Page 1

August Kobbs Gymnasium

25 aug 2008 HHE

Rapportens delar  Titelsida Projektarbete August Kobbs Gymnasium vt 2009

Lövjästsvampar - indikator på luftkvalitet

Författare: Ana Valdes Nv3A Handledare: Stina Ekström

Titelsidan bör upplysa om:    

Arbetets titel – beskriver ämnet och väcker intresse Skolans namn och läsår Elevens namn och klass Handledarens namn

En bild kan säga mycket om innehållet och få läsaren att tänka. Välj den med omsorg.

 Sammanfattning 5-10 rader sammanfattar allt som står i rapporten. Sammanfattningen skrivs sist men placeras först för att den som funderar på att läsa rapporten snabbt ska kunna se om den är av intresse. Detta används alltid i den akademiska världen.  Abstract (valfritt) Sammanfattningen översatt till engelska. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lövjästsvampar - indikator på luftkvalitet ..... 3

 Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen ska ha en egen sida. Den ger läsaren en överblick över hur innehållet är strukturerat. Word har en bra funktion som skapar en innehållsförteckning helt automatiskt. (Infoga – Referens – Index & förteckningar)

SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 Bakgrund .............................................................. 3 Syfte ...................................................................... 3 Metod.................................................................... 3 LÖVJÄSTSVAMPAR - INDIKATOR PÅ LUFTKVALITET 4 Förekomst ............................................................. 4 Odling, metod........................................................ 5 Resultat av odling ................................................. 5 6 SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING 7 BILAGOR 7 Bilaga 1 Försöksprotokoll..................................... 7 Bilaga 2 Bilder på odlingar .................................. 9

 Inledning - Bakgrund, Syfte och Metod Under rubriken Bakgrund berättar du varför du valde just detta ämne. Syftet ska beskriva det resultat du vill uppnå med arbetet och vilka frågor du vill försöka att besvara. Under Metod berättar du hur projektet ska genomföras. Hur ska du få kunskap i ämnet? Vilka källor tänker du använda dig av? Tänker du göra egna experiment? Ska du intervjua eller kanske använda en enkät? 1


August Kobbs Gymnasium

25 aug 2008 HHE

 Avhandling – Titeln på arbetet Det här är den största delen av arbetet. Disponera texten tydligt och använd gärna mellanrubriker, det gör innehållet överskådligt. I avhandlingen redovisar du dina insamlade fakta. Redovisa bara sådant som är relevant för frågeställningen. I avhandlingen bör du undvika egna synpunkter. De sparar du till Slutsats/Diskussion. Var tydlig med att referera till dina källor i texten så att läsaren inte behöver undra varifrån du fått informationen. Du kan använda fotnoter i Word. (Infoga - Referens - Fotnoter). I fotnoten anger du författarens efternamn, förnamn, titel, förlag, sidor, årtal exempel: 1

Lamberts, A., Att mäta luftkvalitet. Stockholm: Natur och Kultur 2008

Alla referenser som finns med i din text ska dessutom finnas med i källförteckningen. Tabeller och figurer

Använd tabeller och figurer (diagram, fotografier, ritningar m.m.) för att tydliggöra dina fakta. Numrera tabeller i ordningsföljd. Skriv en förklarande rubrik ovanför tabellen (se tabell 1). Numrera även figurerna och förse dem med figurtexter. De placeras under figuren (se figur 1). Om det inte är dina egna bilder, resultat etc. måste du ange källa. Figurer och tabeller ska alltid kommenteras i texten så läsaren förstår i vilket sammanhang de passar in.

Tabell 1. Exempel på jästsvampar Källa: Råsmark, Kalle, Mina vänner Microberna, Ergo 2006

Figur 1. Blastospor

Svenska

Latin

Bagerijäst

Saccharomyses cerviciae

Torsk

Candida albicans

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset, 061003

 Slutsats/Diskussion

Detta är en viktig del där du drar slutsatser av ditt arbete. Ge sammanfattande svar på dina frågor och analysera dina resultat. Ibland kan det vara intressant att diskutera felkällor. Diskutera hela processen från frågeställning till resultat. Lyckades du uppnå ditt mål? Vad kunde du ha gjort annorlunda? Det är inte säkert att allt gått som planerat. Här kan du förklara varför och på vilket vis det gått fel.

2


August Kobbs Gymnasium

25 aug 2008 HHE

 Källförteckning I källförteckningen redovisar du alla dina källor. Dela in dem under olika rubriker utifrån vilken typ av källa det rör sig om. Det underlättar för läsaren. Ange författare, titel, (eventuellt ort), förlag och utgivningsår. Sortera dem i bokstavsordning efter författarnas efternamn. Källförteckning Böcker och rapporter Lamberts, A. Att mäta luftkvalitet. Stockholm: Natur och Kultur 2008 Svensson, P. Mikrosvampar i Sverige. Tallinn: Bonniers 2006 Artiklar i tidskrifter och tidningar Boo, V. Lövjästsvampar, Fungi. 2007: nr 3 s. 12-14 Internet Svampguiden, Jästsvampar på alm. http://www.svampsite.se. hämtad 2008-09-01 Öberg, J. Ny metod för påvisning av jästsvamp. Forskning & Framsteg, http://fof.se/?id=08612, juni 2008 Muntliga källor Amanita, P, Doktorand, Botaniska Institutionen, Göteborg, 2008-12-13 (telefonintervju)

 Bilagor Sist i din rapport placerar du dina bilagor, om du har några, och numrerar dem. Bilagor kan t.ex. vara enkäter, kartor, större bilder, resultat av mätningar etc. Hänvisa till bilagorna inne i uppsatsen så att läsaren vet att de finns och i vilket sammanhang de passar in. Skriv gärna hänvisningen i fetstil – (bilaga 1) - så går det lätt att hitta tillbaka till rätt ställe i texten igen.

3

Rapport, avancerad - instruktion  

Den här instruktionen beskriver rapportens olika delar. Mallen är bra att använda till olika typer av arbeten, så som undersökningar, gruppa...

Rapport, avancerad - instruktion  

Den här instruktionen beskriver rapportens olika delar. Mallen är bra att använda till olika typer av arbeten, så som undersökningar, gruppa...

Advertisement