Page 1

CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA Memòria d’activitats 2020


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

EDICIÓ A CÀRREC DEL CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA (CEEC) Espai Catalonia Clusters c/ Milà i Fontanals, 14 1r 6ª · 08012 BARCELONA www.clusterenergia.cat

EDICIÓ 2020 Projecte i coordinació Clúster de l’Energia Efi cient de Catalunya (CEEC) Revisió lingüística Cooking Communication Disseny i maquetació Cooking Communication

2


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA Memòria d’activitats 2020

3


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

Sumari 01 / Carta de la presidenta

06

02 / Què és el CEEC?

08

03 / Missió i actuacions

09

04 / Organització 12 05 / Socis 14 06 / Cadena de valor

23

07 / Àrees estratègiques i operatives

24

08 / Acreditacions 27 09 / Memòria econòmica 10 / Innovació

28

30

Grups de treball 30 Projectes 34 Suport a l’emprenedoria

38

11 / Objectius assolits 2020 39 12 / Activitats 40 Networking 40 Relacions internacionals i institucionals

42

Innovació 43 Formació i coneixement

43

Activitats on el CEEC ha participat

44

Activitats Internacionals

44

Activitats destacades

45

13 / Comunicació 48

4


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

5


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

01 · Carta de la presidenta

PRESIDENTA Esther Izquierdo

“EL FUTUR DEPÈN DEL QUE FEM AVUI” Em plau adreçar-me a vosaltres com a presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), càrrec que ocupo des de l’Assemblea General de Socis celebrada el desembre del 2019. L’any 2020 serà recordat per un esdeveniment que ha canviat les nostres vides: la pandèmia de la Covid-19. Un any que, més enllà dels efectes de caire sanitari, també ha tingut un impacte molt important sobre l’economia, les empreses i la societat en general. Des del CEEC, no hem estat aliens a la situació i ens hem vist obligats a adaptar-nos a una nova realitat, reinventant-nos per poder seguir oferint propostes de valor als nostres socis. Com deveu saber, ens ha calgut canviar el format i el contingut de les activitats, fet que ens ha donat la possibilitat d’explorar noves vies de comunicació que, en un futur, conviuran amb els esdeveniments de caràcter presencial, que esperem recuperar ben aviat. A més, per donar resposta a les necessitats dels associats i a les principals problemàtiques detectades durant aquests mesos, el Clúster ha establert una nova cartera d’activitats i serveis en l’àmbit de la generació d’oportunitats de negoci, així com en la innovació i el coneixement del sector, la qual cosa ha propiciat un increment del ventall d’accions adreçades tant als nostres socis com al conjunt de la societat en cadascun dels àmbits d’actuació.

6

“L’any 2020 serà recordat per un esdeveniment que ha canviat les nostres vides: la pandèmia de la Covid-19. Un any que, més enllà dels efectes de caire sanitari, també ha tingut un impacte molt important sobre l’economia, les empreses i la societat en general.” En aquest sentit, cal destacar el creixement d’activitats en aspectes clau com la innovació, en el qual s’han incrementat el nombre de projectes impulsats des del CEEC, i la creació de tres nous grups de treball específics: el Grup de Treball de Fotovoltaica, el


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

Grup de Treball de Finançament i el Grup de Treball de Formació.

lir els objectius ambientals que s’han marcat tant a nivell global com a Catalunya.

En aquest any marcat per la crisi sanitària i, posteriorment, econòmica volem destacar que, malgrat tot, el Clúster ha consolidat la tendència de creixement en nombre de socis, iniciada en anys anteriors, amb la incorporació de més d’una vintena de nous associats, que han ajudat a ampliar la cadena de valor de l’entitat.

Finalment, no voldria deixar passar l’oportunitat per agrair als associats del CEEC la participació en les activitats que s’impulsen, així com les seves aportacions, suggeriments i estímuls per seguir endavant. Aquesta contribució, interès i dedicació ens animen a seguir treballant amb el mateix esforç per millorar any rere any.

Així mateix, des del CEEC hem seguit impulsant iniciatives per donar resposta a un dels nostres objectius fonamentals: donar suport al procés de transició energètica que s’està duent a terme a escala global. Aquest any, ho hem fet mitjançant el desenvolupament d’activitats de sensibilització, informació i formació adreçades als diversos sectors d’activitat, en les quals els nostres socis han tingut un paper destacat. Aquestes iniciatives també s’han destinat a incorporar temes que considerem estratègics i de futur, com la necessària digitalització de l’energia i la incorporació del valor compartit en l’estratègia de les nostres organitzacions.

M’agradaria acabar citant una frase de Mahatma Gandhi: “el futur depèn del que fem avui”, així que, si volem un futur diferent, cal que comencem a canviar-lo ara mateix.

Creiem que, com a sector, ens trobem en un molt bon moment. L’emergència climàtica demana una disminució de les emissions d’efecte hivernacle i, per aconseguir-la, és necessària una transició energètica, social i econòmica. Els fons de recuperació europeus posaran el focus en l’impuls de la transició verda i el sector de l’energia eficient té un paper clau per asso-

“Des del CEEC, no hem estat aliens a la situació i ens hem vist obligats a adaptar-nos a una nova realitat, reinventant-nos per poder seguir oferint propostes de valor als nostres socis.” 7


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

02 · Què és el CEEC? El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) és una entitat que agrupa més de 170 organitzacions que cobreixen la cadena de valor del sector energètic, procedents dels àmbits empresarial, tecnològic, de recerca, institucional, regulador, legal i financer. L’objectiu del CEEC és donar suport al procés de transició energètica i l’assoliment dels objectius ambientals, impulsant iniciatives que millorin la competitivitat dels membres i els facilitin la possibilitat d’identificar i abordar noves oportunitats de negoci en àrees com la innovació, la internacionalització o la formació. Les activitats del CEEC es desenvolupen a l’entorn de sis eixos estratègics, els quals compten amb un Pla d’Activitats anual que en reforça i consolida les actuacions.

LES ÀREES ESTRATÈGIQUES EN QUÈ EL CEEC DESENVOLUPA LES ACTIVITATS SÓN:

DIGITALITZACIÓ DE L’ENERGIA ENERGIES RENOVABLES I AUTOCONSUM

MOBILITAT SOSTENIBLE

EDIFICACIÓ EFICIENT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA XARXES INTEL·LIGENTS

8


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

03 · Missió i actuacions MISSIÓ La finalitat de Clúster és promoure la competitivitat dels associats i potenciar la col·laboració entre les empreses i la resta d’agents per oferir solucions al mercat integrades i innovadores en energia eficient, unint els productes i serveis de la cadena de valor i aportant solucions en paquets que englobin productes, instal·lacions, manteniment i gestió.

Obtenir sinergies fruit de la col·laboració entre empreses i entitats associades. Aconseguir més participació de les empreses associades en projectes d’energia eficient.

Afavorir la innovació i l’aplicació posterior en el mercat. Ser referent i representar els interessos de l’energia eficient davant de les administracions públiques, organismes o altres corporacions.

Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades. Reforçar el sector de l’energia eficient i aconseguir projecció exterior.

Unificar una posició del sector per potenciarne el paper al conjunt de la societat.

OBJECTIUS DEL CEEC

Afavorir la formació de professionals del sector de l’energia eficient.

9


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

ACTUACIONS El Clúster s’articula a partir de la col·laboració entre les empreses i entitats associades per obtenir beneficis derivats de les sinergies generades, fruit de les quals es defineixen diverses accions com:

El desenvolupament de paquets o solucions integrats d’alta energia eficient competitius en el mercat internacional. La difusió i promoció del potencial, les capacitats, els productes o els serveis en energia eficient que ofereixen els associats en cursos formatius o a través de la participació en fires, convencions, campanyes promocionals, etc.

El foment i la participació en cursos de formació per a professionals.

La identificació de complementarietats entre les empreses fomentant projectes de col·laboració.

El foment de l’intercanvi de coneixements per a l’aplicació d’innovacions i nous desenvolupaments.

La promoció de la participació dels associats en el mercat de l’energia eficient mitjançant la informació sobre licitacions, contractes comercials, etc.

10

La potenciació de l’accés als ajuts públics a les inversions en R+D+I. L’estímul de l’intercanvi d’experiències empresarials i professionals entre els associats.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

11


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

04 · Organització

El CEEC està integrat per més de 170 organitzacions que treballen per impulsar la transició energètica al nostre país.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del CEEC està formada per 14 membres que representen tota la cadena de valor del sector de l’energia eficient amb participació d’empreses privades, administracions públiques i centres de coneixement.

COMITÈ EXECUTIU

El Comitè Executiu està integrat pels càrrecs de presidenta, vicepresident, tresorer, secretari i representant de l’ICAEN

PRESIDENTA · Esther Izquierdo

VICEPRESIDENT · Joaquim Daura

SECRETARI · Héctor Noguera

TRESORER · Albert Mitjà

REPRESENTANT DE L’ICAEN · Manel Torrent

VOCAL · Carles Albà

VOCAL · Jordi Autonell

VOCAL · Encarna Baras

VOCAL · Cristina Castells

VOCAL · Albert Cot

VOCAL · Xavier Farriols

VOCAL · Angel Fernández

VOCAL · Manel Santmartí

VOCAL · Alejandro Valdovinos

12


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

EQUIP DE GESTIÓ Per tal que totes les tasques es desenvolupin òptimament, a nivell executiu, el Clúster compta amb un Equip de Gestió integrat pels següents membres:

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ Hajar El Mansouri Abdoun

PROJECT MANAGER Carla Rebés Fernández

GERENT Francesc Ribera

13


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

05 · Socis El CEEC tanca el 2020 amb un total de 170 membres. Aquesta xifra suposa un increment de més d’una vintena de socis respecte al 2019.

+23 SOCIS LA FACTURACIÓ DELS SOCIS REPRESENTA MÉS DE 15.000 M € (UN 7% DEL PIB CATALÀ)

EL VOLUM DE TREBALLADORS ÉS D’ENTRE 12.000 I 15.000 PERSONES.

2019

2020

145 SOCIS

170 SOCIS

43% BRONZE

12%

EMPRENEDORS

17% FUNDADORS

14% OR

8%

6% PER CONVENI

SOCIS DISTRIBUÏTS PER TIPOLOGIES

14

PLATA


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

FUNDADORS

PLATÍ

15


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

OR

PLATA

16


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

BRONZE

17


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

EMPRENEDORS

PER CONVENI

18


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

19


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

Sectors d’activitat

Els associats del CEEC es distribueixen en els següents sectors d’activitat:

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ASSOCIACIONS

CENTRES DE RECERCA

Entitats d’organització que serveixen perquè els poders públics exerceixin les seves funcions. Destinades al control dels recursos i a la direcció del treball humà enfocat a l’interès públic, entenent aquest darrer terme com les expectatives de la col·lectivitat ciutadana.

Entitats sense ànim de lucre constituïdes voluntàriament per tres o més persones per complir una finalitat d’interès general o particular. Funcionen mitjançant la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Estructures internes de les universitats, sense personalitat jurídica pròpia, en què participen grups de recerca i entitats externes amb la finalitat d’assolir uns objectius de recerca específics, o bé centres independents de les universitats amb personalitat jurídica pròpia com en el cas de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

CENTRES TECNOLÒGICS

CERTIFICADORES

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Entitats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda, amb domicili social a Catalunya i sense afany de lucre que, en els estatuts, tinguin com a objecte social contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i el desenvolupament de la tecnologia, així com difondre-la i potenciar-ne la transferència.

Organitzacions privades que tenen com a funció avaluar la conformitat i certificar l’acompliment d’una norma de referència, ja sigui respecte d’un producte o servei, o bé del sistema de gestió d’una organització.

Organitzacions amb la finalitat essencial de vetllar perquè l’actuació i l’exercici professional dels col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat i, especialment, garantir el compliment de la bona praxi i de les obligacions deontològiques de la professió.

COMERCIALITZADORES

CONSTRUCTORES

CONSULTORIES

Organitzacions amb la finalitat de comercialitzar energia elèctrica i gas al consumidor final. La comercialitzadora elèctrica desenvolupa aquest rol des de la liberalització del mercat el 1997, moment en el qual es va trencar l’estructura oligopolística del mercat per permetre l’entrada d’empreses alternatives.

Organitzacions que actuen com a agents en l’edificació o participen en la construcció d’un projecte arquitectònic. Es defineixen en l’article 11 de la Llei d’Ordre de l’Edificació d’Espanya com a agents que assumeixen, contractualment davant del promotor, el compromís d’executar —amb els mitjans materials, humans, propis i aliens— la totalitat de les obres o una part d’acord amb un projecte i contracte.

Organitzacions que presten serveis i estan integrades per professionals capacitats especialment per a una determinada àrea. Es dediquen a assessorar sobre qüestions de tipus tècnic a empreses que desenvolupen activitats en diversos àmbits.

20


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

DISTRIBUÏDORES

ENGINYERIES

ENTITATS DE FINANÇAMENT

Organitzacions que es dediquen a transportar energia a les llars o altres negocis. Com que són propietàries de la infraestructura, també s’ocupen del manteniment, la solució d’avaries, la qualitat del subministrament i les altes i baixes (per ordre de la comercialitzadora), així com de la lectura dels comptadors de consum.

Organitzacions que desenvolupen un seguit de serveis en l’àmbit de les infraestructures, la mineria, el medi ambient, l’energia, la indústria i els serveis tecnològics.

Organitzacions que presten serveis econòmics entre les quals se n’engloba una àmplia gamma que inclou cooperatives de crèdits, bancs, companyies de targetes de crèdit, companyies d’assegurances, empreses de comptabilitat, companyies de consum financer, fons d’inversió, fons real state i empreses patrocinades pel govern.

ENTITATS DE FORMACIÓ

EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS

FABRICANTS

Organitzacions públiques o privades que imparteixen docència de caràcter especialitzat en matèria d’energia i/o sostenibilitat.

GABINETS JURÍDICS Organitzacions que brinden serveis jurídics a través d’un equip fix de lletrats o advocats integrats a la companyia mitjançant contracte o acord exprés d’associació.

Organitzacions que creen negoci a base de generar estalvi energètic als seus clients, que poden ser altres empreses del sector serveis o industrials, a banda del sector públic i els particulars.

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES Organitzacions que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes industrials.

Organitzacions que es dediquen a la producció d’equips i components vinculats al sector energètic.

ALTRES Organitzacions que no es poden incloure en cap de les categories anteriors.

21


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

DISTRIBUCIÓ DELS SOCIS PER TIPOLOGIA D’ACTIVITAT

4% 5%

ALTRES

12%

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

2%

ASSOCIACIONS

3%

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES

CENTRES DE RECERCA

2%

CENTRES TECNOLÒGICS

2%

CERTIFICADORES

4%

2%

COL·LEGIS PROFESSIONALS

GABINETS JURÍDICS

1%

COMERCIALITZADORES

2%

CONSTRUCTORES

9%

CONSULTORIES

4%

DISTRIBUÏDORES

20%

FABRICANTS

18%

4%

EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS

ENGINYERIES

1%

FORMACIÓ

2%

ENTITATS DE FINANÇAMENT

22


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

06 · Cadena de valor El CEEC està format per 170 socis que cobreixen tota la cadena de valor del sector de l’energia i provenen d’àmbits diversos com l’empresarial, l’institucional, el tecnològic, la recerca, el regulador, el legal i el financer. El nostres associats es distribueixen, percentualment, de la següent manera, dins de la cadena de valor:

2%

2%

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

20%

FABRICANTS

30%

ENGINYERIES

3%

CENTRES DE RECERCA

1%

ASSOCIACIONS

10%

CONSULTORIES

2%

CENTRES TECNOLÒGICS

2%

COMERCIALITZADORES

ALTRES

10%

CONSTRUCTORES

3%

GABINETS JURÍDICS

7%

INSTAL·LADORES

1%

FORMACIÓ

4%

CERTIFICADORES

10%

MANTENIDORES

3%

FINANÇAMENT

23


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

07 · Àrees estratègiques i operatives ÀREES ESTRATÈGIQUES Amb l’objectiu de treballar en les àrees considerades estratègiques en la gestió energètica eficient, el CEEC n’ha identificat sis en les quals vol actuar com a referent tant per al sector de l’energia com per a la resta d’agents públics o privats de qualsevol àmbit de l’activitat econòmica. Les sis àrees estratègiques del CEEC són:

DIGITALITZACIÓ DE L’ENERGIA

RENOVABLES I AUTOCONSUM

MOBILITAT SOSTENIBLE

Aplicació de solucions tecnològiques per transformar les dades en coneixement i facilitar la gestió de la demanda. • Aplicar tecnologies que facilitin la gestió de la demanda. • Obtenir informació de les dades transformant-les en coneixement de valor. • Facilitar la gestió de les dades: controlar per millorar, entendre com. • Dissenyar, mesurar i recomptar l’energia.

Implementació de projectes en favor del desenvolupament de les energies renovables a Catalunya.

Desenvolupament de solucions de mobilitat sostenible i intel·ligent, tant en l’àmbit infraestructural com de models de negoci. • Vehicles de propulsió alternativa (elèctrica/gas). • Desenvolupament de solucions de mobilitat alternatives. • Desenvolupament d’infraestructures associades a la mobilitat com punts de recàrrega.

XARXES INTEL·LIGENTS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA

Desenvolupament de projectes associats a les infraestructures que actuen com a element central del sistema. • Xarxes de fred i/o calor, • Smart grid: combinació de tecnologies energètiques per millorar la vida dels ciutadans. • Sistemes de gestió d’energia als edificis. • Informació sobre solucions de mobilitat.

24

• Integració i captació de recursos renovables (eòliques, fotovoltaiques, etc.) per als diferents sectors (edificis, residencials, etc.)

Desenvolupament d’activitats adreçades a la millora energètica en la indústria, especialment a les pimes. • Optimització dels processos de la indústria i les pimes que la conformen. • Recuperació i optimització energètica. • Solucions energètiques conjuntes entre les companyies i els polígons industrials.

EDIFICACIÓ EFICIENT Desenvolupament de projectes de caire innovador adreçats a la millora energètica dels edificis. • Sector terciari i habitatge incloent les àrees: 1. Residencials. 2. No residencials. 3. Edificis públics.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

25


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

ÀREES OPERATIVES Amb l’objectiu de donar un servei d’excel·lència dins la complexitat organitzativa de les entitats que conformen el Clúster, s’estableixen quatre àrees operatives, transversals a les àrees estratègiques, que, de manera complementària, donen un servei integral als associats. Aquestes són:

INNOVACIÓ COL·LABORATIVA I RECERCA Àrea encarregada d’impulsar el coneixement, l’ús de tecnologies i el networking entre els socis per definir reptes comuns i crear nous projectes col·laboratius que fomentin la comercialització conjunta de noves ofertes integrades i la generació d’oportunitats de negoci en el mercat.

RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS Àrea encarregada d’actuar com a ens de referència i representació dels interessos del sector davant l’administració pública i altres agents privats. L’àrea també es responsabilitza de les accions relatives a la internacionalització, tant de les empreses associades com del mateix Clúster. Per últim, sobre aquesta àrea, també recau la tasca de promoure la incorporació de noves organitzacions al Clúster.

COMUNICACIÓ

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Externa: àrea de desenvolupament d’accions externes que permetin generar confiança en el sector i en millorin la visibilitat i el posicionament.

Àrea encarregada de promoure la millora de la formació en matèria d’eficiència energètica de les diferents entitats implicades, a través de l’impuls de màsters especialitzats que permetin traslladar el coneixement a les empreses.

Interna: àrea encarregada de la redefinició dels processos i les eines comunicatives en clau interna mitjançant la incorporació de dinàmiques que promoguin la col·laboració.

26


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

08 · Acreditacions

Actualment, el CEEC disposa de les següents acreditacions:

EUROPA

CATALUNYA

Atorgat per la Unió Europea. Dona accés a una xarxa de contactes internacionals.

Atorgada per ACCIÓ, té l’objectiu d’impulsar la competitivitat de l’economia catalana. Per obtenir-la, cal reunir un seguit de requisits que assegurin la gestió professional del Clúster i garanteixin un servei de qualitat als associats.

CATALONIA CLUSTERS

BRONZE LABEL

ESTAT ESPANYOL

AEI (AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS)

Atorgada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Està orientada a l’execució de projectes de caràcter innovador.

27


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

09 · Memòria econòmica Des de la seva creació l’any 2008, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya ha experimentat un creixement econòmic anual. Aquest fet s’observa en la taula de registre de resultats presentada a continuació. L’increment es deu a l’augment d’associats, any rere any, i a les activitats organitzades per afavorir les organitzacions dels membres.

EVOLUCIÓ 2015-2021

INGRESSOS 2020 (%) 75%

2015

QUOTES DELS ASSOCIATS

246.000 2016

241.000 2018

269.000 2019

284.000 2020

366.000

5%

ALTRES

20%

PROJECTES

Cal indicar que, en la confecció del pressupost per a l’exercici 2021, s’ha aplicat un criteri de prudència tant en el capítol d’ingressos per quotes d’associats com en altres partides precisades en el pressupost tenint en compte la situació d’incertesa econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19.

28

De cara a l’exercici 2021, es preveu un increment de les partides relatives a l’execució de projectes, així com en d’altres capítols. Paral·lelament, s’espera que, en un futur, les quotes dels socis segueixin representant el capítol principal d’ingressos, tot i reduir el pes específic a favor dels ingressos derivats de la prestació de serveis i el desenvolupament de projectes.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

RESULTATS ECONÒMICS 2020 Els resultats econòmics corresponents a l’exercici 2020 s’han vist fortament impactats per la crisi sanitària de la Covid-19, tant en el capítol d’ingressos com, sobretot, en el de les despeses, ja que algunes dels esdeveniments previstos en el Pla d’Activitats no s’han pogut desenvolupar d’acord amb les previsions inicials. Aquest fet ha comportant una reducció molt sensible en el capítol d’ingressos lligats a activitats i patrocinis, així com en els de despeses d’explotació i associades a activitats. A continuació, podeu veure detallats els resultats econòmics del 2020:

PÈRDUES I GUANYS INGRESSOS Quotes socis, patrocinis i activitats Ingressos per subvencions DESPESES Estructura i projectes Altres despeses d’explotació i activitats Amortitzacions i despeses excepcionals RESULTAT DE L’EXERCICI BALANÇ DE SITUACIÓ BALANÇ ACTIU Actiu no corrent Actiu corrent BALANÇ PASSIU Patrimoni net Passiu corrent

250.908,83€ 204.121,20€ 46.787,63€ -208.973,14€ -143.336,83€ -65.308,14€ -1.190,89€ 41.172,93€ 430.283,52€ 2.190,50€ 428.093,02€ 430.283,52€ 270.448,54€ 154.844,98€

29


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

10 · Innovació GRUPS DE TREBALL En total, el CEEC disposa de deu grups de treball de caràcter transversal: pobresa energètica, autoconsum, mobilitat sostenible i geotèrmia, entre d’altres. Al llarg del 2020, se n’han creat tres de nous (Fotovoltaica, Finançament i Formació), fet que demostra la voluntat dels socis per continuar treballant per a la transició energètica, innovant i impulsant noves activitats.

10 GRUPS DE TREBALL >100 PARTICIPANTS 3 NOUS GRUPS DE TREBALL

ENERGIES RENOVABLES

AUTOCONSUM

GEOTÈRMIA

FOTOVOLTAICA

Grup de treball format el 2016 pel CEEC i SOLARTYS (Associació Espanyola per la Internacionalització i la Innovació de les Empreses d’Energia Solar), amb l’objectiu de facilitar l’actuació i la coordinació conjunta dels diferents actors implicats en l’autoconsum. També busca contribuir a avançar en la democratització de l’energia, situant les empreses i els ciutadans en el centre del nou model energètic, així com facilitar la penetració de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya. L’objectiu consisteix a avançar cap a un model de generació elèctrica neta, resoldre les problemàtiques institucionals i proposar alternatives que afavoreixin l’autoconsum per garantir-hi un fàcil accés per part de la ciutadania.

Grup de treball creat el 2018 amb l’objectiu de reunir entitats, empreses i altres agents que comparteixen interessos i objectius comuns en el sector econòmic i estratègic de la geotèrmia i, en general, en les energies renovables i la gestió energètica eficient. El grup impulsa la tecnologia geotèrmica com a sistema de generació d’energia d’origen renovable i, alhora, en subratlla l’alta eficiència amb la voluntat d’incrementar-ne la implementació a Catalunya. Actualment, està conformat per 38 entitats.

Grup creat aquest 2020 amb l’objectiu de difondre les aplicacions pràctiques, els models de negoci, les alternatives per al finançament i els beneficis d’aquesta modalitat d’energia neta. Paral·lelament, la intenció del grup és actuar com a dinamitzador dins del sector energètic, generant, alhora noves oportunitats per als associats del Clúster, en col·laboració amb les autoritats públiques catalanes. Els socis promotors de la iniciativa són l’enginyeria Siconia i el despatx Dauss Advocats.

30


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

SERVEIS

EDIFICACIÓ

INDÚSTRIA

ENLLUMENAT

FAÇANES INTEL·LIGENTS

POLÍGONS 4.0

Grup de treball creat el 2010 i liderat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). A hores d’ara, continua l’activitat mitjançant la promoció, des de l’administració, dels models de contracte d’empreses de serveis energètics (ESE). La iniciativa, prèviament, va treballar en un model de contracte d’externalització de l’enllumenat exterior orientat, principalment, a ajuntaments, tot establint la proposta de contractació de projectes d’ESE. El grup de treball també va publicar la “Guia per a Licitació dels Serveis Energètics de l’Enllumenat Públic Municipal” (2011) per encàrrec de l’ICAEN. El manual, vigent avui dia, recomana una sèrie de criteris per licitar gestions d’enllumenat.

Grup de treball creat el 2016 amb l’objectiu d’impulsar l’edificació eficient, la rehabilitació energètica d’edificis i la implementació de mesures de millora de la gestió energètica eficient dels envoltants. En els darrers anys, ha dut a terme un projecte col·laboratiu amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) per desenvolupar i implementar el projecte “Façana Eficient”, una aplicació web i eina informàtica de gestió de projectes de rehabilitació de façanes. El sistema permet analitzar la viabilitat tècnica i econòmica en la rehabilitació energètica dels edificis i està adreçat a comunitats de propietaris i administradors de finques.

Grup de treball, constituït el 2016, que té com a objectiu el desenvolupament, comercialització i implementació de solucions per a la gestió energètica eficient al sector industrial a partir de la visió que aporta el tractament dels polígons industrials com un únic ecosistema. Ha desenvolupat un portafolis de solucions que aborden des de necessitats especifiques d’una indústria fins a solucions globals per a un àmbit industrial determinat. També ha mantingut reunions amb diferents entitats públiques, polígons d’activitat i empreses que podrien estar interessades a collaborar-hi.

31


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

TRANSVERSALS

FORMACIÓ

POBRESA ENERGÈTICA

NORMATIVA

Grup de treball de caire transversal, creat el 2010, que té un doble objectiu. Per una banda, identificar necessitats en l’àmbit de la formació dels socis del CEEC i donar-hi resposta mitjançant accions formatives específiques, ja sigui per part del propi Clúster o en col·laboració amb entitats formatives. Per altra banda, posar a disposició de les entitats de formació o de qualsevol altre agent que identifiqui una necessitat en matèria formativa en l’àmbit de l’energia eficient, accions formatives especifiques, així com el coneixement i l’expertesa d’un conjunt de professionals escollits entre els associats del Clúster.

Grup creat el 2016 que compta amb més d’una quarantena de membres. Té per objectiu la definició de línies de treball de cara a l’establiment de serveis i productes associats a la gestió energètica eficient de les llars amb la finalitat última d’aportar solucions en la lluita contra la pobresa energètica que afecta els col·lectius vulnerables Aquest grup ha mantingut contactes amb entitats del tercer sector, així com amb diverses administracions amb responsabilitats en matèria d’habitatge, serveis socials, energia, etc. Paral·lelament, també ha organitzat jornades tècniques conjuntament amb altres entitats adreçades a diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Grup de treball, constituït durant el 2017, obert a tots els socis del Clúster. Coordinat per TÜV Rheinland i el mateix Clúster, té l’objectiu de desenvolupar accions de posicionament en relació amb els eixos estratègics de l’entitat i altres temes d’interès, actuar com a representant davant de tercers (administracions, altres entitats públiques i privades, mitjans de comunicació…), prendre part en activitats de participació institucional juntament o per delegació dels representants executius del CEEC i presentar propostes als òrgans de govern.

FINANÇAMENT

Grup de treball posat en marxa aquest 2020 amb l’objectiu principal que “cap projecte es paralitzi per manca d’inversió o finançament”. Per aconseguir-ho, desenvoluparà tasques en l’àmbit de la sensibilització i la difusió mitjançant una sèrie de webinars fixant temàtiques concretes. També en l’àrea del networking, amb la intenció de posar en contacte els associats i altres organitzacions interessades amb potencials finançadors, generant noves sinergies i socis pel Clúster, així com en els àmbits de formació i innovació de projectes. Per últim, portarà a terme accions en l’àmbit de les relacions institucionals. La iniciativa neix amb caràcter transversal i, tenint en compte aquest enfocament, incorpora entitats financeres, de renting, de crowdfounding, fons d’inversió, inversors privats, empreses de serveis energètics, fabricants, distribuïdors, consultors, etc. sota la iniciativa de Cerveró Associats.

32


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

33


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

PROJECTES Un dels principals objectius del CEEC és promoure la innovació en el sector de l’energia a Catalunya. Per aconseguir-ho, el CEEC promou projectes estratègics a desenvolupar des del clúster i s’impulsen i es col·labora en projectes d’R+D+I promoguts pels socis, on la col·laboració entre els membres del clúster és fonamental.

9 PROJECTES 30 SOCIS PARTICIPANTS 1,2 MM € DE PRESSUPOST

PROJECTES INTERNS El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya posa a l’abast dels socis les eines necessàries per detectar sinergies entre uns i altres i generar oportunitats de negoci. Des del CEEC, es faciliten espais de trobada entre associats mitjançant sessions de networking i formacions de grups de treball. “CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES CLÚSTER DE LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA CATALUNYA CLÚSTER”

PROJECTE VALOR COMPARTIT (SHARED VALUE)

Impulsat juntament amb ACCIÓ i Roots for Sustainability (R4S), L’objectiu d’aquest projecte és l’objectiu d’aquest projecte és, potenciar aquelles línies estratègiques orientades a aconseguir un alt primerament, investigar, identificar impacte comunicatiu, la divulgació i desenvolupar oportunitats de negoci i generació de valor compartit social, la visibilitat del Clúster i de (valor econòmic, social i mediamles empreses i entitats associades, biental) i, en segon lloc, capacitar així com l’increment del negoci els socis del Clúster per mesurar els garantint un bon posicionament resultats socials i mediambientals global dins del sector. de la seva activitat empresarial i organitzativa. El projecte destaca com una iniciativa pionera i priPROJECTE DIGITALITZACIÓ DEL oritària que s’emmarca dins de SECTOR DE L’ENERGIA l’aposta d’ACCIÓ per l’estratègia de Es basa en la identificació d’oportu- generació de valor compartit i l’ús nitats sorgides de conceptualitzar de la sostenibilitat corporativa com projectes d’incorporació de tecno- a eix de millora de la competitivitat logies de la indústria 4.0 a la cade- i la creació de valor per als memna de valor del Clúster a partir dels bres del Clúster. quals promoure i generar plans de transformació i sinergies entre les empreses de l’ecosistema.

34

VIRTUAL DISRUPTOUR CEEC (XINA/ESTATS UNITS/ISRAEL)

El 2020, a causa de les dificultats de desplaçament i la manca de reunions presencials, s’ha reorganitzat el Disruptour CEEC a partir d’una versió virtual. Així, les organitzacions associades al Clúster han pogut seguir gaudint d’activitats en matèria de coneixement de l’ecosistema del sector energètic i de l’emprenedoria de Hong Kong/Shenzhen, Israel, Nova York i Boston. En aquest sentit, s’han establert calendaris de reunions i “visites virtuals” vinculades a les empreses innovadores i als agents reguladors que lideren la transició energètica, sessions d’intercanvi de bones pràctiques i compartició d’experiències i networking amb professionals catalans dels sectors de l’energia i/o l’emprenedoria presents a les tres localitzacions, i, finalment, una “visita a l’oficina” de cadascuna de les oficines d’ACCIÓ.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

PROJECTES INNOVADORS La innovació és un dels pilars del sector de l’energia eficient i, conseqüentment, del Clúster. La implementació d’una metodologia de projectes innovadors ha tingut molt bons resultats i, per tant, se seguiran impulsant iniciatives semblants.

PROJECTE EDIFICAT

Projecte europeu coordinat per l’Ajuntament de Girona (2019 - 2023) que desenvolupa juntament amb el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Perpignan Méditerranée Métropole i Pôle de Compétitivité DERBI. S’emmarca en el Programa INTERREG V-A-Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), cofinançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea. PROJECTE “SPAET”- SUPPORTING PUBLIC AUTHORITIES IN THE ENERGY TRANSITION

Proposta de projecte presentada a la convocatòria H2020 amb l’objectiu de proporcionar una plataforma de suport per a les autoritats públiques i les agències d’energia associades per coordinar i desenvolupar polítiques energètiques que reforcessin el valor existent a les cadenes de valor industrials alineades amb la transició energètica o contribuïssin al desenvolupament de noves. L’objectiu s’havia d’assolir mitjançant la innovació, la creació de xarxes, la identificació de casos d’èxit, la captació i el desenvolupament de serveis de suport per a aspectes clau en el procés de transició energètica.

PROJECTE “SUITE” - SCALING UP INNOVATION TOGETHER FOR ENERGY VULNERABILITY

Projecte presentat i acceptat a la convocatòria ESCF, a desenvolupar durant el 2021, que proposa el desplegament de capacitats i el seguiment centrat en la pobresa energètica. L’objectiu principal és implicar usuaris vulnerables d’energia domèstica, empreses energètiques, administracions públiques, organitzacions del tercer sector, societat civil i personal tècnic dels serveis socials tant en qüestions tècniques com financeres. SUITE es basa en teixir aliances i dissenyar un programa de creació de capacitats per a l’equip de serveis socials de les administracions públiques adaptable a les necessitats locals específiques. S’utilitzarà un enfocament similar perquè el sector privat també hi centralitzi els seus recursos filantròpics o socials dedicats a la pobresa energètica. En aquest projecte participen Ecoserveis (soci del CEEC i coordinador), AISFOR (Itàlia), Climate Alliance (Alemanya) i el CEEC.

PROJECTE “BUILDCIRCULAR” - BUILDING GO CIRCULAR: SUPPORTING INNOVATION AND NOVEL BUILDING VALUE CHAINS ADVANCING CIRCULAR ECONOMY

Proposta de projecte presentada a la convocatòria INNOSUP amb la intenció d’identificar i desplegar el potencial de col·laboració intersectorial de les pimes d’àmbits com l’habitatge, l’immobiliari, la mobilitat elèctrica o el finançament. Una col·laboració amb un objectiu en pro de la circularitat. BUILDCIRCULAR proposava un sistema intel·ligent i inclusiu per augmentar la transversalitat i el potencial col·laboratiu que conduís a una reconfiguració radical o a la generació de noves cadenes de valor. SYNVEST - A PROJECT DEVELOPMENT ASSISTANCE FACILITY FOR UNLOCKING INVESTMENTS IN URBANINDUSTRIAL ENERGY SYMBIOSIS

Proposta de projecte presentada a la convocatòria H2020 que pretenia desbloquejar inversions en energia sostenible i eficiència energètica que permetessin la simbiosi energètica a gran escala.

35


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

PROJECTE “INSIGA” - SISTEMES INTEL·LIGENTS DE GESTIÓ D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE POLÍGONS INDUSTRIALS 4.0

Projecte concedit en la convocatòria de les Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2020. L’objectiu és proveir de models i eines TIC per optimitzar el disseny i posterior explotació de sistemes d’autoconsum col·lectiu a les empreses que s’ubiquen als polígons industrials i facilitar l’impuls i escalat d’aquesta modalitat a la resta de parcs del país. En aquesta iniciativa, a banda del CEEC, hi participen les empreses Armengol & Ros Consultors i Associats (ArcBcn), RSM GASSÓ CIMNE ENERGY (Inergy), Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa).

36

PROJECTE “BATTERY-LESS SENSOR”- SENSORITZACIÓ INDUSTRIAL AVANÇADA AMB XARXES SENSE FILS DE MOLT LLARG ABAST PER A LA PREDICCIÓ D’AVARIES I DESVIACIONS DE PROCESSOS INDUSTRIALS A TRAVÉS DE LA MESURA DE TEMPERATURA I VIBRACIÓ SENSE ÚS DE BATERIES

Projecte concedit a la convocatòria de les Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2020 amb l’objectiu de desenvolupar un estudi de viabilitat per determinar la idoneïtat de l’ús de sensors sense fils amb comunicacions de llarg abast alimentats amb la calor residual que produeixen les pròpies màquines. En aquesta iniciativa, a banda del CEEC, hi participen les empreses Alternative Energy Innovations (Aeinnova) i Valoriza Servicios Medioambientales.

PROJECTE “SMARTPLUG” - DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ EXPERIMENTAL D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA INTEL·LIGENT CONNECTADES EN ENTORN UN CLOUD.

Projecte concedit a la convocatòria de les Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2020 que consisteix en la integració, als actuals punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de SIMON, d’un sistema intel·ligent de control connectat en un entorn cloud que ofereixi noves funcionalitats per cobrir les necessitats d’usuaris, explotadors i propietaris de punts de recàrrega. Alhora, el sistema genera una base de dades sòlida que permet extreure estadístiques i possibilita l’obtenció d’informes gràfics multivariables en funció dels diferents segments de mercat. En aquesta iniciativa, a banda del CEEC, hi participen les empreses SIMON i Place to Plug.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

PROJECTE “GREEN ICOMMERCE GAMIFICATION TOOL”.

Projecte presentat als ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat 2020, concretament a la línia de desenvolupament i innovació, que té l’objectiu de desenvolupar un programa informàtic de ludificació que permeti la interacció del comerç minorista amb l’usuari final (ciutadania). La idea és que, mitjançant aquesta eina, el minorista es pugui introduir a la indústria 4.0, tingui contacte amb l’usuari final, i, alhora, pugui millorar la competitivitat mitjançant l’obtenció d’un segell digital de qualitat en sostenibilitat 4.0. En aquesta iniciativa, a banda del CEEC, hi participen Armengol & Ros Consultors i Associats (ArcBcn) i ITALTEL.

AGRIVOLTAÏSME APLICAT AL SECTOR VITIVINÍCOLA COM A EINA DE MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I FIXACIÓ DE LA INDÚSTRIA EN EL TERRITORI.

PROGRAMA START-UP MOBILITAT – CLÚSTER DE MOBILITAT

Projecte presentat als ajuts a Iniciatives de Reforç de la CompeProjecte presentat als ajuts a titivitat 2020, concretament a la Iniciatives de Reforç de la Competi- línia de desenvolupament i innotivitat 2020, concretament a la línia vació, que s’enfoca a dos elements de desenvolupament i innovació, complementaris entre si. Pretén amb l’objectiu de resoldre un repte oferir als socis dels clústers de molt concret del sector vitivinícola mobilitat oportunitats de formació, a través de la generació d’enerinspiració, col·laboració i desenvogia renovable. Concretament, lupament de capacitats a través del l’impacte del canvi climàtic a les Programa Start-up de Mobilitat. Un vinyes, que n’afecta directament programa que detecti, de forma les característiques organolèptibianual, innovacions i start-ups apliques. Una solució alternativa és cables al sector de la mobilitat i en l’ús combinat d’aquests cultius amb el programa “Despertar la cultura instal·lacions solars fotovoltaiques, d’Innovació d’Impacte” per formar l’anomenat agrivoltaïsme, basat i inspirar directius del sector com en la construcció d’estructures de a mentors de les empreses emerseguidors solars sobre dels cultius gents per ajudar-les a explorar el per reduir l’exposició solar i l’estrès seu potencial. Aquest projecte, el hídric, a banda de protegir-los dels conformen quatre clústers: el CEEC, fenòmens meteorològics extrems. Clustermoto, Railgrup i el CIAC. En aquesta iniciativa, a banda del CEEC, hi participen KM0 Energy, Verdia Legal, Masia Vallformosa, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i INNOVI.

37


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

SUPORT A L’EMPRENEDORIA El Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya ha seguit desenvolupant una tasca continuada de suport a l'emprenedoria mitjançant la participació en diversos projectes, tant en l'àmbit català com internacional. PROGRAMA CLEAN TECH CAMP

La col·laboració amb Innoenergy permet donar impuls al Programa Clean Tech Camp, que desenvolupa activitats formatives, d’anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, de mentoria, entreteniment competencial, bones pràctiques i experiències. A més, va dirigit a start-ups, projectes empresarials o empreses no constituïdes del sector de les energies amb la idea d’oferir premis als finalistes que hagin desenvolupat prototips o incorporin personal. Finalment, es pretén fomentar la col·laboració i la interacció entre els diferents agents de l’ecosistema.

38

PROJECTE DE MENTORIA ‘THE NEXT SOCIETY’

Projecte que va néixer, el 2019, en la trobada “EU –South MED Cluster Matchmaking” organitzada per l’European Cluster Collaboration Platform (ECCP) i The Next Society (TNS), on va participar el CEEC, Catalonia Logistics i Specho. Durant el 2020, s’ha arribat a un acord per impulsar una col·laboració de mentoria per a tretze clústers procedents de Jordània, el Marroc, Palestina, Tunísia i Egipte. Concretament, el projecte del CEEC es vincula a l’Egyptian Renewable Energy Cluster Initiative.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

11 · Objectius assolits 2020 A continuació es mostren, de forma sintètica, les principals activitats i èxits assolits pel CEEC durant el 2020. PROJECTES

ASSOCIATS

9 projectes 30 socis participants 1,2 M € pressupost total

2020: +23 Socis Total: 170 socis

• 1 projecte europeu (Edificat-Programa POCTEFA) • 3 projectes AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras) • 3 projectes IRC (ACCIÓ) • Projecte Valor Compartit (Shared Value) • Projecte Digitalització Sector de l’Energia

Ampliació representativitat en cadena de valor: • Entitats de finançament • Start-ups • Centres de coneixement Àrees estratègiques de major creixement: • Energies renovables i autoconsum • Digitalització de l‘energia

ESDEVENIMENTS

INTERNACIONALITZACIÓ

90 esdeveniments 6.000 assistents

• Impacte del COVID-19: anul·lació activitats • Virtual Disruptour CEEC (Xina / EUA / Israel) • Increment xarxa de contactes internacionals ECCP • Preparació propostes europees: Horizon 2020, Iterreg, INNOSUP, ESCF, Projecte Mentoratge “The Next Society”

Resposta a la COVID-19: • Virtualització esdeveniments • Jornada Inmersió Estratègica IE 2020 • Innovation Day • Webinars COVID-19 • Cafè CEEC • Who is Who CEEC GRUPS DE TREBALL

PARTICIPACIÓ

12 Grups de treball 100 socis participants

>90% socis a activitats del CEEC >20% socis o participants actius

Grups de treball transversals: pobresa energètica, mobilitat sostenible i geotèrmia • Creació nous grups de treball: formació, finançament i fotovoltaica

• Creació nous formats #WhoisWhoCEEC, #CafésCEEC... • Presència a taules de debat: Taula de l’Hidrogen, Observatori Economia Circular, Programa d’Acció Martítima, Hub mobilitat Sostenible CambraBCN

VISIBILITAT

ALTRES

175 aparicions a mitjans

• Posicionament com a referent en el sector de l’energia • Elaboració update estratègic del sector de l’energia a Catalunya • Renovació de la junta directiva i nou model de governança • Creació de nous canals d’interacció

Presència a xarxes socials: • Twitter: 4,8 mil seguidors • Linkedin: 2,4 mil seguidors • Web: 22 mil usuaris • Newsletter: 3,1 mil usuaris

39


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

12 · Activitats Durant el 2020, el CEEC ha desenvolupat o coorganitzat les següents activitats en l’àmbit del networking, la innovació, la formació i el coneixement i en matèria de relacions internacionals i institucionals:

90 ESDEVENIMENTS 6.000 ASSISTENTS

NETWORKING 27/01 Cluster Tech Tour MWC · Workshop: Transformació digital en energia i habitat

27/01 Afterwork CEEC · Vine a conèixer els nous socis del CEEC

14/02 Seminari CEEC · EE a la indústria del packaging

05/03 Jornada · Dones i energia: Una visió en femení sobre la transició energètica

11/03 Esmorzar CEEC

25/03 Webinar · Com tramitar mesures laborals

26/03 Webinar · Com treballar en remot correctament

30/03 Webinar · Finançament públic i privat, ajudes i liquiditat en les empreses

01/04 Webinar · Competir inclús sent petits, en temps d’Amazon

03/04 Webinar · Aspectes legals i normatius per fer front al coronavirus

06/04 Webinar · L’epidèmia emocional

07/04 Webinar · Cafè CEEC amb en Manel Torrent, director de l’ICAEN

14/04 Webinar · Eines Microsoft per gestionar equips més productius a distància

16/04 Webinar · La comunicació com a eina clau per seguir sent visible, diferencial i proper en temps de crisi

21/04 Webinar · Ciberseguretat en temps de teletreball

21/04 Webinar · Cafè CEEC amb en Joan Groizard, director general de l’IDAE

23/04 Webinar · Claus laborals per a l’empresa davant la crisi de la Covid-19 amb Cuatrecasas

24/04 Webinar · Who is Who CEEC

28/04 Webinar · Teletreball, de l’obligació a l’oportunitat del dia després

30/04 Webinar · Estratègies de comunicació per a temps disruptius

05/05 Webinar · Comerç electrònic: Oportunitats i amenaces en la pandèmia de la Covid-19

07/05 Webinar · Com realitzar Design Thinking en remot

08/05 Webinar · Who is Who CEEC

12/05 Webinar · Adolescents, emocions i Covid-19

13/05 Webinar · Cafè CEEC amb la Matilde Villarroya, directora general d’Indústria

40


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

14/05 Webinar · La innovació i transformació empresarial postCovid-19

15/05 Webinar · I després de la Covid-19, com puc estalviar energia? L’auditoria energètica 2020-30

22/05 Webinar · Who is Who CEEC

27/05 Webinar · Consolidar la transició energètica en l’entorn de la Covid-19: fantasia o realitat?

01/06 Webinar · Com impulsa la crisi el replantejament dels reptes estratègics

02/06 Webinar · Cafè CEEC amb Anna Gener, presidenta i CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona

05/06 Webinar · Repercussió en els models de negoci del nou escenari Covid-19

05/06 Webinar · Who is Who CEEC

10/06 Webinar · La transformació dels espais de treball

11/06 Webinar · Ajuts i incentius pel finançament de projectes tecnològics

17/06 Webinar · Lideratge enfocat al canvi

19/06 Webinar · Who is Who CEEC Digitalització de l’energia

23/06 Webinar · Estratègies, tecnologia i globalització: escenari de futur

30/06 Webinar · Cafè CEEC amb Jordi Oliver, director d’Inèdit

01/07 Webinar · Com impulsa la crisi el replantejament dels reptes estratègics

03/07 Webinar · Who is Who - Proveïdors de coneixement: centres tecnològics i de recerca

09/07 Webinar · Repensant el management

14/07 Webinar · Els nous reptes de la comunicació del sector energètic

21/07 Webinar · Cafè CEEC amb Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

23/07 Webinar · Cap a un nou sistema operatiu de l’empresa

23/07 Webinar · Assegurança Eficiència Energètica - Patrocinat per La Mútua d’Enginyers

15/08 Webinar · Cafè CEEC amb Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona

10/09 Webinar · Descarbonització de la indústria. Impuls de les energies renovables i l’eficiència energètic al sector industrial de Catalunya. Horitzó 2030

15/09 Webinar · Descarbonització de la indústria: Eficiència energètica en el sector industrial

16/09 Webinar · Descarbonització de la indústria: Bioenergia

18/09 Webinar · Branded content i com comunicar en l’era postCovid-19

18/09 Webinar · Who Is Who CEEC: Energies renovables i autoconsum

22/09 Webinar · Descarbonització de la indústria: Energia solar i fotovoltaica

29/09 Webinar · Cafè CEEC amb Josep Comajuncosa, economista i professor d’Esade Business School

02/10 Webinar · Who is Who CEEC: Edificació eficient

41


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

06/10 Webinar · Vine a conèixer el “valor compartit” com a eina per a la millora de la competitivitat de les empreses

07/10 Webinar · EFISport 2020

07/10 Webinar · Virtual Disruptour CEEC: Presentació ‘Missió internacional’ Hong Kong/Shenzhen, Israel, Nova York i Boston

09/10 Webinar · Ajuts a la generació d’energia renovable tèrmica i elèctrica

13/10 Webinar · Cafè CEEC amb Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

22/10 Webinar · Les noves tarifes d’accés a l’electricitat i el seu impacte en el cost energètic per a les empreses

28/10 Webinar · El nou Codi Tècnic de l’Edificació a debat (CTE). Principals novetats i visió del sector

30/10 Webinar · Who Is Who CEEC | Eines de suport per a projectes d’eficiència energètica i energies renovables

03/11 Webinar · Cafè CEEC amb Pere Margalef, vicepresident de desenvolupament de negoci de FuelCell Energy

19/11 Immersió Estratègica 2020

20/11 Jornada · 2a Sessió Immersió Estratègica CEEC 2020

24/11 Webinar · Cafè CEEC amb Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

04/12 Webinar · Who is Who CEEC

09/12 Webinar · Presentació del llibre ‘Eficiència energètica i transició ecològica’

16/12 Cicle de Jornades sobre la Transició energètica al territori · La transició energètica a debat: experiències d’implementació en el sector industrial a les comarques lleidatanes

17/12 Cicle de Jornades sobre la Transició energètica al territori · La transició energètica a debat: experiències d’implementació en el sector industrial a les Terres de l’Ebre

15/12 Cicle de Jornades sobre la Transició energètica al territori · La transició energètica a debat: experiències d’implementació en el sector industrial a les comarques gironines

RELACIONS INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS 25/06 Assemblea General de socis

42

26/11 Assemblea General de socis


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

FORMACIÓ I CONEIXEMENT 16-23/03 Curs EFISport: Gestió de l’Energia a Instal· lacions Esportives

12/05 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes B2B per reaccionar a la Covid-19

29/05 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes B2B per reaccionar a la Covid-19

02/06 Webinar · Clúster B2B: Les xarxes socials venen per quedar-se: captar nous clients i cuidar als existents a LinkedIn

08/06 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes: Les xarxes socials vénen per quedar-se: captar nous clients i cuidar als existents al LinkedIn

15/06 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes: Com focalitzar-te en la prospecció contínua: organitza un pla de prospecció multicanal

22/06 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes: Utilitza les tècniques de la venda de perspectives per refermar els teus esforços de prospecció online i offline

29/06 Webinar · Clúster B2B: Vendre valor: utilitza les tècniques de venda consultiva per entendre la necessitat del client i generar el desig d’una solució

06/07 Webinar · Clúster B2B: Vendre valor: utilitza les tècniques de venda consultiva per entendre la necessitat del client i generar el desig d’una solució

13/07 Webinar · Clúster B2B: Acadèmia de vendes: Millora l’efectivitat de les teves reunions comercials, presencials i remotes, enfortint la teva preparació i seguiment

20/07 Webinar · Clúster B2B: Anticipa i reacciona a les objeccions del client

27/07 Webinar · Clúster B2B: Organitza els teus esforços per millorar la teva productivitat i reduir el nivell d’estrès

INNOVACIÓ 31/01 Presentació projecte EDIFICAT - Girona

20/01 Interclúster · Who Is Who en l’ecosistema de la innovació

13/02 Seminari CEEC · Blockchain: Eina clau per a la transició energètica

22/04 Webinar · Generació de projectes competitius de R+D+I: Properes convocatòries 2020 d’ajuts en l’àmbit de l’energia

26/05 Webinar · Generació de projectes competitius d’R+D+I en el sector de l’energia a Europa: H2020 i Eurostars

04/06 Webinar · Finança els teus projectes sostenibles a través del projecte F-PI

02/07 Webinar · Jornada d’innovació TIC sobre la gestió de l’energia

28/07 Webinar · Generació de projectes d’innovació en l’àmbit de l’acció climàtica en el marc del Programa LIFE

23/09 Webinar Projecte EDIFICAT · Energies renovables per a edificis: autoconsum fotovoltaic

08/10 Innovation Day Energia 2020

06/11 GeoEnergia a Catalunya II · Geotèrmia a les ciutats. “Experiencias en EU”

13/11 GeoEnergia a Catalunya II · Geotèrmia a les ciutats: Experiències a Catalunya i a d’altres àmbits de l’Estat espanyol

01/12 Webinar Projecte EDIFICAT · Energies renovables per a edificis. Energia geotèrmica, biomassa i solar tèrmica

43


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

A més de les activitats pròpies o coorganitzades, el CEEC també ha participat en les activitats, jornades, seminaris o fòrums relacionats a continuació:

ACTIVITATS ON EL CEEC HA PARTICIPAT 27/01 #4 BCN Energy Meetup · IoT in Energy Anne-Lise

03/02 “El Papel de la Eficiencia Energética en la Consecución de los Objetivos de Transición Ecológica” · Simposi Empresari Internacional FUNSEAM

05-07/02 Genera · Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente

12/02 Formació · Immersió Digital en Indústria 4.0. Programa Formatiu per directius de pimes

12-13/02 9è Foro Transfiere

14/02 CoEnerCat 2020

27/02 Jornada · Sessió Plastrònica: Usos i aplicacions per a la indústria

03/03 Advanced Factories 2020 · Descobreix la nova visió per a la indústria

25/06 Webinar · El pacte verd europeu i la revolució energètica que ve

25/06 Webinar · El lideratge d’Alemanya en gestió de residus i eficiència energètica

27/05 Webinar · ‘Escenaris energètics: Situació actual i perspectives de futur’

07/07 Webinar · Hub industrial de mobilitat sostenible: Fem-ho possible!

23/07 Webinar · Cap a una economia climàticament neutra: les estratègies de la UE per al sistema energètic del futur i l’hidrogen

29/09 REBUILD 2020

04/11 IV Jornada de Gestión Local · PPP for Cities i Diputació de Barcelona

14/11 Fòrum ciutadà per l’energia: Participa en el nou model energètic de Catalunya

ACTIVITATS INTERNACIONALS 29 I 30/01

2nd #TechDays of the Cluster Booster Track

44


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

DESTACADES

NETWORKING CICLE DE CAFÈS CEEC

IMMERSIÓ ESTRATÈGICA 2020

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, el Clúster Foodservice, el Clúster Innovi i el Packaging Cluster es van unir el 19 i 20 de novembre per oferir un espai de reflexió i networking entre més de 400 empreses dels sectors de l’energia, l’alimentació, la vitivinicultura i l’envàs i l’embalatge a través de la jornada Immersió Estratègica 2020. La jornada és una trobada de caràcter anual en la qual s’avaluen reptes, es comparteix coneixement, experiència i noves oportunitats de negoci i s’impulsa la innovació. El primer dia, el programa va tenir un caràcter més general, amb temàtiques de gran valor per als quatre sectors implicats a través d’una plataforma disruptiva, que permetia la participació del públic i la interacció amb els ponents. El segon dia, va oferir quatre sessions paral·leles sobre les tendències actuals dels sectors de cadascun dels clústers organitzadors.

INNOVACIÓ #WEBINAR

GENERACIÓ DE CONSOLIDAR LA PROJECTES COMPETITIUS TRANSICIÓN ENERGÉTICA D'R+D+I EN EL SECTOR EN EL ENTORNO DE LADE L'ENERGIA A EUROPA: COVID-19: ¿FANTASÍA O REALIDAD? H2020 i Eurostars

Ponentes: Dr. Enric R. Bartlett i Castellà, Esade Law School y Dr. Pep Salas Prat, Km0 Energy

26 de maig | 9:30 h Online #joemquedoacasa

27 de mayo | 16 Col·laboren: h

Organitzen:

CICLE DE WEBINARS PER FER FRONT A LA COVID-19

Al mes de març, un dies després de la declaració de l’estat d’alarma i l’inici del confinament, els 29 clústers catalans, entre els que s’inclou el CEEC, es van unir per impulsar una plataforma per compartir informació i oferir serveis transversals que permetessin abordar els efectes de la crisi sanitària i econòmica als seus associats (2.300 empreses i entitats). Així, es va establir una plataforma online per poder compartir consultes, dubtes, inquietuds i tots els recursos que poguessin ser d’interès per a les organitzacions. Tanmateix, els clústers van impulsar un programa a distància de formació per a les empreses, mitjançant 23 webinars online, en què diversos experts van abordar els principals temes que preocupen el teixit empresarial i on es van aplegar més de 2.000 assistents.

Cicle de webinars que van néixer amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds sorgides arran de la crisi sanitària, amb la idea de poder apropar als socis els representants de l’administració pública i altres agents rellevants per al sector de l’energia eficient. A més, es va generar un debat fluid respecte de les principals preocupacions i temes d’interès de les organitzacions. En aquest cicle de seminaris es va comptar amb la participació de: Manel Torrent, director de l’Institut

Català de l’Energia (ICAEN), Joan Groizard, director general de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético), Matilde Villarroya, directora General d’Indústria, Anna Gener, CEO de Savills Aguirre Newman, Joan Oliver, CEO d’Inèdit, Janet Sanz, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, Josep Comajuncosa, professor d’ESADE Business School, Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Pere Margalef, vicepresident de FuelCell Energy i Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

45


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

DESTACADES

INNOVACIÓ

INNOVATION DAY ENERGIA 2020

Aquesta jornada es va dur a terme el 8 d’octubre, juntament amb la Comunitat RIS3CAT d’Energia i la XRE4S (Xarxa de recerca en energia de Catalunya), i va aplegar virtualment un centenar de persones de múltiples sectors d’activitat —administració, multinacionals, pimes o start-ups—, que van destacar la demanda creixent per millorar la

JORNADES TÈCNIQUES “GEOENERGIA A CATALUNYA II”

Per segon any, el Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) van organitzar, durant els dies 6 i 13 de novembre, les Jornades Tècniques

46

gestió energètica eficient en els sectors productius, en l’edificació, en les “utilities” i en el sector agroalimentari. Durant l’esdeveniment, més d’una desena d’organitzacions van presentar els seus reptes en matèria de gestió energètica eficient. S’hi van exposar els reptes per part d’ATL Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, Aigües de Barcelona, el Consell Català de l’Esport, l’Hospital Universita-

ri Germans Trias i Pujol, l’Institut Català del Sòl, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Simon i INNOVACC. Durant el mateix acte, en quatre taules paral·leles, aquestes organitzacions van rebre possibles solucions per part d’star-ups i centres de recerca. Finalment, la trobada també va deixar temps per a l’establiment de sinergies i la generació de networking a l’espai de matchmaking.

“GeoEnergia a Catalunya”, amb la finalitat de promoure i donar a conèixer el potencial de la geotèrmica com a energia d’alta eficiència en el nou marc de la transició energètica i el canvi climàtic. La segona edició de les jornades va tenir com a eix central l’aplicació de la geotèrmia a les ciutats i va aplegar gairebé 300 persones de forma vir-

tual. La primera de les dues sessions es va dedicar a les experiències a Europa i va comptar amb experts i representants de diverses empreses i institucions de referència. La segona sessió de la jornades, sobre geotèrmia a les ciutats, es va centrar en exposar experiències a Catalunya i a d’altres àmbits de l’Estat espanyol.


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

DESTACADES

FORMACIÓ I CONEIXEMENT

MÀSTER EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA

Plantejat per preparar els alumnes per planificar, gestionar i avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les instal· lacions, impulsant les energies netes, renovables i endògenes, i millorant la gestió energètica eficient. Tot plegat, superant les barreres tècniques, legals i administratives que formen part del dia a dia professional. S’ofereix una visió clara i actualitzada del sector energètic, així com de les aplicacions de les energies renovables més utilitzades i amb major previsió de creixement. Des del CEEC, s’han aportat coneixements teòrics i pràctics, a més de professionals per impartir les classes a la Universitat de Barcelona.

ACTIVITATS ON EL CEEC HA PARTICIPAT

CLÚSTER B2B: ACADÈMIA DE VENDES B2B PER REACCIONAR A LA COVID-19

GENERA - FIRA INTERNACIONAL D’ENERGIA I MEDI AMBIENT

Arran de la pandèmia, el CEEC, el Packaging Cluster i la consultora Ekselia van decidir donar suport als respectius socis per reaccionar als desafiaments que ha suposat la Covid-19. L’objectiu del curs ha estat proporcionar als tècnics i “business developers” les millors eines i habilitats davant la prospecció de nous clients, així com la gestió de la interacció amb els existents. El pla de formació va consistir en 40 hores d’aprenentatge interactiu, dividides en deu sessions de quatres hores en format online, per respondre a les necessitats més urgents de les empreses.

Sota el lema “Integrem energies per a un futur sostenible”, la Fira Internacional d’Energia i Medi Ambient es va dur a terme entre els dies 5 i 7 de febrer del 2020 amb tres eixos principals: la sostenibilitat, la innovació i el negoci. Durant la mostra, tant Esther Izquierdo, presidenta del CEEC, com Francesc Ribera, gerent del Clúster, van participar com a ponents a la conferència “Balanç de l’aplicació del RD56/2016 a les Comunitats Autònomes. Qualitat i noves tecnologies per accelerar la transició energètica”.

ACTIVITATS INTERNACIONALS 2ND #TECHDAYS OF THE CLUSTER BOOSTER TRACK

Conferència realitzada a Tunísia durant el 29 i el 30 de gener de 2020. Els TechDays són un esdeveniment que té lloc als països MENA per fomentar la col·laboració entre clústers algerians, egipcis, jordans, libanesos, marroquins, palestins, tunisians i els seus homòlegs de la Unió Europea. L’objectiu final és generar fulls de ruta per a futures sinergies. Els participants presenten les seves estratègies i carteres d’oportunitats de negoci i cooperació. Les jornades van representar una oportunitat única per als participants dels clústers europeus interessats en la col·laboració amb els països MENA i, particularment, amb Tunísia, per explorar possibles àrees d’interès comunes per a la cooperació i la complementarietat en termes de sector, cadena de valor i enfocament al mercat de les pimes respectives. 47


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

13 · Comunicació La comunicació i les xarxes socials són una eina indispensable per poder generar un major impacte de les accions que es duen a terme des del CEEC, així com millorar-ne el posicionament dins del sector de l’eficiència energètica. Per aquest motiu, comptem amb diversos mitjans i plataformes, tant presencials com digitals, en què es comuniquen les activitats, projectes i sinergies que sorgeixen des del Clúster per establir una interacció contínua amb el nostre entorn.

TWITTER

PRESÈNCIA A MITJANS DE COMUNICACIÓ

+ DE 4.800 SEGUIDORS 450 seguidors nous

WEB

+ DE 22.000 USUARIS NEWSLETTER

LINKEDIN

+ DE 2.400 SEGUIDORS 2.000 seguidors nous

48

+ 46.000 LECTORS

Una agenda mensual per anunciar les activitats dutes a terme pel CEEC Una newsletter mensual per anunciar les novetats

+ DE 175 APARICIONS A MITJANS


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

IMPACTE A MITJANS DE COMUNICACIÓ IMPACTES PREMSA

Durant el 2020, el CEEC ha aparegut als mitjans de comunicació impresos. Destaquen aquestes capçaleres: • La Vanguardia • El Instalador • El Economista • L’Econòmic

IMPACTES ONLINE

Durant el 2020, el CEEC ha aparegut als mitjans de comunicació online. Destaquen aquestes capçaleres: • La Vanguardia • Interempresas.net • SolarNews.es • Profesionales Hoy • Eco Construcción • Voltimum • El Periódico de la Energía • Europa Press • Gente Ddigial • iElektro • La República • TV3 • CCMA • TVE

IMPACTE ECONÒMIC DE LES APARICIONS

+85%

L’augment significatiu en tots els indicadors és fruit d’una estratègia molt més centrada en les relacions públiques. La incorporació de més recursos de comunicació interns ha permès focalitzar tots els esforços de l’agència de comunicació (Cooking Communication) en les relacions públiques i millorar tots els indicadors de manera positiva.

2019 2020

138.843,16 €

942.805,55 €

AUDIÈNCIES

35.964.707 NOTES DE PREMSA

25

ARTICLES D’OPINIÓ

4

APARICIONS EN PREMSA

+ DE 175

49


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

50


CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

51


MEMÒRIA ACTIVITATS 2020

52


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.