Page 1

Leader s hi pDevel opmentPr ogr am Ma y1 01 1 , 2 01 3


Leader s hi pDevel opmentPr ogr am Ma y1 01 1 , 2 01 3

Wel c omet ot heRos sLea der s hi pI ni t i a t i v e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Sc hedul e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Bi ogr a phi es J effr eySa nc hez Bur k s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ma x i m Sy t c h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ex per i enc e+Reflec t=Ac t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Not es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5


Wel c omet ot heRos sLeader s hi pI ni t i at i ve! The St ephen M.Ros s Sc hoolof Bus i nes sa tt he Uni v er s i t yofMi c hi ga ni sr a nk edNo.1i nt hewor l df or l ea der s hi pdev el opment .TheRos sLea der s hi pI ni t i a t i v e ( RLI )i st hes c hool ’ sl ea der s hi pdev el opmentc ent erof ex c el l enc e . Ourwor l di sfil l ed wi t hc ha l l enges .Mor et ha n ev er bef or e ,weneedl ea der sa c r os ss oc i et ya ndt hr oughout or ga ni z a t i onswhos ec or epur pos ei st oma k eapos i t i v e di ffer enc e .Theymus tha v eempa t hy ,dr i v e ,c our a ge , a ndt hei nt egr i t yt odot her i ghtt hi ngev enwheni ti s notpopul a r .We need l ea der swho c a n ba l a nc et he c ompet i ng t ens i ons i nher ent i n or ga ni z a t i ona ll i f e; l ea der swi t habi a st owa r da c t i on,whoc a nmobi l i z et he hi ghes tpot ent i a li not her s . AtRLI ,we a r ec ommi t t ed t o gr a dua t i ng bus i nes s s t udent swhowi l lbepa r toft hes ol ut i on.Wes er v et hei r l ea der s hi p dev el opmentneedst hr ough hi ghi mpa c t , a c t i onba s edpr ogr a mst ha tgi v et hem t hec a pa bi l i t i es t heyneed t ol ea di nt oda y ' sc ompl exa nd dy na mi c wor l d.

1


Col l oqui um,Ros sSc hoolofBus i nes s Fr i day ,May1 0,201 3 8: 3 08: 45

I nt r oduc t i on

8: 459: 3 0

Per s ona li nt r oduc t i ons

9: 3 01 0: 00

Whyl ea der s hi p,whynow?

1 0: 001 0: 1 5

Br ea k

1 0: 1 51 1 : 00

Whyl ea der s hi p,whynow?( c ont . )

1 1 : 001 2 : 00

Under s t a ndy ourl ea der s hi ps t y l e

1 2 : 001 : 00

Lunc h

1 : 002 : 3 0

T ea msa nds ha r edl ea der s hi p

2 : 3 02 : 45

Br ea k

2 : 453 : 45

T ea msa nds ha r edl ea der s hi p

3 : 454: 1 5

Thec ha l l engeofl ea di ngc ha nge

4: 1 54: 3 0

“ I ns i ght sy ouc a nnota ffor dt of or get ”

Sat ur day ,May1 1 ,201 3 8: 3 09: 45

Cul t ur a lc ompet enc e

9: 451 0: 00

Br ea k

1 0: 001 2 : 00 Lea di ngt hr oughnet wor k s 1 2 : 001 : 00

Lunc h

1 : 002 : 3 0

Whys houl dmyc ons c i enc ebot herme?

2 : 3 02 : 45

Br ea k

2 : 453 : 1 5

Env i s i oni ngt hef ut ur e

3 : 1 53 : 3 0

Cl os i ngr eflec t i ons

2


Jeffr eySanc hez Bur ks Dr .J e ffr e ySa nc he z Bur k si saMi c ha e lR.a ndMa r yKa yHa l l ma n Fe l l owa ndAs s oc i a t ePr of e s s orofMa na ge me nta ndOr ga ni z a t i onsa t t heRos sSc hoolofBus i ne s sa tt heUni v e r s i t yofMi c hi ga na nda Fa c ul t yAs s oc i a t ea tt heRe s e a r c hCe nt e rf orGr oupDy na mi c sa tt he I ns t i t ut ef orSoc i a lRe s e a r c hi nAnnAr bor .Her e c e i v e dhi sPh. D.i n Soc i a lPs y c hol ogyf r om t heUni v e r s i t yofMi c hi ga nwi t hgr a dua t e t r a i ni ngi nCul t ur a l Ant hr opol ogy . Pr e v i ous l y , hewa sont hef a c ul t ya t t heUni he r nCa l i f or ni aa ndha sha dv i s i t i nga ppoi nt me nt sa tuni v e r s i t i e si nSi nga por e ,Fr a nc e ,T ur k e y v e r s i t yofSout a ndRus s i a . Pr of e s s orSa nc he z Bur k s ’ i sa na wa r dwi nni ngs c hol a r , wr i t e ra nde duc a t or . Hi swor kf oc us e sont heuni quec ha l l e nge s ofl e a di ngi nagl oba le c onomywhe r et r a di t i ona lbounda r i e sa r ef uz z ya ndc ul t ur e f r e emode l sofl e a de r s hi pbr e a k down.Hi sr e s e a r c hpr ov i de saf r e s hpe r s pe c t i v eonwha ti tt a k e st one got i a t ea ndc ol l a bor a t ea c r os sc ul t ur e s ,l i nk c r e a t i v i t yt oi nnov a t i on, a ndf os t e rhi ghpe r f or mi ngt e a msa ndt r a ns f or ma t i ona l l e a de r s hi pv i ae mot i ona l i nt e l l i ge nc e c a pa bi l i t i e s . Hi swor kha sbe e npubl i s he di nt heNe wYor kTi me s , t heJ our na l ofPe r s ona l i t ya ndSoc i a l Ps y c hol ogy , Or ga ni z a t i on Sc i e nc e ,Ps y c hol ogi c a lSc i e nc e ,J our na lofAppl i e dPs y c hol ogy ,Re s e a r c hi nOr ga ni z a t i ona lBe ha v i or ,a ndot he r s c hol a r l yout l e t s . Hi swor kha sbe e nf e a t ur e di nt heTED*s e r i e s , TheWa l l St r e e tJ our na l , Na t i ona l Publ i cRa di o , a nd TheHa r v a r dBus i ne s sRe v i e w.Sa nc he z Bur k ss e r v e sont hee di t or i a lboa r dofOr ga ni z a t i onSc i e nc e ,i sa ne l e c t e d Fe l l owoft heSoc i e t yofEx pe r i me nt a lSoc i a lPs y c hol ogy ,a ndi same mbe roft heAs s oc i a t i onf orPs y c hol ogi c a l Sc i e nc e , a ndt heAc a de myofMa na ge me nt . Dr .Sa nc he z Bur k si st heDi r e c t oroft heEMBAPr of e s s i ona l De v e l opme ntPr ogr a ma tt heRos sSc hool ofBus i ne s s a ndt heCoDi r e c t oroft heMi c hi ga nRos sEx e c ut i v eEduc a t i onc our s eonNe got i a t i ons ,a ndt e a c he sc us t om a nd ope ne nr ol l me ntEx e c ut i v eEduc a t i onc our s e sonde s i gnt hi nk i ng,c r e a t i v i t ya ndi nnov a t i on,l e a de r s hi p ,c ul t ur a l i nt e l l i ge nc e , i nflue nc ea ndhi ghpe r f or mi ngt e a ms . Heha se x pe r i e nc ec oa c hi nga ndt r a i ni ngma na ge r sa nde x e c ut i v e s a c r os sEa s tAs i a ,Sout he a s tAs i a ,Aus t r a l i a ,t heU. S . ,T ur k e y ,Rus s i a ,Nor t he r na ndWe s t e r nEur ope .Wi t hi nt heDa y MBA pr ogr a m,het e a c he sapopul a re l e c t i v eonne got i a t i ngi nagl oba le c onomy .Sa nc he z Bur k si sa l s oaf a t he r , mus i c i a na nda ma t e urphot ogr a phe r .

3


Maxi m Syt c h Ma x i m Sy t c hi st heSa nf or dR.Robe r t s onAs s i s t a ntPr of e s s ora tt heDe pa r t me ntof Ma na ge me nt& Or ga ni z a t i ons ,St e phe nM.Ros sSc hoolofBus i ne s s ,Uni v e r s i t yof Mi c hi ga n.Pr e v i ous l y ,he wa sa l e c t ur e ri nt he De pa r t me ntofMa na ge me nt& Or ga ni z a t i ons ,Ke l l oggSc hool ofMa na ge me nt ,Nor t hwe s t e r nUni v e r s i t y .Hi sr e s e a r c h f oc us e sont heor i gi nsa nde v ol ut i ona r ydy na mi c soft hedua l s oc i a l s t r uc t ur eofma r k e t s t ha te nc ompa s s e sbot hc ol l a bor a t i v ea ndc onfli c t ua li nt e r or ga ni z a t i ona lr e l a t i ons hi ps . Hea l s oi nv e s t i ga t e show ne t wor kpos i t i onsoffir msde t e r mi net he i rbe ha v i ora nd pe r f or ma nc e ; a ndt her ol eofv a r y i nggl oba l ne t wor kt opol ogi e si ns ha pi ngpe r f or ma nc e c ons e que nc e sf ore nt i r ec ommuni t i e soffir ms . Thi sr e s e a r c hha sbe e npubl i s he di nl e a di ngj our na l ss uc ha sAdmi ni s t r a t i v eSc i e nc eQua r t e r l y , Or ga ni z a t i onSc i e nc e , Ca l i f or ni aLa wRe v i e w,Ca l i f or ni aMa na ge me ntRe v i e w,Ma na ge r i a la ndDe c i s i onEc onomi c s ,Sl oa nMa na ge me nt Re v i e w, a ndTheWa l l St r e e tJ our na l . I n2 01 0, hi spa pe rt i t l e d" Whe r eDoConfli c t ua l Ti e sComeFr om?TheRol eof Spa t i a lDi s t r i but i onofPr i nc i pa l sa ndMe di a t i ngAge nt s "wont heBe s tPa pe rAwa r df r om t heOr ga ni z a t i ona nd Ma na ge me ntThe or yDi v i s i onoft heAc a de myofMa na ge me nt . Hei sont heEdi t or i a lBoa r dofOr ga ni z a t i onSc i e nc ea ndi sar e gul a rr e v i e we rf ort heAc a de myofMa na ge me nt Re v i e w,Admi ni s t r a t i v eSc i e nc eQua r t e r l y ,Ame r i c a nJ our na lofSoc i ol ogy ,Ma na ge me ntSc i e nc e ,a ndSt r a t e gi c Ma na ge me ntJ our na l , a swe l l a sf orBus i ne s sPol i c y&St r a t e gya ndOr ga ni z a t i ona l &Ma na ge me ntThe or yDi v i s i ons oft heAc a de myofMa na ge me nt , whe r ehewa sr e c ogni z e da st hebe s tr e v i e we ri n2 002 2 007 . Hei same mbe roft he Ac a de myofMa na ge me nt ,t heAme r i c a nSoc i ol ogi c a lAs s oc i a t i on,a ndt heSt r a t e gi cMa na ge me ntSoc i e t y .Ma x i m Sy t c hhol dsaPh. D. f r omt heKe l l oggSc hool ofMa na ge me nt , Nor t hwe s t e r nUni v e r s i t y .

4


RLI Workbook  

Workbook for PTMBA Program

RLI Workbook  

Workbook for PTMBA Program

Advertisement