Page 1

ARCHITECT ci 4100науката като работеща реалност Д-р Веселина Колева Токуда Болница София

Abbott Forum, Sofia/ Bulgaria Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

1

September 4, 2010


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

2


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

Инсталиран в клинична лаборатория на Токуда Болница през месец Декември 2009 година Инсталирани 67 Теста, с капацитет за още 162 Месечно извършва около 15000 анализа, от които 3000 имунометрични. Възможност за зареждане с реактиви в хода на работа на апарата, диалогов режим на софтуера, лесни процедури за поддръжка – само част от причините Architect ci 4100 да бъде предпочитан анализатор за работа

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

3


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА HBsAg : Приложение на съвременните технологии в рутинната практика Количествено измерване на HBsAg QT: “Прилагане на нови технологии в рутинната практика”

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

4


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност ARCHITECT HBsAg QT – Принцип на теста Хемилуминисцентен микрочастичков имунометричен тест за количествено определяне на HBsAg в човешки серум или плазма  Твърда фаза с 2 моноклонални антитела  Конюгат: Поликлонално антитяло

Cut off: 0.05 IU/ml Време до 1-ви резултат: 28 минути Капацитет : 100 теста на час

Sample with HBsAg

Anti-HBs Coated magnetic microparticle

(G145R) “ Нова генерация тест”- подобрена чувствителност и възможност за откриване на повече мутации, вкл. Thr123-Ala

Commitment To Science May 2010

After washing, the pre-triger solution is added

After washing, the acridinium labelled goat anti-HBs is added

Acridinium labelled Ab-Ag microparticle complex

Откриване на най-честите мутации

Trigger solution is added

Company Confidential © 2010 Abbott

HBsAg binds to magnetic microparticle

5

The Ab-Ag bond is broken and the magnetic microparticle are pulled to the magnet

The generated light is measured without microplarticle interference


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Детекция на мутациите ARCHITECT HBsAg H B sA g M utante

A R C H IT EC T

Tipo Selvagem

+

Thr 126 > Ser

+

Gln129>His

+

M et133>Leu

+

A sp144>Ala

+

Gly145>Arg

+

Thr126>Ser + Gly145>A rg

+

P ro142>Leu + Gly145>Arg

+

P ro142>Ser + Gly145>Arg

+

A sp144>Ala + Gly145>Arg

+

ARCHITECT HBsAg: Открива HBsAg мутации

Мутация gly-145-arg

Технология за антиген-антитяло свързване с два епитопа на антигена с цел сигурна детекция на най-често съобщаваните мутации на HBsAg

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

6


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност ARCHITECT HBsAg QT - Калибрация 2 Калибратора (CAL 1= 0.50 IU/ml и CAL 2= 250.00 IU/ml) Калибрационен обхват от 0 до 250 IU/ml Протокол за мануално разреждане – до 125 000 IU/ml Негативен контрол(0.00 IU/ml), две положителни контроли (0.25 IU/ml and 175.00 IU/ml) Чувствителност : 99.52% (418/420) или ≤ 0.05 IU/ml Специфичност : 99.87% (6001/6009) Възпроизводими резултати: %CV : 7,2- 11,9 (според данни от брошурата на производителя)

WHO

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

7


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност ARCHITECT HBsAg стандартна крива

ARCHITECT HBsAg QT (RLU) アーキテクト・

Cutoff: 0,05 IU/mL

< 0.05 IU/ml ,

10,000,000

≥ 0.05 IU/ml, 1,000,000 100,000

Лот1 Лот2 Лот3

10,000 1,000 100 0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

1,000.00

抗原濃度 (IU/mL) HBsAgHBs Концентрация (IU/mL) Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

8


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

HBsAg Сравнение на аналитичната чув

HBsAg subtype ad (ng/mL)

CIA HBsAg

MEIA HBsAg

CLEIA HBsAg

CMIA HBsAg

RIA HBsAg

HBsAg subtype ay (ng/mL)

CIA HBsAg

MEIA HBsAg

CLEIA HBsAg

CMIA HBsAg

RIA HBsAg

PHA-01 ad (2.5)

0.93

8.26

9.4

0.90

2.00

PHA-11 ay (2.4)

0.85

6.72

2.3

0.67

1.60

PHA-02 ad (1.5)

0.50

5.12

5.2

0.48

1.30

PHA-12 ay (1.3)

0.54

4.11

1.2

0.34

1.10

PHA-03 ad (1.0)

0.35

3.92

3.6

0.31

1.10

PHA-13 ay (0.9)

0.40

3.22

1.0

0.24

0.90

PHA-04 ad (0.8)

0.28

3.40

2.9

0.26

1.00

PHA-14 ay (0.8)

0.36

3.00

0.7

0.20

0.80

PHA-05 ad (0.6)

0.20

2.84

2.3

0.19

0.80

PHA-15 ay (0.6)

0.32

2.54

0.6

0.15

0.60

PHA-06 ad (0.5)

0.12

2.61

1.8

0.15

0.70

PHA-16 ay (0.5)

0.30

2.38

0.5

0.13

0.70

PHA-07 ad (0.4)

0.11

2.40

1.5

0.12

0.50

PHA-17 ay (0.4)

0.27

2.32

0.5

0.10

0.70

PHA-08 ad (0.3)

0.11

2.15

1.2

0.08

0.50

PHA-18 ay (0.3)

0.19

2.11

0.4

0.08

0.60

PHA-09 ad (0.2)

0.10

1.99

0.8

0.06

0.60

PHA-19 ay (0.2)

0.19

1.82

0.3

0.06

0.50

PHA-10 ad (0.1)

0.07

1.57

0.5

0.03

0.50

PHA-20 ay (0.1)

0.18

1.57

0.2

0.03

0.40

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

9


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

ARCHITECT HBsAg QT (IU/ml) HBsAg QT (IU/mL) アーキテクト・

ARCHITECT HBsAg QT – Линейност след разреждане 100000 10000 1000 100

Sample 1 Sample 2 Sample 3

10 1 0.1

Cutoff

0.01 0.001 0.0000001

0.000001

0.00001

0.0001

0.001

0.01

希釈倍率

Фактор на разреждане Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

10

0.1

1


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност

Може ли HBsAg сероконверсията да стане нов стандарт при провеждане на клинични проучвания и в клиничната практика?

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

11


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Количествено определяне наHBsAg – Ключови терапевтични точки Хистологично Anti-HBs+ подобрение Загуба на Anti-HBe+ HBsAg

Подобрена преживяемост

Загуба на HBeAg Загуба на HBV DNA

ВРЕМЕ Терапевтичните точки се различават при антивирална и имуномодифицираща терапия

Commitment To Science Company Confidential 12 May 2010 © 2010 Abbott Prof. Marcellin, France Communication/ presentation “Clinical strategies to CHB – matching the treatment to patients”


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Abbott Architect HBsAg QT - Клинично Приложение 1. За мониторинг в хода на ранна или остра фаза на инфекция с Хепатит В. “В ранните стадии на остър Хепатит В, количественото определяне на HBsAg може да бъде полезно, защото ранен спад в титъра на HBsAg е индикация за възстановяване, а костантно високата концентрация на HBsAg насочва към хронифициране на инфецията.” Rani Moucari et al., Hepatology 2009, Vol 49, 1151 – 1159

3. За терапевтичен мониторинг като допълнение към изследването на HBV DNA (определяне на изчистването на HBsAg). “HBsAg QT би трябвало да стане рутинен маркер при проследяване на пациентите на продължителна терапия и аз горещо препоръчвам изследването му на всеки 6 месеца” Prof Dr H. Wedemeyer, president of EASL, Germany 2009

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

13


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност 2007 AASLD Pegasys (PEG) Симпозиум

Изводи от работна среща : Интерферон следва да е първа линия терапия за постигане излекуване на пациента,последван от антивирусна терапия, която може да е с продължителност до края на живота. Едно 2-4 log понижение на HBsAg концентрацията предсказва отговор към интерферон и излекуване на инфекцията. В такива случаи терапията следва да бъде удължена. Серумните нива на HBV DNA не са предиктор за излекуване на инфекцията при пациенти на антивирусна или интерферонова терапия. Тест на избор за мониториране на лекувани с интерферон пациенти е Architect HBsAg QT. Abbott Diagnostics работи в тясно сътрудничество с Roche Pegasys Pharma за разработване на нови диагностични

алгоритми

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

14


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност ARCHITECT HBsAg Quantitative Клиничен ход на хроничен хепатит В при пациенти, пациенти лекувани с Lamivudine 350

HBsAg HBV-DNA HBeAg ALT

25,000

Lamivudin

20,000

4,000

15,000

10,000 2,000 5,000

ARCHITECT HBsAg QT (IU/mL)

6,000

5,000

4,000

300

250

3,000

200

Lamivudin 150

2,000

100 1,000 50

-

0

90

180

270

-

0

90

day

180

day

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

15

270

IMx HBeAg (S/N) ALT (I U/L) HBV-DNA(LGE/10^4)

30,000

HBsAg HBV-DNA HBeAg ALT

IMx HBeAg (S/N^100) ALT (IU/L^100) HBV-DNA (LGE/10^4)

ARCHITECT HBsAg QT (IU/mL)

8,000


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Роля на количественото определяне на HBsAg

Лечение с PEG IFN +/- LMV Week 12 HBsAg on PEG IFN alfa 2a ± LMV

HBV DNA

HBV DNA

≤ 10000 copies/ml

≤ 400 copies/ml

HBsAg loss

6 months

4 years

6 months

4 years

6 months

4 years

≤ 1500 IU/mL

59%

39%

39%

31%

7%

23%

> 1500 IU/mL

34%

12%

9%

8%

2%

4%

HBeAgnegative

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

16


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Проучвания, оценяващи клиничната приложимост на количествения HBsAg тест Публикации

Ключови резултати

Werle-Lapostolle et al., Gastro 2004;126:1750-1758

Намаляването на cccDNA по време на антивирусната терапия корелира с намаляването на серумния титър на HBsAg (Monolisa AgHBs).

Kohmoto M et al., J Med Virol 2005;75:235-239

Мониторирането на серумната HBsAg концентрация с ARCHITECT HBsAg QT, в допълнение към измерване нивата на HBV DNA, е полезно за оценка отговора към Lamivudine и за ранно откриване на резистентност.

Chan H et al, Clin Gastro Hepatol 2007;5:1462-68

Количествения серумен HBsAg (ARCHITECT HBsAg QT) е добър заместителен маркер за cccDNA и интрахепатална HBV DNA. Ниски изходни нива на HBsAg (10,000 IU/ml ) са предиктор за добър отговор.

Deguchi M et al., J Virol Meth 2004;115:217-222

Серумните нива на HBsAg измерени с ARCHITECT HBsAg QT корелират добре с нивата на серумната HBV DNA.

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

17


ARCHITECT ci 4100 - науката като работеща реалност Проучвания, оценяващи клиничната приложимост на количествения HBsAg тест – част II Публикации

Ключови резултати

Ozaras R et al., Dig Dis Sci 2008;53(11):2995-8

Серумните нива на HBsAg измерени с ARCHITECT HBsAg QT корелират добре с нивата на серумната HBV DNA.

Manesis E et al., Antiviral Therapy 2007:12:73-82

Това проучване използва адаптиран качествен тест за HBsAg, ADVIA Centaur, за количествена оценка на HBsAg. Серийни измервания на HBsAg могат да са полезни за предсказване изчезването на HBsAg.

Gish R et al., Am J Gastro. 2007;102:1-6.

В тази студия е използван адаптиран метод за HBsAg с полистиренови частици. При повечето пациенти резултатите не корелират тясно със серумните нива на HBV DNA ,но въпреки това дългосрочно отговарящите на терапия имат значимо поизразено понижение в серумните нива на HBsAg спрямо неотговарящите.

Brunetto et al., 2008 Annual Meeting of EASL

Пациенти, лекувани с peginterferon са изследвани с ARCHITECT HBsAg тест. HBsAg нива <10 IU/ml в края на терапията и понижение на нивата след старт на терапията >2 log IU/ml са сигнификантно свързани с продължителен клирънс на HBsAg за 3 години след края на терапията. Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

18


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Tokuda Winter.jpg

Commitment To Science May 2010

Company Confidential © 2010 Abbott

19

6c_01  
6c_01  
Advertisement