrebujeme prehrávač, ak používame internet, budeme potrebovať prezerač. Takisto, pre zabezpečenie prijímania a  odosielania elektronickej pošty budeme potrebovať zodpovedajúci program. Uvedené programy sú používateľskými programami, to znamená, že spĺňajú špeciálne požiadavky používateľov a  ich činnosť umožňuje operačný systém.

Máme počítač s klávesnicou, s myšou, s monitorom a so softvérmi. S uvedenými komponentmi už je možné urobiť veľmi veľa (písať text, robiť výpočty, hrať sa), my však chceme získať informácie a chceme udržovať styk s ďalšími osobami.

6


NA SIEŤ STARKÁ

Čo je internet? Internet je zdroj informácií znázornený počítačom. Okrem softvéru a počítača k tomu, aby sme vedeli používať internet, potrebujeme prístup k internetu. Prístup nám zabezpečuje takzvaný poskytovateľ internetových služieb. Počítač k internetu je pripojený cez kábel, podobne ako televízor ku káblovej televízií. Pripojenie k internetu zabezpečuje to, že počítač pred ktorým sedíme, je schopný sa pripojiť k sieti, ktorú nazývame internetom. Táto sieť pozostáva z veľkého množstva vzájomne prepojených počítačov, na ktorých sú uložené informácie v  skoro neobmedzenom množstve. K týmto informáciám môžeme mať prístup prakticky z každého kúta sveta, nezávisle na tom, či sú uložené na počítači v susednej miestnosti, alebo na druhom konci sveta.

Na čo je dobrý internet? Internet je neobmedzeným zdrojom informácií. Hocičo vás zaujíma, určite si nájdete potrebné informácie v hľadanej téme. Časť informácií uložených na internete je prístupná formou webových stránok. Internetovské strany (web stránky alebo domovské stránky) môžeme prirovnať k magazínom alebo ku knihám. V rôznych tematických okruhoch existujú rôzne webové stránky. Webové stránky na rozdiel od tlačených zdrojov informácií, môžu byť aktualizované skutočne každú minútu a okrem textu a obrázkov môžu obsahovať aj videá, animácie. Môžu byť interaktívne, teda môžu byť prispôsobené Vaším požiadavkám (napríklad, keď hľadáte vlastný horoskop, môžete doplniť dátum Vášho narodenia a program Vám vypočíta a vypíše na obrazovku Váš aktuálny horoskop). Webové stránky môže vytvoriť (aj zadarmo) každý, to znamená, že to čo čítate alebo vidíte na internete, mohol byť vytvorený Maďarskou akadémiou vied, ale mohol to stvoriť aj Váš sused. Je to na Vás, ktorú informáciu budete považovať za vierohodnú  a komu budete veriť. Impressum webovej stránky Vám pomôže rozhodnúť, kto bol autorom stránky. Orientovať sa medzi knihami a  magazínmi (na webových stránkach) Vám pomáhajú vyhľadávače a  tematické databázy. Vyhľadávač bude hľadať Vami zadané slovo na 7


NA SIEŤ STARKÁ všetkých webových stránkach celého sveta, ale tematické databázy budú zobrazovať len najdôležitejšie webové stránky danej tematiky. Najpodstatnejšou vlastnosťou webových stránok – okrem možnosti vyhľadávania je, že sú medzi sebou prepojené. To znamená, že ak hľadáme pre nás neznámy výraz, nemusíme zobrať do ruky lexikón, ale stačí kliknúť na hľadaný výraz a na ďalšej webovej stránke sa dostaneme k významu neznámeho slova. Tieto prepojenia sú realizované pomocou odkazov (link). Odkazy sú také body – časti textu, obrázky, nadpisy, obsahy (na stránke), kliknutím na ktoré sa dostaneme na novú stránku resp. na iný obsah od úplne iného autora. Z tejto stránky môžeme pokračovať ďalej na ďalšiu web stránku – bez obmedzenia. Uvedený postup je tzv. surfovanie po internete, lebo sa podobá k tomu, ako poskakuje surfujúci z jednej vlny na druhú. Je možné, že po niekoľkých skokoch už sa nachádzame v  úplne inej tematike, než z  ktorej sme vychádzali. Veď o  rastlinách v  malej domácej záhrade sa môžeme rozprávať obyčajným jednoduchým jazykom, ale surfovaním môžeme dostať na stránky s  botanickou, biochemickou tematikou, alebo s  tematikou ochrany prírody alebo gastronómie a  odtiaľ už len skok a  môžeme študovať ľudský organizmus. Vyskúšajte si to! Surfovaním na internete ako ochvíľu uvidíte, čas len tak letí. Mieru si určite vy sami, tu neexistuje prevádzková doba. Čo si nepozriete dnes, nájdete si aj zajtra. Nezabúdajte však, že Váš aktívny prístup je bezpodmienečne nutný k  surfovaniu, lebo bez toho sa nič neudeje, veď to nie je televízor. Ak Vás niečo zaujíma, vy si to musíte nájsť, musíte si informácie stiahnuť podobne, ako keď hľadáte knihu na polici nejakej knižnice. Na internete si môžete nájsť nie len texty ale aj zvukové nahrávky a  videá. Internet okrem získania informácií môžete použiť aj na udržovanie stykov so známymi (ale aj s  neznámymi). Môžeme písať listy – e-maily, môžeme telefonovať prípadne videotelefonovať. Okrem tu uvedených môžeme používať aj iné služby, ktoré však nie sú predmetom kurzu. Osvojili sme si, že internet je zdrojom informácií, je to knižnica, kde texty, obrázky, videá, zvukové nahrávky sú prístupné pre všetkých zo všadiaľ z  celého sveta, jednoducho, rýchlo. Vieme aj to, že internetový prístup je realizovaný pomocou káblového prepojenia a  k  surfovaniu je potrebný počítač. Za túto službu však musíme platiť. S  počítačom komunikujeme pomocou klávesnice a pomocou myši, informácie z počítača dostaneme cez monitor, cez reproduktor resp. tlačiareň. 8


NA SIEŤ STARKÁ

Čo musíme zvládnuť k používaniu internetu? Zapnutie počítača K surfovaniu na internete musíme zapnúť počítač. Zapnutie sa vykonáva stlačením najväčšieho tlačidla na počítači. Je možné, že monitor je potrebné zapnúť zvlášť s vlastným tlačidlom (tlačidlo vedľa svietiacej kontrolky).

Zadanie: Zapnite počítač, stlačením tlačidla na prednom panely.

Používanie klávesnice a myši Kým sa načíta operačný systém, pozrime si bližšie klávesnicu. Pomocou klávesnice (keyboard) môžeme zadávať údaje a informácie do počítača. Keď nemáte doma počítač, v  prílohe si nájdite obrázok veľkého rozmeru  klávesnice, pomocou ktorého si môžete naštudovať rozloženie jednotlivých kláves. Klávesy je potrebné potlačiť len na chvíľu. Keď vám to robí problémy, môžete zmeniť nastavenie v časti Ovládací panel – Klávesnica – Opakovanie znakov.

Časti klávesnice:

1. alfanumerická časť – podobá sa klasickému písaciemu stroju 2. funkčné klávesy (F1 – F12) 3. numerická časť 4. kurzorové klávesy (šípky)

A., Prvá skupina je známa z písacích strojov, tieto klávesy obsahujú písmená, číslice a interpunkčné znamienka. Tu sa nachádzajú klávesy „Shift, Ctrl a Alt“ slúžiace na zmenu funkcií. Zmena funkcie sa vyvoláva stlačením uvedených funkčných kláves spolu s klávesmi pre písanie písmen.

9


NA SIEŤ STARKÁ Veľké písmená (Capitals) môžeme písať stlačením klávesy Shift a žiadaného písmena zároveň (jedným prstom stlačme klávesu Shift a  druhým prstom stlačme klávesu so žiadaným písmenom a potom pusťme obidve klávesy). Ak potrebujeme písať len veľkými písmenami, musíme stlačiť klávesu CapsLock. Zapnutú funkciu písania veľkých písmen nám indikuje svetlo na klávesnici. V tomto prípade všetky napísané písmená budú veľké, túto funkciu môžeme vypnúť opätovným stlačením klávesy CapsLock. Svetielko sa zhasne. Medzeru (Space) môžeme písať pomocou najdlhšej klávesy. Nový odstavec môžeme začať stlačením klávesy Enter (na konci riadku nemusíme stlačiť Enter, môžeme písať test bez prerušenia, na konci riadku kurzor skočí automaticky do nasledovného riadku). B., Druhá skupina je numerická klávesnica Je to skupina kláves nachádzajúca sa na pravej strane klávesnice. Obsahuje číslice 0-9, a klávesu NumLock, klávesu Enter, desatinnú čiarku, a klávesy pre štyri základné matematické operácie. Tieto klávesy fungujú len vtedy, ak máme zapnutú funkciu NumLock. Zapnutie je indikované zeleným svetielkom . C. Tretiu skupinu tvoria funkčné klávesy Na klávesnici tohto typu sú funkčné klávesy v hornom riadku, sú označené F1 – F12. V hornom riadku sa nachádzajú aj klávesy Insert, Home, Page Up, Page Down, End, Delete, Pause, PrintScreen a Scroll Lock. D. Štvrtú skupinu tvoria klávesy pre pohyb kurzorom (doľava, hore, dole, doprava), sú umiestnené medzi klávesmi pre písanie čísiel.

Pre študovanie klávesnice slúži veľký obrázok v prílohe! Tento popis sme vytvorili pre stolné počítače, prenosné (laptop, notebook, netbook) počítače majú iný tvar klávesnice z  dôvodu úspory miesta. V prípade laptopov všetky komponenty sú stavané do jednej skrinky, jadro počítača, monitor, klávesnica, dotykový ovládač kurzoru (touchpad) tvoria jeden celok.

Myš

Myš slúži na zadávanie informácií pre počítač. Pripojovací kábel a „oči“ – klávesy majú smerovať hore – od nás. 10


NA SIEŤ STARKÁ Kurzor – túto šípku vidíte na obrazovke sa pohybovať, keď sa pohnete myšou.

Úloha: Umiestnite dlaň na myš tak, aby ste ju mohli posunovať všetkým smerom na stole bez otáčania, to znamená, že pri pohybe prívodný kábel a klávesy stále smerujú hore od Vás

Cvičte pohyb myšou, pokiaľ kurzor na obrazovke viete posunúť na požadované miesto. Toto môžete docieliť tak, že sledujete len pohyb kurzoru na obrazovke a nie pohyb myši! Po zvládnutí použitia myši musíte zvládnuť klikanie. Praváci budú používať ľavú klávesu myši, s touto je potrebné kliknúť najčastejšie. Pomocou myši je možné posunúť kurzor, kliknúť raz alebo dvakrát, chytiť a  presunúť objekty na obrazovke. Pomocou myši posunieme kurzor na želané miesto, kliknutím zadáme miesto, kde chceme písať, alebo kliknutím na obsah webovej stránky môžeme zalistovať v tematickom okruhu, ktorý nás zaujíma. Dvojklikom na ikonu príkazu môžeme spustiť program, pomocou funkcie „chyť a  ber“ môžeme presunúť časti textu, ale môže to byť užitočné aj pri určitých hrách. Funkcia „chyť a ber“ – stlačte a  podržte ľavú klávesu na zvolenom prvku, posuňte na zvolené miesto a tam pusťte klávesu. Za účelom precvičovania uvedených úkonov inštruktor Vám spustí malý program, pomocou ktorého hravo môžete precvičovať prácu s myšou a/alebo písanie na klávesnici (www.ezustnet.hu/gyakorlo). Nezľaknite sa, to je najťažšia časť! J (Na počítači pomocou takých malých emotikonov vyjadrujeme svoje pocity – to je usmiata tvár.) 11


NA SIEŤ STARKÁ

Používanie operačného systému Po zapnutí počítača sa po určitom čase načíta operačný systém a na obrazovke sa objaví Pracovná plocha. Pracovná plocha je pracovnou oblasťou operačného systému (ako plocha pracovného stola). Na tomto mieste môžeme spustiť programy, ale môžeme aj vyzdobiť vlastnou obľúbenou fotografiou (pozadie). Nakoľko plochu môže si používateľ nastaviť podľa svojej chuti, neexistujú dve rovnaké pracovné plochy.

Na ploche sa nachádzajú príkazové ikony, s týmito môžeme spúšťať rôzne programy (softvéry).

12


NA SIEŤ STARKÁ Dolnú vodorovnú časť Pracovnej plochy nazývame Panelom úloh. V pravom rohu nájdeme hodiny, v ľavom rohu sa nachádza menu Štart. Z menu Štart môžeme spustiť všetky programy inštalované na počítači, nastaviť počítač (nastavme len také parametre, ktoré vieme aj vrátiť do pôvodného stavu J). V operačnom systéme Windows všetky programy bežia v oknách – odtiaľ pochádza aj pomenovanie systému Windows = Okná. Okná majú niekoľko spoločných vlastností, ktoré sú znázornené na obrázku. Okno programu má rámec, to ho oddeľuje od ostatných častí Pracovnej plochy. Rozmer a  miesto okna na Pracovnej ploche môžeme zmeniť pomocou funkcie myši „chyť a  ber“. Okrem toho môžeme okno zmenšiť – odložiť na Panel úloh, alebo zväčšiť na celú obrazovku. Pomocou krížika v pravom hornom rohu môžeme okno aj zatvoriť. Tieto funkcie sa nachádzajú v  skupine tlačítok v  pravom hornom rohu okna. Stáva sa, že obsah okna je väčší ako samotné okno, v tomto prípade sa objavia zvislé a vodorovné posuvné lišty, pomocou ktorých môžeme posunúť obsah okna – podobne ako posúvame zväčšovacie sklo nad papierom.

Zadanie:

Pre vyskúšanie spoločných vlastností okien kliknite na ikonu „Kôš“ dvojklikom (rýchlo dvakrát za sebou) tak, že kurzor sa nepohne. Ten istý efekt dosiahneme aj iným spôsobom – ak klikneme len raz, označíme týmto ikonu Koša a potom stlačíme klávesu Enter. Teraz sme pustili program, ktorý ovláda funkciu Koša. Pomocou tohto okna môžete precvičovať prácu s  oknami. Minimalizujte okno programu. Uložte na Panel úloh, docielite to kliknutím na malú vodorovnú čiaru v  pravom hornom rohu otvoreného okna. Panel úloh je miestom pre ukladanie otvorených programov. Všimnite si malú ikonu s nadpisom „Kôš“ - to je názov momentálne otvoreného bežiaceho programu.

Kliknutím na Kôš na Paneli úloh môžete znovu otvoriť okno programu. Skúste zmeniť rozmer programu pomocou pravého dolného rohu – premiestnite kurzor na pravý dolný roh, stlačte ľavé tlačidlo myši a držte stlačené, posuňte myš smerom od Vás a potom smerom k Vám. Týmto pohybom sa bude meniť rozmer okna, spustením tlačidla okno zostane v rozmeroch, aké si želáte. Zatvoriť okno môžete s kliknutím na tlačidlo označené „X“ (viď prílohu).

13


NA SIEŤ STARKÁ

Na čo slúži šporič obrazovky? V prípade, ak len na krátku dobu prerušíme prácu na počítači, nie je účelné ho vypnúť. Ako každému elektronickému prístroju, časté zapínanie a  vypínanie aj počítaču skracuje životnosť. Ani náš televízor nevypíname úplne, necháme len v  pohotovostnom režime a  zapíname pomocou diaľkového ovládača. Pravdou je, že keď nesedíme pred počítačom, obrazovka zbytočne ukazuje svoj obsah, nepohyblivý obraz zbytočne zaťažuje stále tú istú časť monitora. Na zabránenie poškodenia z tohto zaťaženia boli vyvinuté šporiče obrazovky, ktoré podľa nastavenia po určitom čase sa automaticky spustia ak sa nepohneme kurzorom a nedotkneme sa klávesnice. Podľa nastavenia môžu byť loptičky, fotky alebo farebné Windows okná – je to otázka nastavenia používateľom. Ak sa nevenujeme počítaču dlhší čas, prepne sa do úsporného režimu, čo zbadáme tak, že monitor sa úplne zatemní – ako keby sme počítač vypli. Dôležité: Ak si sadneme pred počítač, predtým, ako stlačíme hlavné zapínacie tlačidlo, presvedčme sa, či náhodou nie je v úspornom režime. Z tohto stavu počítač zobudíme ťuknutím do klávesnice alebo pohybom myši. Najprv sa pohneme myšou a pozrieme si, či kontrolka počítača svieti, ak áno počkajme, kým sa počítač „zobudí“ z úsporného režimu.

Čo urobiť ak počítač sa zamrzol? V prípade, ak počítač pri práci prestane reagovať na naše impulzy, nepracuje, je pravdepodobné, že sa zamrzol. To znamená, že sa nastala nejaká chyba, následkom ktorej nie je schopný ukončiť posledný príkaz. V tomto prípade náš počítač musíme reštartovať. Prvým krokom bude pokus o reštart pomocou klávesnice. Stlačme klávesy „Ctrl“ „Alt“ „Del“ v  tomto poradí a  držme ich v  stlačenom stave na chvíľu. Po spustení kláves by sa malo otvoriť okno, v  ktorom beží bezpečnostný systém nášho operačného systému. Z  tohto okna si zvoľme príkaz Vypnúť. Keď sa nič nestane a  počítač stále nereaguje, stlačme krátko tlačidlo na zapínanie počítača. Ak ešte ani v tomto prípade sa nič nestane, tak stlačme tlačidlo na zapínanie počítača v dĺžke asi 5 sekúnd. V prípade, ak počítač zamrzol a vypíname uvedením spôsobom, proces vypínania zaberie viac času, ako to býva obvykle. Zapnúť počítač môžeme po uplynutí asi 30 sekúnd, pravdepodobne aj spustenie bude trvať dlhšie z dôvodu nekorektného ukončenia bežiacich procesov. 14


NA SIEŤ STARKÁ

Vypnutie počítača Teraz už vieme používať myš, je na čase aby sme sa naučili, ako vypnúť správne počítač. Dúfame, že ste nezabudli, že tlačidlo na prednom paneli počítača slúži len na zapínanie. Vypínať počítač môžeme cez operačný systém.

Úloha: Kliknite na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky. Otvorí sa Vám menu, kde kliknite na tlačidlo Vypnúť. Strede obrazovky sa objaví malé okno s nadpisom „Vypnutie“ alebo s nadpisom „Ok“, kliknite raz na niektoré z nich. (Okno s tlačidlami Odhlásenie, Vypnúť, Reštart – kliknite na tlačidlo „Vypnúť). Ak ste všetko urobili správne, počítač sa vypne a obrazovka stmavne.

Naučili sme sa, že po zapnutí počítača sa načíta operačný systém, ktorý zosúladí činnosť všetkých komponentov počítača a umožňuje spustenie používateľských programov. Naučili sme sa používať myš, klikanie, používanie klávesnice. Oboznámili sme sa s Pracovnou plochou, s Panelom úloh, so spustením a ukončením programov. Už vieme, že počítač vypíname pomocou operačného systému cez menu Štart. Najdôležitejším poznatkom je, že počítač nie je možné pokaziť. Ak niečo nezvládneme, po reštarte môžeme začať všetko odznova. Vidíte, že používanie počítača nie je žiadnym kúzlom? Je potrebné len trošku nacvičiť niektoré základné úkony. Po dobre vykonanej práci poďme na internet! 15


NA SIEŤ STARKÁ

Používanie internetu K surfovaniu na internete potrebujeme používateľský program nazvaný prehliadač. Viac takýchto programov máme k dispozícii od rôznych výrobcov. Najrozšírenejším je Internet Explorer od firmy Microsoft. Používať môžeme aj iné prehliadače, napríklad Mozilla Firefox, Opera. Hociktorý si zvolíme, základné funkcie majú rovnaké – zobrazia informácie z internetu.

Úloha: Spusťte prehliadač! Na pracovnej ploche si nájdite ikonu prehliadača! (Je to modré písmeno „e“ s nadpisom Internet Explorer). Kliknime ľavým tlačidlom myši na ikonu raz – tým sme si označili ikonu na spustenie – a stlačme klávesu Enter. Týmto postupom sme spustili prehliadač, otvorí sa nám okno zobrazujúce nasledovné informácie:

Ak sa okno neotvorilo na celú obrazovku, kliknutím na malý štvorec vedľa „X“ v pravom hornom rohu ho môžeme zväčšiť. 16


NA SIEŤ STARKÁ Prehliadač má vstupné pole – je to riadok, kde môžeme písať pod modrým pruhom. Sem musíme zapísať adresu webovej stránky, ktorú si chceme pozrieť.

Čo urobíme ak na ploche nie je ikona exploreru? V tomto prípade kliknutím na menu „Štart“ sa otvorí ponuka „Všetky programy“ kde môžete nájsť položku Internet Explorer. Po kliknutí na nápis sa spustí prehliadač. To isté môžeme docieliť stlačením klávesy Windows na klávesnici (klávesa je označená logom Windows).

Čo je to webová adresa? K tomu aby sme mohli pozrieť webovú stránku, musíme poznať jeho adresu, na základe ktorej prehliadač môže nájsť danú stránku. Webová adresa pozostáva z troch častí. Prvá časť je označená ako „www“. Druhá – prostredná časť ukazuje na jej obsah. Posledná časť ukazuje geografickú polohu stránky (pre slovenské stránky je to „.sk“). Napríklad pre organizáciu je platná adresa www.ujszo.com, to musíme napísať do poľa adresy prehliadača. Po načítaní prehliadača v  poli adresy sa zvyčajne nachádza nasledovný text: „About: blank“. Výraz označuje prázdnu stránku, môže to byť nastavenie prehliadača dané po inštalácií operačného systému. Môže sa stať aj to, že okamžite po pustení sa objaví adresa web stránky a načíta sa aj jej obsah. Je to otázka nastavenia prehliadača. V obidvoch prípadoch pole pre adresu má modré podfarbenie, čo znamená, že okamžite môžeme prepísať adresu webovej stránky na tú, ktorú hľadáme.

Úloha: Ak v poli adresy prehliadača textová informácia má modré podfarbenie, napíšte na klávesnici adresu www.ujszo.com a  stlačte Enter. Prehliadač začína načítať webovú stránku, ktorá po krátkom čase vyplní obsah okna. (Rýchlosť naplnenia závisí od rýchlosti prenosu údajov z internetu do nášho počítača.)

17


NA SIEŤ STARKÁ Ak sme klikli náhodou myšou do poľa adresy, modré podfarbenie zmizne. Kurzor bude blikať v mieste kliknutia, v tomto prípade informácie v poli adresy musíme vymazať. Výmaz môžeme urobiť pomocou klávesy „Backspace“ smerom doľava od kurzora, smerom doprava výmaz uskutočníme klávesou „Del“ (Delete). Tieto klávesy stláčame toľko krát, koľko znakov chceme vymazať alebo zdržíme stlačené a tým vymažeme všetky znaky. Ak sme už pozreli všetky informácie na zvolenej webovej stránke, je na čase prejsť na inú stránku. Za týmto účelom klikneme do poľa adresy raz (webová adresa dostane modré podfarbenie) a hneď môžeme písať nasledovnú webovú adresu. Domovské stránky vo väčšine prípadov majú hovoriace adresy, to znamená obsahujú meno alebo skratku firmy. Napr. www.stv.sk alebo www.zsr.sk Dôležité: Webové adresy uvádzame v  celku, nemôžu obsahovať veľké písmená, diakritické znaky ani špeciálne znaky. Po načítaní stránky v poli adresy riadku sa objaví iná adresa, prečo? Pri prehliadaní webových stránok sme si mohli všimnúť, že plná adresa v adresnom riadku skutočnosti vyzerá takto: http://www.stv.sk/ čo nás nemusí vzrušovať, nakoľko prehliadač automaticky doplní adresu, ktorú sme napísali do riadku s výrazom „http://“. Je to označenie tzv. protokolu, pomocou ktorého sa prenášajú údaje z  počítača k nám. Je možné, že si nájdete aj také stránky, kde ani „www.“ nie je povinné zadať. Napriek tomu prehliadač načíta hľadanú stránku. Na navštevovaných webových stránkach po kliknutí na jednotlivé položky, adresa stránky v poli adresy sa bude meniť podľa toho, ako hlboko sa vnoríme do obsahu stránky.

Internetové stránky väčšinou sa nezmestia na jednu obrazovku. Pohybovať sa v danom okne môžeme najjednoduchšie pomocou kláves so šípkami. Úloha: Skúste rolovať web stránku pomocou šípky dole na stránke: www.stv.sk Skúsení používatelia s myšou môžu používať posuvnú lištu na pravom boku okna alebo malé šípky na pravej strane okna. V tejto časti posuvnej lišty hore nájdeme šípku smerujúce hore a dole smerujúce šípku dole. Ak chceme posunúť náš pohľad do okna, 18


NA SIEŤ STARKÁ musíme kliknúť myšou na šípku hore alebo dole podľa žiadaného smeru posúvania pohľadu. Pás v posuvnej lište nám ukazuje našu polohu v dokumente. Posunúť náš pohľad môžeme aj pomocou posuvnej lišty umiestneným kurzora na pohyblivý pás, stlačením ľavého tlačidla myši a jej posunom smerom hole alebo dole.

Rozmer pásu ukazuje celkový rozmer dokumentu. Ak pás je pomerne dlhý, tak webová stránka je krátka. Ak pás je veľmi krátky, tak stránka je veľmi dlhá. Ak máme myš s kolieskom, toto koliesko je veľmi vhodné na posunutie obsahu okna. Koliesko je vlastne otočný valec malého rozmeru, ktorý je umiestnený pozdĺž osi myši. Otáčaním kolieska dopredu alebo dozadu môžeme posunúť obsah okna hore alebo dole. Kolieskom musíme otáčať opatrne, pretože môžeme s ním aj kliknúť. Webové stránky nie sú organizované ako jeden „zvitok papiera“, preto na úvodnej stránke je vždy uvedený aj obsah – čo je vlastne menu, kde sú vymenované tematické okruhy danej stránky. Sú to odkazy, kliknutím na nich sa môžeme dostať hlbšie do obsahu webovej stránky, môžeme sa ponoriť hlbšie do tematiky. Odkazy na webových stránkach si môžeme nájsť pohybom kurzora. Ak sa zmení tvar kurzora zo šípky na ruku, tak kurzor stojí práve nad takým riadkom, pod ktorým je schovaný odkaz. Kliknutím na takýto riadok si môžeme otvoriť ďalšiu pripojenú stránku. Odkazy môžu byť pripojené k textu, k obrázkom alebo k tlačidlám na obrazovke. 19


NA SIEŤ STARKÁ Úloha: Pre nacvičovanie hore uvedených otvorte si webovú stránku www.zoznam.sk a vyhľadajte si odkazy – linky skryté pod slovami, obrázkami, položkami menu. Všimnite si, že obsah je zvyčajne umiestnený na ľavej strane zvislo, a/alebo hore vodorovne. Stránky môžu obsahovať aj pohyblivé alebo stojace reklamy. Nedovoľte, aby reklamy odvádzali Vašu pozornosť od skutočného obsahu stránky! Ak reklama stránku zakryje, nájdite si tlačidlo „X“, pomocou ktorého môžete okno reklamy zatvoriť. Vyberte si jeden sympatický odkaz, kliknite na neho ľavým tlačidlom myši. Prezrite si celý obsah, posuvnou lištou na pravej strane okna prelistujte od začiatku až po koniec celý obsah stránky. K  tomu, aby ste sa dostali späť na pôvodnú stránku, musíte zalistovať späť kliknutím na šípku doľava vedľa poľa adresy. Na pravej strane poľa adresy sa nachádza červené tlačidlo „Stop“ ( červené X), pomocou ktorého môžete zastaviť načítanie webovej stránky, ak by načítanie trvalo príliš dlho. Vedľa tlačidla „Stop“ sa nachádza tlačidlo „Znovu“ pre opakované načítanie stránky. Tlačidlo je veľmi užitočné v prípade, ak si prezeráte stránku, na ktorej sú časom premenlivé údaje a je nutné opakované načítanie obsahu pre aktualizáciu zobrazených údajov (napríklad burza cenných papierov). Priebeh načítania stránky ukazuje otáčajúci sa malý krúžok na záložke, alebo zväčšujúci sa pás na spodnej časti okna prehliadača. V  prehliadači si môžete nastaviť počiatočnú stránku. Je to užitočné preto, aby ste nemuseli neustále opakovane zapisovať adresu stránky, ktorú budete pravidelne prezerať. Ak si nastavíte počiatočnú stránku, pri každom spustení prehliadača sa automaticky načíta táto stránka ako prvá. Túto prednastavenú stránku si môžete načítať kedykoľvek aj v priebehu prezerania iných stránok kliknutím na ikonu malého Domčeka.

Obľúbené Adresy najobľúbenejších webových stránok môžeme si nechať uložiť do nášho počítača pomocou voľby Pridaj k obľúbeným v prehliadači. Úloha: Do poľa adresy napíšte adresu hľadanej webovej stránky, stlačte Enter. Po natiahnutí stránky, ktorej adresu si chcete uložiť medzi obľúbené (aby ste nemuseli neustále zadávať), 1. kliknite na hviezdičku pod adresným riadkom, 2. potom kliknite na tlačidlo Pridaj k obľúbeným 3. nakoniec kliknite na tlačidlo Pridať v okne, ktoré sa otvorí v strede obrazovky. 20


NA SIEŤ STARKÁ Položky uložené medzi obľúbené neskoršie si môžete zaradiť do tematických skupín. Uložené obľúbené položky si môžete aktivovať kliknutím na hviezdičku. Tu si môžete zvoliť žiadanú webovú stránku, kliknutím na zvolenú položku okamžite sa načíta obsah želanej stránky bez toho, aby ste napísali jej adresu do adresného riadku.

Prezeranie pomocou záložiek

V rámci jedného spusteného prehliadača si môžeme otvoriť viac webových stránok, ktoré sú umiestnené na takzvaných záložkách. Túto možnosť využívame najčastejšie v prípade, ak sa chceme hlbšie vnoriť do obsahu už otvorenej webovej stránky a  nechceme použiť šípku Späť pre listovanie stránok opačným smerom. V tomto prípade ďalšie úrovne obsahu sa otvárajú na nových záložkách. Ak chceme použiť uvedenú voľbu, na odkaz musíme kliknúť pravým tlačidlom myši. Pravé tlačidlo vyvoláva miestne plávajúce menu, v ktorom si musíme kliknúť na voľbu „Otvorenie odkazu v novom okne“ ale už s ľavým tlačidlom myši. Aktivovať obsah jednotlivých záložiek môžeme kliknutím na uško záložky ľavým tlačidlom myši. Ušká si nájdeme vedľa žltej hviezdičky Obľúbených položiek. Zatvárať jednotlivé záložky môžeme kliknutím na „X“ na ušku záložky. Všimnite si, že pri použití záložiek na Paneli úloh je spustený iba jeden prehliadač, to znamená, že beží iba jeden Explorer, napriek tomu, že máte otvorených viac webových strán. V tejto časti sme sa naučili, že webová adresa je vlastne „poštovou adresou“, pomocou ktorej si môžeme nájsť požadované stránky. Adresa neobsahuje diakritické znamienka, pozostáva len z malých písmen, je písaná bez medzier, končí sa označením krajiny za bodkou. Adresu musíme zapísať do poľa adresy prehliadača a  potom stlačiť Enter. Na zobrazenej stránke sa vieme pohybovať šípkami alebo pomocou posuvných líšt. Už vieme aj to, že odkaz je vlastne bodom, odkiaľ vedie cesta ďalej na ďalší obsah alebo ďalšiu web stránku. Spoznali sme aj rôzne funkcie prehliadača, dokážeme vrátiť sa na predošlú stránku šípkou Späť. Už vieme aj to, že v jednom prehliadači môžeme zobraziť na viacerých záložkách rôzne webové stránky naraz. Využitím našich nových poznatkov navštívme nasledovné webové lokality! 21


NA SIEŤ STARKÁ

Zbierka webových lokalít

www.surf.sk

Televízne programy, kiná, rádiá, koncerty, výstavy Divadlá, festivaly

www.muzeum.sk

Ponuky múzeí

www.ulib.sk

Elektronická knižnica

www.cp.sk

Cestovné poriadky

www.mapy.sk

Plánovač trasy – cesty

www.meteo.sk

Správy počasia

www.ubytujsa.sk

Hotely a ubytovanie

www.slovensko.sk

Oficiálna stránka SR

www.zdravie.sk

Zdravie a životospráva

www.zdravie.pravda.sk

Zdravotnícke informácie

www.mojestudium.eu

Elektronická univerzita

www.infolib.sk

Kurzy a učebné texty na internete, e – learning

www.webslovnik.zoznam.sk

Slovníky

www.sk.wikipedia.org

Wikipedia – lexikón vytvorený a aktualizovaný internetovou komunitou

www.onlinehry.sk

Hry

www.videorozprávky.sk

Rozprávky

www.zk.sk

Záhradníctvo

www.umenie.sk

Umenie

www.aktuality.sk

Aktuality dnes

www.martinus.sk

Historické filmy

www.tv-online.sk

TV online

www.zena.sk

Ženy

www.obcan.sk

Dôležité informácie

www.skylink.sk

22


NA SIEŤ STARKÁ

Vyhľadávanie na internete Vyhľadávanie webových lokalít V predošlej kapitole uvedená zbierka webových stránok - webových lokalít bola len malou ukážkou z  množstva stránok v  slovenskom jazyku. Pochopiteľne nie je možné vymenovať všetky tematické okruhy, o  ktoré možno máte záujem. V  orientácii a  vyhľadávaní informácií na internete nám pomáhajú vyhľadávače. Takým vyhľadávačom je napríklad GOOGLE, ktorý vieme spustiť napísaním www.google.sk do poľa adresy prehliadača a stlačením klávesy Enter. Vyhľadávacie programy hľadajú žiadaný výraz v  texte webových stránok. Ak zadáme hľadané slovo alebo výraz do zodpovedajúceho riadku vyhľadávača a  spustíme vyhľadávanie, zobrazí sa nám nová stránka, ktorá obsahuje všetky stránky, na ktorých hľadané slovo alebo výraz sa nachádza. Úloha: Napíšte do poľa adresy prehliadača (Internet Explorer) adresu google.sk a stlačte Enter. Kliknite do riadku (čierne orámované pole pod logom GOOGLE) myšou. Objaví sa blikavý kurzor, napíšte výraz babka počítač. Potom kliknite na „Hľadať v  Google“ tlačidlo na obrazovke. Vyhľadávač zobrazí zoznam webových stránok, ktoré hľadané slovné spojenie obsahuje, ktoré vyhľadávací robot našiel. Pohľadom na výsledok zistíte, že existuje viac výsledkov vyhľadávania a že jednotlivé položky zoznamu obsahujú asi päť riadkov. Pozrime si jeden z výsledkov vyhľadávania! V  prvom riadku výsledku je zobrazený odkaz na nájdenú informáciu – názov stránky. V  druhom a treťom riadku si môžete prečítať text, v ktorom sa nachádza hľadaný výraz (detaily sú oddelené od seba tromi bodkami...), ktorý je zobrazený tmavšou farbou. V  poslednom riadku vidíte webovú adresu stránky obsahujúcej hľadané slovo. Na zozname je viacej webových stránok. Vybrať si tú správnu, ktorá najviac zodpovedá našim predstavám môžeme na základe častí textov uvedených vo výsledkoch, respektíve podľa názvu stránky v prvom riadku. 23


NA SIEŤ STARKÁ Zobraziť celý obsah stránky môžeme kliknutím na názov stránky, ktorý je zároveň aj odkazom vedúcim na nájdenú stránku. Ak si želáte otvoriť viac stránok zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, stlačte pravé tlačidlo myši a z plávajúceho menu zvoľte položku Otvoriť v novej záložke kliknutím ľavým tlačidlom myši. Úloha: Otvorte na novej stránke niekoľko výsledkov vyhľadávania a  rozhodnite o  tom, ktorá stránka je oficiálnou stránkou programu. Prediskutujte medzi sebou, ako pomáha v rozhodovaní štruktúra webových adries. Ako sa orientovať medzi dlhými webovými adresami? Ako sme už uviedli, webové adresy môžu obsahovať viac častí, v tomto prípade začneme čítať sprava doľava. V tomto smere čítania naľavo od kódu krajiny môžete nájsť meno servera, kde je umiestnená webová stránka, alebo názov firmy, ktorá stránku pripravila. Od tejto časti naľavo sa nachádza podstránka hlavnej stránky oddelená bodkou. Napríklad: www.seniorklub.sk/content/8-Babka-na-blogu. Internetový vyhľadávač nám pomáha vyhľadávať webové stránky v rôznych tematických okruhoch. Úloha: Pokúste sa vyhľadať webové stránky s  tematikou vašich záľub! Otvorte si vyhľadávač Google, napíšte si do vyhľadávacieho poľa názov vašej záľuby a stlačte Enter. Po zobrazení výsledkov vyhľadávania otvorte si niekoľko webových strán zo zobrazeného zoznamu. Vyhľadávač prezerá texty webových stránok a z  tohto dôvodu musíme akceptovať pravopis a  správne zadávanie vyhľadávaného výrazu (diakritika, písanie spolu alebo zvlášť). V  prípade, ak vyhľadávač nezobrazuje žiadny výsledok, overte si správnosť a pravopis hľadaného slova.

Je možné vyhľadávať aj v rámci jednej webovej stránky? Webové stránky obsahujú nie len textové informácie, ale aj databázové (napríklad: cestovné poriadky, program kín...). V  takýchto prípadoch môžeme vyhľadávať aj informácie v  rámci jednej- tej istej – stránky: v  programe kín si môžeme pozrieť kde premietajú hľadaný film alebo v internetovom kníhkupectve si môžeme vyhľadať našu obľúbenú knihu a  podobne. Vyhľadávanie v  rámci jednej stránky pracuje rovnako medzi rôznymi stránkami -princíp činnosti je rovnaký. 24


NA SIEŤ STARKÁ Na internetových stránkach, ktoré obsahujú databázové informácie – napríklad cestovné poriadky – je možné zapnúť filter. Môžeme si teda zobraziť len tie informácie, ktoré sú pre nás zaujímavé. Vyhľadávanie pracuje na základe textu uloženého v databázach.

Vyhľadávanie obrázkov Vyhľadávač Google je schopný vyhľadávať okrem textových informácií aj obrázkové.

Úloha: Za týmto účelom kliknime na odkaz v ľavom hornom rohu vyhľadávača Google na tlačidlo s nápisom Obrázky. Po zmene vzhľadu obrazovky kliknime do riadku pre vyhľadávanie a napíšme hľadané slovo.

Potom kliknime na tlačidlo s nápisom Vyhľadávanie obrázkov. Na stránke sa zobrazia výsledky vyhľadávania vo forme obrázkov s hľadanou tematikou.

25


NA SIEŤ STARKÁ

Ako si môžem uložiť obrázok, ktorý som našiel?

V priebehu vyhľadávanie obrázkov môže nás napadnúť myšlienka, že by bolo vhodné uložiť si obrázok do vlastného počítača, aby sme si mohli neskoršie pozrieť aj bez prístupu na internet. Samozrejme je to možné urobiť, k tomu však si musíme osvojiť vedomosti ohľadne uloženia údajov do počítača.

Tematické zbierky odkazov Popri vyhľadávaní máme k dispozícií aj inú možnosť objavenia internetu. Existujú také webové stránky, ktoré majú za úlohu prehľadávať aj vyzbierať odkazy na najlepšie webové stránky a  usporiadať ich podľa tematických okruhov. Tak vznikajú tematické zbierky odkazov. Pre začiatočníkov je to výborná pomôcka a  najjednoduchší spôsob rýchleho získavania údajov. Najväčšou zbierkou takýchto odkazov je www.zoznam.sk. Úloha: Otvorte si webovú stránku www.zoznam.sk a kliknite na jednu hlavnú kategóriu. Zobrazí sa vám zoznam webových stránok spojených s  vybranou tematikou. Kliknutím na jednotlivé odkazy webových stránok si môžete zobraziť ich obsah. Ľahko si môžete nájsť webové stránky určitého tematického okruhu, ak poznáte hlavnú webovú stránku danej tematiky. Napríklad: numizmatika.eu Vyhľadávače samotné si vyzbierajú odkazy na jednotlivé tematické okruhy, napr. cestovanie. Hlavná stránka takýchto databáz odkazov obsahuje najpopulárnejšie, najviac navštevované a vyhľadá-vané tematické okruhy. Od tých už sa dostaneme veľmi jednoducho ku skutočne zaujímavým webovým stránkam. Veľké tematické okruhy môžeme deliť na menšie – užšie. Podrobnejší systém kategórií môžeme zobraziť kliknutím na počiatočné písmená hlavných kategórií. 26


NA SIEŤ STARKÁ Naučili sme sa v tejto časti, že nemusíme poznať všetky webové adresy, veď existujú tematické zbierky odkazov, kde redaktor týchto odkazov už dopredu spracoval prístupné informácie a zoradil ich do zoznamu. Významnou vlastnosťou internetu je, že môžeme veľmi rýchlo hľadať a pomocou vyhľadávača môžeme zistiť zoznam internetových stránok obsahujúcich hľadané slovo alebo výraz. Takýmto vyhľadávačom je google.sk, pomocou ktorého po zapísaní slova, výrazu tematického okruhu alebo názvu obrázku do vyhľadávacieho pola môžeme získať zoznam webových stránok spolu s odkazmi. Na želanú stránku sa odtiaľ dostaneme už len jedným kliknnutím.

V nasledovnej kapitole sa budeme zaoberať uložením údajov a informácií v počítači, môžete si prečítať doplňujúce informácie, ktoré Vám budú veľmi užitočné napríklad pri ukladaní obrázkov na vlastný počítač.

27


NA SIEŤ STARKÁ

Ukladanie údajov v počítači Skriňa počítača skrýva v sebe veľa rôznych komponentov. Ak sa rozhodnete pre nákup počítača, veľmi dôležitú roľu budú zastupovať nasledovné komponenty: procesor, pevný disk, pamäť. Pre surfovanie na internete Vám stačí už použitý počítač alebo z nových vystačíte s lacnejším typom. Z pohľadu ukladania údajov významnú roľu hrá pevný disk. Pevný disk je zabudovaný do počítača a sú na ňom uložené programy – softvéry, ktoré používa náš počítač pri svojej práci (napr. operačný systém, prehliadač a pod.). Na počítači údaje sú uložené v tzv. súboroch, rôzne druhy údajov (obrázok, text, hudba) v rôznych typoch. Jednotlivé typy údajov – súborov počítač rozlišuje pomocou troch alebo štyroch písmen v  názve súboru po bodke (v tzv. rozšírení súboru.) Je to nutné z  toho dôvodu, aby operačný systém vedel rozhodnúť, ktorý súbor akým používateľským programom si otvorí, napr. súbor obsahujúci hudbu nemá otvoriť ako text. Najčastejšie označenia typu súboru sú nasledovné: pre obrázky .jpg, pre text .doc, pre hudbu alebo zvukové nahrávky .mp3. Na základe predošlého kompletný názov súboru je vyzerá nasledovne: mojafotka. jpg. Obrázky vyhľadané na internete si môžeme uložiť napríklad aj v tomto formáte.

28


NA SIEŤ STARKÁ Na pevnom disku však môžeme ukladať veľmi veľa údajov. Aby sme sa vedeli orientovať aj neskoršie a nájsť potrebné údaje, musíme mať definovaný systém ukladania súborov. Tento systém sa nazýva systém súborov. Súbory sa ukladajú do priečinkov. Súbory súvisiace obsahovo a tematicky je účelné ukladať do jedného priečinku. Vytvoriť si môžeme ľubovoľný počet priečinkov, môžeme ich ľubovoľne pomenovať a zoskupovať. Každý priečinok môže obsahovať ďalšie podpriečinky a  aj súbory. Môžeme si vytvoriť priečinok pre literatúru, ktorý obsahuje podpriečinok pre svetovú a ďalší pre slovenskú literatúru. V priečinku slovenskej literatúry si môžeme vytvoriť ďalšie podpriečinky pomenované podľa spisovateľov. Pre uľahčenie orientácie a tvorby nových priečinkov operačný systém obsahuje priečinok Dokumenty, ktorý obsahuje ďalší podpriečinok s názvom Obrázky.

Uloženie obrázku Pozrime sa, ako si môžeme uložiť obrázok stiahnutý z internetu. Ak sa nám zapáči určitá fotka alebo obrázok na webovej stránke alebo vo vyhľadávači obrázkov, môžeme si ho uložiť na vlastný počítač pre neskoršie použitie. Úloha: Posuňte kurzor na stred obrázku. Kliknite pravým tlačidlom myši pre otvorenie plávajúceho menu. Zvoľte si z  možností položku Uložiť obrázok ako... Na obrazovke sa objaví ďalšie okno s  názvom Uloženie obrázku. V tomto okne vedľa nadpisu Miesto uvidíte priečinok Obrázky, je to miesto uloženia obrázkov. Keď chceme obrázok uložiť na iné miesto, potom si musíme miesto uloženia určiť sami kliknutím na šípku smerujúcu dole vpravo od tlačidla Miesto. To, že vidíte iné obrázky než ten, ktorý chcete uložiť, Vás nemusí zaujímať. Vidíte ti obrázky, ktoré už boli uložené do cieľového priečinku skôr. Obrázok – súbor obsahujúci obrázok – musíte premenovať pred uložením, aby ste si ho neskoršie mohli nájsť. 29


NA SIEŤ STARKÁ Pole pre zadávanie Mena súboru sa automaticky vyplní, ale môžeme jeho obsah prepísať. Je účelné dať hovoriace meno, ktoré nás neskoršie ľahko napadne. V jednom priečinku nemôžu byť uložené dva súbory s rovnakým menom. Keď Vás nič lepšie nenapadne, začnite po mene súboru pridávať poradové čísla, napr. fotka1.jpg, fotka2.jpg a tak ďalej. Do riadku pre Meno súboru napíšte názov, pod ktorým chcete uložiť obrázok – ak je možné, nepoužívajte písmená s diakritikou ani medzery, lebo pre niektoré programy to môže spôsobiť problém. Ak je všetko vyplnené, kliknite na tlačidlo Uložiť, alebo stlačte Enter. Všetko zmizne z obrazovky, vidíte pred sebou znovu webovú stránku zobrazenú pred uložením obrázku. Obrázok je už ale uložený na Vašom počítači a je kedykoľvek k dispozícii, môžete pripojiť aj ako prílohu k elektronickému listu – k mailu.

Čo je to vlastne veľmi často spomenuté dialógové okno?

Počítač komunikuje s používateľom. Ak sa stane niečo o čom musíme mať informáciu, alebo nami vydaný príkaz nie je jednoznačný, počítač nám to oznámi formou dialógového okna, ktoré sa objaví v strede obrazovky. Najdôležitejšou vlastnosťou tohto okna je, že musíme odpovedať na položenú otázku, ináč sa nemôžeme dostať ďalej. Ak je v  okne taká informácia, s ktorou sa nechceme zaoberať, stlačme klávesu Esc na klávesnici. Ak sa okno objavilo počas nejakej operácie (napr. v priebehu uloženia obrázku), potom musíme zadať požadované údaje a príkazy, ktoré sú potrebné pre ukončenie danej operácie. 30


NA SIEŤ STARKÁ

Priečinok Dokumenty Akým spôsobom si viete pozrieť uložené obrázky? Musíte si otvoriť priečinok s názvom Dokumenty. Úloha: Na Paneli úloh v menu Štart kliknite na položku Dokumenty. Otvorí sa Vám priečinok Dokumenty ( v novom okne), tam si nájdite podpriečinok Obrázky, kliknite aj na to a stlačte Enter. Otvorí sa Vám priečinok Obrázky. V prípade ak vidíte len zoznam názvov súborov, kliknutím na tlačidlo Zobraziť si zvoľte pohľad Miniatúry. Nájdite si uložený obrázok. Pre zväčšenie pohľadu na obrázok posuňte kurzor na obrázok, kliknite ľavým tlačidlom myši a potom stlačte Enter.

V tomto momente ste si otvorili obrázok v  programe pre prezeranie obrázkov. Pre ukončenie programu kliknite na „X“ v pravom hornom rohu okna.

Naučili sme sa, ako si môžeme uložiť obrázky a informácie vo forme súborov na vlastný počítač. Klikneme na vybraný obrázok pravým tlačidlom myši, zvolíme si príkaz Uložiť obrázok ako.., a stlačením Enter obrázok sa ukladá na náš počítač. Potom takto uložený obrázok si môžeme prezerať kedykoľvek, aj bez prístupu na internet v priečinku Dokumenty, 31


NA SIEŤ STARKÁ v podpriečinku Obrázky (Pictures). A  zase je tu čas na samostatné precvičovanie osvojených poznatkov. Prosíme Vás, aby ste si precvičovali vyhľadávanie na internete aj mimo nášho kurzu ( v tom Vám budú nápomocné skúšobné otázky nachádzajúce sa v prílohe). Ďalšou tematikou bude zvládnutie – najčastejšie použitej služby internetu – elektronickej pošty.

Elektronická pošta Najintenzívnejšie využitou službou internetu je elektronická pošta. Môžeme ju porovnať ku klasickým poštovým službám, nakoľko existuje odosielateľ, príjemca, list má predmet, odosielateľ a príjemca majú svoje adresy, ktoré ich jednoznačne identifikujú. V čom je elektronická pošta lepšia ako klasická? Táto služba neprinesie žiadne dodatočné viacnáklady, je nepredstaviteľne rýchla a v neposlednom rade môžeme k listu pripojiť texty, obrázky, videá alebo iné dokumenty ako prílohu. Elektronická zásielka si nájde svojho adresáta kdekoľvek na celom svete. Je veľmi pohodlné, lebo správa je pomerne jednoducho vytvoriteľná, zasielateľná, elektronickú poštu môžeme používať kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Jeden list môžeme zaslať niekoľkým adresátom naraz – napríklad celej rodine. Formou elektronickej pošty je e-mail. E-mail sa dostane k  adresátom cez internet, to znamená, že tak odosielateľ, ako aj príjemca musí mať k  dispozícii počítač pripojený k  internetu. Okrem toho, obidvaja musia mať e-mailovú adresu, pomocou ktorej je možné jednoznačne identifikovať odosielateľa aj príjemcu. E-mailová adresa inštruktora tohto kurzu je instruktor@kurzy.sk. Charakteristickým rysom každej mailovej adresy je znak „@“ v strede označenia adresy, ktorý za nazýva v slangu „zavináč“. Je to znak z anglickej abecedy znamenajúci „at“. Časť adresy pred zavináčom ( @ ) najčastejšie označuje meno adresáta, časť po znaku „@“ ukazuje na meno firmy alebo organizácie, alebo poskytovateľa služieb elektronickej pošty. Po bodke nasleduje označenie krajiny - štátu, kde je server registrovaný. V  našom prípade „instruktor“ označuje osobu, „kurzy“ označuje organizáciu poskytujúcu tento kurz, a „sk“ označuje Slovenskú republiku. 32


NA SIEŤ STARKÁ Ako si môžeme zaobstarať vlastnú mailovú adresu? Službu elektronickej pošty ponúka veľa poskytovateľov, dokonca úplne zdarma bez poplatkov. Predplatením služby internetu určite Vám bude pridelená vlastná mailová adresa. Prvú možnosť si môžeme využiť, ak nemáme predplatenú službu internetu. Jedným z najznámejších a najväčších poskytovateľov služieb elektronickej pošty je GOOGLE Gmail. Počas nášho kurzu budeme využívať služby práve tohto poskytovateľa, pretože už poznáme službu vyhľadávača od neho. Ak porovnáme základné funkcie systémov ponúkaných rôznymi poskytovateľmi zistíme, že veľké rozdiely ani nie sú medzi nimi. Ak teda by ste chceli vytvoriť nový poštový priečinok u  iného poskytovateľa, nebudete mať ani najmenší problém s  vytvorením priečinku ani s používaním služieb elektronickej pošty. Poslať e-mail je možné rôznymi spôsobmi, my počas nášho kurzu sa budeme venovať používaniu webového rozhrania pre vytvorenie a  zasielanie elektronickej pošty. To znamená, že k nášmu poštovému priečinku budeme mať prístup na celom svete, stačí mať po ruke počítač s prístupom na internet. Naša elektronická pošta nebude závislá na našom počítači. Naša pošta nebude uložená na osobnom počítači doma, ale na serveri na internete, ktorý je neustále prístupný z každého kúta sveta.

Registrovanie e-mailovej adresy K tomu, aby sme mohli poslať elektronickú poštu, potrebujeme si vytvoriť e-mailovú adresu.

Úloha: Spusťte prehliadač na počítači. Do poľa adresy napíšte: gmail.com a stlačte Enter. Potom kliknite na odkaz Vytvoriť účet. Na stránke pre registráciu si môžete vytvoriť vlastnú poštovú schránku (Vytvoriť účet). Musíte vyplniť všetky povinné polia registračného formulára. Najsamprv si musíte vymyslieť, akú adresu si zvolíte (časť pred znakom „@“). 33


NA SIEŤ STARKÁ Je užitočné, ak vychádzate z vlastného mena a priezviska, napríklad jozo.mrkvicka, alebo jmrkvicka. Ľudia so zvláštnymi menami to majú ľahšie, lebo je menej pravdepodobné, že poštová schránka s rovnakým menom už bola vytvorená. Systém po zadaní prekontroluje, či Vami zadané meno nie je obsadené. Ak nie, poštový priečinok sa vytvorí. Ak je meno obsadené, systém Vám ponúkne alternatívy, z ktorých si môžete vybrať, alebo si môžete zvoliť úplne iné, jedinečné meno pre označenie adresy elektronickej pošty. Ak sa Vám podarilo nájsť vhodné a ešte voľné registrovateľné meno, musíte zadať aj prístupové heslo. V mene poštovej schránky nemôžu byť použité diakritické znamienka, medzera, veľké písmo. V  priebehu kurzu mali by ste používať jedno heslo pre všetkých účastníkov – heslo je možné kedykoľvek zmeniť. Pri zápise hesla v  riadku pre zadávanie vidíte len **** z  dôvodu, aby nikto nemohol vidieť znakový reťazec Vami zadaný ako heslo. Je to len opatrenie pre zabezpečenie utajenia prístupu k e-mailovej schránke. E-mailová adresa je verejná informácia, môžete prezradiť komukoľvek, dokonca aj musíte, ak chcete dostávať e-maily do vlastnej poštovej schránky. Heslo ale je len Vaším tajomstvom, to nesmiete prezradiť nikomu, veď potom by získal prístup do Vašej poštovej schránky, a mohol by čítať vašu poštu. Je to vlastne kľúč k Vašej poštovej schránke. Vyplňte všetky povinné údaje registračného formulára, a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť poštovú schránku. Ak ste náhodou niečo zabudli vyplniť, stránka zostane na obrazovke a oznámi Vám, ktorý údaj chýba. V tomto prípade musíte doplniť formulár a znovu stlačiť tlačidlo pre vytvorenie schránky. Po úspešnej registrácii Vaša schránka bude vytvorená a môžete začať používať e-mailovú adresu. Dôležité: poznačte si Vašu e-mailovú adresu a heslo na papier, odložte si to na bezpečné miesto a neukazujte nikomu. Nezabudnite, že e-mailová adresa sa začína hovoriacim menom (Vaše meno.priezvisko napr.), nasleduje znak „@“ a končí kódom krajiny. Adresy registrované na Gmail končia na „gmail.com“. Vaša adresa teda môže vyzerať nasledovne: meno.priezvisko@gmail.com. áš poštový priečinok môžete otvoriť po zadaní prihlasovacieho mena = meno.priezvisko V z e-mailovej adresy a hesla.

34


NA SIEŤ STARKÁ

Otvorenie poštového priečinku Úloha: Spusťte internetový prehliadač, a zobrazte si stránku gmail.com. Do poľa pre Meno používateľa napíšte časť Vašej e-mailovej adresy pred znakom @, do riadku pre Heslo napíšte heslo, potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Pozor! Prehliadač sa Vás spýta, či si má zapamätať Vaše prihlasovacie údaje pre budúcnosť. Odmietnete túto možnosť! Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí úvodná hlavná obrazovka Gmail-u.

Písanie listov Úloha: Kliknite na odkaz Napísať správu pod logom Gmail. Aby ste mohli poslať správu niekomu, musíte poznať jeho e-mailovú adresu. Opýtajte sa svojho suseda/inštruktora, akú má e-mailovú adresu! Kliknite do poľa pre zadanie adresáta a napíšte e-mailovú adresu príjemcu!

Ako je možné napísať znak @? Stlačte klávesu AltGr vpravo od medzerníka a zároveň stlačte aj klávesu písmena „v“. Po zobrazení znaku @ môžete spustiť klávesy. Do správy musíte zadať predmet, aby príjemca na prvý pohľad vedel zistiť, čo je témou správy. Najväčšie pole slúži na napísanie vlastnej správy. Napíšte krátku pozdravnú správu! Začnite oslovením adresáta a končite pozdravom. Nový odstavec môžete začať stlačením klávesy Enter. Text píšte bez prerušenia na koncoch riadkov bez použitia klávesy Enter, systém automaticky odriadkuje po dosiahnutí konca riadku. Keď ste hotový, kliknutím na tlačidlo Odoslať môžete Vašu správu poslať. Po odoslaní sa zmení vzhľad okna, znovu sa zobrazí obsah priečinku Došlej pošty.

35


NA SIEŤ STARKÁ

Čítanie došlej pošty Došlá pošta sa objaví vo forme tabuľky, listy sú zoradené pod sebou. Jeden list obsadí jeden riadok. Na ľavej strane vidíme odosielateľa, potom nasleduje predmet listu, potom malý úryvok z obsahu listu. Otvorte si jeden list z došlej pošty – kliknutím na riadok listu sa zobrazí celý obsah listu. Odpovedajte na list, ktorý Vám poslal Váš sused tak, že kliknete na tlačidlo Odpoveď v pravom hornom rohu listu. Objaví sa Vám prostredie veľmi podobné tomu, ako keby ste písali nový list, s tým rozdielom, že v  okne sa zobrazí aj pôvodný text, ktorý napísal vo svojom liste Váš sused. Napíšte svoju odpoveď, a pošlite ju kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Odosielanie prílohy

Podobne, ako v prípade klasického listu, aj k  elektronickému môžeme pripojiť prílohy, v  tomto prípade súbory, obsahujúce obrázky, text, hudbu, nahrávku a  podobne. Môžeme pripojiť napríklad obrázok uložený v  našom počítači. Teraz budeme mať možnosť využiť poznatky osvojené v časti venovanej tejto tematike. k nemáte vhodný obrázok vo Vašom počítači v priečinku Dokumenty/Obrázky, stiahnite A si taký, ktorý by ste radi zaslali ostatným. Prvým krokom je, že už známym spôsobom napíšete list. Len pre občerstvenie pamäte: spustenie prehliadača, otvorenie stránky poštového servera (gmail.com), zapísanie používateľského mena (časť e-mailovej adresy pred @) a priradeného hesla, kliknutie na tlačidlo Prihlásenie. Kliknutím na položku Nový sa otvorí okno, kde musíte vyplniť potrebné údaje: príjemca, predmet, a text listu. Potom nasleduje pripojenie prílohy: k listu pripojíme fotku a odošleme. Úloha: Po napísaní listu a po kliknutí na tlačidlo Priložiť prílohu vyskočí nové okno, s textom Vložiť súbor. 36


NA SIEŤ STARKÁ Okno je známe už z kapitoly venovanej uloženiu obrázkov. Vtedy sme povedali, aby ste si nevšimli obrázky, teraz práve ich budeme potrebovať. Listovať medzi obrázkami môžeme pomocou posuvnej lišty. Kliknite pravým tlačidlom myši na zvolený obrázok, potom na tlačidlo Vložiť. Okno zmizne a objaví sa meno súboru v riadku nad textom listu. Obrázok je pripravený na odosielanie spolu s listom. Opakovaním uvedeného postupu môžeme pripojiť ďalšiu prílohu, avšak viac ako tri, maximálne štyri prílohy nie je účelné pripojiť k jednému listu. V prípade, ak sa objaví obsah iného priečinku vo vyskakujúcom okne pre voľbu priloženého súboru, čo máme urobiť? Kliknutím na tlačidlo Dokumenty v ľavej časti dialógového okna sa zobrazí jeho obsah, v ktorom je zobrazený podpriečinok Obrázky. Kliknite na tento priečinok v bielej časti, potom stlačte Enter. Aj v tomto prípade si môžete nastaviť pohľad pomocou voľby Zobraziť.

10.6 Zobrazenie obsahu prílohy Aj došlá pošta môže obsahovať prílohy, ktoré si môžeme nájsť v spodnej časti listu. Úloha: Kliknite na odkaz Stiahnuť. Otvorí sa Vám dialógové okno s  názvom Uložiť prílohu. Kliknite na tlačidlo Otvoriť v dialógovom okne. Spustí sa stiahnutie priloženého súboru z poštového servera na internete – to môže trvať aj niekoľko minút, v závislosti od rýchlosti pripojenia a od veľkosti priloženého súboru. Po stiahnutí operačný systém počítača spustí program, pomocou ktorého je možné otvoriť prílohu. Ak príloha je typu (.doc) – textový súbor, tak sa spustí textový editor, v prípade obrázkov – (.jpg) sa spustí prezerač obrázkov, v  prípade prezentácií (.ppt) sa spustí program pre prezeranie prezentácií. Po určitom čase sa objaví v  novom okne obsah prílohy zobrazený v  zodpovedajúcom programe. Takto otvorený súbor sa objaví aj na Paneli úloh, teda môžete prejsť k Vášmu listu bez ukončenia programu pre zobrazenie obsahu prílohy. Ak chcete zatvoriť otvorený súbor, kliknite na tlačidlo „X“ v pravom hornom rohu okna.

37


NA SIEŤ STARKÁ

Základné pojmy ROM (Read Only Memory). Táto pevná pamäť nám umožňuje len čítanie jej obsahu. Nemôžeme do nej zapisovať žiadne údaje. Po vypnutí počítača sa v nej všetky informácie zachovávajú. Zabezpečuje napr. naštartovanie počítača. Blog – Blog je osobný denník. Zároveň tribúna. Priestor na spoluprácu. Cache pamäť (čítaj “keš”) - rýchla vyrovnávacia pamäť. Jej veľkosť sa udáva v kB. CD ROM - CD - kompaktný disk, ROM - Read Only Memory. Z tohto pamäťového média môžeme údaje len čítať pomocou laser­ového lúča (optický záznam). Jeho obsah je cca 800 MB. CD-R – Recordable CD (1x zápis), CD-RW – ReWritable CD – prepisovateľné CD (aj 1000x); zapisuje sa vždy celý disk naraz; nedajú sa pridávať súbory po jednom ako na HD či FDD. Dáta – sú všetky informácie alebo ich časti v digitálnej forme, ktoré sa dajú spracovať. Dátami sú informácie, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ.  Flash pamäť – špeciálna pamäť používaná najmä v prenosných zariadeniach (digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny, PDA atď.) Z hľadiska činnosti pracuje ako RAM, ale po vypnutí zariadenia sa informácie z nej nevymažú. Floppy disk (FDD) – inak nazývaný ako pružný disk či disketa. Patrí medzi magnetické pamäťové médiá. Prostredníctvom diskety sa dajú prenášať údaje z jedného počítača na druhý. Zaraďujeme ho medzi spotrebný materiál, ale informácie, ktoré sú na ňom uložené, patria do kategórie programového vybavenia. Harddisk (HDD) – pevný disk – pamäťové médium (v žiadnom prípade nemôže isť o pevnú pamäť, nakoľko má aj mechanické súčiastky) využívajúce magnetický záznam, do ktorého môžeme zaznamenávať údaje vo forme súborov. Jeho veľkosť sa udáva v MB a GB (gigabajtoch - miliardbajtoch). Hardware – technické vybavenie. Čiže všetko hmotné, čoho sa môžeme dotknúť, čo vykonáva aktívnu činnosť (napr. monitor, klávesnica, tlačiareň, myš a pod.) Heslo – je reťazec znakov, ktorý osoby môžu použiť na prihlásenie sa do počítača a na získanie prístupu k súborom, programom a iným prostriedkom. Heslá pomáhajú zabezpečiť, aby osoby nemohli získať prístup k počítaču, ak na to nie sú oprávnené. Ikona – malý obrázok, ktorý symbolizuje obsah alebo činnosť skrytú za ním. 38


NA SIEŤ STARKÁ Internet – sieť Internet je celosvetová „sieť sietí“, ktorá umožňuje užívateľom na svete komunikovať medzi sebou, používať programové, technické a informačné zdroje iných výpočtových systémov pripojených do Internetu. Internetové vyhľadávače a katalógy – Väčšina informácií sa dá na internete nájsť pomocou internetových vyhľadávačov alebo katalógov. Fungujú rozdielne a keď chcete nájsť určité informácie treba vedieť čo použiť. Katalóg je vlastne zberné miesto odkazov na webové stránky. Býva členený podľa jednotlivých kategórií a stránky sa pridávajú ručne. Mikroprocesor – základná riadiaca jednotka počítača vykonávajúca samočinne zadané inštrukcie v strojovom kóde (dvojkovo kódované) zoradené do programu. Je to polovodičový čip s niekoľkými miliónmi tranzistorov. Udávajú sa parametre: počet bitov a frekvencia v MHz, GHz. V súčasnosti sa frekvencia pohybuje od 100 MHz do 2 GHz a viac. Operačná pamäť – RAM (Random Acces Memory) alebo RWM (Read Write Memory). Do tejto pamäte môžeme písať i z nej čítať údaje. Po vypnutí počítača alebo pri výpad­ ku napätia v sieti sa nám všetky údaje z tejto pamäte strácajú. Veľkosť pamäte RAM sa udávala v kB, v MB, dnes už v GB (kilobajtoch – tisícbajtoch alebo megabajtoch – miliónbajtoch, gigabajtoch – miliardbajtoch), od 0 do 640 kB je konvenčná pamäť. Operačný systém (OS) je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programátorom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. Ovládací panel – Spúšťa sa z menu Štart voľbou položky Nastavenia a následne položky Ovládací panel. Panel úloh - Je to úzky obdĺžnik zvyčajne v dolnej časti pracovnej plochy rozdelený na niekoľko častí s odlišnou funkciou. Panel úloh – je v dolnej časti pracovnej plochy, ktorý obsahuje hodinu a tlačidlo Štart. Počítač (Mikropočítač) – zariadenie určené na spracovanie informácií. Slúži na hromadné spracovávanie údajov databázy), na vedecké výpočty (CAD, CAM, CAE), spracovanie grafiky a textu (textové editory, DTP), umožňuje tabuľkové výpočty, ale slúži aj na riadenie určitých procesov expertné systémy) atď. Naj­rozšírenejšími počítačmi (svetový štandard) sú počítače IBM kom­patibilné označované ako PC – personal computer (osobný počítač). Pracovná plocha – Po štarte operačného systému sa objaví na obrazovke, je to pracovný 39


NA SIEŤ STARKÁ priestor používateľa Prehliadač – Internetový prehliadač dnes patrí k základnej výbave každého počítača, bez neho by ste nemohli surfovať na internete. Zaujímavosťou je, že jednotlivé stránky sa môžu v prehliadačoch zobrazovať rozdielne. Záleží to na tvorcoch webových stránok. Priečinky – pomocou priečinkov (adresárov) môžeme programové dátové súbory zoskupiť do logických jednotiek. Jeden priečinok môže obsahovať súbory a ďalšie priečinky (podpriečinky) a tie môžu obsahovať ďalšie súbory a ďalšie podpriečinky. Takto sa vytvorí stromová štruktúra priečinkov. Spúšťanie programov – Spúšťať programy môžeme niekoľkými spôsobmi. Prvý a najuniverzálnejší spôsob je kliknúť ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (ktoré je na obrazovke) a potom ukázať na Všetky programy. Streamer – kazetopáskové pamäťové médium, obdoba klasickej magnetofónovej kazety ale roz­dielna veľkosť, šírka magnetického pásu a rýchlosť posuvu. Kapacita 200 MB a viac, technické vybavenie – Čiže všetko hmotné, čoho sa môžeme dotknúť, čo vykonáva aktívnu činnosť (napr. monitor, klávesnica, tlačiareň, myš a pod.) Údaj, dáta – je to každá správa, oznam bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie, inými slovami, či nám daná správa prinesie niečo nové, alebo nie. Údaje (dáta) sú správy, oznamy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch a prvkoch reálneho sveta. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, obrázky, zvuky prípadne ich kombinácie. Všetky údaje nesú určitý informačný obsah. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový. World Wide Web – Je globálny informačný priestor, ktorý slúži na distribúciu informácií vzájomne medzi používateľmi.

40


NA SIEŤ STARKÁ

Dictionary – Slovník – Szótár Angol – Szlovák - Magyar A-B-C-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z A

access

prístup

hozzáférés

accessory

príslušenstvo, doplnok

Kellékek

add

pridat

hozzáad

adress

adresa

cím

administrator

správca (systému)

administrátor

advanced

pokročilý, rozšírený

haladó, bővített

alias

zástupné meno

felhasználónév

align

zarovnať (text v editore)

igazítás

all programs

všetky programy

minden program

application

aplikácia

aplikáció

arrow

šípka

nyíl

artificial intelligence

umelá inteligencia

mesterséges intelligencia

at sign

kukac, jel @

audio device

zavináč, znak @ príloha (napríklad dokument pripojený k e-mailu) zvuk a zvukové zariadenia

autodial

automatické vytáčanie

automatikus tárcsázás

autosave

automatické ukladanie

automatikus mentés

available

dostupný, dosiahnuteľný

elérhető

attachment

csatolmány hang eszközök

B Back

späť

vissza

background

pozadie (obrazu),

háttér

background processing

spracovanie na pozadí

háttérben feldolgozás

bad

chybný

rossz

bad file name

chybný názov súboru

rossz állománynév

banner

reklamný prúžok

reklámsáv

bar

lišta, panel

lista, panel

barcode

čiarový kód

vonalkód

betatesting

testovanie softwaru

szoftver tesztelése

bit bit, binari digit,

dvojkové číslo

bit

blank

prázdny

üres

blank cell

prázdna bunka

üres cella

41


NA SIEŤ STARKÁ

blog

skrátené z weblog

rövid személyes napló

body

telo (programu, e-mailu)

törzs (szövegtörzs)

bold (face)

tučné písmo

kövér betűtípus

box

políčko, rámček, skrinka

keret, doboz

browse

prehliadať (webové stránky), surfovať

keres

browser

prehliadač

böngésző

button

tlačidlo

nyomógomb

byte

slabika (osem bitov)

bájt

C cable

kábel

kábel

call

volanie

hívás

cancel

zrušiť

mégsem, bezár

capacity

kapacita

kapacitás

caps

kapitálky, veľké písmená

nagybetűk

card

case

karta cievka (farbiacej pásky), kazeta, zásobník skriňa (počítača)

kártya toner festékkazetta számítógépház

cell

bunka

cella

central

hlavný, ústredný, centrálny

központi

cd

CD disk

cd-lemez

cd drive

cd mechanika

cd-meghajtó

change

zmena, meniť

változás, csere

character

znak

karakter

chart

graf, schéma

grafikon

chat

on line „pokec”, chat, baviť sa online, chatovať

chat, online kommunikáció

click

klepnúť, kliknúť, klepnutie, kliknutie

klikk, klikkelés

client

klinet

kliens

clipart

kolekcia digitálnych obrázkov

digitális képek kollekciója

close

zatvoriť

bezárni

color

farba

szín

command

príkaz

utasítás

computer  

počítač

számítógép

connect  

pripojiť, prepojiť

csatlakoztatni

content  

obsah

tartalom

control panel

ovládací panel

vezérlőpult

copy  

kopírovať

másolni

copy and paste  

kopírovať a vložiť

másol és beilleszt

cursor  

kurzor

cut  

kurzor prispôsobiť (individuálnym požiadavkam) vystrihnúť, vybrať

cut and paste  

vybrať a vložiť

kivág és beilleszt

cartridge

customize  

42

hozzáigazít kivág


NA SIEŤ STARKÁ

D data  

dáta, údaje, dátový

adatok

database

databáza

adatbázis

date

dátum

desktop

dátum východzí, implicitný, prednastavený vymazať (všetko, stránku, riadok, tabuľku) pracovná plocha

developer  

vývojár, programátor

fejlesztő, programozó

device

zariadenie

berendezés

disk  

disk (počítača), disketa

lemez

disk drive

disketová jednotka

lemezmeghajtó

display

zobraziť, obrazovka

képernyő

docking station  

dokovacia stanica

dokkoló

dokument

dokument

dokumentum

domain

doména

domén

doble click  

dvojité kliknutie, poklepanie

dupla klikkelés

download  

sťahovanie

letöltés

drive

jednotka

egység

default delete (all, page, row, table)  

alapértelmezett törlés, törölni asztal

E e business

elektronické podnikanie, e-biznis

elektronikus kereskedelem

edit

editovať, upravovať

szerkesztés

editor

editor (edičný program a človek)

szerkesztő

e-mail

elektronická pošta, e-mail

elektronikus levél

emoticon

emotikona, smajlík

emotikon, hangulatjel

enter

vložiť

beszúr, belépés

erase  

vymazať

törlés, törölni

error  

chyba

hiba

exit  

ukončiť (program), výstupný bod extranet, sieť dostupná pre autorizovaných užívateľov

kilépés külső, korlátozott hozzáférésű hálózat

extranet  

F fast

rýchly

gyors

field

pole

mező

file  

súbor

állomány

filename, file name  

názov súboru

állománynév

filter  

filter, filtrovať

filter, szűrő

firewall  

bezpečnostná brána, firewall

tűzfal

flash

blikanie, blikať

villogni

floppy disk  

disketa

hajlékonylemez

folder  

adresár

mappa

43


NA SIEŤ STARKÁ

font

typ písma

betűtípus

footer  

päta (stránky, e-mailu)

lábléc

foreign  

cudzí

idegen

form

formulár

űrlap

format  

formát, formátovanie

formattálás

forward  

vpred, preda” ďalej (e-mailom)

továbbítás (küldés)

frame

rámec

keres

freeware  

software distribuovaný zadarmo

szabadon terjeszthető

full

plný

teljes, teli

function

funkcia

funkció, függvény

G game  

hra

játék

glossary  

glosár, slovníček

szótár

graphic  

grafika

grafika

graphic card

grafická karta

grafikus kártya

grid

mriežka, raster

rács

H hard disk  

header  

pevný disk hardware, mechanické a elektronické vybavenie počítača hlavička, záhlavie (e-mailu a pod.)

merevlemez hardver, a sz.gép mehanikus és elektronikus részegységei fejléc

help

pomoc

segítség

helpline  

linka technickej podpory

műszaki segítség tel. vonal

hide  

skryť

rejteni

high

vysoký

magas

homepage  

domovská stránka

honlap

hotline

linka technickej podpory

forró drát – műszaki segítség

hypertext  

hypertext

hipertext

hypertext link

hypertextový odkaz int

hipertext hivatkozás

hardware  

I icona  

ikona

ikon

image

obrázok, zobrazenie

kép, ábra

input

vstup Internet, prepojenie počítačov a sietí na celom svete internetové pripojenie

bemenet

Internet internet connection interstitial 

intranet   IP address 

internet, világháló internet csatlakozás

druh reklamného formátu, stránka s reklamou vložená na krátky okamih pred stránku požadovanou užívateľom rekl

reklám fajtája, pillanatra feltűnő információ a valódi oldal előtt

interná počítačová sieť (typicky vo firme, škole) biz IP adresa

belső hálózat, korlátozott hozzáférésű IP-cím

44


NA SIEŤ STARKÁ J Joystick junk mail

pákový ovládač

botkormány

nevyžiadaná pošta

nem kívánt posta

K key

kláves, kľúč

kulcs, billentyű

keyboard

klávesnica

billentyűzet

keyword

kľúčové slovo

kulcsszó

L label  

štítok, visačka, jednotka

címke, egység

language

jazyk

nyelv

laptop

prenosný počítač, notebook

hordozható számítógép, laptop

laser printer

laserová tlačiareň

lézernyomtató

legend

legenda, popis (grafu apod.)

legenda, leírás

library

könyvtár

link

knižnica riadok (textu), linka (komunikačná) odkaz

list

zoznam

lista

local disk

vlastný, lokálny disk

helyi lemez

lock

zámok, zamknúť, blokovať

lakat, letiltani

line

vonal, vezeték hivatkozás

M macro

makró, makró futtatása

mail

makro, makroinštrukcia makrovírus, vírus zapísaný v makre a vložený do dokumentu pošta, poštová správa

mailbox  

poštová schránka

postafiók

mail merge

hromadná korešpondencia

körlevél

manual

ručný, príručka

használati utasítás

map, mapping  

mapa, mapovať, mapovanie

térkép, feltérképezni

mark

značka, označiť

megjelölni

memory

pamäť

memória

memory card

pamäťová karta

memóriakártya

menu

ponuka

menü, kínálat

message  

správa, hlásenie

mirror  

zrkadlo, zrkadlová kópia; zrkadliť

mobile  

mobilný, pohyblivý, prenosný

üzenet tükör, tükrözött másolat, adatvédelem, tükrözni mobilis, hordozható

mode

režim

rezsim

modem  

modem

modem

module

modul

modul

monitor

monitor, obrazovka

képernyő

macrovirus

45

makrovírus posta, levél


NA SIEŤ STARKÁ

mouse

myš

egér

move

presunúť, premiestniť

áthelyezni

MP3 player  

prehrávač súborov MP3

MP3 lejátszó

multilevel  

viacúrovňový

többszintes

my computer

môj počítač

sajátgép

N name  

meno, názov

név

net

sieť

hálózat

network administrator  

správca siete

rendszergazda

next  

nasledujúci, ďalší

következő

noname  

bezmenný

névtelen

note

poznámka, komentár

megjegyzés

notebook  

prenosný počítač, notebook poznámkový blok (jednoduchý textový editor) nový

notebook, hordozható számítógép

notepad new

jegyzettömb új

O off  

vypnuté

kikapcsolt

off line

nepripojený (k sieti)

hálózati kapcsolat nélküli

on/off  

zapnuté/vypnuté

kikapcsolt/bekapcsolt

on line

pripojený (k sieti)

halózatra csatlakoztatott

open

otvoriť

megnyitni

outgoing

odosielaný

kimenő

output

výstup

kimenet

P pack

komprimovať (súbory)

összecsomagolni (állományt)

package

balík (programov)

programcsomag

page

stránka

oldal

page setup  

nastavenie stránky, vzhľad stránky

oldalbeállítás

paint

kresliť, maľovať

rajzolni, festeni

password

heslo

jelszó

paste

vložiť

beilleszteni

PC

ososbný počítač

személyi számítógép

pixel

obrazový bod, pixel

képpont

player

prehrávač

lejátszó

port

port, brána

port, kapu

power

zdroj energie, výkon počítača

teljestmény, energia

press

stlačiť, tlač, médiá

nyomtat, nyomni, sajtó

preview

náhľad (pred tlačou apod.)

nézet

print  

tlač, tlačiť

nyomtatni

printer

tlačiareň

nyomtató

46


NA SIEŤ STARKÁ

priority

priorita, predvoľba

prioritás, előnybe helyezett

processor

procesor

processzor

properties

vlastnosti

tulajdonságok

public

verejný, spoločný

nyilvános

Q query

dotaz

kérdés

quit

ukončiť (činnosť, aplikáciu)

kilépés, az alkalmazás befejezése

quality

kvalita

minőség

R rack  

stojan, skriňa

állvány, szekrény

range

rozsah

értékintervallum

read

čítanie, čítať

olvas, olvasni

read only  

určený iba na čítanie

csak olvasásra alkalmas

record

záznam

bejegyzés

refresh

obnoviť

frissíteni

rename

premenovať

átnevezni

replace  

nahradiť

átírni, felülírni

reset

rights

znovu nastaviť farebný režim RGB (red, green, blue) práva, oprávnenia

újraindítani, beállítani RGB színábrázolási mód (piros, zöld, kék) jog, jogosultság

row

riadok

sor

run

spustiť

futtatni

RGB

S safe  

bezpečný

biztonságos

save  

uložiť

menteni

scale

skála, mérték

scanner

meradlo, škála prehliadať, prehliadávať(dáta); skenovať skener

screen

obrazovka

képernyő

screensaver

šetrič obrazovky

képernyőkímélő

search

vyhľadávať, vyhľadávanie

keresni

security  

bezpečnosť

biztonság

select

vybrať

kiválasztani

send

odoslať

elküldeni

settings

nastavenia

beállítások

service

služba

szolgáltatás

setup

nastaviť, konfigurovať

beállítás

shade

odtieň, tieň, tieňovanie

árnyalat, árnyalni

share

zdieľať

megosztani

scan

47

beolvasni, beszkennelni szkenner, lapolvasó


NA SIEŤ STARKÁ

sheet

tabuľka, formulár, list papieru

munkalap

short  

krátky, skrátený

rövid

shortcut

odkaz

parancsikon, hivatkozás

show  

zobraziť, ukázať vypnutie, ukončenie činnosti (operačného systému) preskočiť

megjeleníteni

alvómód

smiley

kľudový režim diapozitív, statický snímok (v prezentácii) emotikon, smajlík

software

softvér

szoftver

sorting

triedenie (dát)

osztályozás

sound

zvuk

hang

sound card

zvuková karta

hangkártya

source

zdroj

forrás

space

medzera, voľný priestor

szóköz

speed

rýchlosť

sebesség

spelling  

pravopis

helyesírás

stand by

úsporný režim

készenléti üzemmód

step

krok

lépés

subject

predmet (v e-maile apod.)

tárgy (levelezésnél)

system

systém

rendszer

shutdown   skip  sleep mode slide 

kikapcsolás, lekapcsolás átugorni diakép emotikon, hangulatjel

T tab

tabulátor

tabulátor

table

tabuľka

táblázat

target

cieľ, cieľový

cél

task

úloha, proces

feladat

template

šablóna, vzor

sablon

text

text

szöveg

text size

veľkosť písma

betűméret

thumbnail

malý obraz, minimalizovať

miniatűr

time

čas, časový

idő

timer

časovač

időzítő

tool

nástroj

eszköz

toolbar

panel nástrojov

eszköztár

transfer

prenos

átvitel

translator

prekladač, prekladací program

fordítóprogram

trash can  

kôš

szemétkosár, kuka

type

písať (na klávesnici)

gépelni

turn off

vypnúť

kikapcsolni

48


NA SIEŤ STARKÁ U unauthorized

neoprávnený

nem jogosult felhasználó

underline  

podčiarknuť, podčiarknutý

aláhúzás

unit

jednotka

egység

unknow

neznámy

ismeretlen

up

hore

fel

update

aktualizácia

aktualizálás

user

užívateľ

felhasználó

user name

meno uživateľa

felhasználói név

utility

pomocný program

segédprogram

valid  

platný

érvényes

valid adress

platná adresa

érvényes cím

validity

platnosť

érvényesség

value

hodnota

érték

verify

overiť

ellenőrizni

version  

verzia

verzió

view  

pohľad, zobrazenie

nézet

virus  

vírus

volume  

vír, vírus návšteva (na webovej stránke) rekl objem

window

okno

ablak

V

visit  

látogatás mennyiség, hangerő

W wait

čakať

várakozni

watermark  

vodotisk, obrázok na pozadí

vízjel

web

sieť WWW, web; webový

web, világháló

web browser  

webový prehliadač

web - böngésző

web page

webová stránka

weboldal

width

šírka

szélesség

windows  

okno

ablak

Windows  

systém Windows

Windows operációs rendszer

word  

slovo, textový

szó, szöveg

write  

písať, zapisovať

írni

Z zero  

nula, nulový

nulla

zip code

poštové smerovacie číslo

irányítószám

zone

zóna, pásmo

zóna

zoom

funkcia „lupy”

nagyítás

49


Dvanásť mesačný projekt uskutočňujúci sa za partnerstva piatich spolupracujúcich organizácií sa realizuje za podpory Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a za spolufinancovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 36-1-371-2760

Regionálna rozvojová agentúra Južný región Régiófejlesztési Ügynökség Déli Régió Svätého Štefana 79, 943 01 Štúrovo, Telefón: 421-36-752-3051

Csokonai Művelődési Központ 2900 Komárom, Kelemen László u. 7. Telefon: 36-34-342-208

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, Szakképző és Felnőttképzési Intézet Stavbárov 8/8, Komárno

Telefón: 421-90-593-2120 Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 2900 Komárom Szabadság tér 1.

Profile for Budapesti Művelődési Központ

NA SIEŤ STARKÁ  

NA SIEŤ STARKÁ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013.

NA SIEŤ STARKÁ  

NA SIEŤ STARKÁ – Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007–2013.

Advertisement