Page 1

Лабораторна информационна система от ново поколение – LIMS Време за промяна – преход от LIS към LIMS


Кои сме ние „Глобъл Систем Сълюшън” ООД е създадено през 1998 г., като от 2000 г. работи активно в областта на проектирането, създаването и дистрибуцията на медицински информационни системи. От 2003г. специализираме активно и в създаването на ЛИС – лабораторна информационна система. Фирма „Глобъл Систем Сълюшън” ООД притежава пълния набор от медицински информационни системи предназначени за автоматизация на документооборота и поддържане на актуален Електронен медицински запис (EMR) във всички области на здравната помощ: Global Medics ОПЛ – предназначен за общо-практикуващи лекари. Global Medics – предназначен за МЦ, ДКЦ и специализирани кабинети. Global STM – служба по трудова медицина. Global Dent – дентален софтуер. Global HIS – Болнична информационна система.


Global Lab Expert Global Lab Expert в момента е предпочетен от над 70 лечебни заведения със структура Клинична Лаборатория. Системата ни се интегрира гъвкаво в различни специфични конфигурации: СМДЛ, МЦ, ДКЦ, Болници. УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

СМДЛ - Рамус ООД

ДКЦ I - Пловдив ЕООД

МБАЛ Стоян Киркович

СМДЛ Кандиларов ООД

ДКЦ XXV София ЕООД

СХБАЛ Полимед

СМДЛ Медилаб ЕООД

ДКЦ I Перник ЕООД

СХБАЛ Еврика

МДЛ Илияна Кръстева - ЕООД

ДКЦ I Ямбол ЕООД

СМДЛ "Санте" ЕООД

МДЛ д-р Ноневи ООД - София

ДКЦ IV Варна ЕООД

МДЛ Севтополис

МДЛ Прималаб ООД

МЦ "ПРЕВЕНТ" ООД

Броят на апаратите, които са интегрирани в системата са над 70 от различни производители и групи: Биохимични и хематологични анализатори, за хормонални изследвания, уринни анализатори и т.н.


Предимствата на Global System Solution Ltd. • Българска ИТ компания, чийто продукти са напълно съвместими и интегрирани със системите на НЗОК, НАП, РЦЗ и т.н. Ежемесечно преминават хиляди отчети през нашите системи. • Предоставяме цялостни решения (софтуер и хардуер) и носим ПЕРСОНАЛНА отговорност за работоспособността на предлаганите решения. • Отлична поддръжка – консултации по телефона, on-line помощ, мобилна група от ит специалисти, която може да достигне за няколко часа до всяка точка на страната


Предимствата на Global System Solution Ltd. • Отлична експертиза, развита в разработване и внедряване на медицински информационни системи – имаме пълния набор от продукти, с които оперират над 4500 лекари в цялата страна. • Отворена система, която постоянно се развива – В центъра на развитието на продукта са нашите КЛИЕНТИ. Всичко, което се задава като нови функционалности се интегрира в кратки срокове. • Балансирана ценова политика


Състояние в Клиничната лаборатория преди внедряване на ЛИС Регистрацията на заявката на пациента се прави най-често след изработване на клиничните резултати или по време на изработването им. Няма еднозначна и постоянна във времето идентификация на материалите. Заявката за изследване се задава ВСЕКИ път РЪЧНО от лаборанта на анализатора. Няма консолидирана форма за резултатите от изследванията. Всички заявки и резултати се нанасят РЪЧНО в лабораторен журнал. Получаването на резултата – голям разход на време за пациента и не е ясно дали достига до клинициста – главния му потребител. Липса на точна статистика за изработени тестове по пакети, заявители, сравнителен анализ за изразходени реактиви и направени тестове и т.н. – много малко информация относно ефективността на лабораторията и статистика на изработваните изследвания.


Предлагано решение, чрез внедряване на Global Lab Expert Идентификация на пробите - еднозначна и постоянна – ID на заявката = Баркод етикиране - още в преданалитичния етап на изработване на клниничните резултати Автоматична заявка към лабораторната апаратура (при техническа възможност) – отпада възможността за грешно назначени тестове. Автоматично получаване на резултатите по ID на заявката с която е маркирана пробата – отпада възможността за размяна на резултатите и допусканите грешки в следаналитичния етап от обработка на клиничните резултати Автоматично получаване на резултата от изследванията – на компютъра на клинициста или през интернет и електронна поща. Пълна автоматизация на документооборота след регистрацията на заявката към лабораторията – заявки - работен лист, резултати от изследванията, лабораторен журнал, справки, отчети към НЗОК, фондовe и други, касови отчети и т.н. Управление на складово стопанство – рекативи и материали.


Производителност на лабораторията Регистрация и идентификация. Системата получава автоматично резултатите и те са попълнени в удобна форма за валидация. Обобщен резултат. Автоматизация на целия документооборот в лабораторията – автоматично водене на амбулаторен журнал (различни разновидности и съдържание в зависимост от изискванията на Ръководителя на лабораторията).


ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Клинична корелация: 1. Плаузибилитетен контрол 2. Лабораторна констелация 3. Delta check контрол. 4. Референтен интервал. Контрол на критичните стойности. QC статистически модул интегриран директно в системата - с възможност за връзка с апаратурата и автоматично получаване и анализ на резултати от контролните изследвания. Записване на калибрациите на апаратите – електронен дневник на превантивните и корегиращи действия.


Информация за ефективността на лабораторията В системата се води статистика за изработените тестове за всеки един от апаратите за избран период от време Справки за приходите. Приходни центрове. Управление на консумативи и материали Информация за извършената работа от персонала на лабораторията


Възвращаемост на инвестицията – увеличение на производителността ЛИС – Global Lab Expert увеличава производителността на персонала неколкократно и запазва ефективността на лабораторията: БЕЗ ЛИС

С ВНЕДРЕН ЛИС

Време за изработване на тестовете = const.

Разход и за заплати

Време за изработване на тестовете >> (≠ const) 50

100 150 200 250

Брой пациенти на ден

Време за изработване на тестовете = const.

Разход и за заплати

50 100 150 200 250 Брой пациенти на ден


Запазване и увеличаване на конкуретноспособността на лабораторията Намаляване на времето (Следаналитичния етап = 0);

за

получаване

на

резултата

 Предоставят се изключително удобни възможности проверка на резултатите от пациенти и клиницисти; Предлагане на гъвкави продукти (Пакети ) Клинични проучвания Логистика – оптимизиране на натоварването.

за


Гарантиране на качеството

ЛИС Global Lab Expert гарантира автоматизацията по изпълнение на ВЛКК, отчет към НЗОК и Здравни фондове, предоставя ценни управленски справки за натоварването и производителността на лабораторията, прилагане на международни стандарти по управление на качеството – ISO 15189


Global Lab Expert в действие Първи впечатления Технически и функционално добре разработена Лесна за усвояване и употреба Податлива на допълнения и изменения Адаптивна към специфичните ни нужди


Global Lab Expert в действие Използвани предимства 1.

Подобряване обслужването на пациентите

2.

Двупосочна свързаност на ЛИС с анализаторите

3.

Отлична автоматизация

4.

Отдалечен достъп


Global Lab Expert в действие Функционалност на системата 1.

Администраторски модул

2.

Модул Регистратура

3.

Модул Справки

4.

QC Модул


Global Lab Expert в действие Системата напълно оправда очакванията ни!

Global Lab Expert ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР


ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА • Напълно интегриран продукт по отношение на процесите, които се обслужват в Клинична лаборатория - всички модули са интегрирани в единно ядро, като не е необходимо да се стартират отделни модули за различните процедури. • Висока производителност на системата – процесите по изпращане на работен лист към апарата, получаване на резултатите, валидизация и т.н. са напълно автоматизирни като същевременно интерфейса позволява за пълен контрол върху етапите на работа. • Вътрелабораторен качествен контрол – реализирани специфични алгоритми - Автоматично построяване на контролна карта, Клинична корелация (плаузибилитетен контрол, Лабораторна констелация, Delta-check контрол и др.), Записване на калибрациите и превантивните и корегиращи действия. • Функционалности автоматизиращи финалното оформяне на резултата от клиничните изследвания - система за контрол на критични стойности, референтни стойности по пол, възраст, състояние, пълен контрол - кой, кога, какво е редактирал/ валидирал и регистрирал. • QC статистически модул интегриран директно в системата - с възможност за връзка с апаратурата и автоматично получаване и анализ на резултати от контролните изследвания.


ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА • Удостоверение за покриване изискванията на международния стандарт за клинична лаборатория ISO 15189 • Интерфейс за генериране на заявки от външни регистратури (от Болничните отделения или ДКБ, ДКЦ към клинична лаборатория). • Отлично развити комуникационни средства – проверка на резултатите през web интерфейс, изпращане на e-mail при готов резултат, SMS известяване. • Специфичен web модул за провежданите клинични проучвания – английски език • Складово стопанство – напълно интегрирано към процесите на управление на реактиви, консумативи и материали. • Финансово-счетоводен модул – финасови анализи и средства за подобрение на управлнието.


Какво ви е необходимо за да заработи ЛИС: Етапи на внедряване 1. Изграждане на структурна кабелна система – LAN и специализирана RS232 мрежа. 2. Доставка на компютърна техника и периферия. 3. Инсталация и настройка(импорт на данни), адаптиране според специфичните нужди на лабораторията. 4. Обучение. 5. Стартиране. 6. Отчети и контрол.


Предложения от HP Global System Solution – HP Preferred Partner Предимства на HP техниката 1. Отлична производителност 2. Високо качество 3. Интегрирани инструменти за защита на данните и отдалечено администриране 4. Принтери - голямо разнообразие (според нуждите на клиента) 5. Надежност и безотказна работа на сървърната техника – широко портфолио


Предложения от HP - 2010 и Глобъл Систем Сълюшън ООД • HP P3120 + Монитор HP 19'' TFT LA1951g • HP Elite 8000 + Монитор HP 20'' TFT x20LED Wide LED • HP PRINTER Laser Jet P2035 • HP Elite Book 8440p

HP 505B X2

HP Elite 8000

HP LaserJet P2035

Elite Book 8440p


Специализирани предложения от HP – HP t5740 Thin Client •

Висока надежност елиминирани са всички компоненти с висок потенциален риск

Изключително ниски оператовни разходи

Заема малко място

Изключително балансирана цена

5 години гаранция


Сървъри - HP ProLiant ML Series Брой пациенти

500

300

150

ML110

ML330

ML370

Модел Сървър

HP ProLiant

HP ProLiant

HP ProLiant

ML110

ML330

ML370

до 150 пациента на ден

до 300 пациента на ден

над 500 пациента на ден


Благодаря Ви за вниманието! Глобъл Систем Сълюшън ООД инж. Детелин Кръстев E-mail: mail@gss.bg Мобилен: + 359 888 81 30 78

www.gss.bg

6c_12  
6c_12  
Advertisement