Page 1

FAKTA OM BTH 2019


DET HÄR ÄR BTH Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. BTH satsar på utbildningar av hög kvalitet som utvecklar hela studenten. Innovation, entreprenörskap och hållbarhet finns med i alla utbildningar. Vi sätter studentens framtid i centrum och erbju­ der utbildning som gör dem redo att möta samhällsutmaningar. Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar på både kortsiktiga och långsiktiga samhällsutmaningar. Våra lärare fokuserar på forskningen och deltar samtidigt aktivt i undervisningen. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle, vilket genomsyrar både utbildning och forskning på regional, nationell och internationell nivå.


UTBILDNING BTH sätter studenten i centrum och erbjuder forskningsanknuten och samverkanssäkrad utbildning där fokus är på kreativitet, självständighet, initiativförmåga och entreprenörskap. Våra utbildningar ger studenterna möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den. Ett flertal av våra utbildningar har projekt tillsammans med närings­ livet. På det sättet får studenterna, redan under sin studietid, insikt i sitt framtida yrke och värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Studenterna vid BTH befinner sig dessutom i en internationell miljö vilket ger dem möjlighet att bygga nätverk inför framtiden. Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Våra studenter lär snabbt känna varandra, studiegrupperna är mindre, och det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och övrig personal. Allt detta ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.


FORSKNING BTH är ett lärosäte där forskningen har stor relevans och genomslagskraft och där resultaten ger betydelsefulla kunskaper och innovationer för att lösa samhällets utmaningar. Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning mer än en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka andelen ytterligare. Här finns forsk­ ning inom ett stort antal områden som hålls samman av profilen tillämpad IT, som de närmar sig från olika perspektiv. BTH:s forskning sker i samverkan med omgivningen och fokus är på att lösa både kortsiktiga och långsiktiga samhällsutmaningar.


Starka forskningsmiljöer inom angelägna områden Vid BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från KK-stiftelsen: •

Den ena fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.

Den andra forskningsmiljön fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.

Den tredje fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrens­ kraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.

BTH har dessutom ett stort projekt med finansiering av KK-stiftelsen där målet är att utveckla visuella och interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.


Forskarskola för industrins behov av ökad kompetens BTH driver en företagsforskarskola, Professional Licentiate in Engineering, som har fokus på att utveckla tillämpad industrinära forskning. Syftet med forskarskolan är, dels att möta behovet som finns i industrin av att öka de anställdas kompetens, dels att underlätta för tillämpad forskning att föras över till industrin. Doktoranderna arbetar parallellt med sina studier och de får under tiden i forskarskolan möjlighet att fokusera på ett område för att bygga kompetens och utveckla nya idéer. Forskarutbildning BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik. Sedan dess har 196 doktorander utexaminerats. Vi bedriver idag forskarutbild­ ning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”.


FORSKNINGSOMRÅDEN

» Datalogi och datorsystemteknik

» Visuell och interaktiv datavetenskap

» Industriell ekonomi och management

» Matematik och systemteknik

» Människa, hälsa och teknik

» Planering och byggd miljö

» Produktutveckling

» Programvaruteknik

» Strategisk hållbar utveckling

» Medieteknik med teknik och estetik

» Telekommunikationssystem

» Tillämpad signalbehandling


FACTS ABOUT BTH 2015


SAMVERKAN BTH är en modern och öppen högskola som är lätt att samarbeta med. Vi samverkar med det omgivande samhället och är en drivande aktör både regionalt och nationellt. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi tycker det är viktigt att både utbildning och forskning sker i samarbete med det omgivande samhället. Det ökar studenternas koppling till arbetslivet under studietiden och gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden efter examen. När vi samverkar kan vi bättre bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar. Strategiska samarbetspartner BTH har ett flertal strategiska samarbetspartner. Dessa inkluderar till exempel internationellt verksamma företag som Volvo, Ericsson, Telenor, NKT, Region Blekinge och Försvarsmakten.


SAMARBETE MED NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE » BTH samarbetar med Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications för att skapa effektiva system för analys av stora datamängder. » BTH samarbetar med flera ledande företag för införande av strategiskt hållbarhetstänkande i företagens innovationsprocesser. » BTH bedriver forskning i nära samarbete med industrin för att stödja svenska företag när det gäller utlokalisering av mjukvaruutveckling. Resultaten har tagits fram tillsammans med Ericsson, DXC Technologies, Telenor och Spotify. » BTH bedriver, tillsammans med Socialdepartementet, Region Blekinge och Karlskrona kommun, forskning om hälsa, vård och omsorg för den ökande andelen äldre personer i befolkningen. » BTH samarbetar med Axis Communications, Ericsson, Tobii Pro och WIP för att utveckla nya system för visuell interaktion mellan människa och datorer. » BTH har samarbete med Dynapac i både student- och forsk­ ningsprojekt med fokus på hållbar produktutveckling. » BTH samarbetar med polismyndigheten inom frågor rörande analyser av brottsmönster och brottsbekämpning.


» BTH samarbetar med Telenor inom flera områden till exempel i gemensamma forskningsprojekt och vad gäller kompetenshöjning. » BTH samarbetar med Netport i frågor kring elektrifiering av vägar och möjligheten till privat finansiering av infrastruktur. » BTH samarbetar med företag, kommuner, regionförbund med flera för en hållbarhetsomställning av transport- och energisystem. » BTH samarbetar med Entreprenörskapsforum och Swedsoft kring forskning om entreprenörskap, näringslivsdynamik och mjukvarans roll i näringslivet.


INSPIRERANDE STUDIEMILJÖ BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. Kort och gott – en inspirerande studiemiljö. BTH erbjuder en attraktiv utbildningsmiljö på våra två campus där det finns gott om studie- och mötesplatser och där ny teknik, digitalisering och pedagogik integreras. Det är även en internationell och mångkulturell miljö. BTH har cirka

70 samarbeten med lärosäten inom Europa och 35 utanför Europa. Det ger goda möjligheter till utbyte och kontakt med studenter från andra länder. På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning. På Campus Karlshamn finns merparten av BTH:s utbildningar inom digitala medier. På Campus Karlshamn finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.


BTH I SIFFROR » Cirka 455 anställda » Omsätter omkring 465 Mkr » Erbjuder 19 utbildningar på grundnivå » Erbjuder 11 utbildningar på avancerad nivå » Cirka 5 400 registrerade studenter, vilket betyder 2 600 helårsstudenter » 36 procent av studenterna är kvinnor » 66 procent av studenterna studerar vid fakulteten för teknikvetenskaper » 34 procent av studenterna studerar vid fakulteten för datavetenskaper » Cirka 560 är internationella studenter » Två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå och en tredjedel är forskning och forskar­ utbildning » 45 professorer » Cirka 115 doktorander » Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå


ORGANISATION LEDNING

» Högskolestyrelse » Ledningsenhet


FAKULTETER OCH INSTITUTIONER Fakulteten för datavetenskaper

» Institutionen för datavetenskap » Institutionen för programvaruteknik » Institutionen för teknik och estetik

Fakulteten för teknikvetenskaper
 » » » » » » »

Institutionen för fysisk planering Institutionen för hälsa Institutionen för industriell ekonomi Institutionen för maskinteknik Institutionen för
matematik och naturvetenskap Institutionen för strategisk hållbar utveckling Institutionen för tillämpad signalbehandling

ENHETER » Enheten för utbildningsutveckling » Gemensamt verksamhetsstöd inklusive bibliotek » Ledningskansli


KARLSHAMN

KARLSKRONA Produktion: Kommunikationsavdelningen, BTH. april 2019 Uppgifterna i denna broschyr bygger på uppgifter från BTH:s årsredovisning 2018

BTH – Blekinge Tekniska Högskola 371 79 Karlskrona 0455 – 38 50 00

BTH.SE

Profile for bth-blekinge-tekniska-hogskola

BTH – Fickfakta 2019  

Kort fakta om BTH – Blekinge Tekniska Högskola

BTH – Fickfakta 2019  

Kort fakta om BTH – Blekinge Tekniska Högskola