Page 1

MobiX-50 SABİT GSM TERMİNALİ FCT(Fixed Cellular Terminal)

KULLANMA KLAVUZU

1


İÇİNDEKİLER

1. 2. 3. 4.

GĠRĠġ MONTAJ ÇALIġTIRMA VE AYARLAR TEKNĠK ÖZELLĠKLER

2


1. GİRİŞ MobiX-50 sabit GSM terminali, normal telefon cihazı veya PBX(telefon santrali) üzerinden cep telefonuyla görüĢme yapmanıza olanak sağlayan bir cihazdır. MobiX-50, GSM Ģebekesi ile lokal telefon, PBX(telefon santrali) veya Payphone(ankesörlü telefon) cihazları arasında bir arabirim görevi görür. Cihaz, dualband özelliğine sahip olup GSM 900 ve GSM 1800 standartlarını destekler. Cihaz üzerinde bulunan anten konnektörüne cihazla beraber verilen harici anten bağlanır ve bu anten GSM sinyal seviyesinin en yüksek olduğu bölgeye konulmalıdır. Cihaz içinde bir SIM kart yuvası bulunmaktadır. Kullanılacak SIM kart, cihazın ön kapağı açılarak SIM kart yuvasına yerleĢtirilir ve ön kapak tekrar kapatılır. Bu sırada cihaz adaptörü takılı olmamalıdır. Cihaz, beraberinde verilen 100-240 VAC 50-60 Hz Ģebeke geriliminde çalıĢan adaptörüyle çalıĢır. Bu ürünün kullanım ömrü 7 (Yedi) yıldır.

3


2. MONTAJ

Paket İçeriği 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mobix-50 Sabit GSM Terminali Harici Anten Besleme Adaptörü Telefon Kablosu Vida ve Dübel Kullanma Klavuzu

Boyutlar : 203 x 90 x 33mm Ağırlık : 500 g

4


SIM Kart覺n Tak覺lmas覺:

5


Bağlantılar:

6


Montaj: 1. Uygun yükseklikteki bir yere matkapla iki delik açınız. Bu delikler 6 mm çapında, 28 mm derinliğinde ve birbirinden 120 mm aralıkta olmalıdır. 2. Açılan bu deliklere dübelleri yerleĢtirip çakınız. 3. Vidaları duvar yüzeyinden 3 mm dıĢarıda kalacak Ģekilde vidalayınız. 4. Cihazı arka tarafındaki deliklerden bu vidalara asınız.

7


Gösterge Işıkları:   

WARNING(UYARI): STATUS(DURUM): SETTING(AYARLAR):

Kırmızı gösterge ıĢığı. YeĢil gösterge ıĢığı. Sarı gösterge ıĢığı

R

G

Y

-50

3. ÇALIŞTIRMA VE AYARLAR Çalma Sinyali: 25 Hz 1 sn. ON, 3 sn. OFF Servis Tonları: Ton Türü Çevir Sesi Tonu (425 Hz) MeĢgul Tonu (425Hz) Hata Tonu (930 Hz) Onay Tonu (250 Hz) Ret Tonu (250 Hz) Kayıtlanamama Tonu (620 Hz)

Süresi Sürekli 0.5 sn aralıklı kesikli 0.3 sn aralıklı kesikli Sürekli 0.5 sn aralıklı kesikli 0.1 sn aralıklı kesikli

Tanımı Aramaya Hazır Aranan abone meĢgul GSM sinyali yok Ayar baĢarılı Ayar baĢarısız GSM Ģebekesi kayıtlanma hatası

8


A. MobiX-50 cihazının yeni bir SIM kartla, ilk defa çalıştırılması 1. MobiX-50’nin PIN kodu sorgulaması yapmayan bir SIM kart ile çalıştırılması: (1) SIM kartı cihazın içindeki SIM kart soketine yerleĢtirip kapağını kapattıktan sonra enerjiyi verin. (2) Cihaza enerji verildikten sonra kırmızı gösterge ıĢığı yanar ve bir müddet sonra yeĢil gösterge ıĢığı kısa aralıklarla yanıp söner. (3) YeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönene kadar beklenir. Bu, cihazın otomatik olarak çalıĢmaya baĢladığı anlamına gelir. (4) Bir dakikadan fazla beklediğiniz halde eğer cihaz düzgün bir Ģekilde çalıĢmaya baĢlamamıĢsa lütfen MOBIX-50 gösterge ıĢıklarının durumunu gösteren tabloya bakınız. 2. MobiX-50’nin PIN kodu sorgulaması yapan bir SIM kart ile çalıştırılması: (1) SIM kartı cihazın içindeki SIM kart soketine yerleĢtirip kapağını kapattıktan sonra enerjiyi verin. (2) Cihaza enerji verildikten sonra kırmızı gösterge ıĢığı yanar ve bir müddet sonra yeĢil gösterge ıĢığı kısa aralıklarla yanıp söner. (3) Bir müddet bekledikten sonra, kırmızı gösterge ıĢık kısa veya uzun aralıklarla yanıp söner, yeĢil gösterge ıĢık yanar ve sarı gösterge ıĢığı ise söner. (4) Telefon açıldığında kayıtlanamama tonu duyulur. (5) **##xxxxxx (x Ģifreyi ifade eder, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir) tuĢlanır ve ayarlama moduna girilir. Bu sırada sarı gösterge ıĢığı kısa aralıklarla yanıp söner ve onay tonu duyulur. (6) *41* çevirdikten sonra SIM kart PIN kodu girilir ve # tuĢuna basılır. (7) Eğer yeĢil gösterge ıĢığı yanarsa, girilen PIN kodu doğrudur. Aksi takdirde kırmızı gösterge ıĢığı yanar ve Ret tonu duyulur. (8) PIN kodu kabul edildiyse ahize kapatılıp yeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönene kadar beklenir. Bu, cihazın çalıĢtığını gösterir. (9) Bir dakikadan fazla beklediğiniz halde eğer cihaz düzgün bir Ģekilde çalıĢmaya baĢlamamıĢsa lütfen MobiX-50 gösterge ıĢıklarının durumunu gösteren tabloya bakınız. 3. SIM kart PIN kodu soracak şekilde ayarlanması ve cihazın her açıldığında PIN kodu otomatik olarak girmesi. (1) SIM kart, SIM kart soketine takılı olmadığı halde cihaza enerjiyi verin. (2) Cihaza enerji verildikten sonra önce kırmızı ıĢık yanar ve bir müddet sonra yeĢil gösterge ıĢığı kısa aralıklarla yanıp söner. (3) Kırmızı ıĢık uzun aralıklarla yanıp sönmeye baĢladığında ahizeyi kaldırın ve kayıtlanamama tonunu duyun. (4) **##xxxxxx (x Ģifreyi ifade eder, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir) tuĢlanır ve ayarlama moduna girilir. Bu sırada sarı gösterge ıĢığı kısa aralıklarla yanıp söner ve onay tunu duyulur. (5) *41* çevirdikten sonra SIM kart PIN kodu girilir ve # tuĢuna basılır. Bu sırada yeĢil ıĢık yanar ve Onay tonu duyulur. Bu PIN kodunun baĢarıyla kaydedildiğini gösterir. (6) Cihazın PIN kodunu otomatik olarak girmesi için *31*1# çevrilir. Bu sırada yeĢil ıĢık yanar ve Onay tonu duyulur. Bu ayarın baĢarıyla yapıldığını gösterir. 9


(7) Ahize yerine koyulur ve cihazın enerjisi kesilir. (8) SIM kartı, SIM kart soketine yerleĢtirin ve cihaza tekrar enerji verin. (9) Cihaza enerji verildikten sonra kırmızı ıĢık yanar ve bir müddet sonra yeĢil ıĢık kısa aralıklarla yanıp söner. (10) YeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönene kadar beklenir. Bu cihazın otomatik olarak çalıĢmaya baĢladı demektir. (11) Bir dakikadan fazla beklediğiniz halde eğer cihaz düzgün bir Ģekilde çalıĢmaya baĢlamamıĢsa lütfen MOBIX-50 gösterge ıĢıklarının durumunu gösteren tabloya bakınız.

! SIM Kartın PIN kodu MobiX-50 içerisinde kayıtlı PIN kodu ile aynı olmalıdır.Eğer cihaza kayıtlı PIN kodu SIM kartın PIN kodundan farklı olursa üçüncü denemeden sonra SIM kart kilitlenebilir.

10


B. MobiX-50 Çalışmaya Başladıktan Sonra Yapılacak Genel İşlemler 1. GSM şebekesi üzerinden arama yapmak için, (1) Ahize kaldırılır ve arama tonu duyulur. (2) Telefon makinesi üzerinden Uluslararası aramalar, GSM aramaları, Servis aramaları, Ücretsiz aramalar yapılabilecektir. (3) Aramaya baĢlatma süresi 3 sn.‟den fazla bir süreye ayarlanmamalıdır. (4) KonuĢma sırasında yeĢil gösterge ıĢığı yanacaktır. (5) Ahize kapatıldıktan sonra görüĢme sonlandırılacak ve yeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönecektir. (6) Ahize numara çevrilmeden 40 saniyeden fazla tutulursa meĢgul tonu duyulur. (7) Eğer aranan kiĢi konuĢmayı sonlandırırsa (Ahizeyi kapatırsa), MeĢgul tonu duyulur. 2. Eğer MobiX-50 içerisinde SIM kart yoksa, SIM kart var fakat PIN kodu girilmemişse veya Kayıtlanamıyorsa Kayıtlanamama tonu duyulur, bu durumda acil durum aramaları yapılabilir(112). 3. GSM şebekesinden arama kabul etmek için, (1) Eğer MobiX-50 dıĢarıdan aranırsa, cihaza bağlı telefon makinesi çalmaya baĢlayacaktır. (2) Eğer MobiX-50 cihazının arayanın numarasını gösterme özelliği aktif edilmiĢse telefon makinesi ekranında(eğer destekliyorsa) arayanın numarası görülür. (3) Ahize kaldırıldığı gibi görüĢme baĢlatılır. Bu durumda yeĢil gösterge ıĢığı yanmaktadır. (4) Ahize kapatıldığında görüĢme sonlandırılır ve yeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönmeye baĢlar. (5) Eğer aranan kiĢi konuĢmayı sonlandırırsa (Ahizeyi kapatırsa), MeĢgul tonu duyulur. (Not: Ayar modu için fabrika çıkışı Supervisor şifresi 567890, kullanıcı şifresi 654321’dir.) C. Ayarlama Moduna Nasıl Girilir? 1. PIN kontrolünü pasif hale getir (1) MobiX-50 cihazına gerilim verildiğinde yeĢil gösterge ıĢığı uzun aralıklarla yanıp sönmeye baĢlar. Ahize kaldırıldığında arama tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) Daha sonra *11*0* tuĢlarına basılır. Ardından PIN kodu girilerek # tuĢuna basılır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. 11


(4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. (5) Eğer yanlıĢ PIN kodu girilip SIM kart kilitlendi ise bu fonksiyon kullanılamaz. (6) MobiX-50 cihazına gerilim verilir, PIN kodu girilir. Eğer PIN kodu yok ise yada yanlıĢ PIN kodu girilmiĢse bu fonksiyon ayarlanamaz. 2. PIN kodu kontrol özelliğini aktif hale getirme (1) Cihaz içine takılacak SIM kartın bir PIN kodu olmalıdır. MobiX-50 cihazına gerilim uygulanır, yeĢil gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönmelidir. Ahize kaldırılır ve arama tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) Daha sonra *11*0* tuĢlarına basılır. Ardından pin kodu girilerek # tuĢuna basılır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. (5) Eğer yanlıĢ PIN kodu girilip SIM kart kilitlendi ise bu fonksiyon kullanılamaz. (6) MobiX-50 cihazına gerilim verilir, PIN kodu girilir. Eğer PIN kodu yok ise yada yanlıĢ PIN kodu girilmiĢse bu fonksiyon ayarlanamaz. 3. Sim kartın pin kodunu değiştirme (1) MobiX-50 cihazına gerilim uygulanır, yeĢil gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönmelidir. Ahize kaldırılır ve arama tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) Daha sonra *21* ardından eski PIN kodu tuĢlanır. Bunda sonra tekrar * ve yeni PIN kodu tuĢlandıktan sonra # tuĢuna basılarak ayarlama tamamlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa PIN kodu baĢarıyla değiĢtirilmiĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa PIN kodunun değiĢtirilemediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. (5) Eğer yanlıĢ PIN kodu girilip SIM kart kilitlendi ise bu fonksiyon kullanılamaz. (6) MobiX-50 cihazına gerilim verilir, PIN kodu girilir. Eğer PIN kodu yok ise yada yanlıĢ PIN kodu girilmiĢse bu fonksiyon ayarlanamaz.

12


4. Kilitlenmiş SIM KART açma (1) Cihaza gerilim uygulandıktan sonra gösterge lambaları SIM kartının kilitlendiğini uyarıyorsa, Ahize kaldırılır ve onay tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *22* tuĢlandıktan sonra PUK kodu girilir tekrar * tuĢlanıp yeni PIN kodu girilir ve # tuĢuna basılır. YeĢil gösterge lambası yanar ve onay tonu duyulur. Bunun anlamı kilitlenen SIM kartının baĢarıyla açıldığıdır. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa SIM kartının hala kilitli olduğu anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. (5) Eğer SIM kart kilitli değilse bu özellik kullanılamaz.

D. MobiX-50 ile ilgili Ayarlamalar 1. Otomatik PIN kodu iptal etme/Aktifleştirme Bu özellik sayesinde PIN kodu kullanılıyorsa elektrik kesilmeleri sonrasında veya cihazın gerilimi her kesilip tekrar bağlandığında cihaz içerisindeki SIM kartın PIN kodunu girer. (Cihaz içerisine konulmuĢ olan SIM kartın PIN kodu ilk seferde kullanıcı tarafından girilmeli ve daha sonra bu SIM kart değiĢtirilmemelidir aksi takdirde MobiX-50 en son girilmiĢ PIN kodunu girmeyi deneyecektir). Bu özellik fabrika ayarı olarak iptal edilmiĢtir. (Yani cihaz fabrika çıkıĢı olarak otomatik PIN kodu girmez). (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *31* tuĢlandıktan sonra eğer özellik iptal edilecekse 0# eğer aktif hale getirilecekse #1 tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 2. Kontörleme sinyalinin ayarlanması MobiX-50 cihazı konuĢma ücretinin santral tarafından tespit edilmesine olanak tanıyan sinyalleri üretebilmekte ve santrale gönderebilmektedir. Bunlar, 12 Khz, 16 Khz ve ters kutuplama olarak üç farklı Ģekilde olabilir. Fabrika ayarı olarak bu özellik iptal edilmiĢ durumdadır. (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. 13


(2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *32* tuĢlandıktan sonra özelliği iptal etmek için 0#, 12 Khz için #1, 16 Khz için #2, ters kutuplama için #3 tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 3. Ses ayarlanması MobiX-50 cihazı ile giden ve gelen ses ayarlamalarını 4 farklı seviyede (0-4) yapabilir. Fabrika ayarı olarak ses en kısık konumundadır (0). (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *34* tuĢlandıktan sonra en zayıf ses seviyesi için 0#, zayıf ses seviyesi için #1, orta ses seviyesi için #2, kuvvetli ses seviyesi için #3, en kuvvetli ses seviyesi için #4 tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 4. Arama Zamanının ayarlanması Bu ayarlama tuĢlamalar arasındaki maksimum bekleme süresi ile ilgilidir. Bu sure dolduğunda cihaz o ana kadar çevrilmiĢ olan numarayı aramaya baĢlar. Bu süre 2 sn den 8 sn ye kadar ayarlanabilir. Fabrika ayarı olarak 3 sn.‟ye ayarlanmıĢ durumdadır. (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *35* tuĢlandıktan sonra 2 ile 8 arasında istenilen numaraya basılır. (2sn‟den 8 sn‟ye kadar) ardından # tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 5. Telefon numarası Gizlensin/Gizlenmesin ayarlaması MobiX-50 cihazı istenilirse telefon numarasını gizler. Fabrika çıkıĢı cihaz “Telefon numarası gizlenmesin” olarak ayarlanmıĢ durumdadır. 14


(1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *36* tuĢlandıktan sonra numaranın gizlenmemesi için 0#, numaranın gizlenmesi için 1#, tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 6. Arayan numarayı santrale göndersin/göndermesin (Caller ID) MobiX-50 cihazı hangi GSM numarasının aradığını santrale gönderebilir. Böylece hangi numaranın aradığı konsolden görülebilir. Fabrika ayarı olarak bu özellik iptal edilmiĢ durumdadır. (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *37* tuĢlandıktan sonra özelliği (Caller ID) iptal etmek için 0#, Arayan numarayı çalmadan önce göndermesi için 1#, ilk çalmadan sonra göndermesi için 2# tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. 7. Kontör atma şeklinin ayarlanması (1) (2)

(3)

(4)

Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. *38* tuĢlandıktan sonra cihazın sadece bir kontörleme sinyali göndermesi için 0#, kontörleme sinyalini Tarife tablosuna göre göndermesi için 1# tuĢlanır. . Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir.

15


8. Fabrika ayarlarına dön (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Supervisor Ģifresini göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 567890‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *99# tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. E. MobiX-50 Şifrelerinin Değiştirilmesi 1. MobiX-50 içerisindeki PIN kodu değerinin değiştirilmesi MobiX-50, elektrik kesintileri vb. reset almalar sonucunda içerisindeki SIM kartının PIN kodunu otomatik olarak girebilir. Bunu gerçekleĢtirebilmek için cihazın içerisine bir PIN kodu kaydetmek gereklidir. (1) MobiX-50 cihazına gerilim uygulandığında gösterge ıĢıkları SIM karta PIN kodu girilmemiĢ veya yanlıĢ PIN kodu girilmiĢ olarak yanarlar. Ahize kaldırıldığında kayıtlanmama tonu duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *41* tuĢlandıktan sonra PIN kodu girilir ve # tuĢlanır. Cihaz girilen PIN kodunu SIM karta girer. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. (5) Bu fonksiyonu ayarlayabilmek için öncelikle SIM kartın PIN kodu olmalıdır ve PIN kodu kontrolü aktifleĢtirilmelidir. (6) Eğer cihaz içerisinde SIM kart yoksa bu fonksiyon cihaz içerisine PIN kodunu kaydetmek için kullanılır. Not: Cihaz içerisine girilen PIN kodu SIM kartının PIN kodu ile aynı olmalıdır. 2. Kullanıcı ve Supervisor şifrelerinin değiştirilmesi Not: Supervisor ve kullanıcı şifreleriyle kullanıcı şifresi (3-1) işlemiyle, Supervisor şifresiyle Supervisor şifresi (3-2) işlemiyle değiştirilebilir. (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx 6 haneli Ģifreyi göstermektedir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki 16


gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3-1) *42* tuĢlanır ve 6 haneli yeni Ģifre girilir ardından # tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (3-2) *43* tuĢlanır ve 6 haneli yeni Ģifre girilir ardından # tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. F. Cihaz İçerisindeki Tarih ve Saat ile İlgili Ayarlar 1. Cihazın Tarih ve Saat’inin Ayarlanması (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *51*YYYYAAGGW# tuĢlanır. Burada Y:yıl, A: ay (01-12), G: Gün(0131), W: Günün adı (0:Pazar…6:Cumartesi). Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) *52*ssddaa# tuĢlanır. Burada s:saat (00-23), d: dakika (00-59), a: saniye(00-59). Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (5) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir.

2. Cihazın İçerisindeki GSM Modülün Tarih ve Saat’inin Ayarlanması (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Ģifreyi göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 654321‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) Bu ayarı girmeden önce cihazın tarih ve saatinin doğru ayarlandığına emin olunmalıdır. (4) *53*1# tuĢlanır. Böylece cihaz içerisinde daha önce ayarlanmıĢ olan tarih ve saat modeme aktarılır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. 17


(5) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir. G. Tarife Tablosunun Ayarlanması (Not: Tarife tablosunun kullanabilmek için önce D.2.’deki kontörleme sinyalinin ayarlanması ve D.7.’deki kontör atma şeklinin belirlenmesi gerekir. Tarife tablosunu silmek veya yüklemek için lütfen (1) – (3) arası işlemleri yapın. Tarife tablosunu ayarlamak için lütfen (1)-(2)-(4) ve (5) no’lu işlemlerini yapın. Yeni bir telefon numarası eklemek için lütfen (1)-(2) ve (6) no’lu işlemleri yapın Kayıtlı bir telefon numarası silmek için lütfen (1)-(2) ve (7) no’lu işlemleri yapın.) (1) Cihaza gerilim verilir ve 1 dakika kadar beklenir. Ahize kaldırıldığında bir ton duyulur. (2) Ayarlama moduna girmek için „**##xxxxxx‟ tuĢlanır. (burada xxxxxx Supervisor Ģifresini göstermektedir, fabrika çıkıĢı olarak Ģifre 567890‟dir). Ayarlama moduna girildiğinde sarı renkteki gösterge lambası uzun aralıklarla yanıp sönecektir ve cihaz bu sırada onay tonu verecektir. (3) *60* tuĢladıktan sonra Tarife tablosunu silmek için 0# veya Tarife tablosunu yüklemek için 1# tuĢlanır. Eğer yeĢil gösterge lambası yanıyorsa ve onay tonu duyuluyorsa ayar baĢarıyla uygulanmıĢ demektir. Kırmızı gösterge lambası yanıyorsa ve ret tonu duyuluyorsa ayarlamanın kabul edilmediği anlamına gelir. (4) *61* tuĢlandıktan sonra kontör atma seviyesini gösteren iki rakam tuĢlanır(01-10 arasında). Ardından 1. zaman periyodu için 4 rakamlı arama süresini tuĢlayın, daha sonra 2. zaman periyodu için 4 rakamlı arama süresini tuĢlayın ve en son olarak # tuĢlanır. (Arama süresi saniyeyi gösteren 3 rakam ve saniyenin onda birini gösteren 1 rakamdan oluĢmaktadır.) (5) *62* tuĢlandıktan sonra, 1. zaman periyodunu ayarlamak için 1* veya 2. zaman periyodunu ayarlamak için 2* , ardından baĢlangıç zamanı için 4 rakam ve bitiĢ zamanı için de 4 rakam tuĢlanır. Son olarak # tuĢlanır. (BaĢlangıç ve bitiĢ zamanları 2 rakamlı saat ve 2 rakamlı dakika Ģeklinde tuĢlanır.) (6) *63* tuĢlandıktan sonra (1-11 arası rakamlı) telefon numarası tuĢlanır. Ardından kontör atma seviyesini gösteren iki rakam tuĢlanır(01-10). Son olarak da # tuĢlanır. (En fazla 10 telefon numarası ayarlanabilir.) (7) *64* tuĢlandıktan sonra (1-11 arası rakamlı) telefon numarası tuĢlanır. Son olarak # tuĢlanır. (8) Yapılacak baĢka ayarlama yoksa ahize yerine konulur, ayarlama modundan çıkılıp arama moduna girilir.

18


Zaman Periyodu

Tel NO. 22221100 2911287005 721612159837 55448732104 09369145558

1. Zaman Periyodu 21:01 PM ~ 08:00 AM

2. Zaman Periyodu 08:01 AM ~ 21:00 PM

01 (060.0 sn) 02 (040.0 sn) 03 (090.5 sn) 04(120.0 sn) 02 (040.0 sn)

01 (030.5 sn) 02 (045.0 sn) 03 (060.0 sn) 04 (090.0 sn) 02 (045.0 sn)

Tarife Tablosu Ayar Adımları: 1. Ayar moduna girilir: Lütfen Supervisor Ģifresi ile ayar moduna girin. 2. Kontörleme sinyali ayarlanır: Lütfen *32* tuĢlayın, ardından 12Khz için 1#, 16Khz için 2#, ters polarite için 3# tuĢlayın. 3. Kontörleme şeklinin ayarlanır: Tarife tablosunu seçmek için lütfen *38*1# tuĢlayın. 4. Kontör atma seviyesi ayarlanır: Lütfen *61*01*0600305# tuĢlayın. 5. Zaman periyodu ayarlanır: Lütfen *62*1*21010800# ardından *62*2*08012100# tuĢlayın. 6. Telefon numarası ekleme: Lütfen *63*22221100*01# tuĢlayın.

H. Bütün Komutlara Genel Bakış 1. PIN kodu kontrolü Aktif/pasif a. *11*<0/1>*<SIM PIN kodu># 0: Pasif 1:Aktif 2. PIN kodu Değiştirme a. *21*<eski PIN kodu>*<yeni PIN kodu># PIN kodu değiĢtirilir. b. *22*<eski PUK kodu>*<yeni PIN kodu># SIM kart kilidi çözülür ve PIN kodu yenilenir.

3. EEPROM Parametrelerini Ayarlama a. *31*<0/1># Otomatik PIN kodu girme ayarı. (0: Pasif 1: Aktif Lütfen öncelikle cihaz içerisinde kaydedilmiĢ PIN kodu ile SIM kartının PIN kodunun aynı olduğuna emin olun. Bundan sonra bu fonksiyon güvenli olarak kullanılabilir). Ön değeri: 0 19


b. *32*<0-3># Konturlama türü seçimi (0: Konturlama yok, 1: 12 Khz., 2: 16 Khz., 3: Kutuplama) Ön değeri: 0 c. *34*<0-4># Gelen/Giden ses ayarı (0: en zayıf, 4: En kuvvetli) Ön değeri: 0 d. *35*<2-8># Ġki numara tuĢlama arasındaki en fazla bekleme zamanının ayarlanması. (2: 2 sn bekler sonra arar, 8: 8 sn bekler sonra arar) Ön değeri: 3 e. *36*<0-1># MobiX-50 içerisindeki SIM kartının numarasının gizlenmiĢ/gizlenmemiĢ olması ayarı (0: GizlenmemiĢ, 1: GizlenmiĢ) Ön değeri: 0 f. *37*<0-2># Caller ID (Arayan numarayı konsola bildirme özelliği) (0: Pasif , 1: Numarayı telefonu çaldırmadan önce gönder 2: Numarayı telefonun ilk çalmasından sonra gönder) Ön değeri: 0 g. *38*(0-1)# Kontör atma Ģekli ayarı ( 0: Tek kontörleme sinyali gönderme; 1: Kontörleme sinyalini Tarife tablosuna göre gönderme) h. *99# Fabrika ayarlarına geri dön 4. Cihaz Şifrelerini Ayarlama a. *41*<PIN kodu># MobiX-50 cihazının PIN kodunu ayalar b. *42*<6 Haneli Yeni ġifre># MobiX-50 cihazının kullanıcı Ģifresini değiĢtirir. c. c. *43*<6 Haneli Yeni ġifre># MobiX-50 cihazının Supervisor Ģifresini değiĢtirir. 5. Tarih ve Saat Ayarlanması (Not: Litium Pil yeterince dolu olmalıdır.) a. *51*YYYYAAGGW# MobiX-50 cihazının tarihini ayarlar. YYYY: Yıl, AA: Ay (01-12), GG: Gün (01-31), W: Gün adı (0:Pazar…6:Cumartesi) b. *52*ssddaa# MobiX-50 cihazının saatini ayarlar. aa: Saat(00-23), dd: Dakika (00-59), aa: Saniye (00-59) c. *53*1# MobiX-50 cihazının tarih ve saat ayarlarını okur ve bu ayarları GSM modeme uygular. 20


TABLO: Gösterge Işıkları Fonksiyonları Kırmızı Işık Yanıyor Yanıyor

Yeşil Işık Yanıyor Yanmıyor

Sarı Işık Yanmıyor Yanmıyor

Yanmıyor

Kısa aralıklarla Yanıp sönüyor Uzun aralıklarla Yanıp sönüyor Yanıyor

Yanmıyor

Yanmıyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Yanıyor

Yanmıyor Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

GSM operatörü bulundu ve kayıtlandı SIM kartı için YanlıĢ PIN kodu girildi Modül kilitlendi

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Yanıyor

Yanmıyor

SIM kartı kilitlendi

Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

YanlıĢ Telefon PIN kodu girildi SIM kartı PIN kodu girilmedi SIM kartı yok

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor

Yanıyor

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Yanmıyor

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Herhangi bir durumda

Yanıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor

Yanıyor

Yanıyor

Yanmıyor

Yanmıyor Yanmıyor Yanmıyor Yanmıyor Yanmıyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Yanmıyor

Yanmıyor Yanmıyor

Yanmıyor Yanmıyor

Yanmıyor

Yanmıyor Yanıyor

Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Kısa Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor Uzun Aralıklarla yanıp sönüyor

Cihazın Durumu Sistemde Arıza var GSM modül normal açılıĢını yaptı MobiX-50 GSM modülü ayarlıyor DüĢük Gerilim GörüĢme sırasında haberleĢiyor(Modemle) Cihaz Kapalı GSM Sinyali Alıyor

Telefon PIN kodu Girilmedi SIM kartı kayıtlanamadı Cihazın Seri portu kullanılıyor Seri port kullanılırken, Payphone GSM sinyali alıyor. YanlıĢ SIM kartı Yeni Mesaj geldi, Okunmadı Ayarlama moduna girildi, ayarlama stringi alındı Ayarlama moduna girildi, ayarlama stringi için bekliyor Ayar BaĢarıyla uygulandı Ayarlama BaĢarısız oldu. Tekrardan * ile komut girilmesini bekliyor.

21


4.TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi: Adaptör GiriĢi: Adaptör çıkıĢı: Güç Tüketimi:

7.5 VDC – 12 VDC 1A 100-240 VAC 12 VDC – 2A 5W

Hat Gerilimi: RF Gücü: Kontürleme Sinyali: Hat Konnektörü: Seri Arabirim:

48 VDC max. 900 MHZ/2W – 1800 MHZ/1W 12 Khz/ 16 Khz / Ters Kutuplama RJ-11 (standart telefon konnektörü) DB-9 konnektör RS-232 V.24

Boyut: Ağırlık: Anten Konnektörü: Nem: Kutu: ÇalıĢma Sıcaklığı:

203x87x30.5 mm 500 g SMA %10-%90 SECC 0.8mm - 10 0C – +55 0C

22


Ă&#x153;retici Firma : Taiwan Telecommunication Industry Company ( TTIC ) No. 22, Sec. 3, Chung-Shan N. Rd., Chung-Shan District, Taipei, 104, Taiwan, R.O.C. TEL : +886-2-2596-3788 FAX : +886-2-2598-8795 23


SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN 1. ÜNVANI: MOBĠARTS ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ TĠCARET 2. MERKEZ ADRESİ: EĞĠTĠM MAH. KASAP ĠSMAĠL SOK. SADIKOĞLU Ġġ MERKEZĠ 13/33 KADIKÖYĠSTANBUL 3. TELEFON: 0216 348 80 18 4. FAKS: 0216 348 84 80 6.TİCARET SİCİL NO: 491991-439573 8.VERGİ NO: 6220345246 1        

Servis Adı :SES ELEKTRONĠK SERVĠS HĠZMETLERĠ SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ. Yetkili Ad Soyad :TAHSĠN SESSĠZ Vergi Dairesi :ÇANAKKALE Vergi No :7640095068 Telefon No :2862126264 HYB NO :10 HYYB / 657 Adres :ĠSMETPAġA MAH. BURSA CAD. NO.4/A Şehir :ÇANAKKALE

2        

Servis Adı :ARZU TĠCARET FEHĠME YERLĠKAYA Yetkili Ad Soyad :FEHĠME YERLĠKAYA Vergi Dairesi :KARADENĠZ Vergi No :9500007249 Telefon No :462-321 28 48 HYB NO :14.31.61 / 512 Adres :KUNDURACILAR CADDESĠ DEDEOĞLU SOKAK NO. 2/A Şehir :TRABZON

3

      

Servis Adı :KERVAN ĠLETĠġĠM VE ELEKTRONĠK ZEYNEL ABĠDĠN GÜLOĞLU Yetkili Ad Soyad :ZEYNEL ABĠDĠN GÜLOĞLU Vergi Dairesi :GAZĠKENT Vergi No :4210023811 Telefon No :3422304717 CEP HYB NO :14.31.27/HYB-2889 Adres :KARAGÖZ MAH. ESKĠ SARAY CAD. NO:13 Şehir :GAZĠANTEP

  

Servis Adı :GÜVEN ELEKTRONĠK-OSMAN GÜVEN Yetkili Ad Soyad :OSMAN GÜVEN Vergi Dairesi :G.NESĠBE VD

4

24


    

Vergi No :4500035008 Telefon No :2228081 HYB NO :38.14.02/138 Adres :M.KEMAL PAġA BULVARI KOCASĠNAN ÇARġISI NO:3/C Şehir :KAYSERĠ

       

Servis Adı :ĠSMAĠL YAġAR-FAVORĠ ĠLETĠġĠM Yetkili Ad Soyad :ĠSMAĠL YAġAR Vergi Dairesi :FIRAT V.D. Vergi No :9390439006/T.C.53311335330 Telefon No :0.422-323 04 1 HYB NO :14.31-44/2003 Adres :SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO.5 Şehir :MALATYA

       

Servis Adı :LĠDER ELEKTRONĠK-SAYIM DALKILIÇ/626 Yetkili Ad Soyad :SAYIM DALKILIÇ Vergi Dairesi :SEYHAN V.D Vergi No :2680041125 Telefon No :0322-4216063 HYB NO :14.02/HYB-98 Adres :FEVZĠPAġA MAH. 23 SOK. 16/A Şehir :ADANA

Servis Adı :GLOBAL ĠLET.HABER.SĠS. VE ELEKT.TĠC.LTD.ġTĠ. Yetkili Ad Soyad :AHMET FARUK BAġOL Vergi Dairesi :BASMANE Vergi No :3960220485 Telefon No :232-4257323 HYB NO :14.31.35-03/3421 Adres :GAZĠ BULV.NO:87/F ÇANKAYA Şehir :ĠZMĠR

5

6

7

      

25

MobiX-50  
MobiX-50  

mobiX-50 kullanma klavuzu