Page 1

BSO PRAWO & PODATKI | BSO OUTSOURCING DEPARTAMENT FUNDUSZY UNIJNYCH

Oferujemy doradztwo w ramach: DZIA£AÑ APLIKACYJNYCH ? ustalenie statusu przedsiêbiorstwa wg. kwalifikatora

mikro-ma³e-œrednie, który warunkuje mo¿liwoœæ skorzystania z okreœlonych dotacji ze œrodków Unii Europejskiej, ? zak³adanie lub przekszta³cenia prawne przedsiêbiorstw

zmierzaj¹ce do umo¿liwienia aplikacji o dofinansowanie unijne, ? sporz¹dzenie i weryfikacjê umów partnerskich na potrzeby

pozyskania œrodków lub na dalszym etapie realizacji projektu, ? kontrolê formalno-prawn¹ wniosków o dofinansowanie

ze œrodków Unii Europejskiej. WYKONAWSTWA W RAMACH PROJEKTU ? doradztwo prawne w ca³ym procesie realizacji projektów

dofinansowanych, ? szkolenia z zakresu zarz¹dzania powi¹zaniem kooperacyjnym,

prawnych aspektów organizacji klastrów, ? przygotowywanie umów, regulaminów i innych potrzebnych

dokumentów w toku realizacji projektu, ? doradztwo w zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej

Wspieramy powi¹zania kooperacyjne W dniu 01.10.2012 roku ruszy³ nabór wniosków w ramach dziaùania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie rozwoju powiàzañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, dla wstæpnej fazy rozwoju oraz rozwoju powiàzañ kooperacyjnych. Dla przedsiêbiorców to ostatnia w tym roku okazja na pozyskanie œrodków unijnych, by zbudowaæ lub rozbudowaæ struktury proinnowacyjne powi¹zane z sektorem badawczorozwojowym i samorz¹dowym. Kancelaria BSO Prawo & Podatki oferuje Pañstwu wsparcie ekspertów prawnych, podatkowych i ksiêgowych przy weryfikacji prawid³owoœci wniosków, ale tak¿e realizacji wytyczonych w nim zadañ. Dysponuj¹c doœwiadczon¹ kadr¹ mo¿emy w szerokim zakresie wspieraæ Pañstwa d¹¿enie do stworzenia powi¹zañ kooperacyjnych, reguluj¹c stronê formalno-prawn¹ dzia³alnoœci, jak równie¿ prowadz¹c odpowiednio rozliczenie ksiêgowe projektu unijnego. Zapraszamy do kontaktu z nami i do skorzystania z us³ug doradczych, które ujête we wniosku mog¹ zostaæ zrefundowane przez Uniê Europejsk¹ (w ramach dzia³ania 5.1 otrzymane œrodki mo¿na przeznaczyæ m.in. na szkolenia i us³ugi doradcze, w tym prawnicze i ksiêgowe).

i przemys³owej. POSTÊPOWAÑ ODWO£AWCZYCH ? postêpowania odwo³awcze odnoœnie negatywnej oceny

wniosków o dofinansowanie, ? reprezentacja przed S¹dami Administracyjnymi.

OBS£UGI I KONTROLI ? obs³uga i kontrola realizacji projektów, a w szczególnoœci:

audyt prawny i ksiêgowy projektu, dokumentowanie czynnoœci realizowanych w ramach projektu, kwalifikacja kosztów, procedury zamówieñ.

PRAWO | PODATKI | KSIÊGOWOŒÆ | SZKOLENIA | US£UGI HR

DEPARTAMENT FUNDUSZY UNIJNYCH KONTAKT

Do Pañstwa dyspozycji pozostaj¹ eksperci Departamentu Funduszy Unijnych: Maciej Szermach LL.M., adwokat, partner, szef Departamentu Funduszy Unijnych Adrian Ciesielski, aplikant adwokacki Joanna Szpakowska, ksiêgowa, kierownik zespo³u ksiêgowego BSO Outsourcing tel. 71 346 70 70 | e-mail: fundusze@bramorski.pl | ul. RzeŸnicza 32-33, II p. |50-130 Wroc³aw

www.bramorski.pl


BSO PRAWO & PODATKI | BSO OUTSOURCING DEPARTAMENT FUNDUSZY UNIJNYCH

Dzia³anie 5.1 PO IG Posiadamy doœwiadczenie w zakresie: rezultatów projektów badawczo – rozwojowych dofinansowanych w ramach POIG, tworzenia umów i regulaminów w tym przedmiocie,

Wspieranie rozwi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionanym

? komercjalizacji

? realizacji projektów dofinansowanych w ramach POIG

w przedmiocie ró¿nych aspektów ich realizacji – przedmiotu przeznaczenia pomocy publicznej, zachowania konkurencyjnoœci, partnerstwie przy realizacji projektów – tak¿e tworzenia umów w tym zakresie, ? transferze wsparcia na rzecz innych przedsiêbiorców

w formie pomocy de minimis, opracowywaniu koncepcji transferu wsparcia, tworzeniu regulaminów i innych dokumentów z tym zwi¹zanych, ? zawieraniu umów inwestycyjnych w ramach dzia³alnoœci

inkubatorów przedsiêbiorczoœci, ? doradztwa przy realizacji projektów dofinansowanych

w ramach POKL, ? poradnictwa przy rozliczaniu dochodów osi¹gniêtych

w ramach projektów z POKL oraz projektów badawczo – rozwojowych, przy których otrzymane wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, ? prowadzenia sporów s¹dowych bêd¹cych konsekwencj¹

¿¹dania zwrotu wsparcia na rzecz instytucji poœrednicz¹cych/wdra¿aj¹cych.

W trakcie naboru – trwajàcego do dnia 15.11.2012 roku – grupy przedsiæbiorców, zwane niekiedy klastrami, bædà mogùy ubiegaã siæ o dofinansowanie projektów majàcych na celu rozwój ich wzajemnych powiàzañ w danej branýy. Kto moýe byã beneficjentem wsparcia? Wsparcie otrzymaã moýe koordynator powiàzania kooperacyjnego. Powiàzaniem kooperacyjnym jest natomiast zgrupowanie dziaùajàcych w okreúlonym sektorze niepowiàzanych ze sobà przedsiæbiorców, prowadzàcych dziaùalnoúã innowacyjnà, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie dziaùalnoúci innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianæ wiedzy i doúwiadczeñ, przyczynianie siæ do transferu technologii, tworzenia sieci powiàzañ oraz rozpowszechniania informacji wúród przedsiæbiorców wchodzàcych w skùad tego zgrupowania. Koordynatorem powiàzania moýe byã fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spóùka akcyjna, spóùka z o.o., organizacja badawcza, organizacja przedsiæbiorców lub instytut naukowy PAN. Przedmiotem dziaùalnoúci koordynatora powiàzania musi byã realizacja przedsiæwziæã na rzecz przedsiæbiorców oraz na rzecz wspóùpracy przedsiæbiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. Wymagane jest, ýeby koordynator powiàzania, ubiegajàc siæ o dofinansowanie wstæpnej fazy rozwoju powiàzania, prowadziù dziaùalnoúã o profilu technologicznym lub przemysùowym. Chcàc uzyskaã dofinansowanie dla rozwoju istniejàcego juý powiàzania kooperacyjnego, naleýy wykazaã, ýe zostanie ono wykorzystane w celu wspólnego przygotowania przez czùonków

powiàzania kooperacyjnego produktu lub usùugi o charakterze innowacyjnym. W ramach realizacji projektu koordynator wsparcia moýe np. dokonywaã transferu otrzymanego wsparcia, poprzez udzielania innym czùonkom powiàzania pomocy de minimis na dziaùania wpisujàce siæ w cel projektu. Dla jakich projektów moýna otrzymaã wsparcie? Dofinansowanie moýe otrzymaã kaýdy projekt speùniajàcy okreúlone przepisami warunki i sùuýàcy rozwojowi powiàzañ kooperacyjnych przedsiæbiorców. Wymogiem dla projektów obejmujàcych wstæpnà fazæ rozwoju powiàzania jest branie w nich udziaùu przynajmniej przez 6 przedsiæbiorców, jednà organizacjæ badawczà oraz jednà instytucjæ otoczenia biznesu. Mikroprzedsiæbiorcy, mali lub úredni przedsiæbiorcy muszà stanowiã nie mniej niý poùowæ uczestników powiàzania. Przy projektach obejmujàcych rozwój istniejàcego powiàzania uczestniczàcych w nim przedsiæbiorców musi byã przynajmniej 10. Na co moýna przeznaczyã pieniàdze? W wypadku obu rodzajów projektów przepisy przewidujà szeroki katalog wydatków, które mogà zostaã uznane za koszty kwalifikujàce siæ do dofinansowania, m.in. zakup úrodków trwaùych, nabycie wartoúci niematerialnych i prawnych lub wynagrodzenia. W ramach dzia³ania 5.1 otrzymane œrodki mo¿na równie¿ przeznaczyæ na szkolenia i us³ugi doradcze, w tym prawnicze , a tak¿e obs³ugê ksiêgow¹. Departament Funduszy Unijnych

W ramach dziaùania 5.1. otrzymane úrodki moýna równieý przeznaczyã na szkolenia i usùugi doradcze, w tym prawnicze, a takýe obsùugæ ksiægowà. PRAWO | PODATKI | KSIÊGOWOŒÆ | SZKOLENIA | US£UGI HR

www.bramorski.pl www.bramorski.pl

Wspieramy powiązania kooperacyjne  

Pomimo wyczerpania się przeważającej części pieniędzy unijnych, w II półroczu 2012 roku, firmy mogą skorzystać z dotacji pochodzących z dzia...

Wspieramy powiązania kooperacyjne  

Pomimo wyczerpania się przeważającej części pieniędzy unijnych, w II półroczu 2012 roku, firmy mogą skorzystać z dotacji pochodzących z dzia...

Advertisement