Page 1

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОРУДВАНЕТО И ДЕЙНОСТА В УРИННИЯ СЕКТОР Шишенков, М. ККЛМ – ВМА – София


УВОД Изследванията на урина заемат значителен дял от работата на клиничните лаборатории у нас (≈10 % ‐ в болничните и до ≈ 30% в доболничните лаборатории).  Те са сред най‐трудоемките дейности,  изпълняват се мануално , (полу)автоматично и визуално ‐микроскопски. Изпълнението им по договор с НЗОК се подчинява на актуалния НРД и на Медицинския стандарт “Клинична лаборатория”. Реимбурсират се според тарифите, фиксирани от НЗОК (днес‐ по 0,66 лв за химическо изследване ‐ 01.08. и – на седимент ‐ ориентировачно изследване 01.09.  Реимбурсиран е изследването и на 10.20. ‐ микроалбуминурия ‐ 8.00 лв.


ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЪБРАНИТЕ И ОБОБЩЕНИ ДАННИ: 1. ЗА ОБОРУДВАНЕТО НА УРИННИТЕ ЛАБОРАТОРИИ С МИКРОСКОПСКА ТЕХНИКА 2.  ЗА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИКРОСКОПИТЕ, 3. ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МИКРОСКОПСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА,  4.  ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.


МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ Използван е анкетен метод. Делът на отговорилите е висок ‐ 46%. Проучването не е представително. Обработени са анонимните отговори на 72 анкетни карти,  дадени от лабораторни дейци в периода 2005 – 2009 год:   – 48  ‐ лекари с и без специалност по клинична лаборатория и ‐ 24  лаборанти от рутинни и специализирани лаборатории, в които се изследват уринни проби. Картите съдържат 12 ‐ 18 въпроса.


РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ Над 90% от анкетираните отговарят,  че микроскопират седимент в нативен препарат без покривно стъкло, около 5% ‐ с покривно стъкло.   в единични случаи се ползват слайдове с камери за серийно микроскопиране на седимент. Въпреки това голям дял от анкетираните приемат за стандартизирани както изследванията си с тест‐ленти, така и тези – на седимент. 12%‐само изследването с тест‐ленти.   Един отговор гласи, че при тях уринните изследвания се работят при нестандартизирани условия.


За оборудването с микроскопска техника: – Анкетата от 2005 година изявява, че у нас уринен седимент се гледа на стар микроскоп,  със спуснат кондензор,  в нативен препарат без покривно стъкло. Не се използва фазов контраст.  – Анкетите от 2008  – 2009    показват подобрение – при 8  %    в уринния сектор има отличен, а при ≈ 43 %  ‐ добър микроскоп! 

Микроскопът в уринния сектор е: Отличен

Отговори от: лаборанти

лекари

8 %

7 %

Добър

50 %

36 %

Удовлетворител ен ЛОШ

42 %

50 %

7 %


‐ Над 1/5 отговарят, че за седимент ползват и фазов контраст.       Разпределението на отговорите подсказва, че този вид микроскопия по‐скоро е елитарна, а не рутинна дейност. Седимент с фазово контрастен микроскоп

лаборанти

лекари

ДА, ползва се

0 %

28 %

НЕ, не се прилага

100 %

72 % 

Отговори от

‐ Единици разполагат с поляризационна микроскопия ‐ също в ръцете на лекаря. Отговори от

Уринен седимент при поляризирана светлина

лаборанти

лекари

ДА, ползва се

0 %

7 %

НЕ се прилага

100 %

93 %


За сервиза на микроскопското оборудване: Над 60 % от анкетираните охарактеризиреат техническия сервиз на микроскопите си по‐скоро за недостатъчен и го оценяват с удовлетворителна и лоша оценка. 

Обща оценка на сервизното обслужване на микроскопа

Отговори от лаборанти

лекари

Отлична

4 %

8 %

Добра

30 %

28 %

Удовлетворителна

66 %

43 %

21 %

Лоша


Прогрес спрямо 2005 год. се доказва от факта, че средно в ≈ 12 %  сервиз на микроскопите осъществява специалист – оптик. Констатацията може да се дължи на гаранционно обслужване на ново оборудване,  но и (надяваме се да е така!)  ‐ на по‐високи изисквания, които предявяваме към сервизното обслужване.

Обслужване на микроскопа от специалист – оптик?

лаборанти

лекари

ДА

4 %

21 %

НЕ

96 %

79 %

Отговори от


През 2005 година 39%  от анкетираните оценяват резултатите от своите уринни изследвания по‐скоро като несъответни за добра медицинска практика. И след четири години рутинната уринна лаборатория не предоставя по‐широк асортимент от количествени показатели.  Определят се общ уринен белтък,  микроалбуминурия,  креатинин и урея за изчисление на клирънси,  електролити...  Освен микроалбуминурия,  те не се реимбурсират от НЗОК.  Чрез анкетите е търсена информация за вида и честотата на откриване (и описване)  на цилиндри и кристали в седимента.


За находките от цилиндри в уринния седимент: Честота на описване на цилиндри в седимента: Дял от уринните проби с описани цилиндрурии В около 30% от пробите При около 20 % Около 10 % от пробите

Отговорили лаборанти

лекари

17

21

67

14

16

65

Видове цилиндри, класирани по низходящ ред на честотата им Описвани цилиндри в низходяща честота Хиалинни

Отговорили лаборанти

лекари

75%

50%

Гранулирани

42%

50%

Левкоцитни

12%

14%

Еритроцитни

4%

Восъчни

4%


• Трудно видимите при обичайна микроскопия хиалинни цилиндри заемат първо (!!!) място сред отговорите в нашата анкета.  • Съобщаваната по‐малка честота на клетъчните ‐ левкоцитни и еритроцитни цилиндри – може да се обясни тяхната дезинтеграция in vitro поради забавяне на микроскопското изследване. • Възможно е при левкоцитурия и малки левкоцитни цилиндри те да не се назовават правилно, а да се описват като “левкоцити на групи” и по единично.


За описваните кристали в уринния седимент: Съобщавана честота на описвани кристалурии у нас: Кристали се описват при % от седиментите В≈ 50 %  от всички седименти

Отговорили лаборанти

лекари 57 % от отговорите

около 20% от тях

47 % от отговорите 42 %

До около 10 % от тях

11 %

0

43 %

В публикация за специализирана уринна лаборатория, където седимент се гледа до втория час от отделяне!  на урината, кристалурии описват в по‐малко от 10% пробите.


Описване на кристалурия в над половината седименти, можем да обясним със забавяне на изследването ! 

За “асортимента” на описваните у нас кристали:

Регистрирани кристалурии. Вид и честота

Отговорили лаборанти

лекари

Кристали пикочна киселина най‐ чести Калциеви оксалати (общо)

79%  

57%

58%

57%

Урати

29%

29%

Трипелфосфати

8%

Фосфати – най‐рядко описвани

8%


Кристалуриите в специализирана уринна лабратория (по литературни данни):

Низходящ ред на честотата: Най‐често описвана кристалурия По‐рядко описвани (≈ 2/3 от най‐ честите) Около 1/2 от най‐честите Около 1/3 от най‐честите По‐ редки кристалурии

Вид кристалурия Калциев оксалат дихидрат Кристали пикочна киселина Аморфни фосфати и трипелфосфати Калциев оксалат монохидрат Хлестеролови, Аморфни фосфати и пр.


Човек гледа всичко, което може, но вижда онова, което знае. 


За количествените цитологични изследвания в уринния сектор Отговорите на допитване до лаборанти: Зададени въпроси Отговор и ДА

Изпълняват ли се количествени микроскопски изследвания ? 30%

Допускате ли лаборанти да са “забравили” камерата на Burker ? 54 %

НЕ

70 %

46 %

налагат препоръка за полагане на усилия в екипите на лабораториите да се поддържат умения за количествени микроскопски изследвания.   


За необходимостта от обучение и подобряване знанията на сътрудниците ни: • Анкетираните имат интерес да подобрят собствената си професионална квалификация и в голям процент декларират желанието си за това. Желание за участие в обучение ДА – бих участвал Не – няма да участвам

Отговорили лаборанти

лекари

100%

57 %

0

43 %


ИЗВОДИ 1.

2. 3.  4.  5.

През интервала 2005 – 2009  година се регистрира подобрение на оборудването в уринните лаборатории.  Вече се прилага специализирана микроскопска техника ‐ фазово контрастна и поляризационна. Регистрира се повишение на изискванията към сервиза на микроскопите – да е от специалист оптик! Изявява се, че поне дял от неудачите при изработване на седимент се дължи на забавяне на изследването.  Висок дял от анкетираните биха участвали в обучение по теми за изследвания на урина, включая и микроскопски. В бъдещи обучения да се третират теми по организацията и микроскопската практика в уринната лаборатория

5c_15  
5c_15  
Advertisement