Page 1

VOORWOORD Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van basisschool ‘St. Jozef’ voor de periode 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013. Scholen verschillen steeds meer in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze gids geeft u informatie over de doelen van onze school, waar wij als school voor staan. Daarnaast krijgt u informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag van de school, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Deze schoolgids kan ouders helpen bij het kiezen van een geschikte school voor hun kind. Tevens is deze gids bedoeld als naslagwerk voor ouders, die momenteel al een kind op onze school hebben zitten. Per gezin kunt u jaarlijks één exemplaar ontvangen of lezen via de website van de school. Tussentijdse wijzigingen en andere praktische informatie worden via de wekelijkse ‘Nieuwsbrief’ en de website (www.jozefww.skbg.nl) bekendgemaakt. Wij hopen dat we met deze schoolgids een bijdrage leveren aan de communicatie tussen ouders en school. Wilt u deze schoolgids zorgvuldig bewaren, zodat u de informatie steeds snel bij de hand hebt. Indien u wensen heeft betreffende deze schoolgids of suggesties voor verbetering, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team, Eddy Meijer, directeur

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

1


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 ........... ALGEMENE INFORMATIE

p.3

Hoofdstuk 2 ............ HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL

p. 6

Hoofdstuk 3 ............ DE GANG VAN ZAKEN OP ONZE SCHOOL

p. 14

Hoofdstuk 4 ............ DE ROL VAN DE OUDERS

p. 22

Hoofdstuk 5 ............ DE RESULTATEN VAN UW KIND OP SCHOOL

p. 27

Hoofdstuk 6 ............ DE ZORG VOOR KINDEREN

p. 29

Hoofdstuk 7 ............ DIVERSEN .............

p. 36

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

2


HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE. Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website:

R.K. Basisschool ‘St. Jozef’ Schoolstraat 1, 7101 GB Winterswijk. 0543 – 532747 info@jozefww.skbg.nl, administratie@jozefww.skbg.nl www.jozefww.skbg.nl HISTORIE: De school is gesticht in 1883 op de plaats tegenover het voormalige Parochiecentrum. In 1907 werd een nieuwe school gebouwd op de huidige locatie. Gedurende de jaren 1914, 1919 en 1929 werden er lokalen bijgebouwd.

In 1953 vond er een grote verbouwing plaats. De school werd met een verdieping uitgebreid en kreeg zijn huidige uiterlijke vorm. De laatste grote renovatie dateert uit 1983. Na deze verbouwing trokken de kleuters uit de toenmalige ‘Sint-Vincentius-kleuterschool’ bij de lagere school in. In 1985 vormden de ‘SintVincentius-kleuterschool’ en de ‘St. Jozefschool’ officieel de basisschool ‘St. Jozef’. SCHOOLGROOTTE EN SCHOOLBEVOLKING: De laatste jaren zitten er gemiddeld 225 kinderen op onze school. Deze leerlingen zijn niet afkomstig uit een bepaalde wijk, maar wonen verspreid over de hele gemeente Winterswijk. Ongeveer de helft van de kinderen is katholiek. Dat betekent, dat er op onze school veel leerlingen zitten met geen of een andere levensbeschouwing. Tevens zijn verschillende culturen uit de Nederlandse samenleving vertegenwoordigd. Er zijn momenteel 16 medewerkers aan onze school verbonden. ONZE IDENTITEIT, MISSIE EN VISIE: In de volgende hoofdstukken worden doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs beschreven. Men zou deze in de volgende kernpunten kunnen samenvatten: * algemeen uitgangspunt voor ons onderwijs is het schoolklimaat: we streven naar een prettige sfeer tussen kinderen, leerkrachten en ouders; als kinderen zich op school veilig en op hun gemak voelen, heeft dit een positieve uitstraling op de vorming van het kind en op het onderwijs aan onze school; * onze levenshouding is gebaseerd op de katholieke geloofsovertuiging; ouders die niet katholiek zijn, maar dit uitgangspunt wel respecteren, kunnen hun kind ook aanmelden voor onze school: ‘De St. Jozefschool is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor kinderen’. * binnen onze basisschool behoudt het kleuteronderwijs zijn eigen gezicht; * ofschoon wij klassikaal werken, houden wij rekening met de mogelijkheden van de individuele leerling; leerlingbegeleiding en zorgverbreding vormen een belangrijke pijler; * het spelen en het spelend leren vervullen, vooral bij jonge kinderen, een grote rol; * wij menen dat het ook onze taak is, het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs; SCHOOLGIDS

2012

-

2013

3


* de school organiseert vele schoolse activiteiten en doet mee aan diverse buitenschoolse (sport)evenementen; * we streven naar optimale contacten tussen ouders en school. BESTUUR:

Naam: Postadres:

‘Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland’, Postbus 194 7390 AD Twello. Tel. 0571 - 261109.

Onze school is een bijzondere school. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van bovengenoemde stichting. Sinds 1 januari 2004 vallen 16 basisscholen onder dit bestuur. Het bestuur heeft vele bestuurstaken naar de algemene directie gedelegeerd. INSPECTIE: Regelmatig controleert de inspectie of scholen voldoen aan de eisen die de overheid aan de scholen stelt. Tijdens het toezicht kijkt de inspecteur naar het onderwijskundig en pedagogisch beleid en het didactisch beleid wordt aan een scherpe analyse onderworpen. Gebruikt de school goede methodes, wat zijn de leerresultaten, enz. Het toezicht op onze school wordt uitgeoefend door de inspecteur van het basisonderwijs, Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

4


MEDEWERKERS: directie: dhr. Eddy Meijer,

directeur

mw. Irma Veldhorst-Keuters,

adjunct-dir./ intern begeleider

0543-471360

mw. Sandra te Brake,

groepsleerkracht

06-50860969

mw. Anja Brethouwer-Heming,

groepsleerkracht

0543-522409

mw. Ine ter Grote,

groepsleerkracht/ opleider in school

0543-474227

mw. Minoe Flikweert,

groepsleerkracht

0543-520834

dhr. Ton Froeling,

groepsleerkracht

0543-517858

mw. Erna de Graaff-Ubbink,

groepsleerkracht

0543-516352

dhr. Gerard Huijskes,

groepsleerkracht

0544-464254

mw. Thea v.d. Kempe-Borgijink,

groepsleerkracht

0543-518243

mw. Annelies v.d. Meij-Erren,

groepsleerkracht

0543-520603

mw. Vera Meinen-Masselink

groepsleerkracht/ int.begeleider

0543-477573

mw. Toine v.d. Stoep-Visser,

groepsleerkracht

0543-519381

mw. Lucy Wevers-Frumau,

groepsleerkracht

0543-520309

0315-686029

leerkrachten:

onderwijsondersteunend personeel: mw. Linda Vreman-Bouwhuis,

administratief medewerkster

mw. Mieke Lurvink,

algemeen medewerkster

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

5


HOOFDSTUK 2 HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL. ALGEMENE DOELSTELLINGEN: Vanuit de katholieke levensbeschouwing geven we zodanig leiding en begeleiding aan de ontwikkeling van kinderen, dat zij enerzijds als individuen, anderzijds als sociale mensen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. Naast het zich eigen maken van attituden, gaat het ook om het verwerven van kennis, inzicht en de nodige vaardigheden, zodat het kind in staat wordt gesteld zich creatief, flexibel en kritisch op te stellen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Er is sprake van een ononderbroken ontwikkelingsproces, d.w.z. dat we in ons onderwijs rekening houden met de geestelijke en lichamelijke groei van de vierjarige kleuter tot de twaalfjarige leerling. Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn het ontwikkelingsstadium waarin het kind verkeert, te onderkennen. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Wij accepteren bijvoorbeeld niet dat kinderen elkaar pesten en hanteren een pestprotocol. Vertrouwen bij de kinderen beĂŻnvloedt de inspanningen om te leren, het respect voor elkaar en het naleven van regels. We hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat, want alleen hierdoor is de voorwaarde voor goed onderwijs geschapen. Hieronder verstaan we onderwijs met aangepaste zorg voor alle leerlingen ĂŠn leerkrachten die op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen en moderne leer- en hulpmiddelen. Om de onderwijskundige kwaliteit van de leerkrachten op peil te houden c.q. te verbeteren worden regelmatig nascholingscursussen gevolgd. Een onderdeel van de maatschappij waarmee alle kinderen na de basisschool in aanraking komen is het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs houdt rekening met de verwachtingen en eisen van dit voortgezet onderwijs. DE KATHOLIEKE LEVENSBESCHOUWING: Als school willen we de kinderen de belangrijkste waarden van de christelijke traditie meegeven: dienstbaarheid, mondigheid, redzaamheid. Graag zien wij dat de kinderen een sociale houding ontwikkelen en anderzijds voldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Dat betekent dat wij op school de belangrijkste verhalen uit de bijbel vertellen, m.n. de verhalen over Jezus van Nazareth. Daarnaast besteden we aandacht aan wat het christelijk geloof betekent voor hoe je omgaat met medemens en wereld. In onze opvatting immers heeft levensbeschouwing alles te maken met hoe je als mens leeft in de (Nederlandse) samenleving.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

6


ONS ONDERWIJS-SYSTEEM: Vanaf het schooljaar 2012-2013 gaan we een start maken met het werken met heterogene groepen. Hieronder wordt verstaan dat we het onderwijs organiseren op basis van de leerbehoefte en het niveau van het kind, dus meer onderwijs op maat realiseren. inspelen op ontwikkelingsverschillen. De voordelen van het werken in heterogene groepen zijn: Groepen zijn heterogeen samengesteld, waardoor kinderen iets van elkaar kunnen leren. Differentiatie op basis van instructie- en leerbehoeften van de kinderen. Gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten: twee weten meer dan één. De groepen zijn samengesteld uit kinderen, die mogelijkerwijs om welke reden dan ook iets aan elkaar kunnen hebben. In een heterogene groep wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van kinderen, Er wordt vooral een appèl gedaan op elkaar helpen en de verschillende rollen die de leerling daarbij kan innemen. Binnen de heterogene groepen wordt er adaptief onderwijs gegeven. De leerling die meer stof aan kan krijgt extra aanbod. Kinderen die meer moeite hebben krijgen extra instructie. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken. Binnen het systeem wordt voortdurend o.a. met behulp van observaties en toetsen nagegaan of de ontwikkeling van alle kinderen wel op een aanvaardbare wijze voortgaat. Indien er remmende of forcerende factoren worden geconstateerd, wordt het onderwijs aan de individuele leerling aangepast (zie verderop ‘De zorg voor kinderen’). Vanaf groep 2 gaat de leerling in principe aan het einde van het schooljaar naar een volgende groep met een andere groepsleerkracht. ‘Een jaar overdoen’ is slechts bij uitzondering mogelijk, nl.: a. op verzoek van de ouders en/of groepsleerkracht en na instemming van de teamvergadering; b. op verzoek van de groepsleerkracht en na overleg met de ouders als gevolg van schoolprestaties en/of om sociaal-emotionele redenen waarbij andere mogelijkheden (zie hoofdstuk 6) niet het te verwachten resultaat zullen hebben; het ‘jaar overdoen’ moet in dit geval een met redelijke zekerheid te verwachten positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind; ook dit behoeft de instemming van de teamvergadering die het uiteindelijke besluit neemt. De school heeft richtlijnen ontwikkeld t.a.v. de procedure bij overgang naar een volgende groep. Voor groep 1 kan een enigszins afwijkende regeling gelden, omdat deze kinderen vaak in de loop van het schooljaar op school komen.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

7


ZORG VOOR HET JONGE KIND Om de ontwikkeling van jonge kinderen nauwlettend te kunnen volgen, maken wij gebruik van het Cito-kleutervolgsysteem. Dit systeem constateert niet alleen, maar biedt tevens een handreiking voor de juiste specifieke hulp. Deze hulp wordt geboden door extra begeleiding door de groepsleerkracht in de groepen. DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS: DE LEERSTOF De inhoud van ons onderwijs staat uitvoerig beschreven in het schoolplan. Daarbij dienen de wettelijke kerndoelen als uitgangspunt. In hoofdlijnen volgt hier een opsomming van de vakken, zoals deze op onze school aan bod komen: Kleuteractiviteiten In de groepen 1 en 2 zijn we bezig met onderdelen van basisontwikkeling. We hebben in de klas ruimte gemaakt voor het spelen op matten en het maken van verschillende hoeken. Dit houdt in, dat we minder werkplekken aan tafels hebben. We werken aan de hand van thema's, die zeker 2 à 3 weken duren. Deze thema's zijn in de hoeken uitgewerkt. Samen met de kinderen proberen we deze hoeken in te richten en hun creatieve ideeën erin te verwerken. Zo worden de hoeken in de loop van de week gevormd. In de groepen werken we met een planbord, waarop de kinderen kunnen aangeven met welke vrije keuze of vaste verplichte opdracht zij aan het werk willen gaan. De kinderen zijn vrij om te kiezen wanneer, binnen een week, de vaste opdrachten aan de orde komen. Zo kan het zijn, dat ze iedere dag met andere kinderen werken. We hebben gekozen voor gemengde groepen bij de kleuters. Dit betekent dat in de kleutergroepen de ‘instromers’ en groep 1 en 2 leerlingen bij elkaar zitten.

Lezen In groep 3 starten we met de vaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. De methode ‘Veilig leren lezen’ is hierbij het uitgangspunt. Vanaf groep 4 lezen we, groepsoverstijgend, vijf keer in de week een half uur. Hierbij maken we gebruik van Estafette, Ralfi, Tutorlezen en vrijlezen. Groep 3 kan vanaf maart ook mee doen aan deze vorm van lezen. Lezen vormt immers één van de belangrijkste basisvaardigheden voor de verdere ontwikkeling. Naast het technisch lezen wordt ook aandacht besteed aan stillezen, begrijpend lezen en studerend lezen. Voor het voortgezet technisch lezen maken we gebruik van de methode ‘Estafette’. Voor het begrijpend / studerend lezen gebruiken we de methode ‘Lezen in beeld’. Bibliotheekbezoek De leerlingen van groep 3 en 4 mogen op school boeken uitzoeken om thuis te lezen. Wij hopen zo de kinderen te stimuleren veel ‘leeskilometers’ te maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen ook zelf regelmatig een bibliotheek bezoeken. Wist u dat alle kinderen tot 14 jaar een gratis pasje voor de bibliotheek kunnen krijgen?

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

8


Rekenen/Wiskunde Binnen het vakgebied rekenen en wiskunde is ons streven dat de kinderen inzicht verkrijgen in de structuur van getallen en zich vaardigheden eigen maken om rekenkundige problemen op te lossen. We willen ze leren probleemsituaties om te zetten in schema's en modellen om ze op die manier vertrouwd te maken met een wiskundige manier van problemen oplossen. In groep 1 en 2 ligt hierbij het accent op ervaringsleren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de spontane ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode ‘Alles Telt’ .

Taal Het taalonderwijs omvat méér dan invullesjes, spellingsoefeningen en dictees. Nog steeds proberen we kinderen foutloos te leren schrijven, maar we besteden meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed te antwoorden. We leren leerlingen hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk ( het creatief taalgebruik). Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Taal op maat’.

Schrijven Vanaf groep 3 leren we de kinderen methodisch schrijven. In de groepen 3 t/m 6 wordt er regelmatig gewerkt in het schrijfschrift. In de groepen 7 en 8 staat schrijven niet meer als vak op het rooster. In deze groepen ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift, waarbij hetgeen ze in de lagere groepen geleerd hebben, ons uitgangspunt blijft. Natuurlijk staat voorop, dat ze netjes en verzorgd blijven werken. Ook wordt in de hogere groepen incidenteel aandacht besteed aan andere vormen van schrijven, zoals bv. het sierschrift.

Aardrijkskunde De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden op onze school apart gegeven. In de onderbouw houden ze zich bezig met de eigen omgevingswereld van het kind, zoals de straat, de winkel en het postkantoor. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen aardrijkskunde m.b.v. de methode ‘Hier en daar’. In groep 5 betreft het een eerste kennismaking. In de groepen 6 t/m 8 zorgen we ervoor, dat kinderen resp. Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en ontdekken hoe mensen er leven. Vanaf groep 6 maken de leerlingen ook projecten en houden ze spreekbeurten.

Geschiedenis Onze geschiedenismethode heet ‘Brandaan’. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen geschiedenis. Iedere twee jaar wordt dezelfde periode behandeld, maar de stof wordt verder uitgediept.

Natuur en techniek en wetenschap SCHOOLGIDS

2012

-

2013

9


Vanaf groep 5 staat natuur en techniek als vak op het rooster: zowel plant-, dier- als menskunde komen aan de orde evenals techniek en natuurkundige verschijnselen. De methode die we hiervoor gebruiken heet: ‘Naut’. Bij deze vakken wordt regelmatig gebruik gemaakt van leskisten van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Oost-Achterhoek. Voor techniek en wetenschap werken we ook, in iedere groep, met lesmateriaal uit de “Techniektorens”. Ook maken we gebruik van het technieklokaal van Winterswijk. Sociaal gedrag en redzaamheid/verkeer Er wordt voortdurend aandacht geschonken aan het pesten op school, waarbij we jaarlijks een nieuw pestprotocol opstellen met iedere groep. In het schooljaar 2012-2013 gaan we een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling invoeren. We besteden bijzondere aandacht aan heuglijke en verdrietige gebeurtenissen, aan vieren en rouwen. In dit kader is in de gang een ‘aandachtsplek’ ingericht. In de lagere groepen zal m.n. tijdens kringgesprekken het accent liggen op redzaamheid in de letterlijke betekenis van het woord, waarbij ook de hygiëne aan de orde zal komen. In de hogere groepen wordt het accent steeds meer verschoven naar het zelfstandig oplossen van probleemsituaties. Een zeer belangrijk onderdeel van deze sociale redzaamheid vormt het vak verkeer. Vanaf gr. 1 wordt hier wekelijks aandacht aan besteed. Centraal bij onze verkeerslessen is de verkeerssituatie rond school, in de woonwijk en de weg van school naar huis. In de hogere groepen komen de verkeersregels en borden uiteraard aan bod. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Jaarlijks is in de maand oktober de fietscontrole. Hierbij wordt gekeken of de fietsen van de kinderen voldoen aan de veiligheidseisen. Burgerschap Onder burgerschap verstaan we de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Kinderen moeten vertrouwd worden met de democratie als samenlevingsvorm en leren hoe zich te gedragen in een democratische samenleving. Kennis en inzicht zorgen ervoor dat kinderen hun eigen meningen gaan vormen en leren inzien dat er verschillende waarheden bestaan. Ook motivatie en bereidwilligheid tot het openstaan voor meningen en behoeften van anderen is erg belangrijk. Je moet bereid zijn en geleerd hebben om verschillen te accepteren. Het gaat erom dat je elkaar met respect behandelt, op een normale manier conflicten kunt oplossen en je in een ander kunt verplaatsen. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen in het onderwijs en door aandacht te besteden aan het voorkomen van pestgedrag door kinderen middels de methode ‘Kinderen en hun sociale competenties’ wordt hieraan gewerkt. In groep 4 en 5 zijn ‘buurtrangers’ actief. In de vorm van klassen- en kringgesprekken wordt met kinderen gesproken over hoe mensen (kinderen) met elkaar (zouden moeten) omgaan. Tolerantie en respect voor anderen, evenals zich verantwoordelijk weten voor eigen handelen en de noodzaak inzien om daarover verantwoording af te leggen, zijn belangrijk op onze school. Binnen de diverse methodes wordt aandacht besteed aan burgerschap. Ook volgen we met de kinderen schooltv programma’s waarin Burgerschap een item is.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

10


Tussen ouders en leerkrachten moet een goede communicatie bestaan, zodat ze van elkaars opvoeding op de hoogte zijn. Ouders moeten weten wat er op school gebeurt en waarom dat is.

Muzikale vorming In de kleutergroepen wordt dagelijks gezongen, terwijl in de hogere groepen 1x per week een les uit de methode ‘Moet je doen’ wordt gegeven. Zowel het zingen van liedjes als andere aspecten van muziek komen aan de orde, zoals muziek maken, naar muziek luisteren, het noteren van muziek, het uitvoeren van een musical e.d. Één keer in de week verzorgt Boogie Woogie, de AMV lessen in groep 4. Dit in opdracht van de gemeente.

Beeldende vorming De expressie-activiteiten nemen bij de kleuters dagelijks een belangrijke plaats in. Ook in de groepen 3 en 4 worden deze activiteiten nog veel gedaan. Daarnaast wordt in groep 3 en 4 ,op donderdagmiddag in groepjes gewerkt aan verschillende handvaardigheidsopdrachten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 werken op vrijdagmiddag in verschillende groepen aan verschillende onderwerpen/technieken. Iedere groep wordt daarbij begeleid door een stagiaire of leerkracht. Ook ouders kunnen hierbij worden ingeschakeld.

Culturele vorming/drama Ons streven is een betere bewustwording van verschillende facetten van cultuureducatie, zowel op leerlingenniveau als op leerkrachtniveau. Op dit moment ligt het zwaartepunt in cultuureducatie bij ons op school op beeldende vorming, drama en dans. Tekenen, muziek en Cultureel Erfgoed willen we de komende jaren meer gestalte geven. Binnen het team is een cultuurcoördinator aangewezen om dit aan te sturen en zich daarover te beraden met het team.

Engels In de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kinderen één keer per week Engels. Het gaat vooral om het mondeling taalgebruik in het dagelijkse leven. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Real English’. Maatschappelijke verhoudingen/staatsinrichting Met name in de hogere groepen maken kinderen kennis met maatschappelijke verschijnselen als arbeid, bedrijven, consumptie. In groep 8 komen onderwerpen als prinsjesdag, de provincie, de gemeente e.d. uitvoerig aan de orde.

Godsdienstonderwijs SCHOOLGIDS

2012

-

2013

11


Elke dag besteden we ongeveer 15 minuten aan godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs. De methode die we voor het vakgebied ‘godsdienst’ gebruiken heet ‘Trefwoord’. U kunt dat zien in de klas, want ‘Trefwoord’ werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. De uitwerking van deze thema’s is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer zestien thema’s aan bod. Jaarlijks verzorgt onze school enkele gezinsvieringen in de kerk. Op vrijwillige basis worden kinderen gevraagd om hieraan mee te werken of te zingen in het gelegenheidskoor. De school werkt mee aan de voorbereiding op de Eerste Communie (groep 4). De groepslessen van het project dat bij deze voorbereiding hoort worden door de groepsleerkracht in de hele groep gegeven, zodat ook de kinderen die geen Eerste Communie doen, weten waar het over gaat. De voorbereidingen op het Vormsel (groep 8) wordt door een werkgroep, buiten schooltijd, georganiseerd.

Geestelijke stromingen In de Deze 1. 2. 3.

hoogste groepen worden ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen benaderd. benadering omvat dan de volgende 3 accenten: hoe mensen op diverse manieren omgaan met waarom- en waartoe-vragen; hoe mensen op verschillende wijzen vorm geven aan antwoorden op die vragen; kennis nemen van andere manieren van omgaan met zingevingsvragen ter verdieping van de eigen overtuiging.

Lichamelijke oefening De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen minimaal 1x per week in het speellokaal. De ouders worden verzocht voor schoenen zonder veters en voorzien van naam te zorgen die op school kunnen blijven. In groep 3 en 4 gymmen de kinderen één keer per week in het gymlokaal en één keer in het speellokaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gymmen één keer in het gymlokaal (om zo weinig mogelijk tijd te verliezen aan het vervoer, hebben we voor deze groepen 2 lessen samengevoegd tot één les). De kinderen brengen hun gymspullen mee naar school, waarbij gymschoenen verplicht zijn. Hierbij adviseren we om gymschoenen of turnschoenen met stroeve zolen aan te schaffen. gymrooster: gr.3 Dinsdagmiddag + woensdagmorgen gr.6/7 A Donderdagmiddag gr.4 Dinsdagmiddag + woensdagmorgen gr.6/7 B Donderdagmiddag gr.5 Woensdagmorgen gr. 8 Woensdagmorgen De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan, onder voorbehoud, één keer in de drie weken zwemmen op dinsdagmiddag. Informatica / computergebruik

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

12


Computers zijn in onze samenleving niet meer weg te denken. Het is een medium geworden, waar iedereen mee te maken heeft of krijgt. Het is dan ook noodzakelijk dat kinderen hier al op jeugdige leeftijd mee om leren gaan. Bovendien is het een uitstekend hulpmiddel bij het verwerven en verwerken van de leerstof. Kinderen werken graag met dit hulpmiddel en voor veel vakken zijn tegenwoordig goede programma’s aanwezig. We kunnen de leerstof zo op een andere manier aanbieden en herhalen. Vanaf groep 1 laten we de kinderen kennismaken met de computer. In iedere groep staan meerdere computers. Alle computers zijn aangesloten op een netwerk. De leerlingen uit de hoogste groepen maken gebruik van internet. Tijdens de lessen kan in alle groepen gebruik gemaakt worden van digitale schoolborden.

Bevordering gezond gedrag Regelmatig wordt aandacht geschonken aan projecten rondom gezondheid. In de groepen 1 t/m 4 komen onderwerpen aan de orde als: tandarts, ziek zijn, ziekenhuis, gezond eten, handen wassen na toiletgebruik. In groep 5 krijgen de leerlingen tien smaaklessen. In de hogere groepen betreft het onderwerpen als plantaardig/dierlijk voedsel, de maaltijdschijf, noodzaak van bewegen e.d. In principe moeten alle kinderen genoemde onderwijsactiviteiten volgen. Wanneer kinderen om gewichtige redenen bepaalde activiteiten niet kunnen volgen, worden vervangende activiteiten ingezet. Dit ter beoordeling van de leerkracht en/of directie.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

13


HUISWERK: Huiswerk is een breed begrip. Een goede wisselwerking tussen de opvoeding en begeleiding in de thuissituatie en die op school is van het grootste belang voor een goed functioneren van het kind thuis én op school. Onder huiswerk verstaan we specifieke opdrachten, die kinderen vanuit school meekrijgen om thuis te doen. Het gaat hierbij om bekende stof die kinderen thuis zelfstandig kunnen verwerken en waarbij de hulp van ouders/verzorgers in principe niet nodig is. De rol van de ouders/verzorgers beperkt zich veelal tot toezien: óf het huiswerk wordt gedaan en de wijze waarop. In specifieke gevallen kan de leerkracht een beroep doen op de medewerking van ouders/verzorgers. In die gevallen vindt er altijd overleg met hen plaats. Hoewel het woord huiswerk in dit geval te zwaar beladen is, kan men in groep 6 toch spreken van een regelmatige opdracht die thuis uitgevoerd moet worden. Vaak wordt al in de klas de mogelijkheid geboden om met dit werk te beginnen. De eerste periode in groep 6, tot Kerstmis, wordt het huiswerk beperkt tot één keer per week. De nadruk ligt daarbij meer op de werkwijze en het wegwijs maken met het fenomeen huiswerk dan op de inhoudelijke kant. Na Kerstmis wordt twee keer per week huiswerk gegeven. Het omvat altijd bekende stof. Het huiswerk bestaat uit taal- en rekenwerk en het voorbereiden van proefwerken en dictees. In groep 7 krijgen de kinderen 2 keer per week, op vaste dagen, huiswerk mee naar huis. Dit werk bestaat ook altijd uit bekende stof die de kinderen thuis zelfstandig kunnen verwerken. Ook kan het voorbereiden van proefwerken en dictees weer thuis gebeuren. Op de inloop/ouderavond aan het begin van het schooljaar informeert de groepsleerkracht de ouders hierover. In groep 8 wordt 4 keer per week huiswerk gegeven. De opdracht is hier meestal iets omvangrijker. Tevens wordt in deze groep grote aandacht besteed aan de wijze van huiswerk maken, hoe de tijd in te delen e.d. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een agenda (deze wordt door school verstrekt). Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook hier wordt aan het begin van het schooljaar met de ouders afgesproken, dat zij er op toezien dat de kinderen nooit langer dan een uur met het huiswerk bezig zijn. Het huiswerk is op onze school niet bedoeld ‘om door de stof heen te komen’. Het is vooral bedoeld als gewenning aan de werkwijze in het voortgezet onderwijs. In de hoogste groepen worden het project, de spreekbeurt en de boekbespreking voor het grootste deel thuis voorbereid. In sommige gevallen krijgen kinderen, na overleg met de ouders, extra oefenstof mee naar huis, bv. na ziekte. In dat geval spreken we niet van huiswerk maar van oefenstof. Andere kinderen die juist een hoog leertempo hebben, krijgen soms extra leerstof op school, die we verrijkingsstof noemen. Dit werk gaat niet mee naar huis.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

14


HOOFDSTUK 3 DE GANG VAN ZAKEN OP ONZE SCHOOL. GROEPSINDELING/GROEPSGROOTTE: We hebben 8 jaargroepen op onze school. Aan het einde van het schooljaar gaat in principe iedere leerling naar een volgende groep met een andere leerkracht. We organiseren het onderwijs zodanig, dat de groepen zo klein mogelijk zijn. Wij zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van de middelen die de overheid ons verschaft. De gemiddelde groepsgrootte is momenteel 28. Jaarlijks wordt in juni de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar aan de ouders bekendgemaakt. AANMELDING: U kunt uw kind aanmelden bij de directie. Indien gewenst, kan de directie u tijdens een informatiegesprek vrijblijvend inlichtingen geven over de school en het onderwijs. Wanneer ouders hun kind definitief aanmelden, wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. T.a.v. de aanmelding/inschrijving gelden de volgende opmerkingen: 1. De basisschool St. Jozef is een bijzondere school. Het onderwijs op onze school krijgt gestalte vanuit de katholieke levensbeschouwing. Kinderen van wie de ouders geen of een andere geloofsovertuiging hebben worden gerespecteerd en zijn van harte welkom. Zij moeten wel de identiteit van de school aanvaarden en daar naar handelen. 2.

T.a.v. de leeftijd gelden de volgende criteria: a. 3-jarigen mogen 4 dagdelen gedurende 1 maand voordat ze 4 jaar worden onze school bezoeken ter kennismaking; de leerkracht van groep 1 neemt ongeveer 8 weken voor de verjaardag telefonisch contact op met deze ouders; b. 4-jarigen kunnen vanaf hun 4e verjaardag onze school bezoeken; wanneer het kind 6 weken (of minder) voor de grote vakantie 4 jaar wordt, adviseren we de ouders om het kind na de zomervakantie te laten beginnen; c. 5-jarigen worden leerplichtig op de eerste schooldag volgend op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden; alle leerplichtigen kunnen op ieder willekeurig tijdstip op onze school worden toegelaten, mits tevoren contact met de schoolleiding is opgenomen; d. de praktijk heeft geleerd, dat de eerste feitelijke schooldag van een nieuwe leerling wordt bepaald na overleg van de groepsleerkracht met de ouders; het kan daarbij voorkomen dat de schoolorganisatie het noodzakelijk maakt van bovenstaande regels af te wijken;

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

15


REGELS VOOR TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING: Wat betreft de toelating van leerlingen verwijzen we naar de paragraaf aanmelding. Wanneer het bestuur een leerling weigert, wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld waarom het kind wordt geweigerd. De ouders kunnen dan binnen zes weken, eveneens schriftelijk, bezwaar maken. Het bestuur moet binnen vier weken nadat de ouders zijn gehoord, een nieuwe beslissing nemen. Zover ons geheugen teruggaat (en dat is meer dan 25 jaar) zijn er op onze school geen kinderen geschorst of verwijderd. Dit kan alleen voorkomen bij ernstig wangedrag. Indien er aanleiding is voor schorsing of verwijdering wordt deze beslissing genomen door het bestuur, nadat zij de groepsleraar en de ouders hebben gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, moet het bestuur eerst proberen een andere school voor de leerling te vinden. Als dit niet lukt mag pas na 8 weken de toegang geweigerd worden. Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar vragen om bemiddeling. Tevens kunnen zij schriftelijk bezwaar maken tegen de verwijdering bij het bestuur. Het bestuur moet in dat geval binnen 4 weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Blijft het besluit tot verwijdering gehandhaafd, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. FINANCIËN: De kosten van het basisonderwijs worden vergoed door de overheid. Naast deze vaste kosten worden er op school extra activiteiten georganiseerd die niet door de overheid worden betaald. Voor deze kosten wordt door de ouderraad aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 50,00 per kind per jaar gevraagd. Ouders kunnen bij de inschrijving op een apart formulier aangeven of zij bereidt zijn deze kosten te betalen. Wanneer ouders hiermee akkoord gaan, zijn zij natuurlijk ook verplicht deze bijdrage jaarlijks te voldoen. De ouderbijdrage wordt d.m.v. een eenmalige incasso geïnd. Het gaat hierbij om activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is, zoals: schoolreisjes - sinterklaasfeest - sportevenementen - kerstviering - paasviering – ‘St. Jozefdag’ - afscheidsavond groep 8 - carnaval - verzorging tijdens de avondvierdaagse - en overige. Andere kosten zijn: 1. het overblijven: 2. abonnementen: 3. Gemen groep 8: 4. zwemmen: 5. incidenteel:

dit kost € 2,20 (€ 2,50) per keer per kind (zie overblijfregeling); ouders kunnen jaarlijks via school hun kind abonneren op de jeugdtijdschriften Bobo, Okki, Taptoe of Hello You; een eigen bijdrage ad € 20,-; € 3,85 per keer (onder voorbehoud) bv. schoolfoto's.

In alle andere gevallen zal het steeds om een vrijwillige bijdrage gaan. Dit wordt altijd schriftelijk kenbaar gemaakt.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

16


SPONSORING: Om de financiële mogelijkheden van de school en de ouderraad enigszins te vergroten, zijn er momenteel 3 mogelijkheden van sponsoring: 1. via een advertentie in de wekelijkse Nieuwsbrief; per week wordt slechts één advertentie opgenomen; 2. via shirtreclame bij buitenschoolse activiteiten; momenteel wordt de school in dit kader gesponsord door MarYor | software & consultancy. 3. via eenmalige (incidentele) sponsoring: b.v. het documentatiecentrum of de speelplaats. De gelden verkregen uit shirtreclame komen ten goede aan de ouderraad en worden in principe gebruikt voor de aanschaf van sportkleding. De opbrengsten van de advertenties gaan in de schoolkas voor kleine contante uitgaven ten behoeve van de school. Eenmalige sponsoring vindt vaak plaats in het kader van acties. De gelden worden aangewend ten behoeve van de actie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de schoolleiding. EXCURSIES: Jaarlijks doen verschillende groepen mee aan diverse excursies. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Oost-Achterhoek. Samen met enkele andere Winterswijkse scholen bezoeken alle groepen om het andere jaar een culturele voorstelling. Deze wordt meestal gehouden in de muziekschool. Voor het rijden tijdens excursies doen wij een beroep op de ouders. Kinderen mogen vervoerd worden op de achterbank van de auto, als de chauffeur een inzittendenverzekering heeft. TRAKTEREN EN ETEN/DRINKEN OP SCHOOL: Bij verjaardagen e.d. mogen de kinderen hun groep op iets lekkers trakteren. Wij stellen het op prijs dat u geen snoep meegeeft. De kleuters uit de groepen 1 en 2 gebruiken 's morgens gezamenlijk hun meegenomen fruit en/of drinken (geen koolzuurhoudende dranken; het liefst melkproducten). De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 krijgen de gelegenheid om vóór het speelkwartier hun fruit/drinken in de klas te gebruiken. Na de Kerst wordt dit in groep 5 afgebouwd. Kinderen uit de andere groepen kunnen meegebracht fruit tijdens het speelkwartier gebruiken. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN: 1. In verband met de verkeersveiligheid heeft de school in samenwerking met de gemeente en de politie een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Zo staan er vóór en ná schooltijd altijd verkeersbrigadiers om kinderen en ouders over te steken. (Zie ook schoolregels). 2. Binnen en buiten de school zijn in het kader van de veiligheid regels vastgesteld. (Zie opnieuw schoolregels). 3. De school heeft een ‘ontruimingsplan’. Dit wordt jaarlijks in de praktijk geoefend en bijgesteld. 4. Een aantal leerkrachten heeft de cursus ‘Bedrijfshulpverlening’ gevolgd. Jaarlijks wordt deze in verkorte vorm herhaald. 5. De school houdt zelf een veiligheidsprotocol bij. 6. Op school hebben wij twee verkeersouders, t.w. Bianca Matser en Margot Lamers

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

17


OVERBLIJFREGELING: Op onze school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. Dit betekent, dat kinderen ‘tussen de middag’ gezamenlijk hun meegebrachte boterham eten in het overblijflokaal en vervolgens een spel uit de kast mogen pakken of een videofilm kijken. Bij goed weer spelen de kinderen daarna buiten. Het overblijven wordt geregeld door de Stichting Welzijn Winterswijk. Hierbij gelden de volgende regels: 1. voor het overblijven dient een contract te worden gesloten met de Stichting Welzijn. Hiervoor is een inschrijfformulier op school aanwezig. Het overblijven kost € 2,20 per keer en wordt achteraf per incasso in rekening gebracht. Bij geen automatische incasso worden per kwartaal extra kosten à € 2,50 in rekening gebracht. Kinderen of ouders deponeren ’s morgens voor schooltijd hun pasje in de desbetreffende bus; als kinderen onverhoopt toch niet overblijven, dient dit te worden gemeld bij de Stichting Welzijn Winterswijk (tel. 546060); 2. de begeleiders van de Stichting Welzijn Winterswijk verzorgen het toezicht op de overblijvers; 3. de school is aansprakelijk en draagt de eindverantwoording. BUITENSCHOOLSE OPVANG: Voor de aansluiting van onderwijs en buitenschoolse opvang heeft de school een overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Winterswijk kinderopvang B.V. (SWW). Kinderen kunnen voor- en na schooltijd opgevangen worden op de buitenschoolse opvang van deze organisatie. U kunt uw kind aanmelden bij de buitenschoolse opvang door inschrijving bij de administratie van SWW. Deze professionele opvang is bedoeld voor kinderen van de basisscholen. De kinderen van de voorschoolse opvang worden 's morgens (vanaf 7.30 uur) door de ouders naar de opvang locatie gebracht en vanuit de opvang worden de kinderen naar school begeleid. Na schooltijd zorgt SWW voor vervoer naar de locatie buitenschoolse opvang. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag op de buitenschoolse opvang ophalen. De locaties sluiten om uiterlijk 18.30 uur. Er zijn twee locaties voor buitenschoolse opvang. Kindercentrum de Springplank aan de Haitsma Mulierweg en de locatie bij basisschool de Olm, ingang aan de Vlierstraat. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar telefoonnummer 0543-546063, op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 13.00 uur. U kunt ook informatie vinden op de website van SWW: www.swwbv.nl. Daar vindt u tevens een digitaal inschrijfformulier. De inschrijfkosten bedragen € 10,-. Na inschrijving neemt de plaatsingsmedewerkster van SWW vervolgens contact met u op. Ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor buitenschoolse opvang als ze werken of studeren. Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de belastingdienst. http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

18


VERZEKERING: De school heeft alle leerlingen tegen ongevallen verzekerd. Deze ongevallendekking voorziet in een beperkte uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige hulp. De dekking is alleen van kracht gedurende de schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. SCHOOLREGELS: Voor een goede gang van zaken op onze school gelden de volgende regels: 1. de kinderen mogen niet vóór 8.15 u. en 13.00 u. op de speelplaats aanwezig zijn; vanaf 8.15 u. en 13.00 u. is er toezicht; 2. vóór schooltijd is één poort geopend; na schooltijd kunnen kinderen die niet bij de verkeersbrigadiers hoeven over te steken, ook gebruik maken van de zgn. middenpoort; 3. wanneer kinderen eenmaal op de speelplaats zijn, mogen zij deze niet meer verlaten zonder toestemming van de pleinwacht (d.i. de leerkracht die toezicht houdt); 4. op de speelplaats mag niet gefietst of gestept worden; in de fietsenstalling geldt éénrichtingsverkeer; de kinderen mogen alleen in de fietsenstalling vertoeven om hun fiets te plaatsen of op te halen; de leerlingen van groep 8 helpen bij het stallen van fietsen. In de fietsenstalling is erg weinig ruimte. Als uw kind dicht bij school woont, stellen wij het op prijs als zij lopend komen. 5. i.v.m. het oversteken bij de verkeersbrigadiers moeten alle leerlingen binnen een kwartier de speelplaats hebben verlaten; 6. op de speelplaats zijn spelen met grote risico's niet toegestaan; balspelen mogen alleen tijdens het speelkwartier met zgn. softballen (sponsballen) wanneer het niet regent; als de school uitgaat, mag er niet op het duikelrek gespeeld worden i.v.m. de veiligheid. 7. kinderen mogen alleen in de zandbak spelen als het zand niet te nat is; 8. om de kinderen meer speelruimte te geven, is het speelkwartier voor de diverse groepen verschillend: gr. 1 en 2: 09.35 u. - 10.15 u. gr. 3, 4 en 5: 10.15 u. - 10.30 u. gr. 6 t/m 8: 10.30 u. - 10.45 u. 9. in school gelden ook enkele algemene regels: 1. niet hollen, glijden en schreeuwen in de gangen; 2. op de trap altijd langs de leuning lopen; 3. geen rommel in de gang; lege tassen meenemen naar huis; 4. onder schooltijd moet de ‘kleine deur’ gebruikt worden. 10. tenslotte vragen wij de ouders dringend: 1. de auto te parkeren in de parkeerhavens in de omgeving van de school en niet op het trottoir tegenover de school i.v.m. de verkeersveiligheid; 2. bij het ophalen van de kinderen op de speelplaats te wachten, maar niet voor de ramen van de klaslokalen. SCHOOLGIDS

2012

-

2013

19


SCHOOLTIJDEN: 's Morgens: gr. 1 t/m 8: woensdag:

8.30 u. - 11.45 u. 8.30 u. - 12.15 u.

's Middags:

gr. 1 t/m 8:

13.15 u. - 15. 30 u.

NB. vrij:

dinsdagmiddag: woensdagmiddag: vrijdagmiddag:

gr. 1 gr. 1 t/m 8 gr. 1 t/m 4

Om 8.20 u. gaat de eerste bel en mogen alle kinderen naar binnen. De kleuters moeten dan naar binnen. Om 8.28 u. gaat de tweede bel en moeten alle kinderen naar binnen; dit is voor ouders tevens het sein het gebouw te verlaten, zodat de lessen ook daadwerkelijk om 8.30 u. kunnen beginnen! Om 13.05 u. moeten de kleuters, die al op de speelplaats zijn, naar binnen. Wij vragen de ouders om de kleuters in de groep te brengen.

SCHOOLVAKANTIES: De schoolvakanties worden per schooljaar opnieuw vastgesteld. Uitgangspunt hierbij vormt de wettelijke regeling vakantiespreiding. Vervolgens worden onze schoolvakanties zo veel mogelijk afgestemd op de vakantieregeling van het openbaar onderwijs in Winterswijk. Voor het komende schooljaar zijn de vakanties als volgt vastgesteld: herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari krokusvakantie: 11 t/m 15 februari Pasen: 29 maart t/m 1 april tulpvakantie: 29 april t/m 3 mei Hemelvaart: 6 t/m 10 mei Pinksteren: 20 mei zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus Verder heeft de school de volgende studiedagen ingepland: woensdag 19 september. VERZUIM: A. Bij ziekte: In geval van ziekte worden de ouders verzocht dit telefonisch en v贸贸r schooltijd aan de school door te geven; bij langdurige ziekte neemt de groepsleerkracht na ongeveer een week contact op met de ouders. Ook kunnen dan eventueel afspraken gemaakt worden t.a.v. huiswerk/oefenstof.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

20


B. Overig verzuim: 1. vierjarigen: deze kleuters zijn officieel niet leerplichtig; ouders die hun vierjarige kleuter bij ons aanmelden, nemen daarmee tevens de zorg op zich het kind regelmatig en tijdens de vastgestelde schooltijden naar school te laten gaan; regelmatig verzuim is niet in het belang van het kind en de betreffende groep. Hoewel de vierjarige kleuter niet leerplichtig is en eventueel verzuim niet geweigerd kan worden, menen we toch, dat ouders van deze kleuters verplicht zijn eventueel verzuim bij de schoolleiding te melden. 2. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig; dit betekent dat iedere vorm van afwezigheid door de school geregistreerd moet worden en verantwoord dient te worden aan de leerplichtambtenaar. Indien er geen sprake is van ziekte, is voor iedere vorm van verzuim de toestemming van de schoolleiding vereist. Dit moet altijd schriftelijk, het liefst 8 weken van tevoren, middels een bij de schoolleiding of op de site te verkrijgen standaardformulier, worden aangevraagd. De schoolleiding kan alleen aan uw verzoek voldoen om een leerling vrijaf te geven: a. wanneer de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en wanneer dit niet de eerste 2 weken van het schooljaar betreft (in dit geval moet u een werkgeversverklaring overleggen); b. indien de schoolleiding van mening is, dat er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (b.v. bij bruiloft of begrafenis familie Bij het besluit een leerling vrijaf te geven betrekt de schoolleiding de aard en omvang van het verzuim en het aantal verzuimdagen dat in het verleden heeft plaatsgevonden Het vervroegen of verlengen van schoolvakanties valt niet onder ‘gewichtige redenen’ zoals hierboven omschreven. Ook het buiten de schoolvakanties op vakantie gaan of een lang weekend weggaan is niet toegestaan. 3. Niet geoorloofd verzuim het zgn. spijbelen. Wanneer een leerling zonder opgave van redenen niet op school aanwezig is, zal de groepsleerkracht dezelfde dag nog telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. Indien er geen sprake is van ziekte of geoorloofd verzuim, is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de betreffende leerplichtambtenaar van de gemeente, die verantwoordelijk is voor toezicht op de handhaving van de leerplichtwet. C. Lesuitval: We streven ernaar geen lessen uit te laten vallen op onze school. Bij afwezigheid van leerkrachten wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Onze school is aangesloten bij de vervangerspool van het PON (Personeelscluster Oost Nederland). Daarnaast hebben de parttimers aangegeven, onder bepaalde voorwaarden, bij ziekte extra te willen werken. In het geval een groep naar huis wordt gestuurd gebeurt dit altijd in overleg met ouders/verzorgers. Een aantal keren per schooljaar wordt een studiemorgen of studiedag voor leerkrachten gehouden. Dit wordt ruimschoots van te voren via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

21


DIVERSEN: Verloren voorwerpen: Alle gevonden voorwerpen worden door ons gedeponeerd in de kist die voor in de gang staat bij de hoofdingang. Helaas worden veel voorwerpen nooit opgehaald. Praktische wenken: Onder schooltijd is de voordeur op slot: wilt u zo weinig mogelijk aanbellen en de zgn. ‘kleine deur’ gebruiken? Wij verzoeken ouders vriendelijk om hun kinderen na schooltijd zo vlug mogelijk mee naar huis te nemen, zodat de verkeersbrigadiers niet extra lang hoeven te wachten. De verkeersregels bij school (niet fietsen op het trottoir, oversteken bij de verkeersbrigadiers e.d.!) gelden zowel voor ouders/verzorgers als kinderen. Wij vragen om uw medewerking. In de gang van de school hangt een wissellijst waarin u de foto's van het personeel en de diverse geledingen kunt vinden. Hoofdluis Op onze school is een ouderwerkgroep ‘hoofdluis’ actief. Iedere dinsdagmorgen na een vakantie komt de werkgroep op school om alle kinderen te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en neten. Mochten deze worden aangetroffen dan wordt u hier dezelfde ochtend nog van op de hoogte gebracht door de contactpersoon. Lucy Wevers is als contactpersoon aangesteld. Mobiele telefoons Als uw zoon/dochter in het bezit is van een mobiele telefoon en deze mee moet nemen naar school, dan dient het toestel op het schoolplein en in de lokalen te zijn uitgeschakeld. U kunt uw kind altijd bereiken via het telefoonnummer van de school.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

22


HOOFDSTUK 4 DE ROL VAN DE OUDERS CONTACTEN OUDERS - SCHOOL: Goede contacten tussen school en ouders vinden we van essentieel belang voor het goed functioneren van de leerling op onze school. Er zijn vele momenten van contacten mogelijk: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

dagelijkse contacten: voor- en na schooltijd brengen en halen veel ouders hun kinderen en is er eventueel contact mogelijk met de groepsleerkracht; het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek; wanneer de leerkracht dit nodig acht, neemt hij/zij contact op met de ouders; in ieder geval wordt er contact met ouders opgenomen, wanneer er sprake is van leerlingenzorg (zie hoofdstuk 6); er wordt aan het begin van het schooljaar een inloopavond gehouden om de ouders te informeren over de manier van werken voor dat komende schooljaar; drie keer per jaar wordt de ouders de gelegenheid geboden om op een officiële ouderavond (zgn. 10-minuten gesprekken) te informeren naar de resultaten van hun kind; een keer per jaar (meestal in de maand september) wordt er een ouderavond gehouden om de ouders te informeren over algemene zaken omtrent de school; incidenteel is er een ouderavond n.a.v. een musical of een bepaald thema; het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de schoolleiding; in incidentele gevallen worden de ouders thuis bezocht; ouders krijgen informatie via de wekelijkse Nieuwsbrief per mail; op de website van de school is informatie te vinden over onze school; deze schoolgids wordt aan het begin van een nieuw schooljaar, op verzoek, uitgereikt; nieuwe ouders ontvangen deze schoolgids op aanvraag of bij de aanmelding;

GESCHEIDEN OUDERS: Om de zorg voor uw kind ook in moeilijke tijden zo goed mogelijk te laten verlopen, beschikken wij over een protocol bij echtscheiding. Dit protocol : • • •

legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden; beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de informatievoorziening aan ouders.

U kunt het protocol desgewenst ter inzage opvragen bij de administratie. Indien u gaat scheiden, stellen wij het op prijs als u ons daarvan zo snel mogelijk in kennis stelt. Hoe meer informatie de school heeft over kinderen en hun gescheiden ouders, des te beter kunnen leerkrachten en andere betrokkenen inspelen op eventuele problemen of veranderingen. Ouders kunnen daarbij helpen, door een vragenlijst in te vullen. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden. SCHOOLGIDS

2012

-

2013

23


HULPOUDERS: Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Diverse onderwijsactiviteiten kunnen we alleen organiseren met de hulp van vele ouders. We zoeken ieder jaar ouders die bereid zijn ons hierbij te helpen. Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle ouders een inschrijfformulier, waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u ons zou kunnen en willen assisteren. OUDERRAAD: De ouderraad van onze school bestaat uit 8 personen die voor 4 jaar worden gekozen uit en door de ouders. Jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden 2 nieuwe leden gekozen voor de groepen 1 en 5. Namens het onderwijzend personeel heeft de adjunct-directeur zitting in deze raad. De ouderraad vergadert regelmatig om allerlei zaken te bespreken. De agenda wordt ter lezing opgehangen op het prikbord in de gang. De overige werkzaamheden zijn vooral van praktische aard. De ouderraad assisteert bij een groot aantal schoolse en buitenschoolse activiteiten of organiseert deze zelf. Activiteiten waarbij de ouderraad is betrokken, zijn:

- organisatie schoolfoto's - organisatie sinterklaasfeest - hulp bij de kerstviering - hulp bij de paasviering - afscheidsavond groep 8 - organisatie en begeleiding schoolreisjes - begeleiding sportevenementen - organisatie verkeersbrigadiers - hulp bij vastenactie - traktatie ‘St. Jozefdag’ - organisatie en hulp bij Carnavalsactiviteiten - organistatie en hulp bij de meester- en juffendag - inning ouderbijdrage - verzorging bij avondvierdaagse - de organisatie van een thema-ouderavond - incidenteel assistentie bij festiviteiten van school. Voor het organiseren van de activiteiten wordt per leerling jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 50,00 gevraagd. In de maand oktober brengt de ouderraad een jaarverslag uit van haar activiteiten. Ook vindt dan de verantwoording van de besteding van de gelden plaats, middels het financieel jaarverslag.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

24


De volgende mensen hebben zitting in de ouderraad: vacature Mw. Miranda Loff Mw. Wendy Helmink Mw. Indira Ordelman vacature Mw. Mirjam Ekster Mw. Ellis Koldewey Mw. Anita Dielen

(vertegenwoordiger groep 1)

voorzitter penningmeester

tel. 06-51699263 tel. 06-44386476 tel. 520012

(vertegenwoordiger groep 2) (vertegenwoordiger groep 3) (vertegenwoordiger groep 4) (vertegenwoordiger groep 5)

secretaresse

tel. 842595 tel. 530922 tel. 524134

(vertegenwoordiger groep 6/7A) (vertegenwoordiger groep 6/7B) (vertegenwoordiger groep 8)

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is 92.20.61.122. t.n.v. Ouderraad Bs. St. Jozef MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school, kunt u het beste deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden voor het overleg tussen ouders/personeel en directie. De directie legt zijn beleid voor aan deze medezeggenschapsraad en heeft, afhankelijk van het onderwerp, het advies of de instemming nodig. Het werk van deze raad bestaat dan ook voornamelijk uit vergaderen. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 3 afgevaardigden van de ouders en uit 3 personeelsleden. Daarnaast is de directeur bij deze raad betrokken als gesprekspartner namens het bestuur en als adviseur. De leden van deze raad worden voor 3 jaar gekozen uit en door de geleding (ouders of personeel) die zij vertegenwoordigen. Schooloverstijgende zaken worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De volgende mensen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Oudergeleding: Dhr. AndrĂŠ Obelink Mw. Saskia van Dalen Mw. Ida Elferink Personeelsgeleding: Dhr. Ton Froeling Mw. Vera Meinen Mw. Lucy Wevers

voorzitter

tel. 530706 tel. 466023 tel. 06-22335087

secretaresse

Adviserend lid: dhr. Eddy Meijer INFORMATIE- EN ADVIESLIJN: Hebt u als ouder vragen over onderwijs in het algemeen, dan kunt u daarvoor terecht bij de informatie- en advieslijn voor ouders: 5010. Te bereiken op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur. Telefoon 0800-5010 of op www.50tien.nl.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

25


KLACHTENREGELING: Als ouders vragen, ideeën en/of problemen hebben t.a.v. de begeleiding van hun kind, kunnen ze daarmee in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht (ook wanneer deze het beleid of de organisatie van de totale school betreffen). Als dit gesprek onbevredigend verloopt, kan een afspraak met de directeur worden gemaakt. Het schoolbestuur heeft een algemene klachtenregeling opgesteld. Ouders/voogd/verzorger van een (ex-) leerling, een personeelslid, een directielid, een lid van het bevoegd gezag en/of vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Heeft de klager bijvoorbeeld geprobeerd om het probleem met de aangeklaagde of met de directeur op te lossen? De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, zullen in onderling overleg tussen de betrokkenen op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, of wanneer men geen gehoor vindt bij het bestuur, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling en de procedure liggen ter inzage in de school. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij het bevoegd gezag en bij de klachtencommissie. Vertrouwenspersoon: Dhr. J. Stokvisch Tel: 0573251883 of 0622500550 De landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met: De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel. 070-3925508, van 9.00 uur tot 12.30 uur. Ook kunt u gebruik maken van de website van de commissie: www.geschillenciesklachtencies.nl WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt hoe organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens. Op basisschool St. Jozef worden de volgende gegevens verwerkt: Met betrekking tot leerlingen: • naam, geboortedatum en -plaats, adres en telefoon, samengevoegd in groepslijsten • gegevens die nodig zijn met het oog op het welzijn en de gezondheid van leerlingen, zodat een optimale begeleiding mogelijk is • naam huisarts • overdrachtsgegevens van eventuele school van herkomst, in het kader van de leerplichtwet • observatieverslagen van lessituaties • resultaten van methodegebonden toetsen en leerlingvolgsysteemtoetsen • in voorkomende gevallen resultaten van pedagogisch-didactisch of psychologisch onderzoek, voor zover nodig voor verdere begeleiding SCHOOLGIDS

2012

-

2013

26


Met betrekking tot ouders, verzorgers of andere wettelijke vertegenwoordigers: • naam, geboorteplaats, geboortedatum, opleiding en beroep (dit laatste i.v.m. de bekostigingsaanvraag) • bereikbaarheid tijdens schooluren Toegankelijkheid gegevens Gegevens betreffende naam, adres en telefoon zijn via groepslijsten beschikbaar voor leerkrachten, directie, OR en MR ten behoeve van de uitoefening van hun functie. Gegevens over ouders en leerlingen via het inschrijfformulier worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Hetzelfde geldt voor uitslagen van bijv. psychologisch onderzoek. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem is slechts toegankelijk voor functionarissen die uit hoofde van hun functie gegevens moeten verwerken. Hetzelfde geldt voor de geautomatiseerde leerlingadministratie. Overdracht van gegevens van leerlingen aan derden geschiedt slechts na toestemming van de ouders, dan wel in navolging van wettelijke verplichtingen. Bewaartermijnen: De leerlinggegevens (en de daaraan gekoppelde gegevens van hun ouders) blijven bewaard tot twee jaar na het verlaten van de school, behoudens langere wettelijke bewaarplicht. Ten behoeve van schoolactiviteiten wordt een archief van groepslijsten bijgehouden. Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor een uitvoering van bovenstaande afspraken berust bij de directeur van de school. Recht op inzage Ouders hebben te allen tijde recht op inzage van de opgeslagen gegevens. Toestemming Nieuwe ouders wordt bij de inschrijving verzocht op het inschrijfformulier hun toestemming te verlenen voor het verwerken van de gegevens van henzelf en hun kind(eren). Portretrecht Door de toepassing van digitale fotografie zal er in toenemende mate gebruik worden gemaakt van foto’s op de website van de school of in gedrukte media als schoolgids en nieuwsbrief. Ook voor dit onderwerp vragen wij toestemming. Groepslijsten Ten behoeve van de bereikbaarheid van kinderen die bij schoolvriendjes spelen is het gebruikelijk om leerlingenlijsten uit te reiken. Ook hiervoor vragen we de expliciete toestemming.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

27


HOOFDSTUK 5 DE RESULTATEN VAN UW KIND OP SCHOOL RAPPORTAGE NAAR DE OUDERS: Op onze school worden jaarlijks rapporten meegegeven over de vorderingen van uw kind: groep 1: bij de overgang naar groep 2; groepen 2 t/m 8: in februari en aan het einde van het schooljaar. In november, februari en juni zijn de zgn. ‘10-minutengesprekken’. Daarnaast kunnen, indien nodig, zowel ouders als leerkrachten afspraken maken voor een gesprek. In de rapporten worden de resultaten weergegeven d.m.v. een vijfpuntsschaal. Bij dit laatste is een markering uiterst links gelijk te stellen met goed en een markering uiterst rechts met onvoldoende. In het rapport worden tevens de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem vermeld. Wanneer de kinderen onze school verlaten krijgen ze een onderwijskundig rapport mee voor de ontvangende school. Ouders hebben hierin inzage en krijgen op verzoek een afschrift. We onderscheiden drie mogelijkheden: a. wanneer het kind tussentijds vertrekt naar een andere basisschool wordt het gevolgde onderwijs tot dat moment aangegeven; b. wanneer het kind vertrekt naar het speciaal onderwijs verzorgen wij het onderwijskundig rapport conform de regels van de P.C.L. (zie hoofdstuk 6 ‘Zorg voor leerlingen’); c. in groep 8 krijgen ouders en kinderen een schooladvies, gebaseerd op onze ervaringen die we gedurende (meestal) 8 jaren met het kind hebben opgedaan en de resultaten van de Cito-eindtoets. INTERNE RAPPORTAGE: Observaties nemen een belangrijke plaats in (m.n. in de onderbouw) bij het verkrijgen van informatie over het kind. Vanaf groep 3 verzamelt de leerkracht ook cijfers d.m.v. schriftelijke verwerking van de leerstof, proefwerken, mondelinge prestaties tijdens de lessen, werkstukken en huiswerk. Bovendien maken wij op school gebruik van methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen (Cito). Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van uw kind wordt systematisch genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Op verzoek hebben ouders inzage in het leerlingdossier van hun eigen kind. DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS EN DE RESULTATEN VAN DE SCHOOL: We streven op onze school naar kwalitatief goed onderwijs. In dit kader hebben we in 2010 een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de school. Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat ouders en leerlingen tevreden zijn over onze school en dit waarderen met het rapportcijfer 7,9 en 8,5. Omdat we voortdurend naar behoud en verbetering van onze kwaliteit streven, heeft dit onderzoek ook geleid tot aanpassing van het beleid voor de komende jaren. SCHOOLGIDS

2012

-

2013

28


In de nabije toekomst zal de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend worden bewaakt en onderzocht. De afgelopen 5 jaren heeft onze school een Cito-score bereikt van gemiddeld 537.1 (2007 t/m 2011). Het maximum dat behaald kan worden is 550, het landelijk gemiddelde ligt op 535. Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de scores op de Cito-eindtoets en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs blijkt, dat we dit uitgangspunt ook kunnen realiseren. Bij de interpretatie van deze gegevens moeten we natuurlijk beseffen, dat deze resultaten niet alleen een verdienste van de school zijn. Het uiteindelijke schoolresultaat wordt door vele factoren beïnvloed, zoals de capaciteiten van de leerling. M.b.t. de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, kozen bijna alle leerlingen de afgelopen jaren voor één van de beide Winterswijkse scholen de ‘Driemark’ en ‘Schaersvoorde’: De afgelopen drie jaren ging 48.6 % naar havo/vwo, 7 % naar de combinatie gemengd theoretische leerweg/HAVO, 22 % naar de gemengd theoretische leerweg en 7.8 % naar de kader- en basisberoepsgerichte leerweg en 12.2 % naar de kader- en beroepsgerichte leerweg met LWOO.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

29


HOOFDSTUK 6 DE ZORG VOOR KINDEREN In dit hoofdstuk willen wij u informeren over de leerlingenzorg op onze school. Niet alle leerlingen lopen gelijk aan de leerstof die in de groep wordt aangeboden. Soms hebben kinderen extra zorg nodig. Ten aanzien van deze leerlingen, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. De leerling krijgt extra uitleg en/of hulp. Dit kan binnen de groep en buiten de groep. Individueel of met een groepje kinderen. Op school houden wij de vorderingen van uw kind regelmatig bij. Leerproblemen, leerachterstanden en achterstanden in de ontwikkeling van kinderen kunnen daardoor eerder ontdekt worden. Mocht uw kind om wat voor reden dan ook opvallen, dan besteden wij hier extra aandacht aan en komt een kind meestal in aanmerking voor extra zorg. Dit geldt zowel voor kinderen voor wie het onderwijstempo te hoog is, als voor kinderen voor wie dat tempo te laag is. De moeilijkheden lopen vaak sterk uiteen. Ook kan er sprake zijn van sociaal emotionele problematiek. Voor u, als ouders, is het belangrijk dat u, als het niet goed gaat met uw kind, met de groepsleerkracht nagaat wat de problemen zijn en hoe ernstig die zijn. Voor ons is het nuttig om te weten hoe een kind met leermoeilijkheden zich thuis gedraagt. Door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het kind verkeert. In gesprekken tussen de ouders en de school kan ook samen naar een juiste aanpak worden gezocht. Welke kinderen komen in aanmerking voor extra zorg? • Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand. Dit is met name op jonge kinderen van toepassing. Na het invullen van de PRAVOO-lijst blijkt dat uw zoon/dochter achterloopt t.o.v. dat wat ‘normaal’ wordt geacht. • Er is sprake van een leerachterstand. Op de landelijk genormeerde toetsen heeft uw zoon/dochter een lage C, D of een E gescoord. • Uw zoon/dochter heeft leerproblemen. Hij/zij heeft moeite met bepaalde leerstof. • Het onderwijstempo is te hoog. De leerstof moet opnieuw en op een andere manier worden aangeboden. • Het onderwijstempo is te laag. Uw zoon/dochter heeft behoefte aan meer en gevarieerder leerstof. • Uw zoon/dochter is met leerlinggebonden financiering bij ons op school geplaatst. • Uw zoon/dochter is dyslectisch of heeft dyslectische kenmerken. • Er is sprake van sociaal emotionele problematiek. Dit is gebleken na invulling van de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) of gesprekken met u. Voor kinderen die in aanmerking komen voor extra zorg, kennen we de volgende stappen in de leerlingbegeleiding: 1. Individuele hulp door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht geeft de leerling extra uitleg binnen de groep. Dit gebeurt meestal tijdens de les, aan de instructietafel. Ook kan het zijn dat de leerling extra oefenstof krijgt. In een aantal gevallen wordt deze ook meegegeven naar huis (dit is altijd na overleg met u). Reeds in dit stadium neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders. SCHOOLGIDS

2012

-

2013

30


2. Het opstellen van een handelingsplan. De hulp en begeleiding kan niet altijd door de groepsleerkracht worden gegeven. In dat geval raadpleegt hij de intern begeleider (een intern begeleider is een leerkracht die is belast met het coördineren van de leerlingenzorg binnen de school). In overleg wordt er dan bepaald welke extra hulp en begeleiding gegeven zal worden aan de leerling. Deze extra hulp wordt vastgelegd in een handelingsplan en besproken met de ouders. Wanneer er bij een leerling een specifieke hulpvraag is die consequenties heeft voor de begeleiding van de leerling voor de rest van de basisschoolperiode, wordt er een zorgdossier aangelegd. In dit zorgdossier worden alle gegevens geordend die van toepassing zijn op de hulpvraag. Het zorgdossier kan ten allen tijde door ouders en groepsleerkracht ter inzage worden opgevraagd. De hulp en begeleiding wordt binnen de groep gegeven door de groepsleerkracht. Een leerling die meer aan kan krijgt extra leerstof aangeboden (verrijking). 3.Edukinesiologie Soms is er sprake van een blokkade tussen beide hersenhelften waardoor kinderen het overzicht verliezen. De gevolgen zijn leer- en leefmoeilijkheden. In dit geval komt een kind in aanmerking voor edukinesiologie. Edukinesiologie betekent letterlijk: omgaan met leerproblemen door middel van beweging. Binnen de edukinesiologie - methode kan men door middel van spiertesten uitzoeken hoe, waar en wanneer en onder welke omstandigheden de vanzelfsprekende samenwerking tussen linker– en rechterhersenhelft er wel is en wanneer niet. Het is een benadering waardoor kinderen beter aan de voorwaarden voldoen om meer geconcentreerd en meer ontspannen te leren. Kinderen worden rustiger. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, en een beter zelfbeeld. Men kan door oefeningen stimuleren dat de links/rechts samenwerking goed gaat. Op school is de mogelijkheid edukinesiologie in te zetten voor die leerlingen die hier bij gebaat zijn. Deze begeleiding wordt gedaan door mw. Ineke van den Hoven.

Wat doen we als een leerling ‘hoogbegaafd’ is? Op een gemiddelde basisschool zitten ongeveer 6 hoogbegaafde- of hoogintelligente kinderen. In dit geval is er sprake van een IQ van 130 of hoger, leerlingen zijn bijzonder gemotiveerd om te leren en hoogbegaafde leerlingen zijn goed in creatief denken. Mocht onderzoek uitwijzen dat uw zoon/dochter hoogbegaafd is dan zijn er twee mogelijkheden. 1. Versnellen = sneller door de verplichte leerstof heengaan, waardoor een leerling eventueel een groep kan overslaan; 2. Verrijken = boeiende dingen leren die niet in de ‘gewone’ lesboeken staan. Uiteraard overleggen we met u wat we in dit geval het beste kunnen doen. Hoogbegaafden doen van nature veel dingen anders! Het kan zijn dat uw zoon/dochter hoogbegaafd is, maar dat dit niet blijkt uit de toetsgegevens. In dat geval kan er sprake zijn van onderpresteren.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

31


Ook in dit geval zoeken wij samen met u naar een manier om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te begeleiden. De school kent een plusgroep.

Wat doen we als er sprake is van dyslexie? Als het leesproces niet of onvoldoende op gang komt kan er sprake zijn van dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben moeite met: - automatiseren - herkennen van klank - letterkoppeling - technisch lezen - leren van bijv. topografie Al in de kleutergroepen zijn wij heel alert op dyslectische kenmerken. Leerlingen die opvallen krijgen vanaf groep 2 extra begeleiding. Bij het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt er veel extra met hen geoefend. Vanaf groep 4 zullen deze leerlingen meestal worden opgenomen in een RALFI*-groepje. Daarnaast leren wij hen hoe ze moeten omgaan met hun handicap. Dyslectische leerlingen geboren na 01-01-2002 kunnen via de zorgverzekering een diagnose en behandeling vergoed krijgen. Een dyslexieverklaring is vooral van belang voor het voortgezet onderwijs. * RALFI: dit houdt in dat uw zoon/dochter vijf keer in de week (tijdens de leesles) extra begeleiding krijgt. Deze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen: woordenschat (je kunt een tekst pas goed lezen als je weet wat de woorden betekenen die er staan), technische aanwijzingen (b.v. hoe lees je meerlettergrepige woorden of buitenlandse woorden?), tekstbegrip (wat lees ik nu eigenlijk?) en herhaling (dezelfde tekst wordt vier keer gelezen).

Wat is een intern begeleider? Vaak zult u naast de groepsleerkracht ook te maken krijgen met de intern begeleider. De intern begeleider coรถrdineert de zorg voor alle leerlingen binnen de school. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of over de extra zorg betreffende uw zoon of dochter neemt u dan contact op met de groepsleerkracht of de ib-er. 4. De speciale leerlingbespreking. Ondanks alle inspanningen van de basisschool kan het toch voorkomen dat er onvoldoende resultaat is. In dat geval wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht, de ib-er en/of een orthopedagoog. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang besproken. Er wordt tevens een keuze gemaakt, nl. a. er is extra onderzoek nodig. Dit onderzoek kan eventueel worden uitgevoerd door externe deskundigen; b. de leerling blijft binnen de groep, maar werkt voor een bepaald vak op een lager niveau; c. de leerling wordt aangemeld bij het samenwerkingsverband om na te gaan of het kind in aanmerking komt voor hulp van de extern begeleider*. Deze verwijzing moet vergezeld gaan van een onderwijskundig rapport. d. de leerling wordt aangemeld bij het samenwerkingsverband om na te gaan of het kind in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs. e. de leerling wordt aangemeld bij een clusterschool voor lgf*. Deze verwijzing moet vergezeld gaan van een onderwijskundig rapport.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

32


* extern begeleider: een leerkracht uit het speciaal basisonderwijs die de leerkracht op de basisschool ondersteunt m.b.t. de zorgleerling; Lgf: leerlinggebonden financiering. Kinderen met een handicap of stoornis die geïndiceerd zijn, krijgen een ‘rugzak’ mee als hun ouders kiezen voor een reguliere school in de buurt. In die rugzak zitten extra middelen en begeleiding van de leerling voor het onderwijs op een reguliere school. Ouders kunnen hierover informatie krijgen bij een van de Regionale Expertise Centra (REC). De groepsbespreking. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht alle leerlingen van zijn groep met de intern begeleider. Hierbij komen niet alleen testresultaten aan de orde, maar het totale functioneren van het kind wordt besproken.

Het samenwerkingsverband Brevoordt Sinds 1992 zijn alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in Nederland verplicht tot het samenwerken met elkaar rond het thema het ondersteunen van kinderen met

een onderwijshulpvraag. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Brevoordt. In dit samenwerkingsverband werken een aantal scholen uit Groenlo, Winterswijk, Aalten, Dinxperlo, Varsseveld en Lichtenvoorde met elkaar samen. Het samenwerkingsverband heeft haar eigen bestuur en er werken een aantal medewerkers met diverse taken naar de scholen binnen het verband. Het hoofddoel van het samenwerkingsverband is het ondersteunen van de scholen in het realiseren van een zo breed mogelijk en verantwoord onderwijsaanbod naar kinderen, die extra aandacht nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen. Die ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden en sluit aan op de vragen die de scholen hebben. Veel van die vragen hebben direct te maken met het lesgeven op school (nascholing, externe begeleiders, studiedagen e.d.). In bijna alle gevallen wordt ook u als ouder heel nadrukkelijk gevraagd mee te denken en mee te werken. Ook als ouder kunt u zich met vragen of voor informatie wenden tot het samenwerkingsverband. Voor alle vragen en aanmeldingen is één Regionaal Aanmeld Punt (het R.A.P.) ingericht. Ouders en de collega’s van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen daar met al hun vragen terecht (telefoonnummer staat hieronder). Aangemelde leerlingen kunnen worden besproken in het Zorg Advies Team. Meer hierover vindt u op de volgende bladzijde. Wilt u meer weten over het functioneren van het samenwerkingsverband, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter, of met de intern begeleider of directeur van onze school. U kunt ook rechtstreeks bellen met het R.A.P. Dat is op alle werkdagen (behalve de vrijdagmiddag en een aantal woensdagmiddagen) bereikbaar onder telefoonnummer 0543-512593. Ook kunt u informatie vinden op de website van het samenwerkingsverband.. De contactgegevens van het samenwerkingsverband: SCHOOLGIDS

2012

-

2013

33


naam postadres bezoekadres telefoon email website

: St. s.w.v. Brevoordt : postbus 391 7100 AJ : Morsestraat 21a 7101 JA

Winterswijk Winterswijk

: 0543-512593 : info@swvbrevoordt.nl : www.swvbrevoordt.nl

Het Zorg Advies Team Daar waar gewenst worden leerlingen besproken in het Zorg Advies Team van het samenwerkingsverband. De aangemelde leerlingen worden besproken in een van de twee deelteams (P.C.L.- of J.A.T.team), afhankelijk van de vraagstelling van kind, ouders en school.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Als binnen onze school alles is gedaan voor uw zoon of dochter, maar toch blijkt dat er meer nodig is, kunnen wij samen met u de aanmelding doen bij de P.C.L. Deze commissie bestaat uit de volgende deelnemers: - een gz-psycholoog, - een jeugdarts, - een vertegenwoordiger van het basisonderwijs, - een vertegenwoordiger van het speciaal basisonderwijs - een medewerker van het samenwerkingsverband (voorzitter) Door de commissieleden wordt dan meegekeken naar de hulpvraag van de leerling om te helpen zoeken naar het juiste pedagogische en onderwijskundige aanbod voor deze leerling. In principe zal geprobeerd worden om dat specifieke aanbod op onze school uit te voeren. Pas als blijkt, dat het niet mogelijk is om het juist afgestemde aanbod op onze school (of een andere basisschool in de buurt) voor uw zoon of dochter te realiseren, kunt u samen met ons een aanmelding doen bij het R.A.P. met het verzoek tot plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Mocht ook de speciale school voor basisonderwijs dit aanbod niet kunnen bieden, dan kunnen we gaan werken aan een verwijzing naar het speciaal onderwijs eveneens via het R.A.P. Het wel of niet afgeven van een beschikking voor de speciale basisschool is een wettelijke taak voor de P.C.L. Dat betekent, dat het samenwerkingsverband daar heldere criteria voor heeft geformuleerd, er een duidelijke procedure voor is uitgezet, er een klachtenprocedure ingericht is en u bezwaar kunt aantekenen tegen de gedane uitspraak. Informatie hierover vindt u op de website, of kunt u krijgen na een telefoontje met het R.A.P.

Het Jeugdzorg Advies Team (J.A.T.) Samen met school kunt u een aanmelding doen als er bij uw zoon of dochter sprake is van een vraagstelling rond de sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag. Soms hebben kinderen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Ze zijn heel stil en teruggetrokken of ze hebben geen vriendjes of vriendinnetjes. Ook kunnen ze last hebben van problemen in het gezin. Angst, verdriet of machteloosheid komen vaak tot uiting in hun gedrag. Op school zullen we zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak van de moeilijkheden is en met u overleggen wat de beste aanpak is. Soms is een oplossing niet gemakkelijk te vinden en hebben de kinderen een ander soort hulp nodig dan de school zelf kan bieden. U kunt dan SCHOOLGIDS

2012

-

2013

34


samen met school een aanmelding doen bij het R.A.P. voor een bespreking in het jeugdzorg (advies) team. Na een zorgvuldige intakeprocedure (gesprek op school en bij u thuis) volgt de bespreking in het JAT-team. In dat team werken deskundigen uit verschillende organisaties (Sensire Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, de GGD en het s.w.v. Brevoordt) met elkaar samen. Het zijn maatschappelijk werkenden, gedragsdeskundigen, jeugdartsen en daar waar nodig andere deskundigen. Het JAT bespreekt de gesignaleerde problemen, stelt een plan van aanpak op (dat als advies met u wordt doorgesproken) en verwijst daar waar nodig door naar een instelling die de gewenste hulp kan uitvoeren. Net als bij de PCL geldt, dat er zorgvuldige procedures zijn, privacy gewaarborgd is en er een klachtenprocedure beschikbaar is. Bereikbaarheid De papieren voor een J.A.T. aanmelding liggen bij ons op school. Mocht u meer informatie over het J.A.T. willen hebben, raadpleegt u dan de website of belt u naar het R.A.P. (0543512593). Procedure bij aanmelding van leerlingen met een handicap Passend onderwijs De besturen krijgen m.i.v. augustus 2012 een zorgplicht passend onderwijs. Dit houdt in dat het bestuur een passend onderwijsaanbod moet kunnen aanbieden aan elke leerling die aangemeld wordt voor of is toegelaten tot een school van het bestuur. De Wet op de Expertise centra biedt ouders van gehandicapte leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen. Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt door hun recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. De basisschool mag een kind weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. Als uitgangspunt voor de basisschool geldt:

Op grond van wetgeving hebben basisscholen een wettelijke opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven en om in te spelen op de behoeften van zorgleerlingen. Maar de aard en zwaarte van de handicap en feitelijke onmogelijkheden maken het mogelijk niet te voldoen aan een plaatsingverzoek van ouders. Op grond van bovengenoemd uitgangspunt zal over elke leerling die aangemeld wordt op school en waar, bij aanmelding, duidelijk is dat er van de school een extra zorginvestering gevraagd wordt, een individueel besluit genomen worden. Hiervoor heeft de school een procedure opgesteld die op hoofdlijnen bestaat uit: een oriĂŤnterend gesprek met de ouders verzamelen van informatie een gesprek met directie en intern begeleider

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

35


het het het het

horen van het team formuleren van een advies nemen van een besluit door de directie en het bestuur formeel schriftelijk melden van het besluit aan de ouders

Uiteraard kunnen ouders nadat het besluit in een gesprek is toegelicht bezwaar aan tekenen bij het bevoegd gezag. Hiervoor geldt de procedure die op school is in te zien. Daarnaast kan het zijn dat bij een leerling die al op onze school zit een stoornis wordt vastgesteld, zodat wordt besloten deze leerling aan te melden bij een clusterschool voor het aanvragen van ambulante begeleiding en leerlinggebonden financiering (zie leerlingenzorg). Verwijsindex Onze instelling is vanaf februari 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoรถrdinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindex-achterhoek.nl Meldcode Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Handelen volgens een meldcode is landelijk verplicht gesteld voor scholen.

SCHOOLGIDS

2012

-

2013

36


HOOFDSTUK 7 DIVERSEN GGD GELRE-IJSSEL OP SCHOOL GGD Gelre-IJssel is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten als er vragen zijn over de lichamelijke, psychische, sociale en/ of cognitieve ontwikkeling van kinderen en hierin ook samen te werken met andere instanties. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind meerdere keren en biedt de mogelijkheid om een kind te vaccineren tegen BMR, DTP en HPV. Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de bevindingen. •

Bij de kinderen van groep 2 (5/6 jaar) doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek.

De logopedist voert een screening uit rond de leeftijd van 5 jaar. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten van ouder(s) en leerkracht(en) wordt bepaald welk(e) kind(eren) in aanmerking komen voor deze screening.

Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

In groep 7 (10/11 jaar) vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige.

Heeft u als ouder, buiten de reguliere contactmomenten, een vraag, dan kunt u een kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts, verpleegkundige of logopedist. Meer informatie over diverse onderwerpen vindt u op de website: www.ggdgelre-ijssel.nl. GGD Gelre-IJssel is telefonisch bereikbaar op 088 – 443 30 00. OPLEIDINGSSCHOOL Onze school is een opleidingsschool. Dit houdt in dat we als school een deel van de opleidingsfunctie van studenten voor onze rekening nemen. Studenten van Iselinge/Saxion, ROC Graafschap College volgen een deel van hun opleiding in de school. Dit alles in nauwe samenwerking met de lerarenopleiding of het regionaal opleidingscentrum (ROC). Wij spelen vooral een belangrijke rol bij het opleiden, het begeleiden en het beoordelen van de praktijk en het begeleiden van de student bij zijn/haar Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Om de student een goede leerwerkplek te kunnen bieden hebben we op school een organisatiestructuur neergezet waarbij de diverse rollen voor de student duidelijk zijn. SCHOOLGIDS

2012

-

2013

37

schoolgids 2012-2013  
schoolgids 2012-2013  

schoolgids van Basisschool St. Jozef uit Winterswijk

Advertisement