Issuu on Google+


{”ZgÄÜ

:

[ Âx *

æqyâ ih i¦

:

'

~fz ZgÔLkZ' 

:

šLkZ'

:

Ñ * GG szwïE LG3Ò¨$

jœ£Zg ‡z

:•Z mez8 iì

Y 2013~g†

:

• ® á Z õg @ ü ä_e]…

yÎ 0 Ô~fzZgÔzZ8Y Ô 255

:

•…† 7

+92-51-5598046

:

•y¯

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZ Å'Ã[ ÂkZ :^â


Â7 6 VñZ¤  z6 yZ0Ð{”ZgÄÜÆæqh i[»–¦ÃŠgzZg ót‹szc[ÂÃk  i E G G Ã8 egkg) ïEG3J" Z æ¾h$ZR ªszwïEG3Ò¨$ÃVñZ¤  z6{iXX‰ K í6yz ~z KŽ ì F 

{Š .ZÐ kZ vß {Š c iÐ {Š c iž @ ì ˆ~Š ^Å[ÂÆ™ ( ¿»% J e ~ szw Åä™}WëÐÎZ¤ gzZ y! izŠgZÊ ZñgzZ VÓ ñƒ sJ e ~ ]gß!ÂX Ù

Åp ggZŒ Û ' zgŠuÃ:gzZx|ÆVñZ¤  z6T¾X ˆðÑ~¿+zD à©Ðn¾ Xì ˆÅ[ XÐVƒ¯  ! »ðÉga}gøm zˆgzZ}gt~yÆMg‡ÐáZjkZ

òzgŠ&Š ZP g ót‹‘


{”ZgÄÜ

4

gzŠ à Vq Z :{”ZgÄÜ

]| + ñ ”Zg ñ# Vzg e ˆ Æ ]Ãz Å ~  g—Z  ì gzŠ {z {”Zg ÄÜ äVrZX Å ãZôÅ•gñZ ä Z ñ ]|gzZ " ñ y ¢]|Ôt ñ zg Ã/]|Ô & ñ œ–1Z

žì 0Z]ª Ú Z {z ÔHì‡# Ö Óx ÂŽgzZ c Š r z• Û ÃyÕz d •T~ # Ö ÓgzŠ LZ c Šx £gzZ]³ŽÃ+ ¨ Z~gzŠ kZX Y}Š 7úx Â4Ð kZJ # Ö ª ðÃ[Z

™ ¯Š ã ÃT å{Ñ ç0Z]ªq Z {zXìž{ »4Z {zÔ Š c Š r z• Û Ã+  qzg‰gzZ Š 

X •{íJ  ` W@WÅ *ŠÐTÅì‡d •{z KZ äVâ ›~V !záZzäW

{z Ì~ ~œ,å Z ` Wž ©X åÐWV- œÐ p ÒÆ ‰ Ü z LZŽ å {Ñç (Z {z

LZŽ ‰~g ¦ àìgzZ Ïg ÃÔòzg¬Ð kZXƒÐWV-œ‰ì 4 (Z {Ñ ç X å Zƒ c ! Š ~ òÝ Å Vâ ¨ Z Ãy¨ Z ä V!¤ ~(yZ X ‰CB’•g Z0 • á ÅgzŠ

}iX å @ ƒ 0zÕ6Vñ¸X å @ Y Hw â0 Ãt £ã¨ ZX ‰CY ~1V ºŠ Å+ ¨ Z 0 [zZ~*ŠgzZ ñ Ñp=~ *Š kZ ~ '  g—A X åŠ c Š ;Š Y~ Vzg«gzZ

~ ]tgzŠ!‚ÉÆ ~  \WX ñW™á x • »x Z•ZÆ + ¨ Z ~  \ WX c Š™

kZ X ð0 ú„  c g Cc ÃòsZ q Zû%«~gzŠ ãæ X}g ¦ ~Üæ w‚ kŠ Ð

 F K ä%CÑçgzZ ÙçÔÏ(+4ÔK ì‡g £ ¹ÜZ dZ ä~  g—~„  c g


5

{”ZgÄÜ

{0  iÃV@J ¬w‚P V˜ {Ñ ç{zX Xì‡BVdZ Å ~gZŠ ZzggzZ]{ ZñXØŠ

Vß ‚P•Ã}Ñ çkZ ä ~  \WÔ‰Cƒ (6VÂ! Kg KggzZ å @ Y H®Š

X c Š à6 ` ZcÅ+ ¨ Z~

òzggzZ Ïg à s§q Z „  c g òs Z ~ # Ö Ó§zŠ Æ +”Zg ñ#ˆ Æ ~  g—

VÍß~äâ ikZX #J ^gzZi• Û Z àÑÔ H ìuZg7s§~uzŠ ÔðZ”ÐV2c g kZX Å ì‡~á²Æ w ‚MsÜä Vâ ›Ž ¶@Š 7# Ö Ó~(Ð kZ ä

4É0 {” ZgÄÜ,Š ã ÅÄÜ ã¢gzZ d •ÅîpG Z Ôk„´ ÔðZ´ à Zz äƒ ì‡ˆÆ

‰‰X å H òZg ä +”Zg ñ#~ „  c g òsZ «Ž I¿g „6x  kZÆ

Ôì YY H òZgðY~gzŠ {ŠŽñx Â{zX Š @  Ì# Ö Óx Â{zÔ ˆÄ„  c g òs Z XÐ, ™]! 6 qçñÏZë~[ÂkZ

;gƒ spx  » *Š ~ i ¸WÆ ~œ, å ZX • `ƒ 4ZŠ ~gzŠ Áê q Z ë[Z gzmg wg 8û%«ä VrZX¸K ì‡x  LZ ~ i ¸WÆ ~œ,•ä ¬Xì

kZX Åì‡e g/Ï(ˆÆkZX c Š úx ÂÙç: Zg ZŠtâuq ZˆÆx ªÆJ

«X Š c Š™„~ V”zŠÃ *ŠgzZ‰ ñ¯ Ìx ÂÆe %WgzZK Z· Z6«£Æ {z1¶„  c g òsZgz$ {zp¤ Z X ‰ ØŠ™} i{ Æ6¢Ä܈ Æ xk 

ˆ¿g6x ÂÆ{”ZgÄÜŠ ã ÅTgzZ ¶œ  % »V⛎ ¶`¹!  c „ g òsZu Zz cŠ gzZ V26Š ã ÔVzI •Zt Xì tÃë Z » + Š }g ø x  » {”Zg ÄÜX ¶

(Z ‰ Ü z ÌðÃ~gzŠ!‚Î{Ša ÆVâ ›¬Ð kZXì 7g¦Zƒ Za Ð VzŠ¤ 

gzZ y{5 ä Z  Xƒ ˆà áÐ Vâ › ( 6gîÏ( c ãqzg )ÄÜ Z  c W7

ˆÆkZ äVâ ›X åØ{èg ¬q Z Ì{z ÂÅ »ÄÜÆ™ú6Š Z•ä V- g @ @

x »¬~ *Š ~g7gzZ ˆ~Š™ »Ä܈Æxk  «pX ¶à™ì‡ÄÜ{g ! zŠ


6

{”ZgÄÜ

H qzÑx »< Z  åŠ ƒ qzÑ * 0 úЬw ‚ÎzŠ ã½x Ât X Š c Š™ òZg

XŠ H qzÑbŠ rz• Û Ã´™~½»gzZNƒqzÑlÃÅä™ï6 uÔ Š  ùZg f ~ y WÆ ~œ ,ÞZ Ð ï¢ xŠ LZ ä r šZ

Æ ~œ,•XK qzÑä) Ì r šZ ùZg f ¹'~ i ¸W Ç* à x  kZ Æ ¬Q X ‰ W  ~uzŠ gzZ « c äZz™ k

 zgzZ žZ- Š X IÅ 0 ù 'x

Y ~Š Zi WÔñZgg ÖZ Y ~Š Zi WÔxi Z°•Ôx²Z w_Ôx4 zg Ze } Š c Jm yZz6Ã]c Ã}½

¯xÝ7ZgzZ Š c Š™Š !  ' z{ n7Z™;Ïg ZzW~VÍßX x Â: Zg ZŠtâuÔe g/ÔVZ²

X¸ 7L¬ Ð kZ Ôñƒ xzøgzZ ZÎg z ?f ~ ~œ,•gŠTy ¨ Z X Š c Š

æ ‰ }g â 7y¨ Z ãZ ~ Vß ‚ÎJW¸¦ X ¶~œÅÕ6Vâ ¨ Z ~œ,•

䬞ì @ ƒ" U Ð kZXØŠ™uh ~ Vß ‚k• ¬ Æ ~œ,•ä VrZ

V× YZ Åx ÂkZ ä VrZXì c Š™™6uÆ + ¨ Zx Âu0 * gzZ: Óªð•Zq Z

gzZ e g/c yZž Î 7ZgzZI{g 0  a [ @WÅVÍßžXyÒ ™ J m J (V-

X Yƒ7gzZðÃx ÂYZÐx Â: Zg ZŠtâu

}X IÅ 0 ' (}X •`™Oy¨ Z hz™ät J [ZЈÆxk  ~uzŠ G G ~á²Ð¿~ Z& ZzgX Š Hx ¬ ÿL 5¢}X Š Zg â »ÈÃVÍß)g fÆlÈ ÅuZgp

}X Š Huh ÃVÍß™ ; ( ii Z îS)Vc g F }X ‰ ØŠ Zz™Oy¨ Z Vzg ZD Ù

~ yÎ 0 ÃW ò ZZ ‡Xì à YŠgzZ ã-Ôu 0 * ð•Zx Ât X ˆ~Š uzg -F ÅVÇZzŠ


7

{”ZgÄÜ

Ìvßò qÆ ] Ñìh ] gzZ w ì×zgX • B4vßá Zzp gmЄ„x Ó

kZ\ W¤ ZXce xsZ »W ò ZZ ‡…ž• ëgzZ • D™wìw e â wzg CZÃWZZ ‡  k ½{z ÅyZ à Zz äY Å~Y 1948 ÂVƒ T e 'Y ]ÑìÆW ò ZZ ‡ÐáZjÆx  *Š äx ÂÙçh ] ž ¹äVrZX ÅñƒD™ b ¶Z »JÃäVrZŽ BNŠ äx ÂkZXì Y XÐ „nà *Š kZ „ {7ðÃ[ ZXì H Z9Ñ6ä;ŠÆ„nÃ

žì ~ ÏZ sÜ]•[ZXì c Š ¯ xÝÃVâ ¨ ZgzZ • ðZz™ 0 '(g Ñ" ~ *Š

µÂtÐJÃ~ž ¹äVrZXì F 6s »Zzw°Ž ñY 1CZx ÂÙçòsZ *Š ~g7 ~ V!záZz äWx Âtž @ }™Y § Z »x ÂÙçòsZ~ y Î 0 {zž óz™

t Xn Y H sp~ „  c g k# òsZ q Z ÌÃy Î 0 gzZ n 0 we â wzg a Æ XŠ ƒwÙZ»yZQX ¶k  ½~y WÅW ò ZZ ‡

ZuzŠ gzZ e g/q Z X • U zŠÆ TÔx  Ï(X • y2~Š ã &Æ x ÂƬ

Ôñ0 úK Z· ZgzZx Â: Zg ZŠtâuc 䙄~ V”zŠÃ *Š b§TX e %W

gzZ e g/ XØŠ x ÂÆ b§zŠ c 䙄Ì6gîÏ( à *Š ä g ñ b§ÏZ

~g î@¬c N`Ãx ÂkZ)g fÆM%Z {zì eÔìï»VE=6VâzŠX e %W

ƒ~B; Æ yZgze ÅT• T ex ª »# Ö Ó@¬q Z~ *Š ~g7 ã=X)g fÆ

zŠ Ìx  Ùç b§Å Vñ Ï( X • ë x  » wYŠ ~ b ˜Z Å<Ñë&Ô

ÂT e * CZ7{z¤ ZXß CZx  Ùç: Zg ZŠtâužì @ Y ¹…X • ‰ ñZz™sg ” ¹t …Xì 73 Zg ðÃgzZk0 }g ø {z´ÆyZžì @ Y c Š W @ t …Xß CZK Z· Z

6ëx ÂrZ°gzZ ÙçÔÏ( CZ ä VrZXÙ lˆ3 ZgÐ ~x ÂƬÏZžì @ Y

òZg Ì~o}g ø^gÃ*4gzZ^gÃð;Ô^gÃñ}x ÂrZ°»y ZXì c Š™™ Xì ¸yâ ‡Zƒc ¯»4Z~VpZ°yZXì


8

{”ZgÄÜ

Z(¹ » [fKß eg * Xì @ ' Y c Š g ZŒ Û y2 åa » „  c g à r šZ ùZg f {z´n Z E 54gJ& zZ ì êŠ}gtt Ãg ñQgzZì &Ìx ÂòsZ {zXì @ Y * â °ex{zXì ïHiÒH òsZ:i Zñ » d •! fÆ™ ï¹ ä kZXì YY Hgz$ðYÃx  òsZž

tt ~ [  KZ Kß eg * X • èÌÃϹ ÐáZjkZgzZì HÐ d ' • Ƭ& »ÄôX ª »z ZuzŠgzZÄôq ZXì 6V§zŠŠ ã Åx ÂƬžì @ ™

CY ð;,¸ßªÂg Î Zke)g fÆkZèYì @ Y Hg¦akZzë Z »x  4]~X•r šZ ùZgf o¢¹ k0 5G iEÔQÕäH Æ[fXì @ Y H{ZeÃVÍßgzZ• E7 D™sp._Æè%KZÃñZgò Zú{z)g fÆX•ï• á b‚ggzZ]Zg ¶ ZÔæEÎ5G4F V- » Äô~Š Zi WgzZg ÖZ Y ~Š Zi Wa ÏZ X • ]gz¢ë Z Å yZ °ôc x » kZ X • 7~È0 ðÃ6yZ X Y7„ƒ ðÃgzZ& kl{Š c iÐ Äô‰ì @ Y× Zgz•e

ä„  zŠ q Z}÷X ,™ »ÃVáÓc , ™{nÃVñ¸{zì e YY 7»zgÃyZX Cƒ t …ž å I » yZ X ñC i ZgÆg0 Z= Ô¸ D™x »~ Associated Press žŽ

\zgÆŠ¤ cŠÃV/Xì * ™" U 9gzZx9ÃLZuZåž• CY ~Š ]c Z@ ƒ{zžì *  ™{ "Z6 t0ÆVEÎ 0 Xì * 3Š„  6 Šã ÃVEZk  ZXì * ™7~ Z åE<XÅì x ¸Š¤ cŠt X • áZz äY ~ŒÆ V7Šg ÏbZÆ yZgzZ • y]¤

c Zz™x » ._Æ è%KZÐ yZ™}Š ]c Z@ {°‡! ÃVAôªXce bŠ™{nÐZ E 4F 7iE } (} (x ÓÆ *Š Xì @ 4Z { z Ô • Ç ™ƒg » ,¸Ž Ð Vª Z iE c æEÎ5G Y

ßg¦t X CY Å7Äô: Zg Z—Y)Ì}~ *Š X • CY Åg »~ Ýzg Å]c Z@ ^ÑsÜgzZsÜÑ»y2¸a kZÆ„  c gX •s ËgzZŠ Zi W r šZ ùZg fžì

Ž~x ÂÙçgzZÏ(ÆyZX •D™ï6V~fÆVÍßt)g fÆkZXì * ; –b§¾M Wž• D™„zêt X •˜ VzÆyZ {z Ô•D YK}@çÌ

ムV‹g0 Ï( X~ o ¾X fƒ ä™ð ]5ç b§¾Ð o ¾X ¨Y


9

{”ZgÄÜ

ž• …™ WVŒ C Ù â O%Z Ì` WXÐ N Y ñZz™ b§¾$Z X •e

•DY ñZ™wgÃÆnZXì ¹b§¾e g/ãúg 0 ?•ëþe g/ X •D™õ6yZgzZ•F  i¼{zÐ[Š Z} ( ÉgÏ(}g øgzZ

;gÈKß eg * ' t Ô;gÈ7~t Xì @ ƒ6VAôgzZ Vúz Ìg ®Z »x ÂÙçÆ yZ Zƒ c ¯ »Vâ ¨ ZtèYì Š µ äƒ k1 ~ix Âx Ó »yZžì ˆƒt ª  q [ Z Xì

Xì x  „gY Cƒ ÁgŠÅ°Z eXì ;g| (+ Y Å8{Ìx Â: Zg ZŠtâu²ì _ƒ»K Z· Z ~M%Z ~á²¼ ¸¦ Xì

ñƒg Çizg" vßÄÑ kŠ ã½

O%Z ÑZz ä¾·g ZD Ù J‚X •

f~™âèYì ;g {g ~ V¶ ZŠ Z m Å y {z : Ð zz Å äY gzZ y Z åE<XÅX Å ~h Ç: Ôì Y™ x  kZ X • ‰ ,  VâzŠ ~h Ç

»yZ X • ìg™]! Å äÑ ´™5Æ™ »°Ze {z [ZXì c Š™Š ! 'z { nÃx ¸ÅyZ ä

Z{zÃ~Š ! W[g Z õ0 ¹! X ,Š™[g Z q ZÆ™ÁÃ~Š ! W[g Zb Å *Šžìt/µ {)zlÈÅuZgpgzZVc g FÔlÈÅVÇZzŠÔ(cÑkZXÐ,™ »ÐVh§

g7Z äy-Lž L ìŠ ¹~yWŒ Û ~}g ! ÆVÍ߉4ZXÐVƒgÏÆyZ CZt Z åE<XÅì Üyú• Û †f ÅyZ X • vß ã†gzZ äZ-Š ÔÉ0 t X óì ó c Š™Ñî ! ™

å`Ø t Z  Ãyú• Û X B7g ¬~ ä™yp »VÍßV1g ZVzhz™c ä™Lx Â

Zz™Oa VÅÑc8{Æ a q Z ä kZ ÂÇ ¶ {çc ªnZ™ƒ Z( ^q Zž


10

{”ZgÄÜ

Xì DØ{ »x ÂÆyZ Š ƒ ì‡x ÂòsZ~o ˤ Zžì x¥t ÌÃyZXØŠ

ZŠ Zi úX •g Zc¿6 •LZ—" y ›žì H{zXì @ Z ™'! zŠ(`g YaÏZ t ë ÂÐ ,™]! Å f ÎÆ<Ñy ›¤ ZpX 7nZ‹Z ðÃ…Ô,™ e Ô,™

Å~  g—…² XÐ ,Š J e # Ö ª Â6ä™]! Å ÄÜgzZ 8™7“  ZŠ' o¢ÐZ Âì ì‡Äܤ Zžì Š xÎx »tÃVâ ›žì Cƒx¥]! tÐ g Š q Z gzZƒ F 6<  Å~  g—ŽƒÄÜ+Z {zgzZ ,™ì‡ÐZ Âì 7Äܤ ZgzZ ,™

Ü zq ‰ Zžì Q]g t t Ð g Š q Z Å ~  g—…Xƒ6uÆ ~ g—Š ã ÅT 4ÉZ ` udÄÜ{zÔ Ïƒì‡ÄÜŽˆÆkZ1X ÏñYƒ»ÄÜZ 3E X σ> ðE  ¨W 4ÉZ ` udÄܤ 3E 6+ ¨ Z {z ÂñYW > ðE Zžì ;g Y @ ñgzi kˆZt ~gzŠÆ ` W

»ÄÜkZë¤ ZX ÇAŠQ: Ôì ¬Š L¬:x Â4ÐkZäy¨ ZèYX ǃyˆ Z

gzZ 6g›ZŠÔr šZ ùZg f ~ yÎ 0 X σ ð> ~(¹ {z ÂB VZ Ì{Z  M• ÅVÍßyZ Xì ˆ~Š™ qzÑc&5ð•ZÐá ZjkZÐ s§ÅVî Ég Ï(

Ãg¦ÆÄÜ{zž• ‰KgHÐ s§Å‰ Ü ¤gzZ Ë{zQ c ì Šzöð•Z„z aÎ

gzZì iuZz » b)Æ o kZ e g/žì @ Y c C …X D0 NŠ 7_m y Zz6

yZxY ¯X •ïŠ V1ÇÃ# Ö ÓY ¯Ég Ï(Xì 7ðÃx Âu0 * {Š c iÐe %W

{zgzZ7I ZÆ% eÐZyZ+(èY•s eakZ# Ö Óëž•D™7g± Xì Lg ¸ëtV- X D 0 ™7«™Åz' Wz] ³Åo

kZQX î YƒŠ Zi Wg3gŠ ⠪ߙg (Z Ï0  ii§! fh ] žì @ Y ¹Ìt …s§~uzŠ

Š Y~oŽì @ Yc Š™ Z9ÃVÍ߉vZa* ÑñgzZyÎ 0 y]¤q ’~«£Æ

{z¸ |gŠžì @ Y c Š W@ tgzZ•D;~Š¤ cŠ6x * Æ<ÑgzZ•D™ 0 '

Ð ~ŠCvZš  c (žì @ Y ¹…ªXì ÑZz äW~ yÎ 0 Ž ì x  »<Ñ


11

{”ZgÄÜ

ZŠëžì Š W‰ Ü z [Z Xì 73 Zg ã xgŠ ðÃk0 }g ø‰Ôz™[NZ »q Z Ë

:ce x  Ùç: ZgZŠtâu: …X e %W: Ôce e g/h ] Â: …X Bï3 Zg Xì {Š™ «»¬Žce7Ìx ÂrZ°t…X K Z· Z

Ão x  rZ° ðä ZX ~Š¤ cŠgzZ B™Xì o‚ » {} (zŠ ‰ Ü z kZÃyÎ 0

VZ eg kg »w ‚äÔ?ì * ™ H »x ÂrZ°kZ äë ÂY™7ib) ãâ ‡7gŠ

ñWe *» ~Š¤ cŠ~oX ˆ~Š7ZwÃòŠ W2 ™Ìq Zž ǃx¥ÂBŠ™

1Xì Š 7~}çx PZ ±gzZ • `ƒLvßVzg ZD Ù X • ‰ g¦ w ‚ {g Š Ì

Å ~Š¤ cŠ o X ˆ~Š 7ZwÅ´M Ìʤ cŠ q Z Ë•Æ x  rZ°{ŠŽñ

ˆð‹7Zwÿ,Z ËyZgzŠÆw‚kŠ¸¦ Xì [ƒ { nx ÂrZ°1ì ;g ±k 

Y™7` ´ » ~Š¤ cŠgzZB™x ÂrZ°t ¤ ZXƒ ÅÒÃÅä™ú¿Špä T

—Z°~ o Z  Xì Ü‡Ð ä™ ZŠ Z øZ• Û LZ x  rZ°t X 7{Z à ðà eZ Â

„g ‹: ZwÃVñê—Z°gzZƒ 0 Š Y~ ]gßÅ ~Š¤ ' cŠ ÔVƒ „g™: ½s »Z

Xì $ Ë YÅùy ZÅ~4ƒ;g YH: spÃx ÂrZ°kZŠŽz! nZgzZVƒ

x  {zXì {”ZgÄÜx ÂwŠ •{zXì * CZx ÂwŠ •… Z åE<XÅ;g™7x »x Âtèa YÑä ª  Z°gzZ Z 7* ™ qŽgÐ ª Z°c ä™Ýq {gi KZ ÌÉ Ü z YÑ~ T

{gi KZÐ ~Š· kZ™ Ÿ„3 LZ Z ñ ]|X c Šê ~ hÆ ~Š· ñOÆ ‰ Ü z ~Š·{z™ƒ W OÐbzg kZX ~Š ßF Ãä™qŽgÐ ª Z°ä\ ñ W1¸ M ™Ýq

ðƒ„ÅVzgŠ eZ  ~ÄÜgzŠÆ\ ñ W1¸ ¿w °6ð•Z/ ñ ]|X Š ƒy ›

Æ\ ñ WXì BgŠ eq Zq Zà  ëž 1™w ZÎt Ð \ ñ W™ƒ} 9Ìä ·(q Z Â

Ð VÍß Âñƒ y) Z' 6ÄܵZ  Ì& ñ œ–1Z ]| ?• VY ,gŠ e zŠ k0

~÷ÔVg ._Æ ] â© ZÆ ~  wÎg n Z gzZ vZ ~ J Z  ž c â• Û ™ƒ ¥#


12

{”ZgÄÜ

Xcex ÂrZ°„(Z[ Z…X * ™# Ö ®  ¤Z ~÷ÂVz™~igzs ܤ ZX * ™®  ¤Z gzZ Y ! g ԊΊ ã ÅkZXì sŠ ZáÆ k  Ð~  wÎgn ZgzZvZ Ìx  Ùç {ŠŽñ

¸žì ;g Y Hg6ÌQ …Ôì Z96ä;ŠÆ „nx Ât²[ ZXì 6x  ~g î

Ð Œ Ãx  ÏZ ëž $ Ë ƒ 7ðÃgzZª ˜ ~(Ð kZX zŠ ÑeÐZXÅg ñCZ x  X OgñÎ

{z´ÆŠ Y…Ž ì {ŠÎ• Û ð•Z Ìx  Ï( Zg ø Š Z• Û ZÆ V o) Ï( Î ðJ e X c 0 }Š 7̼

æŠ ¢»ot:X •D ±b§ÅVÚÈ ~:W

ðÃÌ»z'  Wz]³ÅI7ZX »+Š: Ô•n gà X •xÑ"gzZ])" ÉgÏ(}g øX 7w ì

z wßZ¼ c Vî Ég Ï( ~ Y 1948 ä W ò ZZ ‡

Æ9zg| le cyZ¿q ZX¸ØŠ™gH*Zç

¾q d ZžØŠ N ß™Èt ä \WX c Ñh y  } iñ Æ 9zg| l e {zž êŠ 7d it Ã{ Z' uÆ o

kZ Â c Wo• Û c kî ; w¾ 3 gÍ Z  Xê } iñ

ž c â• Û ä\ ò WX ¶Ìc b »Òà ϙq Z ~

Æ^ž @ ðZÏöq Z Ì~ i ˜ LZ ä W ò ZZ ‡X Ï}™ ZŠ ZŠpÒà 7 Å Ï™kZ

Å~igzs ÜÅ2Z ¸gzZwßZ ä\ ò Wž HnZ ‹Zä: Z•   k izÂìg ã ‚W~™yZgzŠ ¸ ÌÃVâZ+ ( {ŠŽñ}g ø X 1á :Zzê CZgzZ Å]gmä W ò ZZ ‡6kZXì »gzŠÆ Y 1948 Ái Z Á ÂM  CZ 7Ï0  i i§ »gzŠÆ {”ZgÄÜ{z¤ ZXce * CZg ZŠ™

ñ#Ž c CZg ZŠ™„z Ìä W ò ZZ ‡Xce * ƒ 7kCg ¬ ðà Â~ äCZ Ï0  i i§


13

{”ZgÄÜ

Ì~V1ZpyZx{ŠŽñ}g øŽ c 3ŠÆ™ì‡g £{z» ~g Z0 ZZäVrZX å»+”Zg

{i Z0 Z »i Zz6Å•• á |¢áZz ä3g ZŠ%X • ñƒA ~ w â x Zw{zèY M  CZ 7

}g ø Xì @ ƒ {' × H » ä3gâ Y Zƒ Hg D CZž Yƒ 7„ x¥7Z X M ™7 X •áZzä3g ZŠ%b§Å|¢ÌyZ+(

~g »uÔ¶C™x »ðYðOZ Ô¸Æ b§¾x  rZ°gzZ ÙçÔÏ( ÔCÑç}g ø

Hg »Yi§»ä™ÉÃVâ Zxy›Ô¸DƒÆn¾]â ©Zá Zz äƒ~g Y6 gî

H b§¾x »~ {”ZgÄÜž Ç} 7* Ct ÃVÍß…Ôe %Wc ¶e g/V ;zHÔ å

Zƒ 8QÅnm 3 pÅs %Z [x  gzZ # Ö Ó H ?‰ŠŽñÈ) Ï( A  HX å@ Y ¬… ` W?¸ Hg £Æã Zx‰ Ü z kZ ?¸Dƒ]! NZˆw ‚g eg e H ?‰C™

Ï( òsZž7„x¥t Ãx ZúX CW7Ã õg @ KZ …žì c Š™ J0 Z Ú Z ä x ÂÆ

{ŠŽñXì @ Y c J 7gzZ c 2x  »Vzm ôZsÜ…X •Hx ÂrZ°Ô CÑçgzZ Ùç

ˆà g »Ð xzg ̲˜Z Ü{)z ìÔŸg 0 Xì ._Æ 2Z¸òzg x Â

Xì CWxÑÐ ä™wEZ²˜Z òsZ1•D™wEZ²˜ZòzgvßëX • ~ ~œ,å ZgzZì ;gY c Yá ~gzŠ áZz¬ w ‚Î{Ša …žì @ Y HnZ‹Z

vßxÑ"t X •2 »µ Zn ZgzZì gzŠh ] t XÐáù 2Z ¸Æ¬w ‚Î{Ša

4ÐkZä]ѻԊ Hì‡x ÂŽ¬w‚Î{Ša X •D™~g kgzZ•s1^Ñ

ÅyZ 4zŠ X • ïŠg ZŒ Û vßg Zu Z6ÃVß Zz ä™ì‡x  {z w ò D ZX ¬Š 7J  ` Wx  äVM¸ vß,Z {zX¸ D Yƒ ðZg™ƒÐ ‡ÅyZ h N X¸ c gŠzõ Z Й^ yZx{ŠŽñX ¶ðƒ#J ^³Ð \g- gzZi• Û Z à ѳРuŽ Å쇄  c g +Z

kZX¸k  ö;gŠ Z• 5 Û Z hz™25㽉 Ü z kZV˜ M ™7Ìg¦»x ªÆž+Z Â

¶+Z wŽgßÅ)¬ ðZX Š Ñï7kžÌq Zs ÜÆ# Ö ÓÐ s§Åx Zú~gzŠ DQ³> 2i vßž åݬt » à ¥pÙçX å @ ƒ 77)lðÃ~ V pZ°V¸ž


{”ZgÄÜ

14

X ‰SgV;zÐj§ðZ6ð•ZöZž¶ª qtÅs »ZX åM7ÑZzh ðÃ1

ž HtÌäVÇ|X Š H7OÃð|Ìq Z ÂH ìkYZš Z  ä/ ñ ]|

]|y • á ÅkZ ¨WyZxh' Ž c ìÅpÑkYZš  žì `gŠ~ V1ÂÅyZ

kYZš  ÐÜæ ä \ ñ WXì 3g è6~g ZÎKZÃxÝ1• wa Špž σ „ Ü/ ñ

ðÃÌÅŠR cyZX ¶7` ¯gzZ eg Ç ~ e ! ðÃ{Z_ÆyZX HB÷xÝLZ^»J 

X ¶ˆÅ7lÈ

7:Zz {z[ZgzZ ågzŠ * Z6{zž•ëgzZ•BZ(Ð yZv! fÍÊp[ZyZx}g ø

äâiÔì ðƒspYß (žì ÅWÎ] ! t1X YYH7Ç* x Â{z[ ZX YY c Ñ :•ë w ò D ZX à$ 7]¡Å

»®  ¼Ô»ª Z°Ô »‰ Ü Zœ| 7 Q$ »# Ö â Z Å *Š x » Ð • ¨Y 1 …X¸ iÎ6VYgzZ i Z‡Š KÔ—{óŠ Z] Z î ! W}g ø Z  ì Rßs§ÅgzŠ kZ[Z…

~ ]¬d ä VMì * CZg ZŠ™ »yZ …Xì ãCZ®  ¼gzZª Z°Ô‰ Ü ZœÜ4Z E ! { ‹  öW § ·äVrZèYì H Ÿg ~¾Cž å Ø7Šp Z} ~ ÐXgzZØŠ ZhzŠ} h˜

:å¹äw ò D ZX å»4Z ÌdZ¯Ô¶ÅyZ ÌpôbßX ¶Å ÃzÐ • }¾ ë  ä Ãz Ð ~ ·Å • }¾ ¯z bß ÔH ì q V˜ t

X ¶]! Åw©~ Ï0  i ÅyZó * g »0Z ]ªX å Š ™Vùut ‚Æ yZ V˜t Z åE<XÅ qzÑ » ._Æ è%ÅyZ ä kZgzZ ÑZ e ~ Bñc gŠ ™Éâ q Z • ä / ñ ]|

ÆìÅyZk  ZZ  1„ ådZ Âg ZŠ™ »‰ Ü zYÑ?å{Ñç ¨ Ã{z ?¸ vßyÃ{zX c Š™


15

{”ZgÄÜ

ä/ ñ ]|ž¸ƒe ãZÆ~0 e* ÎÔ]ZC Ù ZŽ}‹~ kZ Âc WÔwâ Ð V;zˆ Ë?X•ìg Zz™ ¦™ÑäZ• {z „3ÆTì ` ¯ÏyÃtž c â• Û Äc gŠ™ƒyZª ñ ]|Ôå c / Zz™ ¦Ôw â {Š c iÐ ƒ  ä T„ 3q ZXì $ Ë ƒ [Zy   ÌÅ +

÷Z L LÑ1{zX åZƒÖ ~} À{neZ ÂZƒ¢q~# Ö } Å\ ñ W{zZ  X 5Z•ÐZä X î Z™Ìsg¬ CZž å c Š 7¬t ä\ ñ W1Vƒ Š ƒ¢q~ Z åE<XÅå c Z•èa äÝ>Z

U " Ð kZ ó Xó ì Hc [g LZ {z Ôì H̼Ž ä ~èY ÇVî 3Š 7{n CZ~

V‘3x ¬gzZ•D Y ÌJ 6- ] ZWZÆðYZ ÅyZ ÂVƒiZyZx¤ Zžì @ ƒ Xì @ Yƒ—gŠkZÌg ZŠ™»

ëÐä™ì‡{Ñ ç(zžì Š ã " nZ‹ZtX å{Ñç+F dZ {zÉ å7gzŠ »ß{z

Vâ ˜ VâzŠ {z ÂñY 1™ì‡ÌU‚»}ÑçkZ¤ Z ` WXÐN Y- úw ‚F

…gzZì x Âu 0 * »¬{zÔì ™6ë‰ Ü z kZx ÂŽ X ¨Y0:  »! x» ~g ø ~

g/: …X • D™Š šÃx  kZ ëX •gö~ w-Š ÏZ ëžì ;g Y Hg6 e gzZ rZ° ÔÏ( ÔÙç òs Z …Xce x  ÑZz {”Zg ÄÜ …X e %W: Ôce

žÐ , ™ÒÃÅ ä™ ãZz )g f Æ Vß V ë ~ [ Z1Z {ÒWXce x  CÑ ç

X ñƒ [ x»~ ä™ì‡à~(~({zˆÆ T å c CZ x  ¨ Ã{z ä Vâ ›

1 „Ð x ÂÆ {”Zg ÄÜU {z Âì ŠŽñU » ð>gzZí ðä Š Z ~ x  {ŠŽñ

k0 }g øžì @ Y Ñ1 ^ÑÐ ëX • M  CZ 5 Zg wŠ •Æ™ »x  {ŠŽñëXì

ÄÜ L LwCZgzZÐ,™ qŽg s§ÅÄÜëvZY • á yZX 7ŠŽñ3 Zg wŠ • ðà 4ÉZ` ud 3E ( vZY • á yZ )XÐN Y™ás§Å ó ó> ðE


{”ZgÄÜ

16

,»{”ZgÄÜ

Ï(Ž ~Vœ»gzZV-gE- ~gzŠÆ` WX ³7Ã]( (~*Šh ] kZ\W¤ Z ` W

Q c »e %W c ƒ x » e g/ {z ì e Ôx  » nC Ù ~ kZ • DY ñJ 7x Â

zzq ZX @ Y c J 77ÃÄÜ1ì @ Y H ™f »ƒ  yZÔ > Ø • á Š ! Ozgñc Theocracy Z Åä™T q ¸Ð}ÑçgzZ aÎÔ„Ô†f ÅVÍßÃg¦ÆÄÜ™ú1yYžì

äë~ ó ó~Š¤ cŠ ÙçL Lb§TXì Deliberate Conspiracy of Silence ðJ 7 7~Vœ»gzZ;gE- ~g ø™ú1yY|Åx ÂÆY ! ggzZŠÎh ] kZž å¹

t )g fÆ kZì Š H쇎 x  Zg7 »ŠÎF 6´™~½»tžƒx¥:t ÃËž @ CY

Ô~ V2c g y›Ôì ;g ì‡~ *Š x  w‚Î{¾Ž b§kZX • D™{ZeÃ+ ¨ Z

Î{¾X ðƒ »~Y 192466¢ÄÜgzZ ZƒÐ {”ZgÄÜi ¸W»TÔ~ d •y › X å: „ŠŽñÐ}u‰c Š™T ¸ÐV1ÂÅ] (( b§kZx Â* Z6 w‚

gzZ b #Å+ ¨ ZŽžN ¬Š ^{z Åx ÂäZ6w‚Î Z¾{zà *Š ëžì ¸ÑZg ø à©)kZ {g ! zŠžì 73 ZggzZ ðÃ{z´Æ kZXì {Zg Å]•aÆ kZgzZ Ô ð>

(Z q ZX å\ WwVKZ~ *ŠŽ ñY s§Å# Ö Óx  kZX L ßs§Å# Ö Óx Â


{”ZgÄÜ

17

ÝZ KZŽ X ZƒÐ {”ZgÄÜi ¸W » kZX Nƒ 쇒•~(~(Å *Š6T åx  Æ]Z W ZÆkZ’•y›x Óà Zz äW~ˆgzZ ;g ì‡w ‚M¬ã½Ž ~ª q

mãqzg »6¢ÄÜ~ˆgzZÖ0 ZÔk„´ÔðZ´d •y ›C Ù X •g Cƒì‡• „½Z Åy›ë Ì` WX ¶CB„ ÄÜÌ‘Ó~g ‚tèYX åÐ {”ZgÄÜ

»X•D™wEZÂ,ZйŒdÎ%ëÌ` WìŠ c ÄÜÅ ` W~†f

»kZž•ë ë ƒ * ™™f »# Ö |Zg ZŠÆo Ë6gîÆwVXì @ ƒÐÄÜm X ó óœ  %»ÄÜL ì L È »†sZg ZŠX ó† ó sZg ZŠ L L

@ Y¹†sZg ZŠÃŠ ! WxsZpì 7쇉 Ü ÜVŒèÑqXì†sZg ZŠ »yÎ 0 Š ! WxsZ

7µ Z Ð ÄÜÃ\WLZ ëžì 3k ]! t ~ „z aÎ ~g øtža kZ Xì

V1ÂÅ *Š ~g7 X Š c J 77Ãx ÂkZÆ{”ZgÄÜ~ õg @ ÅyÎ 0 pX M ™

XŠ c Š „w ïÃ{”ZgÄÜ ÂÐr šZù Zg fgzZ~

~# Ö Óy ›Ë:gzX •C™]! ÅÄÜŽ • È) Ï(q ZP ~ *Š „h • á

ÄÜ~*Š~]gßËëžì H[fs§~uzŠXì @ Y Œx` „¢ x * »ÄÜ :žÐg¦kZì Ç yYÅyZèYX8Š äƒ7ì‡{g ! zŠx » a Æ ãò0Å xw › ƒ q Z `» u g @³ Ð i‚ Ð B Vñ¸gzZVƒz¤ LgLgÃ+ ¨ Zžì ¸ „ iÕaÆ~œ, å ZÅ[f

:ž ¹äw D Z)´ž 6žì êŠx •q Z eÃVâ ›1X ñYH„~ à ZY x • c Š ä l y¨ Z ‹ c x Z ¸Z ‹


18

{”ZgÄÜ

@ ƒ6q Z„ k]»y Zy¨ ZÆ*Šx Óž•Ù Š ëV; z•DY6 e\WZ  èY

}~ ]Ñ»žì @ ƒ q ½Z ( Z q Z »Vâ ›t X Cƒ 7{űÔ8 g Ôy! i ðÃXì

XM ™77

6i ZzWÅx â Z q Z y ›ÄÑ :e

‚zÄ(Zq ZX •D™Š@zqÃg

*Š ` WX Q7w VÅkZžì @ ƒ

Æ e ì ðƒ „~ Vƒz¤ X

V;z X • D Yƒ q Z ƒ  6x £

C½Z ~ ^ Ø{ KZ + ¨ Z

gzZƒ ðƒ #J \g- ³Ð uŽ ñY ~Š ¯ d •q Z Å^Ø{ kZ¤ ZgzZ Xì

?ì {”ZgÄÜx * »d •kZðƒ#J ^³Ð\g-

Cƒ7ÅÄÜBŠ ÂÆ™] ! ÅÄÜì Cƒ] ! Å# Ö Óx ÂÆnC Ù ~ *Š ` W

TXì CYƒÈ y! iVY6ÄÜQXì CY Å]! Åg ÖZ ~Š Zi WgzZ wì ~Š Zi W²

7]! t \Wpì ]! ÅgÖ ZgzZ w ì ~Š Zi WÆ nC Ù ~M%ZgzZ \g- }g7 b§ ?7c ~xk  ~uzŠ åÌZ%~Š·ÄÑ60ž M ™

academic

6kZ\ WXì CYƒã„6ä™ ½Ã†  »ßƒ ?7ž åÌZƒ†  »ßƒ

z' W" Ã+ŠXt ìžðŠƒ  ž•ñƒ ñ¯ ÄLZ äVE=yZX M ™7c

Æ] ! kZpì ÂñZgg ÖZ ~Š Zi W ÂaÆä™q ø~y• á ÅY m ZÔaÆä™

?¸ 7}%ÂÄÑ60ž,™ ½ÃV- Š·\Wžt c , ™] ! 6ÄÜ\Wžì 7a XƒD™ ãÒßt ‚Æ*Š

V¸y›6  sg ep•M h Qk]" Ô[ s" \ Wžìg ÖZ ~Š Zi WÅ]! ÏZ


19

{”ZgÄÜ

y›žì ˆ~Š Î ~È0 6kZ~V”h ] } (} (gzZ~ ÷Z• Û gzZì @ Y c Š™OÃ

Ð yZÃ+ ¨ Z AÔ•’•¬oƒ  t X ‰Y 7;gE- gzZ Ò»™á [ sV( »{”ZgÄÜž ItXì HiE ZÃV'•4Z äwD ZgzZ7wVÅkZì àyv ZsÜ»x ÂkZ¤ q ZXì ßÇ! tÐN Y- ~ stone ageëÐä™ì‡x Â

ëèYì 7Ø »|…~ÝZX ÏñY0¼  *Št ÂñY c Š™Ç* ` WÌ‚ X x¥7ÃËt å Hx  »yZ1X¸ +”Zg ñ#g ež•f | 7~ ]osÜ

?ce e g/ ?ce x  ¨ Ã…ž ñY HêtQ ?å Hx Âtž ǃ 'Y …¬ ?ÄÜQc ?ceTheocracyc ?ce:• á Š ! ?cee %W

g£ ¹Ü Z¼ÆTì x Âq ZÄÜX CYƒ7ì‡ÄÜжŠÄgÑx * »{ • á Š ! , Z Âg £t gzZX ,™ì‡ÃVzg £yZ\ WXì @ ƒ w°»nm{¼ ~ TÔ• Dƒ

þ{zƒ# Ö ÓŽ ~ hÆŠ‹z b #㨠ZX Y7„™ Z׿ðû]Ñ»6X•

3g y·Š »Vî Zç ÔVBÔV'¾Ôƒ[ïZ »ÑV ˜ Ôƒ s »Zz w°V ˜ ?ì @~' ?„  c g+ZÏÑ~' þñY

èYXì @ Y0x ÂdZq Z ÂB‚Æ] ¸ãqzg•D™ Š\ WZ  Ãx Â}g‚kZ

6gîm{ Xì ¹ 'ÃÄܞРV- ÃÏ( ~uzŠ ì tÃZ Ú Z ÄÜ

XM ™7„Ç! ÂÃ{”ZgÄÜ

áZjÆ {”ZgÄÜ ?Hì {”ZgÄÜ~ ÝZžÐ ,™yÒ Ã{”ZgÄÜë[Z

( vZY • á â )ž•ët Y fX Z ñ * ¦gzZy ñ ¢* ¦Ô/ ñ * ¦QÔ– ñ 1Z * ¦Ñ¬Ðƒ Ð

…{g • á Z »kZgzZì ï• á Y AgzZè%ÅvZŠp]Z& ~kZÅÑVzg eyZ ¶K  F Žt Æ~  g—Žžì e W]gzp¹ q Z ~ u 0 yWŒ Û Xì M Ì~ u 0 yWŒ Û D™& ¤ÌY fgzZ•… â ƒ  ët Xì C™yÒÃ]ÌÅyZÔì îŠ pÆ[ ôZ


20

{”ZgÄÜ

 ~A çÆ+ŠgzZÔ Zg ¦ ƒ » & ñ œ–1Z * ¦B‚Æ~  g—‰ Ü z {Š c iЃ ž• wŠ x3 {Š c iÐ ƒ  ž• … â ƒ  t gzZ Ô¸ / ñ * ¦áZz ä™{C Ù b »ï¢{Š c iÐ X¸6`z²Z ñ * ¦~ÄcÔò ¾gzZ¸y ñ ¢]|* ¦

ÆvZ ~  g—Lž L ì b§kZ¼ ~ yWŒ Û ÔÅ/ôÆ ~  g—ì ~Š K  F Žt gzZ

Ù ŠÃyZ \WÔ• °g¹ ~ :WÔ•h ”6g ñ{z Ô•B‚Æ yZŽ Ô• ~  wÎg

X ó óñƒD™}>gzZqÃg•

óh  ó ”6 g ñ L LX– ñ 1Z]|ªó ó•B‚Æ~  g—L LX •ˆ~Š™yÒ~y WŒ Û ] Ìt XZ ñ * ¦ªó óD™}>zqÃg L gLzZy ñ ¢* ¦ªó ° ó g¹L LÔ/ ñ * ¦ª

6gîx ¬]! tgzZ¸Ìg ZŠ ºgÆ~  g—+ ”Zg ñ#Vzg ež,™^â]! Z q

?H•B‚Æ~  g—Vc g ZŠ¸gÅyZžD™7^âvß

* ¦²O/ ñ * ¦gzZ– ñ 1Z * ¦X • Š âZŠ zŠ gzZ •OÆ ~  g—zŠ Ð ~ÑVzg e

}Ã~g ZŠ¸g Âì @ Ö Y c ¯ g £Z  »ÄÜŠŽ z! ÆkZpX •Š â ZŠ Z ñ * ¦gzZy ñ ¢ Xì 7„g £»ÄÜ~g ZŠ¸gèYX @ Yc Ñ7~

 ) Ï(C ® Ù X • ,Š ZGY Ozgñ ãZ0 { ÂñY ¬ŠÃVâZxÏ(}g ø¤ Z À` W

gŠ ±QgzZ g »kZQ Ég Ï(q Zžì @ ƒtw qXì „g^6 x * Æy Z0 {Ë: Ë

C™# Ö Ó,Š ÑzZ b§Å > Ø • á Š ! žì t wq » V o) X e g/ x * ñZ'ª± Ø • > á Š ! ~ Vo) Ï(ŠpgzZ• ë Z' Ã> Ø • á Š ! s§q Z ?ì e g/ÏyÃX • ÆyZ0 { kZž7w WX • ðƒ ÅgH> Ø • á Š ! ~ Vo) Ï(ŠpgzZ • ðƒ ÅgH È) Ï( ~(~(ÌÎX³NŠ~o}g øXn WÌ6 z Z ~®  )gzZ ðÃ{z´

}g7 Š ZGY CZ f KZgzZ Ôì CWŠ ÑzZì @ Wg »yZ • D%{zX • „g ` yZ0 {Ô•

èÑqX • D Y V™á a LZ~ V‡5vò ¸Ô~ VE~g »uì Zƒ c ¯ Ão


21

{”ZgÄÜ

yâ ‡žì akZ (ZX N Y™á ~V ‡5vò ¸a LZ {zž7hðûy Z ;â ‡ Xì e g/x * ñZ' X 7ì f λ

yWŒ Û ŠpK  F ÅyZp• ÌgZŠ¸gY #Vzg e {zžŠŽz! Æ ]! kZ~ {”ZgÄÜ

} ( » ` Wžì ~g/Ú Zì 0Z]ª Ú Z {zì @ ƒ6}i b§Tf Î »yZpX •~ ?•Ã¾•ëÄÜžì ÞZwZÎ[ ZX Y}Š 7w VÅkZ Ìx Â~g/Z( Ð

Ù žìt Âpq C Z ÂXì ÅwEZ óÑ ó L L b ˜ Z ÅV â ¨ Z ä \¬vZ~ u 0 y WŒ Û

ZpX • pòÀq q Z Ât Xì T * Ôì {ÒúXìÑ » \¬vZ6gîòÀy¨ Z ÆvZ {z ñWÑ~gzŠC Ù 6gîÆw VX ÏÒúm{ Å\¬vZXì Cƒ Ìž{ÄÜ \¬vZ~*Š kZÐwÅT * ÆvZ\Wž ?ì HÈ»ÄÜgzZX •Ñà{

x £ Ž Xì 7# Ö ÓÏ( sÜt Xì x £ ã qzg Z(¹ t X ,™ Ç* Ãè% Å

Xì ›ÅvZ›Å ~  g—Xì ¬»vZ¬»yZXì I»vZ I»yZXì » ~  g— Xì bŠ™I»vZ ¶Š™I» ~  g—

]! ÅTëXì Z¹ a kZXì ~ y¨ ZC Ù žŽ ÄÜx ¬C Ù t ì x £Ž ª

ž c Ð ,™^âm{\Wq Žg0 ZÆ TÄÜ{z ªXìž{ÄÜ{z •ìg™

]Zf kZe} (} (&žì Cƒ]! m{~Y m ZŽ b§Åžg I] Zf Å ~  g—

gzZ ( * ™ÍÑÃkZgzZ * ™ì‡+Š ) ]Š ªIèQÔ]Š ª ãqzg Âq Z ªX •D Yƒ ¦~

¦6œ  %q ZZ  'Š ªÏ(gzZ ãqzgÔ´ŠtXì CYƒ¦~ŠŽz ÏZ Ì# Ö ÓÏ(Q

•D™yÒÐ,h ' × Ã]! kZX •D Y0ó óm{¤L L»\¬vZŠŽz {z•Cƒ

kZ\ ñ Wžƒug Iž ¹Ð \ ñ W™ Wä[ ñ ôZ¼ ÂñƒÉÑ& ñ œ–1Z * ¦Z ž E E3Ò7EL L~ *Š 7óv ó Z îGªE ñ œ–1Z ]| ÂX fƒ óv ó ZG îªG G3Ò7L L~ž Å b &Z Å yZ ä & E E E E 3Ò7L LX » ~ 3Ò7L L~ X Vƒ Âóv ó Z îGªG  wÎg Vƒ {Òú~ [Z ªX Vƒ Zƒ ó ó~  wΰZ îGªG


22

{”ZgÄÜ

]|gzZ X σ ÄÜ Å ~  wÎg {z Ï- ÐWÄÜ ÌŽ [ Z X • ~  vZ wÎg E E3Ò7EÂX •ó ó~ E3Ò7EL L ë ÂÃ& 0©EÒ7gzZvZ îGªG t• Ûq g ! Ž»~  wΰZ G îG  wΰZ G ñ œ–1Z îªG

Å# Ö ÓÏZ•D™] ! Åx ÂÏ(Z  ë1ì k0 ÆËC Ù ÄÜòÀžìt {zì E ÄÜ~ˆ X Š ¹Ì ó óÞZ ÿL ƒL LÃщ ØŠ x * Z~ õg @ ~ˆ • D™]!

{z Š c Š ÃÑ[ æŽ ~ {”ZgÄÜpX ¹Ì ó < ó Ñ}wxŠ { L Lä VÍßÆ6¢ &ŠgzZX}ÒúÆ~ E3Ò7E /ŸÀG  \WÅŽ ]! ~ Kg åZ Å ~  g—õG  g—X å~  wΰZ G îªG X •ïŠÃ~  g—g (Zx ÓLZ \¬vZXì * ™ »vZ * ™» ~  \ WXì I»vZI»

]Ñ» ~g7~  \W Âì [g »]Ñ»}g7 ¤ ZvZX •=°ZØg ~  \W ÂaÏZ

X •ØgaÆ

N â• Û yÒŽ •eŽ Š c ŠÃ~  g—g (Z CZ6gîiX c ŠÃ~  g—ä \¬vZg (ZŽ

X ÝZgŠì ¬»vZ{zÐ

¬»vZ „z‰ì klb§kZa}g øì c Š …ä ~  Ñ}g ø™ ¯ x ÂŽ Z åE<XÅ »vZÑXì 7g(Z Ï( ~z*Š q ZsÜt Âì CY Å]! Å{”ZgÄÜZ  ÂXì

]zŒ Ð wÎg zvZ ]zŒ ÐÑ ÂXì @ ƒ {Òú » ~  wÎggzZvZ Xì @ ƒ {Òú Xì

ŽžÐp ÒÆäâ i LZXì YÑÌV´p~(¹~ *Š {zžì Z(Ú Zg(Z »Ñ E3Ò7EpX Y™7Ìg¦òŠ Wx ¬ ÅkZX ñW™áÃV=p~g ‚Žžì @ ƒg (ZtÃvZ G îªG ó ó ÝçßÖ] àÚ †nì éç׳’³Ö]L L~yZf ZÅò6 gîÆwVXì QÐ]Ò~{”ZgÄÜw V

yZf Z Åò]tQ ä \ ñ W •ìg hgi úÅòvßž ¬Š ä / ñ ]|pX å7

Ž q {z ä / ñ ]|ž ñƒ ÌyZª~ äâ i kZ vßžg (Z Z(Ú Z X c Š Z™ï• á~ ä/ ñ ôž åg (ZX ¶Kg åZ ÅÑt X •ìg â • Û ï• á Ôðƒ 7~ äâiÆ~  g—


23

{”ZgÄÜ

‰ 6 îÅ^Z † ñ 0f ç]|Xì ï• á ~yZ f Z Åò]t J  ` WgzZ HwJÌ ž Y7Ðy Zä~  g—¬?ì Hg (Z »}ÒúÆ~  g—ž Š c Š™Ã  çq Z ]â© ZŽ ~ u 0 y WŒ Û X óz™êÐ yWŒ Û ~ž c â• Û ä\ ñ W Â?Ðz™ b§¾Ÿ? ãZz VŒ) ?ó ó ÂA : Ð yWŒ Û »¤ Z L L c â• Û ä~  \WX óz™ŸÐ y Z • ñW

Z î 0 ¤  & ðe: ?¤ Zž ¹tÉ ?Ðz™ H ?ƒ:~y WŒ Û¤ Zž ¹7t ä~  g—žìg  g—X óz™êÐ< ~  Å~  \ W~ž c â• Û äVrZQ( ?Ðz™ H ÂA: »

x »Ð ñZg KZž c â• Û ä† ñ 0f çQ  ?ÂA :Ð kZ»¤ Z[p¹ž c â• Ûä ÃyZgzZ Ôñƒ lp¹ ~  g—6kZ X óz™ê CZ ~ Ýzg Å<  gzZ y WŒ Û ª Ç Vß žXaÆgzŠÆå à Zz äW{ÒW Š 0ç {°‡¸ž ~Š ¬Š Å• 'ä ~  \W

1ñZg KZˆÆ kZ ÔÇ}™ qŽgÐ g uz <  Qì @ ™ qŽgÐ yWŒ Û ¬ y¨ Z +Š ZgøèYX ñY HêÐ q )ZgzZ Ô<  ÔyWŒ Û ÈƒÆ™{gtŠ ã Å ñZg kZ

Xì xgä+Š ÏZ~gzŠzwj âC Ù áZzäWJ # Ö ª~]Ñ»žì uù

5ÃVÍßáZzäW~ˆžì ]! CgŠ‰N W7ÃVÍ߬w ‚ÎFžŽ Á{z X z™ q ) ZÐ p ÒƉ Ü z LZž• ~Š ¯ Š¶zŠzuŽ ävZ ÂÇ} 7* ™ o‚ »])

ÕÅ<  zyWŒ Û q{z¤ Zz™ ô=ÅkZz™q ) ZQ ÂM7¤ ZX z™lˆ~<  zyWŒ Û

]Z& ~ +Š Xì z » „ +ŠÉ ì 7® $ * ™ qzÑÃq kZ Âì 7s ÜÆ gzZì wìg !¤ Ú Zt Xì ]i YZ Å% ï 5Zg6Æ™Š ¿Z6b){æW7Ã$Šp

]ÑqÆnC Ù Ô~ wjâC Ù Xì b§Å ã0 º+Š Zg øX} 7zgaÆkZ Âw ò D Z)´

~g7 kZXì ãg Z ¦  ù Ï0  ižì êŠ ðÉg …+ Š Zg ø ÂN Y- Ì60 e¤ Zž~

 Zœ q  %VÐÏ(gzZ ãqzg Ô ´Š ~ TXì {”Zg ÄÜ{ÒúåÅg (ZgzZ ‰ Ü ¤ X •DYƒ¦~B‚


24

{”ZgÄÜ

_7Ì[ »- {z X • ÌÉg ´Š {z Z ñ * ¦gzZ y ñ ¢ * ¦Ô/ ñ * ¦Ô& ñ œ–1Z * ¦

Ï(gzZ ~jX • ÌÉg Ï( \ WX • ìg J 7\ WÌi úÐ w Åx â Z X • ãqzg „ \WB‚B‚gzZ • Ì÷Z „\ W• CnC „ \WXì k0 Æ\ WÌ]Š ª X •D™qŽg „Ð\W{z•Dƒb)ÌŽÆ# Ö ZX •Ì{ Z' u

Ô• ìg â • Û Ì]zˆÅy WŒ Û X • ìg â • Û ÌÉ H~  g—žì <  Å~  g—Ž {z ŸZg‚tX •ìg â • Û Ì]Š ªIègzZÏ(Å# Ö Z~g7UC Ù ªgzZ•ìg 5ÌÕ

‰D™„, z®  ¤Z Å & ñ œ–1Z]|vßgzZXì @ ƒ v~ {”ZgÄÜ„,Z

Xì ®  ¤ZÅvZ‰®  ¤Z Å ~  g—zg ZÔ®  ¤Z Å ~  g—

aÆ ¶Š[ »- Z \ ñ Wž Hyi Zá b§kZÃg £ kZ ä & ñ œ–1Z ]|gzZ  g—6S¨TÔˆ Æ “ ~ Ñ ( ˆ Æ äâ• Û {Š6Æ ~  g—) Dƒ } 9

ÂðW~g! Å/ ñ ]|Z  gzZ Dƒ} 9nxŠq ZÐ kZ\ ñ W¸ïŠ[™ƒ} 9

Æ~  \W[Š Z ¸gzZ Dƒ} 9n xŠq ZÐ(Å & ñ œ–1Z ]|Ô/ ñ ]|

ugIGÅ& ñ œ–1Z]|Xì ðƒµug IGÅ ~  g—Ž ªXì Ì6 ug IY£zg

ugIGÅ/ ñ ]| b§ÏZXì Æ™n ‚ Z hðpXìB‚Ð2 zgÆ ~  g—

B‚q Z ug IGVÐt Xì Æ™n ÏZg f pìB‚Æ2 zgÆ & ñ œ–1Z * ¦ [Š Zt XìnÐkZ ~ŠQgzZnZ hðÐÏZ}uzŠQì ug IGq Z•7B���

Xì ð•Z„ ÔyZxV˜ž Y}Š 7ðÃwVÅkZ~ *Š Xì w ì0Z ]ªq Z {”ZgÄÜ Â

è%ÅvZ~V* gzZV; ÅkZgzZƒÌÑ»vZ™| ( Ѓ  gzZ ~jÔ ãqzgÔÏ(ÔIè Xƒï• á è%Å ~  wÎggzZ

g(Z ¸ ã½Ì»yZ ( ¸{ • á Š ! } (¹žŽ )ì CY ~Š~ yWŒ Û Ž wVÅ2ÅZzf


25

{”ZgÄÜ

3g~ *Š6TÔÇ}Š ZwÃkZvZ~ ]y WÇVzŠ ZwÃT~ *Š ~ž•ë {zžì X Ç}™3g6 kZ~]y WvZóz™

äëJ ÌZX •ë {”ZgÄÜÃkZ Âì @ Wk0 ÆÑÆ~  g—Z  g (Z ¸ Xì @ B{”ZgÄÜŽÐ,™yÒÃx ÂkZÐWì HyÒÃ,ÆkZ


{”ZgÄÜ

26

UZÆ{”ZgÄÜ

Ðá ZjÆV g Zz Å ~  g—…Ž ] ! Vc ú{Š c iÐ ƒ  ~ ]ÌÅ{”ZgÄÜ

{” ZgÄÜ{z Ô•CYƒ ¦6œ  %q ZФÏ(gzZ ãqzgÔ ´Š6VŒžìt {zì Q

~jgzZ Ï(gzZXì ÌÉg ãqzggzZIè{zžìt ¤S~Š ã Å”ZgѪXì

{”Zg ÄÜ Â• Cƒ ÇZ6(q k Z Z  Ф F x Ót Xì k0 Æ kZ Ì]Š ª Xì ]! t Âì C)ˆÆY #g e {”ZgÄÜZ  X ‰ )ÜÁx ÓtˆÆ{”ZgÄÜ Ð}iX •CYƒ qzÑ »~Vzg JŠ µ Z µ Z dimension&ÅÄÜžÙ ^â

( aÆKÔìuui * „¹t)Xì CYƒ„ É CYƒ7»ÄÜ

y›~g7gzZÌÄÜÏ(tX âJ 6¢ÄÜðƒCg¦  ˆÆk„´ÔðZ´ÄÜ

´ÄÜÔðZ´ÄܪXì ðW C™t„ÄÜÌÃ# Ö ÓÏ( kZ w ‚Î{¾I ÄÜ ã¢ž @ ð`ÄÜq ’~Y 1920äVÍg ) }g øgzZ6¢ÄÜ~y WgzZk„ Xn Yc Xà ’aÆäXÃÄ܉ q Ü ÎZ ä VÍg ) }uzŠ x ÓgzZC Ù Ž Z• ØÔC Ù Ž Z·* Ññ


27

{”ZgÄÜ

X ¶dimensionÏ(Å{” ZgÄÜÝZgŠÄÜtžÚg~‚f ]! Z1 X ð` q

Ç* z ì‡gzZ ~g YÃ+Š Ô* ™Y §Z eZÔ* ™Y Z` Z » +Š q Z ~g ZŠ)f ÅÄÜž• ët Y f Xì * ™q Ê »kZ»kZgzZ«™Å0# Ö Z~g ZŠ)f ~uzŠ ÅÄÜì * ™

Å# Ö ZgzZIy›J w ‚Î{¾Ž X ‰©ÜÏ(t6¢gzZ k„´ ÔðZ´ÄÜ Â ™ƒ4ZŠ~ žgzZ •y›ž eï: µñt Ãg ñgzZ•g C™«™Åz' Wz ]³ Xn™Š ! ' z{ nÃyZ

Åz' Wz]³ÅVâ ›tgzZ ó` ó »u g@ ³Ði‚ÆBL LÔ¶Cƒ„  c gy›q Z

6gî¦ùä ÄÜŠŽ z! ÆkZ1‰ÌV c gz$ϹžÍX ¶Cƒ ðŸÅ«™ X H qÊ »z' WÅ0# Ö Z

akZ {”ZgÄÜ6¢gzZ k„´ ÔðZ´ÄÜX Htœ  %Ï( äY fx ÓÃkZaÏZ

µ Z™ƒ µ ZÐ ÄÜkZ {z ó óãqzggzZ IèL Lg £zŠÆ {”Zg ÄÜèY 'B7

´ÔðZ´ˆ¬ÂÄÜÏ(ˆÆ{”ZgÄÜžt6gîÆwVX¸‰ - ~}g JŠ

Å +Š Æ ~  g—X ¶ Y f_g Zz Æ kZ Ôåg £ Iè Ž pÔs§Å6¢gzZ k„ gzZN ò 0£Zx â ZX • Y fÑgzZ_g ZzÆä™Ç*  Ã<ÑgzZ<  Å~  \WÔÄÜ Ôìg D™¨ ¸gzZ ì‡Ã+Š kZ™ W~ˆŽ Y fx Ó{zgzZ• ò 1Zx âZÔ´ ò â x â ZÔw ò • á xâZ

+ŠŽ¸vß{ztgzZX •Dƒ_g ZzÆV1Y fXì c Šg Z Œ Û _g Zz CZÃyZä~  g— E G kZX Š 0îG uäËÔŠ 0_öðÃX¸s eÃC Ù ªÆ 0;X§¢ðÃHÝqgˆ6DÆg 6 DÆe Zzg ðÃXìg D™# Ö } Å+ŠÆ™Š ¿Z {z¸$ðÃX HÝqgˆ6 }ä

X ,Š™qzј,‚äËX Š ™Ýqgˆ

™ƒ„~ Y fyZU{z »ÄÜX »p g™w eÃxE´ŠÆ# Ö Z ~g7Ô å: Z•  Z c q Í

XŠ `~Y fU´Š »ÄÜc ÍX Š ’~# Ö Z ~g7


28

{”ZgÄÜ

Y f<ÑX ÑeäY ZLgzZVCzÆvZ ÌjZXì UãqzgžŽ Ô»ÄÜUZŠp

‰ã ò Œ gŠ ØZ† •Ô~ ò Š Z• ¡Ô~ ò y ŒX ä Y ZLgzZ VC z g§gzZ à w eä

~g7 X {)ztgŠ ‡ÔtŠgz˜Ôˆ Ôt&}•ì‡6g§~ *Š ~g7 Ž eÆVÍg ) 

ÔtgŠ ‡ b§ÏZgzZì @ ƒÐ & ñ œ–1Z ]|i ¸W »et&X • ñƒ“ ~ *Š

Xì MÐZ ñ ]|* ¦Ÿ»tŠgz˜gzZˆ

ïŠÐWÄÜKZ”%q ZªXì Cƒw EZb ˜ZÅÄÜÌ~VÎx Óy ZgzZ

{o{zÂBŠ {oãqzg »”%Æet&¤ Z }BŠŸãqzg »Ë\W¤ ZgzZX • b§kZ X • f  ;Ð ~  g —– ñ 1Z * ¦gzZ Xì M Y Ð & ñ œ–1Z ]| * ¦

• D B óÔ ó ;f Ës LtL Xì ~g Y J  ` WŸt gzZ Xì ¹ÄÜ Å e ãqzg

X Golden Chains •ìg Wº`&t~0# Ö ZÐw ‚Î{ŠaX ˆ)~VZ&{”ZgÄÜ Z åE<XÅ

6¢ÄÜZ  ˆƒ »~ Y 1924ÄÜÏ(XÐN Yƒ ¦`&6 V ˜¨Wx £q Z ^³Ã<Ñ„zX •_g Zz ÝZÆ+ŠÆ~  g—hñfŽ Ì` WpX ˆÅ »

Ô•ñƒ“~*Š ~g7gzZ•D™š  F gzZÉ H»VÍߎ Y 1zZgzZY ZL{zgzZX •ìg

TXì ~g Y6gî ã qzggzZ ´ŠŸ »ÄÜgzZ • _g ZzÆ +ŠÆ ~  g—x Ó{z

ñYƒ ¦~ÄÜÏ(ÔÄÜ ãqzggzZ ´Š Z  žìt {zÔ•ìg™ë] ! ÅÄÜ Xì @ Y ¹{”ZgÄÜÃT Ƕx Â{z»ÄÜÂÏ

Ž • {z¤ }g ‚¹ ~ Vâ ›èYì ~gz¢Ìa kZ 'Ãwì}g7 Æ ÄÜ ž• Bt {zXì g¦Ï(sÜÄÜ~ÃÅyZ1•D™]! Åä™ì‡ÄÜ X ÇñYƒ ì‡x »ÄÜÐkZÂÔ ñY c Š}Šx * »ÑÆ™]ëÃòŠ Wq Z

x Â, Z Ë\W¤ ZXì xi Ñ* ƒ ‰Z »VîUx ÓÂì ã™ì‡{”ZgÄܤ Z~ÝZ1


29

{”ZgÄÜ

Â: ÄÜX σÄÜå* {z ƒ:g¦IègzZ ãqzg~TÐ, Š}Š x * »ÄÜÃ

4ZÃÄÜvß F {Š c iXì # Ö ÓÅV î 5ÄÜ„:gzZe %W„: Ôì e g/! f ž•ìgNŠ \W ` W^Ž Åe g/! fèY7(Z|gŠX •f  ~]Zg¦ X @ ƒ7¼ (Z ~ ÄÜÔ• Cƒ È) Ï( Ôì @ Y H]ëòŠ WaÆ w‚g e

ËgzZì @ ƒ Ý ªŽ ì @ ƒ y Zxq Z Â~ e %WèY Xì 7Ìe %W~ ÄÜ

ÄÜ…q ðÃÌ+ZXì @ ƒ yâ ‡ »o „zì H{zŽX ì @ ƒ 7È0 » yâ ‡ vßžì ~g Î ZgzZ ~ b ¬ âZgzZì ¸ ¬» ~  wÎggzZvZ ÂV;z X Q7~ {”Zg

?yÃy ZxgzZì yÃÆx ¬žD 0 7yT

åÂе Zg¦» 5~xsZèYì 7Ì# Ö ÓÅVî 5ªtheocracy{”ZgÄÜ uËÐ ½Å+ŠŠ• J ÛC Ù X åCc  F š Ð~  wÎgÆvZŠ• ÛC Ù X åݬŠ• ÛC Ù X 7„ ~g ZŠ)fC Ù {zX zŠ , Î~g ZŠ)f è%Ž ÔƒeÃTX å Z‹q Z¿C Ù ž åtnçX å3 Zg W

ìg}Š Ì} :gzZ • ìg J 7Ì[ »- Ô• Ìg Ñ‚(‰ Ü z YÑX åg »ÃäS Ìš  F gzZÉ H Žž • Ì”% ãqzgB‚B‚Æ kZgzZ • Ì臉 Ü zÑX •

X •ÌMgzZ à z} ( ÆvZ {zX •ìg â • Û

ðà ¯èYì ~gz¢¹ 'ÃUC Ù Æ{”ZgÄÜ

ë6VŒXì e* 'ÃwìÆ{”ZgÄÜŒU

ðà Zg ø%Æ w ò D ZèYÐ •e ¢ Šæ Åw ò D Z)´

Ø • > á Š ! gzZÄÜvZY • á âäw ò D ZX Yƒ7åx »

gzZ ÄÜ L LÄdZ ¹ q Z Åy Zì H ãZz Ãt• ÛÆ

ä [²L Lž • D â• Û t {z Xì Ð x * Æ ó óKC

6gî~Š ã X ó ó1™gëÐ gâÆ ~  g—Ã\WLZ


30

{”ZgÄÜ

g(Z Zg7 » ~  g—ªÔì ‰ Ü ¤q Z {z Xì ðƒgëÐ gâÆ ~  g—{”Zg ÄÜ

ÐgâÆ ~  g—Ã\WLZ ä V1²Lž L •ëw ò D Z ÂXì k0 Æ +”Zg ñ# äTì ~Š™ËÄÜ{z ä VrZ[Z1c Š™×zgà r Zl ñƒMÆtæX 1™gë

Ø • > á Š ! ÃTXì ÄÜ„ ZÍ6x £}g ø X c 5* ™# Ö Ó~ *Š ÃVâ ›U¬ Xì x Zw6 y›{zÔ•ë

Dâ • Ûw ò D ZQXì t• Û H~ > Ø • á Š ! gzZÄÜž c Š™ ãZz Ç! äw ò D Z)´6VŒ :• Xóì ó CƒÐÄÜ«™Åz'  Wz]³Å+ŠžtgzZì »ðŠgzZe Z• Û uZu> Ø • á Š ! LL :ž•D â• Ûw ò D ZQXì 7> Ø • á Š ! ÄÜžì Š HyÒt• Û Ât VƒÏ( {zì eÔ•ñ¯x Âæäy ¨ ZJ ÌZXì xÝy¨ Z~äâ iJ ÌZ L L

X ó óñƒ" U g »"gzZ•ìgx » * {zÔY • c Ùçc

Ôì xÝ »x Â: Zg ZŠtâu ðÃ~ *Š ~g7 Xì g »" x  Zƒ c ¯ »y¨ Zžì ¹ä w ò DZ 6*Š„Åy¨ Zq ZX •x Âñƒñ¯ÆVâ ¨ Z}g ‚tgzZXì xÝ»K Z· Z ðÃ

 1Xì @ Z ƒxÝ »y¨ Z y ¨ Z Âá6yâ ‡Æ y¨ Z Ë\WZ  Xì „g Y Å™ y¨ Z „• á Š ! ž•ìgÈ] ! ¸6VŒw ò D ZXì @ ƒŠ Zi Wy ¨ Z Âá6 è%ÅvZ\ W X óì ó x Zw> Ø • á Š ! ~+ŠÆXVƒxÝ» ~  g—yZ~Lž L •ëgzZì C™xÝÃ

Ø • > á Š ! kZ~+Š}g ø1ì „g W¬> Ø • á Š ! Ðw ‚ÎF~*Šžì |]! t ,@ Æ <ÑÃ{ • á Š ! kZ¤ Z pXƒ ¹è%Å {• á Š ! sÜ~ Tì Š c Šg ZŒ Û x ZwÃ

gzZ^! ò - Z +-Z b &yÎ6gîÆ w VX Sg 7x Zw~ +ŠQ > Ø • á Š ! {z Â,Š™

Ôå ¸ »<Ѭ~ žÅy Z1X¸ Ìè‡gzZ yZx~j{z X¸ yÎÆ x • á


31

{”ZgÄÜ

X 7»yÎ Æ kZgzZ Z} x » }g ‚ ~ kZÉ Ôì ¹Ð è% ÅŠ• Ûq Z Ž 7> Ø • á Š ! {zt Z åE<XÅ b &yÎ) å ¸ •Æ ÄÜèa yÎX • Dƒ ._Æ ]xÅ ~  wÎg ( ¸{Š[ ZŽÃÄÜÏ„Ì! ò - Z+ - Z

s§ÅÑäƒ  t( •• á Š ! Å{)z!z-Z` ZuÔy ò Îã )Nƒì‡•• á Š ! ÌÎ r1‰ Ü ¤ÅVâ ›~ *Š ~ *Š ~g7Q  å êŠg (ZÃyZÑZ  gzZ¸D™ qŽg

g(ZÐÑ{z}uzŠ Ô¸ D™Ç* <Ñ Âq Z {z Ôñƒ ì‡x  ̎~ *Š y › X¸D™x »•Æ¬Æ~  wÎggzZvZgzZ¸f 

Ð x ÂÏ(gzZ Ë ïZX •7~x ÂgzZ ËÆ*ŠŽ •à ©)¹ ] Ñì}g ‚t

äw ò D Zž 6Xì > Ø • á Š ! {zt: Ôì YY ¹e g/Ãx ÂkZ: X M ™7̨ £ X ó ó•x Zw•• á Š ! ~+ŠÆXžVƒxÝ»# Ö ZÅ ~  g—yZ~ž L Lå¹

X Cƒ 7]Š ª Ï(gzZ ~jk0 Æ V⛞7t È » äƒ x Zw> Ø • á Š ! p

ì e\WQ ÂÇAB‚ÆUIègzZ ãqzgZ  g (ZÏ(gzZ ~jZ  ž ¹äVrZ +Š {• á Š ! {z¤ ZX @ 77t• Û ðÃÐ kZ »ÄÜ c ,Š x * »> Ø • á Š ! Ô,Š x * »yÎÃkZ

QÂì ;gƒ Ç* »~  wÎgÆkZgzZvZ¬V ;zgzZì @ ™Ç* Ã<Ñ~C Ù ªgzZ ãqzg Å À J4£G &ŠXì 7Ìtheocracy{z ~ßñ{zžtq ZXì @ C[f=°zŠ Å theocracy õ/G y›Ôì m» # Ö ÓÅ ~ßñJ V˜ Xƒ y ⇠»vZ V;zžt ZuzŠ gzZƒ # Ö ÓÅ

»vZ V ˜ ì ]! Å theocracy kZ J V˜ p Zƒ 7(Z ÌL~ yÕz d •

ÅÇ* <ÑÌä Vƒ• á Š ! ž• +Z BVVÅÑ~ õg @ y› Âì @ ƒ Ç* yâ ‡ ì kingship „:gzZ theocarcyt Â: ? kingship c Ð } theocracyÃkZXì


32

{”ZgÄÜ

Ù 'Ãg¦Ï(h C ] gzZx ÂÆÄÜX ì ;g™Ç* <ÑŽ ì { • á Š ! Z~ kZèY q Ãx ÂkZXÐ N Œ„ŠpgzZÐ,™yÒ „Špy ›ëÃkZX 7]! Å'ÆË

Ôò ¾Ô<Ñ }²˜Z Å +Š }g ø X M ™7y Ò ~ Vâ! i {” òZg KZ ë Ì E Ž ñƒ7Š XZ „ Â,Z~‹ZX M ™7ïHG3Òh$ZR ~~ m ôZ\WÃy Z {)zg§ H 45Å 1G Ô• D™]! Å thought process ÿ¹G 7 LZ ë Z  b§ÏZ X Ù ãZz ÃyZ ]! Å ~èŠg ZgzZ ~¡Ô• D™]! Å„  ( ãqzggzZ ´Š Ô• D™]! ÅÄ Ü H Å 45 1G ô=mZŠpëXì x » * ~ äŒjZ thought process ÿ¹G 7 yegâ • D™ X •ë {”ZgÄÜëÃTÐN CZÃPgzkZ LZ~i Z0 ZtõgzZÐ,™


33

{”ZgÄÜ

{^ Y© »»VñÂ{ŠŽñgzZ {”ZgÄÜ

ÄܞЕe ¢ {^ Y © » ZhðëÔ,™yÒ]:SÅ{”ZgÄÜ랬ÐkZ

çgz0 Æ äâ i kZ ªX¸ H] ÑqÆ *Š ‰ Ü z kZ #gzZ ðƒ ì‡~gzŠ T{”Zg H poles Æ*Š‰ Ü Î Z Â,™wEZ y! i Å ` W¤ ZgzZ K-¤ s Wçî ) ZÔ K- ¤ s W

kZ: i Zñ » {”Zg ÄÜX • Cƒ w EZ ¹ ²˜Z Å°7 ð! gzZ°7 ã- ·WX¸

ž¶‰ Ü ¤gzZ]¸H~x ÂkZžƒ {i Z0 Zt Ã\ Wžì ~gz¢akZ * ™Ðx Â{ŠŽñ ]! ZH~x ÂkZX c ŠÄg „ÆZ h Z ÂÃ¼É c ŠÄgÆhÃV!¤x ÓÅäâ iäkZ

kZ Âà6 `z²Z  x Ât X 7„ ¬Šx Âðà (zˆÆkZ c ¬ÐkZ ä*Šž¶ X7V c ha Ìä V!¤@¬ yZX Zƒ xŠ £„  Zg {Z'Ð V!¤@¬ Å äâi kZ »

Ö Ó±gŠ ±Ž¸ y Z0 # {,Z,ZX ‰Š ! WÐ V-œŽ ‰‘Ó+Z +ZX ‰¿g Ðb‚zgÑ" {zgzZ ¶2~j+F ] h ʼn Ü z kZk0 Æy ZX¸ìg W- D™

Ž ¶žÏg Ãs§q ZX ‰_ Zë ;ß CZ~ *ŠÐ V- œÐ¤ {zX¸ wâ Ñâ Ì

~ŠX ¶ãZ6w‚g ZD Ù FÌ{zX ¶žòzg s§~uzŠ X ¶ì‡Ð w ‚gZD Ù Fž

&y Z º´ +F ë Zx ÓÆ *ŠgzZ‰Ð¤ ~(Å *Š ‰ Ü z kZt X ¶žìs§


34

{”ZgÄÜ

X¸ # Ö Ók  iÆV ß nY c Î{ i Z0 Zž @ Ð,™Ð # Ö Óx ÂÆV ß~(&4Zë:i Zñ» {”ZgÄÜ òzg¬X ‰7~# Ö Óx ¹! Ž ‰,q µgzZ] :S´Ã~ {”ZgÄÜž

+F ݪ~ *Š yZxÆ kZ gzZ X ¶„  6"  žòzg X • D™]! Åž

Æx Z¸Z< <XÆVÂgú: Ô¸t £ðÃÆVñÝ: V;zX¸g•ÐwÅVâZx

@ Y c 0 7g¦ðÃÐáZjÆ t £ã ¨ Z~ yZX å @ Y H î @ 'b§ÅVzgâ Y ÂB‚

gzZyaÔx • á ÔÅF {ŠŽñÔ¨ZÔ\g- X åZƒ;J w ÑÆi• Û Zg »{] ZŠ »žòzgX å

Å kZ X ¶CBž]i ! ¹æ c • áq Z Å kZ X ¶# Ö ÓÅ Vñzg Ì6{)z^ 4 Ø • á Š ! µ Z ~è òzg kZˆ w ‚μ Æ äÑ p=~ *ŠÆ öWPgG‘]|X ¶>

Æh —„ ^ÅkZž HwJb§kZÃá|äVrZ1¶à™wJá|äž

ðƒ‰ Ü zÏZ]¬zÑÅkZXì ~( xzg ) OZÌ` Wœ  %»á|ž•Ù Š\WX ~ŠÄg

ä™g (Zá|1X å HwJ6gîÆ < Ø èÃá|ä ž]i ! ¹æZ ¶

\¬vZa ÏZX c ŠÄgÆ™[ Zy „Ãá|ä VrZÉ ðƒ 7Za ò3 ~ yZˆÆ

X å ;g 7¹! ~ ^-Z KZ< Ø èðÃèY 5~ *Š kZÃ~  g—Ñ ~y WLZ ä u»žòzg


35

{”ZgÄÜ

4‘ kZ ÅgZ [ ò AZ ðƒ wi * 6yZgzZ öWPgG ]|X ‰_ Y ÅV ´pg Ñ" ~ gZ

X •(»e Z@žŽ ñÑp=~  g—QžIðZh ZV ºŠ b§

ÕgŠkZX ‰Ýªð•Z•• á Š ! X ¶_ƒ»Ç! qÌðÃÅx * ¨ + Z~žòzg

:WÃVñÝX ÷ Š • á Ó*Š ¹! gzZ @ Y c Š w Zet ‚ÆVzèÆÈÃVâ ¨ Zž å @ YH

]! Åe g/x * ñZ' TÀ` WX å @ Y Œ7„ y¨ ZÃy ¨ ZX @ Y c Š™O™ Zz±~

Å{)z Ä gÔÃÔŸg 0 ÔìX ðƒ qzÑ„Ð xzg6 gî~Š ã Ì{z Ôì CY Å

X ;g ¸x »ÕgzZˆ W> Ø • á Š ! „zQˆÆkZX NƒqzÑЕz²˜Z

Ôt Z²X å# Ö Óx ¸ »«z tægzZ\g- J ‰ Ü z kZ Ô¶„gƒ ì‡{” ZgÄÜZ 

Ïg Ã~ ä¯ xÝÃVâ ¨ ZgzZƒ ÔÕX ¶ì‡žÏg Ã~ V¸´Æ ¨Z VzgzZ y Zk  Z òzgX¸„  6 >WvßÆVŒž åÚ ZsÜt• Û X ¶\zg ZuzŠ »žòzg Ìž

(VâzŠ X ‰ì‡•• á Š ! (VâzŠ X å 6„ q Z # Ö Ói§pX Ïg 0 t gzZ¸ ð| VñÝX å7g¦ðà » t £ã¨ ZX ¶# Ö ÓÅVâ ¨ Z6Vâ ¨ ZX å ~g Y 0z Õh ”

Ôg ZŠZ X ¶„g : ~ _ Å Õ+ ¨ Z X å @ Y H u| F ÌÐ Vzgâ Y ÂB‚Æ $ X 7„¸Â2Z ¸gzZwßZÔ] ªÜ Z

Å `gμ X¸ „  6" vß¼ ~ uX åuœ  % »T¶‰ Ü ¤~Šq Z b§ÏZ

Æ VßVÐX å » VßÏgÃgzZ òzgŽ å# Ö Ói§„z Ì» y Z1X¸ D™ Y7

X ‰„g W¬•• á Š ! ±gŠ ±(VÐX å 6q Z ã½x  Zg ‚ ¹! 1¸ Z< Ø Zè VÅÑk0 ÆyZX ‰Ð¤@¬~(Å *Š VÐtŠŽ z! ÆkZ å7g¦ðà »] Zz)

êt ~# Ö ÓgzŠÆ& ñ œ–1Z]|ŠŽz! ÆkZX ¶Yß (+F ] h X ¶` Z¯Z Å Peninsula [² ú{k b Ž y›{z X ÏN Z”Ð V!¤yZ [ Zã¯y›ž Š H

gzZt Z²X ñZ”ÐVßÏg ÃgzZòzgB‚q Z {zÔ¸†7C Ù ! L¬gzZ¸Tg~


{”ZgÄÜ

36

Ç! ÞÏg Ã~á²ÁÌÐ w‚{gGX ‰ ÇHzŠ cä™úB‚q Z6 x• á

Ôy‚Zy  Ôy Zk  Z Ôt Z²y›X ‰Q™ YÐ u,uuÅžÏg ÃX Š c ŠÄg™•  ¹ ` WX 8 8  ¹{ŠŽñªX¸ ã Y J `» D™D™ ì ¨Z VzgzZ y j jZ

xñ Z™/ôžì˜Z » õg@ t X¸ ñƒ y›~gzŠÆ xñ Z™/ô{z Ô•„ y›Ž ~

u»žÏgÃ

y›J  ` WaÏZX åŠ c Š uzgÐäYÐWÐ8  ¹ÃVŽ ¯y›Ì~gzŠÆ Z J q 8  ¹p Š c Š uzg ÃVŽ ¯y›? V;z X ÃY 7ÐWÐ 8  ¹ã ¯

tX 8  ¹QgzZ ¨ZVzÔyj jZÔyZk ZÐt Z²Ôt Z²ÂìÐÜæXì Ûy › Þ ãZk  Z ~g7 ä Vâ ›Âs§q Zžìt ]! Å]ªXì ‘´ »Vâ ›ƒ 

m»Tžòzg s§~uzŠgzZaá ä Vâ ›"ß! fx ÓÆuÔc Š• òzg ä Vâ ›Ôåz » žòzg Ìi• Û Z à Ñx ÓÔåÐ ^gzZ ¦Ôya Ôx • á

{gk0 Æžòzg‘´»ègzZÅF {ŠŽñsÜXaẴx ÓtÌО

wJxsZ] ZgVÂZgäVÍßƺ´x Ó<<ÆVâ ›ž ðƒt] ! 0Z]ªX Š  -Ê 4E CG NŠ™ VZuÌ` WX 1™ Æ{”ZgÄÜvßÆ VŒ X • y›Ì[ Z º´t õJ/G 6X º´ {zž åt @ ƒ ?¶Hzz Å äƒ Vâ ›Æ yZ X¸ ñƒ y›„ ~gzŠ


37

{”ZgÄÜ

@ ƒH7wJ< Ø èìc Ïg0 Ôð|äVÍßÆV;zÔ å@ ƒ HïäVEZk  ZgzZVñzg

ä ~Š ! Wò £ ÅV;z Âã V;z y›Z  pX¸ Tg ì‡? < Ø Zè LZ vß {z X å \WÔì C™ï6 \ Wx ¸Žžìt Â@ ƒX c Š™ qzÑ * ™wJxsZ™hg< Ø ZèLZ LZ X •  qzÑØZ' × q ’aÆ w”Æ ~Š Zi W\WXì CYƒ ]ÐÐ kZÃ

ÆM%Z {zÉ ¹7h æ Wlpà ` ¯O%ZÆ™wJá|ä VÍß ` W~ y j jZ

ØZ' × s ÜÆV¸à Zz ä™ïXì @ ƒ „ (Z(C Ù ~ *ŠX •ìg™ØZ' × sÜ

+Š LZÔx  LZ7ZÔ• Dƒìg {g V;zÐ V- œŽ Ôvßò £èYXì CY Å

Cƒ4ZŠ ÌV˜ ã¯y›ž•Ù Šë~gzŠÆ{” ZgÄÜpXì Cƒ›Ð

* ™wJÃ] c ZzggzZg ZŠZ Ô< Ø è Æ x ¸à Zz ä™Ýq ì6\ WLZ vßÆ V;zÔ• X •ïŠ™qzÑ

Ô¶e %W{z6gî~Š ã X ¶6‰ Ü ¤ ÙçgzZ ~jŠ ã Åžòzgžì ¬Št ä ë

ÅyZŠŽ z! Æ äƒ < Ø è X åÌB‚Æ žìgzZ ãZk  Znç¸X ¶# Ö Ó: Óª  {”ZgÄÜ@' Z  ÆkZX ¶Š ã ãqzg ðÃÅyZ „: Ô¶7Š ã ¹Ü ZgzZ Cc ÃðÃ

Cc ÃgzZ ãqzg sÜ{z X ~j: Ô ¶‰ Ü ¤ Ùç: k0 Æ Vâ › Âðƒ qzÑ Å

Ø {zž @ 5ÜæÉq Z CZ ä {• á Š ! òzg~gzŠÆ/ ñ ]|X ðƒ qzÑ A  6VzŠ ã  VÍß Â àÜæÉ{zX •ìg Y- D™ï6*Š ~g7 Ž • vßyÃtž ñWÆ™

÷Z}g øÉ @ ƒ7{• á Š ! ðà Zg øž ¹äÜæ I Z ?ì V¹{• á Š ! Zg vž HÄc gŠÐ

»yZž Y7äkZë @ X ¶ÁyZª]! à ZzÝ>Z÷ZtaÆÉkZX •DƒÝ>Z

É{zX »yZì y ‚ N gq ZB‚Æ~tKXì 7ðÃûž ¹äVÍß ?ì V¹û ÐyZÌZ\Wž c Š[ZŽ äVÍß ?VƒYïV¹ÃyZ~ž Y7äkZX ZƒyZªh ' ×

ñƒ‰ y Šgä&  ðe. zZ{zÝ ñ >Z÷ZXì Š ƒË. zZq Z »w ÓZš  XM ï7 à™ ì*Š ~g7äVM•vß{ztXì ;gƒHƒ  tž ˆƒ~g ¤cŠ6 ÉkZX •


38

{”ZgÄÜ

XŠ ` yŠgÉ{zXì Š Špä&  ðe . zZ »wÓZš  ž{Š ‚ Ú ZÝ>Z÷Z »yZgzZì

Ð/ ñ ]|É{z X • ìgÎñÎ fB‚Æ |  gŠ q Z/ ñ ]|Ý>Z÷Zž ¬Š ÏZ Ô• D™Õ{• á Š ! }g ø X • DÎÐ yjZ åE<XÅ• D™s »Z \ W !/ ñ L L Îì

X óì ó Lgsp »äY- yY7Z Ì~ÏŠŽñÅV‘3gZD Ùa

ÁФ ~(~(ʼn Ü z kZgzZ å Hx ÂÙçz Ï( »‰ Ü z kZž• ïŠ C„Špp ÖZt

~ „Z' uÅ6 ñ z0-{]|Z  ì§ZzgzZq Z b§ÏZX ‰„g^•ÆVñÂ

Z ~ ` ¯y›ä V7Š ÂK ç 6ž ãZk q Z gzZ òzgB‚ q Z ä ` ¯y › ` ¯y›yŠ Fä kÎY kZX ñW™á ]â ¥0Ð ` ¯y›{zž @ 5kÎY

X @Š7}` ¯+Z~*Š ä~ž c CÃ{• á Š ! LZäkZ™ Y :ZzX}g Z ¦  B‚Æ

ðÃÐ *Š ‰ Ü zÆ ]Zg Ãy Zž • ,Z vßt X • @WÆ yŠ gzZ < Ø ZgÆ ] Zg vßt

 ~ VzKt X • g Ç Ì6gzZ sX • D™]Š „]Zg ~g‚ ~g ‚X @ á ƒ 7g »zu c Y ¯gzZ ðÃgŠ · 6yZ ~ *Š‰žg Z ði4X• á ,Z ÂdŠ ~ yŠ ¤ ZgzZ X • < Ø Zg áZz X ¶@Š 7J  ` WäëqtX 7„ƒg Z ði4X• á X ¶CY ~Š ; ~Š ! z „ nV ;z ‰C™ ì º´ ã¯Z '  ~ *Š ¬ Ð kZ

*Š ÂÝbÆkZX å @ ™ c ¯gfÆV- 7 Å{zÂc Wy{5 ä X å @ Y Zhg7{0  iÃVâ ¨ Z V;z y›Ìq ZX c Š™ %f~ ‹ q Z ä kZÃ~Š ! WÅÄÑ{gG ÅŠ Z• X •g•~

»kZÐÃÅV-k  $шÆkZgzZX Š ƒwÑÐypÆVâ ›ã0 »¤ŠX X: {0  i XŠ ƒ {(8 g

ÂH ìpÑkYZš  äVrZZ  Ô¸D™ÏÒúÅ *Š ð|~g7žŽQ* °

ÃV”Šßñâ~ /KX Š VJ VZ Æ Vzh˜Æ yZ yp » Vâ ›ž Hx ¬ OÚ Z

äðgñð|]uZztX¸D YbŠ wÅuÆyZgzZ @ Y Zg â6Vzg Z- Š™ñÐ VùN


39

{”ZgÄÜ

VŽ ¯ °Q*X • K y Ò

X¸ Dƒ elite troop s Æ

ìg ±k  6x * Æ< Ø è{zp¤ Z :ž åݬt »]ªÜ Z Åy Z1¸

~g ‚X »V”: ÔD™p Ò»VÂgú ~g »$ Ô Ã  [ ZÑ ] Zg ~g ‚

X å {ì » y Z * ™g â ^ßX D™

gZŠ™ »yZ ‰CY(Ë~ *ŠZ  ã¯y›ÅgzŠÆ{”ZgÄÜ~« £ÆkZ

Ž ä VrZ Š 5y *zy Z  7Zž• F  Ðá ZjÆÌ ò ‡0·ëX å @ ƒ àV

3gƯCgñÅyZ {zžñƒ W OãZÐyZzyX å\ WwVKZ {zÔ Hì‡s »Zzw° Ì<Ã{zž‰ƒ7] ªÜZ âZ~y¨ Zx ¬ËX •@ - ŠÉ 7y¨ Z ðÃtž D™

"ÅyZXÇgø zŠ6VzuÆVÂgúzyž}™]³âZ Åx ¸b <ŠŽz! ÆkZgzZƒ

tg ZŠ™»yZÔ¸g Ñ‚(ÆVâ ›~Vl°Ž ! ò - Z+-Zb &yÎX}™: äw

'™„  ZpgŠÐyZ ñOÅìà ` ¯KZ'gúð|ÂDY ˤ ZaÆVÇ|ž å 4E C+G žì Š c C …X M ™7x »t B` gzZ {• á Š ! }g ø X õJ/G Š&  ðe …a }g øž DzgÐ Vî²W! ò -Z+-Z b &y ÎX Ç}Š™x »t{zžì ( Ú Zg Ñ‚( »Vâ › ?‰]ªÜZ´Ãt?ågZŠ™ ¨ ÃtX ‰ƒËaÆVÂgúð|ž¸

yâ‚zu" ‰ Ü z kZ Ô‰ŠŽñФ ~(&~ *Š ‰ Ü z Tžì ÁyZªX]! t ì ¨Z Vz Zg7 y›X Ž Y Ð u,uu Å •òsZ s§q Z gzZ `Z y › x• á Zg7 gzZã J VzuuÅžòzg y›s§~uzŠ Xã Y J `» D™D™

ì Ìi• Û Z à Ñ Zg7 ä Vâ ›X ‰ - _(ÐWJ g«D™ D™ ì ¦gzZ X å¹ÌÄg•q Zäw ò D Z6 kZX 1™


{”ZgÄÜ

40

ä ë } hg: Ì c gŠ Ô“  Š “ Š ä ë } h˜ ØŠ ZhzŠ ~ ] ¬d •~(âZä *Š¬ÐkZž¶_’âZd d •y›J ÄÜgzŠÆZ ñ ]| gzZ CYƒy›~Š ! W‚ÎÅV; zÔíD h Ç} }ÆìV˜V˜y›X ¶@Š:

ò £¤ Z X å Zƒ ì ~ gzŠ Æ {”Zg ÄÜC ^g ; ›XvZ Y • á â Xì y›J  `W

LZ {g ! zŠ vß {z Ô¶7~g6ðÃ7Z Â~ˆ Â@ ƒŠ Hy›6gziÆg ZŒÃV- Š ! W

gziÆg ZŒÃËž Q7à V+Z Ìq Z…~õg @ òsZ1X¸M ^ß6 Ø ZèLZ <

X 7Ð kÜZx ZúÔ• ðZ”Ð ž ãZk  ZgzZ òzg • ðZ”,g ZŒXƒ Š Hy›6

äw" Å]gúËÔIð°7£Ô‰ L »7|  gŠ}ÔŠ H7ÈÃ1Ë}

?ì QwV+ZgzZðÃ}~*Š HX ˆÅ7

` ¯y›Ô• ïŠ ¬Ã c gŠ m ñ ‡z ! Z0Ä]|ž åݬt »+  qzg Å ` ¯y›kZ

9t ™NŠ©t ` ¯ ãZk ZX @ à7y vðÃÃ+ @WyZ c gŠgzZì CYƒ 4ZŠ ~ c gŠ  ž åݬt »g ZŠZ ¹Ü ZX ‰ W- Š ‰ W- Š ª ó ó Uæ W-Š UæW- Š Lž Z L ì Cƒ ~9v¸

{zgzZ ( ¸K ¦~ V-œä VrZŽ )ˆÆìñƒ qzÑ Â äZ •  Æž ã Zk  Z

Z q q ZŽ ì ` ¯´Ãtž‰ {g yZª/ ñ ]| ‰ ñÑ ~tK™Š Ñ6VŠzZ äZ • 

{z ä / ñ ]|X Cƒ 7[ Zy +  Å ËXì „g Z™ ¦™Ñ ëgŠgzZ Cñq Z q Z Ô°ÑZ

Ñ1gzZ Zƒ¢q~# Ö } Å/ ñ ]|™ Ö {n„ 3{zX 5šÃ„3q Zá Zz äÑäZ •  ² 4E CG# x * „: ÔÇ õJ/G Ö g66ä3Š {n=1Š WY~ ÂVCÐ\ ñ Wž 嬻\W !÷Zž X 7aÆ\ ñ WXì HaÆ[g LZÔì H̼Ž ä~èYX6 äC

DYŠpä&  ðe. zZ {@ »w ÓZš  ž åt wq »Ý ñ >Z÷ZX åg ZŠ™ »V‘3y›t

VÇ|̧Zz ]g @ {zÐá ZjkZ ‰ ä™ ìpÑkYZš Z / ñ ]|X¸


41

{”ZgÄÜ

kYZ š  ~ª  q kZ Ý ñ >Z÷Zž ¬Š ä VÇ|Z  Xì `gŠ ~ V1 KZ Å

ÆVâ ›ð| • wa Šp{zgzZì g ZÎ6. zZxÝ »yZž• Dƒ 4ZŠ ~ pÑ

å–t ~ V1ÂklÅyZž Htt äVÇ|X ‰ {gyZª™NŠÃg ZŠ™kZÆ{ • á Š ! ñ ]|X ǃ 4ZŠ ~ kYZš /  Ð y• á ÏZ {z Ô Ç}™ ìpÑkYZ š  ¿Žž

~ e ! c Kg•ðÃB‚ÆyZgzZ•D™ð^ »J ¦Ð ¶æ {Z_ÆxÝLZ •

ë {”ZgÄÜÃTì Y™7wVÅ# Ö Ó+Z ðÃ~ ] Ñ» HX Dƒ 7i eg Ç

vß ?ì @ ƒ nZ‹Z VYÃVÍß Âce * ƒ Ç* x Ât VŒž• ët ëZ  ` W ?•

Ð {”ZgÄÜpåì‡~ VßìgzZ ãZk ZÔòzgŽ •D™wJ ÂÃx ÂÆÕkZ Xì ~x ÂÏZb #Å+ ¨ ZèÑqXì Ç yYÅyZ


{”ZgÄÜ

42

%WgzZe e g/h ] 

yg e â ëžì 4 relevant¹t Ô,™]! Åx ÂÆ {”Zg ÄÜ랬 Ð kZ H Å 4 5 1G7 ~g øèY,™]! Åe %WgzZe g/ X •D Y ñJ 7x ÂzŠ ¸ ~b‚ ÿ¹G Åy¨ Ze g/gzZceãƒe g/~« £Ædictator shipžì @ Y ¹tÃ\ W

7t vß²Xì Š c Š ¯ Ãe g/ Z} »gzŠh ] Æ ` W !v! fÍXì ZzZæ »VÏx Ó ~Š Zi W?&žì ¹~}g ! Æe g/ä w ò D Z)´®gzZ…xÆgzŠ kZž B ‚eternitygzZ equalityÔlibertyÔgÖ Z~Š Zi W~ËnZžƒìg™~6 ï{zÅ

`@ g â Vî 0 Žì - Š »Š Zë ZzÕ~ÝZe g/{zÔ ¨YƒŠ Zi Wg3gŠ â ðÃC Ù gzZ ÏñYƒ äëÃVGyZ ` WX D™7ÑÂÔ•D™ k ÃVÍß~Tì # Ö Óx Â{zt Xì ;g W

XÃe %WgzZe g/ªXì * hÂ

~åg 0 ~ ÖZ }X • Õ  ZÌÅ e g/ ÂBŠ # Ö Óx  \W¤ Z ` W

Z {z´n Z gzZ ì Zƒ 3g ÌÃ> q Ø • á Š ! Z Ð j§¯# ä VrZ Xì e q g/

Cg Zœ~M%Z b§ÏZXì @ Y c ÑWZk  izÆ™[NZV˜ ì ð¯e g/~åg0 Xì 7g¦ðà »7e g/~åg 0 ~M%ZXì @ Y H[NZ »gœXì e g/


43

{”ZgÄÜ

XìðÂ]! t X •$ Ë ƒÕ  ZÌÅe g/Z åE<XÅ Tì Š 3g¿(Zq Z Ì~ yZk  ZX •Dƒ$Z ÌV;zXì e g/Ì~y Zk  Z è% A vßt ? ]! NZÆ yZk  Z Xì mZe ^zz Xì © z~ $Z o Zg7 •Æ

Xì 7e g/V;zc ñƒ7$Zs ËV;zž ¹7äËL1•g D™nZ‹Z

]! ZX •Õ q  ZÅe g/ªX •ë „ e g/É ë 7’  ðeÃy Zk  Z 4G 5µx  Ï( » e 5F g/žÙ ^âgzZ ÌV˜ ~ *Š Xì ¸ {Š c i~ # Ö Óx  ïHiÒH 4G 5µ 5F ^ñ6V;zÃ’  ðe²• D™^ñz6Ãe g/t 6V; zì # Ö Óx  ïHiÒH }ŠX ,™^âzzmZ Zg fX •ñƒÇgwe â î ) ZêñäVrZV˜•D™ 45Å 1H G 7 CY ð0 •• á Š ! ~CgzZ[²~Š:XÐ,™™f~ˆë »> Ø • á Š ! ªw e â ÿ¹G X •D™] ! Åe %WgzZe g/ëw ÒZ°X •

Za È) Ï(ÎzŠ VŒÂì y Î 0 Zž•D î• ¤ á Ót {z~ # Ö Óx ÂÆe g/ kZ • s Ze™ÑÐC Ù ! • D™ÍÑÃ]c Ã! f{z Z  ~o‰yÎ 0 X ,Š™

©DÔã—Ôð‡´ X @ ƒ 7ä hZ s  ðÃ6yZ X • D ¯ È) Ï( Å nF~

X ,Š™ 0 '~×$ yÃîq Z™ Z™ZggzZ N ¯ ®  ) Ï( \W6Š ã è%T]¾

< ~ggzZ•™_e X • È) ~(zŠ '~M%Z žì Zƒ Ht ä VrZ~ [f

VâzŠ y Z\W¤ ZXì CƒÐ ~ Ö Æ VñÂ4Z {zì Cƒ pgzZ $ZŽ gzZX {)z

s7& Z f g7g »úÆVkg0 VâzŠ yZž Ç- Ø Ã\ W ÂBŠ™ YúÆVkg0 Xì „gƒ ðZ±h ”~ :WÅyZžì @ WtÃÃ\WX • i, ã=X • i] LZ ÷) 

LXz Lì „g W~g ZM Z ~g I LX • ìg YK «£ Ôì ;gY 1z~ $Z

<gzZøs7& Zf g7g »„z~ÝZX <~g L•ìgw e# Ö Ó•™_e

@ ƒ ;g™ÃwzNËZ6Ï(}g7kZ „zì ;g™wzNÃ}Ñ ç}g7ÆyZžŽø


44

{”ZgÄÜ

4G 5µXì 5F }Š… ~ ÄkZ èY • D™ ^g7 {Š c i a kZ Ãx  Ï( kZ ïHiÒH

gz0 gzZ Z(Ð ƒ  » *Š Xì @ ƒy‚ W¹ * ™sp³»$ZgzZ * ™ manipulate™ E H $ 45µÌc 4G 5µXì 7c 5F G F z… zk0 Æ ø4hñXì k0 Æ ïHiÒH gzZ•*‡6 c zïHiÒ5H ä™ promote ÃÄ• ™_e LZ vßt ÂX • D™^g7Ãe g/Š .x * ~ *Š weapon of mass

žŽ • D™w EZ » c zc ä™spËZ6$ZgzZ c

Ô• s1 ^Ñ 6c z vß t c ~i ‚ ‚f Å Vâ ¨ Z Xì d e c e p t i o n

žì ¸ w ¾ Z(Ð ƒ  » civilization y7z kZ X • D ; disinformation ¹ Å yZt X Y™7ðÃgzZ)g fÆ c zÔ• D™sp‚f Æ VÍßt b§T

gzZ Ô8 pZ} ZÆ yZXì CY ÅÚ Zz +' 6gîi6R@¬Xì cababilityg !¤

Ã{(gzZ]ZgÃyŠtN Î{i Z0 Z »‰ Ü ¤ÅyZX •C™WOÃVâ ¨ Z[g Zq Z: Zizg8 } Z

CƒÏg ZzWq Z~Ä• ™_e}g ‚kZXì C™¢6 y Z*ŠgzZ•M 3Š™ ¯C

ì Cƒ ÅVŠYå e ÒZ ó óD™7ÑÂÔ•D™ k ÃVzÈL L~ p ÖZÆw ò D Z Xì Áå vß‘ñ 7gzZg ZfXƒ: VY „ {Ñç »M%Z {zì e X ~}Ñç ÌË

~g²gzZ ~ÎZ6 X σ „ ~hð{zÔBNŠŠ Z®Å PHD's~}ÑçÌËX •Dƒ

‘ñ7Ô•D Y 0Z6zZ~}Ñ ç\W‰‰b§ÏZX •Dƒ {Š c ivß6wC

yÎ 0 Xì @ ƒ~ Vzhz™ÔVÅÑå ~Š ! WxWgzZ X • D Y Dƒ Ávß(  gzZ E I 4&ƒ È) Kg Kg6VzŠ ã ÅxæEÎhG  gzZ ã—6VŒ X³á wV„ Å}Ñç‰

ÐC Ù ! ž Cƒ7w@ 7õ YðÃÅ] ! kZXì @ ƒ cÎgzW Z6V¸´ Lg »X•Ì M%ZÔLZu ZÔ]g ¸Ž •+Z~o}g øÈ)Ï(VpXì „g W8 -ÅyZ

]! Åä ¯ y j J ðÃXì * h Ây Î 0 Z ¤Z »yZgzZ• „gá 8 -Ð {)z kzg c

ÃV7Š}g øe g/tªXì ;g ¯÷Šð•ðÃÔì ;g Zg™Š Zi Wyñ•ðÃÔì ;g™

Ï( „: Ô7„ AccontablityðÃÅyZ+( Z  ~ wjâ ,ZXì C™^Î{Š c i


{”ZgÄÜ

45

Ń  X Dƒ 7 internal elections~ ®  ) Ï( ÌËÅ yÎ 0 X Å Vo) dynasty ž¸ D™ ‹Ð á ZjÆ VR• á Š ! ë¬ X • Dyansties 6 gîiƒ 

Ï( Š .x * yZ Xì ottoman dynasty Xì abbasid dynasty Xì umayyad

»Kg 0 Á ÂñY c Š w ïÃÄy¤ Z Ð Kg 0 ÁX • dynasty Ìg0 ZÆ Vkg0 X ÏñYƒ »( y) >›Â,Š wïÃyZ0 { pÑÐ ~ ( y) >›X ÏñYƒ

{g „ »ðŠgzZÏpe »e g/X • dynastyÄÉ 7È) Ï(t ~ VsÇ

kZXì Yá(ÅVâ ZxyZ™JZÐnðÃ: • Dƒ] ! NZ~ Kg 0 : Xì Š  Ôì @ ƒ * WB‚ÆaΊ Zi WÿT •D¯ È) Ï(Z\ W²~ö}g ‚

ÃVo) Ï(yZvߎ Xá: Zg – » S¨Ü®  ) Ï( {zžJ Z  ÔY7„ W{z Š Zi WË{z • D™8 -ÅyZ Ô• D™wzN

Ï(èY ïŠ 7„ äW6 zZÿáZz„gzZ aÎ

gî Cc ÃX • ®zNÔ• manupulated È)

à X • } ¤Z LZ Æ yZ gzZ • ðƒ •6 X • D™ wzN i]F é5.G'Z s7& Z ÷) f g7g » ó óKg 0 =L LKg 0 ~Š~ÖZ äá2 `g Y

4môZ ÂÐ ^Ž ì òŠ W (Z {z X ð¯ Ð x * Æ á2`g Y

[ NZ {zÐ V˜IeZXì y ›Ðg0 Z1ì

ãÎ 0 gzZ ã*zy Ô7Š@ }g ‚ÌV;zì @ ±

ì @ ™]! ™Áì òŠ WZ_s ™Xì @ Yƒ ÌÉ8 *Z {zÐ V ;zX • Tgy › Kg 0 µ Z KZ ä kZX » Kg 0 z :ì » Kg 0 ~g I{z: Xì êŠÄg™²Š ZÃÄ}g7 gzZ

yßžŠŽz! Æ]! kZX •ïŠ äWt ‚: •ï Š% 1:Ã}g œkZpXì ð¯ Xì o¢°»IeZ~


{”ZgÄÜ

46

ã=Æ ‰ Ü z ä kZ Xì w 0 yzg ~ M%Z b§ ÏZ ¹ä kZX H ½Ã]F é5.G'Z s7& Z f g7g »gzZÄ< M%ZXce* ƒ^e WeZXì 2 ™Jzg m gwg 8ž

X H ½ÃÄ< äkZXce * Y6 eg œ®Í:ZzÃ

{zèÑq Š c Š™T ¸ „Ð c z*7}jZžìzz ¸ w0 yzg

*Š 9gzZ~ yÎ 0 ŠŽz! nZ1å Z96«£Æâ ! zZ • 6gîåÐ c zjZX å ‹7„ x * eZ ä Ë~ X åŠ c Š™^î W

No two

ì @ Y ¹ì Cƒ gz¢e g/t Ãì ÂBŠ õg @ Åe g/ \ W¤ Z

~(Ð kZ X '™ 7k  ~ :WL'g/ zŠ ª domocracies go to war

ÂÚ Z Ôì H B ä e g/ 0z ÕÔ# Ö ª Î~ *Š X $ Ë 7„ƒ ðÃgzZ ~ *Š ]ÃZy  wVmZ ÔHäM%ZgzZÖ Z 0zÕŽ ~xk  ~uzŠgzZ «X H7Ìä y{5 ä

ä ã½J [ Z³ÐˆÆ xk  ~uzŠ X c Z¤ „ ä +™_e/ VZ6*Š X Q7

}Ô)g fÆVl}ÔÆZz™ 0 µ}X •` Y}g @ ' Z^vÆ]ñy¨ Z hz™

Ž ÔM%Z•}g Zz%ÃVÍßt)g fÆJ®gzgzZpZ *Z ðW}ÔÆ™wzNðae ¯ ~g77ZžìtÈ »+™_e ªXìt„ Z ¤Z~~œ,å Z eZXì +™_e

Æ|ŠzŠ Âë•ë™ J hzZgŠ eCÃ\WLZXì Š ïáÑ»ä™~†g ¸zO~*Š X •ñƒ| Š

µ H4G 5ž î ) ZVâzŠ6 gî~Š ã •ñƒ} 96Š ã Åx4 ñgzZxæEÎ5F Ž’  ðegzZe g/

Vì%WvŠgzZ kzgXì q Z YgzZ »VâzŠX •g î ã=„zúÆ VâzŠgzZ •²e â

c ƒ~Y ¨Z ‰z Ôƒ~\g- ¹æ{zì e Ôð;~Š ! z „nÔ c ' î0z ÕA~ *Š ä


47

{”ZgÄÜ

4G 5µÕ„ Ú Z Ôƒ ~ y j 5F BV { i @ mZ yj jZgzZ t Z²X c ; Ìä e g/ ïHiÒH jZ

„gÆ™ Za ~ V-R g§ k] Zz ii Zt ä VÍßyZXì ;gƒ {nÐ ii Zi• Û Z Zg7 X •

tèa X ‰¢ ÌV× ZzŠ Å9zg Vzhz™gzZ å * ™ÁÃ~Š ! WÅi• Û Z ä VrZèYK

• D™wzN 5â g Zz} (} (Ãgç± âg à ÅyZXì @ ™ Za \g- sÜV× ZzŠ ÅVzhc} QvßV˜ž•ìg™|  z• Û VñZŠQN ZzŠ KZ~i• Û Zvßt [Z Z åE<XÅ *Š Ô* ™wzNðaÅVÇZzŠ Ô* ™wzNðae ¯ªÕZg ‚tgzZX •ìg%Ð ii Z b§ $ ™_e yg e â Å·Wt Ô* ™ 0 '(~ N W™p ÖZ {zÆ w ò D ZÃ\W[ZX • „g™çElG

ÃVÍß ?Xì ;g W`@ g â Vî 0 Žì - Š »Š Zë ZzÕ{zÔƒB~6 ïÅ ~Š Zi W?ÃTžÐ Ѓ  »äh ÂÃyÎ 0 {z´nZX H ǃB‚}g v6x * Æ+™_ež• 7x¥ ëXƒ: [ïZ ðÃ~ Te g/ +Z X ñY ðÑ e g/ VŒžìti§y‚ W

˜ƒ  Xì Hko~(Ð ƒ  Åx ÂrZ°gzZ ÙçÏ(}g øž• D CÃ\ W

C™yÒôzŠt X 63gzZ 62çg W•ôzŠ~ M WkZX z™Ç* M W»Y 1973ž•

•D ÎÌI]Ze »vË\WX •M YvßÐyÃyÃ~Ÿg 0 ÅyÎ 0 ž•

nç »ä` o Ât Xì @ ƒi§q Z »x »C Ù X • DÎÆ™-zÚZ »VÍßJ‚Ôk•

}g ø Ô Ç ¶gœgzZ WZk  iz ÔÏñ0 úŸ»ÔÐFY ZgizXì @ ƒ {¤¹žŽì

6]c F ÃÆxs Z63gzZ 62çg WX ¿gxeizq Z mZäVrZÔc ¯M WäVM} (

õ0 X •t _ ZÑ{zXì @ F Z Zg76_ ZÑyZŽì YY¿„z~Ÿg0 ÅyÎ 0 ž• 2Œ Û Ð VËÔƒ @ 3: x ZwÔƒ @ ™x Z•Z » {)z > 2iÔ e Ô{izgÔi úÔ©ÝÔƒ ~i ú»‰ Ü z Vñ»«Ôu 0 * Ï0  i ÅkZÔƒ‚ g¢6 bÃÆxsZgzZy Î 0 Ôƒ@ Zz™: s ç™á

Xì Zƒc Š criteriat ~ 63gzZ 62 çg WXƒsÔƒy›Z_s ™Xƒ „g:_C~

g/~ yÎ 0 e X • T e * ™Ç* ÃM WòsZëž•D 3Ìn6] ! kZ vßt

Ìz$ZX Vƒ: „ŠŽñ{z‰•ï Š™}6,Zà 63 gzZ 62 çg W1ce ãƒ


48

{”ZgÄÜ

7]! ?kZ Kg 0 ðÃX @ ™7½ðÃX rZe 7{ óÌ^gÃ*4Xì ꊙi Z0 ZÃÃyZ yZ \ W¤ Z6Xž• Æ,Z ~ V¦Z ~g ø } Z 8 * ZgzZ} Z +Z * Z‚ 99 X C™

ÅVzy CZf {z´Æ VE~g »uÅyZXÐ N YƒC Ù ! }g ‚{z Â,Š™t :Z »<g W

ZPX • D 3x Zwƒ q  Xì x ¬~g »$ ÔðZ' Ô * iXì Cƒ „g^[ ZÑ~ ]â½

VŠ 0  iX • Dƒ ñZz™s çä Xã½Ì2 Œ Û Ð VËX fƒ a Ž fƒ „ ðÃX • Dƒ Ì„  6踧 –? äÎXì @ ƒ x Zwtig X • Cƒ u0 * Å yZ

6tÃÆyÎ 0 Xì ;g ¯ ÷Šð•ðÃXì ;g ¯ {Z éJ6ðÃXì ;g™µ Zy ñ•

»]g ¸žŽ ~Z 15 äîrÆyñ•¬w ‚Pžìt w qX n g7„¢

Z}yŠÆ ~Z 14 Z  w ‚ÔX c Š™y´ Z »”~ yñ•6µñkZì ~Š Zi Wx-

™JZ „Ð ÀñOÆäZØZ}gzZ 1w Ze {gzŠ »wŠÃŠpäVrZ ÂðW~g ! ÅäZØ kZ)Zg etäVrZ ?H Zƒž Y77äËX ‰ W:Zz{g ! zŠ ˆƒ»ÀZ  X‰-

X} 7 * ZØ: Z}»yÎ 0 yŠÆ~Z 14Ã y ž Z Ha

X @ Y H7ðöZ Ã 63 gzZ 62 çg Wža kZ ?• D Y Vù ~ V¦Z vß,Z

Ü z kZX D™7„ t : Z „ »<g WyZÆ M W\ W¤ ‰ Zì e Z• Û „e g/ ÅyÎ 0

(Ô ssÜ•Æ63gzZ 62çg WX •g ƒ  È) IèÔc zÔÈ) Ï(ƒ  Ê E 24)Gg 0 .H  X D F Z Z7}g74 çG F {Š c i6g £kZgzZX •M W~Ÿg 0 „vß Ô™gzZ

t XÐFz »Ÿ»XÐFY Zgizv߸ÐW ÂÐCÃVÍß,Z~ Ÿg 0 \W

/Âì ÄìŽ ~ oˆ n ZX zŠ }Š …{zì ª zŠ wâ ÌAž• ë vß

wßZ {Š ‚q Z »R ÛX 7„uÅ~gz6! Û ZgzZB™Xì x¤ Œ  g Zi ! »g â ^ß~og lZ ÏZ X Ç ñWC Ù ! „Õ g Ç ÂÐ Cg0 Z Õ g Ǥ Z X garbage Out gzZ garbage InXì

Æ yÎ 0 Xì $ Ë Y Åy Z Åí„ A XÐ C~ Ÿg0 vß( \ WZ  b§

t :Z » 63 gzZ 62 çg W\ W¤ Zì $ Ë ò b§ÏZ sÜ]gßÅ ~4~ x  {ŠŽñ


{”ZgÄÜ

49

Q ÂÐ,™Ç* M W¹! ëž•ëgzZ •D™7¿6V <yZ\ W¤ ZpX ,™ ìg™ C½ga „y¨ Z¤ ZXì * `„ ä Vâ ¨ Z ÂÄèYXÙ # Ö µÂÅ ðYZ Ë

»XX •~k  B‚Æ~  wÎggzZvZŽ •ìg Ÿ~Ÿg 0 vß,ZgzZ\ W• kZvß, Z ÂÙ]Š ªÅVâ ›ž• 7. Þ ‡kZŽ Xì 7s ™z u0 g ZŠ™ CZf

?•M `~i Z0 Z4ùÃx Â

Å~  g—X c ãZxì @ ™7Ã\WLZ ðÃC Ù žìt ! Zy ~Š ã q Z Åe g/Q

}ÇkZŠpŽÐ,Š 7{Ç »y›Ã¿,ZËë !nÅvZžì x|»pÑg u D±aÆ ]vßVŒ Xì s ÜÆ <  z yWŒ Û „ÄZg ‚t Z åE<XÅX Ç}™ÔÅ

îgzZ} Z +Z *ZžXì Cƒ „g Y Å ~g »tâuc“  D Î… 6$ZÔ•

s ÜÆ<  z yWŒ Û ¼ƒ  ~x ÂkZžìzz ¸XÐN ¾…{Š c ik FÐÏZ™0 ì „yâ ‡•t1X Yƒ7s ÜÆ<  zyWŒ Û x »ÌðÃVŒžì –~M WXì

Yƒxg dg ™{ YZÄt Â,Š™ðöZÃp ÖZÆ M WLZ \W¤ ZX @ ™7¿ðÃ?kZ {)zg ZŠ• Y Ô}k  ez x Ó~ ]gßÅ ä™ (ZèYXÐ ,™7(Z vßt pXì

X åc â• Û ä{ • á @ ! ! XÐN YƒŽC Ù ! пÆ$Z

G VG é5Ÿ-Ê VÂZ Z& e G éG 54´ : Z& e

V! Â

VÂZ

• ¼ 4´ éG 5G

ge

V! Â ¼

ge  ƒ

X '™7¼ ÁÂX @ ™7¼ yâ ‡Ô'™7¼ ]ªÜ ZZ  žì @ W (Z ìN Zª q

vßV˜ Ôƒ {Š c i¹ B™V˜ ~ wjâ ,ZXì @ Wx » {zgzZì @ 3Š x » CZ Z& e A 


50

{”ZgÄÜ

Ã]ZŠ ¢±c]ZŠ ¢ CZf LZ •ÔVƒ D™i Z0 ZÃÃ2Z¸iZ™ú1yY ÔVƒ ¬o X ¹7e g/6 V;zVƒD Î6 î ZŠ

]! NZ ~ yÎ 0¹æ 5ÅZ yZ 1X ‰ ñZz™ .nI½G à çEE

fX 1™ 0 ð; ä VZg ¸

¹æ}g7 Š¤ cŠ Æ 6! ]g ¸ X¸ ŠŽñ~ yÎ 0

ñÎ 9zg Vzhz™ V;z ä

‚ÎV;z ä 6! fž ¶zz ¸ X Y}Š ^zz s ÜÆ 6! fž ¶7] P` Å ËgzZ

ž¶9t aÆä™" U s ™u 0 Ã\ WLZ # Ö ÓÅyÎ 0 ! fX BÛ • E .2¢hZ ~• „áZz Y70$Z 2 ™Ð ƒ  Æ õg @ Åy Î 0 èÑqX¸ çJG Û $ZÆ Y70 ÅËgzZX c Š Z •Ã6! fÐ yÎ 0 ¹æ}g7 Æ™à0 JŠ6 äe} (ä]g ¸X¸

ãzÛžƒ: x¥t ÃËXƒ: „ [ïZ? V˜ ÂX Y™] ! s ÜÆ kZž ¶7w W  k * ¦ * Yƒ Za ] Ñq,Z? V;z Xì ;g™yà investmentXì „g WÐ V¹8 Xì @ Yƒ

@ ™^ι x »e g/Ã[fc ä;kªgzZ Åg * Z~ ´ ˜LggzZk  ¹F 5

ÅM WX • D ¯ È) Ï(X • D™ÆâZb X • D™wzN c z{zèYì

\W¤ Z ~ x Â, Z X • D W™á ÐWÃVÍß 2 ™gzZ }'Æ™}6ÃV <hZ

6e F %W~*Š s§~uzŠXì sŠ ZáÆÉŠpco {zÂÐ, ™ðöZÃe g/ +Z(¼ X • òâ » Z êñžŽ t ‚}gø BVÅ kzggzZ uX • ñƒ ¶ x  4G 5µŽ • Ìmðe 5F ì 7x4 ñVŒ X {)z C~ Z} Z- gzZ[²~Š:}X • ïHiÒH


{”ZgÄÜ

51

XÐ,™]! ~ˆëÐá ZjÆkZX ••• á Š ! 1 Ï( q Z x  Ï( Zg7 Ì6V;z • ˆ ð¯ t%WB‚Æ ]c Ãêñ6V˜ p

„z ÌúÆ yZp• C`Ãx ÂkZ úg 0 êñV;zX 7uZzŠ• Û ì C` ® ) H4G 5µŽ ì Ä< t• Û • ÝÌ{z ÂB‚ÆÄ~•â DÚZèYì úÆ xæEÎ5F µ H4G 5ž ì Ú ZsÜ  c „ g¼ƒ  •ÆÄêñgzZì ]i Y ZÅ K6Z6 ÇZ6 f ~xæEÎ5F

gzZy{5 ä Ì0zÕÆx4 ñXì „q ZÆZÅVâzŠ6gî~Š ã 1Xì C™wzN

Ì~ Y ¨Z wçX HLÃVâ jZÄÑ {gG ä kzg~ yj jZX • 7ÁÐ y{Ãh

Z - D î „ nÐ w‚ ÎzŠ ¸¦ 

~ äâ iÆógó Zi L L Â{zgX •ìg ì ƈ Æ yZgzZ šgzZ Þ6Z1 å VÍßVzhz™„~ kzgäVâZx 1X Zƒ 0zÕ¹ Ì~ uX Zg â Ã

š÷~Š Ñz --- Þ6siŽ

Ø eZ ~ c z D™ÕÌŽ vßt

Z V ;z Ái Z Á1X ïŠ ½ 7Ì q

Xì @ Yƒ t¾{ Ú » ~Š Zi W~Š ZÐZ ÅŠ Z• Û ZžÍì @ ƒ wzNwçq Z Xì @ ƒgz¢x Â

t |gŠXì @ Y c Šgâ Ãa kZ ÂñYƒ Za^ ZuzŠ~ yˤ Zžì ÕÚ Z Â~ u VzÑçêñyZX •D YáÆwïaÐ~yZ0 {X B7y¨ ZÃVâ ¨ Zvß & 4»G HG 45µ× W× Wvß {z [ ZXì @ 1H ÅxæEÎ5F ƒ »„  c g¼ ƒ  Xì 7+ ¨ Z ðà öйG 6~

X 7ÌQk‚ZÅ+  qzg~yZ1•ìg YÂs§

HG 45µx ÂVâzŠt ëX HB‚Æ*Š ¹! Ž äVrZX •aNŠ b§hZ ä*Šx4 ÝgzZxæEÎ5F Ð kZ Âì ÄYZ¹ e g/aÆ*Š kZž¾t ðÃ̈n ZX 1NŠ Ì{z ä


52

{”ZgÄÜ

ZgzZ Õ q  zŠ ÅÄ„q ZÝZgŠt Xì [ƒ {n„¬Âx4 ñX ǃ7ðÃgzZ I Y Z( X •x * zŠÆÄ„

yèZÇ{• á Š ! ~ yZ• 쇕• á Š ! Ž ~ ~ Z} Z- gzZ[²~Š:}V”¼Æ*Š 45µx ÂÙçä VÍßyZXì @ 5F G Y0yâ ‡„zì êŠÈ{• á Š ! Ž Xì @ ƒ ì Zƒ 3g ïHiÒH ݪx  Zg7 Q Âì Ý ª{• á Š ! ZpX • M ¤ ™]g ˆ~ kZ \ WXì Lg â ~• Ûª Ë{ • á Š ! žì @ ƒtX~ kZXì @ Yƒ YZx  Zg ‚Q Âì YZ { • á Š ! ZXì @ ¤ Yƒ

:gz YZ ÌÄŠ Wy¨ ZyYZXì @ ™{zì Cƒè%ÅkZŽ X @ ƒ7•Æyâ ‡ À& Š ~ [²~Š:‰Xì OzgñÌ@ ƒ x Ât XŠ ! 'ÄZg ‚  c Wy ¨ Z Z' {• á ž õ/GŸG ZJ q [ Z mW7~g ! Ìű~uzŠX •ìg ‘  yZxd Æ yZˆÆ m +Z†

ÄX Z'ðÃì @ Y Wy Zx YZ ðÃXì „g Cƒ v> Ø • á Š !  ð¸ }uzŠ Ð ð¸ J

` {Š c iÐ ƒ  ÄŽ ÂBŠ õg @ 㨠Z Åw‚g ZD Ù kŠ \W¤ ZpXì Lg ¸ „,z

Ái Z ÁŽì™f » ìP Ñ]|~<  zyWŒ Û ÂBŠ ~Ø eg kgXì „»VR• á Š ! {zì

Ì~ Medieval age gzZ J [ Z ³Ð ‰ Ü z kZ ì ]! Å ¬ w ‚g ZD Ù JW]‚

Concept »ÄÜp• ìg º yÎgzZ { • á Š ! Ì~ Vâ ›X •„g ¹•• á Š !

òZg~*ŠÄ&Žt1Ð,™]! ~ˆë~}g! n ZXì Z{Š c iЃ  yZ

úZ• Û Âe g/ X • D™ ]! Å 4 Z w ÒZ ° X > Ø • á Š ! gzZ e %WÔe g/ X • Ðw ‚g ZD Ù b •• á Š ! gzZ ðƒqzшÆxk  «e %WX ðƒqzшÆ[zZ

X •„g W¬

ä[ zZúZ• Û X åc WˆÆ[zZúZ• Û ÞzX •ë {• á Š ! Ý ªvßÃ^g 0 * 1Az

ˆ Æ kZ X ˆƒ > {z 1¿g Š ã Å e g/ ª fraternity, liberty, equality

Xì H^g 0 * 1AzX Š W:Zz{g ! zŠ^g 0 * 1


53

{”ZgÄÜ

ÃVÍß‘ñ7gzZWÐ ´ ˜x Ó~Z  ì 7gzŠ {Š c i‰ Ü z {zžVƒ @ ™y Z~L L

ÇÃVÍߎ σ # Ö ÓE uZz {zX óz™ì‡# Ö Óq Z F 6VßßZÆy WŒ Û gzZ óz™ ¦ X ó óÏn}Š Ùp

7ÉvßÐ ~ ~Š ! WxWxsZXì Ìxeiz ÅxsZ ¸ Ö ÓÊ Z• # Û Z +4yZXì @ ™[ NZ »VÍß+4É X @ ™

„:gzZ~ e %W: ì ~ e g/: wßZt Xì CY ~Š

xsZ ^g 0 * 1 Az Xì ~ ÄÜ sÜt X ~ > Ø • á Š ! wJxs Z ä kZh • á ž• ë Âvᬐ åd Œ Û Z(Ð

ã ä kZ X • D™?f ÐZ vßt a ÏZ X å 1™ Ì

h¤ ™ïB‚Æ yZgzZ ¸ K ì‡] ©RŒ Û Ð yÎ ½& Þz VzmôZX å Le * ™ì‡Š ŽZ õ• Û ›{zX å c ¯ øm GZ ~T 4G 5µÆ‰ 5F ñƒ‘~ Bonaparte et Islam[ Âp ÖZt X s ÜÆÄïHiÒH Ü z kZgzZ

:ì H~Genuine Islam[ÂKZ {• á eg * g ! `g Yb§ÏZX •

xsZ < Ø è {z Â5 µñ » ä™# Ö Ó6\g- gzZ6¤' ~ Vß‚Î{ÒWÃ< Ø è ˤ Z L L

ð•Z {z© ™g (Ze %WÅ *Šh ] y¨ Z ðû b§Å ~  g—¤ Zžì yZZ Z÷X ǃ

Æ~  ·~X @ Yƒ[ x»~ ä™ib)Æ *Š kZÆ™Ýq ÙpgzZ ðZ ~gz¢ ž 6 ǃwJ. Þ ‡Ìc\g- ÆÀtžVƒ YÈÐ ¢~}g ! ÆxsZ< Ø è X óì ó Š ƒ qzÑ * ƒwJ. Þ ‡c\g- Æ` Wt

gzZKCž ¹ä VrZXì HŠšÃ> Ø • á Š ! äw ò D Z)´žÐ•e IÌtë?VŒ äw ò D Z {z´n Z Xì Š c Š™ŠšÃkZ Z åE<XÅXì s Ü ÐÆ bzg ÅxsZ > Ø • á Š ! äVrZXì ;g W` @ g â Vî 0 Žì - Š »Š Zë ZzÕÂe g/tžì c Š™Šg ÌÃe g/


54

{”ZgÄÜ

ãqzg ~«£nZ ä w ò DZXM ™7wJgîËë ÂÃ~5 ä ž HŠg ÌÃ’  ðe

ÅÄÜÝZgŠ ]Zg¦zŠt Xì c Šg¦ » Benevolent Dictatorship Q c g/ e »e g/ ãqzg Xì »ÄÜ „zg¦1• Åw EZh ] ²˜Z ä w ò D Z X • bzg

Æ M WÆ y Î 0 Ž ,™[NZ » VÍß,Z • T e ]! NZ \W¤ Zžì È

ZX Ï}™x »Çe ¤ g/QX Vƒ D F Z}g7 6g £‰ ØŠ ~ 63 gzZ 62 çg W

X ÏA „~Š !  ' gzZ„ n•QÂì ;gƒ·W‰Ð,™„z

 Å~ <  g—žì HyÒä• á eg * 6NÑðe (Z •T e* ' Ñ’  ðe\ W¤ Z ~'’  ðe: Z åE<XÅX ¨YWðZ~ *Š ÂñY0%W» *Š ¿(Z¤ ZXƒ¿ðÃÑZz½6 ÃVâzŠ yZgzZƒbenevolent ¤ Z’  ðegzZƒ ãqzg¤ Ze g/Xì ~' g/:ì e Xì CY0{”ZgÄÜÂ,Š™ Š


{”ZgÄÜ

55

g ZŠ™dZ »+”Zgñ#

,™]! ÅÄÜë[ZX ¶Åc6e %WgzZ > Ø • á Š ! Ôe g/äë~ [! ¸¦ 

VñÂZ~ w‚Î{Ša ƈ n ZXì :%àVa}g øgzŠ » {”Zg ÄÜXÐ t ÂñY HÐ Vñ {ŠŽñ¤ Z: i Zñ »ÄÜXì CWá Å {”ZgÄÜ…~ ÄÜx ÂÆgzZŠ»Ôh ] A X • g ZzZa ÅqYgzŠ ÝZgŠ x  {ŠŽñžì •{-

t Xì ‚ g w ì ! l » ]c gz¢F x ÓÅ y¨ Zt X Yƒ 7x ÂgzZ ðÃ Ú Z Ôì » {”Zg

Ç* ~ ]gßÅ {”Zg ÄÜ…ä ~ g—gzZ \¬vZŽ ì x  ~â â zggzZ sàW

Z ` WX Ç} 7* ¤ CZ!õÑx  » {”ZgÄÜ7Z • T e b #y¨ Z¤ ZX c Š 3ŠÆ™

 •ÆT•M ƒ ™ì‡Âx Â{z »{”ZgÄÜÁi Z ÁëÌÂì 7Ñk0 }g ø Xƒ: ìgzZ „c Š$ Ôƒ[ ïZ»‰ Ü z{ • á Š ! ÔA s »Zzw°Ã

kZ ä e g/ð* Æ äƒ x  ´Š Ñ 1ì CY Å ]! Åe g/ ` W~ [f

{g™ƒ {nx  ãZ0 {gzZ Ï0  i CÑ çÅV;z Xì t ‚}g ø {z Ôì H•Ž »}Ñ ç Xì 7pôz' Wz ]³Å¿¾žì x ¬ âZ ðZ' gzZ ~g »$ X Iƒ »]ªÜZ X Š  ~tæXì c 0 ä}Ñç! fŽì V»e g/ƒ  tXì ;g Y @ ƒ»g¦» ~Š • á


56

{”ZgÄÜ

x ÂÏ(Xì t ‚}g ø w VÅkzggzZuXì w q¸ì CY ð0 %WV˜ Ì e

»x  Ï( ÌË™ X ðZŠ Ð ] ZWZ yZ X • Dƒ A %6}Ñç}g7 ]Z W ZÆ gzZ ðYZ mZX @ ƒ7¼ ~w~Š ZÐZ KZx ÂÙç c Ï( ÌðÃX YY H7·_

Xì k Ð{ Z' un ZŠ ã Å}ÑçC Ù Xì @ Yc ÎÐ] ZW ZnZ6 }Ñç{i Z0 Z » ðZ' Å kZ X ¨Y H É•Æ 2Z¸Á { Z'  u » }Ñ çžì ÌZ ¹ Å ] ! kZ Z åE<XÅ Ž »}ÑçÐ yZÔfƒ òZgx ÂgzZ2Z¸Ž ~}ÑçˆÆkZX žƒ H]:S ñm yZz6 kˆ ZŽ » ~g ZŠ)fgzZ Çñ0 rz• Û g¦»]ªÜ ZŽ ~}Ñ çÔÇ ¶ wj â G $ x »{”ZgÄÜÐáZjkZX ǃH{zÔÇ Xì:%à Vq Z éSE 5G4¨G

gzZvZ~TìtÃkl(Zq Zt Xì 7+Š ÑgzZ {g ZzWx  »]Š ªÏ( »Vâ ›

Xì CƒZ ¬~g ZŠ)f ~g¸6{Z'  uÆ•ÐwÅäƒ}Òú» ~  wÎgn Z E3Ò7EÃ& tÃãqzg q Z~ x ÂòsZ ]Š ªÏ(Xì @ Y¹~  wΰZ G îªG ñ œ–1Z * ¦ ??ì @ ƒ {Òú » ~  wÎg nZgzZ \¬vZ {z HÔì @ ƒ { Z' uŽ ~ x  ~g/Xì

 wÎgnZgzZvZÌ•• ~ á Š ! X 7??ì @ ƒ{Òú» ~  wÎggzZvZ%Wq Z HX 7 X '™7ZŠ Z9• Û »äƒ {Òú»

gá~Ĥ KZÃ}Ñ ç}g7„  èmZ ƒ;g™# Ö ÓyZxu 0 * ~}Ñç¤ Z g¦Ì»• '~ +Š }g ø Xì Ìp‚ Ûw Ð B‚B‚Æ äƒ p‚ Û +Š Zg ø Xì

äbg£X Š `™ VZ c ƒ~–Åbg£q Zû%q Z~ÄÜgzŠÆ/ ñ ]|Xì

X • ìgzg VY\W6]! ÏâZž Y7 Ð ãZªä d n ZX c Š™ qzÑ * zgg·zg Zi

•ƒkZJ  ` WX ;gzg 76y vÆ ~–~ž c Š [ZŽ ñƒ D zg ä bg£kZ

»/ ñ ]|Ý>Z÷Zžì È eZX Š á ™ VZÃ~–{z ` WX å H7ú6~–ä Xì Ä~}Ñ ç}g7• '  ÅŠŽzãqzgªXì Š ƒw ÙZ


57

{”ZgÄÜ

x¥>¹  c 3™ ZjV » r ! kZ ä kZX ZƒÐ r ! Zg¦ q » {• á Š ! Zû%q q Z

1X ¹ÃäÑ Vh ' × Ð à â ä kZXá™ï6r ! kZž ðƒ Za +  ~ wŠn ZX Zƒ {VÆ |  gŠ ÏZ¬k  Š¼ž ZƒyZª¹ {zX¸ {' ×$ gzZo  {zÂñ3V{z Z 

{• á Š ! žì 4 L Lc Š [ZŽ ä à â X h7 ]! t Ð à â ä kZX •{' ×$ [ ZgzZ¸ j ¯gzZ

X óì ó ˆƒ[ Zy   ʼn + Ü z

ì pÑg uq Z Å ~  g—Xì YYc 0 „~xÂòsZsÜtÃãqzggzZklt tXu™ÔÅkZŠpŽÐ,Š 7ãZxÅVâ›Ã¿kZë !nÅvZžì x|»T

ÃyZxy›q ž Z ìtzzÅkZXìtÃZ6 gîåÐ> Ø • á Š! gzZe %WÔe g/ ~g¸Ã# Ö Ó{zZåE<XÅì * ƒ{$  ZŽt‚ÆvZc ~gZŠ)fC Ù gzZ¿C Ù LZО Z ì@ ƒx¥t

ñ WÐ 5ZgTž å @ \ Y ¹t ~}g! Æ/ ñ ]|Xì LgVZm  ¤ Ð kZ™™~gZŠ)f

ž¸Dzg6 ]! kZž åwqt»/ ñ ]|4ZXåêŠ hg * g¦ y-ÐV;zÔ¸Dg¦ 

~]y WÉ å7sp »[ïZÆ*Št XóƒgZŠ)f~ Š  %ÌÂ}g)ƤŠ¤ Z ;g™êŽ ÔVƒ;g™x»ÌŽ~žì spt~wŠÆ{Z'  uÆ•¤ ZXåsp »„$  ZŽ

Š¢ÆxZúŽ u™ÒÃÅä™ê„  gŠå{zÂì bŠÃ\¬vZ# Ö ªizg[ZŽ eZÔVƒ X•Q~xÂÆ{”ZgÄÜŽI7BVhZ{z~xÂËÆ*Šžìzz¸Xƒ~

]Zgž åݬt » Z} spÆyZ Ôì @ Y ¹”ZgYÑVZv0 ÎÔ m ñ +Z†0/]|

x » CZ fž c â• Û Äc gŠgzZ c Š u r Zl ä \ ñ WÔc WÐ x » ËxÝq Z k0 Æ\ ñ W‰ Ü zÆ

c Š Š aÆ x » ~g »u= r Zl t ƒ ñWÐ x » CZ f¤ Z ?Ð x » ~g »u c ƒ ñWÐ À& Û~ yg ! ZX ågHnz »\ q ñ Wc ä` ay » yX õ/GŸG Š ! ïZŠpÅVÍßyZXì

:¼Ð ay  Æizgž c Š [ZŽ ä ~çÅ\ ñ W ?c WÐ V¹tž Y7Ð ~çä\ ñ WX ¯

Ð ]gz¢~g ønzžì È eZž c â• Û ä\ ñ WX 1 ¯ Ût ` W ¶C™ 1 X¼


58

{”ZgÄÜ

~fzä\ ñ WˆÆkZXì Š 0Û~yž e™ÙÈt~ÐzzÅTXìZ Zi

X ‰CXizg ~çÅyZŽØŠ™Áb ãZÐ

Y CZ g ZŠ™ » b§kZ%W ðà ???ì Y™ Za ]Š ª Å b§kZ x  ~g/ ðà H

X 7???ì Y™¿(Z{ • á Š ! ðà ???ì

Æ~  wÎgn ZgzZvZŽ Ð {Z'  u, ZXì CƒÐ {Z' unZ „ ]¬zÑÅx ÂÏ( D™7Ô# Ö ÓvßtXìg »gŠ¤Stc „ Z'  u~x ÂòsZXƒ{$  ZŽt ‚

Ë}uzŠ …BV+Z X¸ D zg™g â g â ,h JŠ ¶CY ~Š # Ö Ó7Z Z  gzZ¸

X ‰ï7~x Â

È) Ï( ~g ø²Xì 7Ozgñtžì Ìtq ZÐ~]:SÅx ÂÆÄÜ

7ãZ0 {x  Ï( »[fX • OzgñÝZgŠ Ì{z Ô• 9È) Ï( ~g/ÊpŽ

ÄÜXì 7Ì~g ZŠ¸Zg ðà UC Ù ªÅV⊠yZgzZì Š Wâ ! zZ[Z Âå(¤ Z¬ªì

KZ Ìä ~  g—Xì c Š™yÒ ~ yWŒ Û ä \¬vZg £ »ÑÑgzZ { Z' u~ {”Zg

» ã0 Ð N.~žìt x|» g u kZXì Ås  Ÿz Å]! kZ)g fÆ g u

gzZ Çáï ã0 ñ ]|ˆn ZX Çáï ã0 / ñ œ–1Zˆ }÷X Vƒ ; g w ïwze q & Z

žg I]§ KZ ä~  \ WX ~Š CK  F ä~  g—ªX Çá ïÐgzigzZ‰ Ü ¤¹

ä& ñ œ–1Z ]|X¸ ØŠ }Š }g • á ZÆ “  ÑÆ & ñ œ–1Z ]| „ ~ c ŠÃ\ ñ Wx £ŽgzZ ]³Ž ä ~  g—V- gzZ Zg Z¦ ‰ Ü z {Š c iÐ ƒ  B‚Æ ~  g—

sÜ {z Âì Yƒ ÷Z » Vâ›ðÈ Æ ~  g—¤ Zž å ?Š Å ]! kZ {z Ô å ~tK~žg I]§Å ~  \W Âðƒi ‚ * ËÅ ~  g—Z  X •„ & ñ œ–1Z

gzZ c â• Û ³c x » kZ 7Z ä ~  g—X¸ & ñ œ–1Z ]|á Zz äZ™®  )~

¸ìg Z™# Ö â Z Åi ú & ñ œ–1Z]|g ! ZX ³7 q ÌŠp~# Ö â ZÅyZ,i ú¼


59

{”ZgÄÜ

yZŠpgzZ c Šâ • Û Iä ~  g—Â;e ¢ úä\ ñ WX ñWá p=~K~  g—ž

„\ ñ WˆÆ~  —ž å{g • á Z ãZz¹aÆ/ ñ ô¹! t X Å ZŠ Zi ú™ƒ} 9úÆ XÐF÷ZÆVâ › ~tK} i ZzgŠÆ Vzyy ZgzZ¸ yÆxñ Z™/ôÐ ¹ k0 k WÆ ~tKb§ÏZ

¬Ãxñ Z™/ôx Óä~  \Wc ä™C Ù ªÃ¤Å& ñ œ–1Z]|X¸D™î~

s§~uzŠ } i ZzgŠÆ VzygzZ ñY c Š™È ÃVzi ZzgŠáZzU s§Å ~tKž c Š

wEZ{ i ZzgŠ ÑZzU~~tKžˆ~Š]i YZÃ& ñ œ–1Z]|sÜX N YáÅÐ X ‰ØŠ 3ŠÃ *Š]YgŠÆ\ ñ WV- X ,™

s§à6n ZgzZì ug IY£zg » ~  g—s§q Z ÂBŠ™ Y ~ ~tKÌ` W

Xì ŠŽñ{#q ZJ  ` W?V;zXì @ B& ñ œ–1Z[! Žì {i ZzgŠq Z+ Y Å[f mZ Z åE<XÅì Åy5èaä# Ö Ó~Š:X å@ ™Zƒ y» & ñ œ–1Z]|V˜ì {#{zt

X슎ñwq¾{#{zpXì ˆƒspˆãZ6

 \WªX å c ~ Š™Š' × * Ð wÅÑÃ\ ñ W„~žg I]§ KZ ä ~  g—V-

X {Î~g ZŠ)f ÅÄÜÃ& ñ œ–1Z]|6Š ã Åò ¾É c Š“  7OzgñÃÄÜä ÑÃ/ ñ ]|É Å7áZjÆg ZŠ¸g Ëc  LZÄÜÌä– d ñ 1Z]|ˆÆkZ

CÃxñ Z™/ô)g fÆVzg • á ZãÂä~  g—X åZgŠËg »Yi§ »\ ñ WX HÉ

ž å H{gtÐ xñ Z™/ôÐ & ñ œ–1Z ]|²Ð VƒÑŒ Z & ñ œ–1Zž å c Š

c â• Û Äc gŠgzZHm ?x * »/ ñ ]|ä\ ñ WˆÆä™{gtXce* ƒÑ£ ˆ}÷

yZž HnZ‹Z äxñ Z™/ô¼ ?VzŠ™³ÑÃ/ ñ ~ Â-4ÐZ Ìvß\ W¤ Zž

 X Vƒ x3 Z ~èY • Ja kZ / ñ L Lc Š [ ZŽ ä \ ñ WXì ¹ ñ~ ËÅ

gzZ ;g: nZ‹Z ðÃÃ��V- X óÐ ó N Yƒx3 Ì{z ÂÏ} 76 u~g ZŠ)f ~g ¸ÅÄÜ


60

{”ZgÄÜ

Ä܈ Æ ] Ãz Å & ñ œ–1Z ]|X ‰ƒ ÉÑ{ÒWÐ ñZg./ ñ ]|

Ìä & ñ œ–1Z]|X ¶Å7ÔÅkZ ä / ñ p¤ ZX ˆ~Š™vÃ/ ñ ]|Š lŠp

ÅVÍßÑc ÷ZÔ{ Z' uÉ CY Å7éZpÅ]Š ª~x Âòs ZX ¶Å7ÔÅkZ

Xì @ Y HÉgzZŠ' × * Ð+ Y

¹Ð x ZúgzZ ~Š ¯ šq Z Œ6VÍßb ä \ ñ W Âc W‰ Ü z »ÃÅÄÜ6/ ñ ]|Z  Ù ! C Ð [ NZ kZ™Èt v߼Р~ VÍßb yZX B™ÉÃq Z ËÐ ~b yZž

ä~  g—ÎvßkŠ {z ª¸Ð ~{w{‚vß{zX T e à 7Ñ랉ƒ X ¶~Š}Š ~Ÿpż  „~Ï0  iÅyZ

gzZ y ñ ¢]|Έ W6s ñ ú0y×°Z†]|] ! s ! y yZgzŠÆA ç}g ‚kZ H{gtЃ  Ôh7ñZg ÅyZÐx Zúä\ ñ WX å * ™[NZ »q Z ËÐ~ Z ñ ]| † Z~ Ï0  i KZÃ\ ñ WZ åE<XÅå Š HLèa Ãy ñ ¢]|X 1™[ NZ »y ñ ¢]|y s ! gzZ

~yZ[ Zž åx¥Ãxñ Z™/ôƒ  ˆÆ]Š ÞÅ\ ñ W1c 0 ï7µñ»ä™ÉÑ ñ ]|¿û%—Ѓ  XŠ c Š™gHÑ7ZÆ™³6B;ÆyZ Z åE<XÅX •„Z

uœ~ Vzg e ]! t 1X ñƒÉÐ Vh§ZY #Vzg ežì @ ƒx¥Ð kZ

t X Å7ÔÄÜŠpÌä ËÐ ~ yZgzZ¸ vß+4Æ äâi LZ {zž ¶ Xì 7ë Z ÚZi§»[ NZX •ë Z ð•Z'! VâzŠ

dZ~ëžÇgwì »]! kZ {Ñ çZg7ž @ ƒ7(Z~e g/gzZ> Ø • á Š ! Ôe %W

·WXì yÃs{Š c iЃ  gzZì d Œ Û ÆvZ¿¨ Ã6gîãqzgXì yÿ+F ay  9zgVzhz™VÅÑc Û  ~] ! NZX •Dƒìg Y}%c ä0 Ö Óvß #

ž @ ƒ 7„ {i Z0 Z 7Z X • Cƒ „g Y ?â! ÅyZ6Y dZ ]g Ziz X • D YK } (} (Ô™x˜~ V- h Ç ~(~(` Wž• Bt X ǃ JH[ˆ »yZ~ ]y W


61

{”ZgÄÜ

^~ V- h Çsz6Ä gzZ™{g~ VC Ð *Š™Ëx Zg Wz H» *Š kZ ÔÆ™

z g e gzZ wì » ]y W7Z XÐ N Y wì »]y WÃVƒ• á Š ! : Xì 7„sp

XÃVâ Zx~g/„:gzZÃVz%W: Ôì vßu 0 * gzZ ¨ ¤Æ}ǃ  X • gpx Zwƒ  X • N ( Æ à å„ q Z ƒ t

w”Æ ª zŠgzZg (Z Ô‰ Ü ¤sÜgzZ sÜÔ• D™Š ! 'z {nÃVÍßVÅÑvßt X • ?ǃHwjâ »o,Z Âσ]Š ªÅ b§kZ~o ËZ  Xc

X •T e * Y ~ äâ iÆß\ Wž• ë vß Â• D™]! Å {” ZgÄÜëZ 

X Ï- „  ( Åà z} ` Wžì @ ƒt È »y ZX Ç- 7[Zx  ÑZz¬w‚Î{Ša

X Ï- ]g ¸ z OX Ç- Š YzŽX Ç- xi Z °• ` WX Ï- °»Z * gzZ ~g»$ Ô~ga gzZ ì s ™ u 0 {zèY Ç- 7x  ãqzg » ÄÜpÏ- e g/gzZ e %W

Xì CYÅ«™Åz'  Wz]³Å+ ¨ Z•ÆkZèYXì F 6  qzg +

k0 Æ ¾g(ZgzZ ǃ òZg ¨ Ãy â‡•Æ x ÂÆ {”Zg ÄÜž • D™]! [Z

X Ï- è%ÅkÜZx Zúžì È»e g/Xì @ Y¹*4ßg 0 V;}g øX ǃ {• á Š ! ~x ÂÆ> Ø • á Š ! gzZX Ï- è%Å Kg 0 Z c q ¿Ý ªq Zžì È »e %W

g!¤ „ H{ZpÑ~ x ÂÆ ÄÜ1X Ç- 7yâ ‡ » ~  wÎggzZvZX ǃÀg U [Zž ~Š Î$6kZ ä ~  g—~ q ZŠß Z Á Y[Xì ¸ »„ \¬vZyâ ‡Ôƒ: VY

c Š Š™åa}g v+Š Zg vyŠÆ` W L L:c â• Û ä~  \ WX Ç- yâ ‡„ » \¬vZ ó Xó ì Š 1™Ia}g vÐwÅ+ŠÃxsZgzZ•ˆ~Š™å?gzZ

£»ÄÜä& ñ œ–1Z]|Xì » „vZsÜyâ ‡ž ˆƒ ãZz]! tˆÆkZ


62

{”ZgÄÜ

Z÷?ÔVg6 ¬Æ~  wÎgn ZgzZvZ~J Z  ž ¹t ~k  ½«KZˆÆ% e Ž ~Ã~÷X bŠ™ J¦= ÂVVÐ 5 ZgÆ ~  wÎgn ZgzZvZ ~¤ ZX 'â ¬

X åc Š™7c[ ïZÊpä\ ñ WªXìg !¤{zÔìgz$ŽgzZìgz${zÔìg !¤

™ƒ} 96Ÿ ÆKˆÆ“ Ñä/ ñ ÏZX¸ ] »êêvßÐspÆ/ ñ ]|

¼ˆÆ kZX Ç ñC Í}÷=Ž ǃ {z= m³{Š c iÐ ƒ  Ð ~ ?ž Hy´Z

~ x  kZ X¸ Tg F  ™ qu\ ñ W1~Š™ qzÑ * ™W6 ñ\W„zz š ä VÍß Æ~  wÎggzZvZ~¤ Z Y7Ð VÍßä/ ñ ]|û%q ZX åg !¤¹¿»[ïZ

gZŒÃ \ ñ WëQL LÑ1™w ïg ZŒgzZ ZƒZ9yZŽ âq Z ?Ðz™ Hvß ?ÂVî Y? Ø Ð 5Zg

}÷Ž •ŠŽñvß,Z~# Ö Zž H ZŠ Z]»vZä/ ñ ]|6 kZó Xó Ð,™ J¦Ð ¿Æ [ ïZÊpÌä Y #ïqÆg ZŠ™dZ,ZXÐ ,™ J¦Ð g ZŒ= 6†  ?ì $ Ë ™7w V+ZÌe g/~(Ð~( Å *Š HX å3g™7c

tÐ/ ñ ]|™ƒ} 9ä ]gúSh1q Z yZgzŠÆ\Æ-žì x  (Z ÂÄÜ X • VY ,gŠ e zŠ 6ŸÆ \ A ñ WÔì ðWgŠ e q Z q Z ~{ }g øž å 1™wZÎ

ÅB™ä ~žz™" U ¬ž å H7t yZxX å @ Y c ¯ 7{g ZŠ Z » b§Å ó óœ  LL

ž å~gz¢t •Æx ÂkZX å @ ƒ¿» ! ïZŠpž å dZgŠkZ Âx  »ÄÜXì

~ª Z°ÃËaÆ`â ]o{z ?ðWÐV ¹ª zŠŠŽñk0 ÆkZž}™" U Ñ

X c Š)g fÆ d  LZ[ ZŽ »w ZÎÆ ·(kZ ä/ ñ ]|ž ¶zz ¸ X å @ 7* Y7 Zèaž ¹äd Æ\ ñ W X ¶~Š}Š 7ZÌgŠ eKZä~Z åE<XÅ•ÆŠEyY! ÂÑ äYg Zi ! ñ WˆÆ“ \ ÑX¸D™ H]g ˆ¬Ð“ ¤& ñ œ–1Z]|

X ÇAŠ yÃ] 5çÆ ÄÜ ÂÐ , ™]g ˆ\W¤ Zž »zg ä/ ñ ô ¹! gzZ / ñ ]| b ÃÄܪX ÇVß 0 ùÃV”  ÇVz™7]g ˆž c Š [ZŽ ä & ñ œ–1Z ]|


63

{”ZgÄÜ

Ƭg ¦  É Ü zYÑž Hêt™ïäxñ Z™/ôˆÆkZX å @ Y Œ7=g f »ä¾

geñh ‚ªXì á BzgÎ| le ã½Ð [ˆÆ` WX ¨Y c Š: Zizgnz ëgŠ &a Ü z»& ‰ ñ œ–1Z Z  ŠŽ z! n Z Xì © ¾{Š c iÐ kZ ÌgzŠ' × q Z ` WX: ;âBzgg ZD Ù ä~X åHy ˆZ6 íävZ™}Šx » »# Ö } Åx Zúž¸¿Š J\ ñ W Âc Wd Œ Û v%

nŒ Û 6ítž ÅÃÃV” LZ ä \ ñ WX núÆ x » kZ 1 VYnz »: Zizg ëgŠ &

~' Ì~A çkZ~# Ö ªizgž @ * Zz™ ¦~w ÓZš  b tˆÆ]ñ~÷Xì

Xa7b Æä™# Ö } Åx Zúä~žVƒ)¯Z

äzg Ì/ ñ ]| ‰ cÑkZk0 Æ/ ñ ]|ˆÆ] ÃzÅ\ ñ WZ d Æ\ ñ W

ž¸ ë/ ñ ]|X Vƒ @ ™s çnŒ Û t »– ñ 1ZÐ wÅäƒÑ~žá1gzZÑ

Za}÷´g ì‡ÐZž•‰ ™hgg £ dZ Ú ZÐ wÅäƒÑ& q ñ œ–1Z

Æ\ ñ Wž ¶t ª qX 1nz Á¹ Ð wÅÑÌä/ ñ ]|ˆn ZX ǃ yJZ )g fÆ Ý>Z ] 'Z ä xñ Z™/ô6kZ X¸ ñƒÑ 0  k {,û%q Z ~ VzÀ

X •D WcYÐÑvßн*ŠžÙ Hwì¼ CZZg Z} žÅlg\

Åh  * 3{g ! zŠ ä ¿q ZX å ~g Y 5~ ~tKû%q Z~ ÄÜgzŠÆ Z ñ ]| X ÇVzŠÐZ * 3t Xì ;g 3™1e~ã0 Kzg¿Î ´¿q Z~äÞ ¹gzZ Å„  ZpgŠ

~ ã0 Ž¸ Z ñ ]|{zXƒìg 3 ?5»Tì ¿„ztž ¹äá Zz 䙄5 ¸yZx{z¸X Y™7ì‡x ÂÏ(gzZ ðû]Ñ»g £(ZX¸ìg 3™1e Kzg¿Î

{z ¸ X ¶CYƒ ì‡Ì6ÜÁvŠ gzZ ã 0 ÔZƒ ÔVzgâ Y {z´Æ Vâ ¨ Z ãZxÅXž

X ¸M ™g66 ÕÃBñc gŠŽ¸yZx

ˆÅy Ò]:SÅWZg ZÆÔZò ¸ÅyÎ 0 ~63gzZ 62 çg WÆM WÆyÎ 0 ™ÄgÃæÃk‚Z ãqzgÅ+Š ]:S{zXì á WZk  izq Z ðÃÐ~WZg Z4ZX •


64

{”ZgÄÜ

Ág {z ªX • ˆ~Š K  F Ð vZ ÔgÇÌ6Ô( Ô s Ô ÑZz ä3: x ZwÔ ÑZz äg e

gzZ ÑZz äg Z¦ Ï0  i w'

6•ÃÆxsZgzZyÎ 0 XƒÑZzp g¢

á Zz ä` Ãx  kZ 1

DZ< Í Ð ä™Ç* ÐZ {z Z åE<XÅì 7~Š ¢ÆyZx ÂòsZèa X • vß ¬oƒ 

™ì~ wâ Æ wÓZš  ž• D™akZ „4z] c # Ö ÓyZx}g ø X •

7Z gzZ ì 3Ò6yZ x ¸Xì Zƒ ö Ð x Zw„ ŠŽ z » yZ X ýVc g?KZ Æ

Xì îŠN ¬Š$ 

å‰ Ü z {zt ?ì V¹{• á Š ! Zgvž Y7 Ð VÍßgzZ c WÜæÉ»xzg~gzŠÆ{”ZgÄÜ

@ ƒÑÉ @ ƒ7{• á Š ! Zgøž c CäVÍßX¶ðƒùuJŠ ÅVâ›~ *Š ~g7Z  {z XZƒ yZª¹É{z X • ‰ ä&  ðe . zZ {@ » wÓZ š  ~ yŠgÑgzZ Xì

ìgÎñÎ fÐ |  gŠê }À äZ6Á V;z / ñ ]|ž ¬Š XŠ ` ~ yŠg

DÎÐyjakZÔ•D™s»Z\W!ñ/ž ¹™ƒ¥#Ð/ ñ ]|ä¿kZX• á Š ! }g ø X • 6yZ Ì~ ÏŠŽñÅ 5Š õ™Œ6V‘3 VzgZD Ù ZåE<XÅ• D™Õ{•

HX@ Y{gDgzZ© ™wJxsZÌZvZzÂ@ ƒc W:ÐwÅÉ~¤ ZXì Lg~g¤sp xÂŒ6 2Z¸zwßZ¡t???ì ;g dZÚZgZŠ™ »VâZx~xÂÏ(gzZËÆ]Ñ»

Xì Ð]Š ªm»Xì ì‡6VzŠ ã ¹ÜZPx ÂtXì x Âãqzgq ZtÉì 7

gzZ ðÃQÔƒ kˆZ (Z » ~gZŠ)fÔƒ¿!ïZÔƒ]Š ª dZ Å b§kZ~TxÂ(Zq Z


65

{”ZgÄÜ

ÍzZÐVzÃÃxÂkZÆ{”ZgÄÜžì Õ6+ ¨ Zt???ì Y™¨£eZxÂÏ( ~X•‰ØŠ™™x ÂÏ(u0 * ‰> Ø • á Š! gzZe %WÔe g/gzZì Š c Š™

Xì Š c â• Û ~u0 yWŒ Û cVßZzä™™6 ¨ + Zx ÂtXì 7b#Å+ ¨ Z‡ Xóã ó Y~VzGtž ©X äkƒÅ]Ò7Zì 3gwZ e~ê L L

4ZtèY ǃB‚ÆwYŠgzZyâ ; Ôyzg ‡Ìx •Z »Vß Zz ä0 ãZx)g fÆx ÂkZ

X •lp~ÏZgzZ•ìg^6 xŠîÆ


{”ZgÄÜ

66

{”ZgÄÜ

Vñ {ŠŽñ:i ZñeZgzZ ñY Åc6x ÂÆ {” ZgÄÜž åt Ñ»Ñ qçñt

Æ äCZ x Âtžì @ Y ¹Ð ëX ñY HÐ {)z > Ø • á Š ! gzZ e %WÔe g/ }

žŽ • T e * ™7x ÂwŠ •Æ™ÔÅ]! kZëX 73 Zg ZuzŠ ðÃk0 } g ø { z´

LZëy›¨X • D™ŠgÃVñ {”æWgŠÐ [fëXì x  » {” ZgÄÜ

áZjÆ x ÂÆÄÜ~ r šZ ùZg f}g øèa XÐ N ¯ x ÂrZ°gzZ Ï( ÔÙç yZŽ â~g ø Z åE<XÅì 7ï• á Š ZñðÃÐáZjkZ~ [ »}gø ÔCY Å7] ! Ð

ì‡x Âg Z0 • á H~gzŠ ~¯‰\zZyzŒ Û äŠ Z] Z î ! WÆyZžì¸"Ð] ! kZ±

4Z y›w ‚Î{¾ž‰g ZG0 gzZ o¢gŠkZ ,Š ã Åx ÂÆ {”Zg ÄÜX å H

Xìg D™yÅVñÂLZ6 VzŠ ã 

b‚ä Vâ ›~ äâ i kZX ¶6V îUã qzggzZ Iè ÔCÑçŠ ã Å {”ZgÄÜ

~ˆ X¸ìg™7©c gŠgzZ]ZŠ XZ ðÃ{zX¸K: qzÑä) xŠ~yZyÆ

4É0 8~ {)z¥xÔZg ggzZŠ Z• ÔwŠ ÔîpG ZgzZ ~gzŠÆ k„´gzZðZ´ ä Vâ › yZ X • ]ZŠ XZ ň {)z ¥Ôèc g Ô6 Ô] ¢X Å qzÑ bŠ ózF gzZ ¹F Ãb‚


{”ZgÄÜ

67

äVâ›yZgzŠÆ{”ZgÄÜŽ ˆ¿g6x ÂkZŠ ã Å]ZŠ XZ à Zz äƒ~Vâ Zy {z y›¤ Z ` WX • ~gz¢¹ ‹]:SÅkZgzZx  » {”ZgÄÜ Z åE<XÅX å Hì‡ 4ÉZ ` udÄÜgzZ •T e * 3E w”{g! zŠ »Cg ÑKZgzZ • T e * ™ì‡ > ðE CZx  »Vz( }g øgzZ ?åì‡6VzŠ ã ÁgzZ åHx Â{zÝZgŠž Ç} 7 'Yt… •T e X •g „¸"Ðx ÂkZy›žì ˆÅ qzÑî@¬s Ü}gøX åg ZŠ™ H Y D Å ÄÜ ä VZŠ * uF~Š™ ue NŠ Ì~g ÈÅVzgzZ ÔNŠ śϊ ‚  zŠ VZŠ * „ Xì 4Š ̻ϊ ‚ÅVJZ1„ì ï• á Â~gÈÅVz)~ ~¸" kZª

gzZ•Cƒ]:SHÅÑž¶Åc6kZ ä ë~ [! ÔX ÌÔŠ * ZŠgzZ•Ì Ô‰KgH}vŠˆPÑVzg eŽˆÆ~  g—Xce * YH]ëb§¾ÐZ

 wÎgnZgzZvZƒ ~  {zž¶t ]! V 7 ~ƒ  yZ1X åZg »i§» CëÅyZ

}g )ƤŠ/ ñ ]|X¸ B{$ ZŽ t ‚Æ x ZúgzZvZÊp{z X¸ á Zz + â ¬»

XÐ,Š[ ZŽ HÃvZÐáZjn Zž¸Dƒy.6 Ìc ÈáZzä%

à g »Ð x ÂÆ {”Zg ÄÜä VñÂh ] Ž Ð ,™yÒ ]:S{zP ë [Z

K ÉÐ wÅÑÌvߎž ¶t ¤Së Z q Z Åx ÂÆ {”Zg ÄÜX •

t ¤Së ZgzZq ZX å @ ƒ[ Œ Û Ð~  g—gzZ ò ¾ïZg £ »[ NZÆyZÔ¸ DY

gzZ Vâ JZ ÔVUâi WÅ äâi kZ X¸ m¾Z á Zz ä™ o‚ » Vâ Zd X{zž ¶

y¨ Z™NŠ Ãg ZŠ™Æ Y #Vzg e yZ X¸ m¾Z +F Vziñ{z c 䙨 £ » Vâ Ãî gHÑ& ñ œ–1Z]|Z  X •$ Ë ƒ]:SgŠkZ~y¨ Z ËHžì @ Y{g8 Š

‰Z ñ ]|gzZ/ ñ ]|ž‰ƒ Za yZd} (ãZ~ [²ú{k  x Óˆn Z Âñƒ b ä& ñ œ–1Z]|1Xce * CZ7tzg: qg Y wÒZ °ž 1™g(Ztzgo ZÌäVÍß


68

{”ZgÄÜ

gŠkZ6-Zz}÷ˆÆÄÜ Lž L c â• Û ÌäÈ ñ ¬]|X H“  ZŠ' ú1»VâZd yZ

X ó ó@ Yƒ {mg{ m g {zÂ@ Y ÑZ eú1{zÌ6 h N¤ Zž Š Wú1

c Š™g ïZÐ ¶Š > 2iä VMc Š¬»ä™Š ˜ s ÜÆVÍßyZ ä& ñ œ–1Z]|

 g—Xì ‰ ~ Ü z ui * ¹tž ¹Ð & ñ œ–1Z ]|™ W~ w°ä / ñ ]|X å

ÍÝÌZ Xì g ezŠÐ ªÅ1gzZÄŠ ‰ Ü z kZ # Ö Z Xì c â• Û {Š6Ð *Š ÌZ ä

_7 Ý{zp¤ Z c â• Û ä& ñ œ–1Z]|Xì Yƒ" U u * ç Üïg ZŒs ÜÆVÍß

ãZŠ¤  zgÐkZ~ÏŠŽñ)ÅyZ[ZÔ¸D™ ZŠ Z~ÏŠŽñÅ ~  g—{zhŽp• X ÇVß ïg ZŒs ÜÆy Zgz¢~ÂÐ,™

ñƒg ezŠÐóœgŠkZ/ ñ ]| Âc â• Û {Š6Ð*Š kZä~  g—Z  ¬ÐkZ kZX ózŠ Zh Z yŠ¤ ÅkZ~ Ôì 1 â• Û {Š6ä ~  g—ž Ǿt ðÃŽž ¹™w ïg ZŒž

‰ƒlñ{/ ñ ôx Ó‰ Ü zkZXñ ( ÐWc ¶Š Zg –Ã# Ö Z ~g7& ñ œ–1Z]|‰ Ü z

`â • Û {Š6Ð *Š kZ ~  g—ž å ;g 0 7„ aÎ ðÃX¸ ~ ª q ÅóœgzZ¸

õg @ XìgL̉ Ü z kZ\ ñ WX ;g ë Z¹g ZŠ™ » & ñ œ–1Z ]|~ ] Ñq yZX •

•D Yƒ} 9èzg • f  {^ Y »]uZzz ]Ñq yZë ` WÐ wÅW¤Æ G$ 5G4¨G Ìš  F ˆ~Š Å ~  g— éSE Ü ÎZX H“ ‰  ZŠ' î ! Š {z b§¾ä& ñ œ–1Z]|ž dZ~ ò ¾•ž¶~gz¢¤St ÌÐ wÅäƒ Ég {z´ÆkZX σ ðWx »

ÌÅä™ o‚ »Vâ JZgzZ ÔVUâ i WÔî ! Š ~z*ŠB‚B‚Æ äƒ sÉ Vƒ: +F

Æw ™zÆ~  g—ä \ ñ WX ¶ŠŽñ¢  &t ~ & ñ œ–1Z]|X Vƒ n g‰ Ü ¤

ñ WXKŸë Z¼ˆÆ% eµÅÄÜgzZ H¨£! l»VKá Zz äƒ Za ˆ \  ÌÐ +” k Æ > 2igzZ H[ ! ‡ » V1L ÑX HŠ ˜ y´Z s ÜÆ + D  %ä ÃHÆh ñ i 0)‚Z ]|IÐ w™z ä ~   g—ž å7gŠ Ìtnçë Zq ZX Å


69

{”ZgÄÜ

{z Z åE<Xň V¸Åw ™zÆ~  g—•ÐÜæH{zX å c Š ¬»ä™: Zzg s§Åx • á

èa X ,™# Ö : ZzgH{z ÌZž c Š {gtÃ\ ñ Wä Z ñ ]|gzZ/ ñ ]|X Š ug•zH ÅHZ åE<XÅ• Ìb) ãzg0 Z ÌZX ǃ: „  gŠ * ™ qzÑîm: qg Y Z åE<XÅì ‰ Ü z ui * X ,Š™~ –žZzg

GLÅq[ZX¸ DƒJvß ?~ qY: â i Lž ï L c â• Û gzZ‰ W~ w °& ñ œ–1Z]|

- ™hgv߃  gzZ-È6í ÌÈ ÆÜæ¤ Z ! nÅvZ ?ƒ‰ƒ VYx3 ~ yZZ

ˆÆ kZX ó óå c Šä~  g—¬» ä™: Zzg& óz™: ZzgÃHkZ ÌA ~ ÔN Y

7ZgzZì c Š wÅc+ ŠB»& ñ œ–1Z]|ävZž ˆƒ-7Zw–Æ/ ñ ]| G$ X å7ðà éSE 5G4¨G g Zzy Z4ÐyZ cÄ܉ Ü zkZXì ~Š™ «gœbÑ c ÖÐ VâZd yZx}g ø H ÂñY HÐ x  ~g/ {ŠŽñ¤ Z: i Zñ »x  kZ

¿+ F ÛZ » *Š (`g Y ???¸ y¨ Z +4Ɖ Ü z LZ {z H ???¸ m¾Z +4

Æ VÍßy Z Vc gze ÅVãÎyZX Š `Æ™t¾{ Ú » *Š {z~ Vß ‚JWXì g•

gzZvßg !¤ÔÜÑã=ÔÜÑ7 ›~• Û ~y ZX •D `uÅyZŽ •Cƒ~B; ~gz$C Ù ÅT•DW™á { • á Š ! (ZvßtX •ï• á {)zŠ Z• Û Z W Z ! hZzÐr šZ ùZg f

íÐx * Æó ó Yes Prime MinisterL Lx Z¤  z6q Z6Ï! ! ¬¹X ÃVZ {Z Ã{z»

¹{zÃìX •D ¯ùß ZY ZgiznZÃWZk  izÆ6¤' ž å @ Y c 3Št~kZX å@ ƒ

{z Xì @ ƒ ¡ Î~ Vð; Æ VÍßvŠÆ x ÂgzZ +™zgç {z |gŠ1ì @ ƒg (Z ! e Z• Û {z X @ ƒ 7Ìmm{gzZ „  Zg {Z' Ð kZ » VÍßX @ ƒ 7dZgÇèa WZk  iz X Cƒ7}inÆVî 0 ÆkZZ åE<XÅì (~Ÿg 0 ™ƒÉ)g fÆ] ! NZ

ž¸gœ'"gŠkZ {zX¸gœÆ o~ äâ iÆyZg 3Zzf Ô ~g@a ÞZ a ( F X z™ ;gÃõAžEž c ŠÉ6g Z- Š yZgzŠ kZ ä Ë Â¸ D™ ;g~ ~fzZg kî ; gœ{z Z 


{”ZgÄÜ

70

6gî6fŽ •}g ¦ ÌWZk  izgzZ3 gÍÔgœ, Z,ZÆo

äâi kZÔ¸w¾3 gÍ~ äâ iT·xÝX¸gzmgzZ å 0 Z ]! ÅyZèY ¶„g ` ~R óO%Z ÅyZ # Ö Ó|gŠ~

x * Æw¾3 gÍ^⎠{zX ¶$ Ë ™„~R óO%ZÅyZsÜ X å @ 7* ™¿6ÏZÃ  Ô C¯ Ð

]ëÅ} Z ðWÏ~R óO%Z {z

'Y ,Å ] Ñq yZ X ¶{Š™

~g@aÞZa

~ kZ X B| 7ó) ó * [ÞL L[  Š[ÞvZ ]gŠ •e gzZgzmq Z b§¾žì H™f »î ZzkZÐ,äVrZ ·xÝ

Å kZ} Z ðWÏV- gzZ Š c Š ¯ w¾3 gÍ »y Î 0 ÿå 0 Z X „g C`]5çäÓÆyÎ 0 )g fÆ~R óO%Z

dª g eZˆ Æ {• á Š ! Xì ¸ x  » V Zgz V;z X³NŠ ÌÃx ÂÆ > Ø • á Š ! ƒÀg Uèa {• á Š ! Xƒ: c ƒI Z {z {ZpXì @ Yƒ ~(ä ëXì Y™Õì eŽ Z åE<XÅì @ Ø • > á Š ! ¸zz Åw ZziÆV¦Xì ¬Š Dƒg D»wZziÐzzÅx ÂkZÃVß~( X åx » ì H 5Z k  ¼ ÔVƒ @ C Õ ~ W [! y g z kî ¤ ÔwzZ V ‹ z c &&ÔzŠzŠ •äVâZxá ZzäWˆÆyZ1;gx PZÂ~äâiÆVƒ• á Š ! b¬

ñZÎX å Zƒ c î6 &ggzZ 6 {’q ZyZgzŠÆ# Ö ÓgzŠ LZ ä VrZX Å# Ö Ów‚ v! Å# Ö ÓZ åE<XŸ Dƒd Æ{ • á Š ! èa 1X å: „ @ ƒ¼gzZÔÆVEÅVâ Ç a* X ,Š™: VY „t¾{Ú»ž{zª z$ Å^Ñ* KZ { ZpÔ¶CY ~Š~B; Æ4Zgze


71

{”ZgÄÜ

Vâ ZdŽ ñY ~Šgze v! Å# Ö Óÿ,Zž å Š H7w ìt A X Zƒ ¸g»y WgzZ

vZÔc WyZdðÃÌZ  ~gzŠ ÌËÆòsZ õg @ ¬ÐkZXƒ‚ g¢  &ÅÖÐ

yÎLÃ1 ò @ 0Š- LÔÃ! ò - Z+-Z b &yÎLÔ5Þ ò i+-ZgâLä\¬ 7ÌtX @ Y ¬Š 7û%gzZy Z0 {Ô©ø  »Š Z• Û ZyZáZzÖÐ VâZdXÃ< ò ÷

^}X ‰ŠŽñ‘Ó{”ÉÌ~ äâ i kZX 7c •yZx{”É{zž @ Y ¬Š 45ÒuäTÔ# G s ! y X Hyz¬Ð ` ¯°s ÜÆVâ ›gzZ ~Š ]úŠÃV ðG3E Ö Óì‡~

6x • á ˆn ZX ~ 7ã™ »# Ö Ó{zÆ™ qzÑîY ¯s ÜnZÃ! ò -Z +-Z b &yÎ 4G 5ÒuV- gzZ Hï Ì : g » s ÜÆ Vâ ›{zž @ H ì‡ f õo¢q Z s ÜÆ V ðG3E X Ù ñ œ–1Z ]|Xì Ýq w ~œ &  %¹ à ó óy Zd ›%L L~ x ÂÆ {”Zg ÄÜ

 ˆn ZX Ñeb§hZ¹Ã0# Z Ö ZäVrZX¸yZdŠ%„zˆÆ~  g— X • J¹ n/ ñ ž Åe Dä VÍß ÂXá ZjÆ/ ñ ]|Vc g ZŠ)f KZ ä VrZ

ñ œ–1Z]|B‚B‚Æò3 & kZ ó Xó Vƒx3 ~èY•JaÏZ/ ñ L Lc â• Û ä\ ñ W

» Ï0  i ]ÑqÆ y ZgzZ Vî Ég xXÆ [fz tæë ` WX¸ ÌJb§ÅŠ ѯ ñ WX¸ ‚WŠ%\ \ ñ WX @ W7Ã…¿0Z]ª{Š c iÐ & ñ œ–1Z]| ÂB { ^ Y ˆ{εÅÄÜÃ\ ñ W~gzŠ +F ÂÆ0# Ö Z Z åE<XÅX¸Cc  F š Æ~  g— s§q Z~ÄÜgzŠ LZ ä& ñ œ–1Z]|X ÅáZjÆ/ ñ ]|ˆLZä\ ñ WŽ

ÅVâ Zx}g ø` WX s ÜÆxzgž+ Y ~uzŠgzZ ÈîY ¯s ÜÆkg Þ &Šª 4£ÀG z.X •ìg O~ë! ÅutgzZì Zƒ Zy~]ZçÐ+ Y Vzg eoX õJ/G q

wq „z Ì»Vâ Zx}g øX å ;g O ~ë! {zgzZ å ;gVxzgž å ‹äë~}g ! Æ #~g »$ gzZ ÙJ~ VzyÆ yZX 'ƒ 7»„ VâÈgzZ}gzŠ ãzÛÆ yZXì

x * tHX n g7¢  &ÅÖÐVâZdy ZyZx}g ø1ì „g%ÅÈx ZúXì ðƒ


72

{”ZgÄÜ

???•äZÆ~  wÎgÆvZ{zž•M áÌ Î„ Ç! í ‘Ó~g ø Xì @ Y c Ñ~g ZMZÃV¢Z6x * Æe g/Ì~ [f Vzg e Ô• 7gŠ b)Ž Ão }g ø ` WXg (Z: gzZì è% ðÃKZ: ÅX• ¡

X DYƒ»b)t~VâŠzŠ Â@ ƒVŒÌðÃÐ~+”Zgñ#

ñ Wg ! \ ZX å @ q Y Hi6gî~g ¯ÐZÔ @ ƒ ZaX ðĉ~ÄÜgzŠÆ/ ñ ]|

ÂñYƒ Z(Ð w‚zŠ ª}Š™È Á |ŠzŠ » Vâ KZ^ Žž å H qzÑx  » Sä

¶æg ! Z\ q ñ WXƒ: Â~ª ñž @ ñY c Š™gHnzan ZÐ s§Å„  c g ^ {z Z  Xì ùk0 Vâ gzZì ;gzgg·zg Zi^ q Z ¬Šž¸ìg™‚~ V-Å ?CZ™7VYg  Ãa X ?ƒV â tž ¹ä \ ñ W Âc Z™: g  ä Vâ gzZ ;g @ zgk  Š °»

tž @ Vƒ „g Zzr|ŠzŠ eZ~ž c Š [ ZŽ äVâ X zŠÃä3¼ X σ „g µuÈÐZ

Xì HgHäÑŽ ¨Yƒ qzÑ Nnz {z = V- X}Š™ qzÑ * 3uZgp ~uzŠ

nzN â ÅyZž ǃ Z7xg »ÈÐzzkZÃV”Ä äY:ž‰ , »™ aÎt/ ñ ]|

i úÅòXØŠ ^:Zz ‰ Ü z ÏZ \ ñ WX žƒ „g }Š:|ŠzŠ 7Z ~6Æ ä™Ýq

^ž c Š ¯yâ ‡tä \ ñ WˆÆkZX Š ƒ uh/žìg ët™zgzgyZgzŠ kZgzZ ðJ 7 kZ¸X c Š ¯ 4h ' × Ãyâ ‡ŠŽñЬä\ ñ WªX ¨Y c Š™gHnz eZ „ Dƒ Za

7(Z LX å @ Y c Š ‹êÆ™lˆieZ Ug ¯„ Dƒ ZaXž ¶CgzpÅx Â

X •g s Z e~Y Z pZÃ] 5çgzZ•gƶð• á Ólñ{ž å@ ƒ

LÃy ñ ¢]|Ž ‰ƒ Za ©! ¼ X ˆƒ 0 lgØ~Üæ ~ÄÜgzŠÆy ' ñ ¢]| xñ Z™/ôX ,™¨ £»V2! yZž~Š 7]i YZÃËLäy ñ ¢]|1X¸T e* ™

kZ ä VrZ¤ Zž åx¥Ãy ñ ¢]|X¸ D™ c Š â• Û I7Z\ ñ W1¸ T e * ™¨ £ 6Y ¯Å] ;Žz¼gzZÐ'ä±~ :Wxñ Z™/ôй Âc Š}Š¬»ä™¨£‰ Ü z


73

{”ZgÄÜ

X¸T e7(Z\ ñ W ä\ ñ WX î š Ã! ñ ô}÷L L ¹Ð yZ ä ~  g—û%q Zžì e ZzgÐÈ ñ ¬ ]|

ó/ ñó ]|L LY7 äÈ ñ ¬ ]|X ó ó7L L c â• Û ä~  g—??Ã& ñ œ–1Z ]|L LY7 X ó ó7L L c â• Û ä~  \ W ó óZ ñ ]|L LY7 äÈ ñ ¬ ]|X ó ó7L Lc â• Û ä~  \W

X ó óV;L Lc â• Û ä~  \ W?ó Ãó y ñ ¢]|L LY7äÈ ñ ¬]|y s !

X c â• Û ¼ ~ y»Æ y ZgzZ ‰ - ~ äÃq Z™á ÃyZ ~  \W ÂñWy ñ ¢]|

m$ 8 g »}nÆyZ ¸ìgÍ]! Å~  g—y ñ ¢Z  ž•C™yÒÈ ñ ¬]|

X¸ìg™¸! 0Æ] ÑqáZzäW ÃyZ ~  g—žì ¸yᨠ¸X å;g Y

c Š™LÃy Zž å; gWÃgzZ 1á~}= Í ÃyÆy ñ ¢]|äV2! ž c W‰ Ü z { zZ 

Æ vZ ä ~L Lc â• Û ä\ ñ WXÐ ,™ 7¨£ \ ñ W Hž Y7 ä xñ Z™/ô  ¨Y

Æe ZzggzZ q Z X ó óVz™ Zg7 {°z {z ~žì Š W‰ Ü z [ ZgzZ å H {°z Ð ~  wÎg

ñ W ?8™7ØZ' \ × ?Ð, ™7¨ £‰ Ü z kZ\ ñ Wž Š Y7 Ð \ ñ WZ  Ì._ Èã0 6 ?äV2! ž ¹ÐíäVrZgzZì ðƒ]g c iÅ ~  g—=L Lc Š [ZŽ ä X c ö ã0 =Ð ug I„  Š LZŠpä~  \ WˆÆkZX •~Š ÎVc È0 Ôì c Š™

~g vƒe ?¤ Z y¢ c â• Û Qä~  g—X Vƒ ;g™kCJ ÌZ~ uQÅ ã0 kZ

X ó zó ™B‚}÷g žZƒ e¤ ZgzZì YYHx OZ »«™

Ö ª,g ZŒ~g v:gzz™:L=žìg D™g ZŠ¸ÃV2! # ‰ J Ü z ~y Wy ñ ¢]| ñ WZ åE<XÅX å{ç »äYƒ„Æ# \ Ö ZÃy ñ ¢]|X Ï•g Ç s ÜÆ}uzŠq ZJ 

Æ·WX ,Š äZ”: ~ :W,g ZŒÅVâ ›11™wJ* ƒL~Š ¢Æ# Ö Zä

Å 0 ' „ngzZ ~†g ¸zO~ *Š ~g7X •ïŠ Z™OVÅÑaÆäX3Y KZ Â{ • á Š ! Xì @ Yc Š™{ nÃVÍß„6 Šã Å—sÜXì CY


{”ZgÄÜ

74

Ñ6 Â1™ ì|•ä\ ò WZ  c 3ŠgZŠ™ 6y ñ ¢]|ÌäÌ ò ‡0·ˆw‚F

#ŠÐ \ WÅÑž Hg ZŠ¸ÃÌ ò ‡0·ä VÍßX N W^ß:Zzž c Z{x • + Wä

Å\ ò WvßX • a™ ì º´Æ J yM ä \ ò WX Ç}Š Zz™OÃ\ ò W63Zz {z Xì 4E C+G [ZŽ ä Ì ò ‡0·X õJ/G Š™y´Z » # Ö ÓKZ ~ V¸´<<yZ \ ò WX • D™]³ * ™7Za s %Z ~ # Ö Z ~ X Y à 7yvÃ# Ö Z c äX yY KZ ~L Lc Š Âàíz :Zz ~/Åw ‚RZ Z  y ZŽ âÑZz ä™ ì|•~/Åw‚ {, ó Xó Le

vߎ X c Š äƒ: Zas %Z~# Ö Z11™Zg ZÍ * ƒLžg ZŠ™x(ZX Š c Š™LÐZ XM V7J x £kZ {z Ô•Tg D Î {i Z0 Z »yvz œgzZ•Ù ŠÐÃYN~z*Š

:w ò D Zw–

Ï0  i ì Vc i z ŠÎ Y60 Z i ZF ' Ï0  i ì VY tLgzZ VY Lì ™| (¹ Ð yvz œx £ » Ï0  iXì x * » äYƒLLgzZ•g {0  i LÏ0  iª ÃVzgZŒÅxñ Z™/ôä \ ñ Wžì îŠ ð3Š ~g ZŠ™Æ y ñ ¢]|…¤St Xì gžZ™ Y k0 Æ~  g—ä \ ñ WX 1™ Zg ZÍ * ƒLŠpc äXÐ äZ”~ :W X ~Š ßF Ãä™

y YÐ VzÇž å @ Ç ƒwqt »VzÈÆvZ²•M ¸úÆÏ™yZx{ŠŽñ

ZŠ Z b§~g7 t £Æ x ZúäY: gzZ Ç} 7* ƒ {$ ZŽ t ‚Æ \¬vZ # Ö ªizgž ¶ XŠ ƒ {n/ž 1™• CZ™zgzg6î ZzáZz äzgÆa ä/ ñ ]|X 7c •D 0 ™

7J VŽ6 Vâ »ÆVâZx1•ìg%izgC Ù 6 Y ¯Å] ;ŽzZvßžì w qt [Z

7]Zg (Zt gzZ}Çt k0 Æy Z A XÐ, Š [ZŽ HÃ\¬vZ {z # Ö ªizgX ûg

ÆyZgzZ Ç}™w ZΙ WÐ yZx¤C Ù yŠ kZX ǃbŠ [ZŽ »¿C Ù LZ7ZA X fƒ


75

{”ZgÄÜ

ÔÐ S{z ‰ Ü z kZ X ¨Y c Š g (Z » h  !$ Ð yZ ÃVñ¤A X Ç fâ [ˆ » Õ

VŒ Xì 3g wZ e~ êä kƒ Å]ÒÃyZ ÌZX ǃ 7{Z à ðÃA 1Ð N`

ÆyZX •‚$  t Xì $ Ë ½„ èÅGsÜù »y ZXÐqY~VzG{zžJ 

~ õg @ t ‚ÆyZXì @ ƒÝqÆ™# Ö } Å Z} t‘Žì 7„ ;{z~ ‚

ßF„Õg ~ «Ý {z1• M  ^{z6xŠîÆ X• BVÅ VÍßÐ ¹ ‚$ {Š c iÐ ¿kZ ƒ ;gƒ ZÎgz ?f {zgzZƒ # Ö ÓÅy Î 0 k0 ÆËX • ïŠ yZ 7ZgzZì îŠ V1ÇsÜx ZúΕ ,Z yZxÐ ¹? VŒ X Yƒ 7ðÃ

ÌvZèYce* g eÐ [Z±Æ\¬vZ7ZX •D7ä¯2Z ¸c vÐ VCÇ ¹ŠzŠ%ÌÃy-X Ünq†Ö] à_6 nŽÖ] àÚ ä×Ö^³e ƒç³Â• Xì @ Š â• Û# Ö èÅÔŠ m{LZ kZ y ZxŽ Xì ¹ŠzŠ%~ yWŒ Û ä \¬vZ Ε Ìv߉61Zgz Z †1ZXì

H73g ðÃ~ ]y WgzZ *Š 6yZ X}™Š ! z {n7ZvZ Ô,™' ìB‚Æ # Ö Z X ¨Y Å t Z²gzZ x • á X ‰ƒ Za ] Ã%Z Ð ¹ ~ # Ö Z y›~ ÄÜgzŠÆ Z ñ ]|

ñ zç]|gzZZ t ñ ]|X¸T e Èy ñ ¢]|ÐT Zƒ „zX IZ”~:Wã ¯ òzg X Å ÒÃÅ äVZ {Z à РðZ±kZ ä { • á Š ! Æ xzg X ‰ƒ Za ] Ã%Z Ì~ {Z ÃÐ ðZ±kZž c ¯/µä {• á Š ! òzgX ‰QB‚Æt Z²gzZx • á ,uuÅž Æy Z{ • á Š ! òzgž ˆƒ¸tÃt ñ zç÷Z]|Xá™ï6V¸´t‚k  iÆZ ñ ]|™ VZ ÅZ ñ ]|{zž åc Z{x •tÃ\ ñ WäkZèYXì Le* VZ {Z ÃÐ]Ã%ZÆ:W

}g øp¤ Ö Zž c Š [ZŽ ÐZ ät ñ zç]|X •g »Ã䙊æ Å\ ñ Ws ÜÆVŽ ¯ ÅyZ ä™ qÊ ïZÐ wÅ„3 Ì~ ÂHú6Z ñ ]|ä ?¤ Zp• ]Ã%Z

X å@ Yc Š 7äVZÃV ¸Yg {{Z û]Ã%Z½ZŠ ªX óƒï• á ~` ¯


76

{”ZgÄÜ

gzZV”ÆyZ1•D ±Ð VŽ ¯Åt ñ zç\ ñ Wp¤ Zž å HnZ‹Z äVÍß6Z ñ ]|

u|{zÐ V-{Æy Z: Xì @ Y 3g ZzgÐ V7ŠŽ D™7u|{zB‚ÆVÂgú

Xìg±7Ð Vz• Û »ëX ‰ W~ w°Z ñ ]|Xì @ Y HÐ V- { mŽ •D™

Ì*~:WÅVâzŠ yZg »y WgzZì @ Y3gÐV⛉ÐOgu|„zÐyZë

Zz±~ :WÃV⛎ ¸¤  ŽgzZ Yg { „z Ìá Zz ä™LÃZ ñ ]|~ˆ X ˆƒ

CZi LZžì g ZŠ™ »t ñ zç÷Z ]|gzZ Z ñ ]|] ! Å ä™g¨VŒ 1X¸ ìg {Z ÃÐ ]Ã%ZÆ Vâ ›{zž c Š : µñÃV7Š ä VâzŠ \ WŠŽ z! Æ ]Ã%Z

X ÃVZ ðÃÔì © ™ qŽgÐ LZu Z ðÃgzZì @ ƒs%Z ãzg0 Z ‚ ZgfX BŠÃVâ Zx}g ø

I ÏeÜòg Wc_y ñ• Xì ÍY~ŠÍÅM%Z ðÃgzZì ‡â ŠæÐ ]g ¸

Ð]g ¸, gze ÅVr’IÏex Ó~g Y~yÎ 0 Xì ~LZu ZR g ZÊ»q ’ Z åE<XÅ• ]Ã%Z Ð cg 8 ãÎ 0 èa 1• Tg ~ y Î 0 vßt X • „g Y ðh ì @ ƒx¥ÂñYHÐ{”ZgÄܤ Z: i Zñ»] ÑqyZX •ìg™x »6 ]ZŠ ¢ãzÛ {ŠŽñgzZg ZŠ™ »Vâ ¨ ZxyZ1¸ Ì]Ã%Z ò OZX¸ ÌV ;z ]Ã%Z ãzg0 Zž

{C Ù b » ÑkZ Ì~ ÏŠŽñÅ ]Ã%Z vß {z Xì Z6gîåg ZŠ™ » VâZx m ³Š ¢ »)Z›7ZX M  aÎ7» ä3Š Ì~ ðZ Y: âi yZx}g øŽ ¸ D™

X •Dƒm³]ZŠ ¢CZfÃVâZx}g ø²X å@ ƒ+F


{”ZgÄÜ

77

x ÂÏ(»{”ZgÄÜ

ÒZì È »e e g/X •‰ ñCg »i§ò OZZ~ Vñ Ï( {ŠŽñ

~Tì x ÂÑZzt˜Š¤  ÆKg 0 Z c q Š• Ûq Ze %WX x ÂÑZz ä0 úÐ ñZg Å

: {$  ZŽt ‚Æ•dZЊp¿ðÃZ  X @ ƒ7{$ ZŽÐWÆËŠ• Û ÑZzä™# Ö Ó

zΗ‚gzZuXì ^q e Z Å„ e %WÌ> Ø • á Š ! Xì @ Y ¹e %WÃx ÂkZ ƒ

ÆKg 0 c å @ ™êu ZzŠ• Û ~ Vkg0 êñÅ´ ˜VâzŠž åx „ (Z Ì~ 2z-

X åe[ïZ »yZ „:gzZ å YY H7½ÃŸÆyZX¸ f ™ê™ïWZg ZP

{$ ZŽt ‚Æx ¸: {zX ,Š™wâ 0 Ã] ªÜ Z ÅnC Ù gzZ, ŠÄgÆ™Š ! 'Ãx ¸zo {z {Zp

yú• Û Xì @ Y c 0 Ð *Š: â ig¦»e %WXì @ ™g¦Z} Êp%WXt ‚ÆvZ: Ô¸

ÌgxñèÅä™òúŠ » ðZ}  X HòúŠ » ðZ} ÌäŠz!X å @ J eÕ6VÍߎ å%WÌ

LŽ • ìg DW Z} Š .x * f' 8 g ~ gzŠC Ù X ðƒ 7»ÌL~ õg @㨠Z y¨ Zžìt È »“  Z} X6x * Æ> Ø • á Š ! LgzZ• D™# Ö Ó6x * Æe g/ X äY *4Ãè%KZsÜ{zXƒ: {$  ZŽt ‚ÆKg åZË

~g ZŠ)f ÅVhu * çäVƒ• á Š !  åZƒ qzщ Z Ü z kZ)Zg e »e g/gzZŸg0


{”ZgÄÜ

78

Âëž ¹gzZKqzÑä™ÉvßPÆè%KZ~}Š6 Æe g/c vÐh  }g øp¤ Z Xì @ Y H¢‹ » p ÖZ ÌV; }g ø X8™Ÿ ._Æ è%Å VÍß

@ Y * ZŠ¤ *4ßg 0 w1ì k0 Æ \¬vZ dZg ZMZžì –6gî ãZz~ M W

äw ò D Z)´Xì 7{$ ZŽÐWÆËŸg 0 Xì @ ƒ~o f λVhÆÏZgzZì

z Õ{z Ôƒ B~6ïÅ ~Š Zi W ?&ž å ¹gzZ å c Šg Z Œ Û ^Å „ e %WÃe g/h ]  :c â• Ûh ' × Xì ;g W`@  0 zgÒV î 0 ¼ƒ  Žì- Šq Z »Š Zë Z

~ Tž ì # Ö Ói§ {z e g/ D ™ 7 ÑÂ • D ™ k Ã VzÈ ÃV~fÆVÍß)g fÆr šZ ùZg fX Ï- è%Å4Z Âì ÅVÍß S e ÒZ¤ Z ª

àYŠt X • „ r šZ ù Zg fg ÏZ(Ð ƒ  » ¶ŠžðŠ ~gzŠ {ŠŽñXì @ Y HwzN

g(Z »[NZÃyZÔƒ:×Å}' gzZiZ ÎÔƒx {„ÅXvß,ZX •Kë Z »x  ã‚W ! Ì6V~fÆyZXÐN 0 ™7[NZ »¿iZ c q hZ Ë{z ÂñY c Š} Š

Xì YY c 0 1‡

Ï( òs Z~ i Z0 Z ìY ¹k  ½ðZ’ZˆÆ% eµ»ÄÜÅ & ñ œ–1Z]|

ê6 ñZgÅe ÒZ~ kZXì 7F 6e g/x ÂÏ(òsZXì C™ ô=Åx Â

D™w EZ » ] Zg (Z LZ {zÂì Hê ß ä e ÒZžŒÑ¤ ZÉ @ Y H7 ÑX å@ ™„Špê1å@ ™ 1gz¢{gtÐògØÑXì Y™ê@' ÆkZ ñƒ

»x ÂÏ(, ZX å @ ™wEZ „~ Ýzg Å<  z yWŒ Û gz0 Wz{zÑ1¶gz0 Wz k0 Æ Y™ Âê»è%KZÆ™Šgê»e ÒZÑ~Tž Y™7x ÂZuzŠ ðû *Š¨ £

ÑX å{$ ZŽ Ìt ‚Æ x ZúLZ {zX å{$ ZŽ t ‚ÆvZŠp{zB‚B‚ÆkZ1å

Ðížì h»ÂVgs ÜƬÆ~  wÎgÆkZgzZvZ~¤ Zž åHÐx Zú


79

{”ZgÄÜ

Ñ{zžì n• Û »x Zúƒ ._ƬÆ~  wÎgnZgzZvZ¬»Ñ¤ ZpX z™wZÎ X , ™®  ¤Z Å

c Š Š ¯Ñ Zg v=p¤ ZL Lc â• Û ä& ñ œ–1Z ]|~k  ½ðZ’Z KZˆÆ “ Ñ ÂVz™x » » nÐ wÅÑgzZ Vg6{Zg S¦~¤ ZX Vƒ 74Ð ?~1ì

5 Zgñ¦=žì ~g ZŠ)f ~g vQ ÂVî Y ? Ø Ð {Zg S¦~¤ ZpX 'â ]! ~÷

X ó óî `6

ž ¹™ W~w °ä\ ñ W1C# Ö Hs§Åx • á ž å¹äƒ  Ð& ñ œ–1Z]|

ÌäÂÅä™x » {z ä\ ñ WªX Y™7»ÐZ~ Ôå H qzÑä ~  g—Ãx »T

tÐáZjÆVhLZÃx Zú~V- g ZŠ)f ÅÑžì @ ƒx¥ÐkZX ~Š™y Ò X åï• á Ì* ™

WzJ kÜZx Zúg ZŠ™ » ògØ~ÄÜgzŠÆ/ ñ ]|X å Yá }gtÐ ògØÑ

{z ÔÇ ñC Vc gz$gzZ Vx{ ~÷= ÌðÃŽž å c Š Zz™y´Zt ä \ ñ WX å Š c Š™

ä™ ( ßgzZ 9)]ŸZ ‹Z6yZ ä ¿C Ù ˆÆ y´Z kZX ǃ +Fm ³q Š 4 }÷

â~ Vß Zz ä™] ŸZ ‹ZX F  Ð ã% {ç] ŸZ ‹Zƒ  { z/ ñ ]|XØŠ™ qzÑ

X å7„D¼ »+Š Î¸ï• á Ìvß,ZgzZ›

ž Zƒ (Zg ! FX¸ òZg ~ äâi kZŽ ‰™7ô=ÅVñ yZ ]q ˜Z {ŠŽñ yZ ñOÆ ä™gHŠp{z \ ñ W1X¸ Dƒ ä™gH3 gÍÆ V¸´¼ ä / ñ ]|

appointment letter ÿkZQXߙɿ»è%KZž¸ ëÐ VÍßÆV¸´

gzZg ÇÌ6 Ô sÔ( Ëž ˆ~Š}Š ]i Y Z Å]! NZ ò £ÃVÍߪX å @ Y c Š™~g Y

Xß™É3 gÍ CZÿ. Þ ‡

=™ ¯ „  zÅVÍßd ¾Æ(kZž ¹Ð VÍßÆ º´q Z ä/ ñ ]|g ! Z q


80

{”ZgÄÜ

 zu ˆș ¯ „ „  z{z Z  X VzŠ™gHnz ïZÐ w ÓZ š  ~g »u~ž @ Ù

D™# Ö } ÅVÍßÆ"ßLZ yŠ Zg ‚{zX¸3 gÍƺ´kZŽ å »% ñ ¬]|x * X¸ïŠg Z¦  ~]Š „]ZggzZ

gzZ H7wJ7ZäVÍßÆ"ßkZX¸3 gÍÆ"ßq Z Ìm ñ ‡z! Z0Ä]|

! Z 0Ä]|ä / ñ ]|6kZX • D W7Ð ñ¹ {zž Åe DÐ / ñ ]|

@ Y ^I¸gt ƒ: mRŒ Û¤ Z yxgŠÆ xõgzZ Áq~ x  òs ZX c Š™wzdÃm ñ ‡z

X Vƒ D™x Z •ZgzZ [Š Z eZƒ  ¹! gzZƒ4Ð VÍ߃  Ž ce * ƒ (Z yZxXì

Ð ]¸Ï(X 76gziÆgZŒÔì CY ðZz™®  ¤Z6x * Æ ›zg \ ~ +Š}g ø

~ m z*Š) »nq Zt Ì~ V¸´gzZ Vzy}g ø Xì CY Åg¦ë Z ]¸¹Ü Z {Š c i vg ) Ð ƒ  ÂñWµñ »äZ™®  )Z  Xì CY ~Š ßF ÿ+4žì yâ ‡

ÅVÍß}uzŠ Ã  Xì Cƒ òZg Ìg ¸ ~ }ÑçXì @ Y HÐWÿg »/ŠgzZ

LZ ä ¾Xì 2 ™ HyÃgzZ( HyÞì @ ƒ {i Z0 Z »¥%z x £gzZ *ƒz ]³ Æ}ÑçX • ðZz™s çN ZwKZÐ ^gÃ*4ä ¾X • ñZz™s ç2 Œ Û } (} ( É CY ~Š 7Zw7Z ÌQ1• Dƒx¥x * ÆVz'Vzga ƒ  ÃVÍß x Zúž Zƒx¥„‰Ã/ ñ ]|²Xì CY {g îŠ ð;Š x ZúgzZì @ Y c Š™^ Ã6VzÇ

X c Š™wzdÃ3 gÍ Ug ¯Ôì lp * Ð3 gÍLZ

X Vƒ] ©iZÎâ ÆyZxgzZx Zú¤ Z Dƒ7„ Za b) ðÃ0ÐgñZò OZ

x Zú~x ÂòsZžì @ ƒx¥Ð kZXce bŠ UÃyZxÔVƒsp]©t „‰ Xì CY¿gÃJX6VâZxgzZì CY~ŠÌZXÃ]©Æ:WÆyZxgzZ

ª•{Š c iÐ ãæWÅkZ]YZy ZÆ3 gÍƺ´V#žN W]c Dg ! FÃ/ ñ ]| » ay  gzZ ãæWÅyZX c Z•ÃVz3 gÍx Ó,Zä/ ñ ]|X ;gï7]o1ì „gƒB™


81

{”ZgÄÜ

X c Š Zz™ ¦~wÓZš  zJŠ W»ª zŠ ÅyZQgzZc Zz™[ ˆ YZ {zž `Ø X ðƒ wßñe D Å b§ÏZ ÌÐá ZjÆ ! ñ ôgŠ. Þ ‡q Z b§ÏZ

Ð^7Z™ ŸÉ CZ ä / ñ ]|Xì 1Äg Ìg ZNa gzZ • Ñ ä™@d i k] {zX î Zl Vc –™ Y~kž c Š™áZjÆyZh- gq Z »V- –™Z-k]ãzZN ñgzZc Z•

7¬åW~ !/ ñ 17I {z= Ôì ;gƒŽB‚}÷p¤ Zž• ë ñƒ D zg ! ñô

X Yw N

}g e"Ž ì CY ~ŠÃŠ Z• Û Z Zu W"gzZ ¨gzZ d ¾sÜZwÅ´M Â~o}g ø

ZwÅ´M Ã{)z} Z+Z *ZÔ[ZâÔ}k ez ËJ  ` WX •D 7 ±Ð Ë~V6uv ä/ ñ ]|~ {”Zg ÄܲX BZ eÆZ e c , ™B™Ô,™O{z ì e ˆ~Š 7 wš]|cä™g ë¤  Ãy ZX c Š™~g Y¬» ~g ë¤ Åg Ñ‚(x‰6 ñ z0-{]|

ñ0 ! B; ÆyZÐkZ™g @ Z ~ôÅ6 ñ z0-{]|äw ñ š]|X Š HÉÃí ñ ÌðÃÑž åx¥Ãx ZúèY7ðƒ]zŒ 1ˆ{g™, »0# Ö Z ~g7X 1™g ë¤  gzZ

ÂÑ ïZXì 7c Š$ ÑïZž Ìt gzZ Ç}Š 7s ÜÆx ©ZÆ<  z yWŒ Û¬

ÆÑ, ZXƒ Š Î: »ÈðÃ~žmZ}žì ÑZzÚ Št™v Y v Y] Zg ~g ‚

êŠÃVzuzŠ¬»x »TÑXì @ ƒx £t »Y #X ¶: ] P` ~ËÅä™]zŒ s Ü X åY™7à z°¬ÌðÃZ åE<XÅå@ ™¿6 kZÌŠpÔ å B` y›PÐt ‚ Âñƒ4ZŠ~ kYZš / ñ ]|6µñÆìÅkYZš  {D1Z]|Ô6 ñ z0-{]|X å 3g™@d i k]x3 gzZ]gzpä VM¸ìg W

X¸ ñƒê } ÀgÎx ¬ ä/ ñ ô} (} (‰m ñ ‡z ! Z0Ä]|Ôb ñ Z` 0Z LZ äVº` yZXƒ`ƒw'~*Š ?c â• Û gzZ ¢6 Vº` yZ™ VZèä/ ñ ]| X¸:ÐUZgzZå3gXk]mäVrZnÆV™y ZXØŠ VZ6 A z Z D™


82

{”ZgÄÜ

ÃËgzZ}Š™Ÿ} (} (ãZž c W7ðÃgzZ~õg @ {• á Š ! (ZX ZƒZQ×»/ ñ ]|

Xƒ:È ÌÅä™V Zl Va

ožì ª qt ÅVâ Zx ÂÌZ Xì ;gƒ { n Ð k\ gzZ uÈ

”Z Å ä¯ *ež ì x¥7Z * e r ! Ñ» q Z {z 1Xì ]gz¢ gzZ c {z èY n ¯ 7J $  ‚ Zg f ~ { ZéJ6X • 2 ™

ä Vª Z v Cg ¸ ÔZƒ )u

]g ¸X 1¯/µ»äg â ‚\ »ÈÃx Zú™ ¯Š ã ÐZäVâZxgzZ c Zz™ ! ZÑgØ~|•

Ž ~ oÉ @ ™7—i ZzWyZxðÃÐáZjkZXì [ ¯ È :e6Vî c gŠ}g ø

• ìg Y ñ¯ 7a kZÈ X @ Y c Š 7y ·Š Ìs§ÅyÅyZ Ô•e äƒyÈ

yzg0 Z ÔŠ Ãe ÒZgzZ X? ñZg îÒZ ª• n g ¢? e g/yZx}g øèY

ÃJ Vkg 0 Ï( ~g øX ( Ãe ÒZ ÅÔZy »g ZÉ 7Ãe ÒZ Åx Zú)ì [ h y  :{ Xì © h y  ÔŠ

x ÂkZyi Z ÂAÖ Ɖ Ü ¤ÅÑgzZkÜZx ZúXì ÑZz ¶Š™y Zªx »{”ZgÄÜ

eZž ñY c Š Ct ÐZ¤ Zpì Y™êì eŽp¤ ZÑX 7~x ÂgzZ ËÔì ~ ZXì YY c q Zß$ ê »Ñ Âì 7~Š ¢Æ x Zúc ì xŠ ƒÐ <  z yWŒ Û¬

]! tJ / ñ ]|X X^ÑZ¥ix * ÆVÍ߼Ѩä & ñ œ–1Z]|û%

nZXì ßê»yZž c ÑŠ kˆ ZtÃÑgzZ ñÑp=k0 Æ& ñ œ–1Z]|Ââ

™„/ M ñ ]|sÜ~ ]Ñ»x » (ZX c Š™} •} •™h M Ì)* ¬{z ä \ ñ Wˆ


83

{”ZgÄÜ

\WÑLž L ¹gzZ ;e * ÑŠ kˆ Z »• wkZ Å/ ñ ]|Ã& ñ œ–1Z ]|ä VÍßX • &Š sø » & 4£ÀG ~1åceÃ4Z Â* ƒL Lc Š [ZŽ ä VrZX õJ/G ñ œ–1Z]| ó ó?{z c •

CZ ä & ñ œ–1Z]|V- Xì „  gŠ „zÔì HêŽ ä/ ñ ž c â• Û ä\ ñ WQ ó óŠ 0 X c Š™spê

Ôe g/{ŠŽñ…X •äCZ~‰ Ü záZz äW…Ž •x  {zt ÔáZgØgzZÄÜ

Å~  wÎgÆ kZgzZ \¬vZÉ 7Åe ÒZ è%Xì IŠ ! WíÃe %WgzZ > Ø • á Š !

{gtÐ ògØÑaÆf ÎÆ è%kZgzZce ãY Å Ç* )g fÆÑŽce ムXì x ÂÏ( »xsZtXƒŒ6Š Z• Û Z+4Æ}Ñ瞎ì Yá


{”ZgÄÜ

84

( xzŠz)x ÂÏ(»{”ZgÄÜ

` WwVmZžì Š ZŠ Z} gzZ klÔ0Z]ª Ú Zw e â CÑ çgzZ ÙçÔÏ( » {”ZgÄÜ

Å> Ø • á Š ! gzZ e %WÔe g/Å ` Wy¨ Z Z  1X Y7„}Š w e â gz Z ðà » *Š Ì ¨ + ZXì ug â lÄÜXì @ ƒ y.6å {z Âì @ ™ÒÃÅKÃÄÜ™ Î8

kZ~õg @ Å+ ¨ ZˆnZgzZ¬Ð {”ZgÄÜX H7ðwe â ðÃ4Ð kZ ä gzZ ågzŠ ÁgŠe .t X ñƒ 7„ Za ~ ] Ñ»kZx ÂrZ°gzZ ÙçÔÏ(4Ð

gzZì „g WÃíÌÎ~ *Š ` WX åug â lZ (Ú Z {zÐzz ÏZ X ¶` ZcÅ+ ¨ Z ì‡~ o LZ Ôs »Z CÑ çgzZ b #CÑç }x ÂÆíÌŽ ä [f6gîm{

~ {”Zg ÄÜBVx ÓÅ kZ Ô• K ì‡x ÂÆ SgÍ c Ö Ó4 ÌŽ gzZ • K #

c %WgzZ e e g/ ! faÆ ä¯ 4Ã# Ö Óx  LZ ÂX • ŠŽñÐ ¬ ¹

ÄÜaÆ ä™„í~ + ¨ ZèY Sg 7¹! ]gz¢ÅÚ Š s§Å> Ø • á Š ! Xì °»we â»{”Zg nZgzZvZ c Wžì @ ƒZatw ZÎÐkZXì Cƒ*4Ÿg 0 ._ÆtÃÆe g/

LZ ?žìtô=mZgzZ c â• Û ~u 0 yWŒ Û ä\¬vZ?Ÿg 0 c ì *4¬» ~  wÎg


85

{”ZgÄÜ

ì eXXì @ ƒ * ™ 56]! Z ÃVâ ›ªX z™Ð ñZg.gzZ ]gzxx » q 4F 5.²~T massiveq (Ôƒ 0ÐyÅ * e Ë~o c ƒ 0Ð ä™ qzÑ èEG Z ?9E nç ðÃ0Ð CëÅ çEE c ƒÐ ä™ì‡Äƒz ¯ÎÔƒ 0Ð ä™ì‡x  ~y WˆÆ ]gzxpXì ¬» ä™]gzx~ :WæZ c Ÿ6 i3Z x Ó,Z Ôƒ

Xì k0 ÆÑÉ 76Š ã Å Rule of Majorityc Šã Åe g/h»ä™ê Ü z kZX ǃòi Ñ* ‰ ™®  ¤Z ÅŸkZ °Xƒ ._Æ<  z yWŒ Û êžìt oÑp

sŠ ZáÆ]zŒ Ð~  wÎgn ZgzZvZ * ™:®  ¤Z mZgzZ * ™]zŒ s ÜÆÑq Z {z ª• D™ÒÃÅä™îsZ c ._ÆxsZÃx  {ŠŽñƬvßÀ` WX ì

Ç} 7 * Z¤  ¬6gîòi ÑÃ: {[ ZÑèYX Y7„ƒžŽ •T e * ¯KÃä{[ZÑ ™ÄgÐ K  F ,q ~«ÝgzZ ÏnkZžì 7„ et X σyK5V;zQgzZ Æ! ggzZŠÎ b§ÏZXìgŠŽñ(KZ«Ý²ì ˆ0(Å"7i út [Zž}

ŠŽñ(KZx »ŠÎ ¹! žì 7„ et X YY c Î7®»< îsZg0 ZÆx Â

7„ïx ÂVâzŠtXì ˆ0<òsZtžñY ¹™wÅÅ9q Zе Z²ìg

ì Å%ZkZ]gz¢²X •ìg `Ãx ÂkZ™wÅÅ9q ZÅ< òsZvßt X M  real wealth gx  Zg7 gzZƒ w ÓZ š  ~ TñY c Ñ we â * q ZÆ™ »Ãx ÂkZž

Xƒ base ñ#Vzg e Xì 0Z ]ª ð•Z {z Ôì @ WÃ~ {”Zg ÄÜw e â Ï( Ž b§ÏZ

{Zg {zƒ gHÑÌŽ X lifetime appointment ªì uœ]! Z ~ +”Zg q

ž‰ ñ` ._Æ x ©ZÆ ~  wÎgn ZgzZvZ # Ö Óx ÂgzZƒ ÑZz ½ 6„  Zg

~J Z  ž ¶½]! „q Z ä Z ñ ]|gzZ y ñ ¢]|Ô/ ñ ]|Ô& ñ œ–1Z ]|

?ÂVƒg @ `6¬Æ ~  wÎgn ZgzZvZà ?gzZ Vƒg ¸ 6¬Æ ~  wÎgn ZgzZvZ

gzZÃX bŠ™ J¦= ÂVÏä™ c Vϱ Ð { Zg S¦~ Z  gzZ * ™®  ¤Z ~÷


86

{”ZgÄÜ

Æ’  g7~ {”Zg ÄÜX * Y á 65 ZgÆ ~  wÎgnZgzZvZ= Æ™ ðÉg

žì ÌtÃtB‚B‚Xce* ƒx PZ~x ÂÏ(žìt {z Š c ŠtÃŽÐáZj

~ {”ZgÄÜž 6Xì â Z Å \¬vZgzZì ~g ZŠ)f q Z ãZx c ÄÜÔ> Ø • á Š ! »VÍßy ZXì bŠ[ZŽÃ\¬vZä랸Tg 2~spkZ‰ Ü zC Ù Ñžì @ WÃ

X¸7g »6 ~g ZŠ)f ÅÄÜž åtݬ h

äU ÐZ V- X å @ ƒgH)g fÆ q) ZgzZÐ ñZg.Ñ~ {”ZgÄÜ b§ÏZ 45Å 1H G 7Æ` W²X ¶Cƒ7kC]gz¢Å Xì @ ƒZƒ0 Š Yq ' Z~we â ÿ¹G î] ! t gzZì @ Y Hn• Û t 6}Ñ ç}g7žì @ Y c Št ~ {”Zg ÄÜtÃZuzŠ

yZgzZXì yWŒ Ûq ZgzZ ~  wÎgq Z ÔvZq Z Ôì ] §Ñq Z »}Ñçžì Cƒ

öRðÃ~ ÄÜÅbÃ}uzŠ ËXì @ ƒ b #gzZ ~4ÅðsZ I¾¯ »ƒ 

™átÃq ¤  GreekHÑ~ž¾ ™ ¯{z¤ CZ¿q Zžì 7Ìg¦tì 7

:Wce %WgzZxcÎm¾ZZb§ÏZX Vƒ;g Ñe g/~ž¾ ZuzŠX Vƒc W

1™êg ! Z Z q  žì CWÃÁê]! Z~ {”ZgÄܲX ,±™ƒ} 9~ q

Ë c xi ZgzZ ËQ ÂÏ- 7è%ÅgzZ ËÔì » ~  wÎgn ZgzZvZ sܬžì Š  žì êŠ ð3Št ~ e g/Å ` WX Sg7]gz¢Å®  ) c Kg 0 IègzZ Ï( ~uzŠ

c ŠÄg™h ÂÃ# Ö ZäVMX •D Y0º• Û Ï(gzZIè~ˆÈ) IègzZÏ(t Xì ÌˆÆ yZXì @ WÃãZzg¦» lifetime appointment ~ {”ZgÄÜ b§ÏZ \g- ™áÐ uZ  ž~ž²}g7 kZX ¶: ®  ) Ièc Ï( ðÃéZԶю

„q Zƒ  X åq ZÑ»ƒ  yZÔ¸ Tg~ kZŠ Z• Û Z ; hz™Ô ¶_’6¢ÄÜJ 

kZX ¶~È{z¤ Ï(ÅnË„:gzZ å7Š YIèc Ï( ðÃX¸~àÆÄÜgzZI


87

{”ZgÄÜ

ÔÐî 3Š ]Ã%ZgzZÐz™Vc A È {z¤ Ï( ?Z Z žŠ H" U t ~ž²}g7 H Å 45 1G Vß Zzx • á ÃÄÜÅZ ñ ]|ž 6X åÌà »ci7Z ÿ¹G 7zz~Š ã ÅŠ YX ǃ0 ' ŠY H 4É  žì @ ƒ" U Z åE<XÅ å c Š™g ïZÐ + â ä Š §gzZ Z× ÂÏ ¶ ci7Z ÿ¹1G7 ÌZ 45Å 1H G 7 ~œ  %ÆÄÜž åŠ c Š™ðt ÂX ǃŠ Yƒ +ŠX ñY H:tg¦»ci7Z ÿ¹G 4G 5Å 1H 7~ gzZ• ðƒ µÈ) IègzZ Ï(žg¦t ~ÝZXì x Zw„g¦»ci7Z ÿ¹G yÎ 0 t gzZ•b§ÏZÈ) Ï( ÅyÎ 0 Xì [ Zy „g¦tÔ6]c Ãc xi ZZ

çg WÆM WÆ yÎ 0 žakZX critical element ð•Zq Z~x ÂÆ$ZÆ

òs Z Ô <  z yWŒ Û {zžJ Z  Y07M» ÔZ D¿ðÞì Zƒ –~ 63gzZ 62 Vo) IèP)~«£n Z²Xƒ ‚ g: ¢Æ™Èç W6tÃÆyÎ 0 gzZtÃ

Y 1970X •N W™á ó óxi Z L LZÈ) Ï(x Ó¹! ( •9M W CZÃxsZŽ {z´Æ

Z( ÐkZXì u~g øxcÎgzZì < Ø èZg øxsZž å„ {È»V o)~( ~( ~ äVo) Ï( ~( ~(x ÓXì ]gz¢Åw e âgzZq Z+ WˆÆxsZž ǃHgzZuÑ ïHim±g â ðÃgzZœÎðÃÔw_ ðà •박î  ) KZ ðÃXì Zƒ c ¯ Z¤Z ¸ wzgÃx ÂÆ{”ZgÄܤ ZXƒì‡6 Šã Å+  —c 踎 ®  ) {zªÜ  ƒ  gzZ

Š Y6x * Æe g/yg e â ~ *Š ~g7ÉyÎ 0 1?@ ƒ H Â@ Y 1Ð wÅwe â

g¦ » d i v i d e a n d r u l e X • D h Âà Vñ¸)g f n ZXì @ Y H 0 '

Z]gz¢š ŠŽ z! q n ZÔì ŠŽñ# Ö Óq Zžì @ ™^g7à disintegrationD 45Å G 1H ~ Tì n8 N Å}uzŠ q Z sÜÑ »VâzŠgzZXì ðƒ ùÌci7Z ÿ¹G 7 xi ZgzZbÃƃ  yZÔ•í~ÔZvߎžt ]! ~uzŠXì 7íÅIgzZ# Ö Z

gzZ V ZgoX •D Yƒ qzÑ RI6wCÆV1ßo~ËÆkZX •DƒZ G3Å Xì ÒI6 Šã Å]c ÃïH©E Ã]‡¸}g ‚yZ~ {”ZgÄÜ ?ì YƒùL{Ñ ç ðÞì @ ƒ Zat wZÎVŒ


88

{”ZgÄÜ

Ð ï¢ÃÏg ÅvZžìt xeiz Å õg @ Å0# Ö Z x ÓX å @ Y c Š™ »6uâÅgZŒ

sÜ~ kZ Xì ¸ Ìxeiz Å yWŒ Û gzZ ~  wÎgÆvZ X z7: ~ ‘¸gzZÅgó å

Ì‘¸Ï(Éì Š 1™„~”ÔÛgzZ ~w' Ô ~È- ŠÃ\ WLZžì 7‘¸Iè 2~Š YkZ *ŠgzZ # Ö Z ~g7 ` WX •ë political left gzZ political right&ì u¹ì {Š c J i¹ ìZæ ãzÛ6V ˜žo Zg øž 6´ ˜d ¾6 gîm{Xì

tX ì $ Ë Y K»™ CZÃwe âÆ{”ZgÄÜ a ÅŠ Y}g ‚kZX •ñƒ} y~Š Y

–Ìt~M WX T e* ™7æWgŠ¿6kZv߬opXì Zƒ –Ì~ M W}g ø

~ ÔZ D{zÔ ‚ g 7¢6bÃÆ y Î 0 gzZ ~  wÎgnZgzZvZ ¿Žžì Zƒ

7Zž ì H 63Ô 62 çg W~ }g ! ê Z ÔN Y Vg0 Z Ž gzZ X Yƒ7„ 4ZŠ

nZ gzZ vZ yÎ 0 Š ZŠ Z} •t ™ÈtÔ ñY c Š wïC Ù ! gzZ ñY c Š™ disqualify

~ Iz # Ö Z Ž Yƒ 74ZŠ ~ Ÿg 0 mZ ¿ðà (Z gzZ ì â Z Å ~  wÎg + â Æ ´ )}uzŠŽ ÔÈ) gÃeg ; gzZ: Zg Zz‘• Û ~ y Î 0 ` W²Xƒ mZ e s%Z

tX •CY VÌ~ ÔZD™Û  É •Cƒ ~9~ $ZsÜ: •9• Û »ÃVß Zz nZgzZvZt ÝZgŠ X • ë bgzZ ïHim±g â ÔœÎîWÃ\ WLZ È) Ï( Ô• Dƒìg™ 0 Š Y™á } }Ž • • ' Û »t X 7„ • á Zz + â Æ ~  wÎg

~ÔZ™á •gzZ™ƒ} 9~$Zg »y WgzZ•D Zz™ î ZßÔ•Dƒìg Îv W

„ HÝqÐ we â gzZ Ë{z Ôì @ Wx PZŽ Ð we â Æ {”ZgÄܲX • D Y V Æ ¬Æ ~  wÎgn ZgzZ \¬vZѤ Zžì ¸ „ wßZ ~Š ã eZèY YY 7

gzZ‰ Ü ¤VŒ 1?ì ]gz¢ HÅäUÐZXì ~gz¢ * ™~zc mZ Âì ;g^._

t |gŠ X • CYg ¦ V Š 0  i ~ÑÏZgzZì Sg ~g Y4z] Å ä™Ýqg (Z

Xì @ ƒ;g YHwzNÐC Ù ! 7ZgzZ•V— ΃ 

@ Y H 0 '~×$ yÃîq ZQgzZ fƒ $ZˆÆ w‚ õ0 g ežì @ Y Hspe Z åE<XÅ


89

{”ZgÄÜ

ÌY Ñq Z {zÔì µŸg 0 ŽÆ™ ay  9zgV1g ZX³NŠÃŸg 0 ÅyÎ 0 ` WXì

X • ñƒÑ ~g â ^ß b§Å Vƒ• á Š ! hžì t wq » VÍß yZ X mZz™7k0 H Åot X • D™w EZ ÃVâ Z •  gzZ • D™ÝqZ Z¯gzZ ]¬Z% Å9zg V1g Z

[ZY Ñ}g ‚ ?Zƒ {Z ÃÃx ¸zoÐ Tì Hä VrZêgzZY Ѩ à ?•ì™# Ö }  ì H™ÐZä¬Ôì x  »¬tžìt ]! ÅKÂX •ñƒ ¶Ð¼eg WÌ „, Zx Ât ¤ Z ÏñY + Y Åx PZx°h ' × w ŽgßÅyÎ 0 X •ìg Ì` „zgzZ

X Âìg ~g Y VrZ~x4 ñžX ¶ ŠÃx4 ñ gzZ å 1™ Ýq wzN åä ÏZ X ¶~Š™ »ci7Z ~g ‚

„g}Š wVÅu *Š `W b§ ~ u ž ì t wZÎ Xì

~ uÉX 7?ì e g/

Z~„ q  c gq Z kZžì 1g¦t » {”ZgÄÜ6gîiä VrZX ì wzN Kg 0 yz

HæWgcÐ ñ6kZ äu ÂX M 1  7] c ÃkŠ~„  c gq ZèY ǃtÄ

ŠŽñíÌ}~*Š¤ Zžì [Y c C¬ž 6Xì T ¸Ì` WK»+  qzg1Xì 0x ¸xÅ *Š ÂD CZx  Zg ‚ » {”ZgÄܤ Z ìXì ˆà Ð {”ZgÄÜ{z Âì

ø70 t}• ŠŽñVÒZy ¯  ! Æ äƒ : +  qzg gzZ +Š ~ y Z pX Dƒ `

o LZ Ái Z Á1X • D™ 0 Š YgzZ 0zÕ~ogzZ• D™Oa aÆwzN '

ž @ 77t• Û ðÃÐ kZXì @ Y ¹e %W~ p ÖZh ] ;ì 3g~1‡ä VrZÃ

ÅŠ• Ûq Z gzZ •• á Š ! ~ ´ ˜Z b§TXƒ Å Kg 0 Z c q ƒ ÅŠ• Ûq Z e %W 4G 57Å q 1H gzZ ògØÔ politburo Xì ì‡e %WÅ Kg 0 ÿ¹G Z ~ u b§ÏZ Ôì e %W


90

{”ZgÄÜ

™{Ð x ÂÆ we â òs Z x Ât X @ Y c 0 7g¦ » # Ö Ó—ËgzZì @ ƒ xÂq Z x  ìZ åE<XÅÐ „  ( +Šì Z] èa gzZXì 74Š ¿»+  qzggzZ +Š1ì d Œ Û

Ñ»opXì CWÃe %WÌ~ we â ~â ¤' b§ÏZX •CWÃVc ä Ì~ 5 c Š ! ŠÐ ñe .]‡zZ ‰gzZì @ Y c Š ! ŠÐZÔì Cƒ Za ¿#ŽgzZì q Z¾¯gzZ

Å *ŠtÐzz,ì 3g™w eÃ~Š ! W[g Zq Z™ ! ŠÃ¿#ÅnC Ù ÌäuXì @ Y Xì CY~Šw VmZ~*Š ~g7gzZì „g Y“ gz0 4

Þ IV T N [Z ìgzZì c Š™{nÃwe â î ) Z y7z ä uCc ¹F Åu6gîi X •ìgY Å+ YÅ~â » Z åHh½$ÐwzN X •ìg ¯x Â< òsZ {z[ Z1•‘Óêñ~V2c g ¹æ~c Z b§ÏZ & È{zèY • ìg Y ñ¯ J òsZ [ Z V;z påÂÌ* ¯ J V ;z¬ èÑq

~*Š b§ÏZX ÏñY Å[6Š ã ÅÏZžì o¢gzZLÚ Zw e â òsZž•ìg

X ǃÁ{nt ÂÐN Y + Y Åx Â: Zg ZŠtâuë[Z¤ Zž•ìg™t]! t êñ HG 45µwe â òs Z²X ñY c VâzŠ yZXì äyxgŠÆ x4 ñgzZxæEÎ5F CZÃwe â òsZ Z åE<XÅ we â òs ZX • ñƒK} 9x  LZ LZ™w ï'! ¼Ð we â òs Z ä Vñ µ µ HG HG 45gzZx4 45gzZx4 Ð xsZ äxæEÎ5F ñpX 17¼Ð xæEÎ5F ñäxsZXì ( yß Z œ)

Xì 5gz¢ ~ xsZ |gŠ Xì ]! Ū ˜ Ç! Ôì xsZ Ì~ e g/ž It b§ÏZ

*Š ä [f` WžŽ ÔÐbÃÆe g/! ftûe g/òsZ1Xì e g/

Ì* ƒ ] §Ñq Z ƒ # Ö Ó Cc Ã~ yÎ 0 Z Xì ZÇ! ¤ Ôì Zƒ H™6 HG 45µ‰xi Z}uzŠgzZ ‚ Ôx4 ñÔxæEÎ5F g 7¢6bÃÆyÎ 0 Ž ¿(Z1Xì ~gz¢ ]i YZ Åä™# Ö Ó1ì ]i YZ ÂÅ•g~ yÎ 0 ÐZ Âì 'â Ãxi Z¾g â gzZxcÎ


91

{”ZgÄÜ

H4G 5µÔxcΪxi Z ZVŒž Š Ç* {)z x4 ñgzZx æEÎ5F c ¯ 7a kZ yÎ 0 Xì 7

X åŠ c ¯aÆä™Ç* Ãx Âê ZgzZ å¯ 6¬Æ~  wÎgnZgzZvZtÉ N YK Ì~ {”ZgÄÜ}Èn Z „:gzZì êŠ Â: ]i YZ Åä™ òZgx ÂgzZ ðÃ{z´n Z

Ç* ÃM WkZ¯  ! Æ䃬opXì H¸ ÌM W»y Î 0 gzZ ¶7]i YZ mZ

X @ YH7

nZgzZvZ¿ðä ZžñY Ht‹»g¦Ælifetime appointmentÆ{”ZgÄÜ ]gz¢ÅäUjZQ Âì ;g `x ÂjyEZgzZSgÍ£Ôì ;g^6 ¬Æ~  wÎg

äkZ H ?ì VY]gz¢ÅäÑ(mZÃgzZ Ë™ Zz™$ZˆÆw ‚ õ0 g e ?ì H

ÂìígzZì x PZ~ožì ;g™x » YZ Ú Z‰ Ü zѤ Z ?ì Hx » ðÃs ÜÆo

9zg V1gZXì @ Y c Zz™ 0 yÃîq ' Z w‚g e &™ Zz™$Z ?ì H]gz¢Å $Z

}Š à ÇÔ™Èe %WÐZ~gzŠÆ` WˆÆƒ  kZXì Cƒg â ^ßgzZ•Dƒ ay 

gzZì CY ~Š lifetime appointmentÉ Ü zYÑ~ {”ZgÄÜXì @ Y c Š™{n™

èÑq XÐ }e %WaÆ ä™Y ZÎg ÐZ vß ~ gzŠ Æ ` WX YY 7c U ÐZ

Xì F 6áZgØgzZ+  qzgÉ 76Õ{zèYì x  p! gzZxÔLq Zt |gŠ

7ÅË{z´ LZŽ ì @ ù ƒ {z%W²Xì {$ ZŽ Ã~  wÎgn ZgzZvZÑžakZ »¬Æ ~  wÎggzZ \¬vZ {zpì @ ƒgz¢} yzѲì @ ƒ ´ â »è%KZgzZ

‚ä c ‚kŠÆwe âÆ{”ZgÄÜë¤ ZXì @ ™tìê Zx ¬AgzZì @ ƒÈ0

kZXì * ƒstableÐQ ÌZäw e âÆÄÜpX σ]! ~( ¹ÂBCZ ÌÃ{

ÅVo) Ï( … Hžì ]gz¢ÅäÑt ‚Ã] ! kZX Ï} 7ã™c l66 B‚nZX ÏN Yƒ »È) IègzZ Ï(x Ót ~}Ñçòs Zq Z ?ì ]gz¢ 7¢6bÃÆ xsZŽ X ÏN Yƒ »ÌÈ) F 6xi ZgzZ +  —ÔᇴB‚

ðûä™# Ö Ó6 o kZ7ZÔì 7ÑgzZuï ZÑ» ~  wÎgn ZgzZvZÔ n g


92

{”ZgÄÜ

X •DY0Ž]Zg¦Æg Ö ZY ~Š Zi WgzZg °ZY ~Š Zi WQXì 7h nxgzZáZz„x {t Xìi§»ä¯yZ³Ãy¨ ZsÜtXg °ZY ~Š Zi W ƒx {¤ Z„

gzZg Ö Z Y ~Š Zi WQgzZ • D W™á w e â gzZ xi ZÆ nZvßá Zz p g ]ÑìÆ {ZeÃx ¸~g7 » ä™™Ã\ WLZ6o kZ …ž• ï Š ñZg6x * Æg °ZY ~Š Zi W ì q „q Z~ÄÜ@' n ZX ¶7]i Y Z mZ ÌL~ÄÜ1Xì h»ä™ ëŽ ªyou surrender to usžìtŠ Z%жŠtb X zŠ}Štb c ß™wJxsZž ðÃB‚ê ZX σÝq ~Š Zi W~g77Z~Y Ñ^ÇZ6%ZX Ç} 7* ™»{zÔÐ}

gzZ ] ³éZ1ì Ýqg (Z Zg7 7Z Ôƒ ð| c zy Ô ~Š· ðÃì e X Ç ñY H7Õ

Ð ñ~ ]gßÅg ïZÐ ¶Štb Xì ~gz¢ ¢ LnúÆ䙫™Åw â z yY

gzZvZ Ô‚ g 7¢6bÃÆyÎ 0 ðä Zžì * ƒ¸ {ÒW~ yÎ 0 X ÇñY •

c xcÎužì e * ¯ 2Z ¸Æ nkZ Ô@ ™7æWgŠ ¿6VßßZÆ ~  wÎgn Z ÐkZ6 uâÅg ZŒÂì e * ™„  ( KZ6Š ã Åá! ßgzZ+  —Ôè¸gzZƒ6 x4 ñ

Ôƒ ì‡w e â » {”ZgÄÜV˜ž~}Ñç òsZ q Zž• ë x ¬A ëX ¨Y • ]gß„q Z sÜÅäƒ $Z V;zX fƒ $Z „: zZ žƒÈ) Ï( ðà Â: V ;z

*~ ]gßÏZ ÂñY xÐ 5 Zg c ñY c Š™L c ñYƒgzmc ¬Ñ¤ b Zžì

~xsZžce* ƒãZzÂì e g/~xsZžì It»VÍß¼Xì YYHgHÑ ~xsZXì áZgØKZ q) Z CZ Ôe g/ KZ~ xsZXì 7g¦ »e g/! f Ð Demonstration Šp]Z &  » DemocracyXì 7g¦ » ( Kg à s Wwzg )

È eZXì •Ð y! iHÑ|gŠtX •Æó ókžL LªMobpÆTÔì • g/~ÝZ ƒ[ƒ{g ZzWŽÃkž,Z•ë[ñX # e Ö ÓÅ[ñXì mob rule Xì 7lƒgzZ=k0 )# Ö ÓÅkžäZ- Š,Zq Zª# Ö ÓÅ[ñì È»


{”ZgÄÜ

93

Å VzÈ ( Æ vZ ~ e g/ Â

Å[ñ ã†gzZ äZ- ŠÉ 7# Ö Ó vg e ðÃ~ kžkZXì Cƒ # Ö Ó ~TÔ s7& Z ðà Ôã= ðà Ô5â Xì ©! ðÃgzZ Á~• Û ðÃÔ™

[ñÆb§ÏZ™Í¸Åw ÙZÆyn"6gîÆwVXì @ ƒ kžÉ0 : Z- Šq Zt ÃoX Š c Š}Šx * »e g/™}Š # Ö ÓÃ[ñÏZ~ˆgzZåc ŠÄg™°Ãx ¸zoä

ÄÜX @ ƒ7ôZzðÃB‚Æ+ ¨ Z»wzg[ñX ˆ7)ðÃs ÜÆVß Zzä° V˜žì ŠšÃx ‰wzg[ñ+ ¨ Z Ì6R~Š ã Xì w e â ™zZ¹Â{”Zg C™~g »tâu6yZ {zXƒwzN »V!¤ÅC Ù ! 6Vo) Ièz Ï(x ÓgzZƒ ~¸Z• Û Z âZ

wzN[f;e g/ +Z ÂX • Dƒ } a Z Z ¯Ð x  kZÆ VÍß yZèY • 4Š6Š ã Å+  —gzZè¸Ð¤ÅC Ù ! V˜ Ô,™~g »tâukzggzZ]g ¸V˜Ô}™

Xì C™„Ãx ¸{zèYXì L Þ ‡C Ù iaÆ# Ö Ze g/+ZÔ,Š g¦ Ð x £ { ì ~ g ¦ { Zg ÌZ  g¦ Ð x • á z kg à g ¦ Ð i s z ^

Iè gzZ Ï(ÃyÎ 0 ë¤ Z Xì L Þ ‡C Ù iaÆ # Ö Zt • D™„ÃIz x ¸ë¤ Z tÃq Z Zg ø X • # Ö Zq ZëXì L Þ ‡C Ù iaÆ yÎ 0 t • D™„~ Vo)

]gz¢ÅbÃgzZxi ZgzZ Ë~ kZ {z´nZX ó óyÎ 0 L Lì ^~g øX xsZì {zgzZì

c Z™$Z~] Z4ZXì 7öRðÃÌÅ º• Û gzZ®  ) IègzZ Ï(gzZ ËXì 7

c Š™y´Z ä Kg 0 òsZ kZX ˆÛ  ³^zz‚99®  ) IèÅV ;z~Ë) Š 

gzZ $Z[ZX Ƕ w e â » {” ZgÄÜ{zgzZ ǃF 6<  z yWŒ Û M W»] Z4ZÐ {ÒWž


{”ZgÄÜ

94

LZ {zgzZ HwEZÃx ÂÏZaÆäW6zZä VrZX ÏN Y ~Š™ »È) Ï(x Ó

Šæ Å} Z ðWÏgzZM%Z ä òg WX ‰ Û  $Zž ñƒg•ãZÐzz Åwe â òsZ

V;zÌ` WX c Š è™Ñ%Wq ZV;zÐ{g ! zŠgzZ c ŠÄg™ÃÃKg 0 òsZÔc Š™ coupÐ $Z ðÃV;z ( ^})ì Cƒè%ÅV!¤@¬y ZV˜ V˜ ÂXìgƒ7$Z ðÃ

Ù ŠZ  gzZ•D è%WÆè%KZt V;zXì @ Yc 0 g¦»e g/„: ÔDƒ7 Îä™x »~Š ¢ÆyÎ 0 %WðûyÎ 0 6gîÆwVÔì ÎäƒJ%WðÞ• Ë Y ðZhzŠ Ã6VåzŠ 6 $ gîiX • D™w EZ { N » e g/6V;z Q Âì

X » /ZY Mw¾ZuzŠgzZyZg 3Zzf ªXì

%Wq ZˆÆäƒÉ6gî~g/ ÌyZg 3Zzf 4É0 .nG ìg™x » YZÐáZjÆ çE zg { {zX¸ ‰ 0 G

x •Z ó* g » } (} (¹ ä yZg 3Zzf X¸ 4É0 .nG ÐzzÅVÆx ZúgzZ„  (ÔçE ½ZŠ KZ {zXØŠ G

%ZX å c Š hgÃ+Š ä VrZž¶tzz ñƒŠ ! z {n ' 4É0zg { Å yZ .nG Ôðš ÷л òsZ } ‰+4 çE G Kg Z2Z]©Ð ugzZ kzgÔHðÃZÆyj jZÔH qzÑx Z¤  z6ÄE»yÎ 0 Û »ÃVEc • Š ‡~ M Wž ©X¸Kx »ÁgŠä VrZX ¶ÅÌ]! Åuš òsZgzZ

X åHC Ùª

zg {4Ð y Z X¸ +4 ]5ç Yg { X å H ä /Z Y M w¾ x » » b§ÏZ Ç! 4É0 .nG ZuzŠgzZì Y ¯q Z6gî~C Ù ªÂñY H: i Zñ¤ ZX F7L~ õg @ ÅyÎ 0 çE G E ‹{! ‹ {! §E ÆyZg 3Zzfq ’öW x ÂX Š Ñï™`q ’öW § x ÂÃyZg 3ZzfXì gÎ yZg 3ZzfèY Š c VZ {Z à »] ! 0Ð +ŠŠŽñ~x Zú~ kZX ˆð` s Ü _


{”ZgÄÜ

95

ä{ [ ZÑ((X å Š c Š™t¾ZÚ » +Š ~gzŠÆ X ¶ˆ 7~ }çz'  Wz ]³Å VÍßgzZ¸ ‰ Á

» [ º îSX¸ g•~ Ußz' Wz ]³Y Zgizê Z

Špä VrZX Š Hgz$~ ]5ç ãzg0 ZæZ ÂX3 gÍ 4É0 .nG çE +ZgzZ¸a™N ZvßÆnkZŠ¤  Šg Z LZ Ì G

’<Ñx  s Üê Z ~ Ë Æ Tž ‰ð¯ q

]5ç ãzÛgzZ ãzg0 Z /ZY Mw¾ b§ÏZX ˆð`

ZgX å Š c Š™L7Z Z åE<XÅX å: eÜïÐ ` îZ c kžò ZúËæZX¸`ƒo¢~ 4´VâzŠ X å Z 7* gzZ ¶e %Wo¢q Z ~ çElG Zz™÷™i ˜ ïZÆ™~i Z0 ZgŠ Ê ‚ñgzZ Ž¸… â 7ËÐWÆè%KZVâzŠgzZX¸o¢VâzŠ yZxX e g/o¢~uzŠ

;g™ ¹F ta ]Zg tzŠ yŠ yÎ 0 gzZ å Š ƒx PZ~ o~Ën ZèY åÇÇ! ~gzŠÆ/ZY Mw¾ 7Z Ô¸ ñƒÆg~gzŠÆyZg 3ZzfŽ x » {z6gîiX å 4É0 .nG X ¶ÇÇ! ñÅVâ ZxVâzŠÐá ZjÆçE zg {ÅyÎ 0 èYX åŠ 1™å G

sp‘ÓãÎ 0 {g ! Y 2001³Ð Y 1988ˆÆgzŠÆ /ZY Mžìt ] ! J ÅK

Æ B™@'nZ X Š H7x » ~yðÃgzZ Š ƒŠ ! z {nyÎ 0 ' yZgzŠ kZgzZX Nƒ

QX å Š {g™)oÐzz ÅV o) Ï( ¬ogzZ í{X¸ìg Wˆ w‚zŠC Ù ²C ž åt˜Z »# Ö ÓmZðW# Ö ÓÅsæw¾~Y 2001

[x» ~ ä™ì‡e g/ „: gzZ ¯ %Wå{z Â:

gzZ ~Š} Š ~Š Zi W b§ÅVâ Zx~g/ ä kZX eƒ

~g7 Ð e %W ƒ : V- X ;g ¯%W™X ~ŠgzC Ù„

"q Z gzZ XÐ e g/ „ : gzZ eY c VZ {Z Ã b§

tX c ŠÄgÆ™ë' ëgŠx »y Î 0 ä}ÑçK  F


96

{”ZgÄÜ

ÅwzNhZ & ¾o¢ÃyÎ 0 žì C™{g • á Zs§Åq q ZsÜw ŽgßgzZ' ! xÓ

KçCc Ãc äh ÂÃyÎ 0 Ð s§Vzg e Z  ž‰ Ü z kZ6gîm{Ôì ]gz¢ Vzuu~ yÎ 0  ` WXì 7gŠ Ão {ç »J Z ç Y ¯gzZç Ï(X • ìg Y

Ð & ¸gÎgzZ Y ¯ c ?ì ]gz¢Ão Å# Ö Ógz$+Z H Âì ~g Y k  g0 ZÆ

yZg 3ZzfXƒ ‚ g ¢6bÃÆ yÎ 0 Ž ì ]gz¢ÅwzN hZ & ¾o¢F Ñ! Iè c Ï( ËXƒ Y ¯ 6 /Z Y M w¾ c ÇgB‚Ã+Š 1ƒg7 gÎo¢ 6 …ˆn ZX ó xó sZL Lì {zgzZì ]gz¢Å®  )q Z sÜXì 7]gz¢Å® ) nZXì ó óyÎ 0 L Lx * »^~g øXì 7]gz¢Å䃄~®  )~uzŠ ÅnË

gzZuÑ] tƒ  tXì 7]gz¢Å䃄~ƒ! ºgzZc •Ô` 'ÔS•ˆ ¹Å óu ó ZvZð•L Läw ò D Z)´ž 6XnY H„ÃIgzZ# Ö Z6 gîiž @ ì¬

~ ±c  ) Ô {z¤ ® Ë c Ôì @ ™„ÃIkZ Ô# Ö Z kZŽ Lž L ¶~Št p°]gzp

ð‡´ ðÃÔì ;g™uÑÏ( ðÃÔì ;g™uÑIèðÃVŒX ó ì ó @ ™uÑ{zÔì @ ™„ Ö ZgzZ Iq # Z ëèYX Vƒ•ëžì Å%Z kZ ]gz¢²Xì ;g™uÑ ð! ßgzZ

]|ÔZ ñ ]|Ô& ñ œ–1Z]|ì CWÃ~{”ZgÄÜw VÁgŠÐƒ  mZX •

Vâ ›Ô¶~( {Š c ik kŠÐ yÎ 0  c „ g {zžŠŽz! Æ]! kZ äZ ñ ]|gzZy ñ ¢

¸gzZX 劎ñxi Z ZuzŠ ðÄ:gzZ ¶7®  ) Ièz Ï( ðÃV ;zX 3g™ ¯Iq ZÃ

g¦ðÃÌ»äZz™$Zˆw‚g e&V;zX ¶zz ~Š ã Åäƒ: ~¸Z• Û Zzg _ ZV ;z

we âî ) ZgzZw e â ÇeŽ »{”ZgÄÜXì w e â {Š ‚gzZÓЃ  tX å@ Yc 0 7 Xì {Š ‚gzZy‚ Wð•Z

J4£ÀG &ŠÃx ÂÆM%Z ÅgœJ w ‚õ 0 Ðg eäVrZX •D™gHgœ(Ť{zX õ/G

~ šKZ}È g ZD Ù ]‚b Æ è%KZ™ W{ • á Š ! c gœ »M%Z6gîiX ~Š™gH]æ KZgzZì @ W™áÐZ {z Ôì Cƒè%mZŽ Xì 7{°‡ c yâ ‡ðà eZXì @ W™á


97

{”ZgÄÜ

aÏZX •ñCZgz¢wßZ¼ ä VrZÐ {”ZgÄܪXì @ ™# Ö ÓB‚Æš Ã((x ÂòsZpñW7Ãy ›V;z= Š ~[f~ž c â• Û äw ò D Z)´

Å *\zZyzŒ Û äëX c W7Ãx ÂòsZ1ñWùy›=Âc WVŒ~Z  gzZ c W ÝZgŠt Ôì ŠŽñYß (hZ b‚Ž ~ *Š ~g7 ` Wž ¶Å " U ]! t ~ m §

î ) Z b§ÏZX • D` ÐWÐ x * LZÐZ vß ! fgzZ ì {Š™ ïÅ Vâ ›

kZXì ˆðVZÐ{” ZgÄÜ{zÂì ŠŽñ~*Šíðä Z~]gßÅ„  (gzZwe â …X 7X • ŠŽñÜÁ¼Æ xsZ ~ kZž B CZ x  »¬ëžì 7t È »

wzg w àWq Z {”ZgÄÜXcexsZ åÉce 7e g/òsZgzZxcÎòsZ 45Å 1H G 7 n Z Xì w e â 7Ÿg 0 ðÃ~ kZ Xì @ ƒ gHl]Ze yZx~ we â ÿ¹G J E .H-4&0 Ðzz kZXì 7g¦»$ZgzZ®  ) Ï(Xì CY Å ïH3E Z ìN `ÑÅÑX Cƒ X ¨Yƒyj~o ÂñYƒì‡x Â{z~yÎ 0 ZX @ ¤ ƒ7ZaŠ YðÃ

ÅV â ›~T åŸ]g @ Z Œ6' q × Z¤ z6Ææqh ix HÑZzäƒí6yz~zK m §\zZyzŒ Û* XŠ H¤ YZÃCg# Ö ³gzZ`z²ÆV â ›gzZ]â } /z³‚g Z0 • á


{”ZgÄÜ

98

Ö Óx »yÎ 0 # gzZ {”ZgÄÜ

x PZnZŽ w ZÎë ZÐ ƒ  Ðá ZjÆyÎ 0 ˆÆ we â Ï(Æ{”ZgÆÄÜ

Å{”ZgÄÜÌanZ ?ì g ZŠ™ H »Vzg ZŠ Z ~TgzZVzg ZŠ ZwΞt {zì ÞZ0Ð

Æ Vzg ZŠ Z yZan ZX¸ ºB‚ b§¾}g ZŠ Z VâzŠt ~gzŠ kZžì ŠŽñw V

ÄÜ ðä Zž•ìg}Šgzig ! g! 6] ! kZëì ]gz¢Å䙄zg¨¹6g ZŠ™

X that was the bench markì 7~ *Š kZw e â 4Ð TgzZì Le'{”Zg 4Ð kZ~+ ¨ Z õg @ žì 7„ eX ¶6`z²LZ+ ¨ Z~%C Ù ~gzŠ kZ 7ŠzöJ Üæ sÜ„  c gx Ât»yZX ÇñW„:gzZì c W: J  ` WX ñWx ÂgzZ ðÃ

 k iÆx ÂkZŽ ¶~Š ! Whz™æÐäX ¶ðƒ#J ܳÐu„  c gtÉ å gzZ ã—x ÓÅ *Š ʼn Ü z kZX¸vßÆ< Ø ègzZÝC Ù Æ*Š~ kZX ¶C™ ;gt‚

|à ©)q Z] ! ¸gzZ ¶C™ Î~# Ö ÓkZJ u³Ð\g- ª‘¸# c Š Š™VYT ¸Ð ]( ( ` WÃx ÂkZ Âì YY c ` x  Z(Ú Z »+ ¨ ZZ  žì

æÆgzŠÆ` W² ?å @ Y c `b§¾Ãx ÂkZžmYÅ7VY ï6 x ÂkZ?ì


99

{”ZgÄÜ

:i ZñÐ ƒ  yZ • •• á Š ! gzZ e %WÔe g/‰x  ÙçgzZ Ï(} (} (Ì Ideal Bench Mark q Z {”Zg ÄÜèYì ~gz¢ » 6{”ZgÄÜñƒ D™

¸ D™ Zƒ7$ZgzZÈ) Iè z Ï( ðÃ~x ÂÏ(Æ{”ZgÄÜž‰Xì

Hg »x ÂÏ(q Z ñƒ Ù ŠÃwŽgßÅyÎ 0 Å ` WžñY¹t¤ Z~gzŠÆ` Wª

7Zž • ` 0 xÝ ãZÆ x  kZ6gî6f vßt ƒ ._Æ ` Z' × nZ Ž ñY

Xì êŠ7ðŒ¼ {z´Æe g/

ÃVñ¸xÝä VrZžŽì x  {Š™™ »[ftž•Ü‡ÐKÃ|kZvßt

ÐÎðJ e~T,Š™Ç* g/Å[f\Wž @ e Y ¹t æZì c ¯ aÆp gxÝ

Š YzŽ~IzoÆ™„6Š ã Å+  —gzZè¸Ãx ¸Ž VƒŠŽñÈ) Ï(Z Zi H4G 5µÔxcΉVƒŠŽñxi ZZ ZiÐg ZD Ù k•{z´n ZX ,Š™ 0 ' ã—Ô] ªÜZ#Ž x æEÎ5F ñZz™$ZˆÆ ä™ Za w Žgßx Ót gzZ}™„h ' × ÃIz x ¸6VzŠ ã ð‡´gzZ

Za •$ gzZ ~¸Z• Û ZX ,™ ½i -ÃVÍßgzZÜÁLZ LZ ФԊ x Ó~ TN Y

ÃVâ ¨ k Zt~ T# Ö Óx  {zž • ë w ò D Z)´~ }g ! Æ x  kZ X Ù

• B~6ïÅ ~Š Zi WÃe g/vßžì ¹ä w ò D Z)´ ÂX D™7Ñ• D™

x ÂÏ(Ž6yÎ 0 žì ¸zzXì ;g W` @ g â Vî 0 Žì - Š »Š Zë ZzÕt ~ |

4Zžì @ Y ¹tQgzZì Š c Š™„Ãx ¸~ V ¸• Û Iè z Ï()g fnZì Š H™

Ãx  kZÐ {”Zg ÄÜgzZce bŠ * ™Š šÃx  kZ ,™Ì[ NZÐ ~ Vo)

ª X • áZz äƒ spx  } (} (&Æ yÎ 0 Xì [W‰ Ü z » ä™sp

ŽžñY c Ñx ÂÏ( (Zq Z™w$ x ÂZg7t ªce* ƒsp&ì x ÂÏ(yÎ 0 ì 7e g/ {ŠŽñŠ Z%Ð e g/VŒ ǃ ì‡6Š ã Åe g/ gzZ ñZg [Z£Z

ÑZz ä™ÏÒúÅVߊê ZgzZ è%ÅkÜZx ZúŽ ì x  (ZŠ Z%VŒ Ð e g/É

X ǃF 6 k‚ZgzZ]¡y ›


100

{”ZgÄÜ

žì ~gz¢'t gzZì ì‡6! ggzZŠÎŽì ÑZz äƒ spžŽì x ÂÙçx  ZuzŠ X åHx ÂÙç»{”ZgÄÜ {” ZgÄܲì ì‡x ÂrZ°{Š™™»VzmôZ~gzŠÆ` Wx ÂrZ°ì x ÂZŠ gzZX å @ Y ïs »ZÃVÍß~ž²ÁÐ Áž åì‡x  (Z »s »Zz w°~ äâ iÆ

Åx ÂÆ yÎ 0 ` WgzZX å @ ™g¦•Æ è‡gzZ =r Ã\ WLZ Šp‰ Ü zÑ

ÆìÉ}g ZŠ ZÆ# Ö Ó™áÐ ^gÃ*4ŠŽz! Æäg ¦  ¹&žìt ª q

H »á  ~# Ö ÓgzZD°ÅVÍßyZˆÆwŽgßkZX •ìgx » * ~ä™ðf g Xì ;g%‚ \ »Èo Zg7²Xì @ Y{gi ZŽ

6´M •Æ x  rZ°Š¤ cŠ Ìq Z~ oŠŽ z! Æ äg ¦ w‚ kŠ s§~uzŠ gz Z^gÃð; Ô^gÃñˆ nZXì wV{0  i Å „ nÅx  rZ°žŽX eY c Jm 7

V˜ » V- k  $Ñ x Óy ZgzZ VpZ°gzZ VúzB‚B‚Xì @ Y {g i ZŽ H » ^gà *4

»D°gzZ•D™~i ‚yâ ‡™ J 7ÃX»V1Â0Ð Y Ñ~â ¤'~Š Z®ÅVzg ZD Ù 9 Ô—Z°x Ót 63ZÆ ~Š¤ cŠ X • D ` x  [ƒx » * x  rZ°Zg7 gzZ:7 Ô çE?EE Åä™spÐ {”Zg ÄÜÃx  kZÐzz ÏZì _™:|Ão}g7 žŽ ì

Xì [¤  ™ƒîÅx ÂtèYì „g Y Å]! ?ÅVzg ZŠ ZgÎ c σ Å ` ¯# Ö Óžìt {zì ðW~Ú Š c 5Ž ~ „  ( [Z

Š Z• Û ZÆ ` ¯¤ Zžt gzZ ¨YƒŠ ! z { no Âðƒ # ' Ö ÓY ¯¤ Zžì ˆ~Š ¯t †f²

Y ¯ëž7¦  Ù t È eZX ǃÕZ(Ð ƒ C  B‚B‚Æ+ ¨ Z ÂÑ ä™# Ö Ó ìg Ct sÜëX D™7e ×ÅY ѯg â Ì~]gßËë•ìg™q Ê »# Ö Ó

„Ã# Ö ÓgÎXì c Š ¯à Çq ZÃ# Ö ÓY ¯äVrZgzZ å@ ƒH~{”ZgÄÜž• –t~[ ´ÃÅVâ ›c ì Zƒ (ZV ¹~õg @ ÅVâ ›Xì Š c Š}Šg Z Œ ÛÇ


10 1

{”ZgÄÜ

6gîm{gzZ³NŠ™ VZ õg @ !‚Î{Ša ÅVâ ›?ì 4„ # Ö Ó~g/žì Zƒ À& X õ/GŸG ŠÃ{”ZgÄÜ X ¶Cƒ Cë]§ @ ÅÑX å7ŠŽz » V o) Iè z Ï( ðÃgzZ $Z ~ ÄÜ

ZÐ ñZg[NZÆVÍß+F q dZgzZ q )Zq ZX åñZg[Z£ZÉ X ¶7e g/ Y ¯c Ï( ðÃV;zžt{z¶~{”ZgÄÜŽ ]! 0Z]ªÐƒ  gzZX å@ YHgH÷Z

X Zƒ 7L (Z ~ õg @ ÅxsZžìt ]! 0Z ]ªÐ ƒ  X¸ 7µ Z µ Z {z¤  Ìwg¯s Wg& ¾*4gzZ•Ì{Z'  uÏ(q ZX •Ì{Z' u ãqzgq Z ~  x™ Z]|

g—X • Šp ]Z& ~  x™Z g—QZ g& ¾ BŠ ™ VZ õg @ Å Vlx Ó\WX • 4 ~i ‚# Ö ÓÔ¸ ñW™ág \ z ›sÜ öWPgG‘]| b§TXì w¾¸ » ~  x™Z g4‘ \ z›KZ~ kZÆ™h ‰„ Å<Ñðƒ ðÑÅ öWP ñ]|ä öWP G]|É ¶Å7 4 ä öWPgG‘]|1¸ŠŽñЬY ÑgzZ2Z¸ñƒñ¯Æ öWP\ñ]|X ¶~Š™4ZŠ ò3 Z™ƒ ¦] ѾgzZ ] Ìì Y ÅY m q Z x Ó~ ~  x™ Zg—X ¶~Š™ï• á ›~ yZ

zz~  \ WX $ Ë ~Š7] Ñ»w V,ŠŽz(Zq ZX ¶ˆ0PersonificationÅw ¾

{• á Š ! §q Z ìP Ñ]|‰X¸ {• á Š ! §Ž • }g ¦ ÌY m Z,ZX •] Ñ»ð

B7ÃgzZ ËBÃìP G# Ö ÓÜ~]Ñ»vZY • á â X¸ ÌÑgzZ¸ Ì{• á Š ! {zgzZX¸ ŠŽñ§Zz »@@ ~ y WŒ Û X¸ BÙP Wy! i ÅV4wX ¶# Ö ÓéZ60  6Ô0  Ô ZƒX ¶ l ¸D™ H# Ö } éZgâ YgzZ½ÔZ ~g ‚éZ Âà™á x •@@J Y ò•Z  žì

ï ZZ  ž§Zz ÑZzî(~uzŠÐ(q Z »VzqX ¶ŠŽñÌ] ¸ãqzg k0 ê ZQgzZ

Å~  x™ Zg—]Ѿz ]Ì ì Y x Ót gzZ Xì @ Yƒ v( ~uzŠ Ð(q Z ª X¸¦~kŠZ]Zf

ÄÜ {z ¶ðâ• Ûš  F ä~  g—Ž Xì k? Å<  Å~  x™Zg—{”Zg ÄÜ


{”ZgÄÜ

10 2

ðä Z Xì Z  Zz ~ +Š * ™ q nZ gzZ ] ¬: Z Å +” Zg ñ#gzZ X ¶ðW~ {”Zg ¿(Z ƒ ~g ïZÐ + â ] ! ÅZ ñ ]|gzZ y ñ ¢]|Ô/ ñ ]|Ô Å & ñ œ–1Z]|

g— b§Tì Z  Zz b§ÏZ Ç! 'â ] ! éZèY Xì @ Y òÐ ®  ¤Z {] ZŠ qnZ Å+”Zg ñ#gzZ ~÷ä ?žì ̬» ~  x™ Zg—X ì 'â ] ! Å~  x™Z CZ ä +”Zg ñ#žì t ] ! ÅÚ Št • ŠŽñžg Ig Š q Z ×6kZì ã™

?åc `ùx ÂÏ(

Ã~  x™Zg—~Š·žì c W~ u 0 yWŒ Û žì ~gz¢¹ 'Y ]! 0Z]ªq ZVŒ •… Y Ìt {zX •D™¿#™ú1yY1•D àÃV”LZ‰• … T,Z \W¤ Z ` W Z åE<XÅXì Cƒ  {z • ñѼ Ž gzZ • ~  Ñ FÆvZ ~  x™Zg—ž  x™Zg—{z• ñ¯ x  Ìæ LZ äVrZì ¸Ø ÂBŠÃ„ ~  c g ÅLZu Z

DJ e6Vâ ›{zŽ ìg™7]! Åx ÂÆ Õê Z VŒ ëªX • ñ¯ 6< Å

®ÍX •Š Z%{z VŒ ñ¯ x  ÌæÆ qÊ LZÉ • k0 ÆLZu Z~gzŠn ZX • ~g ¦ WZk  iz ~(éZ£ Z

~(¹ £ Z®Í² ¶„g%ÅÈx ZúmZgzZ¸ 7b

ZÆ ‰ q Ü z kZ ÂX ¶Se * y h  ÌZÐ *Š ~g7 ~Š Z® Z®Í ä kZž Å 8Y¸t ˆ Æ ä%nZ ä R £ g7g

„g%ÅÈx ¸~g v²• 7b k0 }g vž Y7 Ð eZ6 oÑq Z~ž ¹äkZ ÂXƒ„gh y  VYÌZ ?gzZì

Z®Í £

kZX * ™® • á Z mZˆÆä%}÷- Ø 7ÃË]! t ~ Ï0  i ~÷ž žzŠ [ ZŽ

»žg I]§ Å ~  x™Z ÑÆ Vâ ›ä ~ Z  ž • 9£ Z®Í 1 yâ ä °ô

~yÆ~  x™Zg—¸ìg â• Û w ÙZ ~  x™ Zg—Z  ž ¬Št ä~ ÂH·_

~ÐkZX¸ñƒ\ } 2gzZy¾Ô¾Ô,g ZŒÅ b§kŠ6 g Z- Š1å7¼Ãä3


10 3

{”ZgÄÜ

¾žìt ]! ÅÚ Š ÂX $ Ë ™7Mõ6q Ê LZpì $ Ë {g ÅÈx ¸ž 5$tä

we â „ (z Ç! åx  Ï(Ž » ÄÜgzZ X • HÐ <  Å~  x™Z g—{z b§ ì „g Y Åc6äƒ µ Z µ ZÆ ~TgzZ wÎŽ ` W b§TXì Zƒ c CZ ä LZu Z

zz¸ åÌgÎgzZ åÌY ¯y›6V;zX å7t• Û ðÃ~VâzŠ yZ~{”ZgÄÜ

„zgzZ•Ìg& ¾Ï(„zèYX # Ö ÓÏ( c ƒ# Ö ÓY ¯ž¶7„c6 V;zž¶

yZxgÎx Ót Z ñ ]|gzZy ñ ¢]|Ô/ ñ ]|Ô& ñ œ–1Z]|X • Ìg& ¾Y ¯

îsZ ~Š s WQZg& ¾B‚B‚gzZ • ÌÉ ãqzg Ô• Ìg7 ãqzg Ô• Ì

òZg x  ¸ Ç! ä LZuZ ÂX D W7Ã}t• Û Æ bÑZ ~TgzZ wÎX • Ìwg ¯

mZÃVâZŽ âªÃo}g7ä VrZÔìÄÑ:eM~Š ! WT Þ IÅLZu ZXì 3g™

Z9™0` ¯‰ Ü zÆ]gz¢o Zg7¹! ŠŽz! Æäƒ ` ¯°cgXì c Š ¯3Šgzm g» `¯ X• f ™~9 ` ¯ÅÄÑ æ~ ]gßÅk  Ð ~ ~Š ! WÅÄÑ MªXì @ Zƒ » ~TgÎ6V;zXì ÌIgzZ9™gzZÆB‚B‚{zì g0 »zŠgzZ,žŽ òŠ Wq Z ~™âXì @ ™“R gzZ?6~ òg WLZuZ¹g eÐ &Š• Ûq ZXì 7„ t• Û ðÃ

9™ÔÆ Âì @ ƒ Z9 crisisZ  gzZXì @ g Z¦ Ï0  i6gîÆgιJW¹! ì @ ™

wÎ~ kZXì @ Y0g& ¾ÛgzZ „3ÔŽ0 >ÃÔÓ#{z™ Îi gÆ*B' gzZ

Z y›C q Ù ž• Ù Š6gîà ©)Ã]! kZ ë~ {”Zg ÄÜ ?ì V¹t• Û ~T ]gz¢ ` WÅòg W8 œXì we â 0Z ]ªt gzZì Ì›Îy›„zgzZì gÎ

p• Ü  gzZ Ž0 >Ã~ Tì kg ¯*Z ~(âZX • ‰™ ¹F Ä]zèYì

}g ø‰ÔaÆä™q Ê »oƒ›Î ãÎ 0 Ù gzZy›C C Ù žì xi ÑÌtB‚B‚ Y ¯~ V ¸´ ©D HXì ‚ g wÅ „3q ZaÆ\LZ ©DC Ù ~ º´©D

„3gzZ• gVZg ÏÌ'gúž ©Š%C ٠ƒ7gŠ {çðä Z ?ì t• Û ðà »gÎgzZ

b§kZ ?ì Hì‡VYäx ÂƬkZt• Û tžì ~gz¢'Yt?ì H @ ƒÂ•CY0


104

{”ZgÄÜ

Ö } # Åo ™ Y ~ òg Wì{z • D™g6ÃòŠ WC Ù ~ uXì 7t• Û t~u compulsory military ~´ ˜Fb§kZX} ™ ZŠ Z s§Åx ¸K-e KZgzZX} ™

ÌÎV ;zX³á {g ! zŠ wVÅLZu ZXì 7distinctionðÃV;zX •service ðÃÐp ÒÆ& î Z¤ à {zì ]Š ªgÎŽžì ¸ØÂBŠ & î Z¤ à ïZì ]Š ª ðÃæZXì 9™gzZÆÔ„3 ðÃgzZì w%i Z » ~E ðÃw¾ »òg W Âì w¾ » kg ¯*Z

K- e ÅgÎY ¯C Ù gzZ Y ¯gÎC Ù èYXì # Ö ÓgÎ c ì# Ö ÓY ¯tž H7 X å~{”ZgÄÜÇ! žŽì Y™

&Š b§kZ J4£ÀG g/Å b§TgzZŠ e HVYt• Û tžwZÎt?ì ÷x ÂÏ( »M%Zž õ/G

Zg7 Ž gzZ •çgzZ~ kô»Ôgœk%ZŽ ~M%Z ?ì Hzz mZ ˆÅ™6V” ¹!

}g7 Ž • ŠŽñã=ð|gzZ ~Š· ~Š Z®ÅVzg ZD Ù ~ Tì x  ~g î ã= `¯^ »q Z Ë~ yZž• ]ogzZ factsX • statistics0ÆyZ • D `ÃÄ

gzZ ¬~ k  ÃVÃ%Z VÅÑgzZ • D Zz™(t Qžì @ ƒt³Xì 7~ gîÆw VXÐN Zz™7(ã=tQ ÂVƒìg%d  LZÆyZ¤ ZX •D Zz%

O%ZÄÑ {g ! kŠ ~ xk  ~uzŠ ÔØŠ Zz%O%Zg ZD Ù } âÐ ÏZ ã½~ x * z6 e X •D%vßx ¬É @ %7~k g »ê c WZk  izÔgœË²X¸ñZz%

x Óê Z•È) Ï( ÌÎÅyÎ 0 }g7³NŠ™ VZÃVâZ+(ÆyÎ 0 `W

Z ðÄh q • á Ô7ðà ã½X •ï• á ~ ` ¯aÆVNÐ ~ yZ³NŠÃy ;Z' u (ÌZ  Ðzz ÅB™gzZ mismanagement ÅVÍßyZÐzz kZ XA Ã\ W

„3gzZiÆÔIÔfZ Y ¯ÔVâ ZŽ âÔaÆx ¸QX •D%ÆVÍßx ¬a •Cƒ

Ðzz ÅVÍßyZgzZ ÅVâ Z+(t Xì ;gƒ~ yÎ 0 ` Wƒ  ¸gzZX • DƒL X •7ï• á ~` ¯a LZê


105

{”ZgÄÜ

?yZ+ (Éz6?劎ñ~ {” ZgÄÜ H& » ãZ+(tB‚B‚žì ÞZt wZÎ

eg kgq R gzZg ZŠ™n Z] ³ÃŠ• Û Ë~äâ ikZX¸] YgŠ~}Ñ çkZèYX 7 ~gzŠÆ/ ñ ]|X å @ Y 3g6x £+FdZÃxñ Z™/ôÆg$ k  ‰X ¶Q6Š ã Å

xñ Z™/ôä/ ñ ]| ÂðW7]gz¢Åä¯V*î Y Y ¯{°‡! ~^gzZ {yÔ†ÃZ  Ž ~ òg W°cg~ iZg yZX fƒZg {e{eÆ òg Wzg m ggzZ òg W°cgž c Š ¬Ã

aÆ K-e ~TÃXžÐ Og6gîÆgzmgq ZŠ Z• Û Z ‰Æ ÄéZgzZÐCvß

ñ ]| p X å H x » t ~ gzŠ kZ ä / / ñ ]| Xì YY H wEZ

g— » VXX c •d Œ Û Æ~  x™Z g—\ Ž ž Åt standaradizationä

ÆiZg b§kZgzZ î Y- D™gzŠ× W× WQgzZ•¬ x * ïZì mÐ ~  x™Z ~Ò\ZgzZ fƒyÃizmg σyÃòg W°cgžÅ enrollement Åo}g7)g f Ð yÃˆÆ ú-e ~TyZ VZi ZˆgzZì YY Hw EZaÆ K- e ~TÃVXÁ

gÎgzZ ~T1X å c ¯ä/ ñ ]|x  Zg7 t XÐ ,Š x •Z ÌK- e gΊ Z• ÛZ

sÜx » iž¸ 76V ;z y Z+ ( Éz6ðÃX¸ Dƒ 7µ Z µ Z +™zgç Xì @ ƒ* ™„ (

Šã ¾?ì H criteria gzZcredentialsÆVâ Z+(ÆyÎ 0 ` Wžì ÞZt wZÎ

H ?• Åy ! Û 3Y ä VrZ H ?ñY ~ŠÃyZ ]Š ªÅ0# Œ Ö Zž• D™òúŠt 6

xÎ7ú- e ê Ãxñ Z™/ôÆg$ k & ñ œ–1Z]| ?•6x £kZt ÜZg ZŠ™ê Z

 ?VYž Y7äVÍßX¸D™7gH3 k gÍž‰Vc g ZŠ)f ê ÃyZX¸ D™

ñ œ–1Z]|ÂX ï Š7VY ú- eê7Z\ & ñ WX •vß] ³! } ( Â! ñ ôÆg$  ÐzzÅäY~ K- e êžì ] ³âZ~Vâ ›ÅyZž êŠ 7akZž c â• Ûä ŽèY X ÏN Yƒ qzÑ'! ³#ê ZgzZÐ ,Š™ qzÑ * ™tD s Üê Z vß

K- e ê Ã! ñ ô~g$ ~ž ¹ä & ñ œ–1Z]| ÂXì @ ƒgz¢{nì @ W~„ (


10 6

{”ZgÄÜ

éZ vßž @ Vƒ mZ e 7~D°Ô [Ô~ w°Ô~ ä™ ¦ > 2igzZ $ÃLÔ~

X •„ D™e Dvß~„  (èYX •D™[Z b§T•g D™]³„,z Ð ~g ZŠ)f kZ òŠ WC Ù ~gzŠ k Q²X Dƒ 7èZgƒ  ~Tžì @ ƒwj â (Zq Z \YVùZgzZ ?•‰ WÐV¹yZ+(Éz6~y Î 0 ` W ÂX å@ ™ Ç ¸ÐãZx

Š䃑ñ7h ' × žì ˆ~Š™ »oÑÌÅc•¤  ž ©Xì @ ™òúŠt J IY

_ ZÑÅxs ZgzZ6]c ÃÅyÎ 0 Ž ¿ðÕÆ63gzZ 62çg WgzZXì 7]gz¢

VçZy  x Ó¹! gzZ[ ZÑ6V˜ ••XéZ²X Yƒ7ÉÁg »Ÿg 0 @ ™7Zg7

•Zzƒ  Ð ] uZzÆ ~g »$ éZX ì CY Åg¦] ! x ¬tXì ;g ^¼ ƒ É

Ö Z ÌäËXì „g Y V¹gzZì „g WÐ V¹ ãæWXžt:ì Ø » ãæWéZX • #

X X7y! Û 3YaÆ Œ

vZžì ;g Y c Š ¬²X c Š 7úg ZŠ™ CZ ._Æ~  wÎgnZgzZvZ äËJ  `W

ÃVâ ZxyZ {Ñç Zg7 »y Î 0 ` WXì dZÐ ƒ  ~ ò ¾Žì {z q Š 4 Ѓ Æ

Éz6ì ] ! V˜ X • ‰ 0 yZxvß« gzZ u 0 J * Ѓ  žì ;g}Š à Ç

[Z ÂåyZ+ (\! Z÷èažŒt y¨ Z~Tžì 7%ðÄ  ( ÂÅyZ+(

tgzZ•6a}g ø ^zzƺ´kZXì à  ÅV Zgz ~÷tgzZ óƒyZ+(~ `Ð VYŸt Xì à } Z 8 * Z c } Z +Z * Z™Û  Ð VŒ ä ëgzZ Zg ø ‘´ Zg7

ÅvZžªXì á œ  „ Z÷6Š ã Å ~h %~cKZÔ~gŠ Z' KZgzZª zŠ Ô‰ Ü ¤Xì ;g W

áÑ 8 ÇZg e¬ • n g ÌÃgÇZg e q Z \ W¤ Z X • ‘  yZ+ (t 6Š ã ¾{ C

7ŠŽñ„g »i§ðÃaÆ“  } Z 8 * ZgzZ} Z +Z *Z »o kZ²X • D™s  ÆVâ ZxiZcVß Zz•gÆokZXì Š c ¯ot6 ypÆY ZßÄÑk•Xì

»xs ZŽ gzZXì Le * ™{n¬ » *Š ~g7 & o {z X 7„ŠŽñg »i§ðà »[ NZ

* ™]Š ª Åo kZ ëž • D™òúŠt ¿g »$ gzZ ãZi ªÔvZNZ Xì°~y W


{”ZgÄÜ

107

otžì 2~ .lpkZ ¿C Ù X•Te

»Vo) Ï(Xì Š ZGY OzgñÅ\ ! }÷ Ê 4E CGNŠ wq Ôd  n Zˆ Æ d  Ôd Æ \ ! õJ/G

Zƒ (Z ~ {”Zg ÄÜ HXì ;g W`Ÿ„z …gzZì e g/t •ë vßtQ ?å @ ™

* ƒ µZ Ð „  ( à ` ¯gzZ ce x  ¸

kZ ~ ` ¯ ÂñY ¬Š ¤ Z x  » ` ¯Xce

Ð 30 J Z  Y07QZg& ¾ ðÉ Ü z ÐZB‚B‚gzZ X}™: ~™â Y ¯w‚ 35 Q Ôù ²Xì @ 7* ™" U Ã\ W L Z

g& ¾gÃ× W× WQì @ ƒÆÔIÔù

c Š ¯ r ÃòŠ Wq ZÐ ~ ig& ¾gÃQì á  Æ™# Ö } Å ` ¯w ‚ 35 Ð 30 {z Xì @ Y eZ eg kg q R Z Xì @ q ƒ IZ » “  rQ

X »“ n Z * ì Âg »i§¼žªì @ ƒŠŽñ Kg 0 Áy Î 0 ( y)>› igzZì g »i§ H »“  yZ+(~o kZ

Xì CY ð¯# Ö ÓyZôq Z }•`™# Ö Óvßùù6 o kZ ÂñY ¬Š6gî

kZž ©¶# Ö Ó importedq ZžŽ • D WB‚Æ! q Z KZ Z  å 7Œ Û¥ ;gW`ÐJCzeµZ ðÃì @ ƒÐ VËmi•` WÌyZx,Z~o

yZXì 7g »i§ðêXì ;g `J;Ão kZ6 gîiì @ WÐJ;ðÃÔì

o kZì ~Š ã! Û H ?ì H HJ Œ  ` WaÆ# Ö } Åo äVrZžce Þ7 Ð

ÄÜ ! 7Ç! X 7?ce x Ât …Ì[Z H ÂX 7Ç! ?g »i§ðà c aÆ


108

{”ZgÄÜ

CY~Š w ”Ï0  i ~g7mZ¬ÐkZ ÂCY ~ŠÃ  ðÃÃËÐs§ÅѤ Z~{”Zg

B™6 Ëž å7„etV;zX¸ŠŽñ]YgŠ V;zXì H HÏ0  i ~g7äkZž¶

X N YØŠ Î]â Z²ZÆ

U " ZgzZX ¶Cƒ] îÐs§ÅÑÂ@ ¤ Yc Îx Z²Z»B™6 ˤ Z~{”ZgÄÜ @ 7* ™" U ŠpÃVÍßgzZÔå@ Y c Š 7{Ç{zÐZÏ0  i ~g ‚ Âì ÅB™äkZž @ Yƒ

@ ƒ ` Wž 6 å @ ƒ 7t ~A çÆ Vâ Zx ?ì ðWÐ V¹ª zŠ k0 }÷ž å gZ Œ Û ]âlL ÑZ åE<XÅðƒ7" U B™èaŠŽ z! Æäg Z ¦ ãw ‚kŠÐJWžì V¹ðWª zŠt k0 }g vž å@ Y Y7{°‡! ~ {”ZgÄÜÉ 7X N YØŠ}Š

Âå@ ™m  ¤ Ð äC=g f » ãæ WKZ¿ðä ZgzZ ?ì H=g f » ãæW~g vXì ðWÐ

ÆVâ Zxž å Š c ŠÄgg »i§q Z d ¾z Ð~ {”ZgÄÜèYX å @ 0 g ZŒ Û IZ*

t k0 }÷ž å @ 7* ™" U ŠpÃy ZxÉ CY ðZz™7" U Ъ Z°B™s Ü ·W²z™)ls ÜÆ¿kZ~ª Z°ž å7b§Å ` WXì ðWÐ V¹ª zŠ

$Z ` WXì 7ãæW=g f ðÃgzZ ïZžì ;g WÃãZzèÑqX @ hg7ðÃJ ]o

äCãæWgzZñZz™ ¦7„}g ZØÍäÔZyZMй}g øžìtw q »z

X •ga}g ‚èYX •ìg™m  ¤ Ð

¬gzZ ¨Ôd b ¾ÔnzHž• 늎 z! Æ äƒ ì [g Z ÂBŠ }g ZØÍLåZ¤ Z

ìg™ìB‚Æx ¸zotžì ¸ØÐb6`ѲX ••Æ> 2iž ©• X•

™Ð ƒ 2  » *ŠžŽ ì ì‡x  » VR• á Š ! ~ Už 6BŠ x  » VR• á Š ! Z ¤ t b§¾ž • g•~ *Š ~g7 V*¹ Å VìÈ Å Vâ ZxÆ yZ Xì x  Ï(

~g »tâuÅ9zgV1g ZÐ Vâ Z •  Æ%X •DQ D t~*Š ~g7 ª zŠ ÅVâ ›


10 9

{”ZgÄÜ

VrZ c Š {Z Ã HÆ™~ VË~Š·

{Z à HÐ ª zŠ kZ ?Ã# Ö Z›ä

ìg™ÝqÐVâ Z•  Æ%tŽ c Š H4E &Ôi ˜ ðZƒ ä *Š y ›H ?¸ ÿ5G

c ?•ØŠ™ qzÑä¯ Û c  ’

~®  ZgigzZ Ô~7& Z Ô%Æ ½

~ yZ J  ` W ?ì ˆµ ä™^g7Ã}uzŠ q Z *Š y›c • ‰ƒg UŠpgzZŠ Zi W

?•] ZW ZtÆx ÂÆVR• á Š ! ÂXì eYH:ÝqÐV¦y ZÌŠ ¢q ZÐ

ì‡x  » Kg 0 êñq Z V;zì t ‚wVÅu~x ÂkZ ÂñY ¬ŠÃe %W¤ Z 4ZŠ ~ Kg 0 kZÐ Y Z’Z ¿q Zžì òZgg »i§ » b§Å ` ¯Ì~ Kg 0 kZXì

ÐZQì (~politburo ~w ‚ 35Ð 30ñƒD™ ¹F × W× WQgzZì @ ƒ gœ »užì òZg x ¸ Ì~ uXì @ Y c Š ¯ gœ c Kg 0 êñ ~Š s W}ç

Xì @ Y¬Š eg kgq RZg7»Ï0  i Å¿q ZaÆ“ 

Ã! Ñ¢Zu ZB‚B‚ì @ ƒ * ™lpÃi,~Š· sÜV;zì e g/! fŽ b§ÏZ

¬Š6gîiXì e g/Ãì sÜt Xì @ Yƒ s çC{ ( »¿ÌËÆ™lp

D™lpÃ! Ñ ¢Zu ZgzœO%Z x ÓÉ â ! zZgzZ œŽ (Ô‘(gœO%Z ÂñY XÐN WÃñƒÀ • gzZñƒ yzgg ZzyZ Cg ZœO%Zž‰ƒ. Þ ‡gzZg Z0 ZZ „ Hì eƒ ³ #LZuZŽ ¿(ZgzZ

ÆV- Š· {zèYX ~Š 7ógÃÌä c z²X c ŠÄg™ Zh Z ä ! ÑLZu ZæZX¸ w0 Ôì 7e g/ ðÃ~M%Z ÂX å @ ™]! s ÜÆÄk%ZgzZÆJgzm g wg 8

¬6 Z y Î 0 Ãe g/ÏZQgzZ•B~6ïÅ~Š Zi Wt;ì -Š »Š Zë ZzÕ„ztÉ


11 0

{”ZgÄÜ

* ÐZžì @ .F Zg7»o äTì e g/¸~ÝZXce bŠ 7äF ZÐ ~çHH YH

Xì c ŠÄgÆ™ë' ëgŠx Â

‰Xì „g 0 ™7x »Ði§9D°~Tžì ˆ~Š™™6yÎ 0 g/+Z e }Š 7]ññZwÌʤ cŠ q Z Ëtžì wqt »D°•`™yÒ„¬ëž

H7[ïZ »ÔÏ( c ƒ Y ¯{zì e ÔyZx2 ™q ZgzZ yZ+ (2 ™q ZX • ñ0 ceSZw ÂÃyZxq Z ËXì c Š™ »™ 3oäTž ǃ(ZÂyZxq Z ðÃX eY

™q 2 ZgzZì ;g Y HB‚Æ o kZÕZ(Ð ƒ  žŽ zZg W+Z ?ì D°tt X ¶

V;z! Ç! ì e* Ôå Y7ÌaÎðà ?åe~ {”ZgÄ܃  t H Xì yâ ‡ c_eZ™ Yt ‚ÆQ Ôì à™~ga ä~Š·q ZžŽ ÔaÆ{gi KZ‰ Ü zÑV˜ }Šê s ÜÆѪ Z°gzZÙê Z÷ž•ìgÈ™ Y k0 ƪ Z°gzZì @ ™

)éZ Q • D Y ~ ª Z°q Z Z  • Ý>Z÷ZgzZ ‰ Ü zÑŽ / ñ ]|Xì îŠ

7. Þ ‡Æ“  Q\ Wž•D YW~w°/ ñ ]|Âì @ Yƒ Z9gzZì @ ™]³à ©

~÷gzZ ˆÅ7]³mZ å H òúŠ6í ä TèY ?ÅVY ]³~÷ä \WX • X ;g™7s »ZQ[Z Z åE<XÅX ˆ~Š™]³

žñY ¹t¤ ZˆÆƒ  yZ ?•H]Ñq ` W²X ¶ñÅVâZxJ ukZžÙg¦ * }tžÅg™w eÃx ÂkZ .F Ãx Â, Z÷™ ay Ï0  i ënÅ Z} ÂñY FZ:Ð ~çHH * .F t …Xcex  » {”ZgÄÜ…èYXÐ, Š Îv WQgzZaÆäg @ ZÐ ~çHH

Çg ì‡ÐZê Z&ì x  u0 * gzZ«{Š™™ »Vzm ôZt Xce 7x Â2 ™

Vâ Z+(Éz6y Zì ~¤ e H ?yZ+ (Éz6Xì 7Y §zxÑ~TX •ñƒ I4ÓG 45Å &gDÚZÔb‚ÿ¹G 1H G ä™]Š ªÅoŽì J 7 ¼~ÓøeÔ èEjG 7äVrZH ?Å

äƒ I Y \Y VùZžìt sÜg »i§ »Vâ Z+( yZ c X •D Yƒ} 9aÆ


1 11

{”ZgÄÜ

[ZâÔg ZŠ• Y Ô}k  ez ÔcÆ º´} (ËgzZ {Z'  uÆ ®  ) Ï( ~(ËŠŽz! Æ g7Æx ¸kZ Å ~œ,å Z kZgzZce ムk0 Æ yZ ðÉg Åx ¸z oakZ Vƒ

ž•V*¹t 0Æ} Z8 * ZgzZ} Z +Z * ZyZ6gîiXì g »i§¸aÆäƒ }gzŠ ±)X •ìg™]Š ªÅo1• 2 ™ãZtèY ñY H: C½J gÇZg eæZ

x ¸g Å > 2i aÆ ÙÈgzZ ~ `ñ~ *Š gzZaÆ ä™} /~ yZ • D™t Ž

gzZ Vî Zç ÔVBXì CY Å ì~ -Æ w ÓZ š  b§kZ X • DÑ ~ wEZ X D™7w ì»J V»

_C}g ‚èY ñ0 ™ð 7f gÆ ì1‰%ÆÈvßžì Å ìwVx ¬ mZ

ì ]! ÅgzŠ ¹ ÂbŠ LXì 7×Åw 'gzZx ZwæZØ 7»=g fÆãæWéZX •

ì 7„Ø 7ZX vßt ••Zz* Єp ÖZyZw'tigÔ> 2iÔ{ izgX ïŠ 7> 2i

ì @ Y ¹tŠŽz! n ZXƒ Xq Z ðÄh • á Xì wq¸ »e ÒZX •DƒHp ÖZtž À &ŠÃ{”ZgÄܲX ñY c /ŸG * x Ât .F …&ì x  {z ¸ ~ ÝZ Ô õG Š äF Z:Ð ~çHH Zƒ c CZwe â ä LZuZ ` Wž 6 å7t• Û ~TwÎðÃV;zX åwe â H6 V;zžì * CZ Ù gzZƒ Y ¯ ãÎ 0 C gÎC Ù 6V˜ž YY H 7ðöZ ~ yÎ 0 we â t VYX ì

x ÓyZ¤ Z ?ì ]gz¢ HÅ% Z e t• Û t Xì w e â w ¾ ! t ÂXƒ gÎq Z Y ¯ ãÎ 0 ?ÇñY {gt• Û ðà H ÂVƒ~cîi ZaÆVæ¯gzZVƒ~` ¯aÆVâ Z+(

•yZŠ„  ( ãÎ 0 gñ* ŽžìzzH Âì CW~g ! ŶŠ yY ÌZ  §{Åx ¸zo

~Š V*! Û ™ Y~ k Œ  y Zyä ¾X c 0 }Š 7~ k  yZyyp CZ Ìq Z~ yZ

ÆäXz' Wz] ³Åx ¸kZ•ñZrLZÌa Vz%1žƒÅV ™Îä` ¯?• ä VrZ • Ì}%Ž X • }%Ä J  ` W• ÅV™g ZD Ù ä VâZ+ ( yZXa ™ Y~VœÆV7ŠÐè%KZ ðÃX •‰ØŠ™OÉ ,Š 7V*! Û ™ú1yY Œ

x ¸b§TX¸ìg™77]Š ÞÐè%KZðÃtX •‰KO² å@ ™7ç


11 2

{”ZgÄÜ

žD™77]Š Þ{zt X •ìg™y! Û 3Y KZ~k Œ  ŠgzZ ,Ñâ Ô] ZÎ ` WaÆ

]YgŠ} ( Ì~VŠ ÞXì @ ™y! Û yY§{ÅogzZì @ Œ YÐè%KZy¨ ZZ 

t: Â._nZì ;g WÃC Ù „ Ž pXì } Y 4\¬vZì H~ VßŠÆ VÍßX • Vz( }g ø ÔäVÍg ) }g øZ  X •áZzä™wJëÃx ÂkZ:gzZì ÑZz½x  Éz6 ðÃ~ kZ ÇñWwe â ÌŽ {ÒWžì ]! ð Ç! t Âì c Š 3Š™ ¯w e â {z ä 7µ Z µ Z ~T wÎ~ kZ Ôfƒ 7yZ+( Éz6ðÃÔžƒ 7È) Ï(

σ {ÒW# Ö ÓŽèY ?ì # Ö ÓÏ( c ì# Ö ÓY ¯ž Çn™7w ZÎt ðÃX fƒ

Iz # Ö Z {zgzZ ǃ ÌQZg& ¾„z Ç ¶ Ý>Z÷ZŽ X σ ÌÏ(gzZ σ ÌY ¯{z

KZ™Ö~gœyZ- Z c kî ; WZk  iz@'  Æ` WX u™y! Û ¬Ð ƒ Œ  yY KZaÆ

{zž ǃ7t V;z Çá ~g ZŠ)fgzZ Ç}™ ZŠ ZŠp{g ñ »Vhß LZX ÇñZz%7Ãx ¸

Šp{zÉ • ðWÐ V ¹,Š ZGY Å9zg V1g Z k0 }÷žz™" U ~ VpZ°ž¾

,Š 7N ¬Š$ XÐ}Š 7V1ÇÃkZ kÜZx ZúX u™7aÆ [ïZÃ\ WLZ ÆVâ Zx{ŠŽñyZ~ ~tK6õÑ}!Æ~  x™Zg—Ô~ VzŠ6Æ~: { ` WXÐ kZ …vZ c ž• ìg 8 â N ¬ŠMgzZ Ô÷zgŠ Ôà zÆvZX • „g Y ÅN ¬Š$ a ~P ` WX8Š [ZŽ HÀ™ YÐWÆvZž @ W7spÃVÍßyZX}Š ] •Ð [Z±

Ã. Þ kZ Y™7Ì]! ÅkZy›q])ðêXì Zƒ c îyÃî~o~. Þ ¤  ß äh y  ]³gzZz' WÅyÎ 0 &žÃ. Þ « gzZ u 0 * ,ZXce bŠ Z h Z6™^Å DŽ Â

ê Z •ìg™] ! ëÅwe â T ÂXì ;g Y H qÊ »kZ b§¾gzZXƒ Š 5aÆ

ìg™]! Åwe â áZz äÑ ~pÐ ~¢ëXì 7ŠŽñwe â {z Ì~ wìz [Zp

x ¸z ogzZì @ ™Ì«™Å])z ]³Xì Ìg ZŠ c ŠgzZ dZ Ôì ÌL{z1• ïZ åZƒ~{”ZgÄܼŽgzZì Zƒ ÌZ¼Ž Z åE<XÅì @ ™ÌÏÒúÅ+ŠgzZ]! Æ _ H Å 4 57 Ôw e â Ùç~ x  {”~g YÆ ` WXì 7. 1G ÆD°gzZ we â ÿ¹G Þ » ðÃ~ :W


1 13

{”ZgÄÜ

¬ŠÆ™: i ZñÐ {”Zg ÄÜ»x  kZ Z  gzZ YY H7wJÌÃËÐ ~ we â

ŠšÃx ÂÆ ` W{ŠŽñkZŠpëgzZce x  {z …vZzžì HŠpwŠ »y¨ Z ÂñY X •D™


{”ZgÄÜ

1 14

x ÂrZ°{ŠŽñgzZ {”ZgÄÜ

¬ Ð kZ Xì ~ 1 + ¨ Z ~g7 ` Wžì t zz Å ä™7x  » {”Zg ÄÜ

%WLgzZì @ e Y HÕ6x * Æe g/L(C Ù ~*Š ` WX Zƒ7LÕÚ Z6 ¨ + Z *Š ¹! 1ƒ ˆ W# Ö ÓÅV>ª~ê q Z ËÆ*Šžì Zƒgz¢(Z~ õg @ X6x * Æ

ÔÏ( {ŠŽñXì Š c Š™ 0 Š Y~}iÆ™™x  »wYŠ [ Z1X ¶SgpôÐÑ '

Âì ã0 ]•Ð kZ¤ ZXì Š 1 ¯ xÝÃVâ ¨ Z Vzhz™)g fÆ x  ÙçgzZ rZ° s§Åx Âñƒ ñ¯Æ~  wÎgn ZgzZvZžt{zgzZìi§q ZsÜk0 ÆVÍß ¿g „6{”Zg ÄÜŠ ã Å kZ  u™x » c b #Å y¨ Z x  ðä Z [ Z X N Y ^ß

ZpX¸ xñ Z™/ô¹! ¤ gzZ+”Zg ñ#ž 6•7y¨ Z+4gŠkZëX ÏñY à¥pÔyâ Zz ðZ~ *Š • DYƒ[x»~ äCZ ÌU‚»x ÂÆ{”ZgÄÜë X ÏñYƒpôz'  Wz]³gzZwâ zyY ÅVÍßX ÏñYW¹F gzZ

m{Æx ÂkZX Og ñÎÐ Œ ÐZëž ;g 7. Þ ‡kZt Xì [ vÉx  {ŠŽñ 7[ZŽ ðÃk0 ÆyZ Âì Hi»b)hZzÐx ÂkZžì @ YY7tZ  Њ Z• ÛZ

~äâ iÆßëÐ kZž•º ZF g±t{z Âì CY Å]! Åx ÂÆ<ÑZ  X @ ƒ <Ñ~ wìÆ yZX M YK 7Ç* ~gzŠ {ŠŽñ2Z ¸Æ <ÑgzZÐ N Y-


1 15

{”ZgÄÜ

yZ Å~i ‚{Ñ çÔ~i ‚ ~g ZŠ™Ô ~i ‚y¨ ZXì ŠzöJ äg â } hÃgzZ U»B; sÜ

t =ÅyZXì H|gŠ x ÂrZ°òsZž B7t Xì 7„ ÌZ ðÃq Š 4 Æ %WgzZe e g/Xì ÌZHÅ[ ïZÆVâ Z+ (gzZVâZxžì܇ÐKÌ

ÃVÍßg ZfgzZg (Z[! g ZÆyZpX •DÑvßtÌÐZ Z ¯ÆáZgØ~«£Æ H7wìt Ìäw ò D Z)´Xì 4Ðx ÂÆy Zx  »{”ZgÄÜžì x¥ƒ ���t

X •7ò qÆwìkZvßtXƒã×g ƒe %WgzZƒãqzg ƒ e g/ž å

]! Åx ÂÏ(nZ ñƒ n gÃæÃk‚ Z ãqzg Å{”ZgÄÜäë~[ Z1Z¸¦ 

X å 1{ ^ Y © »Ð{”ZgÄÜ »e %WgzZe g/ãúg 0 ] h äë{z´n ZX ¶Å

+Zq ZgzZ H7t ‚Æ*Š x Â+4q Z ä+” Zg ñ#Cc  F š Æ~  g— ÅyZèaž Y™7ÌnZ‹Zt ðà Z åE<XŶðƒ #J ÜÐ uŽ Š쇞

Û~äâikZžìt|X¸ìg `b§hZx ÂeZ {zakZÔ¶Kg„  c g · •Ô5 Zg ! Wx ÓÆ *Š X ¶Š ! W~ V¸´ # Ö Ók  iÆ Vâ ›~Š ! WÁ„ ~hðÐ

k0 ÆËñƒ n gÃæ '!  t X¸ŠŽñ~V ¸´y›vßƱC ƒ Ù gzZ b‚z

Š ! WvßƱz8 g Zc ì ¶Åb‚z Ôì Z(¹‘´èaž CY {g 7¹! ?Št X •vß+ $  t1ì ef Î »{”ZgÄÜX M ™7Ç* x »{”ZgÄÜë Z åE<XÅ• ògØWZg ZgzZVâZxÔVâZ+(~x ÂòsZXì x Zwtig »y ZgzZu 0 * wqZÆyZ » „Ðg¦nZ vßtžì @ ƒ[ ïZ JÚ Z » x  » {”ZgÄÜt Z åE<XÅ• D Y , gzZvZ ä VrZ Z åE<XÅX ÇA 7µñ »B™7ZÐ äCZx Ât X • V Zm  ¤ Ð äCZ

Xã: uiÃ]ZŠ ¢ÆyZž @ ì c Š™Šg „Ãyâ ‡Æ~  wÎgn Z

)g fÆ ~²• á Åw ò D Z)´1ì x Â+FdZ ¸èY î CZ e g/žì @ Y ¹Ð ë

z „n • …ä e g/h ] Xì CYƒ x¥ b§hZ ¹ ÆZ Å e g/ …


1 16

{”ZgÄÜ

žì CY ~Š?Št ÒZXì ~Š „ ~Š ! ' èY ì x  +4 a kZ e g/

kZ X '™7k  ~ :W'¸~g/ {zÉ 7* ƒ +4 » x  ~g/zz Å

âZ ~ ä; Š Y ~ *Š '¸ ~g/

~g ZŠtâugzZ K Z· Z) x ÂÆ yZ X C77„ ]gz¢Å k  7Zž • Cƒ sz^

o ~g/q Zžì |Ìt X •Dƒ" U °»c ä™{nÃV”}uzŠ „ ( x  yZyÃyj jZgzZ t Z²„ ä ]¸~g/X • ñ‚' g ÏbZ6o }uzŠ „ ä

ñƒ fgÐ ypÆ Vâ ¨ ZB; ƃ  yZXì Cƒ Ü6¤'] ¸~g/X c ¯k 

g/ ÅM%ZgzZ e e %WÅÞ6ZX • ‘Ó+F u0 * Å õg @ '¸~g/t X • Xìt ‚ƃ  {zÔH•Ž » *Š ä

Åy¨ Zt X • Ï0 ii§t Ô•7]c ÃÏ( •e %WgzZ e g/žÚgŠ c ]! Z q

i§gzZ ]§tÃtÉ ì 7+Š •xsZ‰ b§ÏZ Ç! X • D™W OÃÏ0  i ~g7

Ã]ZggzZ ¬Š ÅäY~xzgB! …{zXì @ ™WOÃUC Ù ÆÏ0  i ~g øxsZXì Ï0  i

Ø èt Xì @ < CÌi§»x ªÆx ÂÙç@¬B‚B‚ÆäC¬Š ŬРäÎ

ñOÆx Â{ŠŽñkZxsZXì xŠ ƒÐ x Âh ] Ðb§C Ù tXì +Š »vZÉ 7 xsZèY • B{çaÆ ] ZŠ ¢ LZÃxsZ vßt a ÏZ Xì @ ™7x  wŠ •

ì x  ãqzggzZ CÑ çŠ»~ xs ZXì ‚ g x  CÑçgzZ rZ°ÔÙçÔÏ( wŠ • x ÂòsZ~yÎ 0 \ W¤ Zžì @ Y HÌt nZ ‹Z Z( Ѓ  X •xzøvßtÐ T

YÃx ÂÆY ! ^ ggzZŠÎŽì 7}(ZðÃ~xsZpX ǃ•Æ}¾{zÂÐ,™Ç* »8{Æs »Zzw°Ž Ôƒ êŠ (F Å䯌0 zg {gz$ô ˜y›Ž Ôƒ êŠg ZŒ Û f ÎòsZXce * Y H7]ëyZx+4gzZ( •ÆògØž¾t Ž Ôƒ êŠ kgŠ


{”ZgÄÜ

117

Y ! gzŠÎs »Zz w°ÔyZx(gzZ +4èYì 7mðÃÐ b)Æ}»x ªÆ ]Ã%ZÆY •x ÓX ‚ g 7s%ZÐ yZ}ÌðÞ•,Z] 5çt x Âu0 Ð

ëX @ ƒ7W Ox ÂrZ°gzZÙçÔÏ( »xsZÐX•ÐáZjÆb)à ©¹

1•]Ã%Z6 b)LgLg¹X •5Y •x Ó6yZÔ•ìg™m ?̼Ž

LgyZZ  X Ï,7´Š V*! Û Ï¹gzZ ÇÑ ‰ Œ Ü z¹…cîJ V;z wÒZ ° ´ŠzÂs§Åb)} (… Âw ÒZ °X ÇñY 1w ïÌi»yZ Âu7 ôZzÐ b)

ëc vÐ8{ kZXì 9gŠÆ ä™ »d •~g øgzZ |  Ù ~g ø ¬èYì

ñƒzy  u~ *Š™ CZx ¨ Ê Z] Z î ! W}g øž•ìg}Š ½Åx ÂwŠ •ÃV”LZ

[ZX @ ƒ7™f »yZ Ì~ r šZ ùZg fX 'Y ðJ 77~Ã! »~g ø '! t X¸ ÅM%Z …XÐ ,™Ð x ÂÆ {” Zg ÄÜ: i Zñ »x  rZ°h ] {”™6Špë

:å¹äwD ZX •]Ñqù~M%ZžÐB{^ Yë[ZXì CY~Šw V Ï}™ÉŠp\ WÐ áLZ d •t ǃ g ZG 0 * : âWŽ Ç ¶ ? ui * c• á

O%ZÐzzÅe g/ÏZX •_vÉ,Š ã KZ ÅM%ZXì sÐá ZjÆM%Zt

´g ì‡x  Ï( »V;zaÆ w”Æœ£ LZÃVE=Xì ;gƒŠ ! 'z {n {Ñ ç $ZeÃÌ6 kZÔì Zƒ•Ž ¯  ! Æe g/»x ÂÙçgzZrZ°ÔCÑçÆV ;z1ì

ëQXì ;g™x » b§¾~yÎ 0 x ÂZƒ c ¯»Vzm ôZžÐ,™c6 kZëXce

Dw”»s »Zz w°{zž‰] :SH~x ÂrZ°Æ{” ZgÄÜžÐN Ct

?7c ì Yƒ¿. Þ ‡x „z~gzŠ {ŠŽñc WžÐBZ eÝzg Ì6 kZX å@ ¯

(Z q Z …[Z X å7x Ât ~ {”Zg Äܲì òZg x  ÑZz Vo) Ï( wÒZ ° / @ ~ Tì YY Hì‡x  (Z X Vƒ: È) Ï( ~ Tì bŠ úx  Ï(


118

{”ZgÄÜ

x •) q  Ì~uX ñYH: t• Û » ~TgzZwÎ~X]! NZ,ZX VƒV »ë Ì, ZXì x  Kg 0 zŠ ~\g- gzZM%ZXì 7„ŠŽz »Vo) Ï(~ yZk  Z Xì

HX •ˆð¯ È) Ï(Îg eñh ‚~yÎ 0²X ••• á Š ! ~X•´ ˜ ?,™: ]! Å{”ZgÄÜgzZN CZx »¬ëžì ~gz¢t

Æ~Š¤ cŠpXì [Zy ð•ZwŽgßÐá ZjÆyâ Zz ðZ~yÎ 0 ì 9*Š

ú ¹ ~«£ÆM%Z yÎ 0 ÂñY ¬Š ƒ  Ú » ìZ` ¹! ZÃsÐ ]uZz ¤

Å VŒ ãÎ 0 Xì 4¼  yÎ 0 ™NŠ Ã] uZz Æ ìZ` áZz äƒ ~M%Z Xì Z åE<XÅXì ~' {Š c iw ŽgßV;z|gŠ1•D™éZpÅäYM%Z™ Z< Í Ð wŽgß

kZž•tV ×Z'Åx ÂkZXì [ƒ" U x » * ~}Ñ çkZŽ N CZVYx  {z ë

Xì MÌÐí@ B‚B‚Æ䃵tèY M7s »Zzw°)g fÆ

M%Z~Y 2008Xì hz™M~Š ! WÅM%ZXì @ Y Hg¦dZ¹Ãx ÂrZ°ÆM%Z

~ Y 2008X ¶ÄÑ {¾Š Z®ÅìZ` Æ nm 3 p~ y ZX ñƒ eZg ìZ` hz™ ZÎ ã½~ ñÑk0 Æ:7]uZzg ZD Ù } â ã½Æäw" ÅV ÂgúX ñƒOg ZD Ù !Î~M%Z :7 Ž 7„g Ñ Â» Vå,ZXì 7pôÌ]³Å]gúË~}Ñ çkZX ‰

gzZ ~g/{Š c iЃ  Æ~œ,å Zª qtX ñƒ7eZggzZ‰ ñÑ7k0 Æ Xì Le* ;~*Š ~g7d •¸otXì ~owì×zg

]uZzÄÑg eñh ‚Æ1 Ì eX ñƒ]uZzÄÑK! ã½Æ8  yâ‚gzZ ~g [ ~ga ÄÑ65Æ~ga X ñƒ]uZzÄÑJWñ h ‚Æ{)z –Š ÅOgzZùg â ÃVÍßX ñƒ 4´ V9Š Z• Û Z hz™q Z ã½~ *Š‰ Ü z kZX Nƒ ~ga Vc h ÇÄÑkŠ ã½X ñƒ `gŠ çElG

ÅVÃ%Z{~ V9V- X • O%Z‚ æª ðåa q ZÐ ~ yZ X • {~

~g7` WX •D Y ñ0 vßg ZD Ù bõ 0 sÜ~V9ÅVzà}g øX ðƒÄÑæŠ Z®


1 19

{”ZgÄÜ

]ññZwžì ðƒ ~rct ~ *Š

X ñY ¿g {/sÜgzZ ñY ~Š™ »

~ mŸžì H~ yWŒ Û \¬vZ²

»mŸX Âõ?¤ ZÔì Ï0  ia}g v Æ yY gzZçWá$ ÆçWì È

ZXì @ ¤ Y c Š™ ZŠ Z: â` c ì @ Y HOá$ ÆOXì x ¸ V; }g ø X yYá$  @ ™zçÅx` {zžì {Ñ ç (Z~M%ZX • M ™Ìs ç •e * ™s çY U gz 37sÜ~Y 2008X ´Š 7]ññZwžì c Š ¯Ìy â‡t äVrZ§ –6 äÎXì

x * ÆŠ Z• Û Zg ZD Ù &ñ h ‚sÜ„  zÅVß Zz ä0 ]ññZwX ðƒ]ññZwÃVÍß èY Š c Š wZ e ~{/à ¹! X ˆ~Š ÃVÍß 37 sÜ Zw ÌÐ ~ yZgzZ ‰ K `gŠ

Xì Õ6+ ¨ Z]ññZwq Š 4 ÆVÃ%Z

!Τ Z~ w‚q ZXì „g Y C7Á(c V-{~ V9Ðzz ŶŠ: ]ññZw

ÃVñŠ W37¤ Z~ w ‚q ZXì ykZ »OŠ Z• Û ZÄÑ| le~ Vß ‚kŠ • DƒOg ZD Ù

X ÏñY ~Š ]ññZwÃm¾Z 370~ w‚kŠžì È eZ ÂñY ~Š ]ññZw

„g 7㯠Å~(ÃVÃ%Z [Zžì zz ¸XЕg ÀZwÅ{/„~ V9 ¹!

~àO%ZXì ; gƒ ay  … »V- àO%ZáZz ä™ ZŠ ZL6Š Z• Û Z&ìZ` x ÓV ˜ • Xì ñƒÇg {0  iÊ Z• Û Z&ìZ` yZM%Z1•ìg%ÐuÈ

Åäh y  z' Wz ] ³ÅyÎ 0 ~: Ñ‚°Z e[g Z| le ä VÃ%Z)g fÆ. Þ ¤  ß ~P

X å{Š c iÐ ]‡zZ ÅyZ…tèYì „g -w Zg ÌÅVâ Zx}g ø Xì ÅÒÃ

nŒ Û )g fÆ . Þ ¤  ß ~PXì „g™ ay  °Ze [g ZJ‚: Ñ‚6V-{ LZ # Ö ÓO%Z

… » V- à¿œžì x  rZ° »M%Zt ÌáZz h  gzZ • xÑ" ÌáZz ¶Š


120

{”ZgÄÜ

* CZ x  rZ° ïZ … Hñƒ Ù Š ƒ  t Xì ;g Y H ay  6V HegzZ V îÃZ e ÔVzga ! 7Ç! ?ce

sp »yâ ‡: ~VߊÆVÍßV;zXì „g Yf(iz' izgŠ Z®ÅìZ` ~}ÑçkZ

~ã™`)l6VÍß} (P c} z3Š sÜXì [ƒ { nx  Zg7ï ZX » Z} :ì

Xì wq¸ Ì»6¤' Xì dZ¹x »yZžÃZ™gz! tà *Šž @ ì @ Yc Š™È W âÃ]Zg\WV ˜ •,ZàV†gŠ ~M%Z g e »äƒOc èY M c  ò7Ð yˆÆ

Ë] Zg yŠ \WXì 7(Z~ yÎ 0 Xì @ ƒ Æ ~Š¤ cŠ VŒ X • M Y Ì}‰ Ü zÌ Vß ‚PsÜt X „gƒ7]! 0Ð ]uZz XÐN Yƒ »¢¹vZY ¶ ZgzZ•ìgƒÐ ³Ð y ru~{ ÌËÆ ]Zg yŠ p

H^Æ }ç Ë% ~ { ÌËÆ cZ™

XXì yˆ ZgzZ x™ »vZ6o kZ Xì YY

 zÅìZ` „ áZzäƒ~w‚q Z {zÔ•CY·P™NŠ0  a[ÅM%Z, ÃÅVÍß X 7c ì * ZÏ{mz»M%Z7Zž,™êQgzZBNŠ

b #c @ ™ ay  6 V'¾ÔVBÔVî ZçÔK ay  6V- {äkZŽ°Z e[g ZJ‚{zM%Z¤ Z X Cƒ]! p°. Þ ‡{zÂ@ ™ ay  6 Vñ»ÆŠ‹z

t]! m{Ѓ  Åx ÂrZ°ÆuXì Œ6°Z¸zwßZJ¹x ÂrZ°»u c Þ ‡ðÃZ L  ~M%ZX DÎ 7k  Š {Š c i~ ¶Š Zw{z Âì @ Y ZñxêðÃZ  žì

ê»ól~‹ q Z ìX • DY š  w‚{gG„~] âlÂì @ Y ZñÃZ ega


121

{”ZgÄÜ

ª• D YK wßzÐ yZ0 {n Z Ìb n Z Ôì CY ~g â àÍŽ ÃxêX • ïŠ ‹

¼ ä VrZžìt ðZ' Åx  rZ°Æ upX @ Y H7ay ÌBzg q Z6Vñê

cä0 1‡6~Š ! WKZ äVrZX • îE 0™Š6x * Æ+ ¨ ZŽ •ØŠ ¯2Z ¸: Óª,Z

a X Ç ñY c Šg â Ãa kZ Ôǃ^ ZuzŠ » TX ǃ^ q Z q Z »ƒ  žì c Š ¯ yâ ‡t

%f 7Z™áa Ð VzŠÍÅVî â Xì [™Ð yú• Û sÜ~ õg @ ŸÑZz äg â

7J0 Z yâ ‡X 7Xì @ ƒ J0 Zyâ ‡žì @ Y ¹X 7»Vâ ¨ Zì »yú• Û x »tÔ* ™

»x * Æy â‡äVrZX Âeãƒk0 Æyâ ‡{Š c iЃ +  qzggzZ]ªÜ ZX @ ƒ

Šp{zèa X • ˆð3ŠÈ @WÅkZ Ôì @ ƒ â åzi Z F ~B; ä Tì Zƒ c ¯" Ž tXì 7J0 Zv! fÍyâ ‡» ~  wÎgn ZgzZvZXì J0 Z Ìyâ ‡ïZ Z åE<XÅ•ñ0 Z Y7 Ðga ä \ ñ WX c W)l » ~ga g ! Z k0 q Æ/ ñ ]|Xì ÑZz 䙄zg¨yâ ‡ »x ZúLZŽ # Ö Ó{zL Lc â• Û ä/ ñ ]|X å »È~ž c Š [ ZŽ ä kZ ?Å ~ga VYž

ä yâ ‡ªX ó óB g 7Ìh» U»B; » òŠ WÆÈ6ä™ ~ga {z Ô$ Ë ½7ù

ž• QBVg Ñ" +Z …~ {”Zg ÄÜX H {C Ù b » ~g ZfÉ 7» 6 ñ0 Z

O%Z äë~[! kZX ˆ{g8 Š=ž Š HwEZÐ ~g ZfâZÃ<Ñòs ZV˜

gzZ[²~Š:ë~[ Z1ZÆ{ÒWX HÐx ÂrZ°ÆyÎ 0 : i Zñ»x ÂrZ°ìgzZ

Åx  rZ°Æ {”Zg ÄÜQgzZ8™Ð x ÂÆ yÎ 0 : i Zñ »x  rZ°Æ y Zk  Z XÐB{ ^ Y»]:SV c ú


{”ZgÄÜ

122

x ÂrZ°»[²~Š:

kZž åt Ñ » äC bÑÅ ìZ` á Zz äƒV;z ~ w ‚q Z gzZ x  rZ° »M%Z

Ε`gŠ ìZ` „z~„  zÅìZ` áZzäƒ~M%ZXn Yc 3Šg _ Z»}Ñ ç '! x Ót Xì @ ƒ 0 Š Y~ }iÐ ìZ` ' y Z ªì Hng ÑZ °Š Y~ yWŒ Û \¬vZ

:i Zñ»K Z· ZX x Â: Zg ZŠtâu }VñÂ}uzŠÃV”LZëžìtÑ »ä™

Xì „~äCZx »{”ZgÄÜb #~g øžN CtÆ™Ðx ÂòsZ

äƒ V;z {i Z0 Z eZì [x» Hg £ » s »Z z w°gzZ x  rZ° »}Ñç ÌË

@ ƒ{ i Z0 ZÆ` Z' × »kZÐìZ` áZzäƒ~}Ñ çXì @ Y c ÎÐbÑÅìZ` áZz Å+  qzggzZ < Ø è c ì ì‡6VzŠ ã ´Š Ñ {Ñç ðà c Wžì @ 7t• Û ÌÐ kZ Xì

¶g ZaÆt £ã¨ Z·WŽÐB {^ Y »VñÂòZg~ ´ ˜x ÓyZëX6VzŠ ã  ™Á|ÅVñÂòZgV ;z„ÐÚ ŠÃq ZX •}0  gŠ {z~|²•ñƒ x ÂiZÐyZ‰ì CY Ån,Z ÅVñÂyZ)g fÆr šZ ùZg f1ì CYWt ‚

} (ª "Weapons of Mass Deception" à r šZ ùZg f ëa ÏZX M  7„ƒ

BvßXì êŠÄg™ ·P @WÅVÍß {zèY• ëg ÏáZz ¶ŠžðŠ6äe


123

{”ZgÄÜ

[! ¸¦ X ••Zz* Ð x ÂòsZv߃  t X •dZÐ ƒ  „x Â{” òZgtž• áZz~Š ! WÅhz™M~w ‚q Zž ðCŠ Z®ÅìZ` áZzäƒ~M%ZÃ\ Wäë~

„gƒäw" Å]gúË}: }~4C Ù ªX ˆÅäw" ÅVÂgúg ZD Ù } â~o

Xì YYc Î{i Z0 Z»ª qÅ}ÑçñƒÙ ŠÃìZ` yZX ¶

ã½bÑÅO~Vß ‚P¸¦ ~u²ñƒOZ ZiÐg ZD Ù !Î~Y 2008~M%Z

ÐM%Z bÑÅO1ì {Š c ik g eÐM%Z ~Š ! WÅup¤ ZX „g: Ñ‚ °g ZD Ù K! w‚q Z ~ uX • Dƒ O{Š c ik g e ÚÅu~M%Z ªXì {Š c i „ ~hð

gZD Ù M~ o áZz ~Š ! Whz™M[g Z q Z X ˆÅ äw" Å VÂgúg ZD Ù M ã½~

X ÅVÂgúg ZD Ù } â~oáZz~Š ! Whz™MgzZ ðƒäw" ÅVÂgú

37sÜ]ññZwX ñƒOg ZD Ù !Î ã½~w‚q Z~M%Zžì w qt»x ÂrZ°

tp¤ ZX ˆ~Š]ññZwÃVÍßg ZD Ù &ñh ‚ã½~w ‚q Z~uX ˆ~ŠÃVŒ‡

² ˆ~Š ]ññZwÃVÍßg ZD Ù &ñh ‚•Ð ~ VÍßg ZD Ù K! Xì 7°» Ì yâ ‡»mŸV˜ Xì Ï0  ia}g v~ mŸžì Š c ŠÈÐá ZjkZ~yWŒ Û Z åE<XÅX n g7¢6]y W{zX ••C Ù Š vß ìX Ç“gz¢Š Yz ÕV ;z Ôǃ7òZg

nZgzZvZ Ì~ ó óK Z· ZL Lx  ñƒ ñCZÆ yZXì¼ ƒ  „ *Š~ wìÆ yZ WgzZ ~ LZ uŠŽz! Æ2Z¸JZ åE<XÅXì 7ŠŽñg¦ðÃÐá ZjÆ]y  wÎg

M%Zp¤ ZŽ Xì „gY f(bÑÅìZ` É ;g 0 ™7½s »Zz w°b§~g7 Ãx Zú <XÅXì {Š c i ¹ Ìt |gŠ 1ì Á~«£Æ ŠŽz! Æ ñF x Óž Š ƒ " U t Z åE Xì 7[x»Ìx »K Z· Z

M~Y 2006~kzgXì hz™{Ša ã½~Š ! WÅkzgX •f { ^ Y »]ÑqÆkzg[Z

]uZz g ZD Ù ]‚Æ äw" Å VÂgúX O{Š c ik zŠ ÚÅM%Z ª• ñƒ Og ZD Ù


{”ZgÄÜ

124

~ ä™ ?f ÃVÂgúM%Z ÑZz ¶Š kgŠ » VZ²Y ~Š Zi WgzZ VZ²t £…X ñƒ Xì CYÅäw"ÅVÂgúg ZD Ù } â~w ‚q ZV ˜ì „  zu

{^ Y »x ¸a ë[ ZXØŠ CÃ\ Wä ë]ÑqÆVáÓVÐà Zz ä™# Ö Ó6*Š

Œ6 ! ggzZŠÎÌx  Ùç » [²~Š:Xì NŠ ¹ wVÅ[²~Š:XÐ B ~g î gzZ ´™~½» Ìx  Ùç »V;z1• D™C Ù ªI xsZ¹ Êp{zp¤ ZXì

wÅVH9{e{e6x * Æ ~g î òsZ ÌV;z äVzg î ~Š· Xì Œ6x Â

ÆV17Xì „g YÅÒÃÅä™" U ._Æ]xòs Z7Z³} :gzZ•~Š

x ÂÙç »V- Š·Xì ¦~VË! fvŠgzZ\g- ÔM%Zª zŠ ÅVâ ›Ð[ ˆ tæX YY c Š 7g Z Œ Û ._Æ ]xòsZx »t Z åE<XÅì ;g wY VÐzz Åb ÏZ

Xì 7òZgx ÂÙçòsZÌ~V2 c g à Zzä™ Za%Å«z t Xì òZg x  » > Ø • á Š ! ~ [² ~Š:6gî Ï(

i²s W÷g ÑXì ˆÅÝqÆ™ »ÃÄÜ> Ø • á Š !

 Š' „  iЃ  s ÜÆ6¢ÄÜ„~i s~gzŠÆ

ïä# Ö Ó~â ¤'  gzZi²s W÷g ÑX ¶ðƒ0 ' ]zŒ

Ã|kZX å H òZg x  » > Ø • á Š ! ~ [²~Š:™

X ˆÅ쇙h ÂÃ6¢ÄÜ> Ø • á Š ! tž YP7ðÃ

hZz Ð yZ X • }Š ZPg ZD Ù {gG ã½~ [²~Š:

i²s W÷g Ñ

&~Š ! WÅ[²~Š:Xì k ÄÑq ZŠ Z®ÅY ÃÑz Y Z%Z V;z™ WÐC Ù ! Ž • {z Š Z• Û Z hz™q Z ~ kZ Xì hz™

Ž • ï• á Š Z• Û ZÄÑ q Z ã½~ 6g (Z ! Xì hz™zŠ ã½~Š ! Wò £X • ñƒŠ ! W Xì SgŠzö„ J  6 mºq Z ãZxV- X • ñƒáex  »}Ñç}g7


125

{”ZgÄÜ

É ;gƒ 7Ýq {Z à ðÃÃ)Z›Ð ª zŠ Å[²~Š:Xì F 6! ggzZŠÎx  Ùç

Ôì m» ng ÑZ °Š YJ V ˜ pX • ìg VZ {Z ÃÐ b kZ ´ ˜! fgzZ ~Š· x ÂrZ°x Óp¤ ZX •Çg™Ç* 2Z ¸òs ZaÆ[ ! ‡ÆìZ` ä # Ö Ó~Š:

VÍßV- Xì Š Hf Î »2Z¸òsZÐáZjÆìZ` ŠŸ61ì 7._Æ<Ñ

äëXì x * »äg â ähÃgzZ U»B; sÜ<Ñh • á žì Š 0g¦t ~ V~fÆ [x»~ äCZ ÌU‚»x ÂrZ°gzZ CÑ çÔÙçÔÏ(òsZë¤ Zž å ¹Ì¬ Ëg £{z~x ÂrZ°ä[²~Š:X ÏñY {g8 Š=Ð ]ZxÆkZ •D Yƒ

èZg 6h  b Y U gz ¤ Z c ì Zƒ 3g y ⇠» Oá$ Æ Oä VrZ Xì 1 CZ J u `gŠi§¸~<ÑX •M ™Ìs çY U gzÆw >Xì YY c Š mŸ ÂN Yƒ @ ™ÌSÅ °çB‚B‚Æ ¶Š h»á$ žì ¤SÅ „ x  òsZt Xì

X •7]:St~x ÂgzZ ËÆ*ŠXì

«£Æ[²~Š:M%ZªXì hz™M~Š ! WÅM%Z²hz™&~Š ! WÅ[²~Š:

kŠŠ Z®ÅyZ¤ k ZX •DƒO33•~w‚q Z~[²~Š:Xì o Z ( kŠ~ k

330~« £Æ Og ZD Ù !ÎÆM%ZX fƒ O330~ w ‚}g7 ÂñY ~Š ÌJ ( RkŠ sÜÆ äw" ÅVÂgú~ w‚}g7 ~ [²~Š:X • à ©¹ ÌO

ÎÆäw" ÅV Âgú~ w‚q Z ÂñYc Š ÌJ (k kŠÃŠ Z®kZ¤ ZX ‰ ñZz™ `gŠ

X •Dƒw‚C Ù ]uZzg ZD Ù } â,Z~M%Z²XÐN Yƒ`gŠ]uZz

Ð~33ª‰ØŠ™¯uÆŠ Z• Û Z 24V;zÔñƒO33~w‚q ZV˜Ô[²~Š:

ÐyZäY U gzèYaÐzzkZsÜ{zÔ‰ $ŽX Š c Š àJ x •ZÆyZÃVŒ‡24

ÏA ZwÃyZ ÂÐ,™O{z¤ Zžì x¥ÃVÍßV;zèa X c Š™s çgzZ 1™wJ£zç {/zegzZ•D Yvß~Š Z®ÅVÅÑw‚C Ù V;zXì Á¹bÑÅìZ` : Ñ‚V; zZ åE<XÅ


126

{”ZgÄÜ

Åä™Ç* x  »<Ñt Xì Áƒ  Ú » ìZ` V; zŠŽ z! Æ kZX • D™ ZŠ Z9• Û»

ÆŠ¤  Šg Z Âì CƒyZf ZZ  1ì LgxW»VÍ߉ Ü zC Ù ~ ~tKgzZ~xwXì • '

7ZX •DY- "7i ú~K™w Ze ZÀ ‚ - » à Y •c ™hg?3»Š KZg Z0 »Š

Xì Lg Z7„C Ù ! Ð Vâ »Š yâ ‚ JŠ WÌÃ]ZgX @ ƒ7sp »äY« Æyâ ‚LZ N Yá™^ßvßX ÇñYƒ c Ì»y »Š kZˆ4{gGÂñY H (Z(gzZ Ë~ *Š

��yâ ‡»<ÑV;zÉì sp »\¬vZsÜ:èY @ ƒ7(Z~[²~Š:1XÐ Xì Ç* Æ\¬vZ~]y W{z´ÆspÆyâ ‡VŒžì ZÐp ÒkZ{Ñ çy›Zg ø vZsÜ:~wŠÆ\Wžì ¤S¸ Å}ÑçãqzgXì Ìsp »„$  ZŽt ‚

@ W~ŠŽzx ÂŽÐ ` ZáZÆVâzŠ yZXì CY ð3Š ÌgZŒÉì @ Y ÑZe sp » \¬ Xì=g fu Zz»ä™ »ng ÑZ °Š Y„zÔì

X YY H7ì‡yâZz ðZ6gîåV;z Z åE<XÅì 7sp »vZ1ì gzi »yâ ‡~ u V× ;Š¼ ~ ug c EZ åE<XÅXì 7JÌyâ ‡Ô • 7o¢g ZŠZ ¹ÜZèa ~M%Z ì {nÝZ »}ÑçkZtX å 1^ßug c EZg7äVz'gzZ ˆðcyŠq Zsܬ ¹! Æ *Š bÑÅìZ` ~M%ZXì @ ™Ôì Le Y Ž »TX 7Ãx * Z} sp~ T

{g ZzW{zXìC Ù ! Ð9W„, z ÂkzggzZì•»uˆÆkZXì {Š c iÐ ´ ˜x Ó Å <ÑV;zèa ŠŽz! ÆV-gz$x ÓÅ[²~Š:²Xì {Ñçg D »Å ðÒ) Z`ZîgzZ 2Z ¸Æ b Y Z%ZgzZŠ Z• Û ZÆyZ0 { „• á ÌV;zp¤ ZX •CWÃ] »'Åy Z Z åE<XÅ•Ç* gzZx ÂÙç}x  ¹! ÆV;zX •D Yƒ[x»~å  $ÐĤ Åyâ ‡™}Š ÑZz äY [²~Š:ÐC Ù ! žìt x  ÑZzÓX •¦Ñ)Ìx Ó{zÔ {)zi§ »Ó

gZŠ•  ZÑ (ZÓ{zX Y™7x »V;z{zÔá ¯: Óÿò £ËÆV; zJ Z ¿


127

{”ZgÄÜ

X @ ƒ7ò £Žì @ ™wßzz CZÐáZzä™x »kZKœ%Žì @ ƒ ÅxÝÆ Óò £¿ÑZz äYÐC Ù ! )g fÆ kZXì xŠ ƒÐ bzg ÅxsZx Ât ~Š:¤ ZXì hZzÐx ÂƬ6gîåx ÂÙç »[²~Š:Xì @ Y™g (Zw

òsZ (Z{zX¸M ™ì‡x ÂÙçF 6ª zŠ Ç{zž¶ª zŠgŠkZk0 Æy ZÂT e à *Š ~g7 {z V- X @ ƒ +Š AgzZ]gˆ~ ~0 e äÎV ˜ ¸ M  ¯ ^k XZ8 •â

Æ<Ñ~x ÂrZ°'x ZŠZ YZ »yZX H7(ZäVrZ1¸M ™L6 gîÙç

•z•<ѲKÇ* J ÐáZjÆìZ` ŠŸ6 sÜäVrZ Ì{zX åf λ2Z ¸

X ;e * ™Ç* xsZÐáZjÆìZ` •ä VrZžìX¸ Ì»y]¤Xì 7Šzö

•ÂÈ »xsZžì @ ™{"Z6t [fžìzz ¸X 7„ ˆÐWÐkZ aÎÅyZ

Xì U‚ N gq Z•tXì R»3Š¤  gzZ* Î} hÃÔR »B;

[x»~ä0 Zg ÖJ u °»Ð ìZ` [²~Š:Р䙿6 Uq Z•Æ<Ñ

~ [²~Š:¤ Z Xì ~ [²~Š:Üì 7w Žgß+zgzZ }~ *Š Xì [ƒ

ðÃ1Ð~˜™á > 2ivßV;zžÐN Yƒ,Z]Ñq ÂñYƒ Ç* h <Ñ~g7

|t1ì Cƒ ãZª™ÍtÃVÍßXì " ¾¹~[²~Š:w ÒZ °X ÇA 7ÑZz

»Vâ Z0 {÷Z¼gzZy Z0 {„• á 6 b‚zgzZª zŠx ÓXì 7„~z)Ū zŠ V;zžì

zŠzŠ7ZgzZ•Tg~VzyÆèvßFÌ[ZV;zXì d ¾ð•Zx ¸¹! Xìï } 7ƒeÆ ª zŠ ~ V˱)žì w qt »yZ0 { „ • á ²X M7Ãä3“  Í{â

]âlV;z1X •g•~ *Š ~g7 VâÈÅy ZX • ´ â ÆVzi ˜ ~dX • ñƒ

Ÿ ~¢Ì~ uX • D Y µ w ‚ää~M%ZX • Dƒ6gî~g ¯ŸÆ Xìg D»e C Ù Š {ÑçèY @ ƒ7{Z Ã1•Dƒ

~hðÐ kzg ~Š ! WÅy Î 0 X • D™]! Ð áZjÆ bÑÅ ìZ` ~ yÎ 0 [Z


128

{”ZgÄÜ

{,X •ìgƒOg ZD Ù M: Ñ‚~ kzgoá Zz ~Š ! WÅhz™{Ša X hz™{,ªì {Š c i

4Ð kzgp¤ Z X • Dƒ: Ñ‚ Og ZD Ù kŠ ã½~ y Î 0 o áZz ~Š ! WÅ hz™

~g7ÃOq Z Â< Ø èZg øXì ] ! u oÑð•ZOãZ~o òsZq Z1ì wŽgß

Xì êŠg ZŒ Û O»+ ¨ Z

w‚C Ù ~ yÎ 0 ZgzZ X Ï ñYƒ {Š c ¤ i¼ ÐM%Z Â, Š™tŠ ~Š ! WÅyÎ 0 ë¤ Z

w‚C Ù V;zX ÏñWt ‚wŽgß~'  {Š c iÐM%ZÂñY ~Š™tŠŠ Z®ÅOáZzäƒ ¶Š™tŠŠ Z®ÅOw‚C Ù gzZˆÆ ä™tŠ ~Š ! WÅyÎ 0 ²X • Dƒ Og ZD Ù !Î

ÐkZXì {Š c i¹~†g ¸zO~yÎ 0 žì @ ƒãZzÐkZX ÏñYƒgZD Ù äÐ

Ð á ZjÆ äw" Å V ÂgúXì {g » * ð•Z x  rZ° » y Î 0 žì ¸ Ø Ìt ~ kzggzZM%Z Xì k : Ñ‚g ZD Ù ðJ eŠ Z®ÅyZ ~ y Î 0 ÂñY 1 {^ Y » ]uZz X ŠF  $ {Š c i}ÐkZwŽgß

Å kzg X • {Š Z• Û Z 87000~ V9 Å yÎ 0 X ñƒ Og ZD Ù kŠ ~ Y 2006 ~ yÎ 0 ~ V9ÅugzZM%ZX • È Š Z• Û ZÄÑ kŠ ~ V 9ÅV;z1ì ÁÐ yÎ 0 ~Š ! W VpZ°] âlÆX~,ZŠ Z• Û Z‚66{~V9ãÎ 0 X •{Š Z• Û ZÄÑææ

gzZ °ç: Ôì òZgyâ ‡»mŸ:~yÎ 0 X Ž7N ZwÌZÃyZgzZ•ìg^~ Xe Š:

H ?ce* CZx ÂrZ°{”Ç* ~ugzZkzgÔM%Z…Hñƒ Ù ŠÃw Žgßx ÓkZ

X c Š 7¼ …J [ Zäx ÂrZ°kZ² ?cexgÃÐx ÂrZ°{ŠŽñLZ…

zOgzZ ~Š¤ cŠ ZuzŠgzZ »ìgzZB™q ZXì o‚ »b)} ( zŠ ÌZÃo}g ø

Æoy Z+ (Xì ; gx » * ~ ä™[! ‡ »b)VâzŠ yZx ÂrZ°Zg øX » ~†g ¸

ÃËX B7ZwÅVzhÃÃË•Æ x ÂrZ°kZ1‰ 3™ Ö PU ZÆ V17V1g Z


129

{”ZgÄÜ

Ù ÃyZV˜ Å+ZXì @ C Y c Š Ÿãcw ‚¼ÃVÍßP•X ˆ~Š 7]ññZw

DYØŠ ¯yZxÆo •Dƒ ;gÐ ãZ  vß„zXì Cƒ ½ª œÅ b§

ðä Zžì ;g Y c ¯ yâ ‡Ìt [ZXì @ Y c Š™s ç7Z™ ¯ 2Z¸‰zZg W+ZX •

s çì ÅkZ Âì Š c ZIxê »B™•Æ x ÙZ Ï(ÐZž}Š™" U t¿

CƒceRg Å®  ) Ï(ËsÜÃ\Wc vÐZwgzZä3x ZwX ÏñY ~Š™

ìt Xì „g Y ~Š Ýzh ' × ÃzZg W+ZV- X Ï}ŠDÐ ZwÃ\W®  ) Ï ( { zX ì X x ÂrZ°»okZ 6 gîå# Ö Óž•D™„0 ¶ Å]! kZOg ZD Ù kŠáZzäƒ~w ‚q Z~yÎ 0

ÃV-à{z 1• DYK ay  9zg V1g Z6VpZ°Xì [ƒ {g » * x  rZ°gzZ x » *

rZ°, ZX •Ü‡Ð ¶Š N ZwÅ ~Š¤ cŠgzZì{zX •x » * ~ ¶Š s »Z

Ž 6xŠîÆ [²~Š:…Ð áZjÆ x  rZ°Xì 4 „ Zg Ö Ð x Â

ëZ• Û s »Zzw°wV"•ÆTce* CZx ÂrZ°»{”ZgÄÜ…Xì ]gz¢

X Vz™ê »yZ~ž¸ D W7]âlV¸k0 }÷ž¸ ë/ ñ ]|X å @ YH

eZ Âì * ÑwŠ • eZ…gzZce7x ÂrZ°{ŠŽñ…žì 1™êt äë²[Z

Xì Yƒ „x »{”ZgÄÜwŠ •


{”ZgÄÜ

130

x ÂrZ°»yÎ 0

7ŠŽñs »Zz w°gzZY §Ô])ÔÄZÑÔ+ ¨ Z~ V'•Ï¹ IÅì‡J [Z

wVÅM%ZX 7B‚Æ Õ1ì Y{g ì‡ ÂB‚Ƭ{Ñ çžì I » VÍg ) X å 646 Š â Š ã e Å}Ñ çTXì 6Ru * çð•Z bÑÅìZ` V˜ ìt ‚}g ø Za ÌV× Z'¹Ü ZXг(ÌìZ` ~}Ñ çkZX 7]! Å)Z * ƒ »ÕV;z Ôƒ

ì‡4Š Ñ! Åyâ ‡Ã}Ñ çkZX ǃ7spðà » ~  wÎgvZgzZ]y WV ;zèY žƒ

bzgÅy¨ Z™NŠ bÑÅìZ` ~M%Zžìzz¸X YY7ZgJ‡™ ¯ÅgzZÆ™

Xì Cƒ ~ m gz'  WÅ]gúË: Ë~4q ZC Ù ã½V˜žì CY, »

X ˆƒ Á¹ bÑÅ ìZ` ÂIÅ Ç* N ZwòsZ' Z' Æ #~ L W~ [²~Š:

2Z ¸0Ð ìZ` 1ì 7._Æ x  òsZ x  ÙçgzZ Ï( »[²~Š:p¤ Z Xì CWÃ~}ÑçkZ …• ' ÅX• ‰ ØŠ™ òZg ._Æ ]xòsZ

c Š ¯ˆÆ~Š Zi Wk  ÅY 1857x Ât Xì Zƒ c ¯» môZx ÂrZ°{” òZg~ yÎ 0

` @ ˆÆØZ' × kZX ¶„g `vc ZÆZÃy*zyIÐ~Š Zi Wk &  ÅY 1857X å

X IÅ ì‡Fgr; ‹Š gzZ gƒÑ ~ Y 1860gzZ Ñex  » VŒ „  Zg { Z'ä 6¤'


131

{”ZgÄÜ

c Š™†ŸZ »2Z ¸¼ cp g™ ¯xÝÃx ¸xÝX Š c Š™Ç* Ì~y*zyyâ ‡~â¤'

-z ~6 ˆÆ^gÃ*4A X c Šx  ÑZz^gÃ*4gzZ^gÃð; Ô^gÃñäVrZX Š  X å@ Yc Y᪠Z°~â ¤' )lQªåzgŠ »±Ã Åäƒ[x»Æx ÂrZ°ÌË

ÃVÍß)g fÆ kZžì Cƒt 㶠

bZ• Û Ås »Z kZX A s »Zz w°

ë Z• Û s »ZèYXceãƒjÌ

~ V- g ZŠ )f Å ‰ Ü z# Ö Ó * ™

Ãx Zúc w”Æ s »ZXì ï• á * ƒ : g ZpÆ™ ay 9zg Vzhz™

Xce bŠ hgg ZMZÐZ Ân }Š: ‰ Ü z# Ö Ó¤ ZŽ ì h~Š ã » ~àq Zt X} 7 Vzg ZD Ù Ã~àËcólÐLgq Zžƒ:t Xce N6 rŠ Å ys »Z {z´n Z

^gÃ*4)l»¿,Z ˤ ZXì ~Š ! Wxs Z^gÃ*4X ñY 7* ™ð,ûé X ¨Yë„™ ÎÎ6ÆŠ ! WxsZ¿{zƒLg|•yzg0 ZŽì ;g^~

Justice

ž ì @ Y ¹~ ~ môZ Xì ~gz¢ÌbZ• Û ~g¯ Å s »ZB‚B‚n Z

ƒCY ð0 :~x ÂrZ°Ë㶠Ìq ZÐ~yZ¤ ZX delayed is juctice denied

CY ð0 VÒpx ÓÑ! zgq~ x  rZ°Æ {”Zg ÄÜXì @ Bx  rZ° »¬{z Â

{zžì Cƒ ~g ZŠ)f Åè‡gzZì @ 7* ƒ7~ª Z°ÌÃÑV˜žì x Â{ztX •

U Ð £Æ è‡ÐZÑ Â}™ (Z {z¤ Z X}Š: ßF Ðzz Å}Çn ZÃÑ X ǃi W»¶Š

x|»pÑg uq Z Å ~  g—X • ŠŽñBVVpÅ b§ÏZ~ {”ZgÄÜ


132

{”ZgÄÜ

s ç7Z ¸D™x` vßg !¤ÆyZZ  žNƒŠ ! ÐzzkZ~¸«Ð ?žì ' ¸ Ì~ y Î 0 ` WX ‰CY ~Š N ZwJ7Z ÂD™x` vßgz$gzZ å @ Y c Š™

¹ „ cŠ ÅyZèY CY ~Š 7ZwÃyZ+(gzZŠ¤ cŠ Ôg ZŠ• Y ÌËXì ;gƒ

gzZ ‰ Ü ¤ k0 Æ yZèY CY ~Š 7ZwÅx` ÌËn¾B™ÔOÃVâ ZxXì Cƒ Xì @ ƒg (Z

~VñÂVâzŠ ~y Î 0 Ôe %W c ƒe g/{ Zpžì ~gz¢D g~‚f Ì]! t [ZgzZì [ƒw ÙZ »y Z[ ZX Å]! Ð Qq ZiŠq ZäëXì Lg „q Zx ÂrZ° ê »] âlãZ~ Ï0  i ä \Wž Y7 Ð yZ ä ëXì ~B; ÆvZnç »yZ

äVrZXì Hß ä ~êtž Zƒ hÑx` kˆ ZÐá ZjÆŸËLXì c ‹ ]ññZwÿq Zä~X 7mÈ=êq ZÐ~X•Ÿ¼,Zž c Š[ ZŽ

ž å ¹Ðí äWZk  izƉ Ü z kZèa 1X ¶7k ]ññZwÅkZp¤ Z ¶ð‹ Æ¿q Z Q {zªXØŠ™\Š6]ññZwÅkZä ~Z åE<XÅì ´Š ]ññZwÐZ X Zƒ>%»O ólÆyZX •È ~ V9Ð w‚{gG{gGvßž ǃx¥ÂBŠ™ Y~ V9

Zw ÌyZ0 { Zg7 » yZB‚B‚Æ VÍßyZ X ˆð‹ 7Zw ÌZ ÎgzZ • ®  •k  i

CY ~Š ]i YZ Å] ‡5ˆ yŠ {gG c ‹Z  1@ ƒ7~ ã{zp¤ ZXì @ ƒ ;g Û

(Z Xì @ Y {g™ƒ ZÎgz ?f y¨ ZXì C7´Š ]ØgÃ:7 7Z c ] ‡5 kZ Âì

õg @ å &• Û g !¤X Dƒ 7„ 7~ VpZ°]â lÆyZžì ;gƒakZsÜ VÎ' žìzz¸Xì @ Y HwEZÃVŸgzZVúz cÑkZXì êŠ Zð( ÐW® •

Ž •D Yƒ} 9èzgÆy¨ Z™NŠÃÕkZX Cƒ7®  •ÅólÔ•D Yg ¦  Xì ;gƒ~VpZ°~g ø


133

{”ZgÄÜ

ù·(q Z ~ äÃq ZÆ ª Z°V;z X Zƒ t · Z » äY ^gr; gƒÑ …û%q Z

izgÐ w‚kŠ ·( tž c Š [ZŽ ä kZ  Y7 0nZÐ òŠ Wq Z ä ëX ¶„gzg

ËgzZå Š ƒOg eZXì * ™ Hžì x¥ÐZ „:gzZì 7Vzðà eZì „g WVŒ

žì CW6 y Z ÏZizgC Ù Ð w‚kŠt X ÇA s »Z~ª  Z°»ž å c ŠÈt ÐZ ä ½s »Z ÐZQ gzZ Zƒ HB‚}g v ! Vâ Zžá b7 ÆWÐ kZ Q ðÃyŠ Ëh • á eZ ä Ëž• wŠßù äY: ¯z1Xì @ W * zgÃy¨ Z™NŠÃ]uZz,ZX}Š™

X c à7ÐWÆ™bÃR 4&gzZ g•¹ Kß eg * 5E G kZ Xì ïHiÒH ' vŠgzZxs ZgzZì H·_°» »xsZ ä

._ n Z X ì 1 { ^ Y © » » < Ø Zè

H ì‡6Š ã Å V§zŠ x  CZ ä [f Xª »z ZuzŠ gzZ Äô& q Z Xì

•D ;^Ñvß{z)g fÆVAô

]ZŠ ¢LZ {z)g fÆX•D Z´2Z¸,Zt)g fÆVúzX •D™{ "Z6 gzZ yZèY• D YØŠ \ 6´M Ðzz kZ sÜvßÐ ¹ ~ yÎ 0 X ÙD»

} ( } ( Ô}k  ez²X ïeqÊ CZgzZ ÙVz YZžDƒ7b ãZk0 Æ tXì @ ƒZ‡VzïZèY•D Y$ÐËÆyâ ‡akZsÜŠ Z• Û Z&ìZ` gzZL Þ ‡

Xß™ Q »ÄÑõ 0 ñOÆä™Vz»ÄÑkŠžì _ƒx ¬]!

- ~ª Z°ÌËX •ñƒ ñÎÐJ J  ` Wë&ì Š hgx ÂZv† CZ m ôZ

7 õg @ Åól\ W%ØŠ b X M  Zd7ÌbÃq ZØŠ ]Øg%\WÔN Y ì$ Ë ƒq øvZ ! fÍ~ y• á Å~  wÎggzZvZXì „ H ÂÆVŸgzZX M ™Ýq


134

{”ZgÄÜ

žñƒ … Yt Xì CWù’ÃVŸyZ 7x¥X M È7¼ \Ws ÜÆVŸ1

VŸX • D Y - 6V$ Ź &&{z Ô• ³Æ VhÆ ]â lvßVzg ZD Ù »b)Æy Î 0 tèYX Y^7x  »Õt Xì 7wJ. Þ ‡„tû] uc

c Š™] ë Q g Z0 ZZ ~ x  rZ° kZ ì e Xì ܇Рä™i7ZgzZ äVZú1 X Çñ0 Ñ7~4ðÃÌQ {zZ åE<XÅì 7Çx Âèa1ñY nZXì @ Y c Š™È ~ ãÐZQXì ¦»g WðWpZP:7 Xì @ Y ZñÃòŠ Wq Z

ðä ZX •CY Å7V„ZÍ KÑXì @ Y H7t ‚Æ^gÃñgzZf @ÐZˆ

{z´n ZX •D 7* g Z¦ ~ãVÎ' c ä™" U „k " KZÐZ ƒÌ{k "xF

ì Ï0  ia}g v~ mŸžì c â• Û ä \¬vZX •D 7ä™ ay Ì9zg VÅÑ s çÃg !¤X ¨Y ’Š Y~}Ñ ç ÂÐz™7wßz e Š c Ðz™7OÃL Þ ‡ª Ãx ÂrZ°{ŠŽñÆyÎ 0 Z Z åE<XÅX Y™7¹F ¤ L{ÑçÑZz¶Š ZwÃgz$gzZ ¶Š™ X ǃyˆZ6x ZútÂñYc Š™ »6 gîå

6x ÂƬ„ x  rZ°èYX @ F 77t• Û ðÃÔe %W c ƒe g/ { Zp~ yÎ 0

ÃVzgpx ZwgzZVEZiÔVŒ‡ÔVîÃZe {zèY•ìhz™VzÐ ¹~o}g ø Xì

Ë\WZ ¡ »7wŠ åWž HÌw ZÎtÐY ¯zFä~X •ïŠ Zz™~' ÐVpZ°

ëX ïŠ äW7ÃwŠ ~c LZëž• ïŠ [ZŽ {zX •ï Š Zz™~'ÿg Ç{ k  Xì 7F Ì6 ¨ + Zx ÂtÔ]! ÅgzŠ Â<ÑX •D™x » CZgzZ•f £zç

ë Ì` WX¸ Vz Ìw ò D Z)´gzZ W ò ZZ ‡X • Dƒ Ìg Z0 ZZgzZiZ Y ¯z¼p¤ Z )´X ÃZߊ s »ZÃyZž @ •f  ólÆ Vƒk " sÜŽ • … YÃY ¯z,Z

]âl&sÜ~¹gzZ¸ f  ólÆVƒk " sÜX¸ D™„ (Z Ìw ò DZ

, Z X åe{g Z ¦ » yZ Ð ãæWà Zz Y Ð ] âl ãZ ~ wìÆ yZèY¸ f 


135

{”ZgÄÜ

X D™7×Åw 'x ZwŽì ůz yZe ÒZ1X •„ ~*Š kZ Ì` WVz÷zgŠ

yÒr» Qq ZsÜäëX Vƒìg^™0Z} v! f͉ì 4™NŠ wÃIz6 »VŸ @ *x` kˆ Z 7Z Z åE<XÅì ¹! Z} sp ‚ Zg f ~ wŠÆ XX • Q FÌgzZ,Zì H X åî ! Š Ï(žakZsÜÔ~Š ZwÃ{k "V#äVrZžì Lg

Ÿ96Š ã ÅDkZgzZ• n gDŽ {z q ZX •DƒÆb§& Q c â• Û ä~  g— }ŠX •5{zX •D ‹Ÿß1•n gDŽ {z}uzŠX fƒM{zX •D™

X •5Ì{zX •D™Ÿ6Š ã ÅdÑgzZn g7DŽ •{z

žÅ„  ZpgŠgzZ‰ {g™, »/ ñ 0ZX N Y 0è‡\Wž ¹Ð / ñ 0Z ä y ñ ¢]|

u {z Å ~ g  g—ä \ ñ W c â• Û ÂÅÄc gŠzz ä y ñ ¢]|X ñY c ¯ : è‡7Z

äTpX ñYƒYÅkZž ÇnÄgyZtsÜÌQ wŠ ¬# Ö ªizgž”7žg I Xì 3: 1eZÔKŸß

vß ` WXì @ ƒ~B; Æè‡ê »V70  i ÅVÍßèYì ~g ZŠ)f ~( ¹à è‡ X • Cƒ m ³] ¬Z%hZzÐ }ÇkZ 7ZèYX • D Y ñƒ [@ " c“ Q

yZÔì ;gƒÕA~x ÂkZXÐz™ H ¨Y 1[ ˆÐ ?Z  Àži7 ðÃÐ yZ

Ô^Ñ„x  Zg7 t XÐN 0 }Š 7[ ZŽt ‚ÆvZtèYce * Yƒ pÃVŸ

» *Š x  ~ íŠ » VpZ° Å yÎ 0 ._Æ Vzg » {^ Y @¬ Xì Z96d • Û z (Ô e Z• Û bŠ™sp6gîåÐZ c ce ã™ b &Z Åx Â,Zž• C[ ZXì x Â+F ™ 2

?ce

Â,Š 3ŠÃ\ W„k  ¦Ï~hðÅkZë¤ ZX å@ ƒ H~ {”ZgÄÜž•D CÃ\ W[Z

Dâ • Û/ ñ ]|X c 0 07x  rZ°4ÐZÐ kZ J  ` W~ *Š ~g7 ž ¨Yƒx¥

(ZX å@ W7)lk0 }÷1å@ Yg ¦  ·q Zq ZX åQ~ äâ iÆ– ñ 1Z~ž•


136

{”ZgÄÜ

 • Dƒ °} ×X å {gzŠ zgŠ » s »Z z w° ~ }Ñç kZèY åa kZ Z X Ž: t £ÆyZÃVÍßgzZƒ: s »Zzw°Xƒ:g J‡~}Ñ ç Vâ åPÆg7 ~C Ù Æ™] ! Ð Y ðW¬ž²¼ ä "özZ3 gÍ .‚Æuu/ß

Ð äY)l~ äåž @ ‰Œ6Š Z• Û Z +F i dÆ º´Ž ,Š ¯ Ž¾C Ù ! Æ GJ ~ Vâ åy Zž σ]ª™ÍÃ\ WX ñY ÅÒÃÅä™i)g fÆ V ð3G4& ¾y Z¬ G 34J& ¾]â l{zèY‰ƒÈ* X ‰ƒ qzÑ * ƒi6gî~g ¯~V ðG ƒ`gŠ ] âl‚90 o)g fÆ æU žì @ ƒ" U Ð kZ Xã J Vâå]âláZzÆZ egzZ OsÜ

Ås »Zz w°X%ÆäågzZVz Ì{zgzZì YY H~ V[ ê »]â l9Æ

Vzg e {z )g f Æ j§kZ ‰ðC ~ Z’Z V*¶ g e Ž ä ëÐ áZjÆ bZ• Û

Yï6rŠ Å ygzZì YïjXì Yï?gî~g ¯s »ZV- X • $ Ë ƒ ~g7 V *¶  X ~º´„LZªì

 ‹ zŠt ‚Æ^gÃ*4ÔZßÆŠ Z• J Û ZØÑžì w qt ÂeZXì g Zx  {ŠŽñ X ~Š õg@ Å®  •Åólä^gÃ*4™ Y}A ÔZ7 xg™ ÎÐ

X¸è‡h ñ i]|X Z 7*  Y ~ª Z°~eÆólÃ\ ñ W~ÄÜgzŠÆ/ ñ ]|

Ãh ñ i ]|6]!  kZ ä / ñ ]|X ~Š Wð* Æ äƒ ‰ Ü z YÑÃ/ ñ ]|ä VrZ

X Z7* ƒ¢q~ ª Z°~ ÄÜgzŠ LZ ÌÃZ ñ ]|X c Š™ rg ÃÐ £Æ è‡

ä™tÃV‘ZÍà ZzäY Å7Ð+ YÅZ ñ ]|äè‡X å~Š·q Z & • Û ³# , Z X c Š ‹ê ~ hÆ ~Š· gzZ $ Ë Y Å7wJ„ZÍ ÅxÝgzZ d ž c Š™g ïZÐ

Å b§kZx ÂrZ°gzZ ðû]Ñ» HX 1™wJxsZgzZ Š {g8 Š ~Š·{z™NŠÃs »Z G$ ! 7éSE 5G4¨G ?ì Y™7BV 0/]|gzZ + ”Zg ñ#Vzg eŽ ì ŠŽñw VÅx  rZ°+4kZ k0 }g ø


137

{”ZgÄÜ

»]gz¢C Ù ÅyZgzZ ‰CY ~Š •Z 9ÌÃV- { Â~ x  kZ X • ‰ ™ ¯ m ñ +Z† òZg~ *Š òsZJ w‚ÎFx Ât X å Š c Š ¯ Ì(Jail Manual) ªå @ Y 3gw ì X ;g


{”ZgÄÜ

138

[ïZx ÂgzZ {”ZgÄÜ

z w° {Š c iÐ ƒ  ~ *Šžn yY *Šž åt Ñ » äC ~}g ! Æ {”Zg ÄÜ ì {”ZgÄÜ{zÂì ~g ¦ ðä ZwVÅkZ c ì Yƒ~] Ñ» ðä Zx ÂF 6 s »Z

X ¶7„  c gÏKgðÃÅÜægzZ

n¾Ãy Î 0 äëž åŠ Hê~kZ ˆÅk0 óœ ó £Š ZŠg ZŒ Û L LZ  aÆyÎ 0 {z6VŒ gzZ σ Å<  zy WŒ Û 4Š Ñ! ž å –s ™s ™~ kZXì * ¯„  c gk#Å

`WXì ï• á ~ M W}g øœ£Š ZŠg Z Œ Û Xì @ ƒx »<  z yWŒ Û Ž ÇñY Hì‡x Â

yWŒ Û {zX •ïŠ w ïÐ~Ö Ãœ£Š ZŠ Œ Û 1•D™ Â]! ÅM W¹! yZŠ„  (Æ Ã]ïáZz 4Š Ñ! Å<  z yWŒ Û gzZœ£Š ZŠgZ Œ Û \W¤ ZX D™7]! Å 4Š Ñ! Å< z yÒ,t ~XÔ63gzZ 62çg WXì CY {g ÏÅlÑwÅM WkZQ Â, Š wï 0k  iz„zÔ•M Y~Ÿg 0 „vß(gzZ à zÆvZÔyZZ! Ôg ZŠ™r  ™žì ˆÅ

ÐVÍßë ÂX •z »M W}gøt²X @ ™7„] ! ðÃ6 çg WVâzŠ yZ1Ô•M 

yZZ6{q ZÆyWŒ Û ?X z™: koX î W6M Wåƒ T e * W6 M W¤ Zž•ë

„ (Z ÌB‚Æ M Wt X z™È koÅnkZXƒ D™g ïZÐ{ }uzŠgzZƒ D Ñ


139

{”ZgÄÜ

~M WÏZgzZ‰ÄβÆyZ Âë ë » 4Š Ñ! ÅkZgzZ M WÆY 1973X •D™

6 o kZvßu 0 * žì –ÌtX M ™7x » ðÃs ÜÆ<  zyWŒ Û \Wžì Zƒ–

spÃ# Ö ÓkZ ëžì 73 Zg ðÃ{z´Æ kZ k0 }g ø [ Z X M ™7# Ö Ó ë›ˆ iÆkZ Âì æWg »X„  c g ðÞƒ 'Yt¤ ZX $ Ë ƒ7Çt[ ZèYX ,™

ì‡x ÂŽ »)¬ðZ~ *Š ~g7À` WX •Ù ŠÃ)¬ðZë¬Xì @ ƒ ~gz¢'YÃ

 Ô• ä š ÐÜæ t ñ zg Ã/]|ž å ÷ðZ » {”ZgÄÜgzZX 1NŠ ä\ W{z Ôì

7B‚ ` ¯ðÃÔƒõðÃX • f B‚ÃxÝ LZgzZaÆ äY ( x • á )pÑkYZ ™Ö6. zZB‚ÆxÝ LZXì ðƒ #6é,%ÄÑ22# Ö ÓÅX‰ Ü z YÑXì

Ã\ ñ WgzZ•D™^J x • á\ ñ W~ª q ÏZX \ ñ WLgzZì Í6. zZxÝL• ä  \W! / ñ žì H{z • X Dƒ DÎnÆ |  gŠÃòzg q Z \ ñ WX @ ƒ 7{ç ðÃ

Vzg ZD Ù a kZ Ô• D™Õ{• á Š ! }g ø X • DÎÐ yja kZÔ • D™s »Z

Xì @ ƒkCspÃyZ Ì~ÏŠŽñÅV‘3

VM¸B` ›Æñ0 dZ~gzŠÆ/ ñ ]|X •D™]! Å[ïZÆ]Š ª[Z

Ôm ñ ‡z ! Z0Ä]|• x * V c ú&~ yZ å c ŠÄgÆ™{nÃVßÏg ÃgzZ òzg ä -{]|X H ì^ä m ñ °Z0z/]|X m ñ °Z0z/]|gzZÔ6 ñ z 0-{]|

ÃVEZk  Z~k  ŲŠ ‡äm ñ ‡z! Z0Ä]|gzZ ñZ”ОÏg ÃgzZxzg6 ñ z0 X c Uú

7¬»\ ñ Wëž Š ¹tZ  X H[ ïZ»]Z f KZ Âq Zž åtݬ»[ ïZÆ/ ñ ]|

H7Ãd  LZ Ug ¯äVrZ ÂX Ž,gŠ ezŠÃ\ ñ WgzZ BgŠ eq Zq Zà  èYÐ3â

X ¶~Š}Š ÌgŠ eÅ{LZÃ\! LZäVrZž HyÒnçZg ‚äVM

ì ~g ZŠ)f ʼn Ü zyZxÉ * ™77)ls ÜƉ Ü zyZxž Š c Š™ì‡wßZq Z


140

{”ZgÄÜ

?ñWÐV¹b k0 ÆkZž}™" U gzZñC{zž ¬Ð ?žì x|»Tžg Ig u Å ~  g—X ÅVÍßgg !¤• D™]! ë[Z

å@ Y c Š™s çÃkZ Âå@ ™ÕòŠ Wg !¤gzZ÷Z ðÃV;z Z  žIÅ{ nakZ~¸à Zz X¸ï Š ZwÃkZÂå@ ™ÕòŠ Wgz$gzZ

0-{]|~gzŠÆ/ ñ ]|?H Hä/ ñ ]|Xì ;gƒ¸~}Ñç}g ø` W

: ãZz J Z  gzZ Zƒ [ ïZ » \ ñ WX Š 1™g ë¤ Ã\ ñ W Š c Î x Z²Z » „c Š$ 66 ñ z XŠ H: ;gJ A Ô7Ðw ÓZš  Ô¸Kay  b ÐÙ  K Zä \ ñ WŠ ƒ

ä VMÔm ñ ‡z ! Z0Ä]|X @ Y H[ïZ {Š c i „ Ú Z » kZ Ôå Z(AŽ~gzŠ kZ

ÅyZ ä/ ñ ]|X c Š}Šx * » ó óûÄL LÃkZ ä VÍß Âc ¯yäVrZgzZÔ H ìy Zk  Z

Ã} i ZzgŠÆ yÆ kZ¬ Ô* ™~ˆ ]! ÐÄ ñ ž c Št ¬ªgzZ 5{Òú CZ s§ LZ ä / ñ ]|:gz ZƒiX ÂHyÒnç Zg ‚äÄ ñ ]|Z  ~ˆX bŠ Îv W

X åc Š}Š¬»ä™[ïZ~i Z0 ZJ

\! VâzŠ ä/ ñ ]|XØŠg â } hÃÃð|q Z äd Æm ñ °Z0z/]|û%q Z

Ãzñ /]|gzZß!$ Æg â } hÞ ¹Ð ð|ä \ ñ WX 1š ÌÃð|gzZ c šÜæ Ãd  X @ ™:Õt{zÂs eÃd LZ?¤ Zž †Z e

–âÃ3 gÍƺ´kZä/ ñ ]|X å;g8  â„~Š·Jh1q Z~gzŠÆ/ ñ ]| „Ð kZ \W Âì Š ƒ Jh1t [ ZX¸ D™ 1tb Ð kZ\ W ÂåyZŽt Z ž

~g7X åc Zz™qzÑÌŸ »¶ŠSÃVÍßd ¾ä/ ñ ]|ˆÆkZX •ìgZj

` WŽ Ôx  Z(Ú Z »Š‹z b #CÑçX ~Š ÎSÅkZÔågz$Ôåd ¾Ž ~ Iy › X¸`™ì‡/ ñ ]|Ô$ Ë ™7ì‡*Š


141

{”ZgÄÜ

(Z ëgzZì * ¯ (ZÃyÎ 0 ž• Ù Š [ Zpt ë • D™]! Å {”ZgÄÜëZ 

6VÍßò £Æ V;zgzZ Hï ä Vâ ›6àq ZX • ï Š wVgzZq Z X • M ™

(gzZ Ëà ` ¯ÅVâ ›QXì @ B ótó b L LL{zXì @ ƒ6VÇ)žŽ c Š ÎL

:Zz™Èt ÃVÍßyZ {z Ôå Zƒ 1LŽ Ð VÇ)ä Vâ›Â~ 7]gz¢ÅäY \Wëèa [Z1aÆ䙫™Åwâ z yYÆVÍß\ Wå 1Ltäëžtc Š™ X •ìg™:ZzLÃVÍß\Wë Z åE<XÅM ™7«™Åwâ zy YÅ

{°zŽž6 ]! kZ Ì{zÔK7:ZzLÃx ¸b <q Zä` ¯<ÃËL~õg @ 㨠Z XM ™7Zg7ë{zÔåHÐ\ Wäë

ãZ •â Æ \ WëX N YW:Zz ~¢ c N Y: \ WWZzÆ Z} ž¸ D zg ð|{z

ð|}g øå3g™ ZÎgÐV- œäVƒ• á Š ! }g ø…¬X •TgÐyjz ðZ

pôw â z yY Ôì Bz' Wz ]³… • ñWy›\ WXK Õ¹6ë ä Vƒ• á Š ! X Y}Š 7w V+ZgzZðÃ~] Ñ»Xì 5w°zs »Z…Ô•ñƒ

Hx Âtž 7„ … Y {z Ô• uF Ãx  kZŽ X • T e * C ZÃÏ0  i i§kZ ë

ª~ckZ…Xì x ÂÑZzU»B;gzZäg â } hÃtžì @ Yc C¸'Ãy Z?ì GE H »}Ð yZÔ•ìg Cë'! ŽtžvΊp\ WXÐ,™Ç* Ãõ§¢ ¾žì @ Y c Š ?m ÆkZ åg•Ð wſݪ{z Âå3 gÍŠ- 0` sZ  X ì 7„X ðà Â} gzZ‰ }g â vßÄ ` Wž¸ D™ H™f »] ! kZ {zž å Š 0` Z' × »VÍß~ äâ i D™c6] ! ÏZƒ  ÂåtØ» ä¯ 'g qÃy Z ñWÑŽ ~ˆ X ‰ K OÄ

Xì hZ]gq{zÔì hZ]g qtž¸

gzZ à zÆvZŠp{zèaÂc W: â i »y ZÔ•ë” ZgÑVZv0 ÃXÔ m ñ +Z†0/]|


142

{”ZgÄÜ

X, i ú]Zgž¸Æb§ÏZ ÌW] ¬çñÆVÍß~ äâiÆyZ Z åE<XŸ÷zgŠ

Žžìt »ìÑXƒ _7HyWŒ Û izg ÔK Ä }/ÔÇg Ä } izg ä ?Ô³7 X ånç¸~gzŠÆ/ ñ ]|Xì @ Y0` Z' × »x ¸~g7 „z Ôì @ ƒ ` Z' × »‰ Ü zYÑ xñ Z™/ô¶! ïZŠpâZX Š 07Â{• á Š ! ~ }ž Y7 Ð/ ñ ô} (} (ä \ ñ W

X •{ • á Š ! ñ W Âì H ay \  ß ÌëgŠq Z »wÓZš  ä\ ñ W¤ Zž c Š [ ZŽ ¸ÃyZ ä

ïŠ „ZÍëgzZX •Ñ\ ñ WQ • D™ ay  ~ {Zg ÅvZÔ • D™ ay  w '\ ñ W¤ Z X 7{• á Š ! •Ñ\ ñ Wž•

5_ ðÃÃ]³gzZyY Ôw â ÅË1¶ðƒ ## Ö ÓJ i• Û Z³Ð už åÝ ¬t » Kg ðG3½G

]|~w ‚kŠpX M ™77wVgzZ ðÃ+Z\W~ õg @ Å+ ¨ ZX å7{ç

X Zƒ7Š YÌq ZgzZÅ쇄  c gtä/ ñ

™á ~B; y¯b! ñ CZ vßžì ݬt X O}Ô ~ga }Xì ;gƒŠ Y(C Ù ` W1

~# Ö Ó„z Ô•` Qga ŽèY• ‰ØŠ™F [Zy  ]Ñq ÂÆc Z™X M Y 7C Ù ! »o Âì ;gƒ ÕH~àq Z Ëž M  }Š 7[ˆt y Zx}g ø X • ï• á Ì XÐ,Š H[ ˆ

ñ ]|û%q Z Zž åÝ ¬t »x  rZ°~ T• D™I Ãx ÂÆ ÄÜëa ÏZ

X H qŽgÐ ª Z°ä Z ñ ]|X hÐ k0 Æ~Š·q Z {zgzZ ˆË ó ó{gi L Lʼn Ü zÑ

¸M Zj:Zz {gi™ŸÃV‘3zŠ ÂT eZ ñ ]|¤ ZX c Šs ÜÆ\ ñ Wêäª  Z° ?Hì w VðÃ+Z~]Ñ»X H7(Zä\ ñ W1¸‰ Ü zÑ{zèY

„ŠpX •7„D Yª Z°vß Â[ZžìŠ YÚ ZÔì ~i ! )lâZ~o}gø1

X y‚ W¹bŠ Zz™OÐËgzZì ¹~i ! )lèY•D Wá!$  ™Y

1D Yg ¦ ¹ FX åè‡~ ~gzŠÆ & ñ œ–1Z ]|ž• D â• Û Šp/ ñ ]|²


143

{”ZgÄÜ

X x »ÄÜåtX å@ W7)lðÃk0 }÷ Vð;LZnçvßA Â}™:x »„x ÂrZ°Z  Xì tZ „x ÂÂ~o}g ø1

]|gzZX •Dƒìg™6VÃvŸLZvßXì Cƒ]g ¸z OQX • f á ~

Âǃs »Zžì @ ƒØ Z  èY ?VYX @ W7~ª Z°)lðÃV¸~gzŠÆ/ ñ X D™7ÌÕݪQ

x  dZ Ú Zt ?YY H7Ç* 6yÎ 0 Žì (ZU ‚yà »ÄÜx žì OÎt [Z

wq »x ÂÙç ?åù ¸ x ÂZ(Ú Z~gzŠ kZž M ™7„g¦vß ` Wžì # Ö Ó

yZ¼ƒ  w â»]g ˆgzZª z$ ÅBZÑZX¸D YJ ugzZ¸ºÐwŠ¶‡ž åt

Ž‰ Ü z kZX}Š 1ÃVÍß c LßÌš‡q Z ðÞ¶7wWÅËgzZ å @ ƒB‚Æ X å@ Y3g[ ˆ»9zgq Zq ZÆwâ áZz䙄gzZ> 2i•ÆyZÔ‰ ñ¯x Â

H Y7 ä ËX¸ ìg Y ~ yŠg/ ñ ]|û%q ZX å @ ƒ J¹nç » [ïZ

žìg ZŠ)f Ú ZѪX Vƒ ;g Y ä&  ðe {zì Š Ë. zZ »w ÓZš  á1•ìg™

X ǃ* ƒ{Š[ZŽt ‚ÆvZÂ5:¤ Zžì @ YŠp{zÌaÆä&  ðe. zZ »w ÓZš 

ÃVÂZgQX óƒgZŠ)f ~ Š % »ÈÌÂq Z}g )ƤŠ¤ Zž• D â• Û/ ñ ]|

ðÃÅXž•]uZzãZÐáZjÆ/ ñ * ¦X D™Šæ Ń  X D Î6~à}g ‚

X$ Ë 7w V

Ðe \ ! ~T•F WÅe gzZVâ Ð yq Z •Dƒìg™‚\ ñ Wg ! Z q X 7žì 9e X •f ™{Š c i™5 ã0 ~|ŠzŠ • d ¾¹ ëežì @ ƒ ;gÈ

 LZ b ï » űkZgzZ • D Y™á ykZ¸g »d d  LZ / ñ ]| ÂXì ;gNŠvZ

X •D Zz™Ð


144

{”ZgÄÜ

yZ¸D YK]ë3 gÍŽ ~gzŠÆ& ñ œ–1Z]|žÐN CÃ\Wë~[! ŒZ

x ÂŽ~ˆgzZHì‡ä/ ñ ]|x ÂrZ°ŽžÐBŠtëQgzZ‰HVc gZŠ)f Å

X ì t• Û H~x ÂrZ°{ŠŽñgzZñƒì‡

gzŠÆ/ ñ ]|* ¦{zÔ åx »ÝZŽp~Š}ŠŠ ã ÃðsZÄÜä & ñ œ–1Z]|

Ð ¹ ä/ ñ ]|X ~Š Ýzh ' × Ãž›gzZ Hyi ZáÃkZ ä\ ñ WX Zƒ qzÑÐ ÄÜ ë ~ [ ! {ÒWX H wJxsZ Ð è% KZ ä VÍßÆ V ;z gzZ H ì ÃV¸´ XÐ, ™]! Åw} z} ÆðsZ


145

{”ZgÄÜ

Vc g ZŠ)fzøZ• Û Æ3 gÍ~{”ZgÄÜ

* ™ òZg~ y Î 0 x Â* Z6w ‚Î{Šatžì „g Y ÅW¹6ë~ r šZ ùZg f ·W

6> Ø • á Š ! gzZ e %WÔe g/[ ZXì _ƒ 4ZŠ ~ ~œ,å Z *Š²X • ìg {e

X슎ñÌK Z· ZB‚B‚nZgzZì x ÂÙçÔ: Zg ZŠtâuX •x ÂÏ(F 

4{Š c iÐ kZXì Y Wx » Ì~ w{zžì » b§kZx  » {”ZgÄÜ|gŠ

ñ +Z†0/]|ˆÆyZgzZ +”Zg ñ#Vzg eX eƒ7ÝqJ m  ` Wà *Šx Â

ã½W Zk  iÆ / ñ ]|Xì Y™gzŠ ŠgŠÆ *Š Å `Wx Ât ÑZz "m yZz6~gzŠÆ

gzZWZg\ÔAz‘´ {zX å Zƒ ;J i• Û ZgzZ\g-ÔuŽ å‘´ »é,%ÄÑK! ðÃLÐá ZjÆx Z¾Zzx OZ~ º´} (ãZX å Z({Š c iÐ VßÅy{5 ä »¶ÅuZgpLV;zX¸D Ya™i~V⊠{zÔ¸DƒZa ZŽX Zƒ7ZaX

7L]ZŠ YáZz% Z e~}çz' Wz] ³gzZw â z yY ÅVÍßV;zX Z7* ™7o‚

ðÃV;z X å7M W~ mz*Š ðà »žkZž ¶t ]! 0Z ]ªÐ ƒ  X¸ ñƒ

Xìg ZEgzZuÃÔZ¹x ÂÏ(»{”ZgÄÜX ¶7Ÿg0


146

{”ZgÄÜ

ËJ  ` Wx ¸Š Zi WðÃX • Sg Cƒ sp]c gz¢Åy ¨ Z ._Æ ]ÑqÆ äâ iC Ù

Ô‰ Ü z Vz {z Xì @ ƒŠ –Vð; Æ Vz ËM W{zèYX ¬ 76M Wñƒ‘

Ü z²X Cƒ7]i Y ZŽ™? ‰ Ø ÐyZgzZì êŠ ¯2Z¸._Æ]gz¢gzZ]Ñq

Z2 »Æ ]Ñq s$ yZ gzZ • D Y s$ ] Ñq óg’B‚B‚Æ äg ¦  ä\ ò W ƒ ÷g2Š » y Î 0 žŠ H Äc gŠ Ð W ò ZZ ‡ Z  a kZ X • Dƒ

X óì ó [W¬w‚Î{ŠaÂg2Š »yÎ 0 X ÑZz¶Šg2Š »yÎ 0 Vƒ@ ƒyÃ~L Lc â• Û

x ¨ Ã\ Wž • y7 vß Â• D™]! Å ä™spx  {ŠŽñ » yÎ 0 ëZ 

gzZì x ÂgZE ð•ZgzZuÃÔk^žŽ •D™7x » {”ZgÄÜëA XÐNÑ

w‚Î{Šažì x Â+ 4Ú Z {zXì [{gÌòZg~„  c gŒ6 é,%ÄÑK! Ž X •y›J  ` WÌh{ÒWÅVÍß›âÆ„  c gkZ¬ Ü z kZX åÝqÃÑg (Z » ä™ê~ Ýzg ÅŠ ¿ZgzZ < ‰  z yWŒ Û •Æ x  kZ

űÃ~g ^ Zzi ZžŽ å @ ƒ wEZ  » ògØc Ÿg 0 X ¶7xÌŸg0 A X ¶B gw

+4 Â@ ƒ * ™ê Ìðà c @ ƒ7gŠX ðÃÌZ  ž åi§t »+ ñ ”Zg ñ#x Ó 7gŠXò OZÔ@ ƒy Zd Ï( ÌðÃX C™ê™ÖïŽ ¶CY ð¯ògØŒ6 ñô /

0ÐV¸´<<Ô Dƒ¶Š ú2Z¸6 ÔCƒãZz515Ô@ ƒ * ™Š ! Wà *ðÃÔ@ ƒ ¬Ð ƒ  Â@ ƒ * ™êÌŽ 0ÐøZ• Û 4c gª @ ƒ * ™] ë3 gÍÔ@ ƒnç ðÃ

yZX @ ƒ/ŠÌ»]5ç ~z*Š {z´Æ DÆ <  z yWŒ Û Î @ Y c š Ã/ ñ ô+4P

¶t ] ! NŠX Cƒ~ ~tKc{zX ¶Cƒ c6kZgzZ å @ Y c ŠÄgXt ‚Æ Ìq ZX c W7~ŠŽ zJ  ` Wx Â~g/{Š c iÐkZX å Y}Š ñZg KZ™ WÌðÞ

Ð<  zyWŒ Û c ƒc Š ‹êðà Ë%K{gtÐËä/ ñ ]|Z  žQ7w V+Z


{”ZgÄÜ

147

XƒHêðÃxŠ ƒ DYØŠ™ ¦ÛZx Ó~ Tì CY ~Š™gHŸg 0 „q Z c w‚ õ0 V ; }g ø

X å¹ñƒD™96 VÍß,Zäw ò D ZX •

ì H# Ö âZ Å Vñ¸ Ôì q H x ¸ !x â ZÆ «g zŠ }g œ t -HjZ zo J  ` WäVrZ1ì [g ¦  ž²»w ‚g eáeg ZMZ Îg7Ï(ÆJzŠt ÐáZjÆ ðÉg ÅVñ¸ÌðÃX •| 7yZƒ  t X H7ê ðÃc ~4Åx ¸

Æ w Zzi z `z²Æ Vñ¸Ôì * ™ùt‹» ]Ñqž 7„ x¥7Z X ‚ g 7]g '

ðYx  (Ôì CY Åùš  F zÉH»yZ Ô• C™ù ¹F ~¸Ô• Dƒ H[ òZ 7Ì[ Ô³Z Å] 5çx ÓyZ 7ZXì $ Ë Y ð¯ 4ù uÔì YY H„  gŠ

tÃ4Ð kZ…xs ZX 7Åx » Ët1ì ;gƒ ay  BzgV1g Z6Ÿg 0 kZX x¥ Xì F 6•g s$ Æ y»g ZÆ ògØgzZ CëÅŠ Z• Û ZC Ù â gzZ +4tÃ{zXì [ }Š

0Ð qÊ X ñY 1 {gtÐC Ù â ¦gi ƒ 7gŠX ðÃÐ á ZjÆ ®  Zgi¤ Z }

Ùt C ñ zg Ã/]|θÌ,Zvß¼ X ñY 1{gtÐ +C Ù âÆgñZ¦ÃŠ ƒnç ñ ôCc !  F š Æ~  g—gzZ ! ñ ôÆg$ k  Ô {w{‚~ VÍßyZX¸ D™ c šiŠ

Ëž åt g £ »äƒ +4V; z1¸ ñƒ N ~ VŽgŠ ZvßÌV;zX¸ ï• á

y¨ Z { i Z0 Z » ~— ~ ] YgŠ X HÝq ; HgzZ Zg Z¦  ž² H~ ÄÅ ~  g—ä

ÐyZX å@ Y 3ggzŠÐ] 5ç4c g7ZÔ¸ ‰ƒD  %vߎ X å @ Y c ÎÐò ¾Æ

Ð ~ V- i ¸ ~g$ Ž ¶CY à ñZg Ð ¿kZC Ù {z´Æ yZ X ¶CY à 7ñZg

» äƒ ¿+4 ªX¸ +` ' c ¸ g »Z Ô¸ ` g Z ¦ ‰ Ü zB‚Æ ~  g—Ô¸ X åmÐ~  g—gzZyZZÔò ¾Ôg ZŠ™dZg £


{”ZgÄÜ

148

:ž åH96e g/{ŠŽññƒn g~‚fK¸ äw ò DZ ~ T ì ãZx i§ {z e g/ D ™ 7 Ñ • D ™ k à VzÈ XM ƒ 7' Z'~ ûz =gzZ¥g ! ñ ôq ZgzZ IY g ZD Ù XM ƒ 7' Z'Zh˜gzZ J¢

ZgzZ ~ŠgZ ¦ q ~KÃ+ Š Ï0  i ~g ‚KZ äT+Š ݬq Z~}Ñ ç{ŠŽñ}g ø @ Y * ZŠ¤ ' Z'^zz » VâzŠ Xì @ Y Œ'  Z' Ô» *Š:gzZì @ ƒØ » +Š: & y ¨ Z IY x Â: hY {Š c iÐkZX •M }Š^zz VâzŠ Z åE<XÅì eg » !Ùk0 ÆVâzŠèa Xì c ä` opXì ‚ ggÇZg e q Z CZÃq Z Ë™Ä6ÃVÍßÎy¨ ZX Yƒ 7ðÃ

Ô•g óÝ»g•q ZÆo}g øXì CYà ñZgÅ¿C Ù ckZÔì * ™ÉÿT

7ð3Š ìZ` V ;z ‰ Cg …Î{z Z  ž –~ Ý»q Z LZ ä VrZ ÔŠ‡ /Z Y « kZX •‰ƒ »„ ìZ`  žì x  ÷tž Y7 ÐáZz:7 q ZZ  äVrZXØŠ

ó ó?¬Š7x »t ñ zgÃ/]|ä\ WH L Lc Š[ZŽ ä

gzZ/ ñ ]|~ Vœ»Y ÑÆ V ; zž c C Š ä™Ýq ½*` g »„  zŠ q Z}g ø

ò ZZ W ‡ b§ÏZ Xì @ YH^  ÞàW7ZgzZ • ‰ ñÎÆ{ ~k  ¦Æ y ñ ¢]| ÅVñ* ÆVâ ZŠ yâ ‡} (} ( Æ*Š V ;zž ¬Š ‰ ä™Ýq½~4 ZnZ 

}g ZŠ Z (ÏZ äW ò ZZ ‡ž¶zz¸X å„  zux * »~  g—~T¶ˆð΄ z

X 1¼ZŠ~

pn g Ç* x  „z J # Ö ªvßt  @ ƒ c ŠK  F ä• Û » Ëx  ÑZz {”Zg Äܤ Z ÆŠ‹z b #´ ˜8g- FX • D™ŠÐ kZvß{z Z åE<XÅì Zƒ c ¯ »Vâ ›{zèa x Ât ä \ ñ WXì Zƒ c Š »/ ñ ]|g¦t »„  c g k#X • ìg™x »6V1µZ

ËÆ*ŠX ¶îŠnz 7Z# Ö ÓÔ M ™7Špª ñÅy Z0 { LZvߎž å H qzÑ


149

{”ZgÄÜ

Xì ˆà g »Ð x ÂÆ{”ZgÄÜ{z Âì CY ð0 ð>gzZ ðYZ ðä Z~x ÂÌ ÆÚ ŠÐ 8kZÃx ÂÏ(C Ù ë²X ¶e %W: Ôåx  ~g/Â: ~ {”ZgÄÜ

7nç (Z V;zXƒ # Ö ÓÅe ÒZ V˜ ì @ ƒ òZg V;z x  ~g/X •`ƒ ~Š ¬

kZ •x » »ÑX å ¸¬»vZV ;zX¸ D™7è%KZ {zèY¸7Ì%WÑX å

žJ Z  å @ ™7~g Y ¬ðÃJ A ÑX åT * »vZ 6}i {z X å * ™Ç* ì

z yWŒ Û M WX å{”ð1å7Zƒ –M WXá™: {gtÐ VÍß+4Æ}Ñ ç Se ãZx6 *ŠgzZì x ¸Š Zi W{zèYì 7Zƒ –ÌM W»6¤' X åF 6Š ¿ZgzZ<  Z åE<XÅX fƒ%$ Ì2Z ¸LZ 7ZB‚B‚Æ%$ ]ÑqgzZ‰ Ü zž• … Y {zì X •g D™V´p]gz¢‰ Ü 1ž @ 7–M WCZäVrZ

ÅM W1ñYƒ Z96ä;ŠÆ„ no {ZpXì Z6gîåwŽgß~ o}g ø )g fÆ kz ô{zv! f͉ì @ Y H¿64ZgzZì @ Y Œx` * ™s ZžZÐ V<

kZgzZ ¢ ™•6ßÃñƒ‘ÆVz ËXì ]! : hYgzZ: ÉZ ð•Zt X Vƒ ~ F Z

c ä™# Ö â Z Å Vñ¸ž Zƒ 7„ –t ~ M WkZ X * Y :OŠ ZOŠ Z Ìõ Z q Z Ð

Xì { N »p g ñ¯xÝÃx ¸xÝtX}™ HyÎ 0 ¶kg gzŠ „gzZ aÎ Å W ò ZZ ‡ » yÎ 0 ž å c â• Û ä\ ò W Z åE<XÅ t …Xƒ <  gzZ yWŒ Û MW

z yWŒ Û …ž ce h ™]! Š Z• Û Z +4Æ }ÑçgzZ < 

Xì ÜZe6{Zg Å ¹F Ão kZ ñƒ D™¿6œ£Š ZŠg ZŒ Û ÅY 1949gzZì hðÉgÐ

Æ“  yÎ 0 ž åc â• Û ~ kZÔ¶Åk  ½Ž ‰ Ü z D™7œ£Š ZŠg ZŒ Û äy{Z‰ Ü 1


150

{”ZgÄÜ

Å\¬vZ Sqžìt] ª »Š ZŠg ZŒ Û kZXì µñ+F x* Y H7 »Š ZŠg Z Œ Û kZˆ X}™Ç* ¬»vZž @ ìŠ HgHT * »\¬vZ6 }iy¨ ZgzZì

xŸg 0 X å YY HgHžÃ¿ÌËÆ*Šž åuÃgŠkZx  » {”ZgÄÜ

¶Š {gt{z c Wž å@ Y ¬Šg ZŠ™ »¿kZ¬Ðh  {gtX ¶CY Å7gH6VzŠ ã 

Ë{z {gt»kZ Âì 㯌0 ÐáZjÆ¡ä‰ Ü z {• á Š ! ZX 7c ¤ Ìì . Þ ‡Æ IYgzZ| 7 yZžì ª  qt V;}g øXƒk0 È)J WžŽì YáùÐg ZŠ• Y {gtÐY f+4Æ*Š c ¶Š K  F Œ0 (²X •D YØŠ™gH½k  izvß

@ Y 1 {gtÐ m¾Z +4´6b)¬ X å @ ƒ ¸ ~ {”ZgÄÜXce * Y1

ä™:Æx »ËògØiŠ ‰X å @ Y c Š™Ç* ê.»ƒ  QXì Cƒc6kZX å X å Y}Š¬»ä™x » {zñƒ D™wEZ »]Zg (ZàSLZÑ1¶C™ê»

Ð j§: Zg ZŠ)f ð•ZÐZ1åg (Z {z k0 ÆÑp¤ ZX ¶gz0 Wz k0 Æ kZ ª ð0 7e %W~x ÂkZ Z åE<XÅå @ YH7êðÃxŠ ƒÐ <  zyWŒ Û X å@ Y HwEZ  zyWŒ < Û B‚„B‚1å‚ g Ìg (Z »ä™êÑžì ]! NŠ¹tX ¶CY

X åÌÈ0 »VßßZÆ

ÐZX ¶xZw]zŒsÜÆkZ Âå@ ™x»™{g~}] ZŠÆ<  zyWŒ Û Ñ¤ Z~xÂkZ

ÃWZgZÆògØXå Lg]ë6}ÇÆÄÜ/@ ÑXå @ Y 7c UÐ K-e ÅkZ

Â,Š™ qzÑ * ™¿6 wßZÏZ Ìë¤ ZX¸ D™x»vZ-°{zXå @ Y H7ZŠ Z£zç

XÐ N Y $9zg V1gZáZz äƒ ay 6]¬Z%vŠ gzZ VƒZ9Å m Z 8 *Z Ôm Z +Z * Z

ž•BvßÐ ¹ž 6ì 7h›Za »Ët Xì x » » ~gZŠ)f à z »V¦Z yZgzZ•Z9ÅyZ¤ ZÙ¢Xì hÌZ÷tZåE<XŸz»gZMZyZ-ZÌZŠ ZŠgzZ\! Z÷èa

X ǃ7Z9~$ZðÃÐ~yZÂN Y~Š™ »]¬Z%hZzÐVzÇÆ


151

{”ZgÄÜ

X •=g f »ä;g _ Z Ï(•t Xì 7g¦ðÃÌ»V o) Ï(~ {”ZgÄÜ

X ‰7È) Ï( Ì~g ZzŠ ZÆ6¢ÄÜgzZ k„´ ÔðZ´ˆ Æ {”Zg ÄÜ

É å7~ ^~ m z*Š M WsÜ: ~ {”ZgÄÜX Zƒ ZaŽÂN W~ŠŽ zt Z 

gzZe g/X å ¸Ð VzgtÆm¾Z+4x ÂÏ(X ¶C™x »vZ-°ÌògØ Ý¬t »[ ïZX å@ ™Ç* x © ZÆ~  wÎgÆkZgzZvZ•ÑX å7x ÂÑZze %W

»w ÓZ š ‰ Ü z YÑž åw qt » ÏŠ ‚X å @ Yg ; )ls ÜÆ ~Š· ‰ Ü z YÑž å 6. zZxÝžñƒ4ZŠ b§kZV;zˆÆìÅkYZš  X¸D YŠpä&  ðe . zZ

X å@ ƒ7Ìg e »ËZÎÆvZÃÑX å7̃õðÃB‚gzZ¸waŠpgzZå´

i ú{zÔå @ Y HgH3 gÍŽ ªX¸{g ZŠ Z „q ZD°gzZðOZ~gzŠÆ& ñ œ–1Z]|

ž¶zz ¸ X å @ ` Ì]5çäÓgzZ å @ ƒ ÌgÑ‚(Ôå @ Zz™Ìb ïÔå @ J 7Ì

й {z c ä`Ð j§9]5çgzZ å @ Y ¬Šg ZŠ™ eZ‰ Ü z D™]ë3 gÍ

X å@ Yc Šg ZŒ Û ÌÈ0 »ä™¿6 °Z ¸zwßZ Æw ‚ õ 0 Ž ÔŸg 0 x

eZ Ôì CY ÅÉcá² Æ ¿q Zžì @ ƒt yv

ˆÆ äƒÉc w‚ õ0 ï¿4 ¹ ðÃÐ kZ ¤ Z Ð ¿4 kZ \W Âì @ Y Å yÎ 0 X D0 VZ 7{Z Ã

ì ˆ~Š™ »ÌoÑÅ ~¤ e Å} Z ! X • ñƒÆ\Y VùZ Ì, z Â~ Ÿg0 X • … Y RßÃo •WZgZÆ Ÿg 0 ~g ø Xìg: ¹! ^z»g ðÃ~ {Zg ÅyZž @


152

{”ZgÄÜ

X¸sfzgqøZ• Û Æ3 gÍ~# Ö ÓgzŠÆ& ñ œ–1Z]| X å@ ƒg Ñ‚( » ` ¯{zX 1 X å@ ƒ„zÌ{Z' u»ðOZÅ"ßX 2 X åêŠx •Zu„zÌ9• Û »¶Š[»-X 3 ¢Xì @ ƒg ZŠ)f Ì»„Šx •ZÅøZ• Û ´Š {Z'  u »ožì CgzpÅx ÂòsZ¸ …yZx}g ø1X Vz™ ZŠ Zi ú~# Ö âZ ÅgœÆo LZ~¤ Z σÙpX=Ù

Y 37* 3 » yÆ yZ ¿( ðÞ• u 0 * gŠkZ Â{z X • xzøÐ ¶Š Ùpt

ÅY âZ x ÓgzZ à ßz Å ` Zy Ôtb ÔVƒÔ] Ѹx ÓX @ ƒ ¯ 7Ð ð¾w' {zèY

X ¶Cƒ~g ZŠ)f Å3 gÍÌ* ™ ãZôÅ]ZæW' z]Zæ WgŠ

X åŠ4Æ3 gÍÌx OZ»lâzŠgpgzZ{ Z9ÅyZÔãZôÅ ` ¯X 4 »ËðÃÔƒ ;gƒ: x »¦Ñ)ðÃ~ žÅkZ ªåx » »3 gÍÌ* ™Y Z` Z »vZŠzuX 5 Xƒ„gƒ„9ÅV ZgzÔVƒ: ì‡} e ZÆ~g »$  gzZÙJÔƒ;gg â: h

ñ ]|X å @ / ƒ ÌÉg ãqzggzZ ÙçÔ CÑ çÉ å @ ƒ 7Ég Ï( •3 g͉ Ü z kZ

X c ¯4h ' × Ãx ÂkZä

Cƒó fÆ3 gÍÌ«™Åw â z yY ÅyZgzZ ~g ZŠ)f Åš  F ´ŠgzZ ¹ÜZ Åx ZúX 6 X¶

ÅyZgzZ lgz6à â ÅV毨gzZY ZLÔY ! ¾Ôk  Ð Vgz6 ŽgzZ„ÅÔw â X7

X¸ï• á ~V-g ZŠ)f Å3 gÍÌx »‰S

X å@ ™ð3 gÍÌ]â ZŠZaƹF Å®  Zgi~oX 8


153

{”ZgÄÜ

)f y Z ä / ñ ]|X ‰Vc g ZŠ)f Å3 gÍ yZgzŠ Æ # Ö ÓgzŠ Æ & ñ œ–1Z ]|t Ð kZ Ì™ï´ ˜x Ó` W1Xì ;g Y ¹{ŠÎ• Û gzZ * Z6Ãx ÂkZ ` WX c Š™ k zŠÃV- g ZŠ

Âå @ ƒ Za^ ~ „  c g kZX ¶ð¯ ä +”Zg ñ#ÜM  ¯ 7„  c g k#4 X å@ Y c Š™gHnzeZ

ã½{ŠŽñª¶: ZizgëgŠ &{Z9ʼn Ü zYÑ~„  c gk#kZž¶t ]! 0Z]ª

ñ œ–1Z]|Xì Cƒ: ;â 9zgg ZD & Ù b Ái Z Á{ Z9ÌÅgzŠ' × ·W²X9zgÎ| l e X bŠ N ßÃwÓZš  …{z™ Ö Š ZGYˆÆw ÙZ}÷ž¶Å¤z Ìt ÃV”LZ ä

kZ ë7Ø X • ìg Y™hgw V dZ âZa}g ø \ ñ WžÑ äzg™Ít / ñ ]|

0/]|ž¸ ã 6ÕkZ ]Ñqª z$ Å „ Y #,Z X 7c Ð N 0 VJ x £ X åM7ÑZzh ðÃ1¸DQ™á> 2ivß~# Ö ÓgzŠÆm ñ +Z†

à  õg @ ÅVßÏgÃgzZòzgXå7g¦ðût£ã¨ Z~gzŠÆ¬Ð~  g—

7p ÒÌ»V”gzZVÂgúyZgzŠÆk  X¸D YØŠ™O{k " vßVÅÑXì x¥ àâ0 Åt £ã¨ ZyZgzŠÆk  žì @ Y c Š!Zj »š. ZYÐáZjkZ `WX å @ YH

¦ÔòÔtZ²Ôyj jZ {nÝZ »Vñ¸àZz äƒ 56š. ZYkZ1ce ãƒ7 X •ïŠ ð3Š D™x¬O»VÍß´ ˜g!¤Xì @ YWÃ~V¸´{Šik  vŠgzZ

0:%» ¼  *Št ÂñY 1™¿62Z ¸Æ {”Zg Äܤ ZÐ á ZjÆ t £ 㨠Z ` WŽ XsP IÐ ä™: Zzg6îmÃ) ñ ‚ Z]|ä& ñ œ–1Z]|X ÏñY

:c â• Û ä\ ñ WX •pô~õg @ Ì

~6µñkZXƒìg Y~ V¸´i ZgŠgzŠ‰x • á cŠ ˜ ~ {Zg Å\¬vZ ?!z@W} Z L L : *lÑ Å Ë~ k  X * ™# Ö ~ga gzZ ~Ç$ Ôì X Vƒ @ ™ sP » Ô~–ÔƒX R»: |  gŠg ZigzZ |  gŠÆgLX * ™# Ö OÃVÂgúgzZ Vðh1 ÔV”Ô* ™


15 4

{”ZgÄÜ

yZÃVÍß *-Z ug @ gzZ VÖZgX * ™# Ö O{z´Æ ä™ %faÆ ä3Ã. zZ ÔñÇ

7»™wZ e~Và' ä3ÆnZŽÐî Y k0 ÆVÍß,Z ?X bŠ hg6 w qÆ

1ǃ c Zzrz ã xgŠ »uä VMÐCÐ VÍß,Z ?X * 3™| 7vZ p {zX8™

Y ! zgzZ “»vZX * ™Ð x * ÆvZ«™KZX * ™: O7ZÔ fƒw ! s§Vzg e

ó Xó Çg~yâ Zz¡KZgzZÇgpôÐ

X Y074Ð]ïyZ{zÌQÔñYà™ÒÃÅä¯4Ìû%ÎÚ. ZY


15 5

{”ZgÄÜ

t• Û ~x ÂrZ°}g øgzZ {”ZgÄÜ

gzZ[f…ÐáZjkZX Ç} 7* Ñx Â*…µš •T e * ™ŠÅyÎ 0 ë¤ Z

x  » {”ZgÄÜk0 }g øžì ¬lp ~g ø Xì 7]gz¢Åä™g ®Z6g ñ }g ø Z åE<XÅì 7z » [ »}g ø x Ât X • M ™Ç* ~ o LZ ëŽ ì ŠŽñ X • I Y c • s1 ^Ñ™ú1 yYg›ZŠ Š .x * }g ø X x¥7,Å kZÃVÍß

{ŠŽñx ÓÆ *ŠèYì Yƒ „ ¿IY ðÃÑZzì {ŠÎ• Û gzZ * Z6Ãx ÂÆ{”ZgÄÜ

{ŠÎ• Û x Â(ZX •ˆàg »Ðx ÂÆ{”ZgÄÜ, qµà ZzäY ð0 ~VñÂ

„ x Ât X}Š™Š ! z {n \¬vZÃá Zzì {ŠÎ• ' Û Ãx  ]gzp,Z Xì YƒðY

X 7x Â! fðÃÔì Y0Øga}g ø

]âlV¸k0 ÆyZž å I »/ ñ ]|X åà Vs »Zzw°~x ÂÆ{”ZgÄÜ

6ìZ` ÃVÍß~ÇÆ+”Zg ñ#Xƒ:g e »g »uZ  • Dƒ °ìZ` X DW7 »)¬ ðZ~ ÏŠŽñÅx  kZX¸ Tg i ! Ð ä™x` {z Z åE<XÅå @ ƒg e »Y Zw ~g ¯ ¼ Ì` WX åt¿C Ù ž¸DY ñ`ЂzÄãZ] 5çäÓX å@ ƒ7X

Xìt ‚}g øwVÅ[²~Š:Xì' Z'  Æäƒ: bÑÅìZ` V˜•,Z´ ˜


{”ZgÄÜ

156

ÎÐ kZ¬w‚Î{Ša& k ñ œ–1Z]|žì Å] ! ÌÐá ZjÆš. ZYäë

¹7¼ÐáZjÆ~—Åg ZŠ™ CZfÆVÍß~ š. ZYX¸ ‰ ¯ 2Z ¸m4

Vâ ›X ¶CY ÅÌÄ6õ Y Åg ZŠ™ CZfÆVæ ¯•Æx ÂÆ{”ZgÄÜ1X Š  Å1g~ V Zg c YI{z X ¶Cƒ iÎ6VYgzZ i Z‡Š KÔ— { óž å @ ƒ dZgŠkZg ZŠ™ »

@WÆ yŠgzZ < Ø ZgÆ ]Zg {z X¸ Dƒ Jb§ÅŠ ѯ~ ë! z hxiggzZ x3b§ Æљу  {z1¸ Dƒ} )] ZC Ù ZŽ}‹ÆÔwâ t ‚Æy ZX¸Dƒ -Š L L å c Š îgØ™NŠ 7Z ä VEZk  Z =X • y¨ Z {zž å7„ 4X¸ áZj Xì c â• Û Ðá ZjÆVâ ›yZäw D Z ó ó UæW-Š ÔUæW

}È g Zu Z 6}¾ t ~i ¸ t ðZ}  tz f ì õ ä  Πïq »g ZŠ™—¹ yZxïZÔÑ»y ZèY åakZ dZgŠkZg ZŠ™ ¹Ü Z »Vâ›yZ

6Xì @ ƒ „ (Z Ìnç »Vñ¸Xì Cƒ „ +z ÌŠ ÑzZ Ôì @ ƒ\! 6X å @ ™ Zƒ ì‡g £6 Ðá Zj Æs »Zz w°ä/ ñ ]|Xì Cƒ „ +z Ìx ¸Ôì @ ƒ÷Z

ÐáZjÆ yZ Ìx  rZ°+ FdZÆ *Š ` WÔ ñ¯ 2Z ¸gzZ wßZŽ ä VrZXK

~Š N ZwŽ ÅìZ` Z~y WŒ Û žìt ]! NŠ ÅxsZX •D™~zcÅ/ ñ ]| , Z6 gîÆZwÅìZ`  žì òZgx Â(Z Ì~´ ˜Z` WX •F 6b #{zÔ•ˆ

Î6ä™x »~ ä{ dÃxêË}ñYƒ > »}Ñ çÐ X•D Y ñZz™x »

»}Ñ çN Zwx Ó{Š™m ?ÅxsZXì @ Yc Š, Îx » »äðŠXvÃËc ì @ Y c Š

J‚ Âj™:t ¤ ZgzZÅg} izgJ‚ž ¿gt ZwÅäh Â{ izgX • æ ~ ä™É H 1X {)zR »B; Ô* Î} hÃ}I~ŠÄgJN ZwÅVñê` ´ ÑX zŠ î * 3ÃV»

@ Y c Š ŸãaÆá²E6ä™O·WX å @ Y H m  ¤ Ð ä™È ~ V9ÃyZ


157

{”ZgÄÜ

zŠ™OÃVñêžì 9<ÑX •È~V9~{{Š c iЃ  ~M%Z‰ Ü zkZXì

žŽ ì * ™s çiZŠ{z´n ZXnƒ >¼ »Y U gzÆ A>ž @ ß · ypÐ yZ c ˆÆäg ¦  е%rZ°Xì @ ƒ@'  n Z V ; } g ø X •M ™„Y U gzÆA>

7g (Zt k0 Æ kZÐ zg Å<ÑèÑqì Š c ŠÃ•gœg (Z » ¶Š °çÃxê Xì Cg ¸ q Z X 7ÑZz ä™xŠ £Ð kZ Ôce * ƒ ÑZz ä™ Ç* Ã+Š Æ vZ •gœ

ðƒ ~ 7k0 Æ •gœbà mZÔì ;g_C~ VÃ}Š / F~ yÎ 0 Ž ÔŠ¤ cŠ s çÐZèa k0 Æ •gœgzZì „g™c_ » ä™s çÐZ # Ö Ó Cg ¸ Xì Xì Y™s çÐZ‰ Ü zÌË{zZ åE<XÅìg (Z »ä™

~ËÆìZ`  ¼B‚Æäg ¦ ‰ Ü z1ì |' [AZÐx ÂÆVâ {ãp¤ ZxsZ

„B‚1‰ ñ¯ ä{ãLg¼ ~gzŠ kZgzZ eÎ »x ªÆVâ {ãä/ ñ ]|

‚80~ yÎ 0 Xì òZg~ *Š J  ` Wx Ât gzZ Š c Š rz• Û ÌÃeÆ ¶Š J X • ñƒ} 7~ ð\ŸÆ ]âlÆ yZèY • È ~ V9a kZ sÜvß

Xce* YH7{ÃË6Y ¯Åµz—sÜžì HtxsZ²

]|X c Š™µ ZÃD°gzZðOZž Ht x » ª ˆÆ% eµÅÄÜä/ ñ ]| Æ]ÑqgzZ‰ Ü zX • ^ Yx ÂVâzŠ Z åE<XÅX¸N Z}g ZŠ ZVâzŠt ~gzŠÆ& ñ œ–1Z

Š Zi WÃD°gzZK ]ëè‡6 ~gzŠ LZ ä/ ñ ]|X • M YK x »VâzŠ ._ Åxs ZX å @ Y c 0 7tûD°Š Zi W}¬ÐgzŠÆ{”ZgÄÜgzZ ~  g—X c Š™

X ‰ g ; )lgzZ ‰ k0 Æ è‡™á)l CZ ÌZ ñ ]|°X Bà *Šít Ð • '

ä\ ñ W1¸ M ™c_ » 3Zz Å {gi Ð ~Š·Šp {z ð* Æ äƒ ‰ Ü z YÑp¤ Z

Ü z kZŽ $ ‰ Ë ™7Ìg¦» ~Š Zi WâZD°{ŠŽñX Œ~gz¢* ™}g72 »Æs »Z


158

{”ZgÄÜ

W 1Z]|ä/ Ðá ZjÆCëÅè‡Ã ( 3 gÍ ) ~ ñ ÄZ ö\ñ ñ ]|X ¶ÝqÃD°Å

w¾¹tXƒÑr  ™gzZ WZr  ™Ž z™gHè‡Ã¿,Zž –ñƒ D™Ã 7~gÆË{zž å{Z Ãt » CëÅè‡Ñr  ™gzZ W Zr  ™X ¶ÃÅ

»g Ñ‚( c g ZŠ• Y Ët ‚Æ kZgzZ ñY c Š™gHè‡Ãy‚ d ¾q Z¤ ZX å @ W , Zž c Ct wßZ ªä/ ñ ]|akZX ¨YW~gÆ]†yZ {z ƒ7)l , Z X ñW: ~ gÆ ËŽ gzZƒ +F g!¤~ }Ñ çŽ ñY HgHè‡Ã¿ Xƒ] ³~{ÑçÅTƒ‚ gmÐyZ0 {

CYƒÈr1ÅVâZ+(}g øt ‚ÆÉO%Z ÂBŠª qÅ}ÑçLZ}g ø

ÅyÎ 0 ÂN W6 }gzŠÆyÎ 0 •Å6¤' ¬w‚¼X •DY wÈ~ m ôZXì

X •vßY §"gzZxÑ"ð•Zt X •g ZŠ ÃzÆ\WJ ÌZëž ¹tä$ÆŸg0

! gzZg ZŠ™ ! žì Š ¹aÏZXÐ,™ë Z• Û s »Z H{zÂñY c Š ¯ë¤ ZÃVÍß,Z

X 7ÿS Ë* ¯ëÿW Z

¢qB‚Æ)l& • Û Ug ¯Âî YK Ô~ª Z°?Z  žÅÃÌt ä/ ñ ]|

CZ{Fâ?F⪠Z°X • D™x »¸ vß·WX ÜZe 7~Y Z pZÃólªX î Yƒ

„ CgzpÅs »Z Xì @ Yƒ ”6Vß ‚ F)lV- X Dƒ 7¢q & • Û 1ì Sg Zž c ¤ â• Ûh ' × ä/ ñ ]|ˆnZX A6rŠ ÅygzZ ~g ¯É A jsÜ: {zžì ¸

¬æ™ Ÿ:7 {zžì g (ZÃè‡Xn Y H¢q Uƒ{zž @ z™7{ZÍ Â}™g ïZm¬æ

ñ)g fÆ:7 ÐZ ?Âì e k ¸m ¬æ¤ Zžì Š c Š ÌwßZt Xn™ÔÃm

c ä™ o‚ »ólÐ ÄZÑ{zèYì YY HÈ ~ ã™ñÃxêgzGXƒ M  X @ ƒ7g »

ÔzŠ ~g ZÎÐZ ƒ Jh1c g Fm¬æ¤ ZžÅÃÌtä/ ñ ]|Xì +Š »ò3 +Š Zg ø


159

{”ZgÄÜ

t Â[Z Xì CW~ }%iÆ t £ 㨠Z ] ! t X YY H7ƒ c ~¢q6kZ:gz

Xì @ Yƒ ZÎg~6Æ~> äåyZ0 { Zg7 eZÔƒ Š H)ls ÜÆTžì @ ƒ xsZ < Ø è}g ø ܉™77wVÅ b§kZ Ì'¸~g/+F xÅ *Š ` W

X Å7ä JÅkZ ðä ZªX zŠ hgÐZ Â}™7ðŸm¬æ¤ Zž¶tËZÅ/ ñ ]|

ÂñY c Š™ qzÑŸ (Z » J Ì~ o }g ø XÅg # Ö { ~ ãÐZ Â}Š

»qzŠž c â• Û ñƒ D™s  Ÿzh ' × ä/ ñ ]|XÐN YWC Ù ! Ð V9vß‚80

CZ6gziÆb ÿd ¾Ë¿ì [g Z q Zžƒ:t ªXce * ƒ ¿qzŠ ðŸ

'! x Ót Xn Y ZñÃðŸ Âиm ¬æ ¤ Zž @ ce * ƒ? ëðŸXá ¯ ðŸ X •7Ç* wßZt~½*Š Éy Î 0 w ÒZ°X •C™}g72 »Æs »Z

Xce * ‹7ꆔXce * ™êÐ t · ZÆ ¢• Û ÃVŸž ˆÅÈn Z

X ¨Y H~ ~¢q Å¢• Û êˆ ÆPzŠ Ç• ólJ PzŠ Ð ð Q {z´n Z

~f ÎÆZw Â@ Yƒ" U OX¸D™ c Š ‹ê»] âlÆO~4{gG/ ñ ]|

X Õ7¬Ðw‚ä]â lÆOV ;}g øX ¶CYÅ7k  Š

¢• Û¤ Zž c â• Û Ìt ä/ ñ ]|{z´n ZX ˆÅÌÃÅp gȪ Z°ˆÆ[f

{z •e * ™ *)g fÆ ¬ U ¢• Û¤ Z ªX Ç} 7bŠ ðŸ7Z •e* ™7¬ U 7*—Z°1•T e * ™ *{zX • T ex Ât x ZúÆyÎ 0 ` WXì $ Ë Y ÅÌ ñ ]|Xì 7™f}»Vz~x ÂòsZX •ìg Yñ¾…CZVzX tŠ ä™ /

Z ªX¾ ™g å òúŠ CZ6} i ZzgŠÆm ¬æ {z Ôn™7: {ZÍ¿Žž c ¤ â• Û Ìt ä

}ŠFâq Z~i ZzWœzZ6} i ZzgŠÆm¬æ\ W Âì 7{ ZÍ ðû î Zzk0 Æ\ W

X ñY^ØÃ ž @ ÔVƒ;g™)ls Ü}g v~ž,Š


16 0

{”ZgÄÜ

tzg V7B‚Æ ƒ  ñƒ n gÃæ ÃwKZÃ臞 Å ÌÃt ä / ñ ]|

á p=~ ª Z°/ ñ ]|û%q Z XcebŠ 7{Z à ^ Y * ÃËXce ´gg ZŒ Û ' =ä ?èY Å °»Z * ä ?ž c â• Û ä\ ñ W ÂHw LZ »\ ñ W™ƒ} 9ä è‡X ‰

ð ]! t ~x ÂÆ{”ZgÄÜX ‰ W~g}÷?X ~Š ]³ð* ÆäƒÑ X fƒ} 9'  Z' VâzŠ ÑZzäZl . zZgzZ‰ Ü z{ • á Š ! ~ª Z°žˆ~Š™

ƒ: ]o¤ ZX}™½Ì]o„zÔ}™ì‡)lŽ ªX ÑZ e6 ¦æ]og ! ä/ ñ ]|

Ù ¢• C Û X ÏñY à nÐ kZ ƒ: ]oÌk0 Æm¬æ¤ ZpX ¨Y Hg¦g Zx Z²Z

 c „ g ä ˤ Z }X $ Ë ƒ 7*~ kZÔì yâ ‡s Ü%ZŽ1• M ™ *~ª q

Ë ƒ *~ ]5ç CZf X $ $ Ë ƒ7*V;zX ÏA Zwòi ÑÃkZ ÂVƒØŠ™ ]Z i ZgÆ

b } hðž}Ъ Z°\ WˆÆ䙊' Šy  BzgV1g Z »ož Yƒ7(Z1Xì

yâ ‡ * î… » b§ÏZ zZg W+Z Xì ;gƒ¼ ¸ ~ o }g ø ·WX zŠ hg= ™á Xì ZXì ;gY c ¤ Ãólw‚ä䞃: (ZXce ãƒgHÌõg @ \ Å'Åól

ì ]Š ÞñZŠ Z. Þ ‡y›C Ù X ñYc ‹ê†” »ólƒ:¢qm¬æ6 õg @ {gH

U " KÑ„ZÍÅTgzZƒCc ZwgzZxêŽÆ¿kZ ñZÎÔì Y}Š „ZÍy›C Ùª ñZg mZ~ ]! NZ Â$ Ë ƒ 7wJ„ZÍÅ¿xêgzZ LÑ~ólˤ ZXƒ _ƒ ól³ÐgWðWpZXì ;g^6V‘ZÍ KÑx ÂrZ°Zg7Zg øXì $ Ë Y Åtù

Ù ! C Ð VpZ°X • s1 ^ÑVzgzZ • F  ^Ñ Q Xì ¹„ZÍ KÑJ ŸÆ g»aÆ “  {ZÍë ?ce {ZÍž• y7 gzZ • Dƒ} 9a V¼Å]Z½»vß I µ 0 H ìt |1X ]Š Þ~g £ªì Š HwEZ» óŠó ðAXgÅZ G îG L L~ M W}gøX • X •Dƒ´ âƆf: âêc •DƒLÑ{z•DYK7{ZÍÌæž


161

{”ZgÄÜ

ÐS Ë~ ^gÃñV; }g ø Xì 7Vz ~ kZžìt w ¾ »x  rZ°òsZ

~^gÃ*4gzZ•D™]ë¿–J 7¼~^gÃð; Xì @ Yc Š™gHQÿ Å臿+F dZ »}Ñç~ ^gÃñä / ñ ]|Xì @ YW¿Cc ½dZ ðÃ

Ç! ÆkZëX @ Yƒ•zê »]âl‚99žì @ ƒt {Z ÃeZX H]ëÐ w

[Ö Š ZGY x Ó KZ ¦æ Ôì ( J ^gà *4)lJ Z  gzZ • D™x » @' t ~ V- g ZŠ)f Å„  c gX å @ Y Hë Z• Û js »Zz w°~gzŠÆ/ ñ ]|Xì @ ƒ X}™ë Z• Û w°jÃx Zúž å@ ƒï• á

ay  9zgVzhz™VÅÑžì ¸ È eZ •ë 2 ™Ãx ÂrZ°{ŠŽñLZëZ 

D™] ZŠ)lðÃgzZ •6h\ W¤ ZXì܇Рä™ë Z• Û s »Zz w°x Ât%K

µ ~ äJ V # Åólw‚ FÉ fƒ ay  9zg Vzhz™sÜ:Æ \W • x ÂrZ°Æ{”ZgÄÜXì x Âx Zwt X YY ¹7x ÂòsZÃx Â,ZXÐ N Y

CZ è‡6äƒ hZX å @ ƒg¦îê »kZgzZ å @ Y H] ëè‡q Z~àC Ù •Æ âÅäYánçJ " Ñ1X å YYá J Ñe D KZ ¦æQ c å Yw$  ê X¸DƒtÐkZ¢• Û x Óž å@ ™êÐ~g Z0 ZZâZè‡èY¶CW7„

{i ZzgŠ »ª Z°™á)l» ñZ™ÆykLZ¿ðä Z~ ÏŠŽñÅx ÂkZÙ n• Û ÏŠŽñÅm ¬ægzZ ¦æ X ;g™7à {ykŽ u™ÔÃg ZŠ ñZ™kZ è‡ Âì @ Í

gzZ ¨Yïy CZææ J x • á X uŠ ‹ÌêJ i úÅ×gzZ u™®  •Åólè‡~

X å@ Yƒðnç%ÆVúzgzZ ~>: åX%Kay  …ðÃÌ{z " 4J5G 5E gzZª »zq Zì6 V§zŠŠ ã Åx Â! fžì HKß eg* 'ïHiÒH gzZ Z( Ѓ  » *Š Xì 7„ öR ðÃÅ Vúz áZz ä™" Us Ã^Ñ~ x  òsZ X Äô ZuzŠ

{Ši zZg W+ZgzZ VîÃZe ÔVzga ÔVŒ‡Y ¯z } (} ( žì 7„g¦t ~ x  òsZ


{”ZgÄÜ

16 2

: Zg Zz& KZ Âä ëž,ŠÈQgzZ ,Š Zz™~' ] ³! núÆ Vˆ~g ¸ ÃVâ Z+( Xì Å~g7~g ZŠ)f

$ ?x  » {”ZgÄÜ c 4¨GG ÐZ ë¤ ZX x  » {”ZgÄÜ éSE 5G ì 4x  {ŠŽñžN C [Z

σÃÏZsÜ1Ð f În ZXì > »ƒ  ~ kZ • DYƒ[x»~ ä™Ç*

yZf Z ÌQë1X Le 7yÎ 0 ŠŽgzZì BuiÐ x ÂkZÃ]ZŠ ¢CZfÆT XЕg ïŠ

5_W Å ® 34G G ~ V ðE ) •"  p¤ Z vZ ÑZ !Z Ñ VZ f Z ¬ ì =


{”ZgÄÜ

163

x ÂÙç»{”ZgÄÜ

]! ¬ë?w e â rZ°gzZÏ(X ÙçgzZrZ°ÔÏ(X •w e â } ( &Æ{”ZgÄÜ ì ~gz¢akZ * ™ discuss we â ÙçX ÏñY Å]! 6 w e â Ùç[ZX •`™

\W¤ ZXì C™lŠ¤ ª zŠ ~}Ñç b§ÏZXì @ hzŠ yp~Ÿ}g7 b§Tž

zŠ~Tžì ~x ÂÙçòsZ „(Z¼X ¨YvÉŸZg7Â,Š uzglŠ¤ ª Åyp

ÄÜX @ 0 ™7¹F {Ñ ç ÂñY ~Š uzg lŠ¤ Ū zŠ¤ ZXì @ Y c ¯ DÃlŠ¤ Å

DÃlŠ¤ Ū zŠ ~}Ñ ç._Æe Z@ Å<  z yWŒ Û žìt Œ0 ÙçÅ{”Zg

ñY ~Š™Šzö~Vð; Pª zŠ c ñY ~Š uzglŠ¤ Ū zŠ~}Ñ ç¤ ZX ñY c ¯ Ð }Ñ çŽ we â Ùç (ZX F ¾vßd d ¾gzZ • DY - Dƒ F ÷Z vß÷Z Â

Xì @ ƒì‡6 ºgÆxÝgzZ‡WsÜŽì @ ƒw e â ÙçÁ{n¹Ô}Š™ »Ãk¯wç X @ ƒ7{g eð¸~VÍßÆ}Ñ ç,Z kZŠ ã ÅTÔƒ6 „: c z)Ū zŠgzZ}ge 𸊠ã ÅTw e â Ùç(Z@' ÆkZ

» ËÔn™: ì‡ ~g ZŠ {g YZ KZ ÌðÃÔáY _ ~ }Ñ ç}g7 ª zŠžƒ6]! Ô}™wzNŠp„  c g7ZÔì Ð)¬Š ¢m»Xb‚z {zÆ}Ñ çgzZƒ: w¡Z


{”ZgÄÜ

164

vŠ ë¤ Zžì g¦0Z]ª Ú Zt Xì x ÂÙç » {”ZgÄÜt ÔñY Å: ~g áÅyZ

ZÐá ZjÆVÎ0 q Ùç*Š ~g7ž ¨Y^Ø … Â,™:i Zñ»kZÐ VñÂ

{C"~M%ZXì c Š™g ezŠÐ„nÃ+ ¨ ZäTì ðƒ ~¤  ~} {q g @ ,Z

Z«~ nŒ Û ( Ì# Ö Ó ) {Ñ çO%Z Zg7 X •k  wZziVå0 5 ÙçÅyZXì " ¾ eg »^i ™{zXì „gƒ »´™Xì ˆ~Š wZ eÒÅäg Z ¦ Ï0  iÅnŒ Û 6 y ZXì [Y Xì 7¼Æ„nñZÎ~6 kZgzZ•‰ W6 òâ » Z´egzZ Ï}™ÉŠp\ WÐ áLZ d •t ǃg ZG0 * ÔÇ ¶ : âW? ui * c• ᎠΗ"6V»Z~ *Š ÅJq ZXì c ¯ x  »J6Š ã ÅY ! ggzZŠÎäVrZ

¦b è% V˜ \WX • Dƒ „ vß {g ! kŠ ~ iI] Z e s W eg1 1Vƒ TZ' LåZx Âm{q Z »y ZXì @ ™„\z¤ q Z Œ6Š Z• Û ZPc òŠ Wq Z ÂwzNÔN Zz™

@' kZ ä\¬vZXì @ Y c ÎL6ãæWÅ¿C Ù žì Yu 0 * Zt Xì Ìx » q

discuss ÃVÎ0 4Z Å {”ZgÄÜëXì ¿g > 2i6Y ª saving Åy ¨ Z sÜ

gzZ rZ°ÔÏ( »yÎ 0 ë¤ ZžÐ,™yÒ Ìt ëX • F 6<  z y WŒ Û žŽÐ ,™

s§ÅŠÅkZÃy Î 0 ž,™ HëXce * ™ H… •T e * ™spx ÂÙç ÄÜž ÃCt ñy ZŽ âKZ ëžì ¸Ñ » ä™]! 6qçñkZX ÃYá

}g ø ` WXì W ñÌaÆ V- œà Zz äWx Ât Xì 7{ŠÎ• Û gzZ * Z6x  » {”Zg kZž ǃx¥ Â,™·_ »u0 yWŒ Û \ W¤ ZX •ìg™] ! Å f ÎÆ x ÂkZ yZŽ â

7Z ä VǸ Æ yZùžìrsî¹t Xì Š HyÒr » ýP^- ]|~ Å ` W¤ ZX ¶: Z•   k izÆV;z~ˆgzZã^™òÐV ;zb§¾{zgzZ ÑZ e~,.

ÙP WX¸k  izÆb‚zCgŠgzZ@zð Ô®  ZgiÔb‚ýP^- ÂñY Å]! ~y! iy‚ W


165

{”ZgÄÜ

b§TX åF 6¬x  » m ³Æ^Xì Å] ! ÅVâ Z •  Æ }i ªngÑZ íZ • ä \ m ³Ã{• á Š ! Æ^~gzŠÆ ýP^- ]|b§ÏZÔå@ ƒyú• Û Ä»{ • á Š ! ~gzŠÆ öWP ñ

Æ ýP^- ]|¹g 6e ÷+ä kZ1¶k0 Æ^m³ ‰ Ü ¤ÝZX å @ Y ¹^ 4É0 .nG âZ Vå0 Ðá ZjÆb‚z CgŠgzZ®  Zgi ÔçE ÷+ä ÙP WX c Š} Š ~ wzN G

kZgzZ Š ƒÓŠp~A çÆI gzZuZgp^~Vß‚„Pž, ŠK  F ÐCgzp

¦gigzZ Ùço¢X Hë Z• Û áà *Š ~g7 ä^‰ Ü z kZ ÂZ7µ »w‚]‚žÓŠpgŠ

Å]â ZŠZ+4Æ ýP^- ]|ª ñŠptXì $ Ë ƒÓŠpâZx ¸ðÄÐzzÅŒ0 X ¶ðƒÝqÐzz G ( s W J ä T \ ! » iye øŸzg ~g7 Ž Ôñ¯ zg m g wg8 gzZ ÖZ

» kZ Ô• D™wzNÃx  ÙçÆ*Š žzŠ}Š]i YZÅ] ! kZ=?ž åI

Ùç ÔVz™ wzN ~ ª zŠ Å *Š

ÅkZ=ˆÆkZQÔVî ¯~Vå0

Ôe %W c ƒe g/Ô%W c }™# Ö Ó{• á Š ! { ZpXì @ ™yÃ# Ö Ó?*Šž7{Zz6ðà HG 45µc zŠ ~B; Æ ¿TžÙ {i Z0 ª ZÐ ] ! kZX 7{Zz6ÅkZ= ÔxæEÎ5F ƒx4 ñ

gzZì Y™Ì{nÃ}Ñç {z Xì @ ƒgz ‰ Ü ¤gŠ¾{zì @ ƒ wzN » b‚z CgŠgzZ

Ãx ¸KZ äVrZ Âc Wg (Zt ~B; Æ ýP^- ]|Xì Y™Ìy' × Ç6{Zg Å ¹F ÐZ G ( Š™w ¥p z { nÆ™2~ µÃ *Š ~g7 ä VrZ Âc Wg (Zt ~B; Æiye øŸzgX c G ( .cIk XZ ~•â DÚZXì ™x  Ùç Zƒ c ;ÔçEE ¯ »iye øŸzg6*Š ` WX c Š™Š ! ' Xì c ŠÄgÆ™t¾ZÚ » uÅyÎ 0 ä Vzg ZŠ Z‰pZ * Z ðWgzZ J®gz ÔJ J(©Å {)z ã0 gzZ @zð Ô’Ô ð¹C Ù •Æ VÎ0 ÅpZ * Z ðW# Ö Ó~g ø


166

{”ZgÄÜ

XM ™7“  ZŠ'  ' h × ëx Ât»Y ! ggzZŠÎXì „g™†ŸZ~])Åx Zú™ J ( X ‰Cƒ7Za ,q {Š c i Â~lX¸& ]g ˆbDvŠÆk0 k WgzZ÷Œ Û ÆU Z åE<XÅX Û\g- ™ Yá yâ ‚ÐuQX ÛÆYugzZ Dh y  yâ ‚Ð\g- vß{z

ìÜä V⛞ c W: â i {zQXì ßÇ! Ô ¶Cƒ 7]g ˆ~ äâ i kZž It kzggzZ Zg g Ô¥xÔuX @ J YJ Ö0 ZgzZ ¸Ð wŠ` @ y›~ äâi kZX 1™

ÅkZ åx  Ùç Zƒ ;gzZ WzgŠkZŽ ‰ Ü z kZX D™]g ˆgzZ¸ DY` @ y›

a™Š XZ s  Ì~ äâ i kZ ä Vâ ›ž σ]ª™yYt Ã\ W ?¶6q ¾Š ã  X¸ DƒF 6ª zŠ ÇgzZÝZ {z1¸ » kZ Ôå @ ƒ ÷) Z(¹ » T` @ Z q

ZuzŠ gzZ å @ ƒ ~ Š Z• c wŠ x ZŠÍ q Z {zX @ ƒ~uZŠgzZ @ ƒ~\ Œ Û x ZŠÍ

Âꊦg™Ö~ wŠÃ` @ }uzŠ Ë

X ¶$ Ë Y ðZ™SÔ@ ƒŠŽñx ZŠÍ » kZ V˜ ÔÐ(ÌËJ u³Ð Ö0 Z¦g {z á$  ÆkZgzZ@ Z™SÃkZ LeZ  y¨ Z Z åE<XÅCƒª zŠÝZúƦg c  kZèa s Ô]i !  ¸K 7qzÑn LZ ä Vâ ›Z A  ~ qzÑX © á g bŠgzZ ëgŠ

{zèY•Æ¾nž å @ 77t• Û ðÃÐ kZX D Ya™wEZ Ìn ìgzZ ã Zk  Z zŠ ÝZì w ¾¸X å Y ¯ö ZuzŠ™» ÌðÃX¸ Dƒ ¶Ð ~0 ª egzZ äÎ

Š Zi WÐ ðgzZ ìN \WX D VZ 7yv~ ]gßÌË\ Wž » ä™]g ˆ~ c * Î{zèY Ç} Š {Z ÃÃ\ W{zÂBwïÌ` Wö»u{”®Š »äâ ikZX •D Yƒ

~gzŠÆ{”ZgÄÜXì Š H™f »g bŠzëgŠgzZ~0 eÔ äÎ~u 0 yWŒ Û Xì ~0 e

uk0 Æ ¿Ë¤ Z }X Cƒ wJ. Þ ‡´™{z ÔD Y- ~o ÌË\ Wž å @ ƒt

ÿkZ Âì CYW# Ö Ó~uzŠ V;zgzZì CYƒ »# Ö ÓÅuÐzzËgzZ•nÆ


167

{”ZgÄÜ

Ô‰ Ü z ÌË{zÃTXì pô~0 e * Î~ ^ÅVjk0 ÆkZX Ç} 77t• Û ðÃ

CYƒsp# Ö ÓÔ•^âƽ»k0 ÆkZ¤ ZpXì YÑ~w EZ~gzŠ ÌË

KZ ä T¿{z XÐ N Yƒg Z ^âäZ6Âì îŠ \ Y ^â6 # Ö Ó5gzZì

X ¨YƒŠ ! z{nÂ{zσ¿g~^ÅVIâ~½» ð¾ÅÏ0 '  i ~g ‚

6¢ÄÜgzZ k„´ÔðZ´áZz äWˆÆkZÉ 7„~gzŠÆ{”ZgÄÜsÜ ãZk ZgzZ ]i ! ³Ð ìN ª! ¬ Ð kZ X ˆ~Š ÌZ „ ÃVjg|gzZ y®Í Ì~ X •_Z÷žœÅ+ ¨ Zt X ¿g~ VjÆ~0 egzZ äδ™KZ äXJ ž

]! t Xì õqJsÑävZô™kZ X c W™á 7´™g|gzZ®Í „ xsZ sÜ

´™äkZÔ Zƒ Za ~gzŠ ÌËÆõg @ {zžìzz ¸Xì ˆ~Š wZ e~ ]¡Åy¨ Z PÌL´™X ¶7PgzZ fake ÌL´™X ¿g commodityc ¿g „g|gzZy®Í

Šã ÅT M  ¯ 7w e â î ) Z Ìðà (Z~ ] Ñ»kZ\ WX $ Ë ƒ 7~ ^Ŧg

Xƒ6 ´™Ä

ž•D™)Zg e¸ {z~kZÔ•Å qzÑ]ÃZy  Ž6x * Æ~g îòsZäVrZ·W

6Š ã Å•  ZÑ~ yvgzZ «oä ë1X σ „ P´™X Ïìg „ ~½» ´™

Р䙥yvgzZ «oX Y7„ƒ ^Ñðà Z (Ð kZXì c Š™ì‡x  òsZ Xì x ZwŠp]Z & ´™ÄX ÏñYƒ7w'´™~½»

ÆðZ´X ~gzŠÆZ ñ ]|ª¸ñƒ qzÑ * ƒ ~g YnˆÆgzŠÆy ñ ¢]|

wEZn Æ VáÓ~uzŠ¬ Ð kZ XK ~gYn Ìä VrZ yZgzŠÆ # Ö ÓgzŠ ØŠ ™wÂg bŠgzZ ëgŠ 6(ÒZ Z åE<XŸ DƒÆ ~0 egzZ äÎ{zèa X¸ DYK ÄÆ kZÐ p ÒƘâ gzZ ÑÂÔì Hyiz » ~0 egzZ äΞ å @ Y ¬Št X¸ DY X •‘ n


168

{”ZgÄÜ

-² 4E CG gzZŠÎ c ì H™f »k  Ð VÃæÂc ä\¬vZ~u 0 yWŒ Û ž õJ/G ^â\W]! ~uzŠ

ž• ‰ K w EZp ÖZ JãZ~ >ÂZ >gÎXì Hk  y´Z s ÜÆ x ÂÆ Y ! g ÆkZgzZvZžì ðƒ’Å 0 * âZ~x ÂÆ Y ! ggzZŠÎžì @ Yƒ 2~ spy¨ Z òZg x  ÙçŽ ~ *Š ` W²X •K w EZp ÖZÆ k  s ÜÆ kZ ä ~  wÎg x ZwÊÎgzZw'Ã]gˆä \¬vZLž L ì `gŠt ~ u 0 yWŒ Û Xì F 6Y ! ggzZŠÎ{z Ôì

X óì ó c Šg ZŒ Û

X ì ^q Z „ Å]g ˆÌY ! gž• D™: ·t á Zz ä™x » »Y ! ggzZŠÎgzZ Wæ

6gî~Š ã [²ž,™^â\WX ZY ! ggzZì Z]g ˆžì @ ™ ãZz \¬vZ²

LZÃyZ LLX¸ ï Š Ö ™ Y(~uzŠgzZ¸ Dh y  q Ð(q ZX¸& ]g ˆ

Æ6X¸ÆV;zgpŠÎ~Š·Æ6aÆÑkZX å@ ƒg »gŠ ÌtâuaÆx » "zy †f ¸X • Tg „ig& 45EE Ñ*ÔN Y- Ì}~ *Št X¸ ig& Ñ*~Š· õJ/G E "zyXì ÌÅ 45E Xìt„]¡Å~Š·gzZ õJ/G ȶŠ2 Œ Û 6Y ! ggzZŠÎžì HŠg~ yWŒ Û ä\¬vZ&¸D™ c Š2 Œ Û 6ŠÎvßt ÅnŒ Û gzZŠÎQX D™g ! zg »gzZ f  nŒ Û 6ŠÎ` @ ž åx ¬ ¹t ~gzŠ kZX N YK

X c Š}Šg ZŒ Û x Zw ‡ÃVzqzŠ ä~  g—6µñÆq ZŠß Z›[X TgÑ ~ 5ZŠ Z Ѓ  gzZ Vƒ @ ™s çypx ÓÆqY ` W~žìt x|»T c â• Û ä~  \W

ŠÎ}g ‚Æ qY ~ž c â• Û ä~  \ WQ X Vƒ @ ™s ç yp » y Z0 { LZ ¬

s çŽ ¸ ŠÎÆ VÍß¼ Æ yZ0 { LZ ¬ Ð ƒ  ä~  \WX Vƒ @ ™s ç

× W× WæWgc6 ¬kZ1X ‰_ƒwi * ¬]c Wt Åäƒx ZwÆŠÎèÑqX ñâ • Û wï7yp Zg ‚] ZgVÂZg\ W ÂñYƒ[ Zy yp~Ÿ¤ Z‰ì „,ZtX Š c Zz™

c Š w ïB‚q Zyp Zg ‚¤ ZX •s Ze yp *gzZ•s ïyp[Zy  × W× WÉ X ïŠ


169

{”ZgÄÜ

Z b§ÏZ Xì @ ¤ Y% y¨ Z ÂñY ] ZgVÂZg ÌÃx ÂÙç~}Ñ ç

 X ¨Yƒ »{Ñç ÂñY Hsp Z Ð ´™Ä à x  Ùç F 6äÎ

w ‚Î| l e Ì~¿kZ Š Hsp p¤ ZX Zƒ7sp] ZgVÂZgt XÑ

Yƒ7]ZgVÂZgx »tÌ~gzŠ kZ

kZX • M  Ñx  ÙçòsZ F 6ª zŠ Ç(ÅkZÆ™spx  »Y ! ggzZŠÎë1

Ë Y ð¯ Vå0 $ Ùç{z Ì™{g~x ÂƬžì QwVÅýP^- ]|…~e

žN ¯ Vå0 òsZ +Z ä ýP^- ]|Xƒ6ª zŠ ÇŠ ã ÅXgzZVƒòsZŽ • * ƒ}ZgzZtŠ ™aÆä™Ýq ò},ZX ˆ W• ' ~}ÑçX Š ƒw ¥p¸ Zg ‚

X Vƒ } Y ÌÃx » LZgzZ Vƒ Ìg ZŠ â Z~ž å c â• Û ä ýP^- ž 6Xì ~gz¢Ì \W~kZ1¶„gƒ]g ˆÅVAÑZgzZg bŠzëgŠ Vzhz™VÅÑ~gzŠÆ{”ZgÄÜ Ì}Ã\W~‰ Ü zkZžìt ]! 0Z]ªgzZq ZX ÇA 7x »Y ! ggzZŠÎÌ}Ã

t¬Xì @ ƒÐ 8 g& Ñ*„ qzÑ concept »VËf ÇZ6X X7Jf ÇZ6

c ×{z »8 g& ÑQgzZX ‰ W68 g& Ñt× W× WQX¸ ñWt ‚6gîÆÞ  Z*

XŠ 0J„ l

7b§ÅVËf ÇZ6t Xì x ÂF 6ª zŠ Çtž•Ù Š ë~w e â {”ZgÄÜ ÃªXì @ ƒ w ÓZš q Z »„  c g~ kZXƒ k0 ÆòŠ Wq Z wzNgzZ®ƒžì

S c ´™sÜ\ W Â~ Jžì @ ƒ b§kZ ZÐ J Ãt 1X BÈJ

w ÓZš  X •M ÄgqC Ù F 6ª zŠ Çn¾. zZÔN WÔxn\W~ wÓZš  1•n g

Xì @ ƒ¦~. î » ZÆ„  c g {zì @ ƒE-g ÌAXì @ ƒ~ãZôÅÑ„  Zg {Z'


170

{”ZgÄÜ

X w ÓZš  •ëjZ ÷t Xì 8 i R gzZ ]g ˆ~« £Æ Y ! ggzZŠÎXì ª zŠ Ç~« £Æ ´™Ä

wzg ðû# Ö Ó~¶Š ~™âÃkZ²ì ;g ¾Bzgg ZD Ù ™g â y Y¿q Z BŠ ?ì t• Û ² Cž „ Šp y ¨ Ž » Lä +Š Xì Lg @ ƒ g Zp ÿE Z a Æ ä&  ðe ~™âX @ ƒ7 ,™{i Z0 Z\ WXì6 YÔì 7L6ãæW~xsZXì 0Z]ª{zÔì c Š concept

vßt Xì Ð LåZ „ ¸ ožì @ Y ¹t V; }g ø1Xƒ: LåZ~ oq Zž

ÃgzŠÆ{” ZgÄÜX •ŠŽñj§ÌgzZÆãæ WèÑqXì ãÑÂÌãæWž•ë

» kZ ~y WÆ w‚Ôì ÅYŽ w‚ Zg ‚ ä \WªX åx  » > 2i ~ kZ ÂBŠ

t X , Š™„~ V'¾Šp\ W c }Š™„~ V'¾t Ž , Š}Š Ä  c g‚ ðJ h Z uÔ] c ÃÔy¨ ZX ¶-ZqC Ù X å7̼ Â{X ¶CY Å ZŠ Z~ª zŠ Ç> 2i

Xì {¼ƒ  w e â î ) ZÔ] c ÃÔy¨ ZXì fakegzZ {qC Ù ·W²X å-Z¼ƒ 

Cƒ > 2i‚ ðJh Z6b ‰ K ¦w‚ Zg ‚X ¶F 6ª zŠ ÇÌ´™Ô¸ vßL{z

6]ªÜ ZgŠkZ {Ñ ç1X ,™wEZ•e b§T…CZ™wï‚ðJh Z {zX ¶ F

ðJh Z sÜž7t Xì * ™Ð ] ÒÌ] Zí‘œÃV»gzZ VBž å @ Y ¹ž å

Âzh Â{izgž Š ¹Ìt X z™ H‘œXì CY „ƒ „ @ ÃtXì °» Â~Š w ï > 2i‚ ]ª Z( t X @ Y c Š äƒ: ¦… ~B; q Z ˪X z™„b c î î * 3ÃV»J‚

ZŠ Z ‰ Ü z ÏZ > 2i Å kZXì Lq Z Ì6kZ Ôì Ç `Ž Ð }i Xì concept 0Z

•6`Xì CYƒ w EZgzZì CW Â`X M ™7pôÃ`èYì CY ~Š™ I I Xì @ ƒ‚kŠçl“NX •ëçl“ÃN LáZz ~Ôqðû¤ Zžì ~y WŒ Û X 1/5ªXì @ ƒ‚äŽ Xì @ ƒâq~Š

+@Wž 3gakZä\¬vZwì»âX Zg v¹! Ôì »\¬vZzVZv0 »kZ Âì Q


171

{”ZgÄÜ

Z ä \¬vZ ¸ D0 q ™7~™â c ]g ˆÔg ! zg »ìC Ù ª ¸ D™ c Y6Š ˜ Z 

~¿IZXj™ª  ñÅV”LZž @ Zgvz¼Ð~kZA Ôwâ Žž 3gE- g

X •f  ~VsÆÔwâ ÃkZ<  I Z1X Ì~<  I ZgzZì concept »âÌ CgŠª• XÐ }iŽ ì YY 1âÌ6VâZ • yZžì Ìt concept gzZ q Z ÌÐ ~ kZ Z åE<XÅì ;g}Š 6 gîÆ • \¬vZ]{f CgŠt X ]*nÔ’}] {f E 9. ] { f CgŠÌ{z´ÆkZXƒ„~{)zVBÔVî ZçÔV'¾ŽXce ú ‚ä

privatizeŽ •+Z,q&ž c â• Û ä~  g—X •‰ØŠ ¯wßZ¼Ðá ZjÆ

ZËtž•M q È7t\ W0ÆVzqyZX ]ÍgzZ ã0 Ôv Wª‰YÅ7 ¹q ZtXì Y™wEZ ðÃC Ù 7ZX •!žœÅVâ ¨ Zƒ  tèYX •ÅòŠ W

-ÕÅg ukZ\ W¤ Zì ÐzzÏZ {zÔì 0 Š YŽ ~ *Š ~g7` WXìKë Z '

ÔbWªì Cƒ Za ð* Z ÂÐ X fuel reserves Xì wAŠ Z%Ð v Wž ǃ x¥  ˆƒŠ ! 'z { n*Š ~g7 Ð kZ ˆŠ~g áÅVµÅ’gzZ %~ *Š ~g7 X {)z ’

 ,q ~g ‚t ~„ š  c g òsZž,™g¦\WXì Ðzz Å] ! ÏZk  ~g ‚Xì

¼ƒ  Â,™: ~g áÅy ZX • !¦½Z ÅVâ ¨ Zƒ  tèY,Š™á ZjÆwÓZ

X ÇñYZg â hZg øž•ìg™gØvßtX ÇñYƒsp

{g YZvßtžì w¾ »x Â: Zg ZŠtâut ì m»kZJ V˜ X ~iz0 Z {ífìX ZuzŠ

tX ZƒZa yZd» ì~á²¼Ôž 6X •D™~iz0 Z {ífgzZ•D™ì‡~g ZŠ

òsZXì c ŠÄgÆ™t¾ZÚ »o ä Tì ZƒÐzz Å ~g ZŠ {g YZ ÅVC] ‚ c õ0 ~g áÅ K6 Z6 žœX êŠ 7]i Y Z Å ~iz0 Z {íf {z Xì @ ™ »ÃV- g ZŠ {g Y Z yZx  7J X M ™ 7ŠzöJ Vð; P ê zŠ \W~ kZ X êŠ 7]i YZ Å ä™

* ™wEZ „ª zŠ ÇÃ\ WX M ™7wEZ ´™ {X M ™7x » »Y ! ggzZŠÎX M ¯ X σ


172

{”ZgÄÜ

*Š Âá w e]Š ªÅ *Š ` W¤ Z ,Ü~  g—ž ¶½]! tä{• á eg * '`g Y

Xì W Z »] xÅ<  zyWŒ Û XìÖ™ »<ÑtX •M YKi] ZgVÂZgb)Æ ž¾tðä Z[ZXì ð3Š ¡q ZsÜÅx ÂÙçÆ{”ZgÄÜÃ\ WäëÌZ

ÄÑK! •Æx ÂkZXÐ}„ {¾gzZ óÍÔ J0 ZëÃá Zzì (Z ÂY^7x Ât Xì ` w ‚ÎFx Ât gzZX ¶Cƒ ]g ˆJ \g- ³Ð uX å ¸ ‘´ » é,%

„z x  Ùçä V áÓà Zz äW~ˆ 1X Š ƒ »gzŠ » {”Zg ÄÜX w ‚Î{g ! ã½

*ÔÏñW7ô™ {X ÇñW7ÃJf ÇZ6ðÃLÃ\ W~gzŠ›ÌËX 3g

~Š äƒ 7 hoarding ÌLÔ ˆ~Š äƒ 7ì‡~g ZŠ {g YZX ÏñW7Ã8 g& Ñ ¶CW~ŠŽ z„  c gk#+Z „ˆÆkZQX¸ Dƒ!Å„  c gb‚zò ¸X ˆ

X CY~ŠSÃVðh1gzZ @ Yc Š™gHnz»yZ„B‚DƒZaÆV”V˜

c K Z· Zž•M aÎt\ WHˆÆkZÔì c C0Æx ÂkZ¼ AäëJ [Z

ð•Z x  ÙçòsZ Xì Y™¨£ »x  òs Zx ÂgzZ Ìðà » *Š c x Â: Zg ZŠtâu èYXì Le * ™¿ðÃ6kZ „:ì @ Yc J 7:Ãw e â kZ~ *Š ~g7` WX åx ÂL

Æ kZ gzZ vZ Ð x  kZ Xì @ à ui „  Zg {Z' Ãx Â: Zg ZŠtâu F 6Y ! gg zZ ŠÎt Ð x ÂkZÆÄ<gzZY ! ggzZŠÎÌëakZX Hy´Z »k h ”ä ~  wÎg ë~^kZXÐ,™x »ÌaÆf ÎÆx ÂòsZëvZY ¶ ZgzZX •D™k  y´Z

»Y ! ggzZŠÎ1X • [ x»ë~ VÂgßVâzŠXÐN Yƒ[x» c Ð N Y}g â Âc XÐ,™7wJLëx Â


173

{”ZgÄÜ

i¿. Þ ‡»b):x »{”ZgÄÜ

]! ZXÐ,™Ç* q b§¾~}Ñ çLZx »{”ZgÄÜëžì ÞZwZÎt[Z

1 aÎt g ! Z¤ q ZX ;g™7x » {z òZg~ *Š ~g7 Éy Î 0 Ž x  {ŠŽñžìð Â

DYƒqzÑ Â 5 Zgg ZD Ù Æ] •ÐkZQ »7B‚Æx Âg FkZ äëžñY

X •7„T e(ZvßèY c 0 ƒòZg7akZ~yÎ 0 ÌZx »ÄÜX • J

Æg ZMZžì 2 ™ Ú Zx ÂÏ( Zg øì [ ’b§Åã~o}g ø x » ~g î

Xì g���Ýqg ZM Z±~uzŠˆÆ±q ZXì Lgï„ »Vzg ZŠ• Yå6VâZ- Z

Xì Š c ŠÄgÆ™t¾{Ú Ì» uXì Lg ¸ 4- Ÿt gzZ ~ŠˆÆ ~uzŠ

ÅD°X •‰ƒg66`â „Ð *Š ëžì ˆ~Š™ª qt Åo w â Ñâ Ð b‚z

X ð0 ™7iÃJ ìz B™gzZ)¬ ðZ ªb)} (zŠ 7gŠÃožì ª qt

ðWtgzZ•g: ¹! „b‚z ðÃk0 Æo]gzpkZžì ˆÅìâZ~wÓZš  ÅVâ ZxèYì ;gƒakZƒ  tX ñYƒg66h nŒ Û ÐkZ6 _ ZÑJÅpZ* Z kZD°gzZì c Š™{nÃo kZäb)Æ)¬ðZgzZB™X @ Y H7[ïZ »B™

ƪ  Z°X ˆ~Š 7Zwÿc Š$ ËÐ w‚kŠ¸¦ X „g™7¼ c [! ‡Æ


{”ZgÄÜ

174

6 gîåÐZÉ $ Ë YÅ7oÅx ÂrZ°kZX Zƒ7g D»]ñŠ¤ cŠ Ìq Z)g f

• ë » ä™c6 WÉ Âì @ Y ’{Š c i¹ãZ  Xì ]gz¢Åä™sp X •”äƒ W OÐ~g FÌ{¹! ÆŸÂñYÅ: ~`  u¤ ZèY

~] ZçZÐ + Y Vzg e yÎ 0 V˜ž• ã yW6hñ,Zq ZÆõg @ KZ ë ]g ¸ ~ tæX • ŠŽñ ` Z¯Z O%Z gzZ n~ yj jZ s§Å [fXì Zƒ Z y

Xì ;g Zz™ 0  ' 'zŒ6V»Z~yÎ 0 gzZì ´Æzg ã0 Zg ø

[ Z Xì Š c Š {Z ~ ~Š¤ cŠ gzZ ~I •Z Iè Ôe g Zz ‘• Û Ô+  —Ôá! ß…

X u7* ™ŠzöÑÃaÎKZ…X N VZxŠ! zZðÃëžì Š W‰ Ü z

nZ gzZ vZ Xì Zƒ c ¯ » Vâ ¨ Z {z Ô• ìg ` Ão kZ •Æ M WT ë wÒZ ° ¸ V; }g øÐ w ‚vF Xì ‚ gE¯6ñZg Å¿Ëc M WÌˬ» ~  wÎg

k#òs Zž eÎ7t äËLXì 4e %Wc ñY ðCZe g/žì „g^c

}g øèY Š 7„y·Š »Ës§Åx ªÆx ÂrZ°òsZX ñY ÅúÅ„  c g

X x¥7Ì[Ô³Z Å<  gzZ< Ø èÔ+Š Ô]*Z/Ôõg @ Ô;#Ô[Š ZÃVâ Z+(Š .x * X •‰ƒg D»gzŠ kZÆw Zzi Ìi°e}g øX •gzm6gî6fÐáZjkZvßt

ëž• ë {z ÂñY Å]! Ð VÍßÃr  ™¤ ZXì gzŠ » öâi WÌc # Ö ZgzŠt

qzÑ * ƒ »}È ÆvZ Z  ª• D Z< Í Ð w Y°Z µëX D ZÖ7Ð µÙç ÚZpX Ìð^NñfgzZ • ÌhñfX • i°eÐ ¹ ~ o}g ø X • D Yƒ

È ~ VƒÕ{ KZ KZ™ Z< Í {zX ;g 7„ ÍðÃyZf Z Å hñfžì 0 '~×$ yÃî X å¹Ð4Zäw ò D ZX •‰ƒ

~Y  Ìg ™ ZŠ Z Ð VƒÕ{ ™ ò Ô´ ò â x â ZÔN ò 0£Zx â Z…` WX 7»á   ~VƒÕ{Ôì ‰ Ü z»å ~k  yZyt


{”ZgÄÜ

175

ži +-ZgâÔ! ò - Z+-Z b &…1X D W7Ãݬ‰~ ò g g x âZgzZòw• á x âZÔ• ò 1Zx â Z

Æ kZ gzZ vZ # Ö Ztž ì s Ìt pXìg }Š 7ð3Š ̧‰ ï ò • á x âZ gzZ ò

Ç} 7* ™ðt …[ Z1• Cƒ ÌV„@ ÃgzZ V™Xì à Zz ä™g \ Ð ~  wÎg ìgg Z ¦  ‰• T e * gZ¦ Ï0  i b§ÏZ c •T e * Ñ ~pt ªZz~ o kZë Hž

X• : spx Ât¤ Z[ ž Z •ãyW6x £,ZëX ãg Z¦ 7Ï0  i,Z…žì [ƒðt {Ñ çtÂÔw°Ùçc ƒw°Ï( {zì e Š H: ë Z• Û s »Zzw°~}Ñ çgzZ Š H

²X 7B‚Æ Õ1ì Y^ ÂB‚Ƭ{Ñ çžì w ¸» Z ñ ]|X ¨Yƒ„ Xì [™g0 ,u~y J WÕ~}Ñç}g ø

x ÂÐ ¹ … Âãg Z¦ 7Ï0 i •Æ x  kZ ä ëžì 1™ðt ä ë²[Z

Çy ZxZ  ǃ ÇA ƒ  t 1X x  ÙçÔx  Ï( Ôx  rZ°X • ä™Ç ~g ø X Vƒ: IZgzZ 4yZx¤ Z $ Ë ƒ 7[ x»8 -gzZ Vå0 dZÐ dZX fƒ

„ ]Š ªiÎ6VYgzZ i Z‡Š KÔ— { óXì 7„g ZŠ™] P` ~ kZXì ¬o„ ]Š ª

qÅVzg ZŠ ZZÆyÎ 0 ª X$ Ë ƒ7[x»Œ0 ÌðÃ~ª q+ZXì 7x @ Y ¹ 0Æ :7 } zR ñX³ NŠ „

Xì „z :7 hZ Ð ƒ  ~ ožì

VÍßiZ¼ ]Š ª Å kZžì t zz Å kZ

Vå0 hZQgzZì ˆ~Š}Š ~B; Æ

Xì Š c ¯ È0 » ‚z Ä7Z X I~Š ¯

ñƒ D ` ~h Ç6} zR ñƒ  ž •t³

} zR ñ1ì @ Y ¹2 ™Ã:7 ~g ‚ ÅyÎ 0 X • D™ ~È0 ÅVßßZÆ Š R


176

{”ZgÄÜ

Zt ?Zƒùt X óŠó ! q {0  i:7 } zR ñL Lì @ ƒ –Ìäá Zz uRÂ~}g ! Æ:7 Xì $ Ë YðÑ~4~ožì wVÏKg

x ¼X • x ÂÆ b§zŠ ~ yÎ 0 7Z Xì $ Ë Y Å b & Z ÅX• ,Z Xì 7]gz¢Åä™sp6 gîå

Ôyg‡ ðÎÔ Z4Zz Ô} w g Ô} Z ðW8 } Å äÑ wŠ • » ƒ  yZ ÔygŠ *ðÎ

Ë Y ðÑ ~4~ yZ Xì 7]gz¢ $ -Ê 4E CG `z²{g ZŠ Zt ¸ {Z' uÆ} Z ðW8 y{gâ¯g â *ZZ  X õJ/G á wVÅ} Z ðW8 Xì ¹F }g ZŠ Z ƒ hZ ]Š ª ªXì g D »wZzi {g ZŠ Zt Z åE<XÅì gz$]Š ªèa [Z1X å6 ÂñYƒ 4gzZ hZ]Š ªÅo¤ ZXƒ: VY „g D»wZzio Zg7 {ZpÔ•” ä™ G$ X u™¹F Ìo éSE 5G4¨G ë¤ ZX •7}g ZŠ ZáZz%$ k  ¼ÅVñ¸t1•ë ZÔì [Y H™f »X}g ZŠ Zx Ót X Ï} 7]gz¢Å]Š ªx!õÑ … Âì * ™ ZŠ Zg ZŠ™ CZ6Rò Z¸ÑZ ÎgzZ ð‡´ ä

Å]Š ªÅ b§¾…ž ǃ * ™êt …X ǃ * ™o¢Ã]Š ªÏ( KZ…~i ¸W

M W}g øgzZœ£Š ZŠg Z Œ Û ]:SÅTì ]gz¢Å]Š ª„ +z …Xì ]gz¢

~M WÏZÔ•D Y ñZ™]! NZ•ÆM WTX •ˆÅyÒ~63 Ô62V<Å

y ZJ  ` WpX Âe ãƒ]:SV#V#~y ZÔÐN YKÉvߎžì –t „wâ 0 ÃM WäkZÔì ðW]Š ªÌŽ J  ` W~yÎ 0 XŠ H7„æ Wgc6 V< Xì `gŠ~M WŽ CF Z7„~g76 g£kZ{zèYì H

Xì CYWe %W Âì @ ƒ »t Z  Xì òZg x  ~g/ ãúg 0 Ü z kZ ~ yÎ 0 ‰


177

{”ZgÄÜ

g/ãúg 0 e LXì © h ÇlLZQg ! Zx Â~g/ ãúg 0 q Âì Cƒ »e %W

Lg ìZŠzì‡x » ! ggzZŠÎ~VñÂÆb§VâzŠXì C™t¾{Ú»oe %WLgzZ [ZXì Sg „ +z ª q ÅÅ ðÒ)ÅZ `ZîX • sY Í b§ÏZ b) CÑçXì

»i§Å{”ZgÄÜŽ N CZx  Ï( ZŠq Z™ 0 Zg Ö Ð VâzŠ y Zëžì Š W‰ Ü z {ŠŽñž}™wZÎt ðä Z[ ZX 'ƒ 7È) Ï(~x ÂÏ(Æ{”ZgÄÜXƒ

Y 1979~oÆyZ ó Xó HäVEZk  Z‰„, zL Lǃt [ ZŽ Âì eb§¾t~gzŠ

]Š ªV;z J  ` WgzZ • Dƒ ]! NZ~ oˆ w ‚ õ0 Ù Xì „g ^e C g/Ð

PÆ}Ñ ç._Æx ÂÏ( ñ¯Æ/ ñ ]|X Zƒ 7ZaX ðÃÐáZjÆ X ,™[ NZ»q Z ËÐ~yZžñY¹Ãx ZúQgzZñYH î O»Š Z• Û Z+ 4

Z åE<XÅ YY H7ÌÇèa ÐZ X Y^7x  » e g/~ yÎ 0 ž Vƒ &~

c ~pÅx  kZ1ÇÑ xŠ! zZ ¹t ÃVÍß¼ Xì ]gz¢Åä™spÐZ Ï0  i ~g7 ÅXì * ™ î O»Š Z• Û Z +4yZ…[ZXì ]gz¢Å# Ö Óy Zôq Z…

g» ï¼ Ô•ËZ e¼ Ô•yZ0‚¼Ð ~ yZXì ~g ¦ D™# Ö } gzZ q Ê »o

c Š¼å Ão äVrZžƒ¤St ~ yZ1Vƒ n gmЈÌË{ Zp{zX • Z åE<XÅn g7mÐ ®  ) Ï( Ë{zèa 1•ŠŽñ~ yÎ 0 vß,ZXƒ: 1¼ Ôƒ

,™[NZ »Š Z• Û Z+4yZëžì Š W‰ Ü z[ ZXn 07ÁgÆÔZò ¸c êL{z Ï}™x »w‚ õ0 Ö ÓyZôt X î Ñ~4~ož,Šg (ZgzZg ZM Z~B; ÆyZgzZ #

Å)¬ðZgzZØ{ »B™X fƒ ä™Ýqœ£zŠ äVrZyZgzŠÆVß‚ õ 0 y ZgzZ

… ÂÏñYƒ[x»~ ä™Ø{ »ìzB™# Ö ÓyZô{zZ  X wŽgß+4

•Æx ÂÏZ {zgzZ u™lŠ¤ ~o}g7…{zX Ïìg7]gz¢Å2Œ Û ãzÛË

óg’q Z c kZÉ Yƒ 7sp)g fÆ [zZ ãpË]Zg VÂZgx ÂtèY ǃ

Ö ÓÅVzm # ôZ VŒ ¤ ZX fƒiZÐ Tσ ]gz¢Å¿á Zz äƒk  q¸z 5


178

{”ZgÄÜ

* h Â7Ìhq Z c äÑ [zZ ë Z åE<XÅì o CZ Zg øt 1]zŒ ë  Cƒ VÍß „ LZ ~pX T e * à7yvðÃÃq ËÅkZgzZ }iuu 0 kZ ëX T e

~pµÉ }™ 0 : [zZ ãpŽ Ï ñW)g f Æ ¿,Z gzZ Ï ñW)g f Æ '

gz¢g ëgN¿»~pÐkZXì ãÑ~p~kZñƒn gLÃx ÂkZ…X ñÑ t Xì x ª » # Ö ÓyZôxŠ ª Z åE<XÅX σ µ ~p1Ð N Y µ w‚ õ0 ª ǃ

g7½Ð ›ÅyÎ 0 ÂÌñÎÃ] Zg {zgzZVƒízBŽ σ Œ6VÍßyZ # Ö Ó ]:St ÅW ò ZZ ‡ä w ò D Z)´Xƒ YY: Zh y  &gzZƒ @ ™: ì {zXAŠ [Zp

X YY7Zh y  7ZÌQÂñY~Š™ƒeª zŠ Å *Št ‚ÆyZž‰Åy Ò

~]Ñ» ZÎÆvZžVƒq]P` gzZ8ŠgŠkZŽ •e m¾ZízB„,Z… ` W

ˆÌËc ƒ‚ gmЕÃÌË{z{ ZpX B™ÉãÎ 0 Z (ZX ,g e:ÐË q

gz¢4ÐáZjkZ Ái Z Á c ƒ @ ™}g7vZ t £~Ï0  i CZf KZ {zpƒ ‚ gmÐ Cƒgz¢„@ à c ~gz$ ðÃ: ðÃ~ƒ  ëXƒ @ ™: ]zŒ gzZ ~g Z¼Ð +ŠÆvZ {zXƒ ðÃ~ ¿Ë¤ ZX D™7]zŒ gzZ ~g Z¼Ð ~  wÎgnZgzZvZ y›ƒ  1ì  g Zz: Z- ŠÐ V7ŠÆvZ~ k k  yZy{z1ƒ ðƒŠiu„@ ÃðÃÐ kZÔƒ ~gz$

ÑZz ä™s çvZV™gzZ { k ÆkZXì $ Ë Y Åi Z0 ZÄ @ ÃgzZ t{z ÅkZ Â}™

, ZXce ムßF AzZ ~g ø ¸X}™: ìB‚ÆyÎ 0 gzZ0# Ö Z {z1ì

kZXƒ ÑZz ¶ŠÉƒ: ÑZzh B; eZX}™ »g ZD Ù äx » {z ÂA g ZD Ù kŠ {Z 9¤ Zÿ ÔfƒáZz¶Š {zèYÏA 7{)z~h ÇÔyÔ÷1Ô{Z 9ðÃÃVzg -ZÆ# Ö ÓyZô

X fƒ Ã  D 3{z ÂÌIÐ äW~ # Ö ÓX fƒ vß} (ãZ {z X 7á Zzh 

gzZ ñƒ[Zy  {Š c i]ÑqÆˤ ZX¸f 6gîÆ{Z 9Bzg| l e •Ž¸ÂÌW ò ZZ ‡ m Z + Z * ZakZ vßÌZX ¨Y c Š™gHnz9zgg ZD Ù {gG kŠ eZ Âñƒ ºÃ~ y

»„Z Z¯hZzÐVzÇyZžìti»kZX þ{Š c iÐ{Š c iž @ •‘ m Z8 *ZgzZ


179

{”ZgÄÜ

s§kZ „zQXƒgñâ 6K-e Å ~  wÎgn ZgzZvZ ?ž ñY ¹7ZX N YØŠ™

XЕe* ™K-e Å ~  wÎgn ZgzZvZŽÐN W

ðä Z Xce ム´M ZwÅì Z åE<XÅXì @  Š Y~ o}g7 ~ËÆ B™

• Dƒìg%™ƒg F gzZÆÈvßgzZì @ ™ ~iz0 Z {íf ÅVÇZzŠgzZ uZgp¿

]gz¢«ÅyÎ 0 Xì ÁÌ]ñq Z ÂaÆkZXce ム´M ÌZwÅ¿,Z 6 ] Zf KZÔ}™x » b§ÅVzgzŠ' × Ž ñYï]Š ªÜ/ ñ ]|…¤ ZXì ]Š ªhZ

ÂñYW °ŸZ ÌÏ™Å9zg ] ‚¤ Zƒ— b§ÅW ò ZZ ‡g ZŠ™ »TÔ}™ ay  :¼

ÐyZMäÏ~ e} ZX ¶„gƒ)ÅŸ»û%q ZX }™ ZŠ ZÐ Ù  KZb ÆkZ

7Æ83Ð yvßt H c â• Û äW ò ZZ ‡ ÂU c ÐB<B‚Æñe {zž Y7

kZ yZ+(}g ‚}g ø¤ Z ?M ™7t ~gzŠÆ ` Wë HX zŠ ã0 sÜ7Z ?D W

7wWt Å{Z' uÆ}g ZŠ Z ˈÆkZX ¨Yƒ 0 [zZ~o ÂBCZtzg » b§ ' À &Š} # úûÆyZ\W ÂÌZX}™ì @ ƒ ¯~W»yZ6¦  g ZD Ù q ZX õ/GŸG ì{zžÏƒ ž @ ƒ7ÑZz{7ðÃÐy ZX •D YØŠ™ ay  9zgVÅÑ„6 öZg Wãzg0 ZÅT

uÈ~ VøvßC Ù ! Æ íŠ kZX c Šg (Z » ä™ ay b‚z ~g »u ãZ ä ¾»

²•M ™ù ay Ú Z6öâiz öZg WÅ~WLZ {z~,ZX •Dƒìg\G Ð

»x ZúÐ ~ŠgŠ" kZ {zÔì Š c Ñc # Ö } Åx ZúÿTXì…»x ZúÆyÎ 0 {z Xì ~gz¢[ïZ»m¾Z,ZXì ;g™ ay  …

äW~4Ì~ x  {ŠŽñÂÏá0 1‡6b)Æ)¬ ðZgzZB™Z # Ö ÓyZô

x ZúÑ»]q & ZrZ°X Ï}™] q &Z Ì~x ÂÙçgzZrZ°# Ö ÓyZôX ÏÑ ~ i ¸WX Yƒ 7yjz ðZ ƒ: w°~}Ñç¤ ZèY ǃ * ™ ½s »Z z w°Ã

gzZæWg »ÐZÆ™] q &ZZ~x ÂÏZX ÏN Y Å]q &ZZ„~x Â{ŠŽñ


180

{”ZgÄÜ

V- > äå]âlLZ vßV- X • $ Ë Y Š쇗Z° sr }ì YY c ¯Æ

X ,Š Zz™YÎâÆVh• Û VâzŠŽÐN Yá ~VpZ°yZ ñOÆäYá ~

žì H™f ̬ÐkZäëX •$ Ë Y Å쇗Z°srÌ•Æx ÂrZ°h ]  4J& 4G 5G ¾ ñOÆ Vâ å6]⣼ ~uu/ß ‚} âÆ ]â £y ZX • ˆ~Š ¯ èG * ƒ Áú1 » ]â l6VpZ° V-X • DYƒ i„ ~ á¾C Ù ! Ð V â å] â l B™# Ö ÓyZô~w‚ õ 0 X •Ñ äƒi„ Ug ¯Ìb)ÆVÍßgzZì Š ƒqzÑ

Ñ ä™ ¹F Š lŠpu ˆƒ[ x»~ ä¯4wŽgßÅ)¬ðZgzZ ä™Ø{ » ë»ugzZ Ïñ (~g »tâu Âǃyâ ZzðZ~oÔǃ7X »)¬ðZZ  XÏ

~„"… CZ {z ÂÏ} 7´Š 7]ØgÃyZž ǃx¥ÃVÍßZ  X ÇÑ ½Ð ~! X σ7„Å«™Å]³gzZwâ ÔyYKZ7ZXÐ,Š Î~g ! zg »Ð

rZ°{ŠŽñZg ø ~ ]ÑqyZX ÏñZz™æWgc6]â ©Z LZÐ ñ¹ # Ö ÓyZô

gzZ æU Ã]âl wÎX Ï , 7㯠—Z° àS…Q X ¨0 ™ 7x » M WgzZ x Â

㯗Z°è‡+Z…c]âl0ÐB™gzZ ìZ` X ¨Y c Š™i•Æ•r

ì Hyp »VñŠ WFä¿Ë¤ ZX ,Š ‹êUg ¯Æ™®  •yŠ ÏZ ÅólŽ Ï,7

7]gz¢Åä`)lw ‚kŠ6kZ Âì Š ZñgzZì ;g êŠ š  F ÃVzgzWú¿Šp c Ô`)l6òŠ W ðXì @ ƒ „,Z~ uXce ´Š ‹]ññZw„ Ug ¯ÐZÉ Sg

DYK wßzÐ yZ0 {ÆáZz ä%Ìb nZ Ôˆ~g â àÍŽgzZ ˆ~Šg â àÍÃx• á

ˤ ZXì @ YH¸ Ì~[²~Š:Xì j-wŽgßÅyâZzðZ~uaÏZX • ¹! V- Xì @ Yc Š™¯u »kZyŠÆ.áZzäW Âì HOäkZžñYƒ" U x` »

~Š:~ w‚}g7 X • Tg i ! Ð x` {zgzZì CYƒ ~g¤ cŠ ~ VßŠÆ VÍß

OVz%¹C Ù ~ o}gø²X 7{Š c iÐ kZX • Dƒ OÎ| l e ã½~ [² Xì 7òZgx »mŸVŒžìtzz~( ¹ÅkZX•DYƒ


181

{”ZgÄÜ

~g ø ƒ  t ǃx ª »# Ö ÓyZôxŠªs§Å8{Æy ZX • $ Ë ƒgzŠ VÒZy  t ƒ

7̃РyZgzZ T e 7Ì* ™x »vßt Xì 7vzg »'Æ ]Š ªÏ( {ŠŽñ Å\ gŠ ÅkZXce * Yƒ 9x Ât ÔñW[ zZ ãp ðÃ~ ož¬ Ð kZ Z åE<XÅX Y Xì _ W# Ö Óy Zôû%F~ o ̬РkZX ǃx ª »# Ö ÓyZôxŠª s§ Å# Ö ÓJ {â ] ‚b ä T ˆÅæWgŠ ÉWZk  izŸ» ~g7 Â~gzŠÆ 7Œ Û¥

ã½…X YY c Ñ7VYÐWÃVÍßízB Âì Yƒ (ZZ  X ¿gá egze v! áZjÆ ~g UŠp ð! ßžìt ]! ëZq Z {z´n ZXì ]gz¢ÅVÍß+4:e

ÐZ ÌäW ò ZZ ‡Xì IF Åäh ÂÃo kZ ~g UŠpð! ßX ÏñY Å7] ! Ð

ÅY 1940ä W ò ZZ ‡ž • D™7i ZŽt ò qÆ ~gUŠp ð! ßX å c Š™Š šÐ ñ

X •L ÑtèY DÑ7t ‚]! ÝZvßt XÐVƒg UŠp"ßž å ¹~k  ½

ìg™]! ~ø ÚÆ y*zy ºk  iÆ # Ö Ó~â ¤'A W ò ZZ ‡žìt ] ! ÝZ » ~Š Zi WZ åE<XÅX ¨Y c Š ŸãÐZ ÂÅ]! Å ~Š Zi Wäˤ Zž åyâ ‡t ‰ Ü z kZX¸

›ž ¹äW ò ZZ ‡X 1™w EZ» ~g UŠpäW ò ZZ ‡akZX å YYH7wEZ

äW ò ZZ ‡ Â Š W~ŠŽz yÎ 0  1X ñY ~Š }Š ~g UŠp…~ V1ßîÒZ Z

ð! ßvߎ X ¨Y Ho¢Ãt ÃzÉ Ïƒ7]! Å ~g UŠpð! ß[ Zž ¹~i Z0 Z ãZz

~]ïbÆy×°Zš•X • D™]! Åäh ÂÃo {zÔ• D™]! Å ~g UŠp

µ Z Ì´™gzZ ` ¯ÅyÎ 0 ¹æž Š `J ukZ {zX ¶ˆÅ]! Å ~g UŠpð! ßÌ Å ~g UŠp™ ¯ Š ã Ãk  ½ÅY 1940„  6è¸:x Ó ` WX Š ^IÌoQgzZX ~Š™

»]Ñqy ZgzZ•D™7™hz%h ÂÃp ÖZyZ {zX •s1^у  {z1•D™]! Xì 7nç ðà (Z[ZX ¶# A Ö ÓÅ môZ‰ Ü z kZX¸ ‰ Ü zkZŽ f  7Ì{ ^ Y * h Â7o ë[ Z X |ö » ~g UŠp ð! ßÌä ëa kZ X¸ T e * h Âo ë Xì cg 8q Z yÎ 0 X • T e oB‚}g ø ö¸ „  6è¸:` WX T e


182

{”ZgÄÜ

Xì * ™o¢t Ãz…X 7N gÔì YƒZ( tX σ7„ÅkZ ÌZX Çìg 7„ Z× ðà ¨Yƒ qzÑ N… ~gZl• Û ZzÃ"ßC Ù ~ o kZ Z 

Ç! ]! ÅyZXìgï7t £}g ø …ž• D îgØx ZúÆuugzZ|•Ôy ñ•

o6x * Æ ~g UŠp ð! ßžì 7it eZpXì wŽg߸ Ì~[ ºXì 9

gzZã J x Zúd ¾Bzg q Zq Zž ñY Ho¢ Ú ZÃœ  %žìt ieZX ñY c Š h Xƒ: ìðÃ~w ÓZš 

7…(ß {zžƒ yEZÃVzg »tâuƒ  žN YØŠ™s Ëz s ™gŠkZ] 5ç

]Ñq • M ™~g »tâu~ ÐzŠ¤ Z ãÎ 0 ì [7gzZ ì [gZŠŽñ~ *Š Xìg Î Åä¯ 4wŽgßÅyâZ z ðZ sÜXÐ , ™~g »tâuÌ~ yÎ 0 6äƒg Çi ‚

Xì ]gz¢ ÐWÿÏ( X ñY c J(ÐWÿÏ(ž Ç ñYƒ eˆ Æ x ªÆ # Ö ÓyZô

Cg Zœ„  Zg {Z'ªXì Y Y 3gt ‚x  » yZk  Z {ŠŽñ c {”Zg ÄÜc äJ (

1ƒ e g/Š Zi Wì e X σ ã™~pÌ~ M WÆ o LZ …X ǃ * Zz™[ NZ

ZËžñY¹Ðx ZúgzZN YKŠ' q × * vß+4õ 0 g eÆožƒi§t»] ! NZ KZ™ƒÉgœgzZì @ ƒ[ NZCg ZœÌ~M%ZXì @ ƒ„,Z~yZk  ZXß™ÉÃ

@ Y1™ÉÑXì @ ƒ,Z Ì~x ÂÆ{” ZgÄÜXì © ™[ NZ »y»g ZÆŸ»

Xì @ ™Šp[ NZ»VzžLZgzZy»g ZÆŸ»KZÔšKZшÆkZXì

™ƒÉÔƒ: VY| 7yZgzZ'  Y z ݪ„ H{z {ZpÔg ZŠ• YgzZ {k  ez » º´C Ù V; }g ø

Åíz kZ ä VMvß {z Ôì * ™[ NZ » VÍß +4…[Z Xì ( yW~ ÔZ

Ž Ôì „gzZûÔ aÎk0 ÆXÔ•vßñZgr  ™Ž Ô• ~Š • VŠ 0  i KZ ~ # Ö }  :ÃyZX @ ƒ7t• Û ðÃ~yZgzZVzgâ Y p0 ÆX•Ìvß,Z~*ŠX •7IY


183

{”ZgÄÜ

Dw”Ï0  i ~g ‚KZäTÔݬq ZgzZ¿,ZX×Åw'zx Zw: Ôì @ ƒD»<Ñ

?•M Èù' Z' ÃñZgÅkZÔƒ~Šg Z¦  ~

c ¹F Åo ä yZMž ǃ6Š ã kZ[ NZ »y »g ZÆ( ògØ)Ÿg0 ~x ÂwŠ •

yZ X N YK ÉŠ Z• Û Z Îg e &Ð o }g7 6Š ã ÏZ X Vƒ ~Š x •Z ] â} g×Z¤ 

{z X ‰~/ ñ ]|Ž •e ム]Ì{z ~ÑgzZ X σ ~g ZŠ)f ÅÑ[NZ »Š Z• ÛZ

X ñ¯Ÿg 0 ªògØgzZ}™Éy»g ZÆŸ»QÑ

QgzZ}™x » c w ‚ õ0 Ÿg 0 Zžì YY H𞲊zöq q Z c ¿x ÓkZ

Kð]æmºðÃgzZñY ¿gEžì $ Ë ƒt]gß~uzŠX ñYc Zz™[ NZ{g ! zŠ 7gŠXŽX ñYc Š™]ë¿*Æ™sp¿* Z6~]gßÅ! ø Š ÅŠ Z• Û Z4% Zž•C™—Z°·Wž 6ñY 1{gtÐá ZjkZп+40Ð kZÔƒ ¤

ÃyZXì @ Y 1{gtÐ kZ™ Z•ÃËZ eiZÐ ƒ  Âì Š WX ðÃÐá ZjÆ¥

t Xì @ Y c š Ã+Š ñfƒ7gŠX´Š ðÃê Z°¤ ZXì @ Y ¹„  zŠÆª  Z° ÆyÎ c ÑXì @ Y 1 š 7Z~‰ Ü z ÂpDƒ7xi 5xƪ Z°vß

N 0 x •Zx »Ð}gtÆ¿C Ù É Çƒ 76e %Wx Ât X • M ƒž,Z Ì

íz BÉ 7y Z+ ( ~ T ǃ x  dZ q Zt X σ ÅyÎ c ÑñZg îXÐ c ¨Y 1 {gtÐ Vº` Æ ` ¯  Š W7gŠnç ðÃ0Ð q Ê ¤ Z X fƒ +C Ùâ ñZgÐ]âçC Ù â yZÐáZjÆb)0ÐuXÐVzg ót‹ÆgñZ¦ÃŠ

X σ„Ç Wå~}g ! Æx ÂÙçòsZÎ5Y à

1Xì Yƒ†ŸZ »]q &Zh ' × gzZì $ Ë Y Åc6y ZX •ãÑ…Ž •V´p{zt

»i§Å{”ZgÄÜ…X M  ^7h ' × e %WgzZx  ãúg 0 {ŠŽñžì ãZz ] ! t Xƒ}WëÌÐVç»ÆgzŠh ] Ž ǃ* CZx Â


{”ZgÄÜ

184

]â ZŠZðZ’ZciÆb)

»yÎ 0 ž¶Åc6kZ äëX ¶Å]! ÐáZjÆx ÂÏ( äë~[ ! ¸¦ 

ä™iÃb)} (} ( Æox Ât Xì [ƒ {n6gîix  ~g/ãúg 0 {ŠŽñ

X¢  & Å ðÉg „: gzZ • b‚zgzZ ] ¸~Š Z• Û Z Â: k0 Æ yZ X ‚ g 7¢  &Å

ÇV *„z aÎÅyZX n g7¢  &Åä™i7ZgzZKb)Æx ZúÉg {ŠŽñ ÅðY# Ö â ZÅVñ¸gzZì Hx ¸X $ Ë Y7ÐWÐä™ë Z• Û ã0 ZQ»Å gzZ äZz™

8X„m{ ðÃ: ÔìtÃðà Â: » yZX • ܇ÐK]! t ‚fÆ yZ Ôì $ Ë Y

ð•ZWÅy ZXì @ Y 0!% »b6¤ y¨ Z Â[WÅyZ~ VñZ¤  z6Æyn z X D W7i ! ÌÐa‰ÝÇty ZgzŠÆðZ±KZX •vßxÑ" ƒ  t Xì CƒÅne ?ÐN 0 }Šx •Z9• Û »ä™ðÉgÅ)Z›~~œ, åZvß,ZH

Ì¿4ðä Z •Æx  kZX •ìg ` vßI Z * ÐZèYì 2 ™ð•Zx Ât

Ë: ËÃyZX Y™7x » {zž•D YØŠ|0 ! gŠkZVî 0 B; ÆkZ Âì @ Wt ‚

Ãx ÂkZ {zQX •í6 zZ {zÆ™V c i ! 6 Ï(ÅnFgzZì @ 7 z »® à  ) Ï(

c ä™ÇÃx ÂÏ( kZ~ wì}g øX •D Y0z eZ ñOÆä™sp


1 85

{”ZgÄÜ

ÉÃÔBx * ÌŽ c yÎÔ÷ZÔgœ)gfÆ] ! NZ„  Zg { Z' X Ï} 7 ã™kZ` ~Š ã  ÆkZXì ‚ gwÅ]¸~œ  %q Z÷ZV ˜ ì F Œ d Û Æ ÄÜi§t X ǃ * ™ "Ô® 5H ½G X •Dƒvß+4žŽì CƒŒ6 VÍß4gzZgz&Ô•™ð3E  )ÅVzž ]Øg ªB™ÐZžVƒt {zÔ N Y|Îx »ë ZŽÃ# Ö ÓV ZôkZžì YY¹tQ ÆD°aÆ kZX ñY c CZi§eC Ù c8{Æ~gp]ØgXì * ™Ø{ » ~gp

b)zŠ~i ¸WÌZX ÇÑ ‰ Ü z°» Âcä™spÐZèY Ç} 7 * ™i Z0 ZÃÌÃx Â

(ËžñYƒ" U t¤ ZX6wŽgßÅ)¬ðZ}uzŠgzZB™q ZX σbŠzÂàS6

Å)¬ ðZgzZ ¨Y »zg ÃB™„‰Xce ムZw: ×g " c xê Âì ðƒ B™

ž ¨Yƒ »„XtQ X ¨Yƒ 0 [zZ » à ¥p~ o}g7 Ô5Y Å4wŽgß ' ÃVÍßÆyñ•6gîÆwVXì ¶Åb‚z Ôì ðZ±Åt £~ V1ßÔì ¶Åb

ØŠ b‚z æžìt wZÎpXìg YK 7}g7 t £Æ yZžì {“t 6gî^ Y

qMt gzZ X • D Yƒ ùŸ ~ B™ {z X 7?• Dƒ ay 6"ß{z H • DY

Xì 7g e ðÃÌ»[ ïZ²Xì C™„ • á ™âgzZyZx„Æy ñ•

„)g fÆ # Ö ÓVZôŽ ì ]gz¢Å]Š ªiÎ6VYgzZ i Z‡Š KÔ— { óq Z [Z …

{z X }™spÃx  kZ™ W~ # Ö ÓyZxyZô{z X 7•Æ x  {ŠŽñÔì $ Ë W

Xn¯ 4ÃwŽgßÐáZjÆ)¬ðZgzZB™ž @ Ôƒ wpÔƒ3g" aÆV> ª

vßt X}™ c ÌÐ a » yZ Ô• _C~ ~Š¤ cŠ gzZ • D™ç ¿Špvߎ

µypÃìÆXc ì [µx ZwÃìÆXX •7á Zz + â Ð ›g \ gzZ] Z™Zè {zÃVñêyZ c ä™ »Ãx ÂkZÆÕX 7{Z Ãðà »ä™] ! Ð VâzŠ yZÔì [ X •~Š™gHäyWŒ Û Ž ÂeãY ~Š N Zw

yZôÐáZjÆ qÃŠÆ yÎ 0 Xì q Ê » yÎ 0 UZŠˆÆ)¬ ðZgzZB™


186

{”ZgÄÜ

ªì gzŠ » ` ¯ò ¸[Z1ì  ` ¯k0 }g ø X fƒ äVZ ]â ZŠZ ! zZ Ã# Ö Ó

LZuZXìgg»c q ÊÆyÎ 0 {zž @ ce ãY ~Š š  F ~jÃa aÆyÎ 0 {°‡! ÅyZ²• D Wát ‚ ` ¯ÅÄÑ{gG {z Âì Cƒ k  1ìÄÑM~Š ! WÅ

У Z®ÍX •ìg™x »6i§Å{”ZgÄÜvß{zªXì 7{Š c iÐÄÑ| l e `¯

Vzg ÏgzZx ¦Ê LZ\WŠŽz! ÆkZ1ì ¶Åb k0 Æ\Wž Š HwZÎtZ  Ð<  Å~  g—t ä~ž c Š[ ZŽ äkZ ?VYX •D™ ay  …Ú Z6 ~g Zh y  Å

y Âc â• Û {Š6Ð *Š kZ Z  ä~  \ W1å @ ƒ 7¼ Ãä3k0 ÆyZžì 5

X •ë ZÄg ÏgzZx ¦Êžì @ ƒ" U ÐkZX 劎ñÌZsÜ~

hz™{g ! Ð ~TXì Œ6Š Z• Û Z hz™{,~Š ! W~gø Xì ´Š ú` ¯ò ¸q Z…

U " æWg »¹6 ä7 ]gz¢{zÂ,Š}Šš  F Åk  ÃVâZŽ âLZë¤ ZX •yZŽ â

yÎ 0 žÏƒ7]P` ÅË~] ÑqyZX 5Šzg mgÄÑkŠgzZ ` ¯ÄÑg eX •M ƒ XAŠÐ{ó†s§Å

X³á „ w VÅt Z²gzZ y j jZX • „g Y ~±~ Vzà(x Ó~ ~œ,å Z LgLgXì ~±äV”Æû 1k  ~tzsÍ- X³NŠÃtzsÍ- ¬ÐkZ

„W¤ Ì~ t Z²X¸ Dƒìg™¨£ » V1u ñVZg Ïa áZz äY wj

gzŠ ÑZz äWX • ìg™¨£ » V!¤@¬ y‚x ¬ Ì~ y j jZX • ìg™ØZ' × Ä G;XA Xì Š c Šx * »Vl ö- EZMÎÔì »VlÅnkZ Xì ã™ »B™Xì ãÑ ~4~ wŽgßÅ)¬ðZXì * ™Lq Ê »yÎ 0 …

4 °» ]Ñq Â( Ï}™ # Ö ÓyZôx »t) B0 1‡6VÇZ'yZ ~ w ‚ õ 0 ë¤ Z "Ôk ½G 5H •™ð3E  izÔžÆkZX }gg Z ¦ Ï0  i {Š ‚ŠpŽƒ Égo¢q Z~oXÐN Yƒ kŠ 7Z¤ Zžìt 㶠ÅäƒízBX VƒízBgzZ Vƒvß4Ì•™zgçgzZ


187

{”ZgÄÜ

Xì t ‚}g ø wVÅ/ ñ ]|ÐáZjkZX ,ŠÆ™x » »g ZD Ù ÏZ {z ÂA { Z9g ZD Ù ÌðÃÔ ÑZz ä™ ãZôÅgñZ ò OZ c ƒ Y ¯Ôƒ yZx{z { ZpÔ~àÌðà »o {z´n Z Z c ä™x » ƒ q  t pXce* Y c ŠgZ Œ Û xi Ñ [ ïZ ~g ¯Xƒ: F Ñ! Ð [ïZ

rZ°kZ „, z Ô•ìg™]! Å# Ö ÓyZôë b§TXì ]gz¢ÌÅD°o ¢ ìŠ c ŠK  F ._Æx ÂÆ Vzm ôZx ÂrZ°{ŠŽñXì ]gz¢Å%$ ÌÃx Â

gzZì (k0 ÆQ f @c ñRQXì @ ƒqzÑÐg WðWpZ~~> äåŽ

w‚FF ƒ)l» ~ga¡‚à ©Xì @ Yú~g »i§öWª fÆ~> y¨ Z ólkZ {zJ A 1ì @ Yƒ" U {k " ¿{zˆÆ•g º)lw ‚FXì ¸

Xì @ ƒ[Ö J Š ZGYKZ~eÆ

{zžì ï• á ]! t ~ V- g ZŠ)f ~Š ã ʼn Ü z# Ö Óžìt p°~Š ã Åx  rZ°

Â;gƒ7Zg7Ñt)g fÆx ÂrZ°{ŠŽñ¤ ZX ñ¯ DbZ• Û Ås »Zz w°Ãx Zú ÆyZÃVÍߎgzZƒy‚ WgzZg ëg!Ž ǃ * Ñt ‚x  (ZgzZ Ç} 7 * ™spx Ât…

ÐZžìt ]! m{ Åw°Xƒ ÌjgzZ ñ¯ DÌbZ• Û Ås »Z6rŠ ÅVzy

¤S~Š ã Åx  rZ°òsZt X} 7ã™: ay Ì~hÃzŠ Ãy¨ Z c ä™Ýq zs ™gzZ: Zg Z—Y)s »ZXce ãƒ7k  Š~bZ• Û Ås »Zžìt] ! ~uzŠXì

Xce* ƒs Ë

㯠—Z°è‡ c —Z°æU …|gŠ X •7~ x  rZ° {ŠŽñ]:Sx Ót ŠŽñ—Z°{eciÆb) ãZ0 { ÌZž 6X ,™ib)Æng e c &Ž žƒ

X •M YKi)g fÆpgzZæU Ž •,Zb)‚} â~}Ñ ç}g øX • x  {ŠŽñXì @ Y c è6ϙŠQÿ+4~ kZžìt „ w ¾ »x ÂrZ°òsZ

~Š}Š ¹F Ãf @c ì CY ~Š}Š ~g½6Š ã Å"ŠÃVz Ëc QÆ^gÃñ~


188

{”ZgÄÜ

gZfh ' × {z™ Y ~ ^gÃ*4Q Xì F¼ Xì @ ™x »~ ^gÃð; {zQXì CY {zX CƒØ7Ì[Ô³Z Ås »Zzw°Ã QŠŽñ~^gÃñÙ ¢pXì @ Yƒ Š¤ cŠgzZ Vñê{z Z åE<XÅX DYK 7ë Z• Û Ì]â OZõ™7ZX •Dƒ Ì{Š ‚ Ûp

~^gÃñX •n g ñ\ w‚FFÃVågzZ•D YWW Zk  iÆV˜Š ÅVƒz¤ 

} â ƒÇ{z¤ ZXì @ ƒë ZЃ  g ZŠ™ »^gÃ] ß²Xì x ¬Ìn% » ~gp]Øg 4´‚ X •M YKi•zçElG ÃVÍßž @ ì @ Y H]ë~ ^gÃñÿ+4Ð ƒ  ~ x ÂÆ {”Zg ÄÜ

=rÆ^gÃ*4‰ž•M }ŠV- \WwVÅkZXnYHë Z• Û s »Z~g ¯ ì @ ƒ ¿ïq »g ZŠ™dZgzZo¢Ôg !¤Ôg ZfÚ Z {zX ñY c Š™]ë~^gÃñÃ

žì 0Z]ªgŠkZx ÂrZ°òsZX CW77„ ]gz¢ÅVzÃVÍß‚} âž

VÍßgzZ Zƒ ´ë+F dZV˜ ,Š ¯FgÃè‡ÅnkZ~Š ! Wxs Z ~fzZg\W¤ Z \Wb§TÔ•M Y k0 ÆkZ„  Zg {Z' ciÆ b)LZ\WžñY c Ct Ã

t W Âá š ~ ª Z° ÌÃ& • Û }uzŠÆ™y¯8 Q X • M h y “  Í™ Yg Zi ! Xì YYHiÌ~4{gGX™Öt ‚

t³Z åE<XÅå;g™7~g7Vc g ZŠ)f KZx ÂrZ°èaX å c Š™ qzÑ * ™¼ ¸ äy]¤ B;6ó ós »Z L LªvgB Š Åx ZúäVrZèYÑ äƒáZg+ Y Åy ]¤vßž Zƒ

Â;g}Š 7gzZ•¶Š9zgVÅÑÆgzŠ' × d ¾äg ZŠu c gZŠ• YÆV;z¤ ZX åÑZ e

CZt ‚Æy]¤ž Cƒ7]P` Åg ZŠ• YX 1šÃVâzŠgzŠ' × gzZ}k  ez kZ äy]¤

Æy]¤yZ ~Šg^Åx Zúx ¬ž¶zz ¸X¸ ïŠ ^»ÌŒ {zèYn 3Š [ZŠ g w°]gz¢~Š ã Å}Ñ çX Š ƒ qzÑ Ns »ZÐ ¿g!¤ÃòŠ Wx ¬èY ˆƒB‚

1ì Ýq]³~}Ñç=p¤ ZX Yƒ7?f1ì Y{g »Èy¨ ZXì s »Zz


189

{”ZgÄÜ

X 7̼ƪ f ñZÎ~kZèY Le* 7 7~6Æ~> äåÌ~ ]‡zZ ÒZ {z¤  Š¤ cŠgzZ} èX •ólй ÌÐá ZjÆŠ ZGY~yÎ 0 tXì CYg ¦ D J ól/~g ‚ÅVÍßgzZ•f ™ï6V•igzZVzyÆVÍß

»VpZ°è‡X N Y ~Š™ì‡—Z°è‡¤ Z•M ƒi~]gß„q Z]5çx Ó

V;}g øX •D™7t ‚ÆQŠpR CZ\ WÉ @ 7* ™7VzÃ\ Wžìttà c äZ™ ¦. Þ vßÎXì @ ƒ¼ ¸ Ì~ J Xì @ Y H?f ™ú1 y Y ÃVÍß

* ™?fÃx Zú1ì YY HÌÐ j§ðZ6x »èÑqX •Tg} 9~g ·V[ 

~ ~gp]ØggzZ ~ x ZwBzg V1g Z Xì Ì»x  rZ°}g ø w q ¸ Xì @ ƒŠ°

]âl‚ } â ÂN Y ØŠ è è‡{gG ~ Š ! WxsZ ~fzZg ¤ Z Xì @ Yƒ ùŸ

äågzZVpZ°aÏZvß~VÂŒŠ}g øX •M ƒi„¬ÐäY~VpZ°

èa á¾X •ï Š ßF Ãä™ib)LZ)g fÆá¾É D Y 7~ ~> }uzŠ LgzZì îŠ }Š ZwÃV”•Æ ~g »zg » L{z Z åE<XÅì C™x »6gîf ÇZ6 )f ÅbZ• Û Å s »Z ~g ¯„  c gèY • Dƒa kZ ]uZzÆ b§kZ X ~ ìZ` 

s »Z ~g ¯ÃVÍß{zž•ïŠ™gH}ÒúLZ6 RÅ^\W¤ ZX C™7~g7~g ZŠ

Æ}Òú4c gb)LZvß‚99ƒ:nç » ~>^gÃgzZ: åV;zgzZ,™ë Z• Û

L?• D™lˆVY ùZg f wŠ •vßX 7)g fÆá¾ ËÔÐN Zz™i)g f

DW7k0 Æ„  c g1•DY- ~Ð` Ô•D Y0} èÔ•f ¯{z¤  : âê CYƒ qzÑ à Zc gg0 ZÆ „  c gQ a kZ Xì @ WspÐ x  4c g 7ZèY

} (X Ï,7㯠—Z°è‡c bZ• Û Ås »ZÄ  c gX Ç} 7* ™x »Ã„  c gX •

]5ç{z1•Ç—Z°t c ä™i]5çò Z ¸ÑZÎgzZ]5çÆVzg ZŠ Z} (

è‡gzZpÔæU Ž • Æ ÎâkZ b)Æ ~Š ! WF{Š c i Åo X • Æ VÍß Á¹

V;zpñY c Š}Š „x * »^gÃñ7Z—" X •M YKi)g fÆVpZ°


19 0

{”ZgÄÜ

ð•znçgzZ ñY ~Š]i Y ZÅäW„  Zg { Z' J è‡ÃVÍßX ñY c Š UZšx ÓÐ X ñY0 6kZ \WXì 73 Zg ðÃgzZ k0 }g ø X ǃ * CZ x  rZ°! zZt ~ yÎ 0 …

XnY c Y c hZ k0 Æ è‡}uzŠ Âì c Šê ä è‡q Z¤ Z }•M Äg s 

„Æ yZÃx Zúžƒt ë ZÐ ƒ  ~ XÔ•eh ™ðÜÁ~Š ã Æ x  rZ°kZ

]ZÎc } 7 * W:Š ! WxsZЙg 0 êcw”Æs »ZX ñYHë Z• Û s »Z~V¸´

žìtÈeZ ÂY¯7D]! tx Â{ŠŽñ¤ ZX} 7 * W:gz?ÿáZz•g~

Âðƒ Ë{g f Åy ZX å~ äâ iÆZ ñ ]| 6ce * ƒ (Z Âx ÂrZ°Xì g Z x Ât XÙs »ZB‚}÷ž ¹ÐëgzZ‰ ~ª Z°Ug ¯Ì\ ñ W

)läáZz. zZq Zs ÜÆÑÏ„X ¶ðƒ#J \g- ³ÐuÏ„ÄÜ * 3Ð T Þ ƒ™}Šb {z b§Tž å¢t ÌÃáZz . zZ ªX Š Û  )l{zgzZ H X ålÌÐä3s »ZÉì Y™ÝqÌs »Z™ Y~ª Z°,zÔì Y3

G$ Vúz ÌV;z éSE 5G4¨G X ó óñZuª Z°L Lå –6T@Š ª Z°Ï~(q Z V;z Š Å F ~

•Æ T å òZgx ÂrZ°(Z~ V¦¬Ð kZgzZ~ VÃF 1ì ŠŽñx  » {)z Ëc w”Æ s »ZgzZ¸ ä  fZ rZ°Æ„  c g V˜ ‰ì‡ñZuª Z°((

X åYYc YÌk0 Æ

Å b§zŠ Ì:7 ~ # Ö Ói§{”ZgÄÜXì Cƒ ̉ Ü ¤Å:7 k0 Æ„  c g

~uzŠXì @ ƒ * ¯ 4ÃwŽgßÅ)¬ðZgzZ * ñÃVñêx » »T:7{zq ZXì Cƒ EÅ ÐVÇZ' gzZ bŠ ¬»VÇYZ ªXì æ¾5.Zù4z szH! %Zx » »Tì Cƒ:7 {z

:Y ZŽ X}™:¹ðÞì B gÃ6VÍßÐáZjÆVzqw'gzZx Zw:7{zX * ™I Xì ~gz¢¹žŽì * ™ ãZôx » »:7 kZX “: ~g »$ gzZ ÙJ~}Ñ çXr


191

{”ZgÄÜ

Ë }ì C™]â ZŠZ c1 zg 7ZgzZ ì B gÃÌ6VÍŸ" CÑç:7 t

gzZ1 zg ðÃgzZ • f = Í Ãuv~g7 {zžì Š ¬Št ]‡zZ ÒZ ƒ ~Š • á Å¿} ( Å E %ZXì C7* VZ1gzZ ã.6Ãx ZúÐkZX @ ƒ7ÑZz{7 àZz æ¾5.Zù4zszHZ ! ‚zÄ~}Ñ çÑ»yZXì C™[! ‡ »b)yZgzZì B gÃ6 Vñ»,Z:7

Xì @ ƒ´gg ZŒ Û '

vß{z F {Š c i~V9Xì CY Å( Ë ,jÌÅbÃÆã~# Ö Ói§{”ZgÄÜ ~{{g ! kŠ Ái Z Á~ ~YÃÏKgq Z ÅãX • Dƒìg^]â l6X•Dƒ

Z Xg » Y Z¨Z ðÃgzZì @ q ƒ K e J ðÃÔì @ ƒga ¡‚ ðÃ~ X• DƒŠŽñ ÐVñê} ( ôZzeZ™ Y~ãÔì @ Zl ¡‚•Æ~g6ËŽ Ôga¡‚d ¾

ÏZXì @ ƒ [ 0¶‚ »Vñê} (yZ {z J A  Âì À C Ù ! Ð ã{z Z  gzZì @ 7 »ãZ åE<XÅ•ä ™0xê} ( {Š c iÉ •7DO‡y¨ Z™ Y~ãž•ëëa Xì @ Yƒ" U ßtÃ

Cƒ µ Z ÅÅVÂgú~gzŠÆ yZX Ç} 7* CZg »i§ »/ ñ ]|…Ðá ZjkZ

µ Z ÅÅVß Zz ä0 ]ññZwX ‰Cƒ µ Z ÅÅVÍß´Ð ìZ` wÎÔ‰

x¥ÃVÍßèY¸ D W7]â l~ VpZ°V¸ž å @ ƒ ~g ¯gŠkZ s »ZX ‰ X¸ Dg â 7h»}uzŠ q ZX¸ DgeÐ ä™x` {z Z åE<XÅì Ñ! w1 »s »Zž å $Ð Zw ÂÐ,™ÌÕë¤ Zžì x¥ÃVÍßèY• akZ sÜìZ` ‚99 ·W

~ }®Š ÄgÍÆ ª Z°ÐZ w ‚ kŠ gzZ Ð ,™)l N Ñ6Ëë¤ Z XÐ N Y

ðÃ~g øgzZ ÏñYƒŠ ! Ï0 ' iÅkZ ÂñYƒÌ~' {z¤ Zˆw‚kŠ ÂÐOg ñª ÌV„ZÍ KÑ~o}g øXì Lg ~g YŸ »ä™ólL ÑV- X σ7ñ

tzz ÅkZX •Dƒ[ø Š ã‚ W! vßc „ZÍ ÂN Y^gÃð; c ^gÃñX •x ¬


{”ZgÄÜ

19 2

7s ™ u 0 ÌVz Xì 7Zw ðÃ6¶Š „ZÍ KÑ c 6ä™] ZŠ)l N Ñžì

ä™B™ Å9zg V17 V1g Z X @ Y Œ7t• Û ðÃ~ Liar gzZ Lawyer X Dƒ

»B™ÅÀñLZ&Ôì @ Yïã‚W! Vz c ~zc ÅRLZ ÌÃVâ Z+(áZz

êŠ Zz™s çìÅ9zgV1g Z™á :9zg hz™g e&{z1ì @ ƒØ b§hZ¹ Xì&Zg øtX •VzÂëž•ä $™Èt™Zz™t¾{Ú»oV- Xì

Ø èä ¿kZ { ZpX}™: qÊ eZVz Ìðà Âì Å< ìä ˤ Zžcet * ƒ

Ë™áb Vzž7„  gŠt Ð p ÒÆ< Ø è X6x * Æ„  ( c ƒ Åì6x * Æ ZX}Š™" ¤ U {k " c }Š Zߊ °çÃgp]ØggzZg »ìÔg »Y Z¨ZÔL Þ ‡ÔK eÔgaÌ

Ѓ  XÐ N Yƒ ib)‚99 ÂñY c Š™ `g {ŠŽz » Vúz Ð ~ x  rZ° cp g ñ¯xÝÃx ¸kZäVrZŽì Zƒc ¯» m ôZx ÂtZg øXì „ª »z&: Óª

X z™V Zm zW]Ôî ZÏ,$Ìc [Â z â Ïà ©X³ á wV „ ÅVz$X å c ¯ Xì @ Yƒg Zpž{YZy¨ Z

`gŠ)l CZ ™ Y k0 ÆQ„  Zg {Z' vßgzZ ñY c Š è Q sܤ Z ~ ^gÃñ ³#gzZ ¨Yƒ qzÑ„Ð yŠŒZ)lïZžƒx¥7ZgzZ ,™]! ÐkZÔN Zz™

Z~TÔx ÂrZ°» b§kZX Çìg:ÕðÃ~oˆÆkZ ¨W~ª q qC Ù &• Û

~(Ð ƒ  ~ x  kZ X ǃ Øg q Z c o ÔN Yƒ ŸÆ ]â l~ yŠ zŠ c

]! àZz {ò • á ‚ ! ! X u7* Y ÌÃVÍßyZ ¨Yx  {ŠŽñèY• VzgzZD°Šp^z»g :ì G VG é5Ÿ-Ê VÂZ Z& e éG 5G4´ :

V! Â

ÂZ

• ¼

ge

V! Â

ge


{”ZgÄÜ

193

Z& e

4´ éG 5G

¼

 ƒ

Ã\WLZŠpvßèYñZz™æWgc6]â ZŠZyZÐñŽì ]gz¢Å‰ Ü ¤o¢…

[zZ úZ• Û ž 6ì @ ƒ 0 [ zZ6R¬aÆ~pÅx ÂXìg {e * ' ™7Ç VÍßA Xß 3U ÂQ7Kzgž ¹ä• ÂHŠ »Y: KzgZ  äVÍßX å Zƒ~ ëX •D WF Z6 ]zŒ{zÂñYƒ »uÅ“  ZŠ' Åx ZúX ~ŠÄg™^»yŠ¤ Å•kZä Å# Ö ÓtèYzŠ s »Zzw°ÃVÍßž•ëakZX T e* à7J  ÕkZÃ]Ñq Å)¬ðZgzZÏ}™ »B™~oŽ •ìg™]! Å# Ö ÓyZôkZëXì ~g ZŠ)f

x ÂrZ°F 6 s »Zz w°~i ZáÆkZ {zž ǃòi ÑÌtc kZX Ïñ¯4wŽgß

]zŒ àZzàZ~oX ñJ m yZz6 x Â*Æ™ »Ãx Â{ŠŽñóg’gzZ}Š úÌ WX N Y Å쇗Z°è‡gzZ ñWx  »<Ñ~ož¸ T e vßž¶¸zz Å y X Z 7 * ™~g Y¼eg WÕgœg »

Z7* ™Ýqï6V;z {g ! zŠÆ™k  …gzZ å Š òakZsÜÐB; }g ø ]ZÎ ZX å 1™ì‡x ÂrZ°CZ ~i ZáÆkZ ä y]¤gzZ å [ƒ {nx ÂrZ°»V;zèY ¤

X N 0 : „úx Â~i ZáÂñS! lVc g ZŠ)f KZ„  c g

X • ìg 1  ~ o}g7 ] Ñq „z Ôðƒ 0 ]zŒ ~ ]ZÎÐzz ÅX]Ñq {z '

LZ …Xce ã™ÒÃÅä¯ 4] ÑqgzZce G$Ð î ZzáZz ]ZÎ…

ðÃ~ o „‰ 73 Zg ðÃgzZ {z´Æ kZ X žƒ ã™ì‡—Z° è‡(C Ù ~o

* U ÐZ1ì 7ÑZz äƒ spÐ ã‚ Wx  {ŠŽñX u™¸ x » ª{z Ôc WyZxg !¤ ìg Y6V$ D QgzZ Vƒ} 7~ ð\] âlVz%²~ ] Ñq yZX Ç} 7„

Å^gÃ*4Cg ¸Xì x ÂrZ°÷tžì } 9èzgÆy¨ Z „ aÎt ÂVƒ N Y µ ä™ê »VñlY ZpZk  iŠŽñ~ VpZ°KZë¤ Zžì Š ¹~^g7gq Z


194

{”ZgÄÜ

» ä™x »p• Dƒ ay  9zg V1g Z6x  rZ°kZXÐ N Y µ w ‚ 320… Â

µ Vß ‚6kZì Y Y Hi~ 4 õ0 Ž Rq Zì W ñ)gzZ N ð•Zg »i§

Bzg V1g Z »o ÂñY c Š w$ Ð x ÂrZ°ÆgzŠÆ{”ZgÄܤ Zx Ât X • DY X ;g òZgx ¸~Vâ ›J w‚ÎFX ÇA s »Zzw°ÌÃVÍßgzZÇa Q„  Zg {Z' )lÉ å @ ƒ7Vzžì ;g @ ƒ�� J # Ö ÓgzŠ h³Ð {” ZgÄÜ

M%ZXì ;gƒ6 V»F~*Š (ZX åꊙê»ólUg ¯{zgzZå@ Y H7t ‚Æ

- V;z \W ÂìX N ñ N g ðà åW¤ Z ª• Cƒ Small Claims Courts ~ Ü ¤Cc ‰ Š ! Wâq ZŽ •ñƒñCZx Â{zë²Xì @ Yc Š™iX„ Ug ¯V;zX N Y

x  „z Ì` W~ ^gr; gƒÑ ðƒ µ ÅY 1860X¸ØŠ úc ä¯ xÝ…ä ž 6¨Yƒ0 ' [zZ ãp~o}g7žì {ç Š H7spx Ât¤ ZXì òZg

X Zƒ~]ZÎ 7Ýq # Ö Ó6. Þ Æ‰ Ü ¤ KZ {k ez ðà ÂÏ ñY Å ì‡# Ö ÓÅi§{”Zg ÄÜ

Ù X ñY HŠ' C × * c ñW™ƒ É{z { Zp ǃ IZ eZŽ ÏA ÿkZ # Ö ÓÉ X ¨0 ™

» º´}uzŠèY ñY 1`c ÏÒúÅVÍßƺ´ kZÿ+4Æ º´ iZ ciÆb)X ‚ g7qZ Åä™i7ZgzZKb)ƺ´kZ {k  ez ðà H 5"g Z0 ½G ñ ]|X Ã}Š ñZg: ZC / Ù â KZ c iÆ b)Ž fƒ •e Ì•™ð3E ZZgzZ

}Š m ?¿ÌðÃÉ ¶7Ÿg 0 xðÃV˜ì ]gz¢ÅäCZg »i§»gzŠÆ ƒ ðÃgzZx  ~g/ YZÐ kZX CY à ™wJm ?{z Â@ ƒ yiz~]! ÅkZ¤ ZX å Y

Æ kZgzZvZž åwßZ ~Š ã q Z sÜXƒ @ ™{gtÐ x ¸~g7 yZxV˜ Y7„

X z™ ZŠ ZmŸgzZz™w°žì ¬» ~  wÎgnZgzZvZXƒ:¼ s ÜƬÆ~  wÎg

a}g v~kZžì Š c C~yWŒ Û 0ÆmŸX ¨Yƒ{ n{ÑçÂÐz™7t¤ Z


195

{”ZgÄÜ

òZgx Ât¤ Z ǃ* ™ òZgx Ât…Xì 7òZgx »mŸ~o}g ø1Xì Ï0  i X •M ugOVzg ZD Ù ÂñYc Š™

èY•f |0 ! Ûà  v߉ Ü z Dƒ 4ZŠ ~Š ! Wxs ZgzZ6} zR ñž,™g¨\ W

7x » ðÃ{zÔƒ „gv:g ZŒ6uÆkZJ Z  žì ]¡Åy¨ ZXì @ ƒg e »yÑe c Š s »Z~ VâŠP ¤ ZX M YK 7Ýq ò}µÔÏñY Å7ñJ Z  X @ ™

~žá™Ìs Z‹Zt {zgzZƒ Š Zñ¿q Z¤ ZXì p"í@ ÅVß ‚F Âì YY

‹ Zw Ug ¯É 7]gz¢ðÃÅp g~ ZpZJ w ‚k• ÃólkZ •K O100ä

Zw{z vßž @ ñY ~Št ‚ÆVÍß Zwtžì ¬t »y WŒ Û ÐáZjkZXce ãY ~Š

X ǃ•¸ ÌZg øÂHÕäë¤ ZžñYƒx¥tÃyZX •gi ! Ðä™x` {zŠp™NŠ

ÂÕX ǃ7Ýq¼Ð ä\ 6´M ~~ÅÃ~ƒ0 Z ÅãB^É Ü zÆò ð

~Š Zwx ¬uÃVñêžì ꊬ{zX Le 7t \¬vZX C0 NŠ 7ZwmZ1ì ÷ Š *Š

XƒÝq]‡ÃVzuzŠž @ ñY

Ô,™~ga Ô,™O{zž ¨W7„ wì~ V~fÆ VÍß Â ¨Y H¿6j§kZ¤ Z ž @ ce* Y H]ë~D°] ß¿–J 7gzZg !¤Ðƒ  X N;ÙJÔBZ ež Z e

Z X N Yƒ i)g fÆ ÏZ ] âlz b)‚99gzZƒ: W ¤ OÐ cÎgzW ZÆ Ë{z

g!¤ƒ  t Xì Yƒi~4ää)lC ٠ƒ Zƒ ´ëg !¤~ ñZuª  Z° Z° ä{gG ~ ~fzZg Š ! ª WxsZ 6gî›â i WXì Yƒ )g f Æ # Ö Óo¢gzZ

æU Xì e(ZÌ6 R4c gXì [ƒ(Z~{ùâX •M YAŠ ò}Æ™ì‡ñZu

Å} # q Z • c ª Z°èa X Ï ñW7̆  Ñ {Š c i ~ kZ X ,Š™ 쇗Z° Žce ¿. Þ ‡q ZsÜXì ' Z'  Æäƒ: 㽆  Ñà ZzàZ6kZ Z åE<XÅσ]gz¢

•zŽì Yƒ Ì}  »m¾Z& c zŠXƒ &Ã]5çyZ ÌŽ c ®Ô+Š ݬÔQ ÔVz


196

{”ZgÄÜ

Æ ož Vƒ @ ÑŠ ¢ ~ ~ ]gßÅ äƒ (Z X}Š ‹ê gzZ }Š™iÃA ç ~}Ñ ç„‰XÐN Yƒi•z ñOÆäY~V- > äå]â l‚99

µ Z—Z°wÎX ,Š™µ ZFgÃÙX ¨Yƒ ì‡ðZ~}Ñ çÔǃ qzÑNs »Z

qzÑ * ƒi~4ä{gG ]5çX ,Š™µ Z—Z°0Ð ] 5çw yX ,Š™

( vZY • á yZ )XÐN Yƒ


Khilafat e Rashida model - the only merciful benovelent system for humanity