Page 1

НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ И ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ Доц. д-р И. Паскалева Университетска национална кардиологична болница – СБАЛССЗ Отделение по лабораторна диагностика


ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА АНТИТРОМБОТИЧНАТА ТЕРАПИЯ

2000те те: те НОВИ ОРАЛНИ ДИРЕКТНИ Iia, Xa ИНХИБИТОРИ: ИНХИБИТОРИ ДЕБИГАТРАН, ДЕБИГАТРАН XABANS 2000: СЕЛЕКТИВНИ АТ ИНХИБИТОРИ: ИНХИБИТОРИ IDRABIOTAPARINUX 1970те те: KAKKAR LWMH ПРОТОКОЛИ теFONDAPARINUX,

1950те те: те WARFARIN 1940те те: те 1935-GORDON MURRAY, 1930те те: те 1918: 1916:

1939 – 1941 CLARENCE CRAFOORD ВЪВЕЖДАНЕ НА UFH ЗА ТРОМБО ПРОФИЛАКТИКА CHARLES BEST ЕКСТРАКЦИЯ С ВИСОК ДОБИВ ОТ ГОВЕЖДИ

HOWELL – ЕКСТРАКЦИЯ ОТ Ч. ДРОБ НА КУЧЕ

JAY MCLEAN – ОТКРИВА ХЕПАРИНА

адап. по M. R. LASSEN.

Кумулативни данни


ВИДОВЕ АНТИКОАГУЛАНТИ


ОГРАНИЧЕНИЯ НА VKA ЗАБАВЕНО ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕДВИДИМ АНТИКОАГУЛАНТЕН ЕФЕКТ, ОТРАЗЯВАЩ ОБЩИ ГЕНЕТИЧНИ ПОЛИМОРФИЗМИ КОИТО ПОВЛИЯВАТ МЕТАБОЛИЗМА НА VKA : ЦИТОХРОМ Р450 CYP2C9,VKORC1 МНОГОБРОЙНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧИЯ В ХРАНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ НА ВИТ.К ТЕСЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ОБХВАТ - INR 2.0 – 3.5 РУТИННО МОНИТОРИРАНЕ НА АНТИКОАГУЛАНТНИЯ ОТГОВОР, КОЕТО Е НЕУДОБНО ЗА ПАЦИЕНТА


FONDAPARINUX (ARIXTRA), СИНТЕТИЧЕН ПЕНТАЗАХАРИД СЕЛЕКТИВЕН ИНХИБИТОР НА F Xa 2. Ускорява над 300х инхибирането на FХа

Външна система

Вътрешна система

Антитромбин AT

AT

1. Fondaparinux се свързва обратимо с AT и предизвиква конформационни промени

AT

Xa

Xa

II

Фибриноген

Aдаптиран по Turpie AGG et al. N Engl J Med. 2001;344:619.

3. Инхибира индиректно образуването на тромбин

IIa ТРОМБИН Фибринов тромб 4. Подтиска се развитието на тромба


ПРЕДИМСТВА НА FONDAPARINUX (ARIXTRA) 1 ATIII

2

ATIII

Вътрешен път

3

ATIII

Xa

Външен път

Xa

ІІ

ІІа

Arixtra Фибриноген 

МНОГО ДОБРА БИОНАЛИЧНОСТ СЛЕД S.C. ПРИЛОЖЕНИЕЛИНЕЙНА ФАРМАКОКИНЕТИКА В ШИРОК ОБХВАТ ОТ 2 – 20 MG I.V.Съсирек

ПЛАЗМЕН ПОЛУ-ЖИВОТ 17 ЧАСА, ПОЗВОЛЯВАЩ 1х ДН АПЛ.НЕ СЕ СВЪРЗВА С PLT ФАКТОР 4 - НЕ ВОДИ ДО HITНЕ МЕТАБОЛИЗИРА ЧРЕЗ CYP P450 - БЕЗ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯНЯМА СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ


FONDAPARINUX: КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКА НА ВТЕ 2002–2003

ЛЕЧЕНИЕ НА ВТЕ 2004

Големи ортопедични операции REMBRANDT PENTATHLON M.A.T.I.S.S.E-DVT PENTATHLON 2000 M.A.T.I.S.S.E-PE PENTAMAKS EPHESUS PENTHIFRA PENTHIFRA Plus Пациенти от вътрешните клиники ARTEMIS Коремни операции PEGASUS APOLLO

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИСХЕМИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ 2006 PENTALYSE PENTUA ASPIRE MICHELANGELO: OASIS 5 MICHELANGELO: OASIS 6 Прилаганият дозов режим fondaparinux 2.5 mg s.с. не беше променян, независимо от възрастта, телесното тегло или креатининовия клирънс OASIS 5, OASIS 6


ХРОМОГЕННИ STA® Liquid Anti-Xa ТЕСТОВЕ STA ® – LIQUID ANTI XA СУБСТРАТИ & ФАКТОР XA 4/8 ML

РЕАКТИВИ

STA

КАЛИБРАТОРИ

®

– MULTI HEP КАЛИБРАТОРИ

STA ® – FONDAPARINUX КАЛИБРАТОР

МЕТОД

UFH

LMWH

Hybrin

FDPX

ПРИЦЕЛНИ НИВА

0.00/0.40/1.00 IU/ML

0.00/0.70/1.80 IU ANTI XA/ML

0.00/0.40/0.70/1.00/1.80 IU ANTI XA/ML

0.00/0.90/1.80 µG/ml

ОБЛАСТ НА ИЗМЕРВАНЕ

[0.10 – 1.10] IU/ML

[0.10 – 2.00] IU ANTI XA/ML

HNF: [0.10 – 1.10 IU/ML] HBPM: [0.10 – 2.00] IU ANTI XA/ML

КОНТРОЛИ

STA ® – QUALITY/HNF/ UFH (0.20 & 0.70) IU/ML

STA ® – QUALITY/HBPM/LMWH (0.80 & 1.40) IU/ML

STA ® – QUALITY/HNF/UFH STA ® – QUALITY/HBPM/LMWH

СТАБИЛНОСТ

СТАБИЛНОСТ ПРИ РАБОТА: 4 ЧАСА 2-8° C СТАБИЛНОСТ СЛЕД ОТВАРЯНЕ : 7 ДНИ

[0.10 – 2.00] µg/ml

STA ® – FONDAPARINUX CONTROL (0.50 & 1.40) µG/ML


AVE5026 МНОГО НИСКО МОЛЕКУЛЕН ХЕПАРИН-ULMWH МОЛ.Т. 2400 ИНХИБИРА ПРЕДИМНО FXa БИОЛОГИЧЕН ПОЛУЖИВОТ 16 – 20 ЧАСА ЕЛИМИНИРА СЕ ПРЕЗ БЪБРЕЦИТЕ НЕ СЕ НЕУТРАЛИЗИРА ОТ ПРОТАМИН СУЛФАТ КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ Medical

Hip Arthroplasty

Knee Arthroplasty

Hip Fracture

Surgical

SAVE-VEMED (12300)

SAVE-HIP1 (2320)

TREK (690)

SAVE-HIP2 (1000)

SAVE-ABDO (4400)

SAVE-KNEE (1060)

SAVE-HIP2 (454)

SAVE-ONCO (3200)


ПАРЕНТЕРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ НОВИТЕ ПАРЕНТЕРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ УЛЕСНЯВАТ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРОМБОЗАТА, ЗАЩОТО СЕ ПРИЛАГАТ ПОДКОЖНО БЕЗ ХЕМОСТАЗНО МОНИТОРИРАНЕ. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕЖЕДНЕВНА ПОДКОЖНА АПЛИКАЦИЯ ОГРАНИЧАВАТ ДЪЛГОТРАЙНАТА ИМ УПОТРЕБА. ГОЛЯМАТА НИША Е НАМИРАНЕТО И ЗАМЕСТВАНЕТО НА VKA С ОРАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА, ОСОБЕНО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНСУЛТИ.


ПОТИСКАНЕ НА ТРОМБИНОВАТА АКТИВНОСТ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТРОМБИНОВОТО ОБРАЗУВАНЕ? Иницииране каскадата на съсирване

Разпростиране на съсирването

APIXABAN, RIVAROXABAN, EDOXABAN, ВETRIXABAN

Bivalirudin i.v. argatruban i.v.

Образуване на фибрин

Dabigatran p.o. ximelagatran p.o. efegatran p.o.


ПРИВЛЕКАТЕЛНИТЕ СВОЙСТВА НА НОВИТЕ ОРАЛНИ АК БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ- ДИРЕКТНИ ИНХИБИТОРИ ПРЕДСКАЗУЕМ АНТИКОАГУЛАНТЕН ЕФЕКТ С ПО-МАЛКО ВАРИАЦИИ НИСКА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ С ЛЕКАРСТВА И ХРАНИ НИСЪК РИСК ОТ КЪРВЕНЕ В ПРИЦЕЛНИТЕ ДОЗИ ВИСОКАТА СЕЛЕКТИВНОСТ НА ДИРЕКТНИТЕ ИНХИБИТОРИ И ПРЕДВИДИМИЯ ФАРМАКОДИНАМИЧЕН ЕФЕКТ ПОЗВОЛЯВАТ, ТЕ ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ВЪВ ФИКСИРАНИ ДОЗИ В НАД 80% ОТ СЛУЧАИТЕ НЕ СЕ НАЛАГА ЛАБОРАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ


ДИРЕКТНИ анти-FXa ИНХИБИТОРИ Rivaroxaban

Apixaban

Betrixaban

директен FХa инхибитор 460 D

Селективен директен Xa инхибитор

Мол.тегло

директен FХa инхибитор 436 D

Производител

Bayer /Schering /Jn&J

BMS / Pfizer

Portola/Pharmaceulticals/Merck

Полуживот

9 часа (7 – 11)

9 - 14 часа

20 часа

Cmax

3 часа

3 часа

Бионаличност

>80 %

50-85 %

65% през бъбреците (като активен и неактивен метаболит) 35% през жл.пътища

25% бъбреци

5% през бъбреци

75% жл. пътища

95% непроменен през жл. път.

Характеристики Тип

Елиминиране

Xarelto

Лекарствени взаимодействия

Ketoconazole, ritonavir

Не е субстрат за CYP450 (минимални взаим.)

Не е субстрат за CYP450 (субстрат за транспортен Pglycoprotein)

Дози

o.d. – 1 х дневно

b.I.d. – 2 х дневно

o.d. – 1 х дневно

Антидот

i.v. разработва се


ДИРЕКТНИ ТРОМБИНОВИ ИНХИБИТОРИ

Свободен тромбин

Фибрин-свързан тромбин


ДИРЕКТНИ ТРОМБИНОВИ ИНХИБИТОРИ Характеристики

Dabigatran etexilate (Pradaxa)

Тип

Синтетична малка непептидна молекула, инхибира директно и само активния център на тромбина. Едновалентният DTI инактивира фибрин-свързания тромбин

Производител

Boehringer- Ingelheim

Полуживот

12 - 17 часа

Cmax

2 часа

Бионаличност

7.5%

Елиминиране

80% през бъбреците 20% жл. пътища

Лекарствени взаимодействия

Минимални взаимодействия с CYP450, 3A4, 2C9 амиодарон, хинидин

Дози

o.d.– 1х дневно b.I.d. – 2 х дневно

Антидот

Активен въглен


КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ С НОВИТЕ ОАК Medical

Hip Arthroplasty

Knee Arthroplasty

RE-MEDY (2400)

….

RE-NOVATE (3494)

RE-MODEL (2076)

RE-SONATE (1800)

MAGELLA N (8000)

RE-NOVATE II (1920)

RE-MOBILIZE (2615)

ROCKET-AF (14000)

REСORD1 (4542)

REСORD3 (25312)

J- ROKET AF (1280)

REСORD2 (2509)30

REСORD4 (3148)

ADVANCE3 (5406)

ADVANCE1 (3202)

VTE Treatment Debigatran (Pradaxa)

Rivaroxaban (Xarelto)

ACS

AF

RE-COVER I (2564)

RE-LY (18 113)

RE-COVER II (2500)

RELY-ABLE (~6000)

EINSTEIN-DVT (2900)

ATLAS (1600)

EINSTEIN-PE (3300) EINSTEINExtension (1065) Apixaban

Apixaban VTE (2900)

ADOPT (6524) APPRAISE2 (10800)

Apixaban VTE Extension (2430) Edoxaban Betrixaban

AVERROES (5600) ARISTOTLE (15000)

ENGAGE AF TIMI 48 (16500) EXPLORE-Xa

ADVANCE2 (3053)


N Engl J Med 2009;361


N Engl J Med 2009;361


N Engl J Med 2009;361


ОЦЕНКА НА АНТИКОАГУЛАНТНИЯ ЕФЕКТ НА НОВИТЕ ОАК ИЗМЕРВАНЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НОВИТЕ ОАК ИЛИ ТЯХНАТА АКТИВНОСТ Е ПОЛЕЗНО В ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ КАТО: ВЪЗМОЖНО СВРЪХДОЗИРАНЕ, СПЕШНА ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ, ПРИ БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (CLCR < 30 ml/min) ИДЕНТИФИЦИРАНИ СА НЯКОИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С: P-GLYCOPROTEIN И/ИЛИ ЦИТОХРОМ P450 ИЗОЕНЗИМНА СИСТЕМИ (НЯКОИ ПРОТИВОГЪБИЧНИ СРЕДСТВА И ПРОТЕАЗИ ЗА RIVAROXABAN И QUINIDINE ЗА DABIGATRAN, ИЗИСКВАЩО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНАТА ДОЗА


ОЦЕНКА НА АНТИКОАГУЛАНТНИЯ СТАТУС ПРИ РАЗЛИЧНИ ПЛАЗМЕНИ НИВА НА ДАБИГАТРАН КРИВАТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯОТГОВОР НА АРТТ СПРЯМО НИВАТА НА ДАБИГАТРАНА Е ПОЛЕГАТА И СТАВА ПЛОСКА ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ≥ 200 NG/ML. АРТТ Е ОТНОСИТЕЛНО НЕЧУВСТВИТЕЛНО И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО ЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА, ОСОБЕНО В МАЛКИ ЦЕНТРОВЕ, КЪДЕТО АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НЕ СА НАЛИЧНИ.

МАКСИМАЛНИЯ ЕФЕКТ НА DABIGATRAN ВЪРХУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА СЪСИРВАНЕ СE ЯВЯВА ПРИ МАКСИМАЛНИТЕ ПЛАЗМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ ТРОМБИНОВОТО ИНХИБИРАНЕ Е ПРЯК РЕЗУЛТАТ ОТ DABIGATRAN.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТОЙНОСТИТЕ НА АРТТ ПРИ РАЗЛИЧНИ ДОЗИ ДАБИГАТРАН

СРЕДНАТА СТОЙНОСТ НА АРТТ Е ОКОЛО 1.5 ПЪТИ КОНТРОЛАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ТЕРАПИЯ -150 MG BID КАТО 10% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ ПОКАЗВАТ 2 Х УВЕЛИЧЕНИЕ НА АРТТ (ПОВЕЧЕ ОТ 65 SEC), В ПРОБИ, ВЗЕТИ 12 ЧАСА СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ПРИЕМ.

Стойности на aPTT след орален прием на 50, 150 и 300 mg dabigatran etexilate 2 х дневно, измерени на 12-ти час.


ЕФЕКТ НА DABIGATRAN ВЪРХУ ТРОМБИНОВОТО ВРЕМЕ ИЗМЕРВАНЕТО НА TT ПРЯКО ОЦЕНЯВА АКТИВНОСТТА НА ТРОМБИНА В ПЛАЗМЕНИТЕ ПРОБИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ОСИГУРЯВА ДИРЕКТНО ИЗМЕРВАНЕ АКТИВНОСТТА НА DTI. ТТ СА ЛЕСНО ДОСТЪПНИ В МНОГО ЛАБОРАТОРИИ. ПРИ НИВА НА DABIGATRAN НАД 600 NG/ML, ТЕСТЪТ ЧЕСТО НАДХВЪРЛЯ МАКСИМАЛНОТО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕ НА КОАГУЛОМЕТРИТЕ, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ ТТ Е ТВЪРДЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН ЗА ТТ Е ОСОБЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ЕФЕКТИТЕ НА DABIGATRAN, И ПОКАЗВА ЛИНЕЙНА ДОЗА-ОТГОВОР ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ.


ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ HAEMOCLOT® ТТ ИЗМЕРВАНЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ДАБИГАТРАНА THE HAEMOCLOT ® ТТ (HYPHEN BIOMED, NEUVILLE-SUR-OISE, FRANCE) Е ЧУВСТВИТЕЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ТРОМБИНОВОТО ИНХИБИРАНЕ С РАЗРЕЖДАНЕ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВНОСТТА НА DTI В ПЛАЗМА. РАЗРЕДЕНАТА ПЛАЗМА НА ПАЦИЕНТНА (1:8 TO 1:20) СЕ СМЕСВА СЪС СБОРНА НОРМАЛНА ПЛАЗМА И СЪСИРВАНЕТО СЕ СТАРТИРА С КОНСТАНТНО КОЛИЧЕСТВО ВИСОКО ПРЕЧИСТЕН ЧОВЕШКИ Α-ТРОМБИН. УСТАНОВЕНА Е ДИРЕКТНА ЛИНЕЙНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ НИВОТО НА DABIGATRAN И ВРЕМЕТО НА СЪСИРВАНЕ (30 ДО 75 SEC). РАЗРАБОТВАТ СЕ ДИРЕКТНИ ЛИОФИЛИЗИРАНИ ДАБИГАТРАНОВИ СТАНДАРТИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ.

Haemoclot® TT измервания в проби на здрави индивиди, приемащи dabigatran etexilate 220 mg


ЕКАРИНОВО ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ (ECT) •

ЕСТ ТЕСТ Е СПЕЦИФИЧЕН ТЕСТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА MEIZOTHROMBIN. АКТИВАТОРЪТ, ECARIN – ECHIS CARINATUS, Е ЗМИЙСКА ОТРОВА, КОЙТО СПЕЦИФИЧНО АКТИВИРА ПРОТРОМБИНА, ВОДИ ДО ОБРАЗУВАНЕТО НА MEIZOTHROMBIN, НЕСТАБИЛЕН ПРЕКУРСОР НА ТРОМБИНА. DTIS ИНХИБИРА ТРОМБИН-ПОДОБНАТА АКТИВНОСТ НА MEIZOTHROMBIN. ПО ТОЗИ НАЧИН ЕСТ ТЕСТ ОСИГУРЯВА ДИРЕКТНО ИЗМЕРВАНЕ АКТИВНОСТТА НА DTIS.

ЕСТ ОТНОШЕНИЯ НА 2 – 4 Х СА НАБЛЮДАВАНИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА DABIGATRAN ETEXILATE 150 MG BID .

ПОНАСТОЯЩЕМ ЕСТ НЕ СА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЛИ ВАЛИДИРАНИ С DABIGATRAN.


ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АНТИКОАГУЛАНТНАТА АКТИВНОСТ НА ДАБИГАТРАН В УСЛОВИЯ НА СПЕШНОСТ APTT И TT СА НАЙ-ЕФЕКТИВНИ И ШИРОКО ДОСТЪПНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИКОАГУЛАНТНИЯ ЕФЕКТ НА DABIGATRAN. ECT (ЕКАРИНОВО ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ) ПОКАЗВА ЛИНЕЙНА КОРЕЛАЦИЯ С ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА КАТО ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 150 MG BID DABIGATRAN ETEXILATE СЕ ИЗМЕРВА 2-4 ECT ОТН. ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА АКТИВНОСТТА В ПЛАЗМАТА СЕ ИЗПОЛЗВА И HAEMOCLOT® ТТ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРОМБИНОВО ИНХИБИРАНЕ (HYPHEN BIOMED).


ТЕСТОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА RIVAROXABAN

ХРОМОГЕННИ “ANTI-XA” ТЕСТОВЕ УДЪЛЖАВА РТ и АРТТ НЕ УДЪЛЖАВА ТРОМБИНОВОТО ВРЕМЕ, РЕПТИЛАЗНОТО ВРЕМЕ, НЕ ПОВЛИЯВА ИЗМЕРВАНЕТО НА ФИБРИНОГЕНА И D-ДИМЕРА


СПЕЦИФИЧНИ БЪРЗИ ХРОМОГЕННИ “ANTI-XA” МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА RIVAROXABAN • НОВИТЕ ДВУ СТЪПАЛНИ ХРОМОГЕННИ ИЗМЕРВАНИЯ СА БАЗИРАНИ НА ИНХИБИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР ХА В ПРИСЪСТВИЕТО НА CHАOTROPIC БУФЕР , В КОЙТО АТ ЗАВИСИМАТА АКТИВНОСТ НА ХЕПАРИНА Е НЕАКТИВНА, ДОКАТО АКТИВНОСТТА НА RIVAROXABANA СЕ ЗАПАЗВА.

Technochrom Anti Xa Technoclone ,Austria • • • • •

Orgaran® между 0.0 - 1.6 IU/mL Arixtra® между 0.0 - 2.0 µg/mL Rivaroxaban между 0 - 450 µg/mL LMW heparin между 0.0 - 1.6 IU/mL UF Heparin между 0.0 - 1.5 IU/ml


МЕТОД НА HYPHEN BIOMED ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА RIVAROXABAN МЕТОДЪТ НА HYPHEN BIOMED Е ИЗПОЛЗВАН В ПРОУЧВАНЕ (RIVAMOS, ШВЕЙЦАРИЯ). ЗА ОЧАКВАНИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПЛАЗМЕНИТЕ ПРОБИ СЕ РАЗРЕЖДАТ 1:20 С ИЗМЕРВАНИЯ В ОБЛАСТТА ОТ 0.00 ДО 0.50 ΜG / ML RIVAROXABAN. ТЕСТЪТ Е СПЕЦИФИЧЕН, ПОКАЗВА ЛИНЕЙНА ДОЗО ЗАВИСИМА ИНВЕРСНА КРИВА (R²>0.999), МНОГО ДОБРА ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ.


HEMOSIL LIQUID HEPARIN (LH) ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ АНТИ-Xа ИНХИБИТОРИ • HEMOSIL LIQUID HEPARIN (LH) ТЕСТОВЕ НА INSTRUMENTATION LABORATORY СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МОНИТОРИРАНЕ НА UFH И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ LMWH ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИНИЧНА КАЛИБРАЦИОННА КРИВА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА АКТИВНОСТ В ГРАНИЦИТЕ ОТ 0-2.0 IU/ML. • ИЗЧИСЛЕНИ СА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИЗМЕРЕНИТЕ IU, ИЗПОЛЗВАНИТЕ РАЗРЕЖДАНИЯ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА МЕДИКАМЕНТА МЕРНИ ЕДИНИЦИ.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕРОЯТНО ПРЕХОДЪТ ОТ VKА КЪМ НОВИЯ КЛАС АНТИКОАГУЛАНТИ ЩЕ БЪДЕ ПОСТЕПЕН, ТЪЙ КАТО VKА СА ЕФЕКТИВНИ И УТВЪРДЕНИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА, А ЦЕНАТА НА НОВИТЕ ГРУПИ Е ВИСОКА. Eikelboom JW & Weitz JI, Circulation 2010;121:1523-52 …....ПАЦИЕНТИ, КОИТО ПОКАЗВАТ СТАБИЛЕН INR КОНТРОЛ, НЯМА ДА СПЕЧЕЛЯТ ОТ ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДАБИГАТРАН ЗА ДРУГИ ПАЦИЕНТИ С AF И > 1 РФ ЗА ИМИ ДАБИГАТРАНЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛНА АЛТЕРНАТИВАТА НА ВАРФАРИНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕПОЧИТАН ПОРАДИ ПОДОБРАТА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ.


НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО АНТИКОАГУЛАНТНО ЛЕЧЕНИЕ ОРАЛНИ ДИРЕКТНИ ТРОМБИНОВИ ИНХИБИТОРИ (DABIGATRAN ETEXILATE) ОРАЛНИ ДИРЕКТНИ FXA ИНХИБИТОРИ: APIXABAN, RIVAROXABAN, EDOXABAN, BETRIXABAN ОРАЛНИ ДИРЕКТНИ FIXA НОВИ VKA, НЕМЕТАБОЛИЗИРАЩИ ЧРЕЗ ЦИТОХРОМ Р 450 В Ч.ДРОБ


НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛАБОРАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ МОНИТОРИРАНЕТО ВКЛЮЧВА НЕ САМО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА ИЛИ ЕФЕКТА НА МЕДИКАМЕНТА, НО И АДАПТИРАНЕ НА ДОЗАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

КРИТЕРИЙ 1: МЕЖДУИНДИВИДУАЛНИ ВАРИАЦИИ определяне на оптимална доза за всеки пациент КРИТЕРИЙ 2: ИНТРАИНДИВИДУАЛНИ ВАРИАЦИИ – лекарствени взаимодействия, въздействия на храни, патофизиологични промени, отношение полза спрямо риск. КРИТЕРИЙ 3: МЕТОД НА ОПРЕДЕЛЯНЕ –възпроизводим и стандартизиран; добре известно е оптималното време между приема и определяне концентрацията на медикамента. КРИТЕРИЙ 4: КОРЕЛАЦИЯ – тесен оптимален терапевтичен обхват между минимална ефективна доза и максимална поносима доза. КРИТЕРИЙ 5: ВАЛИДИРАНЕ – терапевтичното мониториране като база за увеличаване или намаляване на дозата е показало предотвратяване на нежелани събития - TE и/или хеморагични .


RANDOMIZED EVALUATION OF LONG-TERM ANTICOAGULATION THERAPY КРАЙНА ОЦЕНКА ЕФИКАСНОСТ

СЪБИТИЯ сист. ембол./инсулти

RE-LY (18 113)

ДОЗОВ РЕЖИМ Warfarin INR 2.0 – 3.0 Dabigatran etexilate 110 mg b.I.d

Честота% /година

1.69% 1.53% (non inf) p < 0.001

Dabigatran etexilate 150 mg b.I.d. 1.11% (super) p< 0.001 КЪРВЕНЕ RE-LY (18 113)

ГОЛЕМИ КРЪВОИЗЛИВИ

Warfarin INR 2.0 – 3.0

3.36%

Dabigatran etexilate 110 mg b.i.d. 2.71% p<0.003 Dabigatran etexilate 150 mg b.i.d. 3.11% p=0.31

СМЪРТНОСТ

Warfarin INR 2.0 – 3.0

4.13%

RE-LY (18 113)

Dabigatran etexilate 110 mg b.I.d. 3.75% p=0.13 Dabigatran etexilate 150 mg b.I.d. 3.64% p=0.051

Dabigatran etexilate is a valid alternative to warfarin and may be the preferred option for higher efficacy and better safety.

6c_16  
6c_16  
Advertisement