Page 1

Лабораторна информационна система ( ЛИС )

Септември 2010


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ЛИС е прецизно подбран набор от инструменти за управление и контрол на работният процес в медицинските лаборатории.


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Основни задачи решавани от ЛИС :

 Електронна регистрация на пациенти; Съхраняване, изпращане по електронен път (Еmail) и SMS известяване на резултатите; Улеснява дейностите в клиничната лаборатория и микробиология; Събиране на резултати от апарати за лабораторен анализ; Следене и анализ на количествата и състоянието на реактиви, контроли и консумативи; Периодичен мениджърски анализ по определени критерии Водене и управление на документацията;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ЛИС е изградена от самостоятелни програмни модули. Използван е принципа на “ЛЕГО”, “Каквото сглобиш – това получаваш “. Всеки модул се изгражда специфичните според изисквания на лечебното заведение.


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Всеки модул на ЛИС работи самостоятелно, но позволява лесна връзка в цяла система : Модул "РЕГИСТРАТУРА"; Модул "КЛ. ЛАБОРАТОРИЯ"; Модул "МИКРОБИОЛОГИЯ“; Модул "ЛАБОРАТОРЕН СКЛАД“; Модул "КОНТЕЙНЕР“; Модул "АПАРАТИ“;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул "РЕГИСТРАТУРА" : ВЪВЕЖДА И СЪХРАНЯВА ПАЦИЕНТИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР; ИНФОРМАЦИЯТА В МОДУЛА Е ПО ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК. ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО E-MAIL ДО ПАЦИЕНТА И/ИЛИ ЛЕКАРЯ; SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ГОТОВИ РЕЗУЛТАТИ; СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДАННИТЕ; ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул ЛАБОРАТОРИЯ” ОСНОВЕН МОДУЛ :

“КЛИНИЧНА ЗА

КЛИНИЧНАТА

ЛАБОРАТОРИЯ; ОРГАНИЗИРА И АНАЛИЗИРА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЛАБОРАТОНИТЕ АПАРАТИ; ОСИГУРЯВА ВИСОКА КЛИНИЧНА НАДЕЖДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ БРОЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА; КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ; СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ; СТАТИСТИКА ПРИ КАЛИБРАЦИЯ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул “МИКРОБИОЛОГИЯ" : УЛЕСНЯВА ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА; ПОДПОМАГА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА ТЕРАПИЯ; ЛЕСЕН АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ НА МИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ БРОЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул “ЛАБОРАТОРЕН СКЛАД” : ОСНОВЕН МОДУЛ ЗА КОНТРОЛ НА РЕАКТИВИ, МАРКЕТИ И КОНСУМАТИВИ В ЛАБОРАТОРИЯТА; СЛЕДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И СРОКА НА ГОДНОСТ ПО КОЛИЧЕСТВО , КАЧЕСТВО И ВРЕМЕ ; ОТЧЕТНОСТ НА КОЛИЧЕСТВА ПО ДОСТАВЧИЦИ; ВРЕМЕВИ АНАЛИЗ, ЗАЯВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТАВКИ; СТАТИСТИКА И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул “КОНТЕЙНЕР” :

 ОСНОВЕН МОДУЛ ЗА СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛИТАНЕ НА ДАННИТЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ И ЛИС; ОСИГУРЯВА ПРИОРИТЕТ И РЕД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ В ЛИС ; ПОЗВОЛЯВА ГЪВКАВО ДОПЪЛВАНЕ НА МОДУЛИ ЗА ВРЪЗКИ С АПАРАТИ КЪМ ЛИС;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Модул “АПАРАТИ” : ВСЕКИ МОДУЛ ОСИГУРЯВА ВРЪЗКА С ЕДИН ЛАБОРАТОРЕН АПАРАТ; ИЗГРАДЕН Е ОТ ДВА КОМПОНЕНТА – ПРОГРАМЕН И ХАРДУЕРЕН ( ФИЗИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ ); ОСИГУРЯВА НАДЕЖДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ МЕЖДУ ЛАБОРАТОРНИЯТ АПАРАТ И КОМПЮТЪР; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА АПАРАТИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ; ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА РАБОТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АПАРАТИТЕ ; СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Предимства от въвеждане на ЛИС :

 Разширяване на платените услуги предлагани от лабораторията; Повишава категорията на лабораторията пред НЗОК; Фирмата доставчик е сертифицирана по ISO; Точен контрол на информацията за пациентите и резултатите от изследванията; Пълен контрол на количествата и състоянието на реактиви, контроли и консумативи; Въвеждане на полезни инструменти за мениджърски анализ по определени критерии Точно и коректно управление на документацията;


ЛАБОРАТОРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ЛИС в медицинската Въвеждането в експлоатация се извършва по лаборатория : модули и етапи; Сравнително ниска първоначална инвестиция; Лицензионен принцип на разпределението на функциите; Допълнително уточняване на финансовата рамка при работа с апарати на МАРВЕНА ООД; Използване на наличната материално-техническа база, при съвместимост с минималните изисквания за ЛИС; Техническа поддръжка – гаранционна и след гаранционнап; Обучение и консултация;


Лабораторната информационна система ( ЛИС )

ДА НАПРАВИМ НАШИЯТ ТРУД ПО ЕФЕКТИВЕН Септември 2010

6c_11  
6c_11  
Advertisement