Page 1

Бъдещето на патологията и лабораторната медицина Михаел Оелерих Катедра клинична химия Георг Аугуст уриверситет Гьотинген Германия

www.clinchem.med.uni-goettingen.de


Германските университети през 17ти – 18ти век

Гьотинген 1737


Университи и години на основаване: Гьотинген 1737 Принстън 1746 Колумбия 1754 Джордж II., Крал на Англия и курфюрст на Хановер


Фридрих Густав Йакоб Хенле Анатом и патолог 1809 - 1885

Роберт Кох Лекар и бактериолог 1843 - 1910

Нобелова награда 1905 Физиология и медицина


Еволюция на лабораторната дейност в САЩ

1. Лаборатории, базирани в болници (1920 – 1960) 2. Частни лаборатории на специалисти по “патология” (кл. Лаборатория) (1950 – 1975) 3. Комерсиални референтни лаборатории на промишлеността, с продажби от специалистите; намаление на работата в болниците (1975 – 2000)

Raslavicus P. (unpublished)


Еволюция на лабораторната дейност в САЩ 4. Комерсиални лаборатории на академични центрове и консорциуми на предприемчиви специалисти ( по клин. Лаб.) (2000 - --) 5. Свръх специализирани комерсиални лаборатории, предолагащи конкретен набор лабораторни дейности като геномика (2000 - -) 6. Връщане на лекарските практики в болниците, независимост на приходите, възстановяване на болничната лабораторна дейност (2005 - --) Raslavicus P. (unpublished)


Еволюция на лабораторната дейност в Университетски мед. център – Гьотинген (УМГ)

Клинична лаборатория 2010

Клинична лаборатория 1935


Клинична химия при УМГ Обучение

Катедра клинична химия

Основна лаборатория (рутинни и спешни изследвания)

Външни болници

Лаборатории на УМГ

Проучвани я

Клинични проучвани я

Протеомик а

MPI Биофизична химия


(В бъдеще) Патология

Трансфузионна медицина

Нефрология/Ревмат ология

Мед. Микробиология и вирусология

Хематология/онколог ия

Клинична химия

Мултидисциплинарна диагностична мрежа на УМГ

Център за Биоаналитика

УМГ – лаборатории, вкл. TLA-платформа Тотална Лаб.Автоматизация


Лабораторната медицина в Германия днес е в процес на бърза концентрация Лаб. 1

Партньорства

Лаб. 1

Лаб. 3

Лаб. 3 Лаб. 2

Основна лаборатория със сателити

Основна лаборат о-рия

Лаб. 2

Лаб. 1

Лаб. 3 Лаб. 2 Bobrowski 2008


Пазарни дялове на водещи частни лабораторни вериги в Европа


Разходи за лабораторни изследвания в Германия Разходи: ~6.1 милиарда Евро за година Частно осигурени Задължително осиг. (амб. болни) Задължително осиг. (в стационар)

Börmann, Asklepios, Medilys 2010


Пазарен дял на лабораторни вериги в Германия

Börmann, Asklepios, Medilys 2010


Тотална лабораторна автоматизация (TЛA)

Консолидац ия

Информационен мениджмънт Преаналитика Аналитика

Постаналитик а

• Сортиране • Центрофугиране • Разпределяне

• Валидиране • Интерпретация • Предаване рез.

• Плазма • Кръв • Ликвор (ГМТ)

Интеграция Тенденция към повишено ползване на автоматизация, напр. чрез модулни решения и такива, със специалностна ориентация, от медицински лаборатории в целия свят. R. Michel info@DarkDaily.com 2010 Trillium-Report 2008


Интегрирана диагностика

Информационен мениджмънт Превенция Ранна диагн.

Диагностика

Терапия

In vitro

In vivo

(Лаб. медицина, Патология)

(Рентген, Ултразвук)

Промоция на персонализираната медицина се прави най-добре с мултидисциплинарни мрежи Trillium-Report 2008


Лекари-специалисти по лабораторна медицина (патобиохимици ) в Германия Практикуващи 942

В частни лаборатории 516

В болници 313

Други11 3

Bobrowski 2008


Болници с лекари специалисти по лабораторна медицина/микробиология в Германия Общ брой на болниците

2197

- с отделение Лабораторна медицина

493

(22.4%)

- с лабораторен лекар

160

( 7.3%)

-> Тенденция за сливане на болнични лаборатории Bobrowski 2008


Лабораторни лекари, новорегистрирани в регионалните медицински бордове в Гемания Специализация 2004 2005 2006 2007 2008 2009 по: Лабораторна медицина

49

47

32

51

57

42

Микробиология

27

50

13

24

28

24

Statistik Bundesärztekammer 2010


Има ли криза на работната ръка в лабораторната медицина?

За сега не се усеща липса на млади лабораторни лекари. Тревожно е обаче намаляват работните места за специализиращи лабораторни лекари в болниците.


Бъдещи тенденции и предизвикателства в лабораторната дейност Засилен интерес към диагностиката и към лабораторни изследвания и сред пациенти, и сред инвеститори Въпреки това здравните политици и от обществения, и от частния сектор продължават да третират клиниколабораторните изследвания като стока Недостатъчното реимбурсиране на лабораторните изследвания е заплаха за целостта на лабораторната дейност Robert Michel, 2010; info@DarkDaily.com


Бъдещето на патологията ? Дали патологията ще намери своя край в мавзолея на медицинските изследвания ? Една традиционна дисциплина се обезкръвява: Как да се оживее в състезанието между молекулярните биолози и лабораторните медици

26.09.2007


Патологията – бъдещи предизвикателства Основни структурни рискове - Университетските управления виждат патологията по-скоро като обслужваща структура отколкото като високо специализирана научна дисциплина - Няма гаранция за съществуването на университетските катедри Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.09.2007


Патологията – бъдещи предизвикателства Необходими дейности за преодоляване на тези проблеми • Научни нововъведения в полето на патологията • Бърза интеграция в диагностиката на нови молекулярни и генетични изследвания • Развитие на подходящи мрежи за промоция на персонализираната медицина Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.09.2007


Патологията – бъдещи предизвикателства Икономическият и социален натиск причиняват:  увеличена конкуренция между дисциплините за: - отвоюване на дял от диагностиката - средствата за оборудване и персонал - грантове за изследователски проекти  бързо променящи се условия в системите на здравеопазване и в университетските структури Промените отвън предполагат изменения и вътре


Патологията – нужда от трансформация

„Условията на нашето обкръжение, скоростта на развитие на иновациите, изключителният наплив от нови технологии – това са факторите, които управляват нашата трансформация.“

J.N. Schwartz, CAP TODAY 2009


Сложните диагностични технологии • Платформите на мас-спектрометричния анализ −Например Q-TOF, MALDI-TOF, Orbitrap -> приложение в протеомиката −Например LC-MS/MS -> стероиди, медикаменти, аминокиселини, пептиди • Геномни технологии −Ген-чип-платформи (напр. Affymetrix) −real time PCR (PCR в реално време) −Секвениране следваща генерация (напр. Genome Sequencer FLX) • Платформи за сортиране на клетки −fluorescence activated cell sorting (FACS) (Флуоресцентно активирано сортиране на клетки) −laser capture microdissection (LCM) (Микродисекция с лазерен уловител)


Масспектрометрията представлява поглед в бъдещето, където революция в клиничната диагностика може да доведе до още поширокото приложение на самата нея

Adapted from Petricoin et al., Clin. Chem. 2003; 49 : 1228 - 1229


Разширяване ролята на тандем масспектрометрията в клиничната лаборатория LC-MS/MS • TDM (имуносупресори, антиретровирусни, антидепресанти)

•Злоупотреба с дрога •Ендокринология (стероидни профили, FT3, FT4) •Скрининг на феохромоцитом (напр. свободни метанефрини) •Скрининг при новородени (ацилкарнитини, аминокиселини, стероиди •Витамин D (25-OH-D2, 25-OH-D3) • Пептидомика (Ангиотензини, Окситоцин, ADH) MALDI-TOF; Q-TOF • Протеомика (проучвания, разкриване на биомаркери)


TDM – едновременно определяне на имуносупресори чрез LC-MS/MS

LLOQ (µg/l) CV < 15% Работен ранг (µg/l) CV (%) (от ден в ден) Време за анализ (min) (за всички 4 медикамент а)

Sirolimus

Everolimus

Tacrolimus

CsA

0.25

0.25

0.25

5.0

0.25 - 100

0.25 - 100

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

0.25 - 100

5 - 1000

* Със SPE Streit et al, Clin. Chem. 2002; 48:955-958


Приложение на LC-MS/MS в ендокринологията Стероидни профили чрез приложение на Течна хроматография –Тандем–Мас– спектрометрия с фото-йонизационен източник и атмосферно налягане Tiedong Guo, MS; Michael Chan, PhD; Steven J. Soldin, PhD

Заключение: Подобрената специфичност и едновременното количествено определяне, предоставяни от този метод са самостоятелните му предимства спрямо днешните имунологични методи. Arch Pathol Lab Med 2004; 128:469-475


Корелация между Тандем Мас Спектрометрия Имунологични методи на определяне Стероид DHEAS1 Cortisol2 Androstenedione3 Estriol4 Progesterone5 DHEA3 11-Deoxycortisol6 Testosterone6 17α-Hydroxyprogesterone7 Estradiol1 1

Уравнения y= 1.15x + 43.18 y= 1.036x + 18.28 y= 1.051x + 0.769 y= 1.132x + 0.079 y= 1.236x – 0.502 y= 1.973x + 2.063 y= 0.795x + 1.176 y= 0.919x – 0.064 y= 1.587x + 0.123 y= 1.436 + 0.252

n 50 50 50 13 50 27 15 50 46 43

r 0.971 0.983 0.905 0.959 0.988 0.886 0.908 0.971 0.988 0.969

Immunoassay, DPC Immulite; 2 Immunoassay, Bayer ADVIA Centaur; 3 Radioimmunoassay (Diagnostic Systems L.); 4 ColorMetric (Bayer). Samples run in negative-ion mode; 5 Radioimmunoassay, DPC Coat-A-Count; 6 Radioimmunoassay (ICN Pharmaceuticals); 7 Extracted radioimmunoassay (DPC)

Guo et al, Arch Pathol Lab Med 2004; 128: 469-475


Относителни разлики (%)

Релативни разлики между концентрации на тестостерон, измерени с DPC RIA и LC-MS/MS

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

male female

0

2 4 6 Средно аритм. тестостерон [µg/L]

8

Streit et al (unpublished)


Практичност и разходи, свързани с Тандем-MS и имунологични определяния Лекота на ползване Нужда от опит Оборотно време ТАТ Инвестицияразходи Преки разходи Лаборантско време Селективност Достъпност след редовна смяна Автоматизация Стремеж за разработване на нови тестове

LC/MS-MS

Имунологични

труден Висока Средно дълго Високи Ниски средно Висока

лесен Ниска кратко Умерени/ниски Високи кратко Умерена/ниска

ограничена

неограничена

Ниска/умерена

Висока

Нисък/умерен

Висок

Adatpted from Armstrong, Oellerich, Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 4th ed Lippincott Williams and Wilkins, 2006:30-39


Диагностична молекулярна патология Интеграция между протеомика и геномика Категории от Експресионн Функционална Структурна протеомиката

а протеомика

протеомика

протеомик а

Проект геном

Субцелуларна Структура на Протеомно Потенциални профилиране протеинни комплекси протеомика

приложения Разкриване

Взаимодействия на биомаркери протеин/протеин

Механизми или функции на протеинните компартментализация/транслокация

Данни за генома

Протеомни данни Интеграция

Доказване съществуването на гени Ползи

Осветляване механизмите на болестите, стареене и белтъчни функции

Ускоряване на терапията Adapted from Lau et al, Acta Bioch Bioph Sin 2003;35:965-975


Предизвикателството на молекулното разнообразие Геном (25,000 гена)

Полиморфизми, Транслокации Дупликации

Транскрипция Сплайсинг

Транскриптом (> 100,000 mRNAs)

mRNA експресия mRNA секвенции

Транслация Процесинг на протеини

Протеом (> 1,000,000 ? протеини)

Протеин концентрация Протеин структура Протеин локализация

Протеолиза

Пептидом (> 10,000,000 ? пептиди)

Пептиди концентрация Пептиди структура Пептиди локализация Hortin, G. AACC 2007


Молекулярна патология - геномика • Подходи касаещи се до целия геном - Профили на генна експресия - Маркери от асоциационни проучвания • Циркулиращи нуклеинови киселини(CNA) • MicroRNAs (miRNAs) (репресия на прицелни mRNAs, Повлияване производството на протеини)


Отделен ген, ген-кандидат за патологичен процес; фармакогеномни подходи, обхващащи целия геном Подход към отделен ген

Подход към целия геном

-Анализира предпочитан кандидат ген -Изисква се голяма кохорта за тест на асоциацията

-Анализира целия геном (експресия и SNP) ФЕНОТИП ПРОИЗВОДЕН ОТ ЛЕКАРСТВА

-Носи риск да не се открие асоциация +Представя доказателство за принципа ако се открие нова асоциация

-Изисква по- малка кохорта за тест на асоциацията -Биологичен смисъл- труден за оценка. Много фалшиво положителни

Подход за кандидат-ген на патологичния процес

+Може да идентифицира нови асоциации

=Анализира няколко функционално свързани кандидат гени = Изисква по-малка кохорта за изследване на асоциацията -Носи риск да се пропуснат важни гени + Предоставя Cheok etбиологично al, Nature Reviews / Cancer 2006;6:117-128 позначеща асоциация


Профили на генна експресия и чувствителност към лекарства при левкемии

Cheok et al, Nature Reviews / Cancer 2006;6:117-128


Проучване на асоциацията в целия геном • SLCO1B1 варианти на инфлуксния транспортер и индуцирана от статини миопатия • Проучване на асоциацията в целия геном с използване на ~ 300,000 маркера при 85 лица с миопатия и 90 контроли. Всички са приемали 80mg simvastatin дневно.

The SEARCH Collaborative Group, N Engl J Med 2008; 359


Тенденция при асоциацията между миопатия и всяка SNP

The SEARCH Collaborative Group, N Engl J Med 2008; 359


Риск от миопатия, свързана със simvastatin

SLCO1B1 rs4149056 генотип

The SEARCH Collaborative Group, N Engl J Med 2008; 359


Заключения – варианти на SLCO1B1 - SLCO1B1 кодира OATP1B1–регулирането на поемането на статини от черния дроб - SLCO1B1 полиморфизмът повлиява фармакокинетиката на активната симвастатинова кисеина - SLCO1B1 c.521C вариантният алел: • повишава риска от системни нежелани ефекти • Намалява поемането на симвастатинова киселина от OATP1B1 към черния дроб и може да ограничи ефективността му да понижава холестерола - Клиничната полза от вариантите на SLCO1B1 е да се води терапията докато се верифицират.


Циркулиращи нуклеинови киселини (CNA) Неинвазивна пренатална диагностика на фетална хромозомна анеуплоидия посредством масивно паралелно геномно секвениране на ДНК в майчина плазма. Chiu RW, Chan KC, Gao Y, Lau VY, Zheng W, Leung TY, Foo CH, Xie B, Tsui NB, Lun FM, Zee BC, Lau TK, Cantor CR, Lo YM.

Заключение: Правилно са разпознати 14 тризомии, 21 фетуса и 14 еуплоидни фетуса. Този нов подход би могъл да се прилага при всички бременности за неинвазивна пренатална диагностика на фетални хромозомни анеуплоидии. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 20458-63


Фармако-генетично изследване в клиничната практика

 Повлиява мениджмънта на болните в области като: − онкология

− психиатрия − инфекциозни заболявания − кардиология


Онкологична фармакогеномика Терапевтична резистентност

CYP2D6 и tamoxifen: Въпроси на ДНК- и рак на гърдата Janelle M. Hoskins1,3, Lisa A. Carey2 & Howard L.McLeod

Заключение: Водено чрез генотипа лечение с tamoxifen може да е полезно за оптимиране лечението на рака на млечната жлеза. Необходими са големи клинични проучвания преди да се препоръчва такава промяна в подхода. Nature Reviews Cancer 2009;9:576-586


Лечение на хормоночувствителен мама-карцином Инхибитор на естрогенни рецептори Tamoxifen Терапевтично приложение Мама-карцином - в пре-и постменопауза - за адювантна терапия след първично лечение - при метастази Разходи 21 € (100 таблетки) Полиморфизъм CYP2D6 Инхибиране чрез комедикация (напр. fluoxetine)

Инхибитори на ароматазата (напр. Anastrozol, Letrozol, Exemestan) Мама-карцином - в постменопаузата - за адювантна терапия след първично лечение - при метастази 573 € (100 таблетки) CYP19 (?)


Частичен метаболизъм на Tamoxifen и взаимодействието му с естрогенните рецептори

Hoskins et al, Nature 2009;9:576-586


Честоти на алелните варианти на CYP2D6 Алели *MxN *3 *4 *5 *6 *7 *9 *10 *17 *29 *41

Функция Ултра бърз неактивен неактивен неактивен неактивен неактивен Намалена Намалена Намалена Намалена Намалена

Кавказци %

Азиатци%

Африканци %

1.8 2 21 2 1 0.1 2 1.5 0

1 0 1 4.1

2

50

6 34 20

8.4

Adapted from Brockmöller et al., Pharmacogenomics 2000; 1:125-151; Raimundo et al, Clin Pharmacol Ther 2004; 76:128 Wennerholm et al, Pharmacogenetics 2001; 11:417-27

4 4


АмплиЧип CYP2D6 и микроарей CYP2C19 над 15,000 проби CYP2D6 29 SNPs CYP2C19 *1, *2, *3

Маркирана прицелна ДНК Олигонуклеотиди-проба

**

* *


Прицелна активност на естрогенни рецептори от Tamoxifen и метаболитите му CYP2D6 екстензивен метаболайзер CYP2D6 слаб метаболайзер (пълна активност)

(липсва активност) 4-hydroxy-Tamoxifen Endoxifen N-desmethyl-Tamoxifen Tamoxifen

370 650

285

290 660

213

2.340

600

von Ahsen et al, J Lab Med 2009;33:293-301


CYP2D6 –стратифициране на болесттасвободна преживяемост при лечение с тамоксифен German/USA–кохорта–мама карцином, >95% ER+, TAM-лечение, Преживяемост, свободна от болест

n=1325

CYP2D6 EM homo Нестратифицирана кохорта CYP2D6 EM het, IM CYP2D6 PM

Schroth et al, JAMA. 2009;302:1429


Breast Cancer Res 2005 Okishiro M. et al, Cancer 2009 Nowell SA. et al, Breast Cancer Res Treat 2005 Wegmann P. et al, Breast Cancer Res 2007 Goetz MP. et al, Breast Cancer Res 2007 Newman WG .et al, Clin Cancer Res 2008 Schroth W. et al, J Clin Oncol 2007 Ramon YC. et al, Breast Cancer Res Treat 2009 Xu Y. et al, Ann Oncol 2008 Kiyotani K. et al , Cancer Scl 2008

CYP2D6 Неподходящ Подходящ

Асоциация между инхибирането на CYP2D6 и рецидив на мама-карцином при лечение с tamoxifen Wegmann P. et al,

TL Lash et al, Lancet Oncol 2009:10:825-33


Tamoxifen: предлагано прецизиране на дозата CYP2D6 предсказан фенотип PM

IM

EM

Инхибитори на ароматаза

Tamoxifen 40 mg/d

Tamoxifen 20 mg/d

$ 350/ месец

$ 16/ Месец

$ 8/ Месец

(Tamoxifen 100 mg/d ? ) Weck, K. AACC 2010


Медикаменти, за които има фармакогенетична информация в ревизираните им инструкции

Лекарство

6-Mercaptopurine

Irinotecan Tamoxifen 5-Fluorouracil

Подход я-ща област от медици - ната Онкология Онкология Онкология Онкология

Година на утвърждаване на ревизирана от FDA инструкция

2003

Приблизителе н дял нежелани реакции (ADRs) или резистентност

Ген или алел

Други лекарства с фармакогенетичн о взаимоотношение към ген или алел

1-10% ADRs

TPMT

Azathioprine, 6-Thioguanine

2004

30-40% ADRs

UGT1A1

Tropotecan, Nilotinib, Протеазни инхибитори

Очаква се

30% резистентни

CYP2D6

Codeine

Очаква се

20% ADRs

DYPD

Capecitabine

McMillin, G.A., Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis C.A, Ashwood E.R, Bruns D.E eds. 5th ed., Elsevier Philadelphia 2010; in press


Лекарства, за които ревизираните инструкции включват фармако-генетична информация Лекарство

Подходя-ща област от медицината

Година на утвърждаване на ревизиран а от FDA инструкци я

Atomoxetine

Психиатрия

2004

5-10% ADRs

CYP2D6

Carbamazepine

2007

10% ADRs

HLAB*1502

Abacavir

Психиатрия, Неврология Инфекциозн и болести

2007

5-8% ADRs

HLAB*5701

Isoniazid

Инфекциозн и болести

Очаква се

Warfarin

Кардиологи я

2007

Clopidogrel

Кардиологи я

2009

Приблизител ен дял нежелани реакции (ADRs) или резистентнос т

Ген или алел

NAT 5-40% ADRs

Други лекарства с фармакогенетичн о взаимоотношени е към ген или алел Antidepressants, Amphetamine Phenytoin, Lamotrigine

Rifampin Hydralazine

CYP2C9, VKORC1

30% резистентни CYP2C19

Voriconazole, Omeprazole, Diazepam, Nelfinavir, Antidepressants, Tamoxifen

McMillin, G.A., Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis C.A, Ashwood E.R, Bruns D.E eds. 5th ed., Elsevier Philadelphia 2010; in press


Молекулярна патология - Протеомика Протеомният анализ е мощно средство за изследване на: - Биомаркери на заболяванията - Антигени на патогените - Протеини – мишени за лекарствата - Посттранслационни модификации


Динамичен ранг на плазмени протеини

From: Anderson and Anderson Mol. Cell. Prot. (2003)


Протеоми на условно-повърхностно асоциирани протеини на Aspergillus fumigatus, отразяват потенциала им като кандидати за ваксини и алергени Abdul R. Asif 1, Michael Oellerich 1, Victor W. Amstrong 1, Birgit Riemenschneider 2, Michel Monod 3 and Utz Reichard 2* Заключение: Условно повърхностни протеини представляват интерес поради възможността да имат решаваща роля в управлението на някои – свързани с Aspergillus – алергични заболявания. Геномна информация за конидите съответства добре с J Proteome Res 2006; 5:954-962 нашите протеомни данни.


Asif et al J. Proteome Res. 2006;5:954-962 (online version)


Нови алергени от Aspergillus fumigatus Реагиращи с IgE протеини от серуми на болни с Алергична Бронхо Пулмонална Аспергилоза (АBPA) Серуми от болни = 30 протеина • Секретирани = 12 протеина (7 нови) • От цитозол/хифи = 18 протеина (12 нови) 8 нови IgE – реагиращи протеини 1. Подобрение на съществуващите, базирани на суров екстракт ABPA- диагностични тестове 2. Десенсибилизационни стратегии Patent No. 1278/DEL/2010 Bharat et al, J Proteome Res (submitted)

Indo-German BMBF Project (IND 06/040)


Готови за пазара дребно-млекулни мишени за медикаменти : по биохимични класове Възможни за ползване лекарствени мишени от човешкия геном: ~ 600 – 1.500 Ензими 47%

GPCRs 30%

ДНК 1% Интегрини 1%

Йонни канали 7%

Смесени 2%

Транспортери 4%

Други рецептори 4%

Ядрени хормонални Рецептори 4%

GPCR, G-протеинно-свързан рецептор Hopkins et al, Nature Reviews 2002, 1:727-730


Функционална протеомика - B –клетъчно рецепторно (BCR) медииран сигналинг

Покачване на цитозолния Ca2+ Ca2+ -зависими ензими NFAT

DAG

GEF (on Ras)

PKC

Erk, JNK, p38

NF-κ κB

AP-1

Oellerich T et al, Mol Cell Proteomics 2009;8:1738-50


Функционална протеомика - B –клетъчно рецепторно (BCR) медииран сигналинг Мутацияя при адапторния протеин SLP-65

Increase of cytosolic Ca2+ Ca2+ dependent enzymes NFAT

DAG

GEF (on Ras)

PKC

Erk, JNK, p38

NF-κ κB

AP-1

Oellerich T et al, Mol Cell Proteomics 2009;8:1738-50


Биомаркери и рак • Биомаркерите в бъдеще може да имат позначима роля в стадирането на неоплазмите, в степенуването и подбора на терапията • Добавянето на индивидуални биомаркери към определянето на хистологичния стадий би могло да повиши използваемостта на степенуването за предсказване отговора към приложено лечение • Кандидатите за биомаркери трябва да се подложат на грижливо клинично валидиране • Малко на брой биомаркери са интегрирани в клиничната практика (като напр. HER2/neu) Adapted from Ludwig et al, Nature reviews / Cancer 2005; 5:845-856


‘‘Вода, вода, навсякъде, А няма и капка за пиене!‘‘ S. Coleridge, Rime of the Ancient Mariner, 1798


Молекулярна патология – перспективи • Протеомиката ще даде нови, чувствителни инструменти за: - ранно откриване на неоплазми - оценка на туморния малигнитет - разкриване на нови прицелни протеини за лекарства - биомаркери на заболяванията

• Молекулярната диагностика, вкл. Цитогенетиката ще помогне за бъдещото подобряване на трудната диагностика и мениджмънт на патологичните процеси

• Да превърне обещаващото в действителност: Преходът от бюрото на изследователя до леглото на болния е цел и предизвикателство за специалиста - патолог


Протеомика – Грантове, финансирани от МЗ

Rifai, N.; 2010


Бъдещето на патологията


Future of Pathology

„Бъдещето има много имена: За слабия то е недостижимо, За плахия е непознато, За смелия то е шанс“ Victor Hugo (1802 – 1885)


Патология (патобиохимия) / Лабораторна медицина – бъдещи предизвикателства Какво би могло да се направи?

→ да се подобри ролята на лабораторните специалисти (патолози) като лекари и водещи в медицината → приложение на научните новости в диагностиката

→ осигуряване на мултидисциплинарно сътрудничество за развитие на най-добри практики за нови и стари технологии

→ подобряване хармонизацията в обучението → запазване на независимите университетски

департмънти с финансирани катедри по патология и лабораторна медицина за провеждане на качествено обучение, практика и изследователска работа →Изграждане на здрави мостове между нашите професионални сдружения


Роля на професионалните сдружения Промоция на лабораторната медицина от Германското дружество по кл. лаб. - DGKL • Обезпечаване на фондове за патобиохимия и молекулярна диагностика (специализации, грантове, университетски катедри) • CME продължително медицинско обучение (обучение и практика по лабораторна медицина) • Oфициални списания (CCLM, J Lab Med) • Референтен институт за Биоаналитика (RfB) (схеми за качествен контрол) • Членове на DAkkS (акредитационна организация)


Водещо научно списание по лабораторна медицина 2010 Proteomics: Advances in Protein Analysis for the Clinical Laboratory Glen Hortin, Leigh Anderson and Steve Carr Протеомика: Напредък в анализа на протеини за клиничната лаборатория

Rifai, N.; 2010


Водещи научни списания по лабораторна медицина

Rifai, N.; 2010


Световна асоциация на сдруженията по патология и лабораторна медицина (WASPaLM)

45 Societies in 34 Countries


Световна асоциация на сдруженията по патология и лабораторна медицина (WASPaLM) Създаване на глобални възможности за кооперация в обучение, проучвания, практика и търговска дейност

45 Societies in 34 Countries


Благодаря за вниманието !

6c_10  
6c_10  
Advertisement