Page 1

PROFESJONALNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z BSO Outsourcing unikniesz błędów i pomyłek

Doświadczenie

Wiedza finansowa

Profesjonalizm

www.bramorski.pl

outsourcing@bramorski.pl

2011 +48 71 346 70 70


PROFESJONALNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ekspert informuje Joanna Szpakowska Kierownik Zespołu Księgowego BSO Outsourcing Sp. z o.o.

Elementy sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje oraz objaśnienia. Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, zawiera ponadto zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe

Doświadczenie

Sprawozdanie finansowe sporządza i podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Podpisuje je również kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający,

Wiedza finansowa

nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kary za wadliwie sporządzone sprawozdanie finansowe bądź jego brak Jeżeli wspólnicy, akcjonariusze dopuszczą do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy albo zawarcia w tym sprawozdaniu

Profesjonalizm

nierzetelnych danych, będą podlegad grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Najczęściej popełniane błędy W sprawozdaniach finansowych często wkradają się błędy które mogą wynikad z: pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego stosowania zasad rachunkowości, niedopatrzeo, mylnej interpretacji zdarzeo bądź defraudacji. Mogą one dotyczyd ujęcia, wyceny, prezentacji lub ujawnieo informacji związanych z poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego. Przykładowe błędy to np.: brak rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, brak ujawnienia instrumentów finansowych nabytych celem zabezpieczenia danej transakcji walutowej, znacznie zawyżona wartośd zapasów w stosunku do ceny możliwej do uzyskania, nienaliczanie odsetek od zobowiązao finansowych.

Prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe, pozwoli na przedstawienie rzetelnie aktualnej kondycji finansowej jednostki.

www.bramorski.pl

outsourcing@bramorski.pl

+48 71 346 70 70


PROFESJONALNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

oferta specjalna dla nowych klientów 

50 % rabatu na sprawozdanie finansowe za 2011 rok! Chcesz więcej?

Doświadczenie

Podpisz umowę na bieżącą obsługę księgową, a Twoje sprawozdanie finansowe przygotujemy z 70% zniżką!

Obniż koszty obsługi księgowej! Zmieo biuro rachunkowe i oszczędzaj! Proponujemy do 70% rabatu na obsługę księgową w ryczałcie przez 3 m-ce od dnia podpisania umowy.

Wiedza finansowa

Profesjonalizm

www.bramorski.pl

outsourcing@bramorski.pl

2011 +48 71 346 70 70


BSO Outsourcing Doświadczenie

Wiedza finansowa

świadczy szeroki zakres usług księgowości finansowej i płacowej połączonej z doradztwem podatkowo - księgowym oraz prawnym. Systematyczny wzrost stopnia skomplikowania problemów finansowo - podatkowo - księgowych powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy poszukują podmiotów, które umiejętnie łączą kompetencje i oferują w ramach jednego pakietu kompleksowe usługi doradcze oraz outsourcingowe. W tym zakresie firma BSO Outsourcing w sposób optymalny wspiera swoich Klientów. Naszym Kontrahentom proponujemy skorzystanie z pełnej oferty naszych usług bądź zestawu dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i zmienianego w miarę pojawiających się nowych okoliczności. Wiedza naszych pracowników gwarantuje realizację powierzonych nam zleceo na wysokim poziomie. Zatrudniamy ekspertów z zakresu księgowości, kadr, płac, współpracujących z doradcami podatkowymi i prawnymi. Poszczególne zadania realizowane są przez specjalistów z danej dziedziny, których doświadczenie to efekt obsługi przedsiębiorstw reprezentujących różne gałęzie gospodarki i odmienne systemy księgowe. W ramach naszej działalności oferujemy m.in.:  prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo księgowe,  księgowośd płacową wraz z założeniem i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,

Profesjonalizm

 sporządzanie deklaracji i rozliczeo podatkowych,  prowadzenie elektronicznych rozliczeo z ZUS,  sporządzanie sprawozdao i raportów zewnętrznych oraz wewnętrznych m.in. okresowych i rocznych sprawozdao finansowych.

BSO Prawo & Podatki kancelaria prawna specjalizująca się w kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Wprowadzamy inwestorów na rynek polski, obsługujemy bieżącą działalnośd przedsiębiorstw, opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji projektów krajowych i transgranicznych. Stawiamy do dyspozycji naszych Klientów doradców pracujących w pięciu referatach:  doradztwa prawnego w obrocie gospodarczym, inwestycji i prywatyzacji,  doradztwa podatkowego,  prawa handlowego i prawa spółek,  prawa cywilnego, nieruchomości, umów i spraw procesowych,  prawa bankowego, finansowego, zamówieo publicznych i PPP.

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób. BSO Outsourcing Sp. z o.o. ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław

www.bramorski.pl

outsourcing@bramorski.pl

+48 71 346 70 70

Sprawozdanie Finansowe za 2011 - oferta  

Oferta Specjalna BSO Outsourcing na sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2011 - oferta  

Oferta Specjalna BSO Outsourcing na sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Advertisement