Page 1

MEMÒRIA ANUAL 2015 Biblioteca Torras i Bages Vilafranca del Penedès

Plaça de l’Oli, 20 08720 Vilafranca del Penedès T. 93 890 40 30 E-mail b.vilafranca.tb@diba.cat http://www.vilafranca.cat/biblioteca http://bibliotecatib.blogspot.com Directora: Núria del Campo Balada


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Sumari 1. INTRODUCCIÓ............................................................................

3

Missió i visió .................................................................................

3

El municipi...................................................................................

5

2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL .....................................

7

3. RECURSOS................................................................................

12

3.1. Recursos Humans .....................................................................

12

3.2. Recursos d’Infraestructures / Edifici / Equipaments ...........................

14

3.3. Recursos econòmics .................................................................

17

3.4. Fons documental .....................................................................

18

4. SERVEIS I PROGRAMES ................................................................

20

4.1. Dades dels usuaris ....................................................................

22

4.2. Préstec. Préstec interbibliotecari ..................................................

28

4.3. Servei d’accés a internet ............................................................

31

4.4. Servei d’accés a internet a través de la xarxa wi-fi .............................

32

4.5. Activitats de foment de la lectura .................................................

33

4.6. Activitats de formació ...............................................................

37

4.7. Servei d’informació i consulta ......................................................

39

4.8. Serveis virtuals ........................................................................

40

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS..................................................

44

6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA ...........................................................

45

7. CONCLUSIONS ...........................................................................

49

8. PROPOSTES DE FUTUR: Pla d’acció 2016...........................................

51

9. ANNEXOS..................................................................................

56

Calendari anual d’activitats ..............................................................

56

Calendari anual de visites escolars ......................................................

63

Recull de notícies ..........................................................................

66

Recull fotogràfic ............................................................................

67

Materials de difusió ....................................................................... .

69

2


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

1. INTRODUCCIÓ

La present memòria és la valoració dels resultats de la Biblioteca Torras i Bages referits a l’any 2015 i les propostes de futur i de millora per a l’any 2016. Missió La Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès és un servei municipal que està gestionat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i rep el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Actua com a biblioteca comarcal de l’Alt Penedès i també com a cap de zona de l’Alt Penedès i el Garraf, donant suport a 2 bibliobusos, 2 biblioteques filials i 7 biblioteques locals, 3 de les quals actuen també com a centrals de la seva ciutat. Té com a missió ser un espai cultural públic de proximitat, on tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i de la comarca puguin trobar els serveis de qualitat necessaris per a cobrir les necessitats bàsiques d’autoformació, d’informació i d’accés a la cultura. Té un interès especial en donar resposta a les necessitats especifiques d’informació del propi ajuntament, de les entitats i dels col—lectius específics del municipi.

La Biblioteca Torras i Bages, com a cap de zona de les biblioteques de l’Alt Penedès i del Garraf, també té la missió de facilitar a aquests equipaments bibliotecaris les eines necessàries per al seu desenvolupament dins el territori, així com oferir-los suport i assessorament, tot vetllant per donar a la ciutadania un servei compartit i coordinat. Visió La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al municipi i esdevindrà el centre cultural de referència de tots els ciutadans de Vilafranca i la comarca, que garantirà l’accés de qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials i/o virtuals. La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col—laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, informació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més desfavorits de la població. 3


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

La Biblioteca Torras i Bages, com a cap de zona de les biblioteques de l’Alt Penedès i del Garraf, també té com a visió esdevenir un referent per a les biblioteques del seu àmbit territorial, tant des del punt de vista presencial com virtual, i ser pionera a l’hora d’impulsar nous serveis compartits.

4


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

El municipi Vilafranca del Penedès té actualment una població de 39.727 habitants, dels quals un 17,5% són infants i joves (0-14 anys), un 66,5% adults (15-64 anys) i un 17% de més de 65 anys. El 49% són homes i el 51% dones.

5


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

La població estrangera (5.677 habitants) representa un 14% del total de la població, el grup més nombrós procedeix del Marroc (2.807 habitants = 49% de la població estrangera).

6


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

2. OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL L’any 2015 la Biblioteca Torras i Bages s’ha proposat 3 línies estratègiques concretades en 11 objectius i 51 accions:

Línia 1

Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació local i patrimonial

Objectiu 1

Participar en l’esdeveniment Vilafranca Capital de la Cultura Catalana 2015 (VCCC’15)

Valoració

La direcció de la biblioteca assisteix a totes les reunions relacionades amb aquests dos projectes i fa les aportacions necessàries per tal de donar visibilitat a la BTB, tot col—laborant i cooperant amb altres agents culturals municipals. També es vetlla pels interessos del servei bibliotecari municipal i es proposen activitats vinculades al foment de la lectura. Des de la biblioteca es fa difusió de tota la programació sorgida de CCC’15 i es compra una pantalla de TV per a donar a conèixer, tant la programació cultural de la vila com la programació pròpia. De les tres propostes sorgides del grup de treball “Lletres i pensament”, coordinat per la direcció de la biblioteca, dues són escollides per al programa oficial CCC’15: el Congrés Nacional de Filosofia (novembre) i la Jornada sobre producció i consum cultural, tot i que el darrer no s’arriba a realitzar. També es tira endavant el Congrés Nacional de Biblioteques Mòbils (ACLEBIM) del 23 al 25 d’octubre, fent especial atenció al 20è aniversari del Bibliobús El Castellot, que dóna servei a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf.

Objectiu 2

Participar en projectes vinculats al sector turístic local

Valoració

La Btb participa en la 3a edició del projecte “Biblioteques amb DO” al mes de novembre, juntament amb les biblioteques de Martorell, Sant Pere de Ribes, Esparraguera, Calafell, Cunit i El Vendrell. El celler col—laborador del 2015 és Can Ràfols dels Caus i la valoració dels assistents a les diferents propostes del programa és molt positiva. També participa en els projectes vinculats a “Turisme Informació” de la Gerència de Biblioteques i l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, amb l’acreditació PIT (Punt d’Informació Turística) obtinguda al mes de juny del 2014. Arrel d’aquest projecte, es dóna a conèixer la biblioteca a les institucions i empreses vinculades amb l’enoturisme comarcal i s’estableixen vincles de col—laboració i de cooperació. Paral—lelament es fa una aposta per a comprar tot el que es publiqui en relació al món de l’enologia i la viticultura i es fa difusió d’aquest centre d’interès a través de les xarxes socials.

7


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Objectiu 3

Ampliar en un 5% el fons local digitalitzat i donar-lo a conèixer

Valoració

Aprofitant el moviment d’espais que es va fer amb les obres de l’edifici, s’ha reordenat el fons de publicacions periòdiques de la CL i s’ha aprofitat per a fer esporga dels fulletons i cartells de la CL. La revista Olerdulae, digitalitzada al 2014, ha estat allotjada a la plataforma Trencadís i ja es pot consultar on-line. Aprofitant que ha esta l’Any de les Biblioteques, la gerència també va digitalitzar els diaris de la biblioteca fins l’any 1953 i es poden consultar al Trencadís. En tot moment s’ha cooperat amb l’Arxiu Comarcal i el centre de documentació del VINSEUM per a no duplicar feines i compartir recursos. El document de Política de desenvolupament de la col—lecció (àmbit fons local) està en procés d’elaboració i es preveu finalitzar-lo a l’estiu del 2016, un cop acabat el treball realitzat en el GT de fons local que s’ha creat a la zona.

Objectiu 4

Crear una base de dades d’autors locals i difondre-la a través de la xarxa

Valoració

A finals del 2014 es va elaborar una llista exhaustiva dels autors locals entrats a la Viquipèdia amb l’objectiu d’organitzar una viquimarató per tal d’anar ampliant i millorant els continguts. Es va contactar amb una de les persones que lideren Viquipèdia (Àlex Hinojo) i es va fer la proposta a l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), per tal de demanar la col—laboració dels seus socis a l’hora d’elaborar els articles. Si bé la proposta va ser ben rebuda, dos factors van provocar que no es tirés endavant: el primer el canvi de presidència de l’IEP, amb el qual no es va arribar a contactar, i en segon terme l’experiència de les biblioteques de Vilanova i la Geltrú, que van organitzar una viquimarató el mes d’abril amb els mateixos objectius i no va haver la resposta esperada. A partir d’aqui es va aturar el projecte a la recerca d’alternatives.

Línia 2

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi

Objectiu 5

Aconseguir la integració i la bona convivència del col—lectiu usuari infantil i jove de procedència estrangera

Valoració

A primers d’any l’associació La Llum del Nord es reuneix amb la direcció de la biblioteca i proposen un projecte de dinamització de grups d’infants i joves d’origen marroquí que funcionarà de gener a juny. Aporten un educador social (Mohammed) que dedica 2 tardes setmanals (dilluns i dimarts de 18 a 20 hores) al projecte. Entre abril i juny la direcció de la biblioteca, juntament amb l’educador, es reuneixen 3 cops amb aquests joves per tal de fer un treball grupal sobre la biblioteca: serveis, funcions, normatives, etc. Es busca una manera d’implicar-los positivament a la biblioteca fent de voluntaris (per a conduir grups de conversa en anglès, suport en TIC, traducció i mediació intercultural, clubs de lectura, narració oral de la tradició marroquina, etc) però la iniciativa no prospera. Paral—lelament, al mes de gener i fins a l’abril, una voluntària dedica 3 hores

8


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 setmanals (dimecres) a la sala infantil de la biblioteca per a atendre menors amb necessitats especials (suport en els deures, foment de la lectura...). També es contacta amb Espirall Jove / Servei de Joventut per tal d’emprendre noves línies de treball amb els joves usuaris i no usuaris de la biblioteca. Ells volen arribar als joves per tal de conèixer els seus interessos i necessitats, a partir dels quals iniciar accions sòcio-educatives en l’àmbit del lleure infantil i jove. Al mes d’abril, l’Associació Alkàntara proposa un projecte a la biblioteca “Club dels deures” dut a terme amb voluntariat de l’associació. Amb la regidoria de Convivència i Ciutadania es continua amb el procés d’acompanyament i assessorament iniciat al 2014. Fruit de totes aquestes accions, la convivència amb aquest col—lectiu ha millorat notablement i s’han aconseguit petites fites, com ara que les famílies coneguin millor la funció de la biblioteca i que els infants i joves entenguin a quins lloc cal adreçar-se en funció de les necessitats. L’educador de la Llum del Nord no ha continuat a la tardor i es dóna la col—laboració per finalitzada, si bé en qualsevol moment es poden reprendre les accions en aquest àmbit, si foren necessàries. Pel que fa a la voluntària d’Alkàntara, es va elaborar tot el projecte al llarg del primer trimestre del nou curs escolar (setembre-desembre) però no s’ha arribat a posar en marxa perquè aquesta persona ha trobat feina i ja no pot oferir el seu temps.

Objectiu 6

Participar en campanyes solidàries

Valoració

Per cinquè any consecutiu, la biblioteca col—labora amb la Creu Roja en la campanya de recollida de llibres i joguines per nadal. A l’abril s’organitza la segona edició de la campanya “St Jordi solidari” (bescanviar llibres per aliments), col—laborant amb l’Associació Ressó / Rebost Solidari. Es recullen 75 kg d’aliments, gairebé el doble de l’edició anterior. Amb l’objectiu de sensibilitzar la societat envers la solidaritat, es dedica el cicle de conferències Veure Món del mes de maig als viatges solidaris (Guatemala, Índia i Etiòpia). Entre novembre i desembre, amb la venda de llibres procedents de donatius, la Btb col—labora amb la Marató de TV3 i es recullen 146,57€ procedents de la solidaritat dels seus usuaris. També es col—labora des de la biblioteca en campanyes de sensibilització envers col—lectius de discapacitats (El Turó, Mas Albornà i Fundació l’Espiga). Al mes de setembre l’equip de la biblioteca visita les instal—lacions de Mas Albornà per tal de conèixer la tasca que estan duent a terme amb el col—lectiu de persones discapacitades. Fruit d’aquest apropament, al desembre es presenta a la biblioteca el 9è calendari social de l’entitat que apropa la discapacitat i el trastorn mental a la societat.

Objectiu 7

Promoure el centre d’interès Món Laboral

Valoració

L’any 2014 es crea aquest espai a la biblioteca, s’elabora una guia de recursos i es forma al personal. L’objectiu del 2015 és dotar-lo de més continguts i donar-lo a conèixer als col—lectius interessats (aturats, PQPI...) a través de guies, cicles de xerrades, sessions formatives... Al primer trimestre de l’any ens vam reunir amb els responsables de l’Oficina Municipal del Treball i del Servei d’Ocupació i Emprenedoria de l’ajuntament per tal

9


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 de programar una sèrie d’accions de difusió. Al blog de la biblioteca es van penjar posts relacionats amb el tema, es va fer difusió dels serveis que ofereix l’ajuntament en aquest àmbit, es va intercanviar material imprès per les dues bandes i es va acordar que s’enviaria a la biblioteca tota la informació que es produís per part de l’ajuntament per tal de fer-la arribar als nostres usuaris. També es va proposar emprendre accions amb el col—lectiu de joves que cerquen feina, a través del servei de joventut. Un altre objectiu era fer sessions formatives vinculades a l’alfabetització digital i organitzar sessions informatives sobre el tema (xerrades, tallers...). Les obres de millora de la biblioteca van provocar el tancament de les instal—lacions durant els mesos d’estiu, quan s’havia previst fer algunes d’aquestes accions. Per tant, queda pendent de realitzar al 2016 accions divulgatives i formatives per tal de difondre aquesta secció, més enllà de les xarxes socials i dels canals habituals de difusió.

Objectiu 8

Donar suport al projecte LECXIT de suport a la lectura

Valoració

A Vilafranca aquest projecte no ha tingut la participació esperada i només una escola (Mas i Perera) l’està duent a terme. La biblioteca ha donat suport oferint assessorament professional a l’escola implicada i donar la possibilitat d’agafar lots de llibres en règim de préstec especial. També va organitzar una activitat de cloenda que es va realitzar el 18 d’abril a la BTB, un cop finalitzat el curs (Projecte Galàctic amb l’escriptor Joan de Déu Prats). La participació dels alumnes, famílies i voluntaris del LECXIT va ser nul—la , per tant, es desestima continuar col—laborant en aquesta línia.

Objectiu 9

Dur a terme el projecte CODECLUB amb els infants més desfavorits

Valoració

Es va contactar amb els responsables de CODECLUB Catalunya per tal d’informar-nos dels requisits del projecte però no vam aconseguir, via esponsorització, els 12 ordinadors portàtils o tauletes que calien. Fins que no estiguem dotats dels recursos necessaris no ens plantegem tirar endavant accions d’aquest tipus. Com a alternativa, es va contractar un taller amb QPertin que es va dur a terme al mes de novembre on els infants van aprendre nocions de programació a través del joc. La valoració dels participants (infants i familiars) va ser molt positiva.

10


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Línia 3

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis

Objectiu 10

Fer el seguiment del projecte de millores de l’edifici de la BTB

Valoració

Les obres van iniciar-se al mes de juny i van finalitzar el 9 d’octubre, es va haver de tancar el servei més temps del previst en un principi. Les principals accions que es van dur a terme van ser: coberta nova i arranjament de goteres, canvi de l’enllumenat per leds, canviar la caldera, instal—lar l’alarma de foc, posar finestres noves amb doble vidre, fer nou el terra dels compactes del magatzem i pintar les parets interiors. D’aquesta manera s’ha aconseguit un equipament més eficient des del punt de vista energètic.

Objectiu 11

Actualitzar el document de Política de desenvolupament de la col—lecció de la BTB

Valoració

L’actualització i adequació del document a les noves necessitats, tenint en compte les directrius i la formació rebuda des de la GSB, ha estat finalitzada al mes de desembre. Ara s’ha presentat a la GSB per tal de fer les esmenes que considerin i, un cop enllestides, caldrà procedir a la seva aprovació per part del ple municipal.

11


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

3. RECURSOS

3.1. Recursos Humans

L’equip de la biblioteca està format per: •

1 directora i cap de zona, personal de la Diputació de Barcelona.

2 bibliotecaris, personal de la Diputació de Barcelona.

5 tècnics auxiliars de biblioteca, un personal de la Diputació de Barcelona i quatre personal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

1 subaltern, personal de l’Ajuntament de Vilafranca.

També té adscrites dues bibliotecàries itinerants, contractades per la Diputació de Barcelona, que donen suport a les biblioteques i als dos bibliobusos de la zona.

Des de l’any 2010 la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona no contracta personal de reforç per a cobrir les vacances d’estiu. L’Ajuntament de Vilafranca, des del 2010, també ha deixat de contractar personal de reforç per a cobrir vacances, baixes, permisos i reduccions de jornada. Al 2015 s’acullen dos plans d’ocupació: un es va realitzar de l’octubre del 2014 al 28 d’abril i l’altra va començar el 12 de novembre i finalitzarà l’11 de maig 2016. Les tasques assignades a aquestes persones són les d’auxiliar de biblioteca. Aquestes persones s’han compartit amb l’escola de música municipal i han fet 14 hores setmanals a la biblioteca, sempre en horari de tarda.

12


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Formació L’equip de la biblioteca ha rebut l’any 2015 un total de 241 hores de formació, 17 menys que al 2014. Bibliotecari 1 • Jornada Nous usos de la biblioteca pública (26 de febrer / 9 hores) • Projecte 10 x 10: editorials de còmic (3 de març / 4 hores) • Jornada de Còmics i Biblioteques (5 de març / 8 hores) • 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social (13 d’abril / 8 hores) • eBiblioCatalunya: sessió informativa sobre la plataforma de llibres electrònics (29 de maig / 2,5 hores) • Projecte 10 x 10: petites editorials (17 de setembre / 4 hores) • Bib & Play: música a la biblioteca pública (19 novembre / 8 hores) Tècnic auxiliar 1 • Curs de prevenció de riscos laborals: equips d’emergència. Ajuntament de Vilafranca (11 març / 4 hores) Direcció • Curs de prevenció de riscos laborals: equips d’emergència. Ajuntament de Vilafranca ( 24 de febrer / 4 hores) • Jornada Nous usos de la biblioteca pública (26 de febrer / 9 hores) • Jornada de Còmics i Biblioteques (5 de març / 8 hores) • 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social (13 d’abril / 8 hores) • Biblioteca’m : el canvi serà cultural. (16 de setembre/ 3h) • 7º Congreso de Bibliotecas Móviles (Vilafranca del Penedès, 23-25 octubre / 30 hores) Tècnic • • • •

auxiliar 2 Jornada Espais per a infants i joves a les biblioteques (30 de gener / 8 hores) L’art d’explicar contes a càrrec de Roser Ros (16 de març / 4 hores) Curs de prevenció de riscos laborals: equips d’emergència. Ajuntament de Vilafranca (17 març / 4 hores) Edició d’imatges GIMP/PHOTOSCAPE ( 4, 11 i 18 novembre /12 hores)

Bibliotecari 2 • Jornada Espais per a infants i joves a les biblioteques (30 de gener / 8 hores) • Cap a la biblioteca infantil i juvenil del futur (25 febrer, 4 i 11 de març / 12 hores) • L’art d’explicar contes a càrrec de Roser Ros (16 de març / 4 hores) • Disseny d’aparadors per a biblioteques i centres culturals (22 i 29 octubre / 8 hores) • Biblioteca’m : el canvi serà cultural. (16 de setembre/ 3h) • 10x10 petites editorials: literatura infantil (25 novembre / 4h) Tècnic auxiliar 3 • Curs de prevenció de riscos laborals: equips d’emergència. Ajuntament de Vilafranca (17 març / 4 hores) • Taller de geolocalització (28 octubre i 11 de novembre / 8 hores) Bibliotecari itinerant • Jornada Espais per a infants i joves a les biblioteques (30 de gener / 8 hores) • Dinamització de grups de treball virtual (9, 14, 21, 28 abril i 5 maig / 20 hores) Tècnic auxiliar 4

13


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 •

Curs de prescripció de cinema (24 abril i 6 de maig / 8 hores)

Tècnic auxiliar 5 • Curs de prevenció de riscos laborals: equips d’emergència. Ajuntament de Vilafranca (11 març / 4 hores) • Curs Punt d’Informació Turística (30 setembre, 26 octubre, 18 novembre / 12 hores)

Grups de Treball de la Gerència de Servei de Biblioteques

La ComunitatXBM és una eina de treball col—laboratiu creada al 2010 per la GSB, on diferents grups de professionals de la xarxa de biblioteques treballen a través d’una plataforma virtual. El personal de la biblioteca ha col—laborat en els següents grups: •

cerclesXBM

Direcció XBM

Fonslocal_penedesgarrafXBM

GT Pregunta a la biblioteca

MónLaboralXBM

PEGAinfantilXBM

penedesgarrafXBM,

reglamentsXBM

Turisme_InformacióXBM

3.2. Recursos d’Infraestructures / Edifici / Equipaments

La superfície total de la biblioteca és de 948 m2, dels quals 148 m2 són de zones d’us intern (despatx, magatzems) restant així, un total de 800 m2 per a ús públic. S’ofereix 20,5 m2 per cada 1.000 habitants.

Local: L’espai està distribuït en 3 plantes. A la planta baixa hi ha l’àrea de recepció i préstec i l’espai de lleure amb el fons de revistes, novel—les, biografies, geografia i esports, zona que també s’utilitza com a espai polivalent per a realitzar-hi activitats de dinamització cultural. En aquesta mateixa planta també s’hi troben les dependències internes per descans del personal, realització de processos tècnics i magatzem. A la primera planta hi ha la sala infantil, l’àrea d’Internet públic i l’àrea de música, cinema i

14


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

literatura. A la segona planta hi ha l’àrea general i d’informació local i espai d’internet públic. També el despatx de direcció. Situació cèntrica: La biblioteca està ben ubicada dins el nucli urbà , es troba al centre històric, prop del centre comercial. Ocupa un dels edificis més notables de la vila, Cal Gomà, d’estil gòtic civil i construït als segles XV – XVII, antiga casa pairal del bisbe Torras i Bages, que li dóna el nom. Amb les darreres remodelacions les parets nobles de l’edifici contrasten amb la funcionalitat de l’interior, aconseguint un ambient molt acollidor. Estat de conservació i manteniment En aquests moments l’edifici ha millorat força després de les intervencions dutes a terme a l’estiu del 2015, tot i que encara pateix les següents deficiències: •

Manca d’una sala polivalent per a dur a terme activitats d’animació cultural sense haver d’inhabilitar d’altres (sala de revistes i diaris o sala infantil).

Manca de sala dotada amb ordinadors per a dur a terme formació en noves tecnologies.

Manca d’endolls a les sales per a connectar portàtils.

Manca d’espai per tal d’acollir el fons bibliogràfic que li correspon segons els estàndards.

El projecte per a la construcció d’una nova biblioteca a Vilafranca es va desestimar l’any 2011, per part de l’Ajuntament, per manca de pressupost. Com a alternativa, es van fer gestions per a poder invertir el pressupost assignat a través del PUOSC (Generalitat de Catalunya) a obres d’ampliació i millora de l’actual edifici. Al maig del 2012 es va presentar un projecte d’ampliació de la biblioteca ocupant els terrenys veïns de l’actual edifici, on la biblioteca passaria a tenir 2.800 m2. L’any 2013 s’aconsegueix una subvenció de la Diputació de Barcelona de 200.000€ per a dur a terme el projecte d’obres d’ampliació i millora. Al gener del 2014 es replanteja si s’amplia l’actual biblioteca o es trasllada a altres emplaçaments (antic Hospital Claustre de Sant Francesc o Cal “Damico”). Al març del 2015 la Diputació de Barcelona emet un informe dient que la millor opció és ampliar la biblioteca a l’emplaçament actual. L’ajuntament opta per destinar els 200.000€ de la subvenció a obres de millora de l’edifici, sense ampliar espais i prioritzant l’estalvi energètic.

15


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Aquestes intervencions s’han dut a terme al 2015, entre els mesos de juny i octubre, amb la previsió d’iniciar l’ampliació de la biblioteca abans d’acabar el nou mandat municipal (2015-2019).

El projecte d’ampliació i remodelació integral de la biblioteca es recolza també en el Pla d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Vilafranca (2014-2020), on es diu textualment: “L’actual biblioteca Torras i Bages de Vilafranca, de 948m2, està saturada. La manca d’espais fa que disminueixin les visites, tot i que augmenta el préstec any rere any. A més, aquesta situació dificulta el treball dels professionals ja que no poden donar els serveis amb els requisits mínims de qualitat. Es fa imprescindible una nova biblioteca a Vilafranca. Segons els estàndards hauria de tenir 2.500m2 i més serveis que els actuals.” 1 “La biblioteca és l’equipament –més que sector- més necessitat de la cultura a Vilafranca: l’actual espai ha quedat obsolet en superfície i capacitat d’oferir serveis, malgrat oferir unes dinàmiques culturals molt positives i ben valorades. (...) Projecte estratègic: Opció 1 (d’acord amb els recursos disponibles): conduir el procés per a la creació de la nova biblioteca central, d’acord amb els estàndards actuals, la col—laboració de la Diputació de Barcelona, els usos previstos, etc.”. En el ple del 17 de novembre del 2015 s’aprova una moció sobre la lectura pública i el sistema bibliotecari de Vilafranca, deixant palesa les mancances que té la vila actualment en aquesta matèria, segons els estàndards marcats per la Generalitat de Catalunya

en

el

seu

Mapa

de

Lectura

Pública

(2014).

S’acorda que, en un termini de 9 mesos, s’elaborarà un Pla de Biblioteques i Lectura Pública, que ha de contemplar un procés de participació ciutadana i la constitució d’una comissió de seguiment pel seu compliment.

1

Pla d’Acció Cultural de Vilafranca del Penedès (2014-2020), p.48-49 i p. 120

16


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

3.3. Recursos Econòmics

DESPESES

1. Sous personal

AJUNTAMENT DE

DIPUTACIÓ DE

VILAFRANCA

BARCELONA

145.362,92€

227.177,73€ (*)

2. Fons

9.332,82€

31.803,66€

3. Activitats

4.816,36€

4. Material i inversions

4.661,94€

1.858,99€

5. Manteniment i consum

18.597,28€

26.536,88€ (*)

7. Neteja

21.342,96€

8. Altres (Serveis centrals GSB)

TOTAL DESPESES

13.161,27€ (*)

204.114,28€

300.538,53€

(*) Font: Dades per a l’avaluació 2014. Diputació de Barcelona, juliol 2015

La despesa de l’Ajuntament, respecte al 2014, s’ha vist incrementada en un 4%. La despesa de la Diputació, respecte al 2014, s’ha vist incrementada en un 0,4%.

17


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

3.4. Fons documental Al finalitzar l’any 2015, la biblioteca compta amb un total de 61.559 documents, sense comptabilitzar els exemplars de revistes. 1,5 documents per habitant ( 39.727 hab. 1/1/2016) Recomanacions internacionals: 2 docs./hab. a les zones rurals i de 1,5 a 3 docs/hab. a les zones urbanes. El fons queda distribuït com segueix:

El 86 % d’aquests documents es troben disponibles pel servei de préstec, això vol dir que el 14 % restant (enciclopèdies, diccionaris i algunes obres de temàtica local) són de consulta exclusiva a la biblioteca. Hi hagut un creixement del fons del 1,4% respecte al 2014 tot i haver donat de baixa 2.103 documents. Gairebé s’ha aconseguit el creixement zero desitjat per tal de no trobar-nos altre cop amb greus mancances d’espai a les prestatgeries. El pressupost municipal ha incrementat un 33% respecte l’any anterior (s’ha passat de 7.000€ a 9.330€) i es torna a acceptar donatius, sempre i quan reuneixin interès i qualitat.

18


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Es valora molt positivament el fet de poder triar els documents dels lots enviats per la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB) per mitjà de l’aplicació de Selecció participativa (SELPART) amb base al pressupost assignat a cada mòdul de biblioteca.

Després de l’esporga de xoc del 2010, en què es va passar de 65.000 volums a menys de 60.000, hem aconseguit mantenir-nos sobre els 60.000, amb fluctuacions d’entre -559 i +658 volums.

A partir del 8 de juny entra en funcionament l’eBiblio Catalunya, un nou servei de préstec de llibre electrònic per als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya. El nou servei compta amb una col—lecció inicial de més de 1.900 títols d’obres de ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques, amb fons en català i castellà. eBiblio Catalunya està impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat, en col—laboració ambla Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. http://catalunya.ebiblio.es

19


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4. SERVEIS I PROGRAMES Horari La biblioteca està oberta 42,50 hores a la setmana, de dilluns a dissabte. A l’estiu es fa horari intensiu, donant servei 25 hores setmanals. Horari d’ atenció al públic: Hivern: matins de dimarts a dissabtes de 10 a 13.30 h. tardes: dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. Estiu: tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h. i divendres de 9 a 14h La biblioteca no tanca per vacances, ha mantingut els seus serveis oberts durant els períodes de vacances d’estiu. Ha tancat les vigílies de Festa Major, Nadal i Cap d’any. La biblioteca ha estat oberta un total de 242 dies i 1.608 hores. Degut al tancament de la biblioteca per obres, s’han obert 40 dies menys i s’han donat 276 hores menys de servei. Aquest fet afectarà a la resta de dades del 2015. Serveis •

La col—lecció: està formada principalment per llibres, revistes,

compact disc, DVDs, partitures i mapes, tot i que té altres materials en el fons local com ara discs de vinil, VHS, cartells o fulletons. Es renova constantment per tal d’oferir als usuaris una col—lecció permanentment actualitzada, tant per a cobrir les seves necessitats bàsiques, com per a estimular nous nuclis d’interès. S'aplica una estricta política d’obsolets ja que l'espai no permet un creixement excessiu de la col—lecció. •

Consulta i préstec: Tots els document de la biblioteca són de lliure

accés, excepte els llibres de col—lecció local que estan en vitrines tancades i els que estan guardats al magatzem. De la totalitat del fons un 14% està exclòs del servei de préstec, entre els quals hi ha les revistes corrents i els documents no duplicats de col—lecció local. •

Serveis d’ informació i orientació: els professionals que treballen

a la biblioteca donen informació als usuaris, orienten sobre tot el que la biblioteca

ofereix

i

també

sobre

altres

centres

d’informació

i 20


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

documentació. Es poden fer consultes dels llibres, bases de dades, Internet ... Té dos fons especialitzats, un de viticultura i enologia i un altre de castellers. Des de l'any 2001 té un servei especial d’informació turística. També té centres d’interès com “Racó de les oposicions”, “Secció Mares i Pares” i “Autoajuda”. •

Servei d’ accés a Internet i ofimàtica: la biblioteca disposa de 13

ordinadors amb accés gratuït a Internet i eines ofimàtiques. Per utilitzar el servei cal ser soci de la biblioteca i cada usuari pot utilitzar un màxim de 20 sessions mensuals. Les reserves i les impressions són gestionades pels propis usuaris. •

Fotocopiadora d’autoservei

Punts d’autoescolta i visionatge: Hi ha dos lectors de CD’s per tal

que els usuaris puguin escoltar la música a la mateixa biblioteca. També disposa de dos pantalles amb lectors de vídeo i DVD, un a la fonoteca i l'altre a l’espai de la col—lecció local. •

Activitats de promoció cultural: Sovint es realitzen activitats

culturals que programa la biblioteca i d’altres que es fan en col—laboració amb entitats de la vila. •

Activitats de foment de la lectura per a diferents públics:

S’organitzen

activitats per a diferents franges d’edat per apropar la

lectura a tots els públics i donar-los a conèixer els serveis que la biblioteca els ofereix. •

Préstec especial a institucions: Quan es tracta d’institucions i

entitats que ho demanen es preparen lots de préstec per un període més ampli i amb més documents de l’habitual. •

Visites comentades:

La biblioteca organitza visites comentades

adaptades a cada necessitat, i s’ofereixen a escoles, col—lectius i d’altres entitats que ho sol—licitin, per tal de donar a conèixer els seus espais i serveis. •

Serveis d’extensió bibliotecària: La biblioteca organitza activitats

fora del seu espai habitual per tal de fer propera la lectura allà on es troba l’usuari potencial.

21


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.1. Dades dels usuaris Visitants de la biblioteca

Totes les persones que entren a la biblioteca es comptabilitzen com a visitants. Durant l’any 2015 la mitjana diària ha estat de 410 persones i 61 visitants/hora. 99.019 visitants han entrat a la biblioteca al llarg de l‘any 2015. 410 visitants al dia. Evolució dels visitants:

2013

2014

2015

Mitjana diària

451

440

410

Mitjana per

67

66

61

Mitjana mensual

10.558

10.330

9.901

Total anual

126.690

123.962

99.019

hora

Aquest any 2015 ha disminuït el nombre de visitants de la biblioteca en un -20% (24.943 usuaris de menys) però ja hem comentat que ha estat a causa del tancament de la biblioteca, per obres, del 17 d’agost al 12 d’octubre, i del tancament de la segona planta del 15 de juliol al 14 d’agost.

22


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Socis i població

Vilafranca del Penedès compta al 2015 amb 39.727 habitants. El carnet acredita els usuaris, per tant, és d’ús personal i intransferible, i serveix per a donar accés a tots els serveis de qualsevol biblioteca pública de Catalunya. L’any 2015 s’han fet 810 nous carnets de la biblioteca, arribant a un total de 22.949 usuaris amb carnet. S’han donat de baixa 1.193 carnets de persones que portaven 10 anys o més d’inactivitats de préstec i sense connexió a internet i+ o wi-fi durant el 2015 o anys anteriors.

Actualment el 59% de la població té el carnet de la biblioteca. Cal tenir en compte, però, que per la seva qualitat de cap de comarca també té un nombre d’usuaris, gens desestimable, que són habitants de l’Alt i Baix Penedès. Per edat i tipologia, el total de socis són:

petits lectors (0-4)

113

infants (5-14)

2.718

joves (15-24)

3.836

adults 1 (25-39)

6.960

adults 2 (40-64)

7.756

gent gran (+ 65)

1.410

altres (entitats...)

156

23


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

7.756

8000 6.960 7000 6000 5000 3.836 4000 2.718

3000 2000 1000

1.410 156

113

0 petits infants (5- joves (15lectors (014) 24) 4)

adults 1 (25-39)

adults 2 (40-64)

gent gran altres (+ 65) (entitats...)

Els infants representen el 12 % del total, els joves el 16 %, els adults el 64 % i la gent gran el 6 %. Les entitats també són un col—lectiu que va augmentant a la biblioteca i utilitzen molt més els serveis especials que se’ls hi ofereix.

Socis actius: les persones que utilitzen algun servei de la biblioteca (préstec, wi-fi o internet i+) com a mínim un cop a l’any, es consideren socis actius. Al 2015 els socis actius han estat 11.081, el que significa un 48% del total de socis: Al 2014 van ser actius el 36% de socis, per tant, s’ha incrementat en 12 punts. Tipus d'usuari

Petits lectors (0 a 4 anys) Infants (5 a 14 anys) Joves (15 a 24 anys) Adults (25 a 39 anys) Adults (40 a 64 anys) Gent gran (més de 65 anys) Biblioteques Altres TOTAL

Usuaris inscrits

Nous carnets

Servei de Préstec

Servei d'Internet i + (DIBA)

Servei de WI-FI

113

66

71

5

3

2.718 3.836 6.960 7.756 1.410

226 98 208 165 37

891 633 1.325 1.979 396

343 300 309 400 35

138 483 386 279 14

10 146 22.949

0 10 810

4 69 5.368

3 6 1.401

2 7 1.312

24


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Els usuaris inscrits que han fet servir el servei d’internet i+ són, per grups d’edats:

Tipus d'usuari

Petits lectors (0 a 4 anys) Infants (5 a 14 anys) Joves (15 a 24 anys) Adults (25 a 39 anys) Adults (40 a 64 anys) Gent gran (més de 65 anys) Biblioteques Altres

Nombre d'usuaris inscrits

113 2.718 3.836 6.960 7.756 1.410 10 146

Usuaris connectats des de la biblioteca inscrits a qualsevol biblioteca 3 184 560 360 288 11 3 18

Usuaris inscrits a la biblioteca connectats a qualsevol biblioteca 3 138 483 386 279 14 2 7

25


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Tot i no ser el grup d’usuaris més nombrós, els joves són els que més utilitzen aquest servei.

Usuaris inscrits a la biblioteca per municipi

Aquesta dada es refereix als usuaris residents a qualsevol municipi que estan inscrits a la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca.

Municipi

usuaris

%

Vilafranca del Penedès Olèrdola Sant Martí Sarroca Santa Margarida i els M. La Granada Torrelles de Foix Font-rubí Altres municipis TOTAL

17.765 500 395 352 209 242 238 3.248 22.949

77 2 1,7 1,6 1,2 1 1 14 100

26


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Usuaris inscrits a la biblioteca per nacionalitat

Aquesta dada es refereix als usuaris procedents d’altres països que estan inscrits a la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca.

País

usuaris

%

Marroc Perú Equador Bolívia Colòmbia Argentina Ghana Espanya TOTAL

2.107 329 296 314 185 164 105 18.259 22.949

9 1,4 1,3 1,3 0,7 0,7 0,4 79 100

27


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.2. Préstec. Préstec Interbibliotecari. Préstec del fons documental La mitjana diària de documents deixats en préstec durant l’any 2015 ha estat de 308 préstecs al dia, el que suposa un total de 74.620 préstecs al llarg de tot l’ any. Evolució dels préstecs

Mitjana diària Mitjana mensual Total anual

2013

2014

2015

344

325

308

8.069

7.640

7.462

96.828

91.683

74.620

Es repeteix la tendència a una lleugera baixa com en els darrers anys, tot i que hem de tenir en compte el tema del tancament de dos mesos per obres.

Llibres Sonors Vídeo Electrònics Altres Revistes TOTAL

53.316 3.989 10.805 2.301 301 3.908 74.620

28


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

ALTRES; 301

revistes; 3.908

ELECTRÒNICS; 2.301

VÍDEO; 10.805

AUDIOS; 3.989 LLIBRES; 53.316

El format llibre continua sent el més prestat, seguit del vídeo i el sonor.

Préstec interbibliotecari Des de l’1 d’abril del 2010, les biblioteques centrals comarcals, pertanyents a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, participen en l’extensió del servei de préstec interbibliotecari que comporta la connexió d’aquestes amb les biblioteques comarcals de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei, actualment, cobreix el següent territori: Andorra: •

Biblioteca Pública del Govern d’Andorra

Barcelona : • Biblioteca de Catalunya • Biblioteques comarcals de la província de Barcelona i dues de la ciutat de BCN (Jaume Fuster i Sagrada Família) • Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE) Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre

Les institucions que hi participen són:

29


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 • • • •

Consorci de Biblioteques de Barcelona Gerència de Serveis de Biblioteques Govern d’Andorra Subdirecció General de Biblioteques: o Central de biblioteques de Girona o Central de biblioteques de Lleida o Central de biblioteques de Tarragona o Central de biblioteques de les Terres de l’Ebre

S’han deixat un total de 1.202 documents i s’han rebut 1.778. El total de transaccions ha estat de 2.980 (12 documents al dia). Observem al gràfic que sempre demanem més que no pas prestem, entenem que és degut als lots de llibres per a clubs de lectura.

2.000 1.778

1.800 1.600

1.693

1.637

1.571

1.490

1.400 1.202 1.200 1.000 800 600 400 200 2013

2014 deixats

2015

rebuts

30


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.3. Servei d’accés a Internet i a programari d’ofimàtica amb els ordinadors de la biblioteca El servei Internet i + permet l'accés a internet i a eines d'ofimàtica des dels ordinadors de la biblioteca, i possibilita també que l'usuari pugui enregistrar i imprimir treballs i consultes realitzades. Actualment hi ha 13 ordinadors amb connexió a internet i eines ofimàtiques (3 a la sala infantil i 10 per al públic adult). La durada de les sessions és d’1 hora en 10 PCs (on cal reserva prèvia) i de 30 minuts (sense reserva) a 3 PCs, per a consultes puntuals. El nombre total d’usuaris d’Internet i ofimàtica que durant l’any 2015 han utilitzat aquest servei ha estat 9.905, amb una mitjana diària de 41 usuaris. Si bé l’any 2014 va haver un increment d’aquest servei del 30%, aquest any ha disminuït un 28%, que es tradueix en 8 usuaris menys al dia. 16.000 14.000

13.808

12.000 10.600 10.000

9.905

8.000 6.000 4.000 2.000 -

Incidències: •

mal ús del servei per part dels usuaris que fan servir carnets d’altres persones.

el personal no té suficients eines de control i el servei s’està monopolitzant a mans d’un col—lectiu d’usuaris molt concret.

és un servei que provoca desordre a la biblioteca perquè atreu usuaris conflictius.

31


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.4. Servei d’accés a Internet a través de la Xarxa Wi-Fi de la biblioteca Han estat 8.152 usuaris els que han fet ús d’internet mitjançant el servei d’accés Wi-fi. Ha disminuït un 28% respecte al 2014.

32


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.5. Activitats de foment de la lectura

La biblioteca és un espai cultural dinàmic, de punt de trobada i de representació de les inquietuds culturals i lúdiques dels ciutadans de Vilafranca i de la comarca, i és per això que organitza periòdicament activitats de difusió i promoció de la lectura. Hi ha algunes activitats que organitza la biblioteca de forma autònoma i amb una periodicitat regular, com ara l’Hora del conte, Tertúlies literàries, Cicle Veure món, o el Cicle Llibres de capçalera, mentre que d’altres són programades conjuntament amb altres agents locals del món de la cultura, el coneixement i el lleure. Destaquem el projecte iniciat al 2013 des del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya anomenat BIBLIOTEQUES AMB DO, on es tracta de maridar la literatura amb el vi i de donar visibilitat a les biblioteques del territori nacional. Cada mes una DO és la protagonista i les biblioteques associades realitzen un seguit d’activitats culturals vinculades al món del vi i del cava. En aquesta segona edició, la DO Penedès ha estat protagonista al mes de novembre i la Btb ha participat juntament amb les biblioteques de Martorell, El Vendrell, Calafell, Cunit i les noves incorporacions d’aquesta edició: Sant Pere de Ribes (Manuel de Pedrolo i Josep Pla) i Esparreguera. S’han fet 2 activitats per a públic adult (una presentació de llibre i una actuació de corrandes), 2 activitats familiars de narració de contes, una exposició artística, dos clubs de lectura, un tast de vins, un concurs fotogràfic a Instagram i una visita a un celler. S’ha comptat amb el suport i la complicitat d’agents territorials propers, com ara el Vinseum, la DO Penedès o l’INCAVI, i el patrocini del celler col—laborador: Can Ràfols dels Caus. El total d’assistents a les activitats ha estat de 153 adults i 45 infants i totes van ser molt ben valorades. També destaquem el Cicle Veure Món que aquest any s’ha dedicat als viatges solidaris. El públic assistent va tenir el privilegi de poder escoltar tres xerrades

de

persones

que

ocupen

les

seves

vacances ajudant els altres (Guatemala, Índia i Etiòpia).

33


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

A Vilafranca el 2015 ha estat un any especial en matèria cultural, ja que ha estat Capital de la Cultura Catalana, fent especial incidència en la cultura tradicional i popular catalanes i la vessant més cultural del vi. http://www.vilafranca2015.cat/

Al 2015 la biblioteca ha organitzat un total de 180 activitats, algunes incloses dins de la programació Vilafranca CCC’15, amb una participació de 2.544 persones.

Per tal de promoure la lectura entre el públic adult, volem destacar els clubs de lectura. Actualment en tenim cinc en funcionament: •

Tertúlies literàries. A càrrec d’Elvira Mestres. Trobades mensuals d’octubre a juny, cal inscripció prèvia.

La clau de Vidre: club de lectura de novel—la negra. A càrrec de Glòria Batllevell. Trobades trimestrals (novembre, gener, març i maig), no cal inscripció prèvia.

34


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Club de lectura en català ”Parlem de llibres”. A càrrec de Conxita Capdevila, M. Lluïsa Lázaro i Jean Pierre Palacio. Trobades mensuals de gener a juny, cal inscripció prèvia. Amb la col—laboració del Servei Local de Català.

Club de còmic. A càrrec de Gerard Arbués (bibliotecari). Trobades mensuals d’octubre a juny, no cal inscripció prèvia.

Club de teatre “Llegim el teatre”. A càrrec de Valeri Laguna. Trobades mensuals de desembre a juny, cal inscripció prèvia. Amb el suport del TNC i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

També es dóna suport a clubs de lectura externs a la biblioteca, com és el cas del club del Casal de la gent gran de la Confraria de Sant Raimon i el club de l’AMPA de l’Escola Montagut. Entre novembre i desembre, amb la venda de llibres procedents de donatius, la Btb col—labora amb la Marató de TV3 i es recullen 146,57€ procedents de la solidaritat dels seus usuaris.

35


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Exposicions ANIMAL! Sala infantil Abril 2015

L’aigua allà i aquí Ajuntament de Vilafranca Del 15 de juliol al 14 d’agost

LES ESTACIONS A LA VINYA de Maria Rosa Ferré Del 12 al 27 de novembre

36


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.6. Activitats de formació

Visites de grups La biblioteca ofereix visites a grups per a donar a conèixer els seus serveis i el seu funcionament i iniciar als visitants en les recerques d’informació a través del catàleg i d’internet. Alhora aquestes visites promouen la inscripció de nous socis entre els propis visitants i la gent del seu entorn. Al llarg de l’any 2015 s’ha realitzat 89 visites escolars amb la participació de 2.209 alumnes, la majoria procedents d’escoles i instituts de Vilafranca del Penedès i també de la comarca.

ALUMNES

VISITES Visites escolars 30

756

41

1.066

secundària

18

387

TOTAL

89

2.209

Infantil Visites escolars primària Visites escolars

Participació en projectes municipals de formació Aprendre a Vilafranca Aquest projecte vol promoure la creació d'una cultura d'aprenentatge permanent a la nostra ciutat. L'aprenentatge al llarg de la vida és una eina útil per afrontar i resoldre les situacions de canvis personals o professionals que vivim en l'actual societat, ja sigui de manera individual o col—lectiva. La missió d'Aprendre a Vilafranca és: - Afavorir l'acreditació de competències professionals. - Donar a conèixer les oportunitats d'aprenentatges reglats o no reglats que ofereixen els centres públics i privats de la ciutat. - Establir una dinàmica d'informació i de complementarietat entre sistemes que donen suport a les iniciatives locals per l'aprenentatge permanent.

37


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Portal Aprendre a Vilafranca El Portal és una eina integradora de l'oferta d'oportunitats de formació reglada i no reglada i dels diferent llocs on es pot accedir a l'eina IPSUM d'orientació. El Portal és un punt de connexió i diàleg entre la ciutadania, les empreses i els espais formatius de la ciutat. El portal inclou i informa sobre: - Formació contínua, professional, ocupacional, cursos, cursets, aprenentatge d’idiomes, alfabetització digital, etc. - Centres públics i privats i agents econòmics i socials amb capacitat formativa. Formen part del projecte: • Centres educatius públics i privats • Teixit empresarial • Entitats i associacions entre els quals hi ha la biblioteca, tot destacant les seccions d’autoaprenentatge de llengües i el racó de les oposicions. També es fa difusió d’aquest portal des dels ordinadors de consulta d’internet de la biblioteca.

38


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.7. Servei d’Informació i consulta

La biblioteca ofereix diversos serveis d’informació i consulta, entre ells: - informació sobre el seu funcionament i els seus serveis - assessorament sobre com i on poder trobar la informació - orientació i ajuda sobre l’ús del catàleg i altres recursos d’informació, com ara internet i bases de dades - recerca i obtenció de documents externs (mitjançant el servei de préstec interbibliotecari) Aquest servei ha baixat considerablement en els darrers anys a causa de la generalització de l’ús d’internet com a eina universal d’accés a la informació. Malgrat tot, encara ens visiten els estudiants de secundària i de batxillerat a cercar informació pels seus treballs de crèdit de síntesi i de recerca, sobretot pels temes locals.

Volem destacar els fons especials amb els què compta la biblioteca, on actualment es reben gran part de les consultes a sala: •

Castellers

Turisme local i comarcal

Enologia i viticultura

Col—lecció Local

Per a complementar les peticions i consultes rebudes oferim el servei de préstec interbibliotecari, que és molt ben valorat pels usuaris.

39


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

4.8. Serveis virtuals

Des de l’any 2005 la Biblioteca compta amb un espai propi dins la pàgina web de l’ajuntament de Vilafranca. S’hi pot accedir des de la pàgina principal (home), cercant per tema (Vilafranca Tema a tema) o bé clicant directament a l’adreça: http://www.vilafranca.cat/biblioteca

En aquest espai trobem informació sobre: •

Activitats

Serveis

Horaris

Carnet de biblioteca

Accés al catàleg

40


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

L’any 2009 es va crear el blog de la Torras i Bages: http://bibliotecatib.blogspot.com

Al blog trobem: •

Notícies

Novetats (de novel—la i audiovisuals)

Recomanacions

Enllaç amb el web de l’ajuntament (activitats, serveis...)

Blogs de les biblioteques de la zona Alt Penedès-Garraf

Seccions fixes: Col—lecció Local,Biblioteques amb DO, Un cop d’ull a..., Turisme, Tertúlies literàries.

Al 2015 ha tingut 24.818 visualitzacions de pàgines, 4.546 més que l’any anterior.

41


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Des del 2012 també oferim un blog especialitzat en temàtica infantil que al 2015 ha tingut 9.965 visualitzacions de pàgines, 3.556 més que al 2014. http://btb-infantil.blogspot.com.es/

I des de l’estiu del 2013 tenim activat un tercer blog adreçat al públic jove: BTB JOVE, amb 5.874 pàgines vistes al 2015, 2.817 més que l’any 2014. http://btbjove.blogspot.com.es/

42


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Des del gener del 2013 la biblioteca té compte de Facebook i s’acaba l’any amb 797 seguidors: 240 afegits al 2015, 39 més que l’any anterior.

El compte de Twitter, iniciat al febrer del 2013, ha acabat el 2015 amb 819 seguidors, n’ha sumat 258 en un any.

43


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

La biblioteca Torras i Bages col—labora amb diferents entitats, empreses i associacions de Vilafranca i de la comarca per tal de dur a terme diversos projectes de foment de la lectura, de formació i d’activitat cultural. Entenem que és molt important treballar de forma conjunta i transversal per tal d’obtenir millors resultats i arribar a més ciutadans.

ACAPS Wilaia Alt Penedès Amnistia Internacional Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès Auditori de Vilafranca Casal per la Igualtat Cellers Torres, Jean Leon, Mas Comtal i Gramona Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès Creu Roja DO Penedès Escola d’Art Arsenal Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet IES i escoles de Vilafranca i de l’Alt Penedès Institut d’Estudis Penedesencs La Fassina – Servei de Foment de l’Ocupació Llibreria l’Odissea Llibreria La Cultural Patronat de Turisme Pla per la Igualtat Ràdio Vilafranca Servei d’Educació Servei d’Orientació i Inserció Laboral Servei de Català Servei de Joventut Teatre Cal Bolet Vinseum

44


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA Promoció a l’ exterior

Material editat per la biblioteca durant l’any 2015: •

Punt de llibre 81è aniversari de la biblioteca (exposició del programa CCC’15)

Cicle Veure Món

Guia col—lecció local Sant Jordi

Guies de novel—les per gèneres

Guies de novetats: novel—les

Guies de novetats: música

Programació mensual d’activitats

Punt de llibre 81è aniversari Disseny: Eva Delriu

45


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Hem fet 97 participacions als mitjans de comunicació escrits, digitals, ràdio i televisió local. La biblioteca participa mensualment al magazine de ràdio “Gamma Extra” on es fan recomanacions de llibres, CDs, DVDs i altre materials relacionats amb un tema (“Un cop d’ull a...”), així com l’avanç de la programació cultural del mes següent. Els temes tractats al 2015 han estat: •

Holocaust

Carnaval

Vida rural

Cantautors

Déus i herois clàssics

Star Wars

Jordi Llavina recomana...

Drácula

Les recomanacions d’aquest espai també s’exposen al vestíbul de la biblioteca i es difonen pel blog.

Totes les activitats programades a la biblioteca es publiquen a l’agenda cultural de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès, tant en la versió web com en la versió impresa.

46


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

A la secció de Turisme s’han fet diferents mostres bibliogràfiques acompanyades d’un post al blog: -

Maricel i Cau Ferrat de Sitges (gener)

-

La ruta del xató (gener)

-

Sud Àfrica 25 anys després (febrer)

-

Viatge a l’edat mitjana: els càtars (març)

-

Amèrica de la mà de Hitchcock (abril)

-

La carretera del vi (maig)

-

Croàcia, la perla de l’Adriàtic (juny)

-

Destí Liverpool (juliol)

-

Una lectora de la Torras i Bages guanya el premi “No perdis el tren” (juliol)

-

Avinyonet: l’orígen de la vinya (novembre)

-

Escandinàvia: nadal i molt més (desembre)

També s’han dut a terme exposicions bibliogràfiques (de periodicitat quinzenal o mensual) en diferents espais de la biblioteca (vestíbul, sota escala, sala de revistes...), en relació a temes concrets o efemèrides que volem destacar per tal de promocionar el fons i propiciar el préstec de documents.

Dia Internacional de la poesia 21 de març

Àlbums il—lustrats DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL 2 d’abril

47


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Star Wars Novembre

Nadal Desembre

Joves lectors Desembre

48


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

7. CONCLUSIONS

El 2015 ha estat marcat per diferents esdeveniments, sent el més important la capitalitat cultural de Vilafranca del Penedès. Han estat moltes les accions que s’han dut a terme des de diferents perspectives: història i patrimoni, arts escèniques, arts plàstiques i audiovisuals, cultura tradicional i popular, arts musicals, lletres i pensament, fires, gastronomia i cultura del vi, esports i salut. La biblioteca ha participat en alguns dels esdeveniments programats, destacant el 7è Congrés de Bibliobusos dut a terme els dies 23-25 d’octubre.

També ha estat l’Any de les Biblioteques, amb motiu del centenari de la inauguració de l’Escola de Bibliotecàries i dels inicis de la Xarxa de Biblioteques Populars creada per la Mancomunitat de Catalunya. A més a més de fer algunes activitats relacionades amb aquesta efemèride, s’han digitalitzat els diaris de la biblioteca des dels inicis (1934) fins al 1953. Aquests documents es poden consultar a través de la plataforma Trencadís de la Diputació de Barcelona i són un fidel testimoni del dia a dia de la biblioteca i dels esdeveniments històrics que s’anaven succeint.

El fet de poder oferir una plataforma de llibre electrònic als nostres usuaris també ha estat una fita remarcable, podent-nos posicionar en l’àmbit de les noves tecnologies, malgrat que l’oferta bibliogràfica encara sigui insuficient.

Les obres de millora de la biblioteca han marcat aquest 2015, aconseguint un edifici més sostenible i més ben condicionat. Un cop finalitzades aquestes actuacions és moment de tornar a valorar la possibilitat d’ampliar l’equipament, ja que així es preveu en el Pla d’Acció Cultural (2014-2020) de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El fet que al mes de novembre passat s’aprovés una moció sobre la lectura pública i el sistema bibliotecari de Vilafranca, deixant palesa les mancances que té la vila actualment en aquesta matèria, ajudarà a que la tan necessitada ampliació es faci realitat en aquesta legislatura recentment estrenada.

Quant als indicadors, destaquem que la biblioteca continua sent un dels serveis més utilitzats al municipi, amb una mitjana de 410 visites al dia i un alt índex d’ús dels serveis que ofereix. La complicitat amb els agents locals i la transversalitat dels seus

49


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

projectes fa que la biblioteca sigui un equipament totalment integrat a la vida cultural i social de la localitat.

Agraïm, un any més, a Elvira Mestres, Glòria Batllevell, Conxita Capdevila, M. Lluïsa Lázaro, Jean Pierre Palacio i Valeri Laguna, dinamitzadors voluntaris dels clubs de lectura de la nostra biblioteca, per la seva gran tasca a favor de la promoció de la lectura i de l’expressió d’opinió.

50


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

8. PROPOSTES DE FUTUR: Pla d’acció 2016 L’any 2015 la Biblioteca Torras i Bages actuarà a partir de 3 línies estratègiques: •

Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació local i patrimonial.

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi.

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis.

Aquestes 3 línies estratègiques es concreten en 13 objectius i 51 accions que es detallen tot seguit: Línia 1 Objectiu 1 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 1 Objectiu 2 Accions

Donar suport a les iniciatives culturals d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació local i patrimonial Participar en projectes vinculats al sector turístic local Participació en la 4a edició del projecte “Biblioteques amb DO”. Consolidar la BTB com a PIT (Punt d’Informació Turística), projecte liderat per la Gerència de Biblioteques i l’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona. Participar en projectes nous i col—laboratius, a partir de noves tecnologies com ara la geolocalització, amb el conjunt de biblioteques PIT. Donar a conèixer la biblioteca a les institucions, entitats i empreses vinculades a l’enoturisme comarcal. Col—laborar i cooperar amb altres agents territorials: Vinseum, DO Penedès, oficines de turisme... Destinar un 5% del pressupost assignat a compra de fons per a reforçar el fons d’enologia i viticultura. Fer difusió del fons especial d’enologia i viticultura. 350€ per a compra de fons i 400€ per a activitats Tot l’any. Direcció de la biblioteca, Cap de cultura de l’Ajuntament, personal responsable del PIT, entitats i empreses locals col—laboradores. Desenvolupament de programes i accions vinculades als projectes esmentats.

Donar suport a les iniciatives d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació local i patrimonial Donar major accessibilitat i difusió a la Col—lecció Local Digitalitzar els programes de Festa Major i posar-los a l’abast dels usuaris a través del web de la Biblioteca Virtual. Digitalitzar els goigs i posar-los a l’abast dels usuaris a través del web de la Biblioteca Virtual. Elaborar la Política de Desenvolupament de la Col—lecció Local de forma coordinada amb la resta de biblioteques de la zona. Digitalitzar nous títols de revistes i de llibres d’àmbit local i allotjar-los a la plataforma digital Trencadís. Organitzar el fons de publicacions periòdiques de la CL. Cooperar amb l’Arxiu Comarcal per a no duplicar feines i compartir recursos.

51


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 1 Objectiu 3 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 2 Objectiu 4 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 2 Objectiu 5 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Aconseguir plans d’ocupació o personal de mesures penals alternatives per a donar suport al procés de digitalització. Personal de suport (plans ocupació / TBC) Tot l’any. Direcció de la biblioteca, personal responsable de la col—lecció local. Augmentar en un 5% el fons local digitalitzat.

Donar suport a les iniciatives d’àmbit local i enfortir la BTB com a centre referent d’informació local i patrimonial Incrementar de continguts locals la Viquipèdia Participar en la Viquimarató fotogràfica organitzada juntament amb la resta de biblioteques de la zona Penedès-Garraf Demanar suport a Amical Wikipedia Ampliar l’entrada de l’escriptor de capçalera local Jordi Llavina. Participació ciutadana Primer semestre Direcció de la biblioteca, personal responsable de la col—lecció local. Tenir elaborats els productes.

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi Iniciar un projecte de foment de la lectura amb infants del centre CRAI Contactar amb els responsables del centre per tal de proposar-los el nou projecte. Elaborar i executar el projecte a mida de les necessitats dels usuaris del centre CRAI. Lots de llibres Febrer – proposta Maig – inici del projecte / valoració a finals d’any Responsable de la sala infantil. Dur a terme el projecte i valorar els seus resultats.

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi Dur a terme un projecte de voluntariat adreçat als usuaris de la sala infantil Contactar amb l’oficina del voluntariat de Vilafranca per tal de rebre l’assessorament necessari. Elaborar el projecte de voluntariat per als usuaris de la sala infantil, tenint en compte les necessitats detectades. Seleccionar els possibles candidats a partir de la crida de voluntariat que es va dur a terme al 2015. Executar el projecte. Espai de la sala infantil Voluntaris Gener-juny Direcció de la biblioteca, responsable de la sala infantil, responsable de l’Oficina de Voluntariat de l’Ajuntament de Vilafranca. Dur a terme el projecte i valorar els seus resultats.

52


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Línia 2 Objectiu 6 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 2 Objectiu 7 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 3 Objectiu 8 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 3 Objectiu 9 Accions

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi Oferir formació al col—lectiu de gent gran en l’ús de noves tecnologies Participar en el el projecte de tallers per a persones de més de 55 anys organitzats per la Fundació Pere Tarrés. Fer difusió i donar-ho a conèixer als col—lectius interessats. Espai de la biblioteca amb cobertura wi-fi Pantalla i projector per a les sessions formatives Primer trimestre de l’any Direcció de la biblioteca, bibliotecari responsable de la biblioteca 2.0, responsables de la Regidoria de la gent gran de l’ajuntament. Inscripcions en els tallers i valoració dels participants

Potenciar el paper de la biblioteca pública com a agent de cohesió social al municipi Participar en campanyes solidàries Col—laborar amb la Creu Roja amb la campanya de recollida de llibres i joguines per nadal. Col—laborar amb organismes i ens locals que treballen amb temes de cooperació i solidaritat. Realitzar la campanya “St Jordi solidari” (bescanviar llibres per aliments). Participar a la Marató de TV3, a partir de la venda de llibres procedents de donatius. Participar en campanyes de sensibilització envers col—lectius de discapacitats (El Turó, Mas Albornà,...) Llibres procedents de donatius i baixes del fons. Tot l’any. Tot l’equip. Augmentar la presència de la BTB en aquest tipus d’accions.

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Participar en l’elaboració del Pla de Biblioteques i de Lectura Pública Municipal. Elaborar aquest pla juntament amb els responsables tècnics de l’ajuntament i de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Aportar la informació i l’assessorament necessari per al bon desenvolupament del pla. Implicar a l’equip de la biblioteca en l’elaboració del pla, tenint en compte la seva especialització en diferents àmbits (sala infantil, fons local, xarxes socials...) Pressupost per a contractació d’empresa externa De gener a novembre Direcció de la biblioteca, Cap de cultura de l’Ajuntament, Departament de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Secció de Planificació, Avaluació i Qualitat de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Tenir el pla elaborat abans d’acabar l’any

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Aprovar i aplicar el document de Política de desenvolupament de la Col—lecció (PDC) de la BTB Aprovar per ple municipal el document de la PDC. Incrementar el pressupost municipal per a compra de fons. Revisar anualment la PDC per tal d’adequar-la als nous projectes i a les 53


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 noves necessitats. Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 3 Objectiu 10 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 3 Objectiu 11 Accions

Recursos Calendari Agents implicats Avaluació

Línia 3 Objectiu 12 Accions

Recursos

7.000€ per a compra de fons. Primer trimestre de l’any per a aprovar el document. Tot l’any per a aplicar-lo. Direcció de la biblioteca, bibliotecari responsable del fons documental. Tenir el document aprovat abans del mes d’abril i aplicar-lo.

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Apropar l’espai 2.0 de la BTB a usuaris i públic en general, dotar-lo més continguts i fer-lo més atractiu. Renovar l’aspecte del blog general amb una presència més visual. Inaugurar un espai de prescripció que allotjarà les recomanacions de novel—la, narrativa juvenil, coneixements i audiovisuals. Dotar de més continguts el blog BTB JOVE. Demanar a l’ajuntament que ens faciliti una URL oficial: biblioteca.vilafranca.cat Explorar la possibilitat de traslladar el blog de la biblioteca de blogger a wordpress. Pressupost per a la compra del domini .cat Tot l’any, s’anirà executant per fases. Persona responsable de la biblioteca 2.0 Visites i usos a les xarxes socials de la BTB.

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Organitzar accions destinades al públic jove Organitzar la 4a edició del concurs Operació Còmic, juntament amb les regidories de Joventut i de Cultura Realitzar un seguit d’activitats vinculades al món del còmic complementàries al concurs OC. Donar suport al club de lectura de l’IES Eugeni d’Ors Dotar de més continguts el blog BTB JOVE (recomanacions, guies temàtiques, participació...) Iniciar col—laboracions amb els centres d’educació secundària per tal de promocionar el foment de la lectura. 500€ per al concurs OC i activitats complementàries. Lots de novel—les per a joves (JN) Primer semestre de l’any. Direcció de la biblioteca, bibliotecari responsable de la secció de còmic, bibliotecari responsable de la secció juvenil. Valoració de la 4a edició del concurs OC Valoració de les accions dutes a terme amb els IES

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Millorar la prescripció literària del fons de ficció Elaborar productes per a difondre el fons a través de la biblioteca 2.0 Promoure el préstec de llibres que no siguin novetat editorial fent valer la seva qualitat literària. Xarxes socials de la biblioteca. Espai físic per a exposicions.

54


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Calendari Agents implicats Avaluació

De gener a desembre. Persona responsable de biblioteca 2.0. Persona responsable del fons de ficció. Estadístiques d’usos (préstec de fons de ficció)

Línia 3

Vetllar per la qualitat del servei bibliotecari a Vilafranca quant a equipament, recursos i serveis Millorar la prescripció musical del fons audiovisual Iniciar un programa de presentacions musicals de grups locals. Elaborar guies musicals en línia de música local. Promoure el préstec d’aquest fons a través de la biblioteca 2.0 Xarxes socials de la biblioteca. Espai físic per a exposicions. Contactes amb grups locals. De gener a desembre. Persona responsable de biblioteca 2.0. Personal responsable de fons audiovisual. Estadístiques d’usos (préstec de fons àudio)

Objectiu 13 Accions

Recursos

Calendari Agents implicats Avaluació

55


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

9. ANNEXOS

CALENDARI ANUAL D’ACTIVITATS GENER Dilluns 12 de gener, de 16 a 17 hores: Parlem de llibres: club de lectura en català La nit de l’oracle, de Paul Auster Dimarts 13 gener, a les 19.30 hores: La clau de vidre: club de lectura de novel—la negra amb la Glòria Batllevell La Isla de los cazadores de pájaros, de Peter May Dijous 15 de gener, a les 19.30h Presentació del 9è Calendari La Llum del Nord 2015: Ritmes marroquins, a càrrec d’Asma Harti. Dissabte 17 de gener, a les 12 hores: Contes per a caganius A la una, el sol i la lluna, a càrrec de Pamipipa Dilluns 19 de gener, a les 19.30h TORNA-LA A LLEGIR, EVA: Espectacle de lectures en veu alta. Dimarts 20 de gener, a les 19:30h CLUB DE LECTURA DE CÒMIC Nonnonba, de Shigeru Mizuki Dijous 22 de gener, a les 19:30 hores: Recital de poesia, presentat per Santi Borrell, amb els poetes Pau Civit, Montse Farrés, Július Palou i Montse Pellicer. Dissabte 24 gener, a les 12 hores: Espectacle de titelles El regal, a càrrec de la Cia. Pengim-Penjam Dimarts 27 de gener, a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres Homes d’honor, de Xavier Bosch Dijous 29 gener, a les 19.30 hores: Xerrada Desmitifiquem el bandolerisme català, a càrrec de Sílvia Fernández Serrano, autora de la novel—la La Veu del Pedrenyal.

FEBRER Dimecres 4, 11, 18 i 25 de febrer, de 16 a 17h. Book Readers: lectures en anglès* a càrrec de Sílvia Arniches Dijous 5 de febrer, a les 19 hores: Exposició i presentació de Treballs de Recerca de 2n de Batxillerat a càrrec dels alumnes de l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès. Dissabte 7 de febrer, a les 11 hores: Laboratori de lectura: Zoo de lletres, a càrrec d’Anna Bertran Dilluns 9 de febrer, de 16 a 17 hores: Parlem de llibres: club de lectura en català Mil cretins, de Quim Monzó Dimecres 11 de febrer, a les 19:30h. (Teatre Cal Bolet) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna L’art de la comèdia, d’ Eduardo De Filippo

56


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Divendres 13 de febrer, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dimarts 17 de febrer, a les 19:30h CLUB DE LECTURA DE CÒMIC Polina, de Bastien Vivès Dimarts 24 de febrer, a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres La dona silenciosa, de Monika Zgustova Dissabte 28 de febrer, a les 12 hores: Hora del conte En Ventilat i l’Espantall Narració a càrrec d’Anna Garcia, amb la participació d’Aina Xifré (il—lustradora) i Joan Pinyol (autor)

MARÇ Dimecres 4, 11, 18 i 25 de març, de 16 a 17h. Book Readers: lectures en anglès* a càrrec de Sílvia Arniches Dilluns 9 de març, de 16 a 17 hores: Parlem de llibres: club de lectura en català El Marroc sensual i fanàtic, d’Aurora Bertrana Dimarts 10 de març, a les 19.30 hores: La clau de vidre: club de lectura de novel—la negra amb la Glòria Batllevell Oi que maten els cavalls?, d’ Horace McCoy Dijous 12 de març, a les 19.30h Recital poètic i acompanyament musical: Om Kalthom, Senyora de la música àrab moderna. Divendres 13 de març, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dissabte 14 de març, a les 12 hores Contes per a caganius L’erugeta goluda, a càrrec de la Marta Plans Dimarts 17 de març, a les 19:30h CLUB DE LECTURA DE CÒMIC Batman: año uno, de David Mazzuccheli Dimarts 17 de març, a 2/4 de 8 del vespre CICLE LLIBRES DE CAPÇALERA: Joan Fuster i l’assaig als Països Catalans Conferència Perspectiva de l’assaig a Catalunya, a càrrec de Joan Cuscó, Doctor en Filosofia i Musicòleg Dijous 19 de març, a 1/4 de 9 del vespre CICLE LLIBRES DE CAPÇALERA: Joan Fuster i l’assaig als Països Catalans Conferència Les petjades de Joan Fuster, a càrrec de Toni Rico, Historiador i Antropòleg, Doctorand amb una tesi sobre Joan Fuster. Divendres 20 de març, a les 19.30 hores Recital d’Amor i Silenci, a càrrec del poeta Marc Freixas, acompanyat d’Albert Gámez al piano. Dissabte 21 de març, a les 12 hores: Presentació del llibre i recital de poemes “Qui no sap riure, no sap viure”, amb l’autor Andreu Galan. Dimarts 24 de març, a 2/4 de 8 del vespre CICLE LLIBRES DE CAPÇALERA: Joan Fuster i l’assaig als Països Catalans Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres Nosaltres els valencians, de Joan Fuster Dissabte 28 de març, a les 12 hores: Hora del conte Tots els petons del món, Amb l’autora Montse Panero i la il—lustradora Mercè Galí

57


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

ABRIL Del 2 a l’11 d’abril Mostra bibliogràfica i recomanacions de llibres infantils amb motiu del DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL Els dimecres 8, 15, 22 i 29 abril, a la tarda Book Readers: lectures en anglès*, a càrrec de Sílvia Arniches Dijous 9 d’abril, a les 19:30 hores Presentació del llibre Imposible, del sadurninenc Òscar Jiménez Divendres 10 d’abril, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dilluns 13 d’abril, de 16 a 17 hores: Parlem de llibres: club de lectura en català Diari d’una noia, d’Anna Frank Dimecres 15 abril, a les 19:30h. (Teatre Cal Bolet) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna Mots de ritual per a Electra, de J. Palau i Fabre Dijous 16 abril, a les 18 hores: LES TRES LLEGENDES DE SANT JORDI Qui diu la veritat: el cavaller, la princesa o el drac? Dijous 16 d’abril, a les 19:30 hores: Xerrada BUSCANT LA FELICITAT, a càrrec de Cinta Barberà, mestra i Màster en educació emocional. Dissabte 18 abril, a les 12 hores: PROJECTE GALÀCTIC! , amb l’escriptor Joan de Déu Prats i el conta-contes Javi Clancarakol. Del 20 al 25 d’abril IX FIRA D’INTERCANVI “LLIBRES X ALIMENTS” En col—laboració amb: Regidoria de Serveis Socials i l’Associació RESSÒ Vilafranca (Recursos Socials Solidaris) Dimarts 21 d’abril, a les 19:30h CLUB DE LECTURA DE CÒMIC El arte de volar, d’Antonio Altarriba ; Kim Dijous 23 d’abril DIADA DE SANT JORDI LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER! Parada a la Rambla de Sant Francesc, de les 10 a les 20 hores Dissabte 25 d’abril, a les 12 hores: Hora del conte amb titelles El somni de la iaia Ina, a càrrec de Titelles Guinyol Didó 88 Dilluns 27 d’abril, a les 19 hores El CLUB DEL LLIBRE amb l’escriptora Carme Riera Amb motiu del 40è aniversari de l’edició del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora... Dimarts 28 d’abril, a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres El plagi, de Sílvia Romero, amb la participació de l’autora

MAIG Dimecres 6, 13, 20, 27 de maig, a la tarda Book Readers: lectures en anglès*, a càrrec de Sílvia Arniches Dijous 7 de maig, a les 19:30 hores: De Guatemala a Guatemejor, a càrrec de Raimon Solà

58


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 CICLE VEURE MÓN’15 – VIATGES SOLIDARIS Del 8 al 16 de maig Mostra bibliogràfica amb motiu de la celebració del Dia d’Europa - 9 de maig Amb el suport de: Servei de Relacions Internacionals. Ajuntament de Vilafranca del Penedès Dilluns 11 de maig, de 16 a 17 hores: Parlem de llibres: club de lectura en català El vigilant en el camp de sègol, de J.D.Salinger Dimecres 13 de maig, a les 19:30h. (Teatre Cal Bolet) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna L’hort de les oliveres, de Narcís Comadira Dijous 14 de maig, a les 19:30 hores: Índia sagrada: entre la tradició i la modernitat, a càrrec de Jordi Solà Coll CICLE VEURE MÓN’15 – VIATGES SOLIDARIS Divendres 15 de maig, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dissabte 16 de maig, a les 12 hores: Contes per a caganius El Cuc i la Cuca, a càrrec de la Mon Mas Dilluns 18 de maig, a les 19.30 hores: Presentació del llibre Què fa la guarra de la teva veïna? A càrrec de l’autora Montse Solé Dimarts 19 de maig, a les 19.30 hores: La clau de vidre: club de lectura de novel—la negra amb la Glòria Batllevell La Quinta mujer, de Henning Mankell Dijous 21 de maig, a les 18 hores: Etiòpia, un país de llegenda, a càrrec de Marta Fos i Judit Sadurní. CICLE VEURE MÓN’15 – VIATGES SOLIDARIS Dilluns 25 de maig, a les 19:30 hores: Vine a conèixer l’escriptora Patricia Martín autora de “Una de zombis” Dimarts 26 de maig, a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres El Món d’ahir: memòries d’un europeu, de Stefan Zweig Dissabte 30 maig, a les 12 h. Hora del conte Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria, a càrrec d’Eva González

JUNY Dimarts 2 de juny, a les 19:30h CLUB DE LECTURA DE CÒMIC Come prima, d’Alfred Dimecres 3, 10 i 17 de juny Book Readers: lectures en anglès*, a càrrec de Sílvia Arniches Dijous 4 de juny, a les 19:30 hores Presentació i col—loqui del llibre Súbete al árbol más alto a càrrec de l’autora Marta Doménech. Dilluns 8 de juny, a les 19:30 hores: Hipermestra. Suplicant (monòleg basat en l’obra Les Suplicants, d’Esquil), a càrrec d’Anna Güell Dimecres 10 de juny, a les 19:30h. (Teatre Cal Bolet) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna El carrer Franklin, de Lluïsa Cunillé

59


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Divendres 12 de juny, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Divendres 12 de juny, a les 19 hores, al Casino El Prado de Sitges IV Trobada de clubs de lectura de les biblioteques de l’Alt Penedès i El Garraf Dimarts 16 de juny, a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres Primera memoria, d’Ana María Matute Dijous 18 de juny, a les 19:30 hores Peguera, l’ànima d’un poble, a càrrec del seu autor Ramon Soler i Riba Dissabte 20 de juny, a les 12 hores: Un saxo al bosc, conte a càrrec de la seva autora Eva Sans,

OCTUBRE Dijous 1 octubre, a les 19:30 hores, a la sala 3 de l’Escorxador: Conferència La personalitat en acció, a càrrec de Joan Perayre, Analista Transaccional i secretari d’ACAT (Associació Catalana d’Análisi Transaccional) Divendres 9 d’octubre, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dissabte 10 d’octubre, a les 11 hores Taller de manualitats en anglès, a càrrec de L’Acadèmia 3.0 English 3.0: Make your head! Dijous 15 d’octubre, a les 18 hores: 8 contes i 18 poemes de Joana Raspall, a càrrec de Clara Soler, de la Companyia Peus Grossos Dijous 15 d’octubre, a les 19:30 hores Presentació de la novel—la La noia de la biblioteca, amb l’autora Núria Pradas Dimarts 20 d’octubre, a les 19:30 hores: CLUB DE LECTURA DE CÒMIC L'Àrab del futur: una joventut a l'Orient Mitjà (1978-1984), de Riad Sattouf Dissabte 24 octubre , a les 12 hores: Maixa, la “petita” bibliotecària, a càrrec d’Albert Estengre Dimarts 27 octubre, a les 19:30 hores: Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres M’enterro en els fonaments de Manuel de Pedrolo Dissabte 31 d’octubre, a les 12 hores. Hora del conte La maleta de la castanyada, a càrrec de Gisela Llimona

NOVEMBRE CONCURS VINSTAGRAM Del 2 al 20 de novembre Exposició i votació de la millor fotografia presentada al concurs. ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Dimarts 3 de novembre, a les 19.30 hores: Xerrada Sentir-se sol: psicologia del sentiment de soledat a càrrec de la psicòloga Cristina Sàenz de Santamaria i Freixes Dissabte 7 de novembre, a les 11 hores: Taller familiar Aprenem el llenguatge dels robots!! A càrrec de Qpertin

60


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Dimarts 10 de novembre, a les 19.30 hores: La clau de vidre: club de lectura de novel—la negra amb la Glòria Batllevell Joc brut, de Manuel de Pedrolo Dimecres 11 de novembre, a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna Molt soroll per no res, de William Shakespeare Dijous 12 de novembre, a les 19.30 hores Presentació del nou llibre de contes Amarg, dolç i suau – Infants sahrauís: tres tes, tres realitats, a càrrec de Marta Fos i Miquel Cartró, de l’ACAPS Wilaia Alt Penedès. Del 12 al 27 de novembre Exposició fotogràfica LES ESTACIONS A LA VINYA , de Maria Rosa Ferré ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Divendres 13 de novembre, de 17:30 a 19:30h Taller de jocs de taula amb Rodabol Dissabte 14 de novembre, a les 12 hores: Contes per a caganius Animalades, a càrrec del Joan Boher Dimarts 17 de novembre, a les 17.30h Tertúlia literària amb l’escriptor Ramon Solsona, autor de la novel—la L’home de la maleta. Lloc: Can Ràfols dels Caus. ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Dijous 19 de novembre, a les 18 hores: Hora del Conte LA VEREMA, a càrrec de les autores: Montserrat Balada (textos) i Eva Sans (il—lustracions) ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Divendres 20 de novembre, a les 19:30 hores: Corrandes amb D.O.: in vino veritas, a càrrec del grup Corrandes són corrandes Lloc: VINSEUM. Capella de Sant Pelegrí ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Dimarts 24 novembre, a les 19:30 hores: CLUB DE LECTURA DE CÒMIC Los ignorantes, d’Etiénne Davodeau Lloc: VINSEUM. Sala Nogués ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Dijous 26 de novembre, a les 19.30 hores: Presentació llibre Calidoscopi, amb les autores Isabel del Pilar Valero (poesia) i Maria Rosa Ferré (fotografia) ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO Dissabte 28 de novembre, a les 12 hores: Hora del conte Cesc i la bruixa Fil—loxera a càrrec de Sandra Rossi ACTIVITAT DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO

DESEMBRE Dijous 10 de desembre, a les 6 de la tarda: Contes de Nadal de la germanes Balufa, a càrrec de la Companyia Tanaka Teatre Lloc: Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès Dissabte 12 de desembre, a les 12 hores: Hora del conte ROM ROM ROM (sessió especial de Nadal), a càrrec de Mon Mas Dilluns 14 de desembre, a les 19.30 hores

61


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 Presentem llibres amb Jordi Llavina L'expedició dels catalans a Orient, Matí de la mort Dimarts 15 de desembre , a les 19:30h Tertúlia literària amb l’Elvira Mestres La Conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Dimecres 16 desembre , a les 19:30h. (lloc: L’Escorxador) LLEGIR EL TEATRE: club de lectura a càrrec de Valeri Laguna El Público, de Federico Garcia Lorca Dijous 17 de desembre, a les 19:30 hores: Xerrada EL PAÍS DE LES EMOCIONS, a càrrec de Joan Morales, director de la revista Descobrir Catalunya Dissabte 19 de desembre, a les 12 hores: English Storytime /Hora del conte en anglès The Twelve Days of Christmas a càrrec de Helen Doron English School Casal.

62


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

CALENDARI ANUAL DE VISITES ESCOLARS GENER 1r - 4t ESO P4 A

13/01/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

20/01/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

20/01/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

27/01/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

27/01/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 B 1r - 4t ESO P5 A

27/01/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 B

04/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

4t A

04/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

4t B

05/02/2015

Pau Boada

MITJÀ

4t A

05/02/2015

Pau Boada

06/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

INFANTIL

1r

06/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

INFANTIL

10/02/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

12/02/2015

Ins. De l'Alt Foix

SECUNDÀRIA

1r 1r - 4t ESO 1r d'ESO

12/02/2015

Ins. De l'Alt Foix

SECUNDÀRIA

1r d'ESO

12/02/2015

Ins. De l'Alt Foix

SECUNDÀRIA

1r d'ESO

13/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

2n

13/02/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

2n

17/02/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 A

17/02/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 B

24/02/2015

Circell (Moja)

MITJÀ

24/02/2014

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

24/02/2014

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

2n 1r - 4t ESO P5 A

24/02/2014

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 B

FEBRER

4t B

MARÇ 04/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

3r A

04/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

10/03/2014

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

11/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

3r B 1r - 4t ESO 3r A

11/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

3r B

17/03/2015

Mas i Perera

MITJÀ

4t

17/03/2015

Mas i Perera

MITJÀ

4t

17/03/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 A

17/03/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 B

18/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

3r A

18/03/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

24/03/2014

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

3r B 1r - 4t ESO

63


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 24/03/2014

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 A

24/03/2014

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 B

07/04/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

14/04/2015

Nou institut de Vilafranca

SECUNDÀRIA

1r - 4t ESO 1r ESO

14/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 A

14/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 B

15/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 A

15/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 B

16/04/2015

Nou institut de Vilafranca

SECUNDÀRIA

1r ESO

17/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P2

17/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P3 A

17/04/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P3 B

17/04/2015

Creu Roja (Acollida per estrangers)

ADULTS

21/04/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

30/04/2015

Servei de Català

ADULTS

05/05/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

06/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

1r - 4t ESO 4t

06/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

MITJÀ

4t

12/05/2015

El Circell (Moja)

SUPERIOR

15/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

1r

15/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

19/05/2015

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

19/05/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

1r 1r - 4t ESO P4 A

19/05/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P4 B

21/05/2015

Guerau de Peguera (Torrelles de Foix)

CICLE MITJÀ

3r - 4t

26/05/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 A

26/05/2015

Sant Ramon de Penyafort - Parvulari

INFANTIL

P5 B

28/02/2015

Baltà Elias

MITJÀ

4t

28/02/2015

Baltà Elias

MITJÀ

4t

29/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

2n

29/05/2015

Sant Ramon de Penyafort

INICIAL

2n

USEE Institut Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

1r - 4t ESO

03/11/2015

USEE INS Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

03/11/2015

St. Josep

Primària

1r - 4t ESO 4rt

04/11/2015

Escola Jacint Verdaguer (La Granada)

Primària

3er, 4t

06/11/2015

Escola Montanyans (St. Marçal)

Parvulari

P3,P4 i P5

10/11/2015

IES Alt Penedès

Secundària

1er ESO

10/11/2015

IES Alt Penedès

Secundària

1er ESO

ABRIL

1r - 4t ESO

MAIG

JUNY 02/06/2015 NOVEMBRE

64


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015 12/11/2015

IES Alt Penedès

Secundària

1er ESO

12/11/2015

IES Alt Penedès

Secundària

1er ESO

17/11/2015

St Elies

Primària

2n A

19/11/2015

St Elies

Primària

2n B

26/11/2015

La cabana

INICIAL

03/12/2015

St Ramon de Penyafort

Primària

4t

03/12/2015

St Ramon de Penyafort

Primària

15/12/2015

USEE INS Milà i Fontanals

SECUNDÀRIA

4t 1r - 4t ESO

TOTAL

89 VISITES

2.209 ALUMNES

DESEMBRE

65


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Recull de notícies

66


Recull fotogràfic

Recital poètic de La Llum del Nord (13 març)

Conversem amb Núria Pradas (15 octubre)

El club del llibre amb Carme Riera (27 abril)

Festival EVA (8 juny) Titelles amb Pengim-Penjam (24 gener)


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Taller de robots amb QPertin (7 novembre)

Zoo de Lletres amb Anna Bertran (7 febrer) Conte en anglès (19 de desembre)

Joves amb l’autora Patricia Martín (25 maig) Ramon Solsona a can Ràfols dels Caus (17 novembre)

68


Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca del Penedès Memòria 2015

Materials de difusió Disseny: Eva Delriu

69

BTB Memòria 2015  

Memòria annual de la biblioteca Torras i Bages, corresponent a l'any 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you