Page 1

Vôda nh

Chắcchắnhồnanht oànmựct í m Békhôngt i nchấm t hửvàil ần Mộtl àđượct hầychomườiđi ểm Hail àt i m bébị. . .bângkhuâng Anhl àm t hơt oànbằngvi ếtbi c Làm quenchưabi ếtvi ếtbằnggì Sựcnhớngàyxưacònl ọmực Sânt r ườngt í m đẫm mộtcâysi Bàihátnào" sợit hươngsợinhớ" Cònt hơanh" gi ọtnhớgi ọtt hương" Mộthôm anhbi ếnt hànhquyểnvở Tì nhnguyệnyêugi ọtmựct í m đangbuồn

Thơ

T h ẩ n

Lâul ắm,em ơi ,t hángr ưỡir ồi Saonhi ềuxacácht hếem ơi ! Sớm t r ôngmặtđấtt hươngxanhnúi Chi ềuvọngchânmâynhớt í mt r ời . Bỗngnhi ênt r ờiđấtnhớngườiyêu Mâyvắngchi m bay ,nắngvắngchi ều Nướcchảyl ơt hơbờl í ur í u Mâychừngấyđó,gi óbaonhi êu. Hoat í mt ươngt ưđãnởđầy , Mờiem dạobướct ớivườnđây; Em xem,yêumếnem gi eohạt , Hoat í mt ươngt ưđãnởđầy . T ạ pc hí CT V-BT T26

26  

Chắcchắnhồnanhtoànmựctím Békhôngtinchấm thửvàilần Mộtlàđượcthầychomườiđiểm Hailàtim bébị...bângkhuâng Anhlàm thơtoànbằngviếtbic Làm quenchưa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you