Page 1

Budai Lóránt Önkormányzati képviselő Jobbik Magyarországért Mozgalom Mobiltelefonszám: (70) 322-4164; drótpostacím: budai.lorant@jobbik.hu Cím: Jászberény, Nemes u. 15/e honlapcím: jaszbereny.jobbik.hu

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ JÁSZBERÉNY


Október 2012. október 06. – A nemzet vértanúira emlékeztünk A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület egyik első cselekedete volt az 1980-as évek végén, hogy megemlékezést tartott október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére. Korábban, 1945 előtt ez szokás volt Jászberényben, a város vezetői, a diákság, az egyesületek, mind tartottak emlékünnepet e napon. A városvédők szépen rendbe hozták a Fehértói temetőben található 1849-es emlékoszlopot, s évente koszorúkkal tisztelegtek előtte. Szombaton délután is így tettek. A Hagyományőrző Egylet tagjai, a Liska József Katolikus SZKI diákjainak egy csoportja, egyesületi tagok, a polgármester, és néhány képviselő mellett a Jobbik helyi szervezete is tiszteletét tette a megemlékezésen.


Az ünnepségen Bolla János mint az egyesület vezetője és mint regnáló jászkapitány köszöntötte az emlékezőket. A középiskolás diákok emlékműsort adtak elő. Versekkel és prózával felidézték az aradi 13-ak tetteit és végső perceit. A Jászsági Hagyományőrző Egylet pedig Kossuth nótákkal tette korabelivé az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hangulatait, érzéseit, törekvéseit az egyszerű emberek hitét, reményeit. Az emlékezés után a hála és a tisztelet virágai, koszorúi kerültek az emlékoszlop elé. Majd immár szintén hagyományosan átmentünk a védett temetőkertbe, ahol a város jeles emberei nyugszanak.

2012. október 08. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendes ülése A szokásos (és rendkívül fontos) bizottsági ülésen döntés született a Yazd városába utazó önkormányzati delegáció személyi összetételének jóváhagyásáról, a Városi egészségnap támogatásáról valamint az óvodai riasztórendszer kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról is. Ezen kívül a testület elé került a Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről- és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítása is. Az értékesítésről szóló rendelet módosítást nem fogadtam el, a városi vagyon megóvását célzó szigorítást azonban támogattam.

2012. október 8. – Egyeztető megbeszélés a Yakuzák SE. elnökével Ezen a délutánon keresett fel a helyi karatékák mestere, Agócs Tibor. A soron következő testületi ülés egyik napirendi pontjával kapcsolatban kérte a támogatásomat. Ez pedig 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása és az ingatlanok értékesítésre való kijelölése. Elmondása szerint az egyesületük nehéz helyzetbe került és egyik napról a másikra utcára kerültek. Szívesen vennék, ha az értékesítésre kijelölt ingatlanok (óvodák) egyikét használatba vehetnék. Mivel az egyszeri bevételt hozó értékesítéseket – önkormányzati ingatlanok esetében – szisztematikusan ellenzem, a város hírnevét öregbítő civil szervezeteken pedig


igyekszem segíteni – természetesen támogatásomról biztosítottam az elnök urat.

2012. október 10. – A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság rendkívüli, zárt ülése Egyetlen előterjesztés került megtárgyalásra testületi ülés előtt. Ez a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Jászberény Város Önkormányzata közötti, a Jászberényi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáről, valamint a Jászberényi Járási Hivatal felállításával összefüggő vagyoni és személyi kérdéseket érintő intézkedésekről szólt. Mivel az ülés zárt volt, csak annyit mondhatok, hogy nem tudtam támogatni az átalakításokkal összefüggő intézkedéseket.

2012. október 10. – Jászberény Város képviselő testületének rendes ülése Jászberény képviselő-testülete soros ülését tartotta október 10-én 15 órától. A napirendi pontok között szerepelt többek között az önkormányzat nevelésioktatási intézményeinek 2013. január 1-je utáni működtetésének vállalására írt előterjesztés megtárgyalása és pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala is. Döntöttünk az önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakbéreit korábban meghatározó rendelet módosításáról, ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. rendszerfüggő víziközmű-vagyonának a város részére történő átadásáról is. Szabó Tamás polgármester hivatalos iráni látogatása miatt Juhász Dániel alpolgármester vezette az ülést, amelyen 13 képviselő volt jelen, Győri János képviselő előzetesen jelezte távollétét. Először a 138/2012. (VII. 11.) határozat 3. pontjának végrehajtásáról szóló tájékoztató kapcsán kértem szót. A képviselő-testület e tájékoztató szerint felkéri a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja felül a JVV Zrt. víz- és szennyvízszolgáltatásért fizetendő díj kiszabásának törvényességét, tekintettel arra, hogy számos jászberényi fogyasztónak kétszeresen kell (a mellékvízmérő és a főmérő után is) alapdíjat fizetnie. Amennyiben a JVV Zrt. víz- és szennyvízszolgáltatásért fizetendő díj kiszabása törvénytelen, a JVV Zrt. vezérigazgatója tegyen javaslatot a törvényesség helyreállítására, valamint az érintettek


kártalanítására. Elmondtam, hogy ismereteim szerint az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a mellékvízmérőn mért vízmennyiség számlázási költségeit nem jogszabály, hanem egy külön szerződés határozza meg, majd rákérdeztem, hogy a mellékvízmérős jászberényi fogyasztókkal a JVV Zrt. kötött-e ilyen szerződést. S mivel a válasz nem elégített ki, kifejtettem, hogy az alig egy éve megszületett rendelet alkotója nagyot hibázott. Hiszen a fő- és mellékvízmérő beépítését nem a lakók kérték, ezt csupán műszaki okok magyarázzák. És ezt a kényszerű okot fizeti meg Jászberény Város lakossága. Ráadásul tudomásom szerint erről a változásról nem is értesítették a közel 4000 érintettet. Hiszen a Vízágazat Üzletszabályzata a törvényben előírt 2012. január 1. helyett 2012. szeptember 3-án került fel a szolgáltató honlapjára. Beszédem végén felszólítottam városunk polgármesterét, Dr. Szabó Tamást – ezúton, mint országgyűlési képviselőt - hogy még 1.5 évig van lehetősége tenni valami pozitív dolgot az Országgyűlésben, éljen képviselői lehetőségeivel, jelezze a Parlamentben ezt a problémát és javasolja a rendelet módosítását.

Következett a Jászberény Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek 2013. január 1-je utáni működtetésének vállalásáról szóló előterjesztés. Ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy a 2013-as központi költségvetésben, az önkormányzatokat érintő oktatási normatíva, mint támogatási forma már nem szerepel. Tehát jövő évtől az önkormányzatok erre a bevételre már nem számíthatnak, pedig a dologi kiadások nagy része, míg a személyi kiadások nagyjából harminc százaléka megmarad. Magyarul, az önkormányzatok ismét rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek.


A kérdésem az volt, hogy a város vezetése tisztában van-e ezzel a helyzettel? És ha igen, hogyan kívánja ezt a jelentős bevételkiesést a jövőben kompenzálni? És megkértem az illetékeseket, hogy mielőtt újabb adókat vezetnének be, hallgassanak meg minket. A Jobbiknak erre is javaslata… Eljutottunk az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításához. Örömömet fejeztem ki, hogy az önkormányzat szívén viseli a város vagyonát. Természetesen támogattam a rendelet szigorítását. Melyet már rég meg kellett volna tenni… Azonban volt ezzel kapcsolatban néhány kérdésem: A most is tárgyalt rendelet értelmében csak az kaphat lelépési díjat, aki rendeltetésszerű állapotban adja át a bérleményt. Igaz-e az, hogy a közelmúltban néhány kivételes személy több millió forint lelépési díjat kapott annak ellenére, hogy előtte az önkormányzati ingatlant lelakták, szétverték és tönkretették? Igaz-e, hogy van több olyan bérlő, akikkel több éve, nem fizetés miatt felbontották a szerződést de még 2012-ben is az önkormányzati ingatlanban tengették szorgos mindennapjaikat? Igaz-e, hogy van olyan bérlő, akinek felhalmozódott, több százezer forintos tartozását az önkormányzat, a jászberényi adófizetők pénzén fizette ki? Igaz-e, hogy van több olyan bérlő, akik ellen, nem fizetés miatt, több éve bírósági végrehajtást foganatosítottak, ám azt a közelmúltban visszavonták, a tartozásukat – szintén a jászberényiek pénzén – kifizették… sőt, azoknak még lelépési díjat is adományoztak? Ha mindezen kérdések közül csak egyre is „igen” a válasz, az további kérdéseket vet föl. Kértem, az előterjesztő Juhász Dániel, alpolgármester urat, hogy annak tudatában válaszoljon, hogy erre nem csak én, de Jászberény lakossága és az általam megkeresett hatóságok is kíváncsiak… Kérdéseim feltétele közben városunk jegyzője (nem túl őszinte mosollyal) könyökével jelezte az alpolgármester úrnak, hogy erre csak zárt ülésen válaszoljon. Juhász alpolgármester úr azonban kitért a válaszadás alól. Ezek után még kíváncsibban várjuk az általunk megkeresett hatóságok vizsgálatainak eredményét…


Végül elmondtam, hogy attól, hogy ez a rendelet módosítás most megszületik és ettől a hasonló helyzetek megszűnését várják, még a múltban történteket nem szabad lezárnunk. Javasoltam, keressük meg közösen a felelősöket, ebben a Jobbik partner lesz. Ha nem most, legkésőbb két év múlva egészen biztos! Végül a Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, ingatlanok értékesítésre való kijelölése következett. Jómagam a hétfői bizottsági ülésen tartózkodtam ennél a napirendi pontnál. Most is ezt tettem… Én mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy a város vagyonát nem értékesíteni kell, hanem azzal gazdálkodni. Legyen szó a -

Gondozóházról, a Huszárlaktanyáról, a Nővérszállóról, a Bathó palotáról, a Tiszti Klubról, az Ifjúsági Házról, önkormányzati ingatlanokról vagy akár most, az óvodákról.

A város fideszes vezetése mindent el akar adni, mindentől meg szeretnének válni. Feltettem a költői kérdést, hogy mi lesz így a gyermekeinkkel, unokáinkkal? Ismét azt javasoltam, hogy ne az egyszeri bevételt hozó eladást preferálják. Nagyon sok civil szervezet, sportegyesület van, aki egészen biztosan örömmel venné birtokba a két óvodai épület egyikét vagy akár mindkettőt. Véleményem szerint, az önkormányzatnak kötelessége segíteni azokat, akik Jászberény jó hírét öregbítik. Javasoltam, találjuk meg a megoldást arra, hogy őket segítsük! 2012. október 12. – „Számvetés a ciklus felénél” Pénteken koraeste az Ifjúsági Ház kistermében Számvetés a ciklus felénél címmel tartottam lakossági fórumot. Elmondtam, hogy a két év


tapasztalata alapján sokkal keményebb folytatásra számíthatnak tőlem a város vezetői és lakói is. A fórum bevezetőjében, amely a „Lehet árral szemben úszni, csak nehezebb” címet viselte, számokkal bizonyítottam aktivitásomat. A két év során 38 képviselő-testületi ülésen – 25 rendes és 13 rendkívüli – összesen 238 alkalommal kértem és kaptam szót. A Jogi, Ügy- és Közrendi bizottság 29 ülésén vettem részt, míg a Jászkerület Kft. felügyelő bizottsági tagjaként három ülésen jelentem meg. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal felé 91 beadványt nyújtottam be a két év során, és 15 lakossági megkeresést továbbítottam. Utóbbiak többségében olyan panaszokról volt szó, amikor az érintett fideszes képviselők válaszra sem méltatták a felvetéseket. A két év alatt benyújtott négy interpellációmat elutasították, és tizennégy módosító indítványomból sem fogadtak be egyet sem. A választókkal és a helyi szervezettel együtt kialakított véleményeknek megfelelően hat személyt terjesztettem fel megyei kitüntetésre, és közülük hárman (dr. Ócsai Antal, Oltvölgyi Béla és Eperjesi Nándor) meg is kapták azt. Szót ejtettem a Jobbik Magyarországért Mozgalom Jászberényi Alapszervezete elmúlt két évéről is. Elmondtam, hogy 60 különböző saját- és központi szervezésű rendezvényen vettünk részt. Tizenegy lakossági fórumot tartottam, melyeken a Jobbik országgyűlési képviselői voltak a vendégeim.


Médiaszerepléseimről elmondtam, hogy tizenegy, önkormányzati témájú sajtótájékoztatóval és 34 egyéb összeállítással szerepeltem a Trió TVben. Azt viszont nehezményeztem, hogy a városvezetés lapjában, a tavasz óta megjelenő Jászkürt Újságban csak három alkalommal szerepeltem, miközben a Jászkürt hasábjain negyvenkét alkalommal jelenhetett meg. A külterület biztonságáról szólva bejelentettem, hogy lemondok a Neszűri Munkacsoport vezetéséről. Teszem mindezt azért, mert minden erőfeszítésem ellenére elégedetlen vagyok az elért eredményekkel. A két év során 141 bejelentést továbbítottam a Neszűrrel kapcsolatban a munkacsoport adminisztrációs részlegének vezetőjéhez, dr. Győri János képviselőhöz, ám ezek közül egyre sem kaptam még visszajelzést sem. Jászberény vezetése kihátrált a munkacsoport mögül, magára hagyta azt, sőt kifejezetten hátráltatja munkavégzését. Majd jeleztem, hogy a rend, az igazságosság és a rendeltetésszerű jogalkalmazás kikényszerítése érdekében csatlakoztunk az Érpataki Modell Országos Hálózathoz, melynek lényegét Túróczi György ismertette, miszerint azoknak, akiknek ez a feladata, be kell tartatni a jogszabályokat, másrészt azt mindenkivel szemben egyformán alkalmazni kell. A Neszűrre visszatérve azt is bejelentettem, hogy a megyei főügyészségen feljelentést tettem dr. Győri János képviselő ellen közérdekű adatok visszatartása, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, hanyag kezelés és bűnpártolás miatt. Kitértem a Munkás utcai eseményekre is. Ennek kapcsán törvényességi vizsgálatokat kértünk a megyei kormányhivataltól. A fórumon szót kapott még Bobák Zsolt, aki a közmunkaprogram jászberényi megvalósítását kritizálta, mondván nem elég hatékony a közmunkások által végzett munka. Véleményét – az értékteremtést középpontba állítva példákkal is alátámasztotta. A fórum végén köszönetet mondtam mindazoknak, akik az elmúlt két év alatt segítették a munkámat, megerősítettem, hogy a tapasztalatok birtokában sokkal keményebben és hatékonyabban képviselem a jászberényiek érdekeit az önkormányzati üléseken és azokon kívül egyaránt. 2012. október 16. – Felügyelő Bizottsági ülés A megalakulása óta negyedik felügyelő bizottsági ülésen a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról tárgyaltunk valamint beszámolót hallhattunk a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-nél alkalmazott munkaidő beosztás


felülvizsgálatáról is. Ez utóbbira, a javaslatomra került sor. Néhány hónapja egy névtelen lakossági megkeresés alapján arról tájékozódtam, hogy törvénytelen állapotok uralkodnak ezen a téren. Az ügyvezető úr kényszerű beszámolója szerint rendeződni látszik az ügy.

2012. október 17. – Riport a Trió Rádiónak Ezen a délelőttön – előzetes egyeztetés után – telefonos interjút adtam „Jászberény kedvenc rádiójának”. Természetesen a Neszűri munkacsoport vezetéséről való lemondásom érdekelte leginkább a szerkesztő asszonyt. Részletesen kifejtettem a véleményemet, melyet néhány nap múlva minden órában hallhatott a jászberényi lakosság.

2012. október 18. – Újabb fideszes fórumon jártunk Szokásunkhoz híven ebben a hónapban is részt vettünk a soron következő fideszes képviselő lakossági fórumán. Bohárné képviselő asszony felolvasó estje után szót kaptak a lakók is. Több panasz is elhangzott a szomszédok egymást zavaró tevékenységéről, a buszközlekedés egész városra kiterjedő problematikájáról, a buszöblök építéséről, melyek néhol nem jó helyre kerültek. A vasútállomás körüli szemetes, koszos állapotokról, a Penny Market előtti zebra hiányáról is szó esett.


A sok vizes probléma kapcsán elhangzott, hogy mindenki csak a saját portája előtti problémát látja, pedig egy-egy utca és környéke gondja csak nagyobb áttekintésben oldható meg. A sok évtizedes rejtélyeket – olykor barkácsmegoldásokat - kell most megoldani, megszüntetni. Ez pedig nem megy egyik napról a másikra. A fórumon elhangzott, hogy az EU-s támogatással elnyert kerékpárút-építések a helyi viszonyokat figyelmen kívül hagyják. A városnak sok milliót kellene még hozzátenni, hogy a kerékpárút menti közműviszonyokat rendezze. Épp ezért volt olyan elnyert projekt, melyet lemondtak a kapcsolódó plusz kiadások miatt. A körzet helyzete mellett a város más területei is szóba kerültek, a főtér felújítását többen köszönték, dicsérték, de a hiányokat is sorolták. A piactér éjszakai „funkciója”, a randalírozások, a szeméthegyek is szóba jöttek és természetesen mi is tettünk fel néhány kellemetlen kérdést a város megjelent „előljáróságainak”… 2012. október 20. – Újra a város főterén… Néhány hónap kihagyás után újra birtokba vettük a város főterét, az ún. „Vona Gábor közt”. Ezen a délelőttön a Hazai Pálya legújabb számával standoltunk.

Több száz újságot osztottunk szét és több tucat városlakóval beszélgettünk. Az eszmecseréken és az egyre sűrűsödő dicséreteken túl sor került ezúttal néhány vitára is, mely elkerülhetetlen része az effajta kampányolásnak.


A megmozdulásról egy rövid videót is készítettünk, mely az alábbi linken érhető el: http://www.youtube.com/watch?v=rVGUhxJNoC0&feature=share

2012. október 22. – Fáklyás megemlékezés és koszorúzás Fáklyás koszorúzásra és megemlékezésre vártuk a városlakókat október 22-én délután a Ferencesek terén található 1956-os emlékműhöz. Köszöntőmben elmondtam, a Jobbik minden nemzeti ünnepet fontosnak tart megünnepelni, de az 1956-os megemlékezésre megkülönböztetett figyelemmel tekintünk.

A Himnusz eléneklése után a forradalom hangulatát idéző versekkel emlékeztünk az áldozatokra. - Pongrátz Gergely, a Corvin köz legendás parancsnoka pártunk alakuló gyűlésén megható mondatokkal adta át nekünk, jobbikosoknak szimbolikusan a lyukas zászlót és ezzel a magyar szabadság ügyét. Ez olyan történelmi pillanat, amelynek jelentőségét talán fel sem fogjuk. Talán nem is érezzük igazán, micsoda felelősség, hogy egy élő legenda, történelmünk egyik dicső alakja már 2003-ban bennünk látta a nemzeti érdekért vívott harc letéteményesét – fogalmaztam.


Beszédemet követően Turóczi György a párt helyi alelnöke tartott rögtönzött és rendhagyó történelemórát a megjelenteknek, melynek során párhuzamot vont a Rákosi-korszak és napjaink politikai berendezkedése között. A rendezvény közös koszorúzással, mécsesgyújtással, valamint a Szózat eléneklésével ért véget. 2012. október 23. – Megemlékezések országszerte Városi megemlékezés, Jászberény Szép számban érkező ünneplőkkel telt meg október 23-án a Ferencesek tere Jászberényben. A kilenc órakor kezdődött szentmise végére zömmel iskolások, intézményvezetők, hivatali dolgozók és városlakók töltötték meg az 56-os emlékmű mellett felállított színpad előtti teret. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói a Lehel Vezér Gimnázium Férfikarának közreműködésével egy, az 1956-os forradalom hőseihez és szellemiségéhez méltó műsorral várták a tiszteletadáson résztvevőket. A műsort követően pártok, civil szervezetek, oktatási, egészségügyi és egyéb intézmények képviselői, megyei és városi hivatalok vezetői helyeztek el koszorúkat az emlékmű körül, majd 11 órától a városháza falán lévő emléktáblánál folytatódott az emlékezés.


Dégi András, a POFOSZ országos elnöke mondott beszédet, melyben komoly hangsúlyt helyezett a vidék forradalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepére. Később szót ejtett arról, hogy véleménye szerint nem történt két évtizeddel ezelőtt rendszerváltás, csak rendszerváltozás, majd elmondta, a korábbi rendszer politikai vezetői a gazdasági életbe menekültek át, és mára milliomosként élik mindennapjaikat. Nem engedünk ’56-ból Tízezres tömeg előtt tartott október 23-i megemlékezést a Jobbik a fővárosban, a Deák téren. Vona Gábor pártelnök 16 pontos követeléslistával állt elő, és kijelentette, tűzön-vízen át meg fogják védeni a magyar földet. Morvai Krisztina EP-képviselő lázadásra szólított fel, Murányi Levente alelnök az elmaradt elszámoltatásról beszélt, Bruno Gollnisch francia EP-képviselő pedig az "igazságtalan és gyalázatos" trianoni szerződésről.

A mintegy tízezres tömeg a Szózat és a Székely himnusz eléneklésével zárta a rendezvényt. A Jobbik Ifjúsági Tagozata az Ismerős Arcok koncertje után fáklyás vonulást tartott a Magyar Rádió épületéhez, a Bródy Sándor utcába.


2012. október 26. – Neszűri bejárás és megbeszélés A Neszűri munkacsoport vezetéséről történő lemondásom óta először ezen a napon mentünk ki a külterületre. A válaszra sem méltatott bejelentéseim és az Érpataki Modell Országos Hálózatához való csatlakozásunk arra ösztökélt, hogy nézzünk utána újra a szabálytalanságoknak és tegyük meg végre mi az elmaradt bejelentéseket és feljelentéseket. Fényképezőgéppel, kamerával és diktafonnal felszerelkezve nekivágtunk a legfertőzöttebb terület, a 3-4 dűlő útjainak. Az újból rögzített visszásságokkal a tarsolyunkban még ezen az estén összeültünk és megírtuk első (néhány) hivatalos beadványunkat, bejelentéseinket. 2012. október 29. – Újabb egyeztető megbeszélés a Jobbik központi szakembereivel Ezen a délután, a Jobbik Önkormányzati Kabinet szakembereivel találkoztuk. A Munkás utcai bontásokkal és egyéb törvénytelenségekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalásunkra ezúttal a Nemzet templomában került sor.

Részleteket nem árulok el, legyen elég annyi, hogy Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal felé tett törvényességi javaslatnál egy szinttel feljebb léptünk és egy igen „nagy durranásra” készülünk. A fejleményekről tájékoztatást fogunk adni!


A hónap önkormányzati munkája a médiában Folyamatosan csatolásra kerülnek

Október 4. („Nem állunk meg félúton” – Jászkürt) Október 5. (A Jobbik feljelentéseket tett a Munkás utcai bontások okán – jttv.hu) Október 11. (Átadhatják a víziközmű vagyont – tutihir.hu) Október 15. (Budai Lóránt számvetése a ciklus felénél – tutihir.hu) Október 15. (Budai Lóránt számvetése a ciklus felénél – jobbik.hu) Október 18. (Budai Lóránt számvetése a ciklus felénél – Jászkürt) Október 18. (Budai elhagyja a Neszűri munkacsoportot – Jászkürt Újság) Október 19. (Budai Lóránt számvetése a ciklus felénél – Jász Trió TV) Október 22. (A Hazai Pályával standoltunk – youtube.com) Október 24. (A fontosak közül a legfontosabbat ünnepelte a Jobbik – tutihir.hu) Október 24. (Budai lemondott a Neszűri munkacsoport vezetéséről – jttv.hu) Október 25. (A forradalom hőseire emlékeztünk – youtube.com) Október 25. (Árral szemben – jaszberenyonline.hu) Október 26. (A fontosak közül a legfontosabb – Jász Trió TV) Október 28. (Nem engedünk ’56-ból – youtube.com) Október 28. (Fáklyás koszorúzás és megemlékezés – jttv.hu)


Beadványaim Folyamatosan csatolásra kerülnek Október 3. Dr. Győri János képviselő társam válasza a Neszűri munkacsoport adminisztratív részlegének munkájával kapcsolatban, augusztus 6– án feltett kérdésemre. Október 8. Újabb törvényességi vizsgálat kérése a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kormányhivatal részéről. Október 9. A rendőrség elutasító határozata a Dr. Győri Jánossal ellen tett feljelentésemmel kapcsolatban. Október 10. A Jász-Nagykun Szolnok megyei Kormányhivatal tájékoztatása az első törvényességi vizsgálat kérésével kapcsolatban. Október 11. Egy jászberényi állampolgár köszönő levele, a legutóbbi önkormányzati ülésen képviselt álláspontok miatt. Október 12. „Számvetés a ciklus felénél”. Elkészült az elmúlt két év önkormányzati munkájának összefoglalója. Október 14. A Neszűri munkacsoport vezetéséről történt hivatalos lemondásom.


Október 17. A Maci Óvoda vezetőjének köszönő levele, az alapítványi finanszírozású iskolák melletti kiállásunk miatt. Október 18. Két lakossági megkeresés továbbítása az illetékes iroda vezetője felé.

2012 október  

Budai Lóránt (Jobbik Jászberény) önkormányzati munkája

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you