Page 1

Notulen Algemene Ledenvergadering 06-11-2012

AGENDA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opening Ingekomen stukken/mededelingen Notulen van de algemene ledenvergadering - 10-10-2011 - 04-06-2012 (bijzondere ALV) Accommodatie Financieel verslag penningmeester - Vaststelling van de begroting - Vaststelling van de contributie Verslag van de Kascommissie W.v.t.t.k. Huldiging leden Benoeming bestuursleden Rondvraag Sluiting

Agenda

Afspraak/informatie

A Actie

1

Opening: Voorzitter Rob Stokkers opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering wordt bezocht door 55 leden inclusief bestuur. Zie presentielijst.

2

Ingekomen stukken / mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van: Edwin Duivelaar, John Hankamp, Bas Hassink, Johan Nijhuis, Engelbert Roossink, Egbert Roossink, Wim Wevers, Arjan Wissink Hospitalitytent Military: de voorzitter deelt mee dat dit het tweede jaar is dat dit door de SPOCO is georganiseerd en dit keer nadrukkelijk als een activiteit van de vereniging. Het is een aanvulling op het totale sponsorpakket en daarmee is dit jaar ook een positief resultaat geboekt.

3

Notulen ALV vergadering 10-10-‘11 Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller. Notulen bijzondere ALV 04-05-2012 Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.

4

Nieuwe accomodatie: Voorzitter Rob Stokkers presenteert een schetsmatige weergave van de nieuwbouw op het projectiescherm. De velden, de loopbaan , infrastructuur en inrichting zijn nagenoeg afgerond. Wat nog gebeuren moet is de landschappelijke inrichting. Met betrekking tot de nieuwbouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) zijn ook veel stappen gezet in de goede richting. Afgelopen maanden is met name het vergunningtraject voor de nieuwbouw onderwerp van discussie geweest. Nadat de gemeente in juni had aangegeven dat geen vergunning kon worden afgegeven voor de totale nieuwbouw op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is besloten om de vergunningaanvraag op te delen in twee fases. Eerste fase is het gebouw ten behoeve van de sport; kleedkamers, kantine. Dit kan op basis van het nieuwe bestemmingsplan gerealiseerd worden. Deze omgevingsvergunning (bouwvergunning) is inmiddels afgegeven. Maar we gaan natuurlijk voor het eindplaatje, dus is tegelijkertijd voor de aanvullende bouw van de multifunctionele onderdelen

Notulen ALV 06-11-2012 vfinal.doc

1-5


Notulen Algemene Ledenvergadering 06-11-2012

van het gebouw een procedure wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan opgestart. Door het plan op te knippen in twee delen kunnen we nu starten met de bouw. Dat is nodig om volgend jaar augustus de nieuwe accommodatie in gebruik te kunnen nemen. Verwacht wordt dat aansluitend ook het resterende deel van het MFA gerealiseerd kan worden, dus in één bouw. Stichting MFA is opdrachtgever en zorgt voor een dekkende financiering en een sluitende exploitatie. BSC Unisson is (een belangrijke) gebruiker en huurder. Financiële risico’s liggen dus bij de Stichting MFA. De financiering is deels gedekt en voor een deel moet de Stichting MFA een lening aangaan. Er is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een garantstelling. Deze garantie is nodig om de kosten van de lening beperkt te houden. Deze wordt binnen enkele weken verwacht. Een aannemerscombinatie (“Boekelose aannemers”) is bezig met het rekenwerk op basis van het aangeleverde bestek. Eind november wordt overeenstemming verwacht over de bouwprijs. Gerekend moet worden met een bouwtijd van 8 maanden. Vraag; relatie tussen aanvraag garantie en de prijs die de aannemers berekenen? Antw; de begroting is de basis voor de aanvraag garantstelling en de daarmee ook het maximale bouwbedrag. Vraag; hoe zit het met de deelname fysio; is dit bepalend voor de huurprijs? Antw; nee, huurprijs is niet afhankelijk van de deelname fysio. Wel zijn afspraken over huur door de fysio vastgelegd door het MFA Vraag; hoe komt de financiële inbreng van BSC Unisson tot zijn recht. Antwoord; doordat wij geld inbrengen wordt de huurprijs ook lager. Vraag; als de realisatie van het hele MFA niet lukt, wat dan? Antw; realisatie van het gebouw zoals nu ontworpen en aanbesteed kan alleen maar als het MFA ook ingevuld wordt. Alle seinen hiervoor staan op groen dus daar gaan we voor. Intentieverklaringen en overeenkomsten liggen er aan ten grondslag en daarom is het ook een realistisch plan We hebben gezocht naar een oplossing om snel te kunnen bouwen. Daarom realiseren we het nu in twee verschillende fasen, maar wel met de bedoeling om gelijktijdig aan de finish te komen. Vraag; komen er ballenvangers tussen het trainingsveld en het kunstgrasveld? En wordt er wel gedacht aan nieuwe reclameborden en naast een opbergruimte ook een vertrek voor de onderhoudsploeg? Antw; nee voor ballenvangers op die plek is niet gekozen. Overige wordt aan gedacht of is ingevuld. 5

Financieel verslag penningmeester: Penningmeester Jelle Sprenkeling geeft uitleg bij de jaarcijfers. Op de verschillende dia’s die hij laat zien, zijn de posten weergegeven zoals ze begroot zijn en wat het werkelijke resultaat is. Ter vergelijking zijn de werkelijke cijfers van een jaar eerder weergegeven. Belangrijkste afwijking is de post “kleding voetbal”. Bestuur heeft besloten om in een keer tot aanschaf voor alle elftallen over te gaan. Deze kosten worden de komende jaren gedekt door het kledingfonds en de shirtsponsoring. Er heeft 1 keer een heffing voor het kledingfonds plaatsgevonden.

Notulen ALV 06-11-2012 vfinal.doc

2-5


Notulen Algemene Ledenvergadering 06-11-2012

Het resultaat voor het seizoen2011-2012 is € 1.427,Vraag; hoe komt het dat er zo weinig binnenkomt van donateurs ? Antw;Na de fusie de eerste jaren nog wel, maar vergt veel energie, dus na 2007 besloten om de Grote Clubactie op te pakken. Vraag; de post Verstrekkingen is flink hoger, hoe komt dat? Antw; er wordt nu beter bijgehouden en genoteerd (ook de koffie), daardoor is deze post gestegen. Vraag; waar zijn de resultaten van de BSC Unisson Businessclub te vinden? Antw; dit komt tot uiting in het resultaat van de sponsoring, vaak nemen sponsoren een totaal pakket af waar ook een reclamebord/advertentie in zit. Daarna bespreekt de penningmeester de Begroting 2012/2013: Deze is samengesteld vanuit de werkelijke cijfers van het afgelopen seizoen en rekening houdend met de trend die er in zit over de afgelopen 2 jaar. Vraag; waar staat de post medische kosten voor? Antw; dit is materiaal, de verzorger wordt apart genoemd. Vraag; wie bepaalt hoe de BSC Unisson Businesclub te werk gaat? Wie komt hiervoor als sponsor in aanmerking Antw; bestuur bepaalt in samenspraak met de SPOCO de werkwijze met als doel extra sponsoring binnen te halen voor de club. De vergadering merkt op dat het zichtbaar maken van resultaten van activiteiten zoals het B-Toernooi of de Military duidelijk moet worden in een onderliggend stuk. Het bestuur pakt dit op. De vergadering gaat akkoord met de begroting De contributie wordt vastgesteld op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn uitvoerige toelichting op de jaarcijfers en de begroting. 6

Verslag van de kascommissie: De kascommissie bestond uit Evert Egberink, Johan Bos en Eddy Levers. Evert Egberink doet kort verslag van de bevindingen. Hij geeft aan dat de kascommissie na zorgvuldige controle een positief beeld heeft van het gevoerde financiële beleid. Kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering neemt het voorstel over. Evert Egberink is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Reserve Hans Amelink treedt toe tot de kascommissie. Wim Nijhuis wordt reservelid van de kascommissie.

7

Wvttk:  Legaat Stichting Steunfonds gebroeders Nijmeijer. In de bijzondere ledenvergadering van 4 juni 2012 is dit onderwerp ook besproken. Als wordt voldaan aan de voorwaarden in het legaat kan BSC Unisson aanspraak maken op één achtste deel van het rendement van het fonds. De voorzitter legt nog even kort uit wat er tot nu toe is gebeurd en geeft dan het woord aan de commissie die het bestuur heeft aangesteld. Deze commissie bestaande uit Herman Vossebeld, Johan Bos, Wim Nijhuis en Ben

Notulen ALV 06-11-2012 vfinal.doc

3-5


Notulen Algemene Ledenvergadering 06-11-2012

van Beek heeft als opdracht meegekregen om uit te zoeken hoe BSC Unisson kan voldoen aan de voorwaarden van het legaat, zonder daarmee geweld te doen aan de identiteit van onze vereniging. De heer Ben van Beek geeft namens de commissie uitleg over hoe zij gekomen zijn tot een advies aan de ALV en wat dit advies dan precies in houdt. Er is overleg geweest met de Stichting Steunfonds Nijmeijer en de notaris. De commissie geeft aan dat de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement zoals hieronder verwoord is naar haar mening voldoende is. Zij adviseert de ALV dit voorstel over te nemen. Van de notaris is een gespreksverslag van de laatste bijeenkomst ontvangen. Naast het aanpassen van het huishoudelijk reglement en het tonen van de vlag heeft zij in haar brief nog enkele extra voorwaarden opgenomen. Volgens de commissie is dit een interpretatie van hetgeen in het overleg is besproken. Besluit: De algemene ledenvergadering van BSC Unisson besluit unaniem om het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen: Toevoeging Huishoudelijk Reglement. Bestaand artikel. Artikel 12 Tenue 1. Het verenigingtenue bestaat uit: Donkerrood shirt Donkerblauwe broek Donkerblauwe sokken of kousen 2. Het algemeen bestuur heeft het recht om toe te staan in een andere kleur uit te komen. 3. Tevens heeft het algemeen bestuur het recht om maatregelen te treffen, als het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet. Nieuw artikel 12. Art. 12 Verenigingskleuren Art 12a - Vlag De vereniging BSC Unisson is opgericht uit de voetbalvereniging ‘VV Unisson’ en ‘BSC ‘ -De vlag van BSC Unisson is donkerrood en donkerblauw. -De vlag van VV Unisson is horizontaal roodzwart, met daarop de aanduiding vv Unisson. -De vlag van BSC is blauwwit. Art 12b – Tenue 1. Het verenigingstenue bestaat uit: Donkerrood shirt Donkerblauwe broek Donkerblauwe sokken of kousen 2. Het algemeen bestuur heeft het recht om toe te staan in een andere kleur uit te komen. Notulen ALV 06-11-2012 vfinal.doc

4-5


Notulen Algemene Ledenvergadering 06-11-2012

3. Tevens heeft het algemeen bestuur het recht om maatregelen te treffen, als het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet.

De algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om jaarlijks voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie ‘de vlag’ zoals genoemd in het legaat te hijsen. Mocht bovenstaand besluit en voorstel niet leiden tot een positieve beoordeling door de notaris en/of de Stichting Steunfonds gebroeders Nijmeijer, dan wordt aan de commissie gevraagd om een advies uit te brengen over het verwerpen van het legaat, danwel een beoordeling door de rechtbank te vragen. 8

Huldiging leden: Jubilarissen: 40 jaar lid: Henk Tukker en Evert Egberink 50 jaar lid: Jan Floors, Engelbert Roossink en Aggie de Vries 60 jaar lid : Wim Wevers Engelbert Roossink en Wim Wevers zijn niet aanwezig. De voorzitter feliciteert de aanwezige jubilarissen en noemt enkele verdiensten van hen voor de vereniging. Daarnaast ontvangen allen een aandenken. Het bestuur zorgt er voor dat de afwezigen ook dit aandenken ontvangen.

9

Benoeming bestuursleden: Periodiek aftredend en herkiesbaar: Rob Stokkers en Gerrit Waanders. De vergadering is akkoord met de benoeming van deze beide bestuursleden en bekrachtigt dit met een applaus.

10

Rondvraag: Herman Vossebeld  De doelen die los staan moeten gezekerd worden want er kunnen ongelukken mee gebeuren. In den lande zijn hiervan diverse voorbeelden en het kan soms zeer verkeerd aflopen. Gerrit Waanders geeft aan hier mee aan de slag te gaan. Het is ook een verantwoording van trainers en leiders om hier zorg voor te dragen. kanteldoeltjes vast zetten huidige accommodatie, en denk er ook aan bij de inrichting van de nieuwe accommodatie

actie

Jan van Beek Waarom is deze ALV op de dinsdagavond? Dit is ook de trainingsavond van de selectie. Rob Stokkers geeft aan dat dit ook te maken heeft met de agenda van bestuursleden. Bovendien, de maandag is een trainingsavond van de lopers. 11

Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje. Hij sluit de vergadering om 22.11 uur.

Voor acc. Dagelijks bestuur.

Notulen ALV 06-11-2012 vfinal.doc

Voorzitter.

Secretaris.

5-5

notulen-alv-06-11-2012-vfinal  
notulen-alv-06-11-2012-vfinal  
Advertisement