Page 1

Colofon

Inhoudsopgave:

FLITS is het clubblad van BSC Unisson uit Boekelo

Van de redactie Van de voorzitter Nieuwjaarsreceptie Van een portefeuillehouder Verhuiscommissie Kerstloop 2007 Kerstverhaal Toppers van F3 Kaartavonden Uitslagen kaartavonden Oproep gastgezinnen B-toernooi Opbrengst Grote Club Actie Activiteitenagenda Van onze buitenlandcorrespondent Winterstop kantine De Grobbe Kerstkleurplaat Stand van zaken sportaccomm. Roel Weener verlengt contract Lieve Evelien Bommelasloop F4 nadert einde herfstcompetitie Kerstwoordzoeker Adressen

Seizoen 2007/2008, jaargang 6, nummer 3 december 2007

Redactie: redactie@bscunisson.nl

Inleverdatum kopij volgende uitgave: begin maart 2008 graag via e-mail als Wordbestand aanleveren bij de redactie

• • • • • •

Ereleden Herman Simmelink Gerrit Timmer Louis Timmer Jan Vos Herman Vossebeld (Erevoorzitter) Willem Wargerink

• • • • • • • • • • •

Leden van verdienste Freddie Annink André Börgeling Herman ter Brugge Ferdie van Dijk Mini Homeijer Frans ter Huurne Louis Timmer Gerrit Markink Jan Morsink Frans Waanders Freddie Winters

Voor het actuele nieuws, kijk op onze website: www.bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 1

2 3 3 4 5-7 8 9 10-11 11 12 12 13 13 14-15 15 16 17 17 18 19-20 21-22 22 23


Van de redactie Einde 2007 nadert. De winterstop is begonnen, tenminste voor de voetballers. Voor de lopers geldt dit niet, zij zijn niet gebonden aan velden. Voor de voetballers begon de winterstop min of meer al op 1 december en voor veel teams zelfs al eerder. Afgelasting volgde op afgelasting. Op moment van dit schrijven(08-12-2007) is het nog maar de vraag of ook de laatste competitiewedstrijd op 16-12-2007 nog zal worden gespeeld. Voor het 1e elftal dreigt de 1e helft van de competitie zelfs bizar te eindigen. Zij speelden op 4 november(!!!) hun laatste wedstrijd en op dit moment hebben ze in totaal nog maar 8 wedstrijden gespeeld terwijl het merendeel er al 11 hebben gespeeld, met als gevolg een totaal vertekend competitiebeeld. Fictief staan we 1 punt achter de 3 koplopers, uitgaande van winst. En dat legt op de inhaalwedstrijden best wel wat druk. Dat zal na de winterstop een vol programma worden, maar als iedereen fit en hersteld uit de winterstop komt hoeft het grote aantal wedstrijden dat gespeeld moet worden op zich geen nadeel te zijn. Misschien is het zelfs wel een voordeel wanneer je veel moet spelen, kun je heel mooi in je wedstrijdritme komen en zou het spel-nivo wel eens kunnen bevorderen. Oftewel, een cruyffiaanse opmerking als: “Elk nadeel heb z’n voordeel” kon hier best wel eens van toepassing zijn,. Lopen kent vaak juist zijn charmes in winterse omstandigheden. Heerlijk om b.v in de vrieskou, voor een flinke duurloop de bossen in te gaan. Maar ook met slechter weer kun je de loopsport in de winter uitstekend beoefenen. Condities van ondergrond gelden hier minder. Een heel mooi voorbeeld hiervan is onze eigen kerstloop op 2e kerstdag, vaak is het parcours rondom ’t Unicum best wel zwaar, --denk aan het maisland--, maar ook oh zo mooi. Ik zou zeggen, in het kader van “Boekelo beweegt”(zie bijdrage voorzitter), laten we op 2e kerstdag in grote getale naar ’t Unicum komen om te genieten van deze mooie crossloop op en rond ’t Unicum. Laten we ons ook realiseren dat dit de laatste keer is dat deze aloude traditie op deze plek kan worden georganiseerd. Voorafgaand aan de kerstdagen is er een openbare dorpsraad-vergadering op 18 december in ’t kerkje aan de Kwinkelerweg om 20.15 uur. Voor ons als BSC Unisson belangrijk, hier wordt uitleg gegeven m.b.t. voortgang nieuwe sportaccomodatie. Voor de redactie is het nu ook winterstop. De eerstvolgende Flits verschijnt in maart 2008. Wij wensen u heel fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig, gezond en sportief 2008. Een hartelijke groet namens de redactie Gerrit Wolffer

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 2


Van de voorzitter

BOEKELO BEWEEGT Meer en meer wordt er de laatste tijd aandacht gevraagd voor het nut en de noodzaak van meer bewegen. Ook de gemeente Enschede heeft de toekomstvisie op dit gebied vastgelegd, in de nota “Enschede Beweegt”. In TC Tubantia zijn daar al verschillende artikelen over verschenen. In die toekomstvisie is een belangrijke plaats ingeruimd voor sportverenigingen: de sportverenigingen moeten een maatschappelijke rol gaan vervullen, een rol die verder gaat dan alleen de sport op zich. Dat soort verenigingen worden “vitale” verenigingen genoemd en de gemeente wil juist in die verenigingen investeren en hen ondersteuning bieden. Een delegatie uit het bestuur heeft hierover al een eerste verkennend gesprek gevoerd met de gemeente. Wij hebben dit gesprek aangevraagd omdat wij als bestuur ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voelen naar alle Boekelo-ers. Dit blijkt uit de vele initiatieven die al door ons zijn genomen. Wij overleggen regelmatig met diverse groeperingen uit het dorp om gezamenlijk de Boekelose belangen te dienen, waarbij de bende van vier (Dorpsraad, Koepel, de military en BSCUnisson) een belangrijke rol speelt. Daarnaast hebben we initiatief genomen voor de jeugd in Boekelo door disco’s in ons clubhuis te organiseren, verzorgt één van onze looptrainers enkele trainingen voor de Boekelose schooljeugd als voorbereiding op de kerstloop, zijn er gesprekken geweest met de kinderopvang en de gymnastiekvereniging, enz.. Op al deze initiatieven werd door de afgevaardigde van de gemeente enthousiast gereageerd. Hopelijk zal dit enthousiasme ook leiden tot een positieve houding van de gemeente wanneer onze vereniging ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld bij het verder ontwikkelen van de plannen voor de nieuwe sportaccommodatie en het multifunctionele centrum. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren om alle Boekelo-ers in beweging te krijgen. Arie Veldhuis, voorzitter.

Nieuwjaarsreceptie 2008

Zondag 6 januari 2008

Nieuwjaarsreceptie BSC Unisson Aanvang: 15.00 uur

locatie:

‘t Unicum

Voorafgaande aan de receptie zal traditioneel een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen het huidige 1e elftal en een team van oud 1e elftal-spelers Deze wedstrijd begint om 12.00 uur op ’t Unicum.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 3


Van een portefeuillehouder Zoals een ieder hopelijk weet kan een vereniging als BSC Unisson niet draaien zonder de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Reden waarom het bestuur ervan overtuigd is dat er een goed vrijwilligersbeleid gevoerd dient te worden, dat de mensen stimuleert als vrijwilliger op te (blijven) treden. Het belangrijkste doel van het vrijwilligersbeleid is: o Zorgen voor voldoende vrijwilligers. (Vele handen maken licht werk) o Zorgen voor een goed werkklimaat voor de vrijwilligers. o Inzichtelijk krijgen wie er als vrijwilliger werkzaam zijn. o Inzichtelijk krijgen welke vrijwilligerstaken nodig zijn, zowel tijdelijk als permanent. o Inzichtelijk krijgen welke taken er door de verschillende vrijwilligers worden uitgeoefend. Als secretaris wil ik me voor bovenstaande sterk maken. Echter het eerste wat ik wil bereiken is dat onze huidige vrijwilligers het gevoel krijgen dat ze door BSC Unisson gewaardeerd en gezien worden. Dit kan ik niet alleen en daarom wil ik via deze manier een beroep doen op jullie allemaal. Bij een goed vrijwilligersbeleid leef je als vereniging mee in voor en tegenspoed. Voor de secretaris is het moeilijk om dit allemaal bij te houden. We hebben daarbij jullie hulp nodig. Als er in de familiesfeer van de vrijwilliger heugelijke of droevige omstandigheden zijn, laat het ons weten zodat we actie kunnen ondernemen middels een kaartje of een attentie. Naast bovenstaande willen we vanaf 1 januari 2008 verjaardagskaartjes gaan sturen naar de vrijwilligers. Puur om onze vrijwilligers het gevoel te geven dat wij als BSC Unisson hen waarderen voor wat dat ze voor BSC Unisson doen. Het bestuur is bijzonder blij dat Sylvia Post de uitvoering voor haar rekening wil nemen. Naast Silvia is het bestuur op zoek naar nog 2 vrijwilligers die zo af en toe een kaartje in de bus willen gooien. Zodat niet altijd Silvia naar de bus hoeft te gaan. Iets voor jou? Neem contact op met ondergetekende. Namens het bestuur, Bas Hassink *: :

Silvia Post tel. 053-4280590 Bas Hassink tel. 06-51559626

E-mail: vrijwilligers@bscunisson.nl

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 4


Nieuws van de verhuiscommissie Zoals een ieder weet zullen we aan het einde van het lopende seizoen met ons allen verhuizen naar de Grobbe. Met Ter Steege Vastgoed zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het verlaten van het Unicum. We zullen de competitie en de aansluitende toernooien afwerken op het Unicum en daarna is het tot onze grote spijt na bijna 90 jaar gedaan op genoemde locatie. Zo’n unieke locatie zullen we niet gemakkelijk weer krijgen. Maar voor eerst zullen we enkele jaren moeten vertoeven op de Grobbe. Met de verhuiscommissie en de kantinecommissie zijn meerdere gesprekken geweest om tot een optimale aanpassing van de Grobbe te komen. Met de verhuiscommissie zijn de aanpassingen van de velden besproken. Zo zullen de aanpassingen op het veld niet zo ingrijpend zijn behoudens het aanleggen van de verlichting welke op dit moment nog op het 2e veld op het Unicum staat. De vergunning hiervoor is intussen binnen en de offertes voor het overzetten zijn bij desbetreffende bedrijven aangevraagd. Om alle verlichtingen te kunnen gebruiken is een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting noodzakelijk. Ook zullen we trachten door voor een groot deel gebruik te maken van bestaande materialen, verwarming aan te leggen in de kleedkamers en zullen de ruimtes voor de materialen en verzorging enigszins aangepast worden. Er bestaat grote behoefte aan extra vergaderruimte. Dit willen we oplossen door het plaatsen van een tijdelijke unit, zo dicht mogelijk tegen de huidige kantine voorzien van een overdekt terras. Dit kan dan tevens dienen als rokersruimte. Voor wat betreft de kantine komt er iets meer op ons af. Willen we optimaal kunnen profiteren van de kantine dan zijn we genoodzaakt om een en ander aan te passen. Dat het ‘s zaterdags en ‘s zondags druk zal worden is ons meer dan duidelijk. Vergroten van de kantine hebben wij als bestuur niet verantwoordelijk geacht en daarom gekozen om intern een en ander aan te passen. Hierover zijn met de kantinecommissie diverse gesprekken gewest en zijn meerdere varianten besproken met alle voor en nadelen. Belangrijkste item hierbij was een optimale werksituatie te creëren voor onze medewerkers zowel achter de bar als in de keuken zonder de gezelligheid in de kantine uit het oog te verliezen. Op 19 november jl. hebben we de plannen aan onze medewerkers gepresenteerd. Op deze avond zijn door diverse mensen opmerkingen gemakt en suggesties gedaan om tot een optimale invulling te komen. Wij zullen de plannen nu verder uit gaan werken voor uitvoering komend voorjaar. De bedoeling is om direct na Pinksteren te beginnen en voor de aanvang van het nieuwe seizoen gereed te zijn. De komende maanden zullen we nodig hebben om met de gemeente te onderhandelen over de kosten welke gemaakt moeten worden door het tijdelijk verblijven op de Grobbe. De gemeente heeft ons toegezegd alle extra kosten welke hiermee gemoeid zijn voor haar rekening te zullen nemen. Bijgaand treft u een plattegrond aan van de kantine. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij u uiteraard op de hoogte. Gerrit Waanders.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 5


plattegrond

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 6


plattegrond

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 7


Kerstloop BSC Unisson

Op 26 december a.s., 2e Kerstdag, organiseert BSC Unisson de traditionele Kerstloop. Het parcours ligt rond ‘t Unicum aan de Boekelosestraat in Boekelo De te lopen afstanden zijn: • 2 km (voor kinderen) • 6 km • 10 km De start is om 10:30 uur. Inschrijven kan vanaf 9:30 uur in ‘t Unicum. Na afloop is er voor iedereen koffie of thee en een broodje. Kosten: € 2,50 voor deelnemers boven de 12 jaar kinderen gratis Om het belang van bewegen te onderstrepen heeft trainer Henk Eefsting van de Boekelopers een paar trainingen gegeven aan leerlingen van de drie hoogste klassen van de Boekelerschool, de Marcellinusschool en de Usselerschool. Het is de bedoeling dat de leerlingen meelopen op tweede kerstdag. Tot ziens op 26 december op ’t Unicum

Voor een fotoreportage en de uitslag van vorig jaar: kijk op de website www.bscunisson.nl bij ‘lopers’ en dan ‘nieuwsarchief’

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 8


Kerstverhaal "So you wanna be a Santa" “I wish you a merr....” “Waardeloos! Volgende!” Beteuterd verlaat de drieduizendriehonderdeenendertigste kandidaat de studio. “Gaat u maar op de stip staan.” De dame met het strakke gezicht wijst op de rode cirkel midden in de kale ruimte. Nummer drieduizenddriehondertweeendertig neemt zenuwachtig plaats, zet zijn afgezakte kerstmuts recht en haalt diep adem. “Ja, stop maar, dat duurt veel te lang!” bitst de dame. “Haha, dat zei mijn vriend vannacht nog!” gilt de nichterige krullenbol vanachter een tafeltje. Samen met de strakke dame en een man met een overbodige zonnebril in zijn vettige haar vormt hij de jury van het tv-programma ‘So You Wanna Be A Santa’. “Jeetje, waar hebben ze jou vandaan gehaald?” zegt de krullennicht als de volgende kandidaat zich gereed maakt. “Uit welke container ben jij opgediept? Hadden je vader en moeder zo’n slecht huwelijk dat ze het nodig vonden om jou te maken? Ze moeten wel een hekel aan elkaar gehad hebben, hahaha!” De dame in haar elfenkostuum wordt zichtbaar kleiner en lijkt het liefst in de stip op de vloer te willen verdwijnen. “Nou, vooruit met de geit! Mekker maar ‘n moppie.” De zonnebrilman laat zich ook even van zijn beste kant horen. De elf-in-spé doet haar mond open maar kan geen noot meer uitbrengen. “Oké, de groeten aan de rendieren. Volgende!” De strakke dame wuift met haar ene hand het elfje weg en wenkt met de andere de volgende kandidaat, een mollige man die al een tijdje in de deuropening staat te kijken. “Zo, jij hebt nog nooit van Sonja Bakker gehoord zeker!” “Sonja Bakker?” vragend haalt de rondbuikige man een notitieboekje uit de binnenzak van zijn rode jas. “Bent u dat?” over zijn leesbril kijkt hij naar de dame die stijfjes haar hoofd schudt. “Aha, ik lees dat u zich keurig heeft gedragen dit jaar. Veel mensen van hun overtollige centjes afgeholpen.” “Die ouwe is gek,” fluistert de krullennicht. “Ach nee joh, ik denk dat hij denkt dat hij acteur is,” sist de zonnenbril. “Hoe is uw naam?” “Claus,” antwoordt de kandidaat, “maar ze noemen me ook wel Santa.” “O, dus u bént al een santa. Laat maar eens wat zien dan, ouwe bok die je bent. Zeker lekker achter de elfjes aan elke dag.” De krullennicht is flink op dreef. “Ho-ho-ho!” roept de kerstman. “Als jullie zo doorgaan verdienen jullie geen cadeautjes dit jaar.” “Ach idioot. Ik hóef geen cadeautjes, ik koop toch lekker zélf alles dat ik hebben wil,” krijst de dame. “Nou zingen, ouwe kwallebak, of anders ophoepelen.” Chagrijnig kijkt de zonnebrilman naar Claus. “En nu is het echt genoeg!” De kerstman stampvoet op de rode stip. “Ik heb in geen jaren iemand voor straf mee hoeven te nemen naar Lapland, maar jullie drieën maken het te bont. Dit onbeschofte gedrag moet maar eens afgelopen zijn! Jullie gaan een heel jaar doorgedraaide mallemolentjes maken in het meest afgelegen puntje van Lapland waar niemand last van jullie heeft. Dan kan hier het land even op verhaal komen en weer lekker ouderwets aardig tegen elkaar doen.” Vanuit het niets landen elfen op de rode stip. Ze tillen de drie juryleden in de arrenslee die voor de studio te wachten staat. Alle drieduizenddriehonderddrieendertig kandidaten juichen als de slee in de sterrennacht verdwijnt. (bron: internet) FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 9


Toppers van F3

Zaterdag 10 nov. moeten we tegen LSV uit Lonneker. Als we wakker worden horen we de regen op het raam. Maar later als we naar de Grobbe rijden breekt zelfs even de zon door. Er zijn veel wedstrijden afgelast, die van ons niet. We gaan inspelen en maken voor de wedstrijd nog even een mooie foto voor onze sponsor. De jongens van LSV hebben er zin in en zijn ongeveer even sterk als ons team. Halverwege de wedstrijd begint het ineens heel hard te regenen. We zijn helemaal doorweekt. Het deert ons niet en we spelen gewoon door. Het is een spannende wedstrijd met voor beide teams een aantal kansen. Het wordt 1-1.

Het was vroeg verzamelen deze week! 7.45 stonden we koffie te drinken in de kantine. Eenmaal op het avanti veld misten we Jules en Dave en hun moeders. Na wat rondbellen kwamen we er achter dat ze nog langs de autobaan stonden met een lekke band. Dus konden we de eerste helft allemaal het veld in. We spelen heel goed en kregen veel kansen. Gelukkig konden Jules en Dave de tweede helft nog meespelen en hadden we weer wissel spelers. We speelde alleen nog voor de goal van de tegenpartij zodat ons keeper niet te doen had. Toen de trainer riep dat hij iets moest gaan doen maakt hij een koprol. Na een leuke wedstrijd hebben we gewonnen met 5 tegen nul.

Zaterdag 24 nov. spelen we de laatste wedstrijd voor de winterstop. We moeten tegen Avanti F 11. We gaan voor de wedstrijd warm lopen en oefenen met doel schieten. Als de wedstrijd begint hebben we de smaak goed te pakken en maken we al snel een goal. Bram en Robin hebben onder hun Unisson shirt een shirt met de tekst “deze is voor Han”.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 10


Vervolg toppers van F3 Bij elke goal gingen de shirts omhoog en kon je de tekst lezen. Dit was omdat het de laatste wedstrijd was voor Han. Het ene doelpunt viel na het andere. Erg spannend was de wedstrijd niet maar we hebben wel gewonnen met 13-1. Na de wedstrijd hebben we nog cadeaus aan Han gegeven. Een mooie emmer met Bier en een boek waar iedereen een tekening in had gemaakt en nog enkele tijdschriften. Han was er heel blij mee.

Om half 12 zijn we met ons hele team en de vaders en moeders patat wezen eten bij de buren. Het was erg gezellig en lekker. We staan nu op de vijfde plaats in onze poule en zijn hier heel blij mee. Na de winterstop gaan we weer goed ons best doen.

Een troste Moeder

Kaartavonden De data van de kaartavonden voor de rest van dit seizoen zijn: 4 januari 1 februari 29 februari 28 maart

Deze kaartavonden vinden plaats in ’t Unihoes op ’t Unicum. Aanvang: 20:00 uur. Iedereen is van harte welkom! Met vriendelijke groet, Ine Meeuwissen FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 11


Uitslagen Kaartavonden De uitslagen van de kaartavonden in november en december zijn: November: Hartenjagen: 1. Jan Vos 2. Leo Huerman 3. Marjo Hendrix 4. Agnes Buursink

182 pnt. 202 pnt. 203 pnt. 216 pnt.

Kruisjassen: 1. Nico Grevink 2. Herman Simmelink

3996 pnt. 3842 pnt.

Kruisjassen: 1. Willie van de Pol 2. Herman Simmelink

4125 pnt. 3834 pnt.

December: Hartenjagen: 1. Marjo Hendrix 2. Ab Klein Lugtenbeld 3. Annie Ordelmans 4. Jan Vos

158 pnt. 160 pnt. 200 pnt. 207 pnt.

Oproep gastgezinnen B-jeugdtoernooi 2008 Beste mensen de afgelopen maanden zijn wij als B-toernooicommissie van BSC Unisson al weer druk bezig met het toernooi voor het komende jaar. Op dit moment hebben reeds meerdere clubs toegezegd mee te doen. Dit zijn oa: Silkeborg, Barking Abbey, Petersborough United, Elfsborg, Twente/Heracles, AA Gent, Sparta Rotterdam en onze eigen jongens. Hannie Schipper is op dit moment druk bezig met het leggen van de contacten met enkele zeer gerenommeerde clubs uit binnen en buitenland. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Ruurlo, waar een A-toernooi wordt gehouden, goede clubs deze kant op halen. Als toernooicommissie willen we dit heel graag. Alleen vragen de clubs of we al deze jongens met hun begeleiders onder kunnen brengen in gastgezinnen. De ervaringen van de clubs maar ook van de gastgezinnen van de afgelopen jaren zijn erg positief en we hopen dan ook dat we voldoende gastgezinnen kunnen regelen om al deze jongens op te vangen. Vandaar de vraag: Mochten er mensen zijn die belangstelling hebben of vragen hebben over gastgezin zijn, bel gerust! Wij gaan ervan uit dat we dit binnen Boekelo op kunnen lossen. Het B-toernooi is volgend jaar op: 10, 11 en 12 mei 2008. Gerrit Waanders. Tel: 0650223497

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 12


Opbrengst Grote Club Actie

Petje af voor topverkoopster Emily! Emily Scheggetman van E4 heeft in haar eentje 24 loten voor de Grote Club Actie aan de man gebracht. Zowel via de telefoon, als persoonlijk heeft Emily familie, vrienden en bekenden benaderd en overgehaald om de loten te kopen. Emily, bedankt en volgend jaar op naar de 30! In totaal zijn er dit jaar 500 loten ingekocht en 401 verkocht. Het jaar daarvoor hadden we (te optimistisch??) 1.000 loten ingekocht en 339 stuks verkocht. De opbrengst bruto was toen € 847,50 / netto € 347,50. De bruto opbrengst was dit jaar € 1.002,50 / netto € 752,50. Een prima resultaat. Iedereen heel hartelijk bedankt. Rob Stokkers

Activiteiten kalender 18 december 2007 Openbare Dorpsraad20.15 uur Vergadering met o.a. stand van zaken nieuwe accommodatie 26 december 2007 Kerstloop BSC Unisson 10.30 uur op ’t Unicum. Afstanden 2, 6 en 10 km. 02 januari 2008 Gluhweinloop ‘s avonds “De Boekelopers” 06 januari 2008 Voetbalwedstrijd oud 1e tegen 12.00 uur huidig 1e elftal

Dorpshuis Boekelo (kerkje aan de kwinkelerweg)

aansluitend om 15.00 uur

‘t Unicum

Nieuwjaarsreceptie

Zie ook www.bscunisson.nl

De Grobbe ’t Unicum

.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 13


Van onze buitenlandcorrespondent (32) uit Hengelo

..................en dit mochten we beleven in 2007.................. 2007 was weer eens een bewogen jaar Voorbeelden zat, ik noem er een paar Soms loopt het in de voetbalwereld heel erg raar Wie kon dat ooit bedenken: 2007 Fred Rutten jaar 2 jaar geleden door het PSV bestuur bijna gevild Onlangs plotseling heel erg gewild Wat een 4e plaats voor en met een trainer al niet kan doen Deze trainer blijft bij Twente, voor de club en niet voor de poen Alhoewel het is nog maar 6 jaar geleden na de winst in de beker Toen was diezelfde Rutten zijn plaats bij Twente ook niet zeker Het stond heel groot in de krant Onze eigen Jantje Smit had het aan zijn stemband Maar als je Gerard Joling wel eens hebt gehoord Denk je eerder aan hem als iemand die zijn stemband heeft vermoord Het is voor mij ongekend Dat zo’n gladde vent zoveel succes met zijn Sterren en met de Toppers kent En dan weer de Tour de France van dit jaar De dopingcontrolleurs zijn nog maar net weg of: slikken maar Daarom slaat oud-schaatskampioen Professor Kuipers, voor vrienden Harm Wat betreft doping al jaren een heel ander alarm Geef doping in bepaalde mate voor sporters vrij Want zelfs een paracetamolletje is voor sporters verboden maar niet voor U en mij En als iedereen uit dezelfde pot zit te snoepen Komt vanzelf de ware kampioen naar boven floepen Want een sporter heeft ook wel eens pijn in zijn bol En dan verlangt ook hij naar een paracetamol 17 november, voor mij mocht het wel wat vlotter Maar toen kwam eindelijk de laatste Harry Potter Mijn wangetjes kleurden al helemaal rood Bij de gedachte blijft hij nu leven of gaat hij toch dood Helaas heeft mijn dochter het einde al verklapt En dat ik dat niet wil weten heeft ze blijkbaar niet gesnapt Want iedereen dacht dat Harry na deel 7 eindelijk stopt Wordt door de commercie wederom gefopt Harry gaat trouwen en krijgt ongetwijfeld een kind Dat, volgens mijn bescheiden mening, zijn weg in een hele nieuwe Potter reeks ongetwijfeld vind De Politiek blijft in dit overzicht natuurlijk niet onaangeroerd Nu ik op de valreep heb gehoord dat de kilometerheffing in 2011 wordt ingevoerd Waarom heeft Politiek Den Haag het bij de auto toch over niet meer maar anders betalen En denken wij dat de Politiek denkt bij de Burger valt nog veel meer te halen De Minister had 3 jaar terug zelf het goede voorbeeld moeten geven Door zich in zo’n milieuvriendelijke Prius met elektromotor te begeven Maar voor iemand met iets meer pegels Gelden blijkbaar heel andere regels Want het was toch echt geen gein Toen diezelfde Minister zei: een kleine auto of de trein dat rijd helemaal niet fijn FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 14


Vervolg van onze buitenlandcorrespondent (32) uit Hengelo Zo maar een greep uit het afgelopen jaar 2007 Een jaar waarin we soms wel en soms niet plezier mochten beleven Een jaar met op de valreep iets wat veel goeds belooft Oranje is in 2008 bij de EK geplaatst als groepshoofd En werd net 2 minuten via teletekst duidelijk Onze tegenstanders wonen bijna allemaal Zuidelijk Misschien Roemenië nog uitgezonderd Maar anders worden we er wel door Frankrijk of Italië uitgedonderd Vrouwe Fortuna heeft verder bevolen Koppel die Duitsers maar weer aan kleuterlanden als Oostenrijk en aan Beenhakker’s Polen Ik weet verder niet wat U verwacht Voor 2008 Maar bij mij doet het volgende het nog altijd goed Ik wens u voor 2008 een goede gezondheid en veel voorspoed Tot 2008, tot de volgende Buitenlandcorrespondent…………………………..

Winterstop kantine ‘De Grobbe’

Tijdens de winterstop is de kantine op zaterdag en zondag in principe gesloten. Mochten er toch elftallen willen trainen / vriendschappelijk voetballen, dan geldt het volgende: Bij trainen: zelf de sleutel en het geldzakje bij fam. Kamp, Past. Schneiderstraat 17 ophalen en terugbrengen. Bij vriendschappelijke wedstrijden: de kantinecommissie inlichten, die er dan voor zorgt dat de kantine open is. Bij overige activiteiten: zelf kantinedienst regelen en doorgeven aan de kantinecommissie. Wij rekenen op jullie medewerking. Groeten,

Mini Homeijer,

tel. 428 2037

Monique Lansink,

tel. 428 1566

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 15


Kerstkleurplaat

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 16


Stand van zaken nieuwe sportaccommodatie Op dinsdag 18 december komt dhr. René Pruysers uitleg geven over de stand van zaken m.b.t. onze nieuwe sportaccommodatie. Dhr. Pruysers is ontwikkelingsmanager West en is tevens projectleider van de gemeente Enschede voor o.a. de realisatie van de sportaccommodatie van BSC Unisson. Hij zal uitgebreid ingaan op de huidige stand van zaken en een beeld schetsen van het vervolgtraject. Bij deze een uitnodiging/oproep voor alle leden van BSC Unisson om op deze dorpsraadvergadering aanwezig te zijn. Dus noteer dit in je agenda en houd de mededelingen van de dorpsraad (via www.boeke-loos.nl en andere welbekende kanalen) goed in de gaten. Openbare Dorpsraadvergadering Dinsdag 18 december 2007 Aanvang: 20.15 uur Dorpshuis Boekelo (’t Kerkje aan de Kwinkelerweg) Hoofdbestuur BSC Unisson

Roel Weener verlengt contract Voorbereiding seizoen 2008-2009 Ter voorbereiding op het seizoen 2008-2009 is de eerste vraag wie is er trainer van het eerste elftal. Zoals U allen hebt kunnen lezen in de diverse media zijn de contract besprekingen met de trainers al weer in volle gang. Dus ook bij BSC Unisson moesten we kijken naar de vraag wie gaat het eerste volgend seizoen trainen. Het contract van Roel Weener loopt medio 2008 af. Zoals dat dan gaat wordt er van uit het voetbalbestuur bij de commissie technische zaken de vraag neergelegd hoe en wat volgend seizoen. Uit het eerste gespek dat men had met Roel bleek dat hij nog wel een jaar door wil. Uit een gespek met de spelersraad bleek dat ook de spelers zeer te spreken zijn over Roel Weener en dus ook nog graag met hem een jaar verder willen. Mede deze gesprekken hebben ons doen besluiten om het contract met Roel Weener voor 1 jaar te verlengen tot medio 2009. Mvg Voetbal Bestuur

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 17


Lieve Evelien “Deze wereld is mede mogelijk gemaakt door mensen die zo nodig spullen aan de man willen brengen.” De overheid is een campagne gestart om het verbale en soms fysieke geweld van ouders langs de lijn tegen te gaan. ‘Langs de lijn’ is dan ook nog eens betrekkelijk want blijkbaar gaan ouders vaak te ver en overschrijden zij juist de lijn. Zowel spreekwoordelijk als letterlijk. Ouders die scheldend het veld inkomen, ouders die hun kind voor rotte vis uitschelden, ouders die de tegenstander uitschelden of fysiek bedreigen, ouders die andere ouders beledigen of bedreigen, scheidsrechters die door ouders belaagd worden, je kunt het niet bedenken of het komt wel voor. Ik vraag me dan altijd meteen af: “Hoe kun jij een kind opvoeden?” Dat is een vraag die regelmatig door mijn hoofd gaat. Hoe kan het zo zijn, dat als je een op een brommer wilt rijden, je daar een speciaal rijbewijs voor moet halen en als je graag een kind wilt, je gewoon je gang kunt gaan. Mensen doen maar wat! Dit is het tijdperk van de communicatie. Er zijn mobiele telefoons, faxen, piepers. Je kunt Emailen, tegenwoordig zelfs met je mobiele telefoon. Sinds de komst van de rekenmachine zijn mensen steeds slechter gaan hoofdrekenen. Zou het ook niet zo zijn met het communiceren tussen mensen? Hoe meer communicatiemiddelen er komen, des te slechter gaan mensen communiceren. Daarentegen schijnt het zo te zijn dat mensen maar 15% van hun hersencapaciteit gebruiken, dus dan wordt het allemaal een stuk begrijpelijker. Als je als mens zoveel mogelijkheden hebt, waarom gebruiken we die dan niet? De wereld voorziet de mens van alle gemakken en luxe en die heeft de mens kunnen creëren door middel van die 15% van de hersencapaciteit. Hoe zou het dan zijn als je de volle 100% kunt gebruiken? Zou alles dan veel spiritueler benaderd worden omdat je dan misschien veel bewuster bent van je eigen gedrag en je ‘eigen ik’? Of zou het een grote chaos worden omdat mensen nog meer met zichzelf bezig zouden zijn? Er zijn allerlei mogelijkheden. Zoveel mogelijkheden zelfs, dat niemand écht weet wat de zin van dit leven is… Als mens heb je in ieder geval de mogelijkheid om er het beste er van te maken. Je kunt genieten van het leven, maar waar kiezen de meeste mensen voor… TV kijken. En niet naar hoogstaande informatieve programma’s, nee het gros kijkt naar de Postcodeloterij, Miljoenenjacht, Idols en weet ik veel naar wat voor een waardeloze shows. Maar ja, dat is wat de meeste mensen willen. De meeste mensen die willen dubbelvla, terwijl ik het altijd veel leuker vond om met een pak vanillevla en een pak aardbeienvla zelf iets moois te creëren. Toch is ‘Dubbelvla’ kennelijk wat de meeste mensen willen, en daar gaat het om, wat de meeste mensen willen. De meeste mensen die bepalen hoe het verder gaat met deze wereld, maar als er iemand is die in mijn ogen niet geschikt is om te bepalen hoe het verder moet met deze wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar het schijnt dat de meeste mensen daar heel anders over denken. Wat moet je doen als je op de plek bent waar je altijd al had willen zijn? Dat is moeilijk. Hoe wij nou leven daar heeft de mensheid duizenden jaren naar gestreefd, daar zijn oorlogen voor gevoerd, revoluties om zo vrij te zijn en zo rijk te zijn. Wij zijn het nou…. Hoera! Mooi man, welvaart, vooruitgang, te gek! En nou? Wat doe je dan met die vrijheid? Hoe moet het nou verder? Q.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 18


Bommelasloop Zondag 25 november, 10.30 uur RST Bommelasloop in uniek natuurgebied ’t Buurserzand’ Om 09.30 uur nog een fikse regen/hagelbui, maar op het moment van starten is het opgeklaard en gaan welgeteld 312 lopers(een record voor RST) in een stralende zon hun afstanden lopen. De lopers konden kiezen uit de afstanden 7,4 - 12 - 16,4 of 21,1 km. Ook BSC Unisson was present, te weten 6 ‘Boekelopers” alsmede 1 algemeen *)BSC Unisson-lid Hieronder weergegeven hun resultaten op de verschillende afstanden.

km 7,4 16,4 21,1

categorie Dames Heren Heren Dames Heren

Naam Carola Zehm Bertil Peper Gerrit Wolffer*) Jos Schoonheden Arie Veldhuis Gerrit Hofte Koesveld Marcel Meijs

plaats 17 3 41 2 19 31 45

tijd 44.48 29.55 1.31.00 1.57.53 1.35.30 1.43.00 1.57.53

aant. deelnemers 48 47 50 4 47 47 47

Meer foto’s en uitgebreide informatie over deze schitterende loop kun je vinden op de RST website: http://www.rst83.nl/bommelopweb/bommelasloop%20basissite.htm

Arie Veldhuis loopt er nog fris bij op het 13 km punt

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 19


Vervolg Bommelasloop

Gerrit Hofte Koesveld stijlvol in actie tijdens zijn 21,1 km

Jos Schoonheden sleurt Marcel Meijs mee in de laatste kilometers

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 20


F4 nadert einde herfstcompetitie Sinds mijn laatste bijdrage hebben we nog maar één wedstrijd gespeeld. Daarvoor gingen we naar Lichtenvoorde. Longa heet deze club. De begeleiding, de trainer en ouders waren nogal onder de indruk van de accommodatie en dan vooral van de kleedkamers. Omdat ik weet, dat de gemeente Enschede van het nieuwe sportpark een uithangbord wil maken en dat het alleen maar gaat om mooie ideeën aan te dragen, wil ik Gerrit c.s. aanraden om daar eens te kijken. Prachtige kleedkamers, met daar voorlangs een brede gang met aan de ene kant een complete glaswand. Dit zouden wij wel zien zitten. Nu de wedstrijd. Ik verkondig vaak, dat het bij de allerkleinste voetballers het er vooral op aankomt, om de spelers het nodige zelfvertrouwen en daarmee durf mee te geven. Voor de wedstrijd knipperde ik echter wel even met mijn ogen, toen ik iemand hoorde zeggen: ”Herman, moeten we tegen die kleintjes?” Ik zag het toch goed, het was Pelle (niet die van AZ, maar onze eigen Pelle). Nou is hij nog maar 5 jaar en bij mij komt hij ook niet over als een bonkig figuur. Zoiets is volgens mij het zelfvertrouwen voorbij en nijgt naar overschatting. Wij werden dan ook samen met Pelle heel hard met de beide benen op de grond geduwd. Natuurlijk misten we wel de beide oudste spelers Jan Paulo en Timon. De in de haast opgeroepen Lieke kon dit natuurlijk na 2 trainingen nog niet opvangen, omdat ze nog geen wedstrijdritme had kunnen opbouwen. Maar 0-8 komt wel hard aan. Dan is de terugweg Lichtenvoorde – Boekelo 2 keer zo lang als de heenweg. We hebben de laatste weken enkele nieuwe gezichten gezien op de trainingen, waardoor het hoogstwaarschijnlijk raadzaam is, om in de voorjaarscompetitie met een vijfde team te starten. Hiervoor moeten echter nog wel 2 of 3 spelers toestromen, maar mogelijk gaat dit gebeuren. Nu geven we even het beschrijvend kerstrapport van de spelers. Jan Paulo Elferink is de oudste van de spelende leden. Hij is vlak na de start van de competie er bij gekomen. Hij was wel een goede versterking en is één van onze topscores. Timon te Koppele is de man met het overzicht. Hij buffelt wat af een is vooral gevreesd om zijn schoten vanuit de tweede lijn. Jelle Assink blinkt niet echt uit op een speciale plaats, maar doet zijn ding, daar waar het van hem gevraagd wordt. Martin Keya is zeer bedreven in het afpakken van de bal bij een tegenstander en eenmaal in het bezit van de bal draait hij de tegenstanders helemaal dol met al zijn trucs. Zodanig dat zelfs de coach niet meer weet, of Martin überhaupt nog weet, waar het doel van de tegenstander is en dat we daar eigenlijk naar toe moeten. Luc Nibbelink heeft het voetballen aangepakt onmiddellijk nadat hij de nodige zwemdiploma's in de zak had. Hij heeft een geweldige linkse voet en houdt er van om een pana te maken. Mats Wermer groeit hard in zijn voetballoopbaan, maar het is logisch, dat in een team, waar zoveel power aanwezig is, hij zich eerst dienend gaat opstellen. Justin en Max Buitenhuis zijn tweelingbroers. Nu houdt ik er eigenlijk niet van om tweelingen altijd in één adem te noemen, maar zij verschillen toch wel erg weinig. Bij trainingen kan ik het aan het gezicht en de kleding meestal nog wel onderkennen, maar in een wedstrijd met dezelfde kleur shirt en op de rug gezien vallen alle verschillen weg. De prestaties golven nog al eens per wedstrijd en ook in de wedstrijd. Pelle Wermer is de jongste speler in ons team. Maar dit weerhoudt hem er niet van om steeds voorop te gaan in de strijd en mening tegenstander heeft de bal dan ook bij hem moeten inleveren. FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 21


Vervolg F4……. Lieke Höfte is pas bij ons en heeft ook de wedstrijd tegen Longa meegedaan. Het is mogelijk nog te vroeg om al een allesomvattend oordeel te vellen,maar de trainer en vele spelers zien echt wel iets in het voetballend vermogen va n Lieke. Florian Busschers is ook nog maar 5 jaar en hij heeft daarom tot nu alleen nog maar getraind. We hebben wel de indruk, dat de bijles van zijn vader de nodige vruchten afwerpt. Sinds 2 weken trainen nu ook Sem Smale en Marjolein Kwast mee. Deze twee meisjes worden door de trainer als goede investeringen voor de toekomst gezien. Als we elkaar weer spreken, zal het juist bij het begin van de voorjaarscompetitie zijn. Dan zijn er weer nieuwe tegenstanders met nieuwe kansen en daar zien we naar uit. Herman

Kerstwoordzoeker

b

k

b

a

l

b

s

e

r

d

1. kerstmuts

16. bal

k

a

t

m

o

t

n

r

i

n

2. sneeuwpop

17. keuken

a

l

a

o

e

i

e

n

e

s

3. boom

18. bel

a

e

m

r

i

n

e

k

s

l

4. arreslee

19. sparren

r

z

r

e

d

r

u

e

e

n

5. kribbe

20. speel

s

e

m

i

f

e

w

e

i

s

6. kaars

21. stal

n

t

e

a

k

j

p

r

e

t

7. rendier

22. maria

s

r

u

n

r

s

o

f

b

e

8. pret

23. os

s

f

e

m

e

i

p

s

b

r

9. ster

24. ezel

t

b

e

t

t

v

a

o

i

r

10. krans

25. bak

a

i

e

e

l

s

e

r

r

a

11. rendier

26. os

l

e

d

l

r

e

r

r

k

e

12. baard

s

p

a

r

r

e

n

e

e

n

13. sfeer

k

r

a

n

s

b

a

k

k

o

14. sterren

o

s

r

e

n

d

i

e

r

s

15. diner

De letters, die overblijven, vormen samen een zin.

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 22


FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2007 – pagina 23

flits_jaargang6_nummer3