Page 1


Trezory j sou antimagneticke, aby neposkodlly u10zene hodinky a nezmagnetizovaly jejich jednotlive soucastky

v

Re C

je 0 modern ich natahovaöich, stolnlch ci sknüovych kabineteeh, ktere nejenom ze udrZuji hodinky natazene, ale take je vystavuji na odiv. Rotujici hodinky v prekräsnych skflnieh jsou bezesporu kräsnym designovym doplükem domäcnosti. Tyto mimoradne solitery totiä dokäzl zaujmout na prvni pohled, a to nejen svymi honosnymi praporeemi, ale take pohybem, ktery se uvnitf kazdeho z nieh odehrava. Kromä estetickych pfednosti nabizi ovsern take prakticke vyuZiti. Hodinky jsou v nieh vzornä vyrovnane a je v nieh pfehled, uvnitf se promazävaji a predevstm züstävaji neustäle natazene - jsou tedy vzdy pfipraveny k okamzitemu noseni. Jak tyto komplikovane kabinety vlastnö vznikly? Oalo by se fici, ze maji 4 pfedehüdee, Ci kofeny, jejichz rozvinutim vznikly modern! natahovaöe.

vzacne sperkovnice a komody

U takoveho natahovaöe, ktervm je X·007 od Buben 8 Zörweg, uz je zapotfebi se poradit i se statikem, nebot s hmotnosti 580 kg zajiste nepatrf do mistnosti zästavbv stare Prahy. Novostavby a rodinne domy si vsak s touto hmotnosti lehee poradi, a to zvläst, bude-li urnlstän u stänv. Tento trezor s dfevenym bednärum disponuje zakladnou 77 x 77 a na vysku mefi pouhvch 120 cm, pficemz pfi stlaöeni tlaöitka se vysune do vysky 0 dalslch 80 cm. V teto vvsuvne schrance, ktera je obsita jemnou italskou kuzi, je Time Mover na 25 unikatruch hodinek, rozsii'eny 0 dve pfihri3dky na dalstch 16. Special ni a ultra bezpeönv natahovaö 5 kozenou ci drsvänou upravou X·007, do ktereho by se nedostal ani James Bond, pfijde na 3 094 000 Kc

e

watch it! zima 2010

Zavzpominejte na romanticke easy, kdy komnaty krälü a urozenych slechticü zdobily prekräsne komody a klenotniee. Skoro by se chtälo nad tou kräsou az zastesknout. [ejich vyrobci se totiz vzdy museli snazit 0 uröity progres a origtnalitu. Hedväblm, sametem ci kUzl vystlane klenotniee, truhly a okras ne skfin/!l s supliky rüznych velikostl tak zaöali zruöni rezbäf zdobit vytezävanymt detaily ci obrazci. S objevenlm vzäcnych a barevnych dfevin jako ebenu, mahagonu nebo dokonee odrüd borovice, tresnä ci orechu se dostaly do m6dy i vyklädanö obrazee, tvofene rüznymi odstlny rozliönych druhü drev Postupem öasu pfibyly i tolik vyhledävane mechanicke hrac! strojky, vyuzlvajlct rotujlci välec, jehoz otäöenim se rozeznivaji paprsky hrebenu, ktere jsou kvüli hloubee öi vysce tönü podklädäny rüznä velkymi olovänymi spallöky, V prübähu let pribyly koneönö take ruönä vyrabäns tanöici sosky nebo dokonee pohyblivi zpevni ptaci, Prävä v tächto odvätvlch vynikala svycarskä znaöka Reuge, jejlz koreny sahaji aZ do roku 1865, kdy hodinäf Charles Reuge zaöal vyräbät kapesni a lovecke hodinky s hraeimi strojky, 0 dvanäct let pozde]i se vsak neehal inspirovat zrovna vynalezenym Edisonovym fonografem a hracl skftftky s väleökem byly na svetä Üspäch spoleönost proväzel aä do zaöatku 1. svätove välky, kdy zäjem o hrac! strojky pochopitelnä upadal. V obdobi mezi svätovymi valkamt se na tfeti generaci rodiny Reuge vsak usmälo stästi, V roce 1929, v dobä, kdy krach na newyorske burze odstartoval velkou hospodärskou krizi, se trojiei vnukü zakladatele podafilo vyvinout a uspäsne uvest na trh lyzafske väzäni kandahar, coä finanönä pomohlo k postavenl nove budovy v Sainte-Croix. V tomto svycarskem möstä spoleönost dodnes sidli a prävem je nejslavnäjsim


slavne modely hodinek a nejenom jejich aktuälni trlni hodnotu, ale take detaily 0 ulozenem kalibru, poötu nutnych otäöek za den k natazenl a smär pohybu. Trezory jsou pak antimagneticke, aby neposkodily ulozene cennosti ti hodinky a nezmagnetizovaly jejich [ednotlive souöästky,

Kdyz jde jen 0 natah Na trhu vsak lze objevit i znaöky, ktere vyräbäji pouze samotne skffnä a natahovaöe bez pridanych hodnot. [edna se bud 0 natahovaöe s pfedem nastavenymi m6dy, ktere nelze mänit, ti nove a modernejät s displejem, na kterem lze nastavovat jednotlive otäöky, smär a spie! reztm pro kaädy exempläf zvläst. Mezi nejznämäjsi patrl Kadloo, Rapport, Friedrich Lederwaren, Underwood ti Eilux. Velmi öasto se vsak objevuji i znaöky jako Orbita, kdysi spolupracujlci se znaökou Rolex, pnpadnä SwissKubik, kterä se proslavila svymi pospojovanymi kostkami 0 hranä ao cm, vyräbäjlci natahovaöe napriklad pro Rolex, Omegu öi TAG Heuer. Je-li reö o znaöce TAG Heuer, nelze opomenout letosnl speciälnl box v hodnotö 349 000 Kö, Limitovanä edice 150 kusü byla vyrobena v rämci oslav 150 let, ubähnuvslch od zalozeni spoleönosti, a na jeji navräenl byl prizvän slavny paüäsky nävrhäf Fred Pine!. V cenä kMf potaäeneho a oranzovou niti prostvaneho kufrfku je mechanicky chronograf Grand Carrera RS2, ulozeny v natahovaöi, a telefon Meriiist, zapojeny do nabljeöky, Milovnfci znaöky pak oceni nejenom fakt, ~e se jednä 0 öislovancu edici, ale take to, ze hodinky i telefon jsou vyvedeny ve stejnem oranzovo-öernem provedeni. Design Pinel & Pinel tak züstane navZdy neprehlednutelny a rozpoznatelny, Je-li fet 0 specialitkäch, na trhu existuji i unikätnl natahovae! systemy Rotobox s motorky maxon A-max, ktere vyuzlva londynskä tradiönl znaöka Underwood. Tyto motorky vyräbi svycarskä znaöka Maxon Motor ag., znämä sptse mezi milovnlky astronomie, nebot dodävala sve vyrobky pro projekty NASA, jako robot Sojourner, ktery se projlädäl po Marsu, ti stäle spolehlivä pracujie! vesmirne sondy Spirit a Opportunity. Na svätä existujf i vyrobci natahovaöü hodinek pouze s manuälnim nätahem. [sou väak pouze dva, Orbita a Bernard Favre. Tyto specialnl natahovaöe jsou pfevaznE! uröeny velmi drahym kousküm Haute Horlogerie, kombinujfcim vfce velkych komplikae!, jako je tourbillon, repetice a kalendäre s planetärii. o vase Grande Complication hodinky se definitivnä nejlepe postarä prävä charismaticky Bernard Favre. Originälnl pristup Ize od nö] oöekävat i u natahovaöü automatickych hodinek. Tarn avantgardnä vyuäivä v kU~i vystlanych trezorech velmi elegantnä ulozene tradiöni cyclomaty .•

Kdo jsou Buben & Zörweg Stejne jako ve svätä hodinek existuje mnoho znaöek, avsak jen näkolik vyvoleuspäch, tak i mezi natabovaöi Ize objevit prükopniky, jejichi vählas je vsudypl'itomnY. Takovou spoleönosti je prävä rakouskv Buben & Zörweg, jehoi kvality ocenujl sbäratele exkluzivnfch exernpläfü po celern svetä, A kdo ie stal za zrozenim gigantu, vvrabäjfcfho sperkovnice, humidory, sbäratelske kabinety a stolnf hodiny? Behem spoleönvch univerzitnfch studif prava a obchodu v roce 1995 se pfMele z dätstvi Herald Buben a Christian Zörweg domluvili na zalozeni vlastnf spoleönosti se zarnelemrn na prodej a vvrobu luxusnfch sperkovnic a kazet na hodinky, cfmi zaplnili velkou mezeru na trhu a dalo by se fici, ie odstartovali i novou kategorii luxusniho segmentu (s tim meli koneckoncü jii dostatek zkusanostl nebof od roku 1990 si oba pfi studifch pfivydelavali prodejem drahokamü). 0 dva roky pozdäji zapoösli spolupräci se zrnmänou närneckou znaökou Elma a spolu uvedli prvnl dfeveny natahovaö na dvoje hodinky s nazvern Time Mover", jejichi ohrornnv uspäch byl inspiracf k vvrobä jeste luxusnäjsich a objernnejäich kabinetü. V ösrn tkvf tajemstvf jejich üspächü? Tvrda prace, va~en pro jemnou mechaniku a schopnost se stäte soustfedit na nove a nove projekty podporuji i näkters spoleöne zajrnv. Jsou to knihy svycarskeho bäsnika a prozaika Hermanna Hesse, ktere si oba panove zamilovali, stejnä tak jako poslech hudby. nvch sklizi celosvätovv

2010-12, Czech Republic, Watch It  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you