Page 1

Zmiany VAT 2014 szkolenie podatkowo-ksiêgowe

WROC£AW | 7 LISTOPADA 2013 Zachodnia Izba Gospodarcza, ul. Ofiar Oœwiêcimskich 41/43, godz. 9.00 - 13.00

Z pocz¹tkiem roku 2014 wejdzie w ¿ycie trzeci etap zmian w ustawie o VAT i przepisów wykonawczych uchwalonych w tym roku. Zmiany przepisów bêd¹ dotyczyæ wielu istotnych sfer prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej stanowi¹c swoist¹ „rewolucjê” w praktyce gospodarczej wielu przedsiêbiorstw. Ju¿ w roku 2013 organy skarbowe przeprowadzi³y liczne kontrole poddaj¹c weryfikacji stosowanie nowych regulacji, ujawniaj¹c tym samym nieprawid³owoœci na bardzo du¿e kwoty.

Korzyœci z uczestnictwa w szkoleniu Zapraszamy do udzia³u w szkoleniu, które ma na celu objaœnienie najnowszych zmian w VAT i wskazanie jakie konsekwencje nios¹ one dla podatnika. Przedstawione zostan¹ równie¿ najnowsze wyjaœnienia resortowe wraz z rozwi¹zaniami przejœciowymi. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony praktyczny aspekt zmian oraz przyk³adowe rozwi¹zania pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z tym nowych zagadnieñ.

Grupa odbiorców Szkolenie zosta³o przygotowane z myœl¹ o osobach zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami, dyrektorach handlowych i finansowych oraz s³u¿bach finansowo-ksiegowych pragn¹cych poszerzyæ wiedzê na temat wprowadzanych zmian w VAT.

Prelegenci Joanna Szpakowska

Katarzyna Madera

ksiêgowa, kierownik zespo³u ksiêgowego BSO Outsourcing

ksiêgowa

Od 16 lat praktykuje w zawodzie ksiêgowego. Jako g³ówna ksiêgowa uzyska³a doœwiadczenie w prowadzeniu ksiêgowoœci spó³ek prawa handlowego, w szczególnoœci spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego. Wyk³adowca rachunkowoœci i szkoleniowiec. Autorka licznych artyku³ów publikowanych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

Absolwentka studiów ekonomii na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowoœci i podatków na wroc³awskim Uniwersytecie Ekonomicznym, specjalizacja - transakcje wewn¹trzwspólnotowe.

BSO Outsourcing sp. z o.o. | ul. RzeŸnicza 32-33, 50-130 Wroc³aw | tel. 71 346 70 70 Marzena He³mecka | Dzia³ Szkoleñ | e-mail: szkolenia@bramorski.pl | www.bramorski.pl


Zmiany VAT 2014 szkolenie podatkowo-ksiêgowe Program szkolenia 1. Zmiany podatku VAT wprowadzone 1 paŸdziernika 2013 roku, obowi¹zuj¹ce w 2014 roku: a) kaucja gwarancyjna, b) zasady rozliczeñ dotycz¹cych obrotu stal¹, odpadami, paliwami oraz z³otem, c) opodatkowanie produktów spo¿ywczych, d) odpowiedzialnoœæ solidarna dostawcy oraz nabywcy za rozliczenie VAT w œwietle orzecznictwa TSUE oraz NSA, e) aktualizacja katalogu towarów, dla których podatek rozlicza nabywca (ogólna zasada odwrotnego obci¹¿enia). 2. Uchwalone zmiany w ustawie o VAT obowi¹zuj¹ce od dnia 1.01.2014 roku – analiza porównawcza: a) zmiany w zakresie momentu ustalenia obowi¹zku podatkowego – podatek nale¿ny: ? wystawienie faktury a aktualizacja obowi¹zku podatkowego, ? regulacje w zakresie us³ugi czêœciowej oraz us³ugi ci¹g³ej, ? obowi¹zek podatkowy w przypadku przedp³aty, ? szczególne momenty powstania obowi¹zku podatkowego, ? obowi¹zek podatkowy przy sprzeda¿y mediów, ? obowi¹zek podatkowy dla importu towarów, ? obowi¹zek podatkowy dla us³ug spedycyjnych, transportowych i budowlanych w œwietle najnowszego orzecznictwa TSUE, ? obowi¹zek podatkowy w przypadku refakturowania us³ug a orzecznictwo NSA. b) zmiany w zakresie momentu ustalenia obowi¹zku podatkowego – podatek naliczony: ? zmiana momentu nabycia uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego oraz zwi¹zane z tym ograniczenia, ? odliczenie VAT od towarów nabytych jako podatnik zwolniony z VAT, ? odliczenie VAT od nabyæ wewn¹trzwspólnotowych, ? odliczenie VAT od importu towarów oraz us³ug, w tym import us³ug z rajów podatkowych, ? odliczenie VAT od faktury wystawionej przez biernego podatnika VAT. c) zmiany w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania: ? zmiana w zakresie zasady ogólnej, ? podstawa opodatkowania w imporcie towarów, ? podstawa opodatkowania w wewn¹trzwspólnotowym nabyciu towarów, ? zmiany w zakresie zmniejszenia podatku naliczonego w zwi¹zku z dokonan¹ korekt¹ transakcji, ? rozliczenie œwiadczeñ nieodp³atnych oraz œwiadczeñ kompleksowych. d) zmiany w zakresie dzia³alnoœci drobnych przedsiêbiorców, e) zmiany w zakresie adresatów zwolnienia podmiotowego: ? doprecyzowania zasad ustalenia limitu, ? zawiadomienie US o rozpoczêciu dzia³alnoœci opodatkowanej, ? moment powstania obowi¹zku podatkowego, ? uprawnienie do odliczenia VAT przez podatnika uprzednio zwolnionego podmiotowo, ? powrót do zwolnienia podmiotowego. 3. Rozliczanie VAT od œrodków transportu w dzia³alnoœci gospodarczej w œwietle najnowszych regulacji. 4. Obrót towarami wra¿liwymi oraz u¿ywanymi w latach 2013-2014. 5. Zmiany w zakresie fakturowania i dokumentowania transakcji: a) zmiana zasad ogólnych, b) dokumentowanie zaliczek, c) przypadki szczególne terminów wystawiania faktur, d) dokumentowanie korekt, e) definicja faktury elektronicznej, f) zmiany w zakresie not koryguj¹cych oraz faktur wewnêtrznych, g) rewolucja w zakresie sprzeda¿y na kasie fiskalnej oraz wystawiania paragonów. 6. Rozliczenie VAT w okresie przejœciowym. 7. Pytania uczestników szkolenia.

Formularz zg³oszeniowy Tak, zg³aszam chêæ udzia³u w szkoleniu „Zmiany VAT 2014”. 7.11.2013, godz. 9.00-13.00, ZIG, ul. Ofiar Oœwiêcimskich 41/43, Wroc³aw

imiê i nazwisko.......................................................................................... stanowisko................................................................................................... telefon............................................................................................................. e-mail.............................................................................................................. firma................................................................................................................ ........................................................................................................................... dok³adny adres........................................................................................... ........................................................................................................................... NIP.................................................................................................................... Wyra¿am zgodê na przesy³anie drog¹ e-mailow¹ informacji o szkoleniach, o seminariach i konferencjach organizowanych przez BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. oraz BSO Outsourcing sp. z o.o.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ oraz zap³aty za udzia³ w szkoleniu mija 30.10.2013 r. Zg³oszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przes³aæ na nr faksu: 71 346 70 90 lub mailem na adres: szkolenia@bramorski.pl Op³atê nale¿y uiœciæ przelewem na konto w DZ BANK Polska S.A. , nr: 12 1740 0006 0000 3000 0037 8013, BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeênicza 32-33, 50-130 Wrocùaw, NIP: 897-17-35-412

Koszt udzia³u jednej osoby wynosi 100 z³ netto + 23% VAT. Cena udzia³u obejmuje materia³y szkoleniowe i przerwê kawow¹. W przypadku pisemnej rezygnacji z udzia³u w szkoleniu do 30.10.2013 r., organizator, BSO Outsourcing sp. z o.o., gwarantuje zwrot kosztów uczestnictwa. Po tym terminie obci¹¿ymy Pañstwa pe³nymi kosztami uczestnictwa.

Informujemy, ¿e Pañstwa dane osobowe umieszczone w zg³oszeniu bêd¹ przechowywane i przetwarzane przez BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. oraz BSO Outsourcing sp. z o.o, z siedzibami we Wroc³awiu, ul. RzeŸnicza 32-33, do celów organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocji wydarzeñ organizowanych przez BSO Prawo & Podatki i BSO Outsourcing. Maj¹ Pañstwo prawo wgl¹du do swych danych, prawo do ich poprawiania, a tak¿e prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

BSO Outsourcing sp. z o.o. | ul. RzeŸnicza 32-33, 50-130 Wroc³aw | tel. 71 346 70 70 | e-mail: szkolenia@bramorski.pl | www.bramorski.pl

Zmiany VAT 2014  

Szkolenie podatkowo-księgowe już 7.11.2013 r. Objaśnienia najnowszych regulacji i wskazanie konsekwencji ich wprowadzenia na działalność prz...